0

Công ty CP Đồng Xanh file

31 32 0
  • Công ty CP Đồng Xanh file

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:56

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TÓT NGHIỆP KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MỤC LỤC Trang SINH VIÊN: VĂN QUỐC HOÀNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TÓT NGHIỆP KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Trang SINH VIÊN: VĂN QUỐC HOÀNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TÓT NGHIỆP KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CP : Cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TDTT : Thể dục thể thao HĐQT : Hội đồng quản trị GDĐT : Giáo dục đào tạo LN : Lợi nhuận DT : Doanh thu TTS : Tổng tài sản LNTT : Lợi nhuận trước thuế LNST : Lợi nhuận sau thuế DTT : Doanh thu thuần SX-KD : Sản xuất - kinh doanh ISO : International Organization for Standardization SINH VIÊN: VĂN QUỐC HOÀNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TÓT NGHIỆP KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong một thời gian chưa phải là quá lâu. Đây là một quá trình tương đối dài và phức tạp, đòi hỏi phải có những nhận thức, những bước đi thích hợp để tìm hiểu, chiếm lĩnh và mở rộng thị trường đối với mọi công ty, doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân nào. Cơ chế thị trường được vận hành với nhiều thành phần kinh tế song song và tồn tại đã thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển nhanh chóng. Sản xuất kinh doanh mở rộng, nhu cầu thị hiếu của con người đòi hỏi ngày càng cao. Các đơn vị sản xuất kinh doanh muốn đứng vững và phát triển được trên thị trường cần phải xuất phát từ nhu cầu thị trường, thị trường khách hàng để xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng một cách tối đa. Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, các công ty phải có khả năng nhận thức lý thuyết và thực hành Marketing vào kinh doanh. Thực tế cho thấy, các công ty muốn tồn tại và phát triển thì việc áp dụng các chiến lược Marketing vào kinh doanh là yếu tố rất quan trọng giúp họ thành công. Trong đó, việc nghiên cứu, thực hiện và hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp với những chiến lược và biện pháp cụ thể sẽ là công cụ sắc bén và hiệu quả để đưa doanh nghiệp đến thành công. Hiện nay, xúc tiến hỗn hợp càng được các công ty coi trọng khi mà nó có tác dụng rất lớn. Người tiêu dùng không thể mua một sản phẩm khi mà không biết hãng nào sản xuất, nó có phải là sản phẩm nổi tiếng ? Chất lượng tốt hay không ? Các đặc tính sử dụng cơ bản của nó như thế nào ? … Vì vậy, SINH VIÊN: VĂN QUỐC HOÀNG 1 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TÓT NGHIỆP KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH quá trình ra quyết định mua là một quá trình tương đối dài và không đơn giản, họ có những thông tin đầy đủ về sản phẩm, những hiểu biết cơ bản về nó, và đặc biệt là các hình thức bên ngoài, kiểu dáng, chất lượng… để phù hợp với thị hiếu, sở thích và khả năng của họ. Tất cả các công việc trên đều do hoạt động xúc tiến hỗn hợp đảm nhận. Hoạt động xúc tiến hỗn hợp sẽ được các bộ phận còn lại trong Marketing – mix hỗ trợ để có thể đạt được mục tiêu chung. Công ty CP Động Lực, tiền thân là công ty TNHH Động Lực được hình thành từ năm 1989 từ một “tổ” sản xuất bóng chỉ vỏn vẹn có 07 người với quy mô sản xuất rất nhỏ và sản phẩm chính là bóng đá khâu tay. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, tháng 3 năm 2008 công ty đã chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình CP hóa. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH Báo cáo Hội đồng Quản trò Báo cáo tài kiểm toán Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH MỤC LỤC Trang Báo cáo Hội đồng Quản trò 1–3 Báo cáo kiểm toán độc lập 4-5 Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2009 6-7 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2009 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2009 Thuyết minh báo cáo tài năm 2009 10 - 29 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên Hội đồng Quản trò Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Xanh (gọi tắt “Công ty”) trình bày báo cáo với báo cáo tài kiểm toán Công ty cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 Thành viên Hội đồng Quản trò Các thành viên Hội đồng Quản trò Công ty đến ngày lập báo cáo tài bao gồm: Họ tên Chức vụ Ông Phạm Văn Nùng Chủ tòch Ông Lê Văn Sửu Thành viên Ông Phạm Bạch Vân Thành viên Ông Phan Văn Sang Thành viên Ông Trần Công Dũng Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Các thành viên Ban Giám đốc Công ty đến ngày lập báo cáo tài bao gồm: Họ tên Chức vụ Ông Phạm Văn Nùng Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 27/3/2009 Ông Lê Văn Sửu Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 01/4/2009 Ông Phạm Bạch Vân Phó Tổng Giám đốc Các hoạt động Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1100649008 ngày 25 tháng 11 năm 2009 hoạt động Công ty là: ƒ Sản xuất, gia công, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, phân bón lá, nhang trừ muỗi; ƒ Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón lá, nhang trừ muỗi; ƒ Kinh doanh hạt giống, lương thực, thực phẩm, máy móc thiết bò; ƒ Giao nhận, vận tải đường bộ; ƒ Cho thuê kho bãi; ƒ Kinh doanh khách sạn; ƒ Sản xuất hạt giống, lương thực, thực phẩm, máy móc thiết bò; ƒ Mua bán, gia công, chế biến hạt điều xuất khẩu; ƒ Kinh doanh phân bón loại Trang /29 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kết năm tài Tình hình tài Công ty vào ngày 31/12/2009 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ kết thúc vào ngày 31/12/2009 trình bày từ trang 06 đến trang 29 Tài sản lưu động Vào ngày lập báo cáo này, Công ty nhận thấy trường hợp làm cho sai lệch giá trò tài sản lưu động nêu báo cáo tài Các khoản nợ bất ngờ Vào ngày lập báo cáo khoản nợ bất ngờ phát sinh tài sản Công ty từ kết thúc năm tài Các khoản mục bất thường Không có điều bất thường làm sai lệch số liệu nêu báo cáo tài Kiểm toán viên Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán CA&A đònh kiểm toán báo cáo tài cho năm tài kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2009 Công bố trách nhiệm Công ty báo cáo tài Ban Giám đốc Công ty chòu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài cho năm tài hợp phản ánh trung thực hợp lý tình hình hoạt động, kết hoạt động Công ty năm Trong trình chuẩn bò báo cáo tài này, Ban Giám đốc Công ty đã: • Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; • Thực đánh giá ước tính cách hợp lý thận trọng; • Nêu rõ chuẩn mực kế toán áp dụng có tuân thủ hay không tất sai lệch trọng yếu so với chuẩn mực trình bày giải thích báo cáo tài chính; • Lập báo cáo tài sở nguyên tắc hoạt động liên tục Ban Giám đốc Công ty cam kết họ tuân thủ yêu cầu nêu việc lập báo cáo tài hợp Công ty cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 Ban Giám đốc Công ty chòu trách nhiệm đảm bảo việc sổ sách kế toán thích hợp lưu giữ để phản ánh tình hình tài Công ty, với mức độ xác hợp lý, thời điểm đảm bảo sổ sách kế toán tuân thủ với hệ thống kế toán đăng ký Ban Giám đốc chòu trách nhiệm việc thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận vi phạm khác Trang /29 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 Phê duyệt Hội đồng quản trò Công ty cam kết thỏa thuận ràng buộc khác với đối tác Công ty bên số liệu thể báo cáo tài năm 2009 Hội đồng Quản trò Công ty phê duyệt bảng cân đối kế toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ với bảng thuyết minh đính kèm soạn thảo thể trung thực hợp lý tình hình hoạt động Công ty cho năm tài 2009 Vào ngày lập báo cáo có đủ chứùng hợp lý để tin Công ty có khả chi trả khoản nợ đáo hạn Thay mặt Hội đồng Quản trò Phạm Văn Nùng Chủ tòch Hội đồng Quản trò Ngày 28 tháng năm 2010 Trang /29 Số: 181/BCKT BÁO CÁO KIỂM TOÁN báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 Công ty Cổ phần Đồng Xanh Kính gởi: CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH Chúng kiểm toán Báo cáo tài Công ty Cổ phần Đồng Xanh sau gọi tắt “Công ty”) bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2009, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài cho năm tài kết thúc vào ngày 31/12/2009, lập ngày 28 tháng năm 2010, từ trang 06 đến trang 29 kèm theo Trách nhiệm Ban Giám đốc Báo cáo tài Ban Giám đốc Công ty chòu trách nhiệm lập, trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam quy đònh pháp lý có liên quan Việt Nam Trách nhiệm bao gồm: thiết kế, thực trì hệ thống kiểm soát nội liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn; chọn lựa áp dụng sách kế toán thích hợp; thực ước tính kế toán hợp lý trường hợp Trách nhiệm Kiểm toán viên Trách nhiệm đưa ý kiến Báo cáo ...Trờng Đại học Nông Lâm Khoa Tài chính - Kế toánMC LC1 Đặt vấn đề 11.1 Tính cấp thiết của hạch toán kế toán TSCĐ 11.2 Mục tiêu , đối tợng thực tập 21.2.1 Mục tiêu 21.2.2. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu 22.1 Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị 32.2 Tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị 32.5 Tình hình lao động và sử dụng lao động của đơn vị 72.6 Tình hình tài sản và nguồn vốn của đơn vị 82.6.1 Tình hình nguồn vốn của đơn vị 82.6.2 Tình hình tài sản của đơn vị 92.7 Kết quả hoạt động kỳ trớc của đơn vị 92.8 Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn của công ty 113 Tổng quan về hạch toán kế toán TSCĐ 133.1 Những vấn đề chung về chuyên đề nghiên cứu 133.1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò TSCĐ 133.1.2 Phân loại TSCĐ 153.2 Đặc điểm chung về công tác tổ chức kế toán tại cơ sở 313.2.1 Tình hình tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị 313.2.3 Hình thức ghi sổ kế toán của đơn vị 33- Đặc điểm của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 33- . Tình hình ghi sổ kế toán 343.2.4 Kỳ kế toán của đơn vị 343.2.5 Đơn vị tiền tệ sử dụng 343.2.7 Phơng pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty TNHH Sửa chữa ôtô Bắc Âu hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên (KKTX). Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho theo giá gốc và tính giá trị hàng tồn kho theo đơn giá bình quân gia quyền 343.2.8 Hệ thống tài khoản, chứng từ sổ sách kế toán 344 Thực trạng hạch toán kế toán TSCĐ và các giải pháp hoàn thiện 374.1 Thực trạng hạch toán kế toán TSCĐ 374.1.1 Kế toán tăng, giảm TSCĐ 37 4.1.2 Biện pháp hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ 626 Tài Liệu Tham Khảo 64Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trần thị Hoà-K10A1iTrờng Đại học Nông Lâm Khoa Tài chính - Kế toán1 Đặt vấn đề1.1 Tính cấp thiết của hạch toán kế toán TSCĐTrong nền kinh tế phát triển về trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng cao, cùng với sự phát triển về trình độ kỹ thuật thì kế toán không ngừng phát triển và hoàn thiện về nội dung, phơng pháp cũng nh hình thức tổ chức. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền sản xuất xã hội, kế toán là khoa học trong quản lý kinh tế. Kế toán là khoa học ghi nhận, xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản nhằm quản lý và bảo vệ tài sản tốt hơn của nhà nứơc và đảm bảo cho sự vận động của tài sản, bảo đảm tốt hơn trong các đơn vị cần kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị. Nó gắn liền với quá trình tái sản xuất xã hội và phát triển của xã hội loài ngời. Việc đổi mới không chỉ đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá quan hệ kinh tế, tổ chức lại bộ máy quản lý mà còn đầu t rất nhiều vào cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, công nghệ và cả chất xám nữa. Hiện nay tất cả mọi doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quốc dân, tốc độ đầu t đổi mới TSCĐ vận dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra tơng đối nhanh. Vì vậy, TSCĐ phải có chế độ quản lý phù hợp với sự tăng giảm TSCĐ về số lợng và chất lợng đến tình hình sử dụng và trích khấu hao.Tổ chức hạch toán TSCĐ sẽ giúp cho các doanh nghiệp sẽ có những quyết định đúng đắn trong việc sử dụng máy móc, thiết bị nhà xởng một cách hợp lý trong việc bảo trì, bảo dỡng, đầu t mua sắm thiết bị công nghệ nhằm giành đợc thắng lợi trong cạnh tranh thị trờng, đảm bảo cho sự phát triển và tồn tại.Qua thời gian thực tập tại Công ty cp màu xanh việt em nhận thấy rằng TSCĐ của Báo cáo thực tập Sinh viên: Nguyễn Thị Phơng Lời mở đầuTrong môi trờng kinh doanh ngày cạnh tranh ngày càng khốc liệt nh hiện nay, các doanh nghiệp muốn đứng vững và phát triển thì cần phải nắm bắt đợc thị trờng và tạo dựng vị thế cho sản phẩm của mình trên thị trờng.Đối với một doanh nghiệp, điểm mấu chốt để giành thắng lợi trong cạnh tranh đó là chất lợng sản phẩm tốt và giá cả hợp lý. Sản phẩm có chất lợng cao, giá thành hạ sẽ là một lợi thế giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, tăng vòng quay của vốn và đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp để từ đó mở rộng và phát triển sản xuất.Nh vậy việc ứng xử giá cả linh hoạt, biết tính chi phí, biết khai thác các tiềm năng sẵn có của mình để giảm chi phí góp phần hạ giá thành sản phẩm là một trong những điều kiện tiên quyết đồng thời là mục tiêu phấn đấu hàng đầu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Nhận thức đợc tầm quan trọng của vấn đề nêu trên nên sau thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Đóng tầu Hà Nội, em xin viết một Báo cáo tổng hợp về Công ty.Báo cáo thực tập gồm 3 phần:Phần 1: Khái quát chung về Công ty cổ phần đóng tầu Hà Nội.Phần 2: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty CP đóng tàu HN.Phần 3: Đánh giá chung. Báo cáo thực tập Sinh viên: Nguyễn Thị Phơng Phần 1:Khái quát chung về Công ty cổ phần đóng tầu Hà Nội1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty cổ phần đóng tầu Hà Nội là một trong những đơn vị của ngành công nghiệp đóng tầu Việt Nam, là cơ sở chuyên đóng mới các phơng tiện hoạt động trên sông, biển, các công trình nổi, các sản phẩm công nghiệp khác phục vụ cho sự phát triển giao thông vận tải thuỷ của đất nớc. Công ty cổ phần đóng tầu Hà Nội trớc là Xí nghiệp đóng ca nô, sà lan (đợc thành lập theo Quyết định số 2487/QĐ-TCCQ của UBHC Thành phố Hà Nội ngày 01/01/1966) chuyên sửa chữa, đóng mới các loại ca nô, sà lan, tàu đẩy, tàu kéo, các phơng tiện giao thông đờng sông phục vụ cho nhu cầu vận tải của Thành phố Hà nội.Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nớc, sản phẩm của Xí nghiệp đã góp phần đắc lực phục vụ vận chuyển ngời và hàng hoá trên khắp các tuyến sông miền Bắc, miền Trung Việt Nam. Ngoài ra Xí nghiệp còn không ngừng củng cố cơ sở vật chất đào tạo bổ sung cán bộ, công nhân kỹ thuật, tiếp thu khoa học tiên tiến để mở rộng và phát triển Xí nghiệp đủ điều kiện đóng mới các tầu vận tải đi biển có tải trọng đến hàng nghìn tấn. Xuất phát từ tình hình thực tế của doanh nghiệp, ngày 14/9/1984 UBND Thành phố Hà nội đã ra quyết định số 4065/QĐ-TC đổi tên Xí nghiệp Đóng ca nô sà lan thành Xí nghiệp Đóng tầu Hà Nội.Vào cuối những năm 80 và đầu thập kỷ 90, do nhu cầu của nền kinh tế quốc dân, cùng với sự chuyển mình của cuộc cải cách khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất, đồng thời để hoà nhập vào nền kinh tế thị trờng, thực hiện sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Xí nghiệp Đóng tàu Hà Nội phải tự thích ứng cho phù hợp nên đổi tên thành Nhà máy Đóng tầu Hà Nội theo Quyết định số: 1442/QĐ-UB ngày 22/3/1993 của UBND Thành phố Hà nội. Báo cáo thực tập Sinh viên: Nguyễn Thị Phơng Trải qua một phần ba thế kỷ xây dựng, phấn đấu và trởng thành Nhà máy đóng tầu đã không ngừng lớn lên về mọi mặt. Để có thể cạnh tranh, Nhà máy đã lắp đặt nhiều trang thiết bị và quy trình công nghệ hiện đại với đội ngũ kỹ s giỏi, thợ lành nghề. Những sản phẩm của Nhà máy không ngừng đợc nâng cao về số lợng, chất lợng và trọng tải. Từ những Báo cáo chuyên đề GVHD : Đỗ Đức Tài Mục lục Mục lục 1 Lời nói đầu 1 Chơng 1: 3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty CP 3 Đông Dơng - MDM 3 CHƯƠNG II: 9 THựC TRạNG CÔNG TáC TIềN LƯƠNG Và CáC KHOảN TRíCH THEO LƯƠNG TạI CÔNG TY CP Đông Dơng MDM 9 2.1 Thực trạng kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng ở công ty CP Đông Dơng - MDM 9 2.1.1 Đặc điểm lao động và các hình thức trả lơng cho ngời lao độngcông nhân viên 9 2.1.2 Cơ sở xây dựng quy chế trả lơng 10 2.1.3 Nguyên tắc xây dựng thang lơng, bảng lơng 10 2.1.4 Phơng pháp theo dõi thời gian và kết quả lao động của công ty 11 2.1.5 Phơng pháp tính lơng, trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN trong công ty 11 2.1.6 Phơng pháp kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN 20 2.4 Nhận xét và đánh giá chung về công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng của công ty 45 2.4.1. Ưu điểm 45 2.4.2 Nhợc điểm 47 CHƯƠNG III. 49 GIảI PHáP NHằM HOàN THIệN CÔNG TáC Kế TOáN TIềN LƯƠNG Và CáC KHOảN TRíCH THEO LƯƠNG TạI CÔNG TY 49 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng 49 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại công ty 49 SVTH : Nguyễn Thu Hiền Lớp : AV1B Báo cáo chuyên đề GVHD : Đỗ Đức Tài Lời nói đầu Trong nền kinh tế thị trờng, lợi nhuận vừa là mục tiêu, vừa là động lực của các doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất - kinh doanh. Để đảm bảo cho doanh nghiệp có lợi nhuận và phát triển không ngừng, từ đó nâng cao lợi ích của ngời lao động thì trong chính sách quản lý, các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để tiết kiệm chi phí trong đó có chi phí về tiền lơng. Về phía ngời lao động, tiền lơng là thu nhập chính của họ, thúc đẩy họ trong công việc sắp tới, đồng thời là tiêu chuẩn để họ quyết định có làm việc tại một doanh nghiệp hay không. Về phía doanh nghiệp, tiền lơng là một phần của chi phí sản xuất - kinh doanh. Do đó, các doanh nghiệp luôn tìm cách đảm bảo mức tiền lơng tơng xứng với kết quả của ngời lao động để làm động lực thúc đẩy họ nâng cao năng suất lao động, gắn bó với doanh nghiệp nhng cũng đảm bảo tối thiểu hoá chi phí tiền lơng trong giá thành sản phẩm, dịch vụ, tốc độ tăng tiền lơng nhỏ hơn tốc độ tăng năng suất lao động để tạo thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trờng. Để làm đợc điều đó thì công tác hạch toán tiền lơng là công cụ quản lý hữu hiệu của doanh nghiệp mà thông qua việc cung cấp chính xác số lợng, thời gian và kết quả lao động cho các nhà quản trị có thể quản lý đợc chi phí tiền lơng trong giá thành sản phẩm, dịch vụ. Dựa trên các chế độ về tiền lơng do Nhà nớc ban hành, mỗi doanh nghiệp tuỳ thuộc vào đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất - kinh doanh và tính chất công việc để có những vận dụng phù hợp nhằm đạt đợc hiệu quả sản xuất - kinh doanh cao nhất. Đây là một công việc không đơn giản đòi hỏi các kế toán viên phải luôn tìm tòi để hoàn thiện hơn công tác hạch toán tiền l- ơng và các khoản trích theo lơng nhằm đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho nhà quản trị đồng thời là chỗ dựa cho ngời lao động. Trong những năm gần đây, hoạt động du lịch đã phát triển mạnh ở nhiều nớc trên thế giới cũng nh ở nớc ta. Do trong cơ cấu giá thành các lao vụ, SVTH : Nguyễn Thu Hiền Lớp : AV1B 1 Báo cáo chuyên đề GVHD : Đỗ Đức Tài dịch vụ mà du lịch cung cấp thì phần lớn là hao phí về lao động sống, nên công tác kế toán tiền lơng là rất quan trọng. Nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng trong các doanh nghiệp cùng với sự hớng dẫn của Thầy giáo Đỗ Đức Tài và các cô, chú phòng Tài chính kế toán Công ty CP Đông Dơng - MDM, tôi chọn đề tài: "Hoàn thiện hạch toán tiền lơng và các Lời mở đầu Kinh tế thị trờng gắn liền với đặc tính cạnh tranh, kinh tế thị trờng phát triển cạnh tranh gay gắt Trong điều kiện kinh tế mở nh nớc ta, muốn cạnh tranh đợc với đối thủ khác để đứng vững tồn doanh nghiệp phải tìm cho hớng đắn với biện pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lợng, hạ giá thành sản phẩm Cũng kinh tế thị trờng, việc tìm đợc thị trờng tiêu thụ mặt hàng sản xuất vấn đề sống doanh nghiệp Do mà thị trờng có ý nghĩa vô to lớn doanh nghiệp, hoạt động doanh nghiệp gắn với thị trờng Tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá khâu quan trọng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tiêu thụ khâu lu thông sản phẩm, hàng hoá, cầu nối trung gian sản xuất tiêu dùng, giúp giá trị sản phẩm, hàng hoá đợc thực đảm bảo cho doanh nghiệp thu hồi vốn, có tích luỹ để mở rộng sản xuất Tiêu thụ phải bám vào thị trờng Cùng với gia tăng doanh nghiệp sản xuất động nớc, Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt NamHungary luôn trọng tới việc giành thị trờng phơng châm chất lợng hàng đầu, công ty giành đợc u khách hàng thị trờng Số lợng sản phẩm tiêu thụ đợc không ngừng tăng lên hàng năm Tình hình đặt yêu cầu bách cho công ty phải xây dựng đợc công tác kế toán tốt nhằm cung cấp đầy đủ thông tin nhanh chóng, kịp thời cho nhà quản lý để có chiến lợc sản xuất kinh doanh phù hợp Trong điều kiện nay, dới tác động nhiều yếu tố từ bên nh bên mà hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn Do vậy, doanh nghiệp trọng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác tiêu thụ sản phẩm, xuất phát từ lý luận qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thực tế Công ty TNHH Nhà nớc thành viên chế tạo máy điện Việt Nam Hungary, tiến hành nghiên cứu đề tài: số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty cổ phần động điện Việt Nam _ Hungary Kết cấu báo cáo thực tập em gồm phần: Chơng I: Cơ sở lý luận hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh Chơng II: Khái quát thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần động Việt- Hung Chơng III: Phơng hớng giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu trình tiêu thụ sản phẩm lực cạnh tranh thời gian tới Chơng I Cơ sở lý luận hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh I Vai trò khái niệm sở hoạt động tiêu thụ sản phẩm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Vai trò trình tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa khâu quan trọng trình sản xuất kinh doanh ca doanh nghiệp Đó trình thực giá trị sản phẩm, giai đoạn sản phẩm khỏi trình sản xuất v b ớc vào trình lu thông Giá trị sản phẩm thực đợc chủ yếu để tái sản xuất phần lại để tiêu dùng Hoạt động tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa lớn không với doanh nghiệp hoạt động có ý nghĩa quan trọng với xã hội, ngời tiêu dùng Đối với doanh nghiệp - Tiêu thụ có khả kích thích hay kìm hãm trình sản xuất _ kinh doanh doanh nghiệp Nếu sản phẩm không tiêu thụ đợc, hạn chế sản xuất ngợc lại kích thích hoạt động sản xuất đạt kết cao - Tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa giai đoạn cuối hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo giá trị sản phẩm, thu hồi vốn điều kiện để xác định kết sản xuất kinh doanh kỳ - Thông qua trình tiêu thụ, doanh nghiệp kiểm tra đợc khả thích ứng sản phẩm thị trờng mặt nh: Khả cạnh tranh, chất lợng sản phẩm, mẫu mã, giá cả, thị hiếu đồng thời, doanh nghiệp có điều kiện nắm rõ biến động thị trờng, từ đề biện pháp, chiến lợc sản xuất kinh doanh để chủ động đối phó trớc thay đổi thị trờng cho đạt hiệu tốt Ngoài ra, hoạt động tiêu thụ phản ánh trạng thái sản phẩm giai đoạn chu kỳ sống sản phẩm Từ đó, doanh nghiệp có biện pháp tác động cụ thể vào giai đoạn chu kỳ nhằm phục hồi, nâng cao khả cạnh tranh tăng doanh thu Nh vậy, trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa có ý nghĩa lớn doanh nghiệp Do đó, doanh nghiệp phải phân tích tình hình tiêu thụ đơn vị từ đa biện pháp, sách phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Có thể nêu số nhiệm vụ sau: - Đánh giá tình hình tiêu thụ dựa số tiêu nh tiêu số lợng, chất lợng, cấu mặt hàng khách ... 2009 Công ty Cổ phần Đồng Xanh Kính gởi: CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH Chúng kiểm toán Báo cáo tài Công ty Cổ phần Đồng Xanh sau gọi tắt Công ty )... cáo tài năm 2009 10 - 29 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên Hội đồng Quản trò Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Xanh (gọi tắt Công ty ) trình bày báo cáo với... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 Phê duyệt Hội đồng quản trò Công ty cam kết thỏa thuận ràng buộc khác với đối tác Công ty bên số liệu thể báo cáo tài năm 2009 Hội đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Công ty CP Đồng Xanh file, Công ty CP Đồng Xanh file,

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - Công ty CP Đồng Xanh file
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Xem tại trang 8 của tài liệu.
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Số cuối năm Số đầu năm - Công ty CP Đồng Xanh file

cu.

ối năm Số đầu năm Xem tại trang 9 của tài liệu.
V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán - Công ty CP Đồng Xanh file

h.

ông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán Xem tại trang 18 của tài liệu.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH - Công ty CP Đồng Xanh file
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH Xem tại trang 20 của tài liệu.
7. Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Nguyên giá  - Công ty CP Đồng Xanh file

7..

Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Nguyên giá Xem tại trang 20 của tài liệu.
17. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sỡ hữu - Công ty CP Đồng Xanh file

17..

Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sỡ hữu Xem tại trang 26 của tài liệu.
Cho đến ngày lập bảng cân đối kế toán, các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan như sau: - Công ty CP Đồng Xanh file

ho.

đến ngày lập bảng cân đối kế toán, các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan như sau: Xem tại trang 31 của tài liệu.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH - Công ty CP Đồng Xanh file
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH Xem tại trang 31 của tài liệu.