0

Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q1.2017

25 100 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:52

Page 1 CÔNG TY CỔ PHẦN APECI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà APEC, 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội Quý I năm 2011 Tel: 043.577.1983 Fax: 043.577.1985 Đơn vị tính : VND A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 113,816,779,520 130,965,519,441 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 3 30,573,371,762 65,225,027,359 1. Tiền 111 5,885,978,906 825,027,359 2. Các khoản tương đương tiền 112 24,687,392,856 64,400,000,000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 41,082,581,761 13,582,581,761 1. Đầu tư ngắn hạn 121 4 47,153,224,761 19,653,224,761 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 5 (6,070,643,000) (6,070,643,000) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 15,592,310,236 16,335,182,129 1. Phải thu của khách hàng 131 214,829,674 1,213,866,693 2. Trả trước cho người bán 132 7,754,511,140 6,976,616,765 3. Phải thu nội bộ 133 2,670,000 5. Các khoản phải thu khác 138 6 7,622,969,422 8,142,028,671 IV. Hàng tồn kho 140 10,630,080 - 1. Hàng tồn kho 141 10,630,080 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 26,557,885,681 35,822,728,192 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 7 568,584,641 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 15 1,742,798,482 1,424,830,926 4. Tài sản ngắn hạn khác 159 8 24,246,502,558 34,397,897,266 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 157,429,477,880 135,049,803,735 II. Tài sản cố định 220 34,574,709,586 26,390,816,735 1. TSCĐ hữu hình 221 9 1,244,159,179 1,263,599,842 - Nguyên giá 222 1,605,690,378 1,582,230,378 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (361,531,199) (318,630,536) 3. TSCĐ vô hình 228 10 4,580,648 5,580,648 - Nguyên giá 229 64,888,000 64,888,000 - Giá trị hao mòn luỹ kế 230 (60,307,352) (59,307,352) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 231 11 33,325,969,759 25,121,636,245 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 122,854,768,294 108,658,987,000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 12 28,357,097,294 14,161,316,000 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 13 5,477,004,000 5,477,004,000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 14 89,020,667,000 89,020,667,000 280 271,246,257,400 266,015,323,176 Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾ T MINH 31/03/2011 01/01/2011 TỔNG CỘNG TÀI SẢN Page 2 CÔNG TY CỔ PHẦN APECI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà APEC, 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội Quý I năm 2011 Tel: 043.577.1983 Fax: 043.57 Đơn vị tính : VND A. NỢ PHẢI TRẢ 300 24,059,999,677 19,178,703,891 I. Nợ ngắn hạn 310 24,059,999,677 19,178,703,891 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 2. Phải trả người bán 312 12,475,436,200 12,624,270,072 3. Người mua trả tiền trước 313 4,839,310,500 4,839,310,500 4. Thuế và các khoản phải trả nhà nước 314 15 151,787,730 59,750,348 5. Phải trả người lao động 315 224,315,922 844,306,460 6. Chi phí phải trả 316 - 7. Phải trả nội bộ 317 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn 318 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 5,770,353,982 211,271,168 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 598,795,343 599,795,343 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 247,186,257,723 246,836,619,285 I. Vốn chủ sở hữu 410 16 247,186,257,723 246,836,619,285 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 264,000,000,000 264,000,000,000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 48,496,600,000 48,496,600,000 7. Quỹ đầu tư phát triển 417 1,268,874,614 1,268,874,614 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 24,751,612 24,751,612 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 (66,603,968,503) (66,953,606,941) 540 271,246,257,400 266,015,323,176 KẾ TOÁN TRƯỞNG NGUYỄN VĂN HIẾU NGUYỄN DUY KHANH TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN APECI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 (tiếp theo) NGUỒN VỐN MÃ SỐ THUYẾ T MINH 31/03/2011 01/01/2011 Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Page 3 CÔNG TY CỔ PHẦN APECI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà APEC, 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội Quý I năm 2011 Tel: 043.577.1983 Fax: 043.577.1985 Mẫu số B 02 - DN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý I năm 2011 1. Doanh thu bán hàng và 9/28/2016 Nội dung trình bày CHUN ĐỀ  Khái niệm phân tích tài ậ dạng g p phân tích hoạt động ộ g DN: Hoạt động ộ g  Nhận kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư PHÂN Â TÍCH ÍC BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Phân tích số tài chính: tiếp cận từ Báo cáo tài  Các rủi ro tiềm ẩn Phân tích tài Các hoạt động doanh nghiệp Trả nợ và chia lợi nhuận • Phân tích tài q trình thu thập xử lý thơng tin kế tốn thơng tin khác quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài chính, xu hướng tiềm tài DN, giúp người sử dụng thơng tin đưa định tài chính, định quản lý phù hợp Hoạt động  ộ g tài chính Cung cấp vốn cho  KD và đầu tư Hoạt động  Hoạt động đầu tư Cung cấp năng lực  cạnh tranh cho KD cạnh tranh cho KD Hoạt  động  kinh doanh Khấu hao & lợi nhuận tái đầu tư 9/28/2016 Các hoạt động doanh nghiệp Nhận dạng hoạt động Hoạt động kinh doanh  Chiến lược kinh doanh: Đánh giá ảnh hưởng đến BCTC  Chien Chiến lượ lươc c dự dưa a tren so số vong vòng quay  Chiến lược dựa khác biệt sản phẩm Hoạt động kinh doanh Hoạt động đầu tư Báo cáo tài  Hoạt động tài Hoạt động tài Hoạt động đầu tư  Liên quan đến vốn chủ sở hữu:  Phát hành cổ phiếu chủ sở hữu góp vốn tiền, vật, nợ nơ phai phải tra trả  Mua lại cổ phiếu để lưu giữ hủy  Phân phối cổ tức chia lãi cho chủ đầu tư  Liên quan đến nợ phải trả:  Phát hành trái phiếu  Vay von vốn cua cac ngan ngân hang, hàng, to tổ chưc chức tín dụ dung, ng, to tổ chức, cá nhân khác  Trả nợ cho khoản vay  Đầu tư phục vụ cho sản xuất, kinh doanh  Đầu tư tài Hoạt động đầu tư ảnh hưởng đến:  Đòn cân đònh phí doanh nghiệp  Thu nhập/chi phí doanh nghiệp 9/28/2016 Báo cáo tài Báo cáo tài Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Tình hình tạo ra tiền và sử dụng tiền  Thông tin BCTC  Tình hình tài  Tình hình kinh doanh  Tình hình lưu chuyển tiền tệ  Thông tin bổ sung Bảng cân đối kế tốn Tình hình tài Tình hình tài chính Bả thuyết Bản th ết minh BCTC Báo cáo kết ế HĐKD Tình hình  kinh doanh Thơng tin  bổ sung Một bức tranh tồn diện 10 Phân tích tổng qt Bảng cân đối kế tốn  Đánh giá chung  Phản ánh tình hình tài DN  Các nguồn lực kinh tế mà doanh nghiệp kiểm soát  Các nguồn tài trợ cho tài sản  Khả trả nợ tới hạn  Tình hình tài qua Bảng cân đối kế tóan  Kết kinh doanh qua Báo cáo kết kinh doanh  Tình hình lưu chuyển tiền tệ qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Các thông tin thuyếát minh BCTC 11 12 9/28/2016 Thí dụ Tình hình tài Nguồn lực kinh tế Tài sản Tài sản ngắn g hạn  Xem BCTC tập đồn Masan năm 2014 (ĐVT: triệu VNĐ) Nguồn tài trợ = Tài sản dài hạn Nợ phải trả Nợ ngắn g hạn + Vốn chủ sở hữu  Tài sản ngắn hạn: 16.428.327  Nợ ngắn hạn: 11.796.756 Nợ dài hạn Khả tốn 13 Nguồn lực kinh tế Thí dụ  Xem BCTC tập đồn Masan năm 2014 (ĐVT: triệu VNĐ) Nguồn lực Kinh tế  Nguồn lực kinh tế 2014: 52.965.100 • Tài sản ngắn hạn: 16.428.327 • Tài sản dài hạn: Phân bổ nguồn lực Ngắn hạn/Dài hạn Hữu hình/Vơ hình 14 36.536.773 – TSCĐHH: 18.409.913 – TSCĐVH: 1.798.696 SXKD/Phi SXKD 15 16 9/28/2016 Nguồn lực kinh tế Nguồn tài trợ  Ngắn hạn – dàøi hạn  Đặc điểm ngành nghề Nguồn tài ài trợ  Khả tăng cường lực cạnh tranh  Khả thích ứng với môi trường kinh doanh => Chiến lược cạnh tranh  Hữu hình – vô hình  Sản xuất kinh doanh – Phi sản xuất kinh doanh Ngắn hạn/Dài hạn Nợ/Vốn chủ sở hữu  Khuynh hướng đầu tư bên Có lãi/khơng lãi Đầu tư/Nội sinh 17 Kết hoạt động kinh doanh 18 Lợi nhuận doanh thu  Quy mô kinh doanh  Khả tạo lợi nhuận DN  So với doanh thu  Phân theo hoạt động  Tiếp cận theo chi phí So sánh LN NGAN HANG THUONG mセi@ CO PHAN QUAN D(>I Bao cao tai chinh hqp nhftt gifra nien d(> cho giai 、ッセョ@ sau thang k€t thuc 30 thang nam 2017 NGAN HANG THTfONG mセi@ T hong tin カセ@ Ngan hang g ゥ セケ@ phep hッ セ エ@ di}ng Ngan h:'lng s6 CO PHAN QUAN D( H 0054/NH-GP Ngay 14 thang nam 1994 g ゥ セケ@ phep hoc:it d9ng Ngan hang Ngan hang Nha ntr6·c v ゥ セエ@ Nam d p va c6 th(Ji hc:in 50 nam k€ tu d p H ()i ctAng Qua n tr! Ong Le Hfru B ue Ong Ltru Trung Thai Ong Nguy8n Mc:inh Hung Ong Le Cong Ong Ha Ti€n Dung Ong Nguy8n Bang Nghiem Ba Nguy8n Thi Thuy Ba N guy8n Thi NgQC Ong Nguy8n Van Hung Ong Nguy8n Van h オ セ@ Ong Nguy8n Chf Thanh Chu tich Ph6 Chu tich Pho Chu tich Ph6 Chu ti ch (、 ゥ セオ@ chuy€n tt'.r 16/1 /20 17) Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien HDQT d9c ャ セー@ Thanh vien Ban ォゥセ soat Ba VG Thi Ha i Plmqng Ba Nguy8n Thanh Binh Ba Le Minh H6ng Qu6c Ti€n Ong bセョァ@ Trtr&ng ban KiSm soat Thanh vien Thanh vien Thanh vien オ@ hanh Ong Ltru Trung Thai Ong Le Cong Ong B6 Van Htrng Ba Nguy8n Th i An Binh Ba Nguy8n Minh Chau Ba Phc:im Thi Trung Ha Ong Uong Bong Hung Ong Le Hai Ba Le Thi Lqi Ong TrAn Minh Bc:it Ong Ha Tr9ng Khiem Ong Le Qu6c Minh Ong Le Xuan VG T6ng Giam d6c (b6 ョィゥセュ@ 16/1/20 17) T6ng Giam d6c (d€n 16/ 1/2017) Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c Thanh vien Cao dp Ban b ゥ セオ@ hanh (ru 19/5/20 17) Ph6 T6ng Giam d6c (d€n 18/5/20 17) Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c - Giam d6c Tai chfnh Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c Thanh vien Ban bゥセ オ@ hanh (tu 3/6/2017) Ong Le Hfru Bue Chu tich H9i d6ng Quan tri Ban dゥセ ュ@ Ngtri>'i 、セ ゥ@ 、 theo phap ャオ ゥ セ ョ@ セ エ@ Tri.t sfr dang kY S6 Cat Linh, q オ セ ョ@ B6ng Ba Thanh ph6 Ha N9i, v ゥ セエ@ Nam Cong ty ォゥ セ ュ@ Cong ty TNHH KPMG vゥセエ@ Nam toan NGAN HANG THUO'NG mセi@ Bao cao ciia Ban dゥセオ@ hanh CO PHAN QUAN D dinh kem cua Ngan hang va cac cong ty (g9i c la " M B" ) cho g ia i 、ッセョ@ sau thang kSt thuc 30 thang nam 201 ュ@ ャ セ ー@ va trinh bay trung thi,rc va hop ly bao cao tai chinh hqp Ban DiSu nh Ngan ng chiu trach ョィゥ セ nh§t giiia nien d('> theo cac Chuftn mi,rc K S toan vゥ セ エ@ Nam, C hS d('> KS toan v ゥ セエ@ Nam a p dµng c ho cac tb chuc tin dµn g Ngan hang N nu6c v ゥ セエ@ Nam ban hanh va cac quy dinh phap ly c6 lien quan dSn カゥセ」@ ャ セ ー@ va trinh bay bao cao tai chinh g iiia nien d('> Theo y kiSn cua Ban D iSu hanh Ngan hang: (a) baa cao rai chinh hqp nh§t giiia nien dugc trinh bay ru trang s dSn trang 89 da phan anh trung thi,rc va hop ly tinh hlnh ta i c hinh hop nh§t cua MB エ セ ゥ@ 30 tha ng na m 2017, kSt qua ィ ッセ エ@ dong kinh doanh hqp nh§t va luu 」 ィオ ケセョ@ tiSn エ セ@ hqp nh§t cua MB cho g ia i 、ッセ ョ@ sau thang kSt thUc cu ng ngay, phu hqp v&i cac C huftn mi,rc KS toan vゥ セエ@ Nam, C hS KS toan vゥセエ@ Nam ap dµ ng cho cac tb chuc t in dµ ng Ngan hang N nu&c vゥ セ エ@ Nam ban nh va cac quy dinh phap ly c6 lien quan dSn カ ゥ セ」@ ャ セ ー@ va trinh bay bao cao i chinh g iiia nien do; va (b) エ セ ゥ@ ャ セ ー@ bao cao nay, khong c6 ly gi 、 セ@ Ban D iSu hanh Ngan ng cho rAng MB se kho ng エィセ@ than h toan cac khoan nq pha i t · dSn ィ セ ョN@ tセゥ@ ャ セー@ bao cao nay, Ba D iSu nh Ngan hang da phe 、オ g iiia nien dinh kem ケセエ@ pha t hanh qao cao rai chinh hqp nh§t ; ) Ii \ ᄋセ@ Ha NChuyên đề thực tập phạm thị nga - bh43bMục lụclời mở đầu 2 Phần I: . 4 Những nội dung cơ bản của bảo hiểm vật chất xe cơ giới và tnds của chủ xe đối với ng ời thứ ba . 4 I. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới và tnds của chủ xe đối với ng ời thứ ba. 4 II. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới. 10 iii. hợp đồng bảo hiểm. . 18 iv. giám định và bồi th ờng tổn thất. 20 Phần II . 30 Thực trạng triển khai bảo hiểm vật chất xe và tnds của chủ xe đối với ng ời thứ ba tại công ty PTI hải phòng. 30 i. Một vài nét về công ty pti hải phòng. 30 ii. thực trạng triển khai bảo hiểm xe cơ giới tại công ty PTI HảI PHòNG 41 Phần iii 74 Một số kiến nghị đối với việc triển . 74 khai nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới . 74 tại pti hải phòng . 74 i. đánh giá chung . 74 ii. kiến nghị đối với công ty . 77 kết luận 83 Tài liệu tham khảo . 84 1Chuyên đề thực tập phạm thị nga - bh43blời mở đầuKhi xã hội ngày càng phát triển, trình độ dân trí ngày càng cao thì nhu cầu đợc bảo vệ, nhu cầu đợc an toàn của con ngời là tất yếu. Chính vì thế, bảo hiểm ra đời là cần thiết khách quan. Bảo hiểm không chỉ thực hiện việc huy động vốn trong nền kinh tế mà quan trọng hơn nó còn góp phần đảm bảo cho những cá nhân, tổ chức tham gia có sự an toàn về mặt tài chính, và có khả năng khôi phục đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi gặp những rủi ro.Sự phát triển của nền kinh tế thị trờng kéo theo sự gia tăng về số lợng xe cơ giới. Chuyên đề thực tập phạm thị nga - bh43bMục lụclời mở đầu 2 Phần I: . 4 Những nội dung cơ bản của bảo hiểm vật chất xe cơ giới và tnds của chủ xe đối với ng ời thứ ba . 4 I. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới và tnds của chủ xe đối với ng ời thứ ba. 4 II. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới. 10 iii. hợp đồng bảo hiểm. . 18 iv. giám định và bồi th ờng tổn thất. 20 Phần II . 30 Thực trạng triển khai bảo hiểm vật chất xe và tnds của chủ xe đối với ng ời thứ ba tại công ty PTI hải phòng. 30 i. Một vài nét về công ty pti hải phòng. 30 ii. thực trạng triển khai bảo hiểm xe cơ giới tại công ty PTI HảI PHòNG 41 Phần iii 74 Một số kiến nghị đối với việc triển . 74 khai nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới . 74 tại pti hải phòng . 74 i. đánh giá chung . 74 ii. kiến nghị đối với công ty . 77 kết luận 83 Tài liệu tham khảo . 84 1Chuyên đề thực tập phạm thị nga - bh43blời mở đầuKhi xã hội ngày càng phát triển, trình độ dân trí ngày càng cao thì nhu cầu đợc bảo vệ, nhu cầu đợc an toàn của con ngời là tất yếu. Chính vì thế, bảo hiểm ra đời là cần thiết khách quan. Bảo hiểm không chỉ thực hiện việc huy động vốn trong nền kinh tế mà quan trọng hơn nó còn góp phần đảm bảo cho những cá nhân, tổ chức tham gia có sự an toàn về mặt tài chính, và có khả năng khôi phục đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi gặp những rủi ro.Sự phát triển của nền kinh tế thị trờng kéo theo sự gia tăng về số lợng xe cơ giới.
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

1. TSCĐ hữu hình 221 | 10 731.578.450.644 23.545.054.427 - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q1.2017

1..

TSCĐ hữu hình 221 | 10 731.578.450.644 23.545.054.427 Xem tại trang 2 của tài liệu.
3. TSCĐ vô hình P0 12 -- - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q1.2017

3..

TSCĐ vô hình P0 12 -- Xem tại trang 3 của tài liệu.
VY... THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q1.2017
VY... THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI Xem tại trang 12 của tài liệu.
Tình hình biến động dự phòng cho các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác như sau: - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q1.2017

nh.

hình biến động dự phòng cho các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác như sau: Xem tại trang 13 của tài liệu.
Tình hình biến động dự phòng nợ phải thukhó đòi như sau: - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q1.2017

nh.

hình biến động dự phòng nợ phải thukhó đòi như sau: Xem tại trang 16 của tài liệu.
Tình hình biến động dự phòng giảm giá hàng tồn kho như sau: - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q1.2017

nh.

hình biến động dự phòng giảm giá hàng tồn kho như sau: Xem tại trang 16 của tài liệu.
Giảm do chuyển sang TSCĐ hữu hình _ (41.489.143.522) _ (10.312.220.743) - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q1.2017

i.

ảm do chuyển sang TSCĐ hữu hình _ (41.489.143.522) _ (10.312.220.743) Xem tại trang 17 của tài liệu.
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q1.2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ Xem tại trang 18 của tài liệu.
12. Tài sản cố định vô hình - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q1.2017

12..

Tài sản cố định vô hình Xem tại trang 18 của tài liệu.