0

Đề cương ôn tập thi học kỳ 2 Toán 11 - Đặng Ngọc Hiền - TOANMATH.com

29 320 4
  • Đề cương ôn tập thi học kỳ 2 Toán 11 - Đặng Ngọc Hiền - TOANMATH.com

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:45

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN ĐỊA LÍ 6 1. Khoáng sản là gì? Có mấy loại khoáng sản? kể tên và nêu công dụng của từng loại? 2. Càng lên cao nhiệt độ như thế nào? 3. Thế nào là lưu vực của một con sông? 4. Có mấy loại khối khí? Nêu đặc điểm của mỗi loại? 5. Thế nào là sự ngưng tụ? 6. Phân biệt thời tiết và khí hậu? 7. Tương ứng với 5 vành đai nhiệt, trên Trái Đất có mấy đới khí hậu theo vĩ độ? Nêu đặc điểm của mỗi đới? 8. Hãy vẽ hình Trái Đất và ghi vào đó: Cực Bắc, Cực Nam, các đới khí hậu (có ghi vĩ độ) và các loại gió thổi thuởng xuyên ở mỗi đới khí hậu, các đai khí áp cao, khí áp thấp? 9. Lớp vỏ khí được chia thành mấy tầng? Nêu vị trí đặc điểm của tâng đối lưu? 10. Gió là gì? Nêu các laọi gió thổi thưoờng xuyên trên Trái Đất? 11. Đất là gì? Nêu tính chất quan trọng nhất của đất? Vì sao đó là tính chất quan trọng nhất? Thành phần quan trọng nhất của đất là gì? Nêu đặc điểm của các thành phần đó? 12. Độ muối của các biển và đại dương có giống nhau không? Vì sao? Nêu các hình thức vận động của nước biển và đại dương? Nguyên nhân hình thành các vận động đó? Hết TRƯỜNG THPT ĐINH TIÊN HỒNG -ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ 2- KHỐI 11 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU MƠN: TỐN KHỐI 11 I CHỦ ĐỀ CHÍNH A Đại số Giải tích Chương IV: Giới hạn Giới hạn dãy số Giới hạn hàm số Hàm số liên tục (hàm số liên tục điểm, tập I, tính chất hàm số liên tục) Chứng minh số nghiệm phương trình Chương V: Đạo hàm Đạo hàm (định nghĩa đạo hàm, quy tắc tính đạo hàm, đạo hàm hàm số lượng giác) Tiếp tuyến đồ thị hàm số B Hình học Vectơ khơng gian Chứng minh quan hệ vng góc Bài tốn liên quan đến góc Bài tốn liên quan đến khoảng cách Thiết diện vng góc II MA TRẬN Tên chủ đề Chương IV Giới hạn – Hàm số liên tục Số câu TN Số điểm Tỷ lệ % Số câu TL Số điểm Tỷ lệ % Chương V Đạo hàm MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I I Mơn: TỐN – Lớp: 11 Thời gian làm bài: 90 phút Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao Nhận biết - Thơng hiểu - Giới hạn dãy số - Giới hạn hàm số điểm - Giới hạn bên - Giới hạn vơ cực, vơ cực - Xét tính liên tục hàm số điểm, khoảng 1,0 10% 2,0 20% *Biết dùng quy tắc để tính đạo hàm *Tính đạo hàm hs l.giác *Giải phương trình, bất pt, chứng minh hệ thức có chứa đạo hàm Sưu tầm biên soạn: Đặng Ngọc Hiền Tổng Chứng minh số nghiệm phương trình 1,0 10% 0,75 7,5% Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị điểm,biết hệ số góc(song song vng góc với đường thẳng cho trước) 2,75 27,5% ĐT: 0977802424 Page1 TRƯỜNG THPT ĐINH TIÊN HỒNG -ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ 2- KHỐI 11 Số câu TN Số điểm Tỷ lệ % 0,8 8% Số câu TL Số điểm Tỷ lệ % - Nhận biết quan hệ vng góc hai đường thẳng dạng đơn giản -Chứng minh hai đường thẳng vng góc -Chứng minh đường thẳng vng góc với mặt phẳng Chương III Vec tơ k.gian-Quan hệ vng góc Số câu TN Số điểm Tỷ lệ % Số câu TL Số điểm Tỷ lệ % 1,0 10% 1,0 10% 0,4 4% 1,2 12% 0,75 7,5% 0,75 7,5% -Chứng minh hai mặt phẳng vng góc *Xác định tính góc đối tượng véc tơ,đường thẳng, mặt phẳng *Xác định tính khoảng cách đối tượng: điểm, đường thẳng, mặt phẳng * Xác định thiết diện vng góc đt, mp 0,4 4% 1,0 10% Bài tập tổng hợp Số câu TN Số điểm Tỷ lệ % Số câu TL Số điểm Tỷ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ% 14TN+4TL 2,8+3,0=5,8 58% 4TN+3TL 0,8+2,5=3,3 33% 1,4 14% 2,0 20% Sử dụng tổng hợp kiến thức 0,4 4% 0,5 5% 2TN+1TL 0,4+0,5=0,9 9% 0,4 4% 0,5 5% 20 TN+8TL 4,0+6,0=10,0 100% III CẤU TRÚC ĐỀ Trắc nghiệm : 20 câu : Thời gian 35 phút Tự luận : Thời gian 55 phút Bài 1.(1,5 điểm) : Chủ đề (Giới hạn) Bài 2.(1,0 điểm) : Chủ đề (Tính liên tục hàm số) Bài 3.(1,0 điểm) : Chủ đề (Đạo hàm hàm số) Bài 4.(2,0 điểm) : Chủ đề (Hình học) Bài 5.(0.5 điểm) : Tổng hợp IV HÌNH THỨC KIỂM TRA VÀ THỜI GIAN Sưu tầm biên soạn: Đặng Ngọc Hiền ĐT: 0977802424 Page2 TRƯỜNG THPT ĐINH TIÊN HỒNG -ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ 2- KHỐI 11 - Hình thức tự luận trắc nghiệm - Thời gian làm : 35 phút trắc nghiệm 55 phút tự luận Lưu ý : + Các trường tự soạn đề ơn tập theo ma trận đề + Trong câu tự luận gồm nhiều ý + Học sinh làm phần trắc nghiệm lên phiếu trả lời trắc nghiệm, phần tự luận làm tờ giấy thi Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng năm 2017 GIỚI HẠN DÃY SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ I Giới hạn hữu hạn Giới hạn đặc biệt 1 lim  ; lim k   k  N *  n n n lim q   q  1 II Giới hạn vơ cực Giới hạn đặc biệt lim n k   với k ngun dương lim q n    q  1 lim c  c  c la hang so  Định lý A.Nếu lim un  a,lim  b thì: *lim  un    a  b *lim  un    a  b Định lý A.Nếu lim un  a, lim   lim un 0 un   C Nếu lim un  , lim  a  lim un   B Nếu lim un  a, lim  ,  n lim *lim  un   a.b *lim un a  b b  0 B.Nếu un  0, n va lim un  a a  va lim un  a C Nếu lim un  a thi lim un  a Tổng cấp số nhân lùi vơ hạn u S  u1  u1q  u1q    q  1 1 q CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM nk A  B  C D Câu Trong khẳng định sau, khẳng định sai? 1 A lim  lim k ;  k    n n B lim q n  q  C lim c  c ( c số) D lim un  lim un Câu Với k số ngun dương lim Câu Dãy số sau có giới hạn khác 0? 1 cos n A B C D n 1 n n Câu Dãy số sau có giới hạn 0? n n n n 3  5 2  4 A   B    C   D    2  4 3  3 Câu Dãy sau khơng có giới hạn? Sưu tầm biên soạn: Đặng Ngọc Hiền n 2 A   3  1 Câu lim n n n  2 B    C  0,99  D  1   n n2 có giá trị 1 B C 1 D  2 Câu Dãy số sau có giới hạn khác 0? n n 1  5 C   A B D 3n n n 4  2n Câu lim có giá trị 4n 1 1 A B  C D  4 2 n n 5 Câu lim có giá trị 5n A ĐT: 0977802424 Page3 TRƯỜNG THPT ĐINH TIÊN HỒNG -ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ 2- KHỐI 11 A B Câu 10 lim A 7 C C 1 D A Câu 17 Câu 18 A  n  3n  22 n có giá trị 3 n  3n  22 n2 B B C D  Tổng cấp số nhân lùi vơ hạn 1 S     n  có giá trị 5 5 B C D Cho dãy số  un  ,   ,  wn  ,  n  với 3n  2n 2017 un  ,  , wn  n , 2n 1 n 1 C B C C D B C D 4n  Có dãy số có giới 2017  2n hạn dãy số trên? A B C D 4n  Câu 19 Biết lim  a Hỏi a nghiệm 2n phương trình sau đây? A x   B x  x   x4 C x  x   D 0 x  5x  Câu 20 lim  3n3  n  1 có giá trị n  C  D 1 2n3  n  Câu 12 lim có giá trị n  2n  A ...Trường THCS Nguyễn Du năm học: 2009 -2010 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II - Năm học : 2009- 2010 Môn : VẬT LÝ 9 I/ Câu hỏi lý thuyết: 1 / Nêu nguyên nhân làm hao phí điện năng trên đường dây tải điện khi truyền tải điện năng đi xa ? Nêu công thức xác đònh công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây tải điện ? Cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện 2/ Máy biến thế dùng để làm gì ? Trình bày cấu tạo , nguyên tắc hoạt động và hệ thức của máy biến thế. 3/ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì ? Trình bày mối quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác ? 4 / Nêu đặc điểm cấu tạo và đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ ? ( Bài 42). - Nêu các trường hợp vật sáng đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh có đặc điểm gì ? ( Bài 43) - Nêu cách dựng ảnh dùng hai trong ba tia sáng đặc biệt . 5 / Nêu đặc điểm cấu tạo và đường truyền của hai tia sáng qua thấu kính phân kỳ ? ( Bài 44 ). - Vật sáng đặt trước thấu kính phân kỳ cho ảnh có đặc điễm gì ? ( Bài 45 ). - Nêu cách dựng ảnh dùng hai tia sáng đặc biệt . 6/ Những bộ phận chính của máy ảnh là gì ? nh trên phim có đặc điểm gì ? ( Bài 45 ) 7 / Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì ? Qúa trình điều tiết là gì ? Thế nào là điểm cực viễn ( C V ), điểm cực cận ( C C ) của mắt ? ( Bài 48 ) . 8 / Nêu đặc điểm của mắt cận , mắt lão và cách khắc phục ( Bài 49 ) . 9/ Kính lúp dùng để làm gì ? Kính lúp là loại thấu kính gì ? Hệ thức số độ bội giác . ( Bài 50) 10 / Cho một số ví dụ về nguồn phát ra ánh sáng trắng và ánh sáng màu ? Cách tạo ra ánh sáng màu ? 11 / Trình bày1 thí nghiệm phân tích chùm ánh sáng trắng thành chùm ánh sáng màu ? ( Bài 54 ) - Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng lục và lam cho ra ánh sáng màu gì ? - Trộn ánh sáng đỏ với lục , đỏ với lam cho ra ánh sáng màu gì ? 12 / nh sáng có những tác dụng gì ? Nêu ứng dụng mỗi trường hợp . Chúc các em làm bài thi tốt GV: Nguyễn Nhật Minh Trường THCS Nguyễn Du năm học: 2009 -2010 II/ Bài tập Bài 1 : Cho Thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm, vật AB đặt cách thấu kính 60cm và có chiều cao h= 2cm. a. Vẽ ảnh qua thấu kính. b. Vận dụng kiến thức hình học hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh. Bài 2 : Đặt một vật AB trước một thấu kính phân kỳ có tiêu cự f=12cm và cách thấu kính 18cm sao cho AB vuông góc với trục chính. A nằm trên trục chính. a. Hãy dựng ảnh A’B’ của AB qua TKPK b. Xác đònh vò trí và tính chất của ảnh A’B’ c. Biết vật cao 6cm . Tìm độ cao của ảnh. Bài 3: Người ta chụp ảnh của một toà nhà cao 10m, ở cách máy ảnh 20m. Phim cách vật kính 6cm. Tính chiều cao của ảnh trên phim. Bài 4 : Một người cận thò có điểm cực viễn cách mắt 60cm. Hỏi người ấy phải đeo kính gì có tiêu cự bao nhiêu để nhìn rõ vật ở vô cực mà không điều tiết? Giải thích ? Bài 5 : Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cự 60cm thì mới nhìn rõ được những vật gần mắt nhất cách mắt 30cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được những vật cách mắt bao nhiêu? Bài 6 : Đặt một vật AB có dạng môt đoạn thẳng nhỏ, cao 2,4cm, vuông góc với trục chính của một kính lúp, cách kính lúp 8cm. Biết kính lúp có hiệu 2,5x ghi trên vành kính. a. Vẽ ảnh của vật AB qua kính lúp. b. Xác đònh vò trí và độ cao của ảnh. Điện trở của đường dây tải điện là 100 Ω . Tìm cơng suất hao phí trên đường dây tải điện? Bài 7: Vật sáng AB đặt trước một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 20cm cho ảnh ảo bằng nữa vật. Tính khoảng cách từ vật và ảnh đến thấu kính. Bài 8: Một máy tăng thế với các cuộn dây có số vòng là 500vòng và 1100 vòng. Hiệu điện thế đặt vào cuộn sơ cấp là 1000V, cơng suất điện tải đi là 11 000W. a) Tìm hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng thế. b) Điện trở của đường dây tải điện là 100 Ω . Tìm cơng suất hao phí trên đường dây tải điện? Bài 9: Một máy Trường THCS Nguyễn Du năm học 2009 -2010 ÔN TẬP VẬT LÝ 7 NĂM HỌC 2009 – 2010 1. Tại sao khi muốn nhận biết một vật bị nhiễm điện, người ta lại dùng vụn giấy, mảnh nhựa xốp nhỏ … mà không dùng những vật liệu khác ? 2. Khi chải tóc không bị ướt vào những ngày nắng khô ráo, ta cũng quan sát được hiện tượng nhiễm điện. Hãy giải thích tại sao tóc bị lược hút thẳng đứng ? 3. Dùng vải khô lau một thùng đựng đồ bằng nhựa hay bề mặt của màn hình máy thu hình, em có thấy hiện tượng nhiễm điện không ? Hãy mô tả hiện tượng này và giải thích tại sao có hiện tượng đó ? 4. Hiện tượng sấm, sét và chớt lúc có cơn dông cũng là hiện tượng do sự nhiễm điện. Em hãy giải thích hiện tượng trên ? 5. Cánh quạt quay và có bám bụi vào sau một thời gian. Hãy giải thích hiện tượng này . 6. Hãy nói những hiểu biết của em về cấu tạo nguyên tử : 7. Một vật trung hòa về điện bị mất bớt electron sẽ trở thành : 8. Một vật trung hòa về điện nhận thêm electron sẽ trở thành : 9. Trong kĩ thuật sơn xì, để tiết kiệm sơn và nâng cao chất lượng lớp sơn, người ta làm nhiễm điện ……… … cho sơn và chi tiết muốn sơn. 10. Hãy kể tên một số nguồn điện và vật tiêu thụ điện trong gia đình mà em biết. 11. Hãy nêu tên các chất dẫn điện và các chất cách điện : 12. Quan sát các trụ điện, trên các giá đỡ người ta thường dùng vật liệu cách điện loại gì ? 13. Sơ đồ mạch điện là hình vẽ mô tả cách mắc các ……………………………… của mạch điện, mỗi bộ phận trong sơ đồ được vẽ bằng một ………………………………. Từ …………………………… các thợ điện mới có thể mắc mạch điện đúng yêu cầu. Trong phòng học, các bóng đèn được mắc ………………, vì vậy khi một bóng bị cháy đứt dây tóc thì các bóng khác vẫn sáng. Ngược lại, các dây bóng đèn trang trí được mắc ……………, vì khi một bóng đèn đứt dây tóc thì các bóng khác bị tắt. 14. Vẽ các hiệu của : đèn, nguồn điện gồm 2 pin mắc nối tiếp, bóng đèn, công tác đóng, công tác mở, dây dẫn. 15. Vẽ một mạch điện gồm 1 bóng đèn, 1 pin và một công tác. Khi đóng công tác, bóng đèn và công tác đều là vật dẫn điện, mạch điện là mạch ………… trong mạch ………. dòng điện chạy qua. Khi mở công tác, không khí là ………………… mạch điện là mạch …………… trong mạch …………. dòng điện chạy qua. Trong trường hợp đóng công tác, các electron tự do dịch chuyển từ cực ……… sang cực …… của nguồn điện, ngược với ……………. của dòng điện. 16. Vẽ mạch điện gồm nguồn điện 2 pin, 3 đèn, 3 khóa K sao cho khi khóa K1 đóng, đèn 1 và đèn 2 sáng. Khi khóa K2 đóng, đèn 1 và đèn 3 sáng. Khi K3 đóng, chỉ có đèn 1 sáng. 17. Vẽ mạch điện gồm 1 nguồn 2 pin, 2 khóa K, 2 đèn D1 và D2 mắc song song và cùng nối tiếp với đèn 3. Khi khóa K1 đóng, đèn 1 và đèn 2 sáng, khi K2 đóng đèn 3 và đèn 2 sáng. 18. Hãy kể tên một vài thiết bị điện hoạt động tương ứng với các tác dụng của dòng điện : 19. Dòng điện chạy trong cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt tạo ra ………………… hút được các vật bằng ………………… Đó là …………………….của dòng điện. 20. Để đo cường độ dòng điện người ta dùng …………………. Nêu cách mắc dụng cụ đó -Vẽ sơ đồ mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp được mắc giữa hai cực của bộ pin.Trong mạch có một ampe kế đo cường độ dòng điện qua các đèn, một vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1 21. Vẽ một mạch điện gồm 1 đèn, 1 nguồn và vẽ 1 vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. 22. Vẽ mạch điện gồm 3 đèn mắc nối tiếp. Vẽ các Ampe kế và Vôn kế để đo CDDD chạy qua mạch điện và HDT giữa hai đầu mỗi đèn và mỗi nguồn điện 23. Vẽ mạch điện gồm 2 đèn mắc nối tiếp vối nhau, nguồn gồm 2 pin, 1 khóa K và các dụng cụ điện để do CDDD và HDT giữa hai đầu mỗi đèn. Nêu công thức tính CDDD và HDT : Chúc các em làm bài thi tốt GV: Nguyễn Nhật Minh Trường THCS Nguyễn Du năm học 2009 -2010 24. Vẽ mạch điện gồm 2 đèn mắc song song, nguồn gồm 2 pin, 1 khóa K và các dụng cụ điện để do CDDD và HDT giữa hai đầu mỗi đèn. Nêu cơng thức tính CDDD và HDT : 25. Nhiều vật sau khi cọ xát có Đề cơng Ôn tập giữa học kỳ II- toán 9 năm học 2011 - 2012 A. Đại Số : I. Bài tập trắc nghiệm: Em hãy chọn câu trả lời đúng: Bài 1: Phơng trình ( ) ( ) 01224 22 =+++ xkxk có nghiệm duy nhất khi k bằng: A. -2 B. 2 C. 2 D. Một đáp số khác. Bài 2: Phơng trình 03413432 2 =+ xx có hai nghiệm x 1 , x 2 ( x 1 < x 2 ). Thế thì ( x 1 + 2 x 2 ) bằng: A. 682 B. 683 C. 342 D. Một đáp số khác. Bài 3: Phơng trình 02782813 2 =++ xx có hai nghiệm x 1 ,x 2 ( x 1 < x 2 ). Thế thì (3x 1 +x 2 ) bằng: A. -279 B. 281 C. - 835 D. Một đáp số khác. Bài 4: Cho phơng trình ( ) ( ) 0131 2 =++ kxkkx . Giả sử phơng trình có hai nghiệm khác 0 là x 1 , x 2 . thế thì 21 11 xx + bằng: A 1 B.1 C. 3 1 D. 3 1 Bài 5: Phơng trình 082 2 =++ xkxx có nghiệm kép khi k bằng: A. 9 hoặc -7 B. -7 C. 9 hoặc 7 D. -9 hoặc -7 Bài 6: Biết phơng trình 0322 2 =+ mmxx có hai nghiệm x 1 và x 2 mà x 1 2 + x 2 2 = 5 . Thế thì tổng hai nghiệm là: A. -1 B. 1 C. -2 D. 2 Bài 7: Phơng trình 022 1 2 2 =++ mxx m m là phơng trình bậc hai khi: A. 2 m B. 1 m hoặc 2 m C. 1 m hoặc 0 m D. 1 m và 0 m Bài 8: Cho phơng trình: 026 2 =+ xx . Khi đó phơng trình có: A. Hai nghiệm cùng âm. B. Hai nghiệm trái dấu. C. Hai nghiệm cùng dơng. D. Hai nghiệm không âm. Bài 9: Gọi x 1 , x 2 là nghiệm của phơng trình 043 2 = xx . Khi đó ta có giá trị của biểu thức 2 2 2 1 2 2 1 2 21 xx xxxx A + + = là: A. 17 12 B. 17 12 C. 4 3 D. 4 3 1 Bài 10: Phơng trình 012 2 =+ xmx có hai nghiệm phân biệt khi: A. 1 m B. 1 < m C. 0;1 < mm D. 1 m Bài 11: Toạ độ giao điểm của Parabol 2 2 1 xy = và đờng thẳng y = x+4 là : A. ( ) 2;2 B. ( ) 2;2 và ( - 4; 0) C. (2;6) và (4;8) D. (4;8) và (-2;2) Bài 12: Đờng thẳng y = ax + b song song với đờng thẳng 2x + y-1 = 0 và tiếp xúc với parabol y= x 2 khi: A. a = - 2; b = -1 B. a = 2; b = -1 C. a = -1; b = -1 D. a = -1; b =1 Bài 13: Parabol (P) có phơng trình y = -x 2 đi qua hai điểm A, B lần lợt có hoành độ là 3 và 3 . Khi đó ta có: A.Tam giác AOB vuông. B. Tam giác AOB vuông cân. C. Tam giác AOB đều D. Tam giác AOB cân. Bài 14: Cho phơng trình 058 2 =+ xx (1) . Khi đó phơng trình bậc hai có hai nghiệm 1 1 1 x và 1 1 2 x (trong đó x 1 ; x 2 là hai nghiệm của phơng trình(1))là: A. 0 2 1 3 2 = YY B. 0 2 1 3 2 =+ YY C. 0 2 1 3 2 =++ YY D. 0 2 1 3 2 =+ YY Bài 15: Điểm cố định mà đờng thẳng m 2 x- my + m 2 + 2m = 0 luôn đi qua với mọi giá trị của m là: A. (-1;2) B.( 0;0) C. (1;2) D.( -1; -2) Bài 16: Cho phơng trình 022 2 =+ mxx ; giả sử phơng trình có hai nghiệm x 1 ; x 2 Biểu thức 21 2 2 2 1 6 xxxx đạt giá trị nhỏ nhất bằng: A. - 8 B. - 5 C. - 9 D. -10 Bài 17: Giải phơng trình ( ) 01535 2 = xx . Ta có: A. Một nghiệm là số vô tỷ, một nghiệm là số nguyên B. Hai nghiệm là số nguyên C. Một nghiệm là số vô tỷ, một nghiệm là số hữu tỷ D. Hai nghiệm là số vô tỷ Bài 18: Parabol (P): 2 2 x y = và đờng thẳng y = - mx + 2 1 ( ) 0 m cắt nhau tại hai điểm phân biệt khi: A. 11 m B. 1 m hoặc 1 m 2 C. 11 << m D. 1 > m hoặc 1 < m II. Bài tập tự luận Bài 1: Cho + + += 1 2 1 1 : 1 1 aaaa a a a a B a) Rút gọn B. b) Tìm a để A < 1. c) Cho 3819 = a . Tính A. d) Tìm Za để .ZB e) Tìm giá trị nhỏ nhất của A với a >1. Bài 2: Cho + + + + = 3 5 5 3 152 25 :1 25 5 x x x x xx x x xx M a) Rút gọn M. b) Tìm Zx để .ZM c) Tìm giá trị lớn nhất của M. Bài 3: Cho + + + + = 4 2 2 2 2 2 : 2 1 4 7 a a a a a a a a aa K a) Rút gọn K. b) So sánh K và . 1 K c) Tìm a để K đạt giá trị nhỏ nhất. Bài 4: Cho biểu thức + + + + + + = ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ 2- KHỐI 11 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU MÔN: TOÁN KHỐI 11 I CHỦ ĐỀ CHÍNH A Đại số Giải tích Chương IV: Giới hạn Giới hạn dãy số Giới hạn hàm số Hàm số liên tục (hàm số liên tục điểm, tập I, tính chất hàm số liên tục) Chứng minh số nghiệm phương trình Chương V: Đạo hàm Đạo hàm (định nghĩa đạo hàm, quy tắc tính đạo hàm, đạo hàm hàm số lượng giác) Tiếp tuyến đồ thị hàm số B Hình học Vectơ không gian Chứng minh quan hệ vuông góc Bài toán liên quan đến góc Bài toán liên quan đến khoảng cách Thiết diện vuông góc II MA TRẬN Tên chủ đề Chương IV Giới hạn – Hàm số liên tục Số câu TN Số điểm Tỷ lệ % Số câu TL Số điểm Tỷ lệ % Chương V Đạo hàm MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I I Môn: TOÁN – Lớp: 11 Thời gian làm bài: 90 phút Vận dụng Nhận biết - Thông hiểu Cấp độ thấp Cấp độ cao - Giới hạn dãy số - Giới hạn hàm số điểm - Giới hạn bên - Giới hạn vô cực, vô cực - Xét tính liên tục hàm số điểm, khoảng 1,0 10% 2,0 20% *Biết dùng quy tắc để tính đạo hàm *Tính đạo hàm hs l.giác *Giải phương trình, bất pt, chứng minh hệ thức có chứa đạo hàm Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền Tổng Chứng minh số nghiệm phương trình 1,0 10% 0,75 7,5% Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị điểm,biết hệ số góc(song song vuông góc với đường thẳng cho trước) 2,75 27,5% ĐT: 0977802424 Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ 2- KHỐI 11 Số câu TN Số điểm Tỷ lệ % 0,8 8% Số câu TL Số điểm Tỷ lệ % - Nhận biết quan hệ vuông góc hai đường thẳng dạng đơn giản -Chứng minh hai đường thẳng vuông góc -Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Chương III Vec tơ k.gian-Quan hệ vuông góc Số câu TN Số điểm Tỷ lệ % Số câu TL Số điểm Tỷ lệ % 1,0 10% 1,0 10% 0,4 4% 1,2 12% 0,75 7,5% 0,75 7,5% -Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc *Xác định tính góc đối tượng véc tơ,đường thẳng, mặt phẳng *Xác định tính khoảng cách đối tượng: điểm, đường thẳng, mặt phẳng * Xác định thiết diện vuông góc đt, mp 0,4 4% 1,0 10% Bài tập tổng hợp Số câu TN Số điểm Tỷ lệ % Số câu TL Số điểm Tỷ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ% 14TN+4TL 2,8+3,0=5,8 58% 4TN+3TL 0,8+2,5=3,3 33% 1,4 14% 2,0 20% Sử dụng tổng hợp kiến thức 2 0,4 0,4 4% 4% 1 0,5 0,5 5% 5% 2TN+1TL 20 TN+8TL 0,4+0,5=0,9 4,0+6,0=10,0 9% 100% III CẤU TRÚC ĐỀ Trắc nghiệm : 20 câu : Thời gian 35 phút Tự luận : Thời gian 55 phút Bài 1.(1,5 điểm) : Chủ đề (Giới hạn) Bài 2.(1,0 điểm) : Chủ đề (Tính liên tục hàm số) Bài 3.(1,0 điểm) : Chủ đề (Đạo hàm hàm số) Bài 4.(2,0 điểm) : Chủ đề (Hình học) Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền ĐT: 0977802424 Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ 2- KHỐI 11 Bài 5.(0.5 điểm) : Tổng hợp IV HÌNH THỨC KIỂM TRA VÀ THỜI GIAN - Hình thức tự luận trắc nghiệm - Thời gian làm : 35 phút trắc nghiệm 55 phút tự luận Lưu ý : + Các trường tự soạn đề ôn tập theo ma trận đề + Trong câu tự luận gồm nhiều ý + Học sinh làm phần trắc nghiệm lên phiếu trả lời trắc nghiệm, phần tự luận làm tờ giấy thi Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng năm 2017 GIỚI HẠN DÃY SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ I Giới hạn hữu hạn Giới hạn đặc biệt 1 lim  ; lim k   k  N *  n n n lim q   q  1 II Giới hạn vô cực Giới hạn đặc biệt lim n k   với k nguyên dương lim qn    q  1 Định lý lim C  C A.Nếu lim un  a, lim   lim Định lý A.Nếu lim un  a,lim  b thì: *lim  un    a  b *lim  un    a  b un 0 B Nếu lim un  a, lim  ,  n lim un   C Nếu lim un  , lim  a  lim un   *lim  un   a.b *lim un a  b b  0 B.Nếu un  0, n va lim un  a a  va lim un  a C Nếu lim un  a thi lim un  a Tổng cấp số nhân lùi vô hạn u S  u1  u1q  u1q    q ... T: 09778 024 24 Page 21 TRNG THPT INH TIấN HONG - CNG ễN TP HC Kè 2- KHI 11 D C D B B D B A C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D B C B D B A B C A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D A C C C B A A D B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C D B D D B D B A D A D D B D D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53... T: 09778 024 24 Page 12 TRNG THPT INH TIấN HONG - CNG ễN TP HC Kè 2- KHI 11 Cõu 21 : Cho hm s f x x 2 x2 8x Tp hp nhng giỏ tr ca x f x l: A y A 2 B 2; C D 2 Cõu 22 : Cho hm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập thi học kỳ 2 Toán 11 - Đặng Ngọc Hiền - TOANMATH.com, Đề cương ôn tập thi học kỳ 2 Toán 11 - Đặng Ngọc Hiền - TOANMATH.com,

Hình ảnh liên quan

B. Hình học - Đề cương ôn tập thi học kỳ 2 Toán 11 - Đặng Ngọc Hiền - TOANMATH.com

Hình h.

ọc Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bài 4.(2,0 điểm) : Chủ đề 3 (Hình học) Bài 5.(0.5 điểm) : Tổng hợp  - Đề cương ôn tập thi học kỳ 2 Toán 11 - Đặng Ngọc Hiền - TOANMATH.com

i.

4.(2,0 điểm) : Chủ đề 3 (Hình học) Bài 5.(0.5 điểm) : Tổng hợp Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Hình thức tự luận và trắc nghiệm. - Đề cương ôn tập thi học kỳ 2 Toán 11 - Đặng Ngọc Hiền - TOANMATH.com

Hình th.

ức tự luận và trắc nghiệm Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 43. Cho hàm số y () có đồ thị như hình vẽ: - Đề cương ôn tập thi học kỳ 2 Toán 11 - Đặng Ngọc Hiền - TOANMATH.com

u.

43. Cho hàm số y () có đồ thị như hình vẽ: Xem tại trang 7 của tài liệu.
2.1. Ý nghĩa hình học: Cho hàm số y  có đồ thị C - Đề cương ôn tập thi học kỳ 2 Toán 11 - Đặng Ngọc Hiền - TOANMATH.com

2.1..

Ý nghĩa hình học: Cho hàm số y  có đồ thị C Xem tại trang 10 của tài liệu.
Câu 3. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề  nào có thể sai?  - Đề cương ôn tập thi học kỳ 2 Toán 11 - Đặng Ngọc Hiền - TOANMATH.com

u.

3. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có thể sai? Xem tại trang 17 của tài liệu.
Câu 17. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông có tâm O, SA (ABCD). Gọi I là trung điểm  của SC - Đề cương ôn tập thi học kỳ 2 Toán 11 - Đặng Ngọc Hiền - TOANMATH.com

u.

17. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông có tâm O, SA (ABCD). Gọi I là trung điểm của SC Xem tại trang 19 của tài liệu.
Câu 14. Cho hình chóp SAB C. có SA  AB C và ABC vuông ở B. AH là đường cao của SAB - Đề cương ôn tập thi học kỳ 2 Toán 11 - Đặng Ngọc Hiền - TOANMATH.com

u.

14. Cho hình chóp SAB C. có SA  AB C và ABC vuông ở B. AH là đường cao của SAB Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bài 3: (2,0điểm)Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA  ABCD SA , 2 - Đề cương ôn tập thi học kỳ 2 Toán 11 - Đặng Ngọc Hiền - TOANMATH.com

i.

3: (2,0điểm)Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA  ABCD SA , 2 Xem tại trang 26 của tài liệu.
d)Tìm thiết diện hình chóp với mặt phẳng  chứa AD và vuông góc với mp SBC  . - Đề cương ôn tập thi học kỳ 2 Toán 11 - Đặng Ngọc Hiền - TOANMATH.com

d.

Tìm thiết diện hình chóp với mặt phẳng  chứa AD và vuông góc với mp SBC   Xem tại trang 26 của tài liệu.
Câu 14. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc với đáy. Trong các tam giác cho dưới đây, tam giác nào không phải tam giác vuông?  - Đề cương ôn tập thi học kỳ 2 Toán 11 - Đặng Ngọc Hiền - TOANMATH.com

u.

14. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc với đáy. Trong các tam giác cho dưới đây, tam giác nào không phải tam giác vuông? Xem tại trang 28 của tài liệu.

Từ khóa liên quan