0

Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC HN 2016 KT

65 74 0
  • Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC HN 2016 KT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:53

Chuyên đề thực tập GVHD: TS. Đinh Thế Hùng MỤC LỤC - Các khoản nợ phải thu khách hàng đã ghi chép có thực tại thời điểm lập báo cáo (Hiện hữu). 7 - Tất cả các khoản nợ phải thu có thực được ghi nhận đầy đủ (Đầy đủ). 7 - Các khoản nợ phải thu khách hàng vào ngày lập báo cáo thuộc về đơn vị (Quyền kiểm soát) 7 - Những khoản nợ phải thu khách hàng phải được ghi chép đúng số tiền trên báo cáo tài chính và phù hợp giữa sổ chi tiết của nợ phải thu khách hàng với sổ cái (Ghi chép chính xác). 7 - Các khoản dự phòng được tính toán hợp lý để giá trị thuần của nợ phải thu khách hàng gần đúng với giá trị thuần có thể thực hiện được (Đánh giá). 7 - Sự đúng đắn trong trình bày và công bố khoản nợ phải thu, bao gồm việc trình bày đúng đắn các khoản nợ phải thu, cũng như công bố đầy đủ những vấn đề có liên quan như cầm cố, thế chấp…(Trình bày và công bố) 7 KẾT LUẬN 53 Phụ lục 1: Mẫu thư xác nhận nợ 55 SV: Vy Quốc Thế Lớp: Kiểm toán 53B Chuyên đề thực tập GVHD: TS. Đinh Thế Hùng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài chính KTV : Kiểm toán viên GTGT : Giá trị gia tăng BCĐKT : Bảng cân đối kế toán HTKSNB : Hệ thống kiểm soát nội bộ TNHH : Trách nhiệm hữu hạn VAT : Thuế giá trị gia tăng TK : Tài khoản SV: Vy Quốc Thế Lớp: Kiểm toán 53B Chuyên đề thực tập GVHD: TS. Đinh Thế Hùng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT - Các khoản nợ phải thu khách hàng đã ghi chép có thực tại thời điểm lập báo cáo (Hiện hữu). 7 - Các khoản nợ phải thu khách hàng đã ghi chép có thực tại thời điểm lập báo cáo (Hiện hữu). 7 - Tất cả các khoản nợ phải thu có thực được ghi nhận đầy đủ (Đầy đủ). 7 - Tất cả các khoản nợ phải thu có thực được ghi nhận đầy đủ (Đầy đủ). 7 - Các khoản nợ phải thu khách hàng vào ngày lập báo cáo thuộc về đơn vị (Quyền kiểm soát) 7 - Các khoản nợ phải thu khách hàng vào ngày lập báo cáo thuộc về đơn vị (Quyền kiểm soát) 7 - Những khoản nợ phải thu khách hàng phải được ghi chép đúng số tiền trên báo cáo tài chính và phù hợp giữa sổ chi tiết của nợ phải thu khách hàng với sổ cái (Ghi chép chính xác). 7 - Những khoản nợ phải thu khách hàng phải được ghi chép đúng số tiền trên báo cáo tài chính và phù hợp giữa sổ chi tiết của nợ phải thu khách hàng với sổ cái (Ghi chép chính xác). 7 - Các khoản dự phòng được tính toán hợp lý để giá trị thuần của nợ phải thu khách hàng gần đúng với giá trị thuần có thể thực hiện được (Đánh giá). 7 - Các khoản dự phòng được tính toán hợp lý để giá trị thuần của nợ phải thu khách hàng gần đúng với giá trị thuần có thể thực hiện được (Đánh giá). 7 - Sự đúng đắn trong trình bày và công bố khoản nợ phải thu, bao gồm việc trình bày đúng đắn các khoản nợ phải thu, cũng như công bố đầy đủ những vấn đề có liên quan như cầm cố, thế chấp…(Trình bày và công bố) 7 - Sự đúng đắn trong trình bày và công bố khoản nợ phải thu, bao gồm việc trình bày đúng đắn các khoản nợ phải thu, cũng như công bố đầy đủ những vấn đề có liên quan như cầm cố, thế chấp…(Trình bày và công bố) 7 KẾT LUẬN 53 KẾT LUẬN 53 Phụ lục 1: Mẫu thư xác nhận nợ 55 SV: Vy Quốc Thế Lớp: Kiểm toán 53B Chuyên đề thực tập GVHD: TS. Đinh Thế Hùng LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế Việt Nam đang hội nhập với nền kinh tế thế giới. Vì vậy, nó tạo cho doanh nghiệp những cơ hội cùng những thách thức. Cùng với đó, nhiều phương thức và hình thức kinh doanh mới được ra đời. Nhà nước đã ban hành và bổ sung nhiều chế tài, quy định cho các quan hệ tài chính, kinh tế. Nhưng thực tế đã chỉ ra rằng công tác kiểm tra, kiểm soát vẫn chưa chuyển hướng kịp thời dẫn tới tình trạng ký cương bị buông lỏng, lợi ích của Nhà nước nhiều nơi bị vi phạm. Từ thực tiễn này đưa ra một kinh nghiệm thực tế: phải triển khai tốt công tác kiểm toán mới có thể đưa công tác kế toán vào nề nếp. Kiểm toán chu trình bán hàng và nợ phải thu là một trong những công tác kiểm toán phát huy được nhiệm vụ hoàn thiện và củng cố nề nếp hoạt động tài chính kế toán ở các doanh nghiệp, tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh. Khoản mục phải thu khách hàng là một tài sản khá nhạy cảm với những sai sót và gian NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 17.176.208 10.449.828 1 Tiền gửi của các TCTD khác 17.176.208 10.449.828 2 Vay các TCTD khác NGAN HANG THtroNG MAr cO PHAN A cHAu BAo cAo TAICH1NH HgP NHAT GIOA NIEN 09 QUY I NAM 2016 /l*^ //*{i< ,E NGAN HANG THUoNG M4t c0 PHAN A cxAu CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực SF]E }IGAN ]il}JG TX-II,T.ON,G VIAI CO PlI,iN SA] GO]\ - ]-IA NQI 77 Trin Hrrno F)ao. Orran l;oan l(idm-Ha \oj Tel.04.39421388 F'**,: 44.39+14942 ii5c, 16o iiri c]diilr ,llcr: ,r-,irii: Qtii' 1 nnrn 2011 .vlaii so: rl-u1a Chi [i6u TD. tsANG CAru OOI T(E ?'O,.\i\ Md ctri Thuvdt ti0u minh SO cuii; lcy Don vi tirLh VND S6 dAu nam A. T,AI SA.N tr Tidn m1r, ving bgc, d6 quf Xn Tiin grli t4i NEINN {In Tiijn, v}rng gfri tqi c6c ICTD khdc vh cho vay cdc TCTD kh:ic 1 Ti6n, vang gui tai cr{c TCTD khric 2 Cho vay cric TCTD khiic 3 DV phbng rui ro cho vay cric TCTD kh6c W Chfng k&o6n kinh doanh 1 Chrng khoiin kinh doanh 2 DU phdng giAm gid chirng khorin kinh doanh V C6c cOng cg thi chinh ph6i sinh vh c6c tAi sin tli chinh khdc VI Cho vay khdch hlng I Cho vay khrich hiLng 2 DU phdng rui ro cho vay kh6ch hang \rll Chring kho6n tl6u tu' 110 120 130 l3l I)L 139 t40 l4l 149 150 160 l6l r69 L70 I7I 172 t79 210 21r 2t2 213 2t4 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 240 241 241 z3t, 251 252 253 2 5.1 2,t5 259 :i D i., I5 t6 T7 330,413,737,905 201,663,032,841 14,2'i"2,905,96X,489 14,2t7,9Q5,96t,489 68,306,287,493 68,989,759,561 (683,1'72,068) 12,280,899,453 24,E04,474,606,810 25,086,6,s4,456, 100 (282,1'19,849,290) 9,088,E99,715,923 8,142,278,499,223 1,000.000,000,000 ( 1 3,37 8,783,300) 337,889,000,000 337,889,000,000 1,533,88E,E07,743 L34,95t,372,519 19 1,309.598,823 (56,3s8,226,304) L,398,937,435,224 1,406,365,498.441 (7,428,063,2r7) 5,225,09X"23(;,712 2,704,882,983,839 1 ,284,429,258,771 1 ,235,773,989,\ 6l j 5.ii 1 5. 5.1i,2i3'5,.130 201,670,881,695 s05,232,494,r64 rt,636,7 40,990,7I',t r | ,63 6 ,1 40 ,990 ,7 t7 98,828,398,040.64 99,51 1,870" l 09 (683,472,068) 24,103,032,79s,683 24,315,588,493,562 (.272,555,69'7,879) 8,767 ,942,215,109 7,481,36 t, I 19,909 1,300,000,000,000 (r 3,4r 8,8?4,800) 333,389,000,00{l 333,389,000,000 I ,526, r 53,8 19,690 126,554,397,59Q 176,765,476,626 (50,2 t 1,078,936) t,399,599,422,A00 |,406,365,498,441 (6,7 66,0'7 6,44r) 3,859,870,637,490 2,030,461,983,618 957,082"854,329 872,325,799.48e 51,032"8,5 11,262,59.i IB 19 z0 21 1J .tl\ I Chring khozin dAu tu sin siLng dd bdn '-ta.(.\ 2 Chrng khorin ddu tu gif dtin ngiry drio han 'l.q rue\i\\ 3 Du phong gidm gid chring khoan ddu tu '' rIru Vca\t\ ;n'iif,{itl- llt,r Gop von. deu tu dai hen , : r '/ :t iJ I Ddu tu viro c6ng ty con i ,,i, I - !! , udu ru vau uuilg ry n HW/.6 ii 2 v6n g6p lien doanh -iY . a b 3 a b a b 5. I 2 3 4 t1 .8/ 3 Diu ru vao c6ng ty lien kdr 4 Ddu tu dhi han khdc 5 Du phdng gidm giri dAu tu dii han IX Tii sen cii alnh ; - , ! - ,. . l r al san co olnn nuu nlnn a Nguy€n gidTSCD hfiu hinh b Hao mbnTSCD hftu hinh : , , ^ Z 'l ar san co dlnh thue tai chfnh Nguy€n giti TSCD Hao mdn TSCD i r' ! I al san co ornn vo nlnn Nguy€n gid TSCE vO hinh Hao mdn TSCD v6 hinh udt opng sin rliu tu' Nguydn gi6 BDSDT Hao mbn BDSDT Thi sin C6 hhrlc Cric khodn phai thu Lac Knoan lal, pnt pnal tnu Tii sdn thud TNDN hodn l4i 'Xii sAn C6 khdc . ,; ' - 1ro't8 do: L(rr tile !1il!otlg rndt i Cric khoirn dg phdng rui ro cho cdc ti j sdn C6 ndi bdng l<hi'ic TOi.iG TAl STIN CO 74 25 26 llari Ji.3u rli r1t, 'I.tl_r!.r iielr rdoli io .:rici .l<,, !d iliii ir:t.rtr B .r ll t 2 xu w v VI wi 1 2 3 4 NO F}TA{ TRA VA VOFI CITU SO ]IU]J C5c khodn no CirinXr pirii vb $llx}.Bi T'idn g0.i vA vay cria c6c TCTD ich6c Ti6n gui cua ciic TC'|D khdc Vay citc TCTD kh,ic Tidn gn'i cria ktrrdch hAng caic c6ng cu thi 9/28/2016 Nội dung trình bày CHUN ĐỀ  Khái niệm phân tích tài ậ dạng g p phân tích hoạt động ộ g DN: Hoạt động ộ g  Nhận kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư PHÂN  TÍCH ÍC BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Phân tích số tài chính: tiếp cận từ Báo cáo tài  Các rủi ro tiềm ẩn Phân tích tài Các hoạt động doanh nghiệp Trả nợ và chia lợi nhuận • Phân tích tài q trình thu thập xử lý thơng tin kế tốn thơng tin khác quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài chính, xu hướng tiềm tài DN, giúp người sử dụng thơng tin đưa định tài chính, định quản lý phù hợp Hoạt động  ộ g tài chính Cung cấp vốn cho  KD và đầu tư Hoạt động  Hoạt động đầu tư Cung cấp năng lực  cạnh tranh cho KD cạnh tranh cho KD Hoạt  động  kinh doanh Khấu hao & lợi nhuận tái đầu tư 9/28/2016 Các hoạt động doanh nghiệp Nhận dạng hoạt động Hoạt động kinh doanh  Chiến lược kinh doanh: Đánh giá ảnh hưởng đến BCTC  Chien Chiến lượ lươc c dự dưa a tren so số vong vòng quay  Chiến lược dựa khác biệt sản phẩm Hoạt động kinh doanh Hoạt động đầu tư Báo cáo tài  Hoạt động tài Hoạt động tài Hoạt động đầu tư  Liên quan đến vốn chủ sở hữu:  Phát hành cổ phiếu chủ sở hữu góp vốn tiền, vật, nợ nơ phai phải tra trả  Mua lại cổ phiếu để lưu giữ hủy  Phân phối cổ tức chia lãi cho chủ đầu tư  Liên quan đến nợ phải trả:  Phát hành trái phiếu  Vay von vốn cua cac ngan ngân hang, hàng, to tổ chưc chức tín dụ dung, ng, to tổ chức, cá nhân khác  Trả nợ cho khoản vay  Đầu tư phục vụ cho sản xuất, kinh doanh  Đầu tư tài Hoạt động đầu tư ảnh hưởng đến:  Đòn cân đònh phí doanh nghiệp  Thu nhập/chi phí doanh nghiệp 9/28/2016 Báo cáo tài Báo cáo tài Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Tình hình tạo ra tiền và sử dụng tiền  Thông tin BCTC  Tình hình tài  Tình hình kinh doanh  Tình hình lưu chuyển tiền tệ  Thông tin bổ sung Bảng cân đối kế tốn Tình hình tài Tình hình tài chính Bả thuyết Bản th ết minh BCTC Báo cáo kết ế HĐKD Tình hình  kinh doanh Thơng tin  bổ sung Một bức tranh tồn diện 10 Phân tích tổng qt Bảng cân đối kế tốn  Đánh giá chung  Phản ánh tình hình tài DN  Các nguồn lực kinh tế mà doanh nghiệp kiểm soát  Các nguồn tài trợ cho tài sản  Khả trả nợ tới hạn  Tình hình tài qua Bảng cân đối kế tóan  Kết kinh doanh qua Báo cáo kết kinh doanh  Tình hình lưu chuyển tiền tệ qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Các thông tin thuyếát minh BCTC 11 12 9/28/2016 Thí dụ Tình hình tài Nguồn lực kinh tế Tài sản Tài sản ngắn g hạn  Xem BCTC tập đồn Masan năm 2014 (ĐVT: triệu VNĐ) Nguồn tài trợ = Tài sản dài hạn Nợ phải trả Nợ ngắn g hạn + Vốn chủ sở hữu  Tài sản ngắn hạn: 16.428.327  Nợ ngắn hạn: 11.796.756 Nợ dài hạn Khả tốn 13 Nguồn lực kinh tế Thí dụ  Xem BCTC tập đồn Masan năm 2014 (ĐVT: triệu VNĐ) Nguồn lực Kinh tế  Nguồn lực kinh tế 2014: 52.965.100 • Tài sản ngắn hạn: 16.428.327 • Tài sản dài hạn: Phân bổ nguồn lực Ngắn hạn/Dài hạn Hữu hình/Vơ hình 14 36.536.773 – TSCĐHH: 18.409.913 – TSCĐVH: 1.798.696 SXKD/Phi SXKD 15 16 9/28/2016 Nguồn lực kinh tế Nguồn tài trợ  Ngắn hạn – dàøi hạn  Đặc điểm ngành nghề Nguồn tài ài trợ  Khả tăng cường lực cạnh tranh  Khả thích ứng với môi trường kinh doanh => Chiến lược cạnh tranh  Hữu hình – vô hình  Sản xuất kinh doanh – Phi sản xuất kinh doanh Ngắn hạn/Dài hạn Nợ/Vốn chủ sở hữu  Khuynh hướng đầu tư bên Có lãi/khơng lãi Đầu tư/Nội sinh 17 Kết hoạt động kinh doanh 18 Lợi nhuận doanh thu  Quy mô kinh doanh  Khả tạo lợi nhuận DN  So với doanh thu  Phân theo hoạt động  Tiếp cận theo chi phí So sánh LN
- Xem thêm -

Xem thêm: