Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q22017

25 90 0
Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q22017

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q22017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:51

Hình ảnh liên quan

1. TSCP hữu hình 221 10 §00.283.344.818 723.545.054.427 - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q22017

1..

TSCP hữu hình 221 10 §00.283.344.818 723.545.054.427 Xem tại trang 2 của tài liệu.
3. TSCĐ vô hình 227 12 -- - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q22017

3..

TSCĐ vô hình 227 12 -- Xem tại trang 3 của tài liệu.
Tình hình biến động dự phòng cho các khoản đâu tư góp vôn vào đơn vị khác như sau: - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q22017

nh.

hình biến động dự phòng cho các khoản đâu tư góp vôn vào đơn vị khác như sau: Xem tại trang 13 của tài liệu.
Tình hình biến động dự phòng nợ phải thukhó đòi như sau: - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q22017

nh.

hình biến động dự phòng nợ phải thukhó đòi như sau: Xem tại trang 16 của tài liệu.
10. Tài sản cố định hữu hình Nguyên  giá  - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q22017

10..

Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Xem tại trang 17 của tài liệu.
12. Tài sản cố định vô hình - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH Q22017

12..

Tài sản cố định vô hình Xem tại trang 18 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan