0

Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q22017

25 87 0
  • Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q22017

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:51

Ebook.VCU www.ebookvcu.com Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lời nói đầu Trong nền kinh tế thị trờng, Kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và chất lợng quản lý của các Doanh nghiệp. Tại Việt Nam, hoạt động Kiểm toán đã không ngừng phát triển cả về quy mô, chất lợng, cũng nh các lĩnh vực đợc Kiểm toán. Những Công ty Kiểm toán độc lập ra đời đã khẳng định đợc vị thế của ngành Kiểm toán ở nớc ta. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trờng việc Kiểm toán trở thành một hoạt động không thể thiếu đối với thông tin tài chính của các Doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần kiểm toán - T vấn thuế em nhận thấy chu trình hàng tồn kho là một trong những chu trình phức tạp, dễ xảy ra gian lận và thờng đợc Kiểm toán Công ty chú trọng trong các cuộc Kiểm toán báo cáo Tài chính. Vì vậy, em đã chọn đề tài :"Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Kiểm toán - T vấn thuế" làm chuyên đề báo cáo thực tập của mình. Mục tiêu của báo cáo thực tập là dựa trên lý luận chung về Kiểm toán Chu trình hàng tồn kho trong quy trình Kiểm toán báo cáo tài chính và thực tế Kiểm toán Chu trình hàng tồn kho do Công ty cổ phần Kiểm toán - T vấn thuế thực hiện ở một để tiến hành đối chiếu giữa lý thuyết và thực tế, từ đó đề xuất các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác Kiểm toán Hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty. SV: Lê Chung - Kiểm toán 43A Ebook.VCU www.ebookvcu.com Chuyên đề thực tập tốt nghiệp PHầN 1 CƠ Sở Lý LUậN CủA KIểM TOáN chu trình hàng tồn kho TRONG KIểM TOáN BáO CáO TàI CHíNH I - CHU TRìNH hàng tồn kho VớI VấN Đề KIểM TOáN 1. Bản chất và chức năng của chu trình hàng tồn kho ảnh hởng tới công tác Kiểm toán. 1.1. Đặc điểm chung về chu trình hàng tồn kho -Hàng tồn kho là tài sản lu động của Doanh nghiệp biểu hiện dới dạng vật chất cụ thể dới nhiều hình thức khác nhau, tuỳ thuộc vào loại hình Doanh nghiệp và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Hàng tồn kho trong Doanh nghiệp thơng mại bao gồm: hàng hoá dự trữ cho lu thông ( kể cả số hàng đem gửi bán hoặc là hàng hoá đang đi đờng ). Hàng tồn kho trong Doanh nghiệp sản xuất gồm: Nguyên vật liệu, Công cụ dự trữ cho quá trình sản xuất, Thành phẩm, Sản phẩm hoàn thành, Sản phẩm dở dang và Hàng gửi bán hoặc là Hàng đang đi đờng. - Hàng tồn kho có các đặc điểm: + Hàng tồn kho ảnh hởng trực tiếp tới giá vốn hàng bán vì vậy ảnh hởng trực tiếp tới lợi nhuận trong năm. + Hàng tồn kho thờng chiếm tỷ trọng lớn so với tổng tài sản lu động trong Doanh nghiệp bao gồm nhiều chủng loại và quá trình DANH SÁCH NHÓM III 1. Huỳnh Thị kim Kha 2. Phạm Văn Kiên 3. Nguyễn Thị Lâm 4. Nguyễn Thị Lanh 5. Trần Thị Bích Liên 6. Nguyễn Thị Huê Liễu 7. Đặng Thị Linh 8. La Thị Mai Linh 9. Lâm Ái Loan 10. Trần Thị Lụa 11. Nguyễn Thị Trúc Ly 12. Trần Thị Mai 13. Nguyễn Hồng Mận 14. Nguyễn Thị Minh 15. Đinh Thị Mùi 16. Trần Thị Diễm My 17. Lê Thị Nga 18. Nguyễn Thị Thanh Nga 19. Hồ Thị Ngân 20. Võ Thị Mỹ Ngân 21. Nguyễn Thị Minh Nguyệt Chủ đề: SỰ THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ XUẤT KHO ẢNH HƯỞNG ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC) NHƯ THẾ NÀO? I. Hàng tồn kho (HTK): 1. Khái niệm: Hàng tồn kho là: một loại tài sản ngắn hạn vì nó thường bán đi trong vòng 1 năm hay trong 1 chu kỳ hoạt động kinh doanh. Hàng tồn kho gồm: − Hàng mua đang đi trên đường − Nguyên vật liệu − Công cụ dụng cụ − Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang − Thành phẩm − Hàng hóa − Hàng gửi bán − Hàng hóa khoa bảo thuế − Dự phòng giảm giá HTK 2. Phân loại HTK: Theo qui định chuẩn mực kế toán 02: hàng tồn kho chia làm 3 loại: −Hàng tồn kho được giữ để bán trong kỳ HĐSXKD bình thường −Hàng hóa đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang −HTK sử dụng trong quá trình SXKD hoặc cung cấp dịch vụ II. Phương pháp tính giá xuất kho: Hàng tồn kho trong các doanh nghiệp tăng từ nhiều nguồn khác nhau với các đơn giá khác nhau, vì vậy doanh nghiệp cần lựa chọn phương pháp tính giá thực tế hàng xuất kho… việc lựa chọn phương pháp nào còn tuỳ thuộc vào đặc điểm của hàng tồn kho, yêu cầu và trình độ quản lý của doanh nghiệp. Song doanh nghiệp áp dụng phương pháp nào đòi hỏi phải nhất quán trong suốt niên độ kế toán. Nếu có sự thay đổi phải giải trình và thuyết minh, nêu rõ những tác động của sự thay đổi tới các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Để tính giá hàng tồn kho xuất, doanh nghiệp có thể áp dụng một trong các phương pháp sau đây: * Phương pháp giá thực tế đích danh. Theo phương pháp này sản phẩm, vật tư, hàng hoá xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính. Đây là phương án tốt nhất, nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán; chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế. Giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra. Hơn nữa, giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này đòi hỏi những điều kiện khắt khe, chỉ những doanh nghiệp kinh doanh có ít loại mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng tồn kho nhận diện được thì mới có thể áp dụng được phương pháp này. Còn đối với những doanh nghiệp có nhiều loại hàng thì không thể áp dụng được phương pháp này. *Phương pháp giá bình quân: Theo phương pháp này giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Phương pháp bình quân có thể được tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập một lô hàng , phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp. ** Theo giá bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ Theo phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính trị giá vốn của hàng xuất kho trong kỳ. Tuỳ theo kỳ dự trữ của doanh nghiệp áp dụng mà kế toán hàng tồn kho căn cứ vào giá mua, giá nhập, lượng hàng tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ để tính giá đơn vị bình quân: Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ = (Trị giá thực tế vật tư, SP, hàng hoá tồn kho đầu kỳ + Trị giá thực tế vật tư, SP, hàng hoá nhập kho trong kỳ) / (Số lượng vật tư, SP,hàng hoá tồn đầu kỳ + Số lượng vật tư, SP, hàng hoá nhập trong kỳ ) Chúng ta thấy rằng, phương pháp này là khá đơn giản, dễ làm, chỉ cần tính toán một lần vào cuối kỳ. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm lớn là công tác kế toán dồn vào cuối kỳ ảnh hưởng đến tiến độ của các phần hành khác. Hơn nữa, phương pháp này chưa đáp ứng yêu cầu kịp thời của thông tin kế toán ngay tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. ** Theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập: Sau mỗi lần nhập sản phẩm, vật tư, hàng hoá, kế toán phải xác định lại giá trị thực của hàng tồn kho Vấn đề 2: Việc xác định giá nhập kho không hợp lí hàng tồn kho (HTK) sẽ ảnh hưởng như thế nào tới Báo cáo tài chính (BCTC)? Vấn đề 2: Việc xác định giá nhập kho không hợp lí hàng tồn kho (HTK) sẽ ảnh hưởng như thế nào tới Báo cáo tài chính (BCTC)? A. MỞ ĐẦU 1. Hàng tồn kho là gì? • Hàng tồn kho là một phần quan trọng trong tài sản lưu động và nằm ở nhiều khâu trong quá trình cung ứng sản xuất, dự trữ và lưu thông của nhiềudoanh nghiệp. Hàng tồn kho của mỗi doanh nghiệp thường bao gồm: Nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, thành phẩm, hàng hoá… (gọi tắt là vật tư, hàng hoá). • Hàng tồn kho được đánh giá theo giá gốc và được trình bày vào BCTC theo giá thuần có thể thực hiện tại thời điểm lập báo cáo bằng cách lập dự phòng giảm giá. 2. Tác dụng của việc tính đúng giá nhập kho của HNK: 2. Tác dụng của việc tính đúng giá nhập kho của HNK:  Việc tính đúng giá hàng tồn kho còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi lập báo cáo tài chính….  Việc tính đúng giá hàng tồn kho còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi lập báo cáo tài chính….  Giúp cho doanh nghiệp chỉ đạo kịp thời các nghiệp vụ kinh tế diễn ra hàng ngày  Giúp cho doanh nghiệp chỉ đạo kịp thời các nghiệp vụ kinh tế diễn ra hàng ngày  Giúp doanh nghiệp có một lượng vật tư, hàng hoá dự trữ đúng định mức  Giúp doanh nghiệp có một lượng vật tư, hàng hoá dự trữ đúng định mức B. NỘI DUNG B. NỘI DUNG 1. Phương pháp tính giá nhập HTK 2. Một số sai sót thường gặp phải khi hạch toán HTK 3. Ảnh hưởng đến BCTC 3.1 Bảng Cân đối kế toán 3.2 Bảng BCKQHĐKD 3.3 Bảng lưu chuyển tiền tệ 3.4 Bảng thuyết minh BCTC 1. Phương pháp tính giá nhập kho HKT 1. Phương pháp tính giá nhập kho HKT  Giá gốc gồm: chi phí mua của hàng tồn kho, chi phí chế biến hàng tồn kho, chi phí liên quan trực tiếp khác.  Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kì sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính cần thiết cho việc hoàn thành và tiêu thụ chúng. Theo chuẩn mực kế toán 02, hàng tồn kho tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá trị gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. 2. Một số sai sót thường gặp khi hạch toán HTK 2. Một số sai sót thường gặp khi hạch toán HTK  Xác nhận và ghi sai giá gốc hàng tồn kho  Không đối chiếu thường xuyên giữa thủ kho và kế toán  Không hạch toán trên TK 151 khi hàng về nhưng hóa đơn chưa về  Lập phiếu xuất kho không kịp thời, hạch toán xuất khi chưa ghi nhận nhập kho  Giá trị hàng tồn kho nhập kho khác giá trị trên hóa đơn và các chi phí phát sinh  Ghi nhận hàng tồn kho không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ: không ghi phiếu nhập kho, không có biên bản giao nhận hàng, không có biên bản đánh giá chất lượng hàng tồn kho 2. Một số sai sót thường gặp khi hạch toán HTK 2. Một số sai sót thường gặp khi hạch toán HTK  Không hạch toán phế liệu thu hồi. Nguyên vật liệu xuất thừa không hạch toán nhập lại kho  Không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hoặc trích lập không dựa tên cơ sở giá thị trường, lập dự phòng cho hàng hóa giữ hộ không thuộc quyền sở hữu của đơn vị.  Trích lập dự phòng không đử hồ sơ hợp lệ  Không quản lý chặt chẽ khâu mua hàng, bộ phận mua hàng khai khống giá mua (giá mua cao hơn giá thị trường)  Không lập bảng kê tính giá đối với từng loại HTK  Xuất nhập kho nhưng không thực xuất, thực nhập mà ghi số liệu khống 3. Ảnh hưởng đến báo cáo tài chính 3. Ảnh hưởng đến báo cáo tài chính 3.1 Bảng cân đối kế toán: Ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ tiêu HTK, từ TK 151 đến TK 158  Thiếu sự chính xác giữa tài sản và nguồn vốn. Ảnh hưởng đến chế độ trích lập các khoản dự phòng giảm giá HTK: + Nếu giá thuần < giá gốc  phải lập dự phòng giảm giá HTK  sẽ có thêm chỉ tiêu Dự phòng giảm giá hảng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán + Nếu giá thuần > giá gốc  không phải lập dự phòng giảm giá HTK Ảnh hưởng đến thuế GTGT được khấu trừ. Ảnh Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: THS Đinh Thế Hùng MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG 3 LỜI NÓI ĐẦU 3 Nguyễn Bá Ngọc Lớp: Kiểm toán 49C Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: THS Đinh Thế Hùng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCDKT : Bảng cân đối kế toán BCKQKD : Báo cáo kết quả kinh doanh BCKT : Báo cáo kiểm toán BCTC : Báo cáo tài chính BGD : Ban giám đốc COM.PT : Công ty TNHH Kiểm toán COM.PT CTKT : Chương trình kiểm toán DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp nhà nước GTGT : Giá trị gia tang GTLV : Giấy tờ làm việc HTK : Hàng tồn kho KH : Khách hàng KSNB : Kiểm soát nội bộ KTV : Kiểm toán viên TSCD : Tài sản cố định Nguyễn Bá Ngọc Lớp: Kiểm toán 49C Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: THS Đinh Thế Hùng DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BẢNG 3 DANH MỤC BẢNG 3 LỜI NÓI ĐẦU 3 LỜI NÓI ĐẦU 3 LỜI NÓI ĐẦU  Ngày 7/11/2006 đánh dấu bước ngoặt của nền kinh tế Việt Nam với sự kiện: Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Điều này giúp cho nền kinh tế Việt Nam được “thay da đổi thịt” và không ngừng phát triển. Đi kèm với sự phát triển ấy là nhu cầu ngày càng cao hơn về quản lý, về sự đầy đủ của thông tin ngày càng đa dạng và phong phú. Một nền kinh tế không thể phát triển nếu có sự giới hạn về thông tin. Hơn nữa, đó phải là những thông tin được đảm bảo độ chính xác, trung thực và hợp lý. Xuất phát từ thực tế đó, kiểm toán đã ra đời và phát triển để thực hiện nhiệm vụ của mình-cung cấp thông tin về tính trung thực và hợp lý của các thông tin tài chính. Kiểm toán tài chính là hoạt động đặc trưng nhất của kiểm toán. Đối tượng kiểm toán tài chính là Bảng khai tài chính. Bộ phận quan trọng của những Bảng khai này là Báo cáo tài chính. Kiểm toán BCTC là sự tổng hợp kết quả kiểm toán của cả chu trình nghiệp vụ kinh tế riêng biệt. Trong đó, HTK là một bộ phận có tính chất quan trọng mà trong quá trình kiểm toán KTV không thể bỏ qua. Do đặc điểm phức tạp, có ảnh hưởng đến nhiều khoản mục khác trên BCTC, HTK được xem là một khoản mục có tính trọng yếu yêu cầu KTV phải hết sức thận trọng khi tiến hành kiểm toán và kiểm toán HTK cũng được xem là một trong những công việc quan trọng nhất, không thể bỏ qua của một cuộc kiểm toán. Chính vì lý do này mà em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy Nguyễn Bá Ngọc Lớp: Kiểm toán 49C Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: THS Đinh Thế Hùng trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán COM.PT thực hiện” cho chuyên đề thực tập chuyên ngành của mình. Chuyên đề thực tập của em được chia làm 3 chương: Chương 1: Đặc điểm khoản mục hàng tồn kho ảnh hưởng đến kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán COM.PT thực hiện Chương 2: Thực trạng vận dụng quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán COM.PT thực hiện tại khách hàng Chương 3: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục hàng tồn kho do Công ty TNHH Kiểm toán COM.PT thực hiện. Để hoàn thành chuyên đề thực tập lần này, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo Th.s Đinh Thế Hùng và các anh chị nhân viên trong Công ty TNHH Kiểm toán COM.PT. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy giáo và các anh chị trong Công ty. Hà nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011 Sinh viên Nguyễn Bá Ngọc Nguyễn Bá Ngọc Lớp: Kiểm toán 49C 4 Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: THS Đinh Thế Hùng CHƯƠNG 1 ĐẶC ĐIỂM KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNNH KIỂM TOÁN COM.PT THỰC HIỆN 1.1 Đặc điểm khoản mục hàng tồn kho ảnh hưởng đến kiểm toán báo cáo tài chính 1.1.1 Khái quát về đặc điểm chung của khoản mục hàng tồn kho ảnh hưởng kiểm toán báo cáo tài chính HTK là tài sản lưu động của DN được biểu hiện dưới hình thái vật chất. Chúng gồm nhiều loại như: Nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, thành phẩm, sản phẩm dở dang, hàng hoá… Hàng tồn kho có thể được tạo ra từ quá trình sản xuất của DN hoặc do DN mua ở bên ngoài để dùng vào mục đích sản 9/28/2016 Nội dung trình bày CHUN ĐỀ  Khái niệm phân tích tài ậ dạng g p phân tích hoạt động ộ g DN: Hoạt động ộ g  Nhận kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư PHÂN Â TÍCH ÍC BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Phân tích số tài chính: tiếp cận từ Báo cáo tài  Các rủi ro tiềm ẩn Phân tích tài Các hoạt động doanh nghiệp Trả nợ và chia lợi nhuận • Phân tích tài q trình thu thập xử lý thơng tin kế tốn thơng tin khác quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài chính, xu hướng tiềm tài DN, giúp người sử dụng thơng tin đưa định tài chính, định quản lý phù hợp Hoạt động  ộ g tài chính Cung cấp vốn cho  KD và đầu tư Hoạt động  Hoạt động đầu tư Cung cấp năng lực  cạnh tranh cho KD cạnh tranh cho KD Hoạt  động  kinh doanh Khấu hao & lợi nhuận tái đầu tư 9/28/2016 Các hoạt động doanh nghiệp Nhận dạng hoạt động Hoạt động kinh doanh  Chiến lược kinh doanh: Đánh giá ảnh hưởng đến BCTC  Chien Chiến lượ lươc c dự dưa a tren so số vong vòng quay  Chiến lược dựa khác biệt sản phẩm Hoạt động kinh doanh Hoạt động đầu tư Báo cáo tài  Hoạt động tài Hoạt động tài Hoạt động đầu tư  Liên quan đến vốn chủ sở hữu:  Phát hành cổ phiếu chủ sở hữu góp vốn tiền, vật, nợ nơ phai phải tra trả  Mua lại cổ phiếu để lưu giữ hủy  Phân phối cổ tức chia lãi cho chủ đầu tư  Liên quan đến nợ phải trả:  Phát hành trái phiếu  Vay von vốn cua cac ngan ngân hang, hàng, to tổ chưc chức tín dụ dung, ng, to tổ chức, cá nhân khác  Trả nợ cho khoản vay  Đầu tư phục vụ cho sản xuất, kinh doanh  Đầu tư tài Hoạt động đầu tư ảnh hưởng đến:  Đòn cân đònh phí doanh nghiệp  Thu nhập/chi phí doanh nghiệp 9/28/2016 Báo cáo tài Báo cáo tài Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Tình hình tạo ra tiền và sử dụng tiền  Thông tin BCTC  Tình hình tài  Tình hình kinh doanh  Tình hình lưu chuyển tiền tệ  Thông tin bổ sung Bảng cân đối kế tốn Tình hình tài Tình hình tài chính Bả thuyết Bản th ết minh BCTC Báo cáo kết ế HĐKD Tình hình  kinh doanh Thơng tin  bổ sung Một bức tranh tồn diện 10 Phân tích tổng qt Bảng cân đối kế tốn  Đánh giá chung  Phản ánh tình hình tài DN  Các nguồn lực kinh tế mà doanh nghiệp kiểm soát  Các nguồn tài trợ cho tài sản  Khả trả nợ tới hạn  Tình hình tài qua Bảng cân đối kế tóan  Kết kinh doanh qua Báo cáo kết kinh doanh  Tình hình lưu chuyển tiền tệ qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Các thông tin thuyếát minh BCTC 11 12 9/28/2016 Thí dụ Tình hình tài Nguồn lực kinh tế Tài sản Tài sản ngắn g hạn  Xem BCTC tập đồn Masan năm 2014 (ĐVT: triệu VNĐ) Nguồn tài trợ = Tài sản dài hạn Nợ phải trả Nợ ngắn g hạn + Vốn chủ sở hữu  Tài sản ngắn hạn: 16.428.327  Nợ ngắn hạn: 11.796.756 Nợ dài hạn Khả tốn 13 Nguồn lực kinh tế Thí dụ  Xem BCTC tập đồn Masan năm 2014 (ĐVT: triệu VNĐ) Nguồn lực Kinh tế  Nguồn lực kinh tế 2014: 52.965.100 • Tài sản ngắn hạn: 16.428.327 • Tài sản dài hạn: Phân bổ nguồn lực Ngắn hạn/Dài hạn Hữu hình/Vơ hình 14 36.536.773 – TSCĐHH: 18.409.913 – TSCĐVH: 1.798.696 SXKD/Phi SXKD 15 16 9/28/2016 Nguồn lực kinh tế Nguồn tài trợ  Ngắn hạn – dàøi hạn  Đặc điểm ngành nghề Nguồn tài ài trợ  Khả tăng cường lực cạnh tranh  Khả thích ứng với môi trường kinh doanh => Chiến lược cạnh tranh  Hữu hình – vô hình  Sản xuất kinh doanh – Phi sản xuất kinh doanh Ngắn hạn/Dài hạn Nợ/Vốn chủ sở hữu  Khuynh hướng đầu tư bên Có lãi/khơng lãi Đầu tư/Nội sinh 17 Kết hoạt động kinh doanh 18 Lợi nhuận doanh thu  Quy mô kinh doanh  Khả tạo lợi nhuận DN  So với doanh thu  Phân theo hoạt động  Tiếp cận theo chi phí So sánh LN
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

1. TSCP hữu hình 221 10 §00.283.344.818 723.545.054.427 - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q22017

1..

TSCP hữu hình 221 10 §00.283.344.818 723.545.054.427 Xem tại trang 2 của tài liệu.
3. TSCĐ vô hình 227 12 -- - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q22017

3..

TSCĐ vô hình 227 12 -- Xem tại trang 3 của tài liệu.
Tình hình biến động dự phòng cho các khoản đâu tư góp vôn vào đơn vị khác như sau: - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q22017

nh.

hình biến động dự phòng cho các khoản đâu tư góp vôn vào đơn vị khác như sau: Xem tại trang 13 của tài liệu.
Tình hình biến động dự phòng nợ phải thukhó đòi như sau: - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q22017

nh.

hình biến động dự phòng nợ phải thukhó đòi như sau: Xem tại trang 16 của tài liệu.
10. Tài sản cố định hữu hình Nguyên  giá  - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q22017

10..

Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Xem tại trang 17 của tài liệu.
12. Tài sản cố định vô hình - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q22017

12..

Tài sản cố định vô hình Xem tại trang 18 của tài liệu.

Từ khóa liên quan