0

Chinh-sua-dh-Co khi che tao he-2014

3 49 0
  • Chinh-sua-dh-Co khi che tao he-2014

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 07:21

1 TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện nhằm: (1) Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty; (2) Đo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty; (3) Kiểm tra liệu có sự khác biệt về mức độ thỏa mãn của nhân viên theo các đặc trưng cá nhân (tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, thâm niên làm việc, bộ phận) không? Mô hình nghiên cứu gồm 6 thành phần: bản chất công việc, tiền lương, đồng nghiệp, lãnh đạo, cơ hội đào tạo và thăng tiến, môi trường làm việc và 6 giả thuyết tương ứng với từng thành phần được phát triển dựa trên cơ sở lý thuyết về sự thỏa mãn trong công việc của người lao động. Nghiên cứu định tính được thực hiện nhằm điều chỉnh, bổ sung biến quan sát cho các thang đo. Nghiên cứu định lượng thực hiện với 198 CB-CNV thông qua kỹ thuật phỏng vấn toàn bộ người lao động (trực tiếp và gián tiếp) hiện đang làm việc cho Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An thông qua bảng câu hỏi chi tiết để đánh giá thang đo và mô hình nghiên cứu. Phần mềm phân tích thống kê SPSS 16.0 được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả kiểm định cho thấy thành phần môi trường làm việc không phù hợp trong nghiên cứu này. Kết quả phân tích nhân tố đã đưa ra mô hình về sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An là tổ hợp của các thành phần “Đồng nghiệp”, “Lãnh đạo”, “Lương” và “Công việc”. Trong đó, các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty gồm có: đồng nghiệp, lãnh đạo và lương. Yếu tố công việc không có ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty. Mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty chưa cao: Kiểm định các yếu tố cá nhân theo các yếu tố cho thấy mức độ thỏa mãn chung của toàn công ty là 3.5226 (mức thấp nhất là 1, mức cao nhất là 5). Mức độ thỏa mãn đối với yếu tố đồng nghiệp là 3.712 (cao hơn mức độ thỏa mãn chung). Trong khi đó mức độ thỏa mãn đối với yếu tố lãnh đạo và lương đều thấp hơn mức độ thỏa mãn chung, riêng đó mức độ thỏa mãn đối với yếu tố lương là rất thấp (chỉ có 2.4834). 2 Sự khác biệt về mức độ thỏa mãn của nhân viên theo các đặc trưng cá nhân (tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, chức vụ, thâm niên làm việc, bộ phận): Dựa trên kết quả phân tích Independent t-test và One-Way ANOVA để so sánh mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An theo một số yếu tố cá nhân cho thấy rằng nam có BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Đính kèm Quyết định số 413/ QĐ-BVU ngày 31/10/2016 Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu) Trình độ: Đại học; Loại hình đào tạo: Chính quy; Năm tuyển sinh: 2014 Ngành: Công nghệ kỹ thuật khí; chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy STT Mã môn học Tên môn học Mã học phần Số tín Học kỳ 14 Học phần bắt buộc 14 060001 Toán cao cấp 0101060001 3(2,1,6) 060023 Pháp luật đại cương 0101060023 2(1.5,0.5,4) 110001 Tin học đại cương 0101110001 2(1,1,4) 120108 Toeic 0101120108 3(2,1,6) 120502 Vẽ kỹ thuật Autocad 0101120502 2(1,1,4) 120739 An toàn lao động 0101120739 2(1.5,0.5,4) 060024 Giáo dục thể chất 0101060024 1(0,1,2)* Học kỳ Học phần: học trước (a), tiên (b) song hành (c) 15 Học phần bắt buộc 15 060002 Toán cao cấp 0101060002 2(1.5,0.5,4) 060010 0101060010 2(1.5,0.5,4) 060014 0101060014 2(2,0,4) 120109 Vật lý đại cương Những nguyên lý chủ nghĩa MácLênin (P1) Toeic 0101120109 3(2,1,6) 120108(a) 090009 Cơ lý thuyết 0101090009 2(1.5,0.5,4) 060001(a) 090090 Vẽ kỹ thuật khí 0101090090 2(1.5,0.5,4) 120502(a) 090092 Vật liệu khí 0101090092 2(1.5,0.5,4) 060025 Giáo dục thể chất 0101060025 1(0,1,2)* 060029 Giáo dục quốc phòng 0101060029 8(5,3,16)* Học kỳ 18 Học phần bắt buộc 18 060001(a) 060003 Toán cao cấp 0101060003 2(1.5,0.5,4) 060012 0101060012 1(0,1,2) 060015 0101060015 3(3,0,6) 060014(a) 120110 Thí nghiệm vật lý đại cương Những nguyên lý chủ nghĩa MácLênin (P2) Toeic 0101120110 3(2,1,6) 120109(a) 080115 Kỹ thuật điện 0101080115 2(1,1,4) 060010(a) 120358 Sức bền vật liệu 0101120358 3(2,1,6) 090009(a) 120735 Thiết kế, mô hệ thống máy 0101120735 2(1,1,4) 090090(a) 120745 Nguyên lý máy 0101120745 2(1.5,0.5,4) 090009(a) 1/3 060002(a) STT Mã môn học 060026 Tên môn học Giáo dục thể chất Mã học phần Số tín 0101060026 1(0,1,2)* Học kỳ Học phần: học trước (a), tiên (b) song hành (c) 19 Học phần bắt buộc 17 060016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 0101060016 2(2,0,4) 060015(a) 090014 Thuỷ lực đại cương 0101090014 2(1.5,0.5,4) 090009(a) 090098 Dung sai, kỹ thuật đo 0101090098 2(1.5,0.5,4) 090090(a) 120444 Chế tạo bồn bể công nghiệp 0101120444 2(1.5,0.5,4) 090090(a) 120746 Chi tiết máy 0101120746 3(2,1,6) 120745(a) 120752 Truyền động điện 0101120752 2(1,1,4) 080115(a) 120962 Kỹ thuật hàn 0101120962 2(1,1,4) 090090(a) 120740 Thực tập sở 0101120740 2(0,2,4) Học phần tự chọn 090151 Nhiệt kỹ thuật 0101090151 2(1.5,0.5,4) 060010(a) 120718 Dao động kỹ thuật 0101120718 2(1.5,0.5,4) 120358(a) 120747 Chống ăn mòn kim loại 0101120747 2(1.5,0.5,4) Học kỳ 17 Học phần bắt buộc 15 060017 080025 Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Kỹ thuật cảm biến 090097 Cơ sở cắt gọt kim loại 120445 120721 0101060017 3(3,0,6) 060016(a) 0101080025 2(1.5,0.5,4) 060010(a) 0101090097 3(2,1,6) 090090(a) Nguyên lý, kết cấu động đốt 0101120445 2(1.5,0.5,4) 120745(a) Máy cắt kim loại 0101120721 2(1.5,0.5,4) 120746(a) 120738 Đồ án nguyên lý, chi tiết máy 0101120738 1(1,0,2) 120746(a) 120751 Kỹ thuật hàn nâng cao 0101120751 2(1,1,4) 120962(a) Học phần tự chọn 120471 Kỹ giao tiếp 0101120471 2(1.5,0.5,4) 120593 Xã hội học đại cương 0101120593 2(1.5,0.5,4) 120715 Phương pháp nghiên cứu khoa học 0101120715 2(1.5,0.5,4) Học kỳ 18 Học phần bắt buộc 16 090096 Khí nén, thuỷ lực 0101090096 2(1,1,4) 120752(a) 090106 Thực hành Tiện 0101090106 2(0,2,4) 090097(a) 090154 Thực hành khí nén, thuỷ lực 0101090154 1(0,1,2) 090096(c) 090155 Thực hành Phay 0101090155 2(0,2,4) 090097(a) 120749 Công nghệ khuôn mẫu 0101120749 3(2,1,6) 090092(a) 120754 Công nghệ chế tạo máy 0101120754 3(2,1,6) 090097(a) 120741 Thực tập chuyên ngành 0101120741 3(0,3,6) 120740(a) Học phần tự chọn 120645 Máy nâng chuyển 0101120645 2(1.5,0.5,4) 120746(a) 120731 Phương pháp gia công tiên tiến 0101120731 2(1.5,0.5,4) 090097(a) 120753 Máy thuỷ lực 0101120753 2(1.5,0.5,4) 120746(a) Học kỳ 15 Học phần bắt buộc 13 2/3 STT Mã môn học Tên môn học Mã học phần Số tín Học phần: học trước (a), tiên (b) song hành (c) 080093 Lập trình PLC 0101080093 2(1.5,0.5,4) 120752(a) 080112 Thực hành lập trình PLC 0101080112 1(0,1,2) 080093(c) 090099 Lý thuyết CAD-CAM-CNC 0101090099 2(1.5,0.5,4) 090097(a) 080073 Thực hành CAD/ CAM/ CNC 0101080073 1(0,1,2) 090099(c) 100060 Quản trị doanh nghiệp 0101100060 2(1.5,0.5,4) 120734 Bảo trì bảo dưỡng máy công nghiệp 0101120734 2(1.5,0.5,4) 120746(a) 120736 Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu 0101120736 2(1,1,4) 120749(a) 120755 Đồ án công nghệ chế tạo máy 0101120755 1(1,0,2) 120754(a) Học phần tự chọn 080009 Điều khiển trình 0101080009 2(1.5,0.5,4) 080052 Robot công nghiệp 0101080052 2(1.5,0.5,4) 120745(a) 120732 Tự động hoá trình sản xuất 0101120732 2(1.5,0.5,4) 080025(a) Học kỳ 12 Học phần bắt buộc 12 120744 Thực tập tốt nghiệp 0101120744 4(0,4,8) 120742 Đồ án tốt nghiệp học phần thay 0101120742 8(8,0,16) Tổng số tín chỉ: 120741(a) 128 Các học phần Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng không tính vào tổng số tín chỉ, điểm trung bình chung học kỳ, toàn khoá HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) ...1 TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện nhằm: (1) Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty; (2) Đo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty; (3) Kiểm tra liệu có sự khác biệt về mức độ thỏa mãn của nhân viên theo các đặc trưng cá nhân (tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, thâm niên làm việc, bộ phận) không? Mô hình nghiên cứu gồm 6 thành phần: bản chất công việc, tiền lương, đồng nghiệp, lãnh đạo, cơ hội đào tạo và thăng tiến, môi trường làm việc và 6 giả thuyết tương ứng với từng thành phần được phát triển dựa trên cơ sở lý thuyết về sự thỏa mãn trong công việc của người lao động. Nghiên cứu định tính được thực hiện nhằm điều chỉnh, bổ sung biến quan sát cho các thang đo. Nghiên cứu định lượng thực hiện với 198 CB-CNV thông qua kỹ thuật phỏng vấn toàn bộ người lao động (trực tiếp và gián tiếp) hiện đang làm việc cho Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An thông qua bảng câu hỏi chi tiết để đánh giá thang đo và mô hình nghiên cứu. Phần mềm phân tích thống kê SPSS 16.0 được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả kiểm định cho thấy thành phần môi trường làm việc không phù hợp trong nghiên cứu này. Kết quả phân tích nhân tố đã đưa ra mô hình về sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An là tổ hợp của các thành phần “Đồng nghiệp”, “Lãnh đạo”, “Lương” và “Công việc”. Trong đó, các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty gồm có: đồng nghiệp, lãnh đạo và lương. Yếu tố công việc không có ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty. Mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty chưa cao: Kiểm định các yếu tố cá nhân theo các yếu tố cho thấy mức độ thỏa mãn chung của toàn công ty là 3.5226 (mức thấp nhất là 1, mức cao nhất là 5). Mức độ thỏa mãn đối với yếu tố đồng nghiệp là 3.712 (cao hơn mức độ thỏa mãn chung). Trong khi đó mức độ thỏa mãn đối với yếu tố lãnh đạo và lương đều thấp hơn mức độ thỏa mãn chung, riêng đó mức độ thỏa mãn đối với yếu tố lương là rất thấp (chỉ có 2.4834). 2 Sự khác biệt về mức độ thỏa mãn của nhân viên theo các đặc trưng cá nhân (tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, chức vụ, thâm niên làm việc, bộ phận): Dựa trên kết quả phân tích Independent t-test và One-Way ANOVA để so sánh mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An theo một số yếu tố cá nhân cho thấy rằng nam có mức độ thỏa mãn trong công việc cao 1 TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện nhằm: (1) Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty; (2) Đo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty; (3) Kiểm tra liệu có sự khác biệt về mức độ thỏa mãn của nhân viên theo các đặc trưng cá nhân (tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, thâm niên làm việc, bộ phận) không? Mô hình nghiên cứu gồm 6 thành phần: bản chất công việc, tiền lương, đồng nghiệp, lãnh đạo, cơ hội đào tạo và thăng tiến, môi trường làm việc và 6 giả thuyết tương ứng với từng thành phần được phát triển dựa trên cơ sở lý thuyết về sự thỏa mãn trong công việc của người lao động. Nghiên cứu định tính được thực hiện nhằm điều chỉnh, bổ sung biến quan sát cho các thang đo. Nghiên cứu định lượng thực hiện với 198 CB-CNV thông qua kỹ thuật phỏng vấn toàn bộ người lao động (trực tiếp và gián tiếp) hiện đang làm việc cho Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An thông qua bảng câu hỏi chi tiết để đánh giá thang đo và mô hình nghiên cứu. Phần mềm phân tích thống kê SPSS 16.0 được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả kiểm định cho thấy thành phần môi trường làm việc không phù hợp trong nghiên cứu này. Kết quả phân tích nhân tố đã đưa ra mô hình về sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An là tổ hợp của các thành phần “Đồng nghiệp”, “Lãnh đạo”, “Lương” và “Công việc”. Trong đó, các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty gồm có: đồng nghiệp, lãnh đạo và lương. Yếu tố công việc không có ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty. Mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty chưa cao: Kiểm định các yếu tố cá nhân theo các yếu tố cho thấy mức độ thỏa mãn chung của toàn công ty là 3.5226 (mức thấp nhất là 1, mức cao nhất là 5). Mức độ thỏa mãn đối với yếu tố đồng nghiệp là 3.712 (cao hơn mức độ thỏa mãn chung). Trong khi đó mức độ thỏa mãn đối với yếu tố lãnh đạo và lương đều thấp hơn mức độ thỏa mãn chung, riêng đó mức độ thỏa mãn đối với yếu tố lương là rất thấp (chỉ có 2.4834). 2 Sự khác biệt về mức độ thỏa mãn của nhân viên theo các đặc trưng cá nhân (tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, chức vụ, thâm niên làm việc, bộ phận): Dựa trên kết quả phân tích Independent t-test và One-Way ANOVA để so sánh mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An theo một số yếu tố cá nhân cho thấy rằng nam có mức độ thỏa mãn trong công việc cao hơn nữ, không có sự khác biệt về mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động theo các yếu tố cá nhân còn lại (tuổi tác, trình độ học vấn, thâm niên làm việc, bộ phận). Về mặt thực tiễn, nghiên cứu giúp cho các 1 TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện nhằm: (1) Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty; (2) Đo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty; (3) Kiểm tra liệu có sự khác biệt về mức độ thỏa mãn của nhân viên theo các đặc trưng cá nhân (tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, thâm niên làm việc, bộ phận) không? Mô hình nghiên cứu gồm 6 thành phần: bản chất công việc, tiền lương, đồng nghiệp, lãnh đạo, cơ hội đào tạo và thăng tiến, môi trường làm việc và 6 giả thuyết tương ứng với từng thành phần được phát triển dựa trên cơ sở lý thuyết về sự thỏa mãn trong công việc của người lao động. Nghiên cứu định tính được thực hiện nhằm điều chỉnh, bổ sung biến quan sát cho các thang đo. Nghiên cứu định lượng thực hiện với 198 CB-CNV thông qua kỹ thuật phỏng vấn toàn bộ người lao động (trực tiếp và gián tiếp) hiện đang làm việc cho Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An thông qua bảng câu hỏi chi tiết để đánh giá thang đo và mô hình nghiên cứu. Phần mềm phân tích thống kê SPSS 16.0 được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả kiểm định cho thấy thành phần môi trường làm việc không phù hợp trong nghiên cứu này. Kết quả phân tích nhân tố đã đưa ra mô hình về sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An là tổ hợp của các thành phần “Đồng nghiệp”, “Lãnh đạo”, “Lương” và “Công việc”. Trong đó, các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty gồm có: đồng nghiệp, lãnh đạo và lương. Yếu tố công việc không có ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty. Mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty chưa cao: Kiểm định các yếu tố cá nhân theo các yếu tố cho thấy mức độ thỏa mãn chung của toàn công ty là 3.5226 (mức thấp nhất là 1, mức cao nhất là 5). Mức độ thỏa mãn đối với yếu tố đồng nghiệp là 3.712 (cao hơn mức độ thỏa mãn chung). Trong khi đó mức độ thỏa mãn đối với yếu tố lãnh đạo và lương đều thấp hơn mức độ thỏa mãn chung, riêng đó mức độ thỏa mãn đối với yếu tố lương là rất thấp (chỉ có 2.4834). 2 Sự khác biệt về mức độ thỏa mãn của nhân viên theo các đặc trưng cá nhân (tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, chức vụ, thâm niên làm việc, bộ phận): Dựa trên kết quả phân tích Independent t-test và One-Way ANOVA để so sánh mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An theo một số yếu tố cá nhân cho thấy rằng nam có mức độ thỏa mãn trong công việc cao hơn nữ, không có sự khác biệt về mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động theo các yếu tố cá nhân còn lại (tuổi tác, trình độ học vấn, thâm niên làm việc, bộ phận). Về mặt thực tiễn, nghiên cứu giúp cho các lãnh đạo công ... 120749(a) 120755 Đồ án công nghệ chế tạo máy 0101120755 1(1,0,2) 120754(a) Học phần tự chọn 080009 Điều khi n trình 0101080009 2(1.5,0.5,4) 080052 Robot công nghiệp 0101080052 2(1.5,0.5,4) 120745(a) 120732
- Xem thêm -

Xem thêm: Chinh-sua-dh-Co khi che tao he-2014, Chinh-sua-dh-Co khi che tao he-2014,

Hình ảnh liên quan

Trình độ: Đại học; Loại hình đào tạo: Chính quy; Năm tuyển sinh: 2014 Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí; chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy - Chinh-sua-dh-Co khi che tao he-2014

r.

ình độ: Đại học; Loại hình đào tạo: Chính quy; Năm tuyển sinh: 2014 Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí; chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy Xem tại trang 1 của tài liệu.