Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC HN Q1.2017

32 113 0
Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC HN Q1.2017

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC HN Q1.2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tậ...

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:52

Hình ảnh liên quan

1. TSCĐ hữu hình 221 9 1.041.186.227.264 | 1.037.123.484.126 - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC HN Q1.2017

1..

TSCĐ hữu hình 221 9 1.041.186.227.264 | 1.037.123.484.126 Xem tại trang 2 của tài liệu.
3. TSCĐ vô hình 227 11 3.326.008.448 3.312.638.779 - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC HN Q1.2017

3..

TSCĐ vô hình 227 11 3.326.008.448 3.312.638.779 Xem tại trang 3 của tài liệu.
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 - - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC HN Q1.2017

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 - Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình thức sở hữu vốn - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC HN Q1.2017

Hình th.

ức sở hữu vốn Xem tại trang 7 của tài liệu.
V.. THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC HN Q1.2017
V.. THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG Xem tại trang 17 của tài liệu.
Tình hình biến động dự phòng giảm giá hàng tồn kho như sau: - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC HN Q1.2017

nh.

hình biến động dự phòng giảm giá hàng tồn kho như sau: Xem tại trang 21 của tài liệu.
9. Tài sản cố định hữu hình - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC HN Q1.2017

9..

Tài sản cố định hữu hình Xem tại trang 22 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan