0

275.2016.TT BTC.pdf

8 82 1
  • 275.2016.TT BTC.pdf

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:13

1 BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 152/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003; - Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh; - Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; - Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; - Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-BTC ngày 4/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này quy định một số Tài khoản, mẫu Báo cáo tài chính áp dụng riêng cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. 2 2. Những nội dung kế toán không hướng dẫn trong Thông tư này, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (dưới đây gọi là Quyết định 15/2006/QĐ-BTC) và các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán, Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp. Điều 2. Quy định áp dụng hệ thống tài khoản kế toán Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện theo quy định tại Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC với các sửa đổi, bổ sung sau: 1. Sửa đổi và bổ sung Tài khoản kế toán 1.1. Đổi tên Tài khoản 511- “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” thành “Doanh thu”. Tài khoản 511 có các Tài khoản cấp 2 và cấp 3 sau: - Tài khoản 5111 - Doanh thu phí hoạt động nghiệp vụ: + Tài khoản 51111 - Doanh thu phí lưu ký chứng khoán; + Tài khoản 51112 - Doanh thu phí chuyển khoản chứng khoán; + Tài khoản 51113 - Doanh thu phí đại lý thanh toán hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu; + Tài khoản 51114 - Doanh thu phí quản lý thành viên lưu ký; + Tài khoản 51115 - Doanh thu phí sửa lỗi sau giao dịch; + Tài khoản 51116 - Doanh thu phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán; + Tài khoản 51117 - Doanh thu phí thực hiện quyền; 3 + Tài khoản 51118 - Doanh thu phí đăng ký chứng khoán. - Tài khoản 5113 - Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ: + Tài khoản 51131 - Doanh thu hoạt động dịch vụ cung cấp thông tin; + Tài khoản 51138 - Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ khác. - Tài khoản 5118 - Doanh thu khác. 1.2. Đổi tên Tài khoản 532 - “Giảm giá hàng bán” thành “Các khoản giảm trừ doanh thu”. 1.3. Đổi tên Tài khoản 631 - “Giá thành sản xuất” thành “Chi phí hoạt động”. Tài khoản 631 có các Tài khoản cấp 2 và cấp 3 sau: - Tài khoản 6311 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ: + Tài khoản 63111 - Chi phí hoạt động lưu ký chứng khoán; + Tài khoản 63112 - Chi phí hoạt động chuyển khoản chứng khoán; + Tài khoản 63113 - Chi phí hoạt động đại lý thanh toán hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu; + Tài khoản 63114 - Chi phí hoạt động quản lý thành viên lưu ký; + Tài khoản 63115 - Chi phí hoạt động sửa lỗi sau giao dịch; + Tài khoản 63116 - Chi phí hoạt động chuyển quyền; + Tài khoản 63117 - Chi phí hoạt động thực hiện quyền; + Tài khoản 63118 - Chi phí hoạt động đăng ký chứng khoán. - Tài khoản 6313 - Chi phí hoạt động dịch vụ: 4 + Tài khoản 63131 - Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin; + Tài khoản 63132 - Chi phí hoạt động BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 162/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ 95/2008/TT-BTC NGÀY 24/10/2008 VỀ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003; Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh; Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số nghiệp vụ kinh tế và bổ sung kế toán các nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh chưa được quy định trong Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán như sau: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số tài khoản, chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính áp dụng đối với các Công ty chứng khoán quy định tại Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008. 2. Những nội dung kế toán không hướng dẫn trong Thông tư này, Công ty chứng khoán thực hiện theo quy định tại Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán. Điều 2. Đổi số hiệu Tài khoản 353 –“Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư” thành Tài khoản 359 –“Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư”. Kết cấu, nội dung phản ánh và phương pháp hạch toán của Tài khoản 359 không thay đổi so với Tài khoản 353 quy định tại Thông tư 95/2008/TT-BTC. Điều 3. Công ty thực hiện kế toán giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ theo quy định tại Thông tư 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ. Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu tại điểm 3.1 phần III Báo cáo tài chính quy định tại Thông tư 95/2008/TT-BTC (Bảng Cân đối kế toán - Mẫu số B01-CTCK) - Sửa đổi cơ sở lấy số liệu để lập chỉ tiêu “Các khoản tương đương tiền” – Mã số 112. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 121 “Chứng khoán thương mại” trên sổ chi tiết TK 121 và số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 128 “Đầu tư ngắn hạn khác” trên sổ chi tiết TK 128 của các khoản đầu tư tài chính có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng ít rủi ro và dễ chuyển thành 1 khoản tiền nhất định kể từ ngày mua. - Sửa đổi cơ sở lấy số liệu để lập chỉ tiêu “Vay và nợ ngắn hạn” – Mã số 311. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Vay và nợ ngắn hạn” là số dư Có của Tài khoản 311 “Vay ngắn hạn” trên sổ Cái và số dư Có TK 341 trên sổ chi tiết TK 341 “Vay dài hạn” (phần vay dài hạn đến hạn trả trong niên độ kế toán tiếp theo) và số dư Có trên sổ chi tiết TK 342 “Nợ dài hạn” (phần nợ dài hạn đến hạn trả trong niên độ kế toán tiếp theo). - Sửa đổi cơ sở lấy số liệu để lập chỉ tiêu “Vay và nợ dài hạn” – Mã số 334. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Vay và nợ dài hạn” là tổng số dư Có các TK 341 “Vay dài hạn”, TK 342 “Nợ dài hạn”, TK 343 “Trái phiếu phát hành” trên sổ chi tiết các TK 341, 342 và 343 sau khi trừ đi khoản vay và nợ ngắn hạn đã được phản ánh ở Mã số 311. - Sửa đổi mã số và cơ sở lấy số liệu để lập chỉ tiêu “Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư” – Mã số 339 thành Mã số 359. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư” là số dư Có Tài khoản 359 “Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư” trên sổ Cái TK 359. - Sửa BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng; Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Trên cơ sở công văn số 837/BTC-CST ngày 19/1/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi như sau: Điều 1. Mức thuế suất Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này. Điều 2. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 213/2010/TT- BTC ngày 22/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi./. Nơi nhận: - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng; KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; - Cục Hải quan tỉnh, thành phố; - Công báo; - Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ CST (XNK). DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BTC ngày 14/1/2011 của Bộ Tài chính) Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 27.10 Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải. - Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi tum này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ dầu thải: 2710 11 - - Dầu nhẹ và các chế phẩm: - - - Xăng động cơ: 2710 11 11 00 - - - - Có pha chì, loại cao cấp 0 2710 11 12 00 - - - - Không pha chì, loại cao cấp 0 2710 11 13 00 - - - - Có pha chì, loại thông dụng 0 2710 11 14 00 - - - - Không pha chì, loại thông dụng 0 2710 11 15 00 - - - - Loại khác, có pha chì 0 2710 11 16 00 - - - - Loại khác, không pha chì 0 2710 11 20 00 - - - Xăng máy bay 0 2710 11 30 00 - - - Tetrapropylene 0 2710 11 40 00 - - - Dung môi trắng (white spirit) 0 2710 11 50 00 - - - Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% 0 2710 11 60 00 - - - Dung môi khác 0 2710 11 70 00 - - - Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng 0 2710 11 90 00 - - - Loại khác 0 2710 19 - - Loại khác: - - - Dầu trung (có khoảng sôi trung bình) và các chế phẩm: 1 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 25/2012/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 22 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2007/QĐ-UBND NGÀY 08/10/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Căn cứ Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản (trừ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Căn cứ Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 29/6/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2715/STC-VGCS ngày 08/8/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 65/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG TẠI CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Căn Luật Chứng khoán ngày 29 tháng năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; Căn Pháp lệnh Phí Lệ phí ngày 28 tháng năm 2001; Căn Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng năm 2002 Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí Lệ phí; Căn Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2012 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán; Căn Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng Sở giao dịch chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau: Điều Phạm vi điều chỉnh Thông tư áp dụng công việc liên quan đến triển khai hoạt động chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) Điều Đối tượng nộp phí Đối tượng nộp phí tổ chức, cá nhân thực công việc liên quan đến nghiệp vụ thị trường giao dịch chứng khoán quy định Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư này, bao gồm công ty chứng khoán; ngân hàng thương mại; tổ chức đăng ký niêm yết; tổ chức niêm yết; công ty quản lý quỹ có chứng quỹ niêm yết; tổ chức phát hành; tổ chức mở tài khoản trực tiếp VSD; cá nhân, tổ chức thực chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch SGDCK Điều Tổ chức thu phí Tổ chức thu phí hoạt động chứng khoán quy định Thông tư SGDCK, VSD thành lập hoạt động Việt Nam Điều Biểu phí cách xác định số phí phải nộp Mức thu phí quy định Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư Số phí phải nộp số loại phí xác định cụ thể sau: Phí quản lý thành viên BỘ TÀI CHÍNH - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 75/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2016 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 34/2013/TT-BTC NGÀY 28/3/2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 124/2011/TTBTC NGÀY 31/8/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Căn Pháp lệnh phí lệ phí; Căn Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế; Nghị định Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế; Căn Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 Chính phủ lệ phí trước bạ; Căn Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2011 Chính phủ lệ phí trước bạ; Căn Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính; Theo đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản Điều Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 Bộ Tài hướng dẫn lệ phí trước bạ Điều Khoản Điều Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng năm 2013 sửa đổi, bổ sung sau: “18 Tài sản tổ chức, cá nhân nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng việc chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo định quan có thẩm quyền Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ, bao gồm: a) Đổi tên thay đổi toàn cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần có cổ đông sáng lập) thay đổi toàn cổ đông sở hữu vốn điều lệ lần đầu (đối với công ty cổ phần cổ đông sáng lập) toàn thành viên công ty (đối với loại hình doanh nghiệp khác) chủ doanh nghiệp tư nhân (đối với trường hợp bán doanh nghiệp theo quy định Điều 187 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014) b) Đổi tên chuyển đổi loại hình doanh nghiệp quy định tại: Điểm c khoản Điều 196 (Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức bán toàn vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác); điểm b khoản Điều 197 (Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên theo phương thức tổ chức cá nhân cổ đông nhận chuyển nhượng toàn số cổ phần tất cổ đông công ty); điểm c khoản Điều 198 (Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo phương thức chuyển nhượng toàn cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn); Điều 199 Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH thành viên cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi làm chủ Điều Hiệu lực thi hành Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2016 Trong trình thực hiện, văn liên quan đề cập Thông tư sửa đổi, bổ sung thay thực theo văn sửa đổi, bổ sung thay Trường hợp có vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời Bộ Tài để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung Nơi nhận: - Văn phòng TW ban Đảng; - Văn phòng Tổng bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Viện Kiểm sát NDTC; KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Ban Nội trung ương; - Tòa án NDTC; - Kiểm toán nhà nước; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan TW đoàn thể; - UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; - Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn Bộ Tư pháp; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Các đơn vị
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BIẾU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ - 275.2016.TT BTC.pdf
BIẾU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ Xem tại trang 5 của tài liệu.
ghi hình được chuyển  sang  thơng  tin  dạng  số.     - 275.2016.TT BTC.pdf

ghi.

hình được chuyển sang thơng tin dạng số. Xem tại trang 5 của tài liệu.