Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH 6th 2016

25 105 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:58

9/28/2016 Nội dung trình bày CHUN ĐỀ  Khái niệm phân tích tài ậ dạng g p phân tích hoạt động ộ g DN: Hoạt động ộ g  Nhận kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư PHÂN Â TÍCH ÍC BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Phân tích số tài chính: tiếp cận từ Báo cáo tài  Các rủi ro tiềm ẩn Phân tích tài Các hoạt động doanh nghiệp Trả nợ và chia lợi nhuận • Phân tích tài q trình thu thập xử lý thơng tin kế tốn thơng tin khác quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài chính, xu hướng tiềm tài DN, giúp người sử dụng thơng tin đưa định tài chính, định quản lý phù hợp Hoạt động  ộ g tài chính Cung cấp vốn cho  KD và đầu tư Hoạt động  Hoạt động đầu tư Cung cấp năng lực  cạnh tranh cho KD cạnh tranh cho KD Hoạt  động  kinh doanh Khấu hao & lợi nhuận tái đầu tư 9/28/2016 Các hoạt động doanh nghiệp Nhận dạng hoạt động Hoạt động kinh doanh  Chiến lược kinh doanh: Đánh giá ảnh hưởng đến BCTC  Chien Chiến lượ lươc c dự dưa a tren so số vong vòng quay  Chiến lược dựa khác biệt sản phẩm Hoạt động kinh doanh Hoạt động đầu tư Báo cáo tài  Hoạt động tài Hoạt động tài Hoạt động đầu tư  Liên quan đến vốn chủ sở hữu:  Phát hành cổ phiếu chủ sở hữu góp vốn tiền, vật, nợ nơ phai phải tra trả  Mua lại cổ phiếu để lưu giữ hủy  Phân phối cổ tức chia lãi cho chủ đầu tư  Liên quan đến nợ phải trả:  Phát hành trái phiếu  Vay von vốn cua cac ngan ngân hang, hàng, to tổ chưc chức tín dụ dung, ng, to tổ chức, cá nhân khác  Trả nợ cho khoản vay  Đầu tư phục vụ cho sản xuất, kinh doanh  Đầu tư tài Hoạt động đầu tư ảnh hưởng đến:  Đòn cân đònh phí doanh nghiệp  Thu nhập/chi phí doanh nghiệp 9/28/2016 Báo cáo tài Báo cáo tài Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Tình hình tạo ra tiền và sử dụng tiền  Thông tin BCTC  Tình hình tài  Tình hình kinh doanh  Tình hình lưu chuyển tiền tệ  Thông tin bổ sung Bảng cân đối kế tốn Tình hình tài Tình hình tài chính Bả thuyết Bản th ết minh BCTC Báo cáo kết ế HĐKD Tình hình  kinh doanh Thơng tin  bổ sung Một bức tranh tồn diện 10 Phân tích tổng qt Bảng cân đối kế tốn  Đánh giá chung  Phản ánh tình hình tài DN  Các nguồn lực kinh tế mà doanh nghiệp kiểm soát  Các nguồn tài trợ cho tài sản  Khả trả nợ tới hạn  Tình hình tài qua Bảng cân đối kế tóan  Kết kinh doanh qua Báo cáo kết kinh doanh  Tình hình lưu chuyển tiền tệ qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Các thông tin thuyếát minh BCTC 11 12 9/28/2016 Thí dụ Tình hình tài Nguồn lực kinh tế Tài sản Tài sản ngắn g hạn  Xem BCTC tập đồn Masan năm 2014 (ĐVT: triệu VNĐ) Nguồn tài trợ = Tài sản dài hạn Nợ phải trả Nợ ngắn g hạn + Vốn chủ sở hữu  Tài sản ngắn hạn: 16.428.327  Nợ ngắn hạn: 11.796.756 Nợ dài hạn Khả tốn 13 Nguồn lực kinh tế Thí dụ  Xem BCTC tập đồn Masan năm 2014 (ĐVT: triệu VNĐ) Nguồn lực Kinh tế  Nguồn lực kinh tế 2014: 52.965.100 • Tài sản ngắn hạn: 16.428.327 • Tài sản dài hạn: Phân bổ nguồn lực Ngắn hạn/Dài hạn Hữu hình/Vơ hình 14 36.536.773 – TSCĐHH: 18.409.913 – TSCĐVH: 1.798.696 SXKD/Phi SXKD 15 16 9/28/2016 Nguồn lực kinh tế Nguồn tài trợ  Ngắn hạn – dàøi hạn  Đặc điểm ngành nghề Nguồn tài ài trợ  Khả tăng cường lực cạnh tranh  Khả thích ứng với môi trường kinh doanh => Chiến lược cạnh tranh  Hữu hình – vô hình  Sản xuất kinh doanh – Phi sản xuất kinh doanh Ngắn hạn/Dài hạn Nợ/Vốn chủ sở hữu  Khuynh hướng đầu tư bên Có lãi/khơng lãi Đầu tư/Nội sinh 17 Kết hoạt động kinh doanh 18 Lợi nhuận doanh thu  Quy mô kinh doanh  Khả tạo lợi nhuận DN  So với doanh thu  Phân theo hoạt động  Tiếp cận theo chi phí So sánh LN 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 – COMECO MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Phát biểu của Chủ tịch HĐQT- TGĐ Công ty. Thông tin chính : Các thông tin, triết lý kinh doanh. mục tiêu tổng quát , định hướng chiến lược Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát. Tổng quan về COMECO. • Thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần. • Hoạt động kinh doanh chính. • Cơ cấu tổ chức và lao động. • Quá trình tăng vốn. • Cơ cấu cổ đông, Cổ đông chiến lược. • Cơ sở vật chất kỹ thuật • Hệ thống quản lý chất lượng. • Thành tích đạt được. • Danh sách các Chi nhánh CHXD COMECO. Các dự án đầu tư . • Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO . • Dự án Cao ốc Văn phòng – Thương mại COMECO . Thống kê, phân tích Tài chính • Thống kê tài chính. • Các chỉ tiêu tài chính cơ bản. Phân tích các hoạt động kinh doanh năm 2007. Những sự kiện tiêu biểu 2007. Mục tiêu, kế hoạch 2008. Trách nhiệm đối với cộng đồng : đối với khách hàng, đối với cổ đông và Nhà đầu tư, đối với đối tác, đối với CNV, đối với cộng đồng. Báo cáo của Ban Kiểm soát. Báo cáo tài chính năm 2007 (đã được kiểm toán). 2 PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm 2007, COMECO bước lên bục vinh quang nhận Giải Vàng Chất lượng Việt Nam. Đó là giải thưởng quốc gia duy nhất về chất lượng được Bộ Khoa học và Công nghệ xét tặng cho Doanh nghiệp dịch vụ lớn duy nhất và xuất sắc nhất trong số hàng trăm doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Việt Nam. COMECO là một trong 5 Doanh nghiệp của TP. HCM được tặng giải Vàng Chất lượng Việ t Nam trong suốt 12 năm tồn tại của giải, và là đơn vị thuần túy Việt Nam đầu tiên tại TP. HCM được tặng giải Vàng Chất lượng Việt Nam. Đây là mốc son chói lọi trong chặng đường hơn 32 năm hoạt động (1975 – 2007) và 7 năm sau cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (2001 – 2007) với mức tăng trưởng bình quân 24 %/năm và với mạng lưới hệ thống bán lẻ xăng dầu từ 17 cửa hàng xăng d ầu tăng lên 30 cửa hàng trên khắp địa bàn TP. HCM và các tỉnh lân cận. Để có được thành tựu to lớn và tạo được một vị thế vững chắc trong hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trong cơ chế thị trường thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, COMECO đã hội tụ các điều kiện cần và đủ nhằm hướng đến sự phát triển ổn định, b ền vững. Điều kiện cần là con người, nguồn vốn và thông tin. Điều kiện đủ là chiến lược đúng đắn, hệ thống quản lý hiệu quả và văn hóa doanh nghiệp. Về con người, COMECO coi quản trị nguồn nhân lực là tài sản quý báu nhất trong chiến lược phát triển bền vững của mình. Chương trình tuyển chọn, đào tạo và đào tạo lại giúp Công ty có một đội ngũ lãnh đạo các cấp đầy đủ bản lĩnh và năng lực cùng với đội ngũ công nhân có kinh nghiệm, tận tâm và chuyên nghiệp. Về vốn, COMECO đã tích lũy được một nguồn vốn nhất định qua các năm cộng với việc phát hành thành công 4,6 triệu cổ phần vào cuối năm 2007, đến nay Công ty đã có khoảng 200 tỷ đồng để đầu tư cho 2 dự án lớn : Dự án Tổng kho xăng d ầu 20 ha tại Nhơn Trạch – Đồng Nai, dự án Cao ốc Văn phòng–Thương mại COMECO tại số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3; đầu tư cho việc phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu với kế hoạch tối thiểu 2 cửa hàng/năm; đồng thời nguồn vốn này cũng để dùng cho tái cấu trúc vốn của Công ty sắp tới. Về thông tin, COMECO đã đưa công ngh ệ thông tin vào sử dụng trong quản lý điều hành và thu thập xử lý thông tin bên ngoài phục vụ cho công tác dự báo, giảm thiểu tối đa các rủi ro trong kinh doanh. Từ các điều kiện cần như trên COMECO đã hoạch định và triển khai các chiến lược ngắn, trung, dài hạn trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực nội tại, khai thác hiệu quả tiềm năng và đưa ra các giải pháp phù hợp cho từng giai đo ạn. Đồng TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ MỤC LỤC Thông tin doanh nghiệp trang 06 Thông điệp CTHĐ Quản trị trang Báo cáo Hội đồng Quản trị Báo cáo Ban Tổng giám đốc trang trang KIẾN TẠO GIÁ TRỊ 9/28/2016 Nội dung trình bày CHUN ĐỀ  Khái niệm phân tích tài ậ dạng g p phân tích hoạt động ộ g DN: Hoạt động ộ g  Nhận kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư PHÂN Â TÍCH ÍC BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Phân tích số tài chính: tiếp cận từ Báo cáo tài  Các rủi ro tiềm ẩn Phân tích tài Các hoạt động doanh nghiệp Trả nợ và chia lợi nhuận • Phân tích tài q trình thu thập xử lý thơng tin kế tốn thơng tin khác quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài chính, xu hướng tiềm tài DN, giúp người sử dụng thơng tin đưa định tài chính, định quản lý phù hợp Hoạt động  ộ g tài chính Cung cấp vốn cho  KD và đầu tư Hoạt động  Hoạt động đầu tư Cung cấp năng lực  cạnh tranh cho KD cạnh tranh cho KD Hoạt  động  kinh doanh Khấu hao & lợi nhuận tái đầu tư 9/28/2016 Các hoạt động doanh nghiệp Nhận dạng hoạt động Hoạt động kinh doanh  Chiến lược kinh doanh: Đánh giá ảnh hưởng đến BCTC  Chien Chiến lượ lươc c dự dưa a tren so số vong vòng quay  Chiến lược dựa khác biệt sản phẩm Hoạt động kinh doanh Hoạt động đầu tư Báo cáo tài  Hoạt động tài Hoạt động tài Hoạt động đầu tư  Liên quan đến vốn chủ sở hữu:  Phát hành cổ phiếu chủ sở hữu góp vốn tiền, vật, nợ nơ phai phải tra trả  Mua lại cổ phiếu để lưu giữ hủy  Phân phối cổ tức chia lãi cho chủ đầu tư  Liên quan đến nợ phải trả:  Phát hành trái phiếu  Vay von vốn cua cac ngan ngân hang, hàng, to tổ chưc chức tín dụ dung, ng, to tổ chức, cá nhân khác  Trả nợ cho khoản vay  Đầu tư phục vụ cho sản xuất, kinh doanh  Đầu tư tài Hoạt động đầu tư ảnh hưởng đến:  Đòn cân đònh phí doanh nghiệp  Thu nhập/chi phí doanh nghiệp 9/28/2016 Báo cáo tài Báo cáo tài Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Tình hình tạo ra tiền và sử dụng tiền  Thông tin BCTC  Tình hình tài  Tình hình kinh doanh  Tình hình lưu chuyển tiền tệ  Thông tin bổ sung Bảng cân đối kế tốn Tình hình tài Tình hình tài chính Bả thuyết Bản th ết minh BCTC Báo cáo kết ế HĐKD Tình hình  kinh doanh Thơng tin  bổ sung Một bức tranh tồn diện 10 Phân tích tổng qt Bảng cân đối kế tốn  Đánh giá chung  Phản ánh tình hình tài DN  Các nguồn lực kinh tế mà doanh nghiệp kiểm soát  Các nguồn tài trợ cho tài sản  Khả trả nợ tới hạn  Tình hình tài qua Bảng cân đối kế tóan  Kết kinh doanh qua Báo cáo kết kinh doanh  Tình hình lưu chuyển tiền tệ qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Các thông tin thuyếát minh BCTC 11 12 9/28/2016 Thí dụ Tình hình tài Nguồn lực kinh tế Tài sản Tài sản ngắn g hạn  Xem BCTC tập đồn Masan năm 2014 (ĐVT: triệu VNĐ) Nguồn tài trợ = Tài sản dài hạn Nợ phải trả Nợ ngắn g hạn + Vốn chủ sở hữu  Tài sản ngắn hạn: 16.428.327  Nợ ngắn hạn: 11.796.756 Nợ dài hạn Khả tốn 13 Nguồn lực kinh tế Thí dụ  Xem BCTC tập đồn Masan năm 2014 (ĐVT: triệu VNĐ) Nguồn lực Kinh tế  Nguồn lực kinh tế 2014: 52.965.100 • Tài sản ngắn hạn: 16.428.327 • Tài sản dài hạn: Phân bổ nguồn lực Ngắn hạn/Dài hạn Hữu hình/Vơ hình 14 36.536.773 – TSCĐHH: 18.409.913 – TSCĐVH: 1.798.696 SXKD/Phi SXKD 15 16 9/28/2016 Nguồn lực kinh tế Nguồn tài trợ  Ngắn hạn – dàøi hạn  Đặc điểm ngành nghề Nguồn tài ài trợ  Khả tăng cường lực cạnh tranh  Khả thích ứng với môi trường kinh doanh => Chiến lược cạnh tranh  Hữu hình – vô hình  Sản xuất kinh doanh – Phi sản xuất kinh doanh Ngắn hạn/Dài hạn Nợ/Vốn chủ sở hữu  Khuynh hướng đầu tư bên Có lãi/khơng lãi Đầu tư/Nội sinh 17 Kết hoạt động kinh doanh 18 Lợi nhuận doanh thu  Quy mô kinh doanh  Khả tạo lợi nhuận DN  So với doanh thu  Phân theo hoạt động  Tiếp cận theo chi phí So sánh LN BAO CAO TAI CHINH HQ? NHAT GIU'A NIEN DO THANG DAU CUA NAM TAI CHINH KET THUG NGAY 31 THANG 12 NAM 2017 TONG CONG TY CO 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 – COMECO MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Phát biểu của Chủ tịch HĐQT- TGĐ Công ty. Thông tin chính : Các thông tin, triết lý kinh doanh. mục tiêu tổng quát , định hướng chiến lược Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát. Tổng quan về COMECO. • Thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần. • Hoạt động kinh doanh chính. • Cơ cấu tổ chức và lao động. • Quá trình tăng vốn. • Cơ cấu cổ đông, Cổ đông chiến lược. • Cơ sở vật chất kỹ thuật • Hệ thống quản lý chất lượng. • Thành tích đạt được. • Danh sách các Chi nhánh CHXD COMECO. Các dự án đầu tư . • Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO . • Dự án Cao ốc Văn phòng – Thương mại COMECO . Thống kê, phân tích Tài chính • Thống kê tài chính. • Các chỉ tiêu tài chính cơ bản. Phân tích các hoạt động kinh doanh năm 2007. Những sự kiện tiêu biểu 2007. Mục tiêu, kế hoạch 2008. Trách nhiệm đối với cộng đồng : đối với khách hàng, đối với cổ đông và Nhà đầu tư, đối với đối tác, đối với CNV, đối với cộng đồng. Báo cáo của Ban Kiểm soát. Báo cáo tài chính năm 2007 (đã được kiểm toán). 2 PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm 2007, COMECO bước lên bục vinh quang nhận Giải Vàng Chất lượng Việt Nam. Đó là giải thưởng quốc gia duy nhất về chất lượng được Bộ Khoa học và Công nghệ xét tặng cho Doanh nghiệp dịch vụ lớn duy nhất và xuất sắc nhất trong số hàng trăm doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Việt Nam. COMECO là một trong 5 Doanh nghiệp của TP. HCM được tặng giải Vàng Chất lượng Việ t Nam trong suốt 12 năm tồn tại của giải, và là đơn vị thuần túy Việt Nam đầu tiên tại TP. HCM được tặng giải Vàng Chất lượng Việt Nam. Đây là mốc son chói lọi trong chặng đường hơn 32 năm hoạt động (1975 – 2007) và 7 năm sau cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (2001 – 2007) với mức tăng trưởng bình quân 24 %/năm và với mạng lưới hệ thống bán lẻ xăng dầu từ 17 cửa hàng xăng d ầu tăng lên 30 cửa hàng trên khắp địa bàn TP. HCM và các tỉnh lân cận. Để có được thành tựu to lớn và tạo được một vị thế vững chắc trong hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trong cơ chế thị trường thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, COMECO đã hội tụ các điều kiện cần và đủ nhằm hướng đến sự phát triển ổn định, b ền vững. Điều kiện cần là con người, nguồn vốn và thông tin. Điều kiện đủ là chiến lược đúng đắn, hệ thống quản lý hiệu quả và văn hóa doanh nghiệp. Về con người, COMECO coi quản trị nguồn nhân lực là tài sản quý báu nhất trong chiến lược phát triển bền vững của mình. Chương trình tuyển chọn, đào tạo và đào tạo lại giúp Công ty có một đội ngũ lãnh đạo các cấp đầy đủ bản lĩnh và năng lực cùng với đội ngũ công nhân có kinh nghiệm, tận tâm và chuyên nghiệp. Về vốn, COMECO đã tích lũy được một nguồn vốn nhất định qua các năm cộng với việc phát hành thành công 4,6 triệu cổ phần vào cuối năm 2007, đến nay Công ty đã có khoảng 200 tỷ đồng để đầu tư cho 2 dự án lớn : Dự án Tổng kho xăng d ầu 20 ha tại Nhơn Trạch – Đồng Nai, dự án Cao ốc Văn phòng–Thương mại COMECO tại số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3; đầu tư cho việc phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu với kế hoạch tối thiểu 2 cửa hàng/năm; đồng thời nguồn vốn này cũng để dùng cho tái cấu trúc vốn của Công ty sắp tới. Về thông tin, COMECO đã đưa công ngh ệ thông tin vào sử dụng trong quản lý điều hành và thu thập xử lý thông tin bên ngoài phục vụ cho công tác dự báo, giảm thiểu tối đa các rủi ro trong kinh doanh. Từ các điều kiện cần như trên COMECO đã hoạch định và triển khai các chiến lược ngắn, trung, dài hạn trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực nội tại, khai thác hiệu quả tiềm năng và đưa ra các giải pháp phù hợp cho từng giai đo ạn. Đồng TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 – COMECO MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Phát biểu của Chủ tịch HĐQT- TGĐ Công ty. Thông tin chính : Các thông tin, triết lý kinh doanh. mục tiêu tổng quát , định hướng chiến lược Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát. Tổng quan về COMECO. • Thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần. • Hoạt động kinh doanh chính. • Cơ cấu tổ chức và lao động. • Quá trình tăng vốn. • Cơ cấu cổ đông, Cổ đông chiến lược. • Cơ sở vật chất kỹ thuật • Hệ thống quản lý chất lượng. • Thành tích đạt được. • Danh sách các Chi nhánh CHXD COMECO. Các dự án đầu tư . • Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO . • Dự án Cao ốc Văn phòng – Thương mại COMECO . Thống kê, phân tích Tài chính • Thống kê tài chính. • Các chỉ tiêu tài chính cơ bản. Phân tích các hoạt động kinh doanh năm 2007. Những sự kiện tiêu biểu 2007. Mục tiêu, kế hoạch 2008. Trách nhiệm đối với cộng đồng : đối với khách hàng, đối với cổ đông và Nhà đầu tư, đối với đối tác, đối với CNV, đối với cộng đồng. Báo cáo của Ban Kiểm soát. Báo cáo tài chính năm 2007 (đã được kiểm toán). 2 PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm 2007, COMECO bước lên bục vinh quang nhận Giải Vàng Chất lượng Việt Nam. Đó là giải thưởng quốc gia duy nhất về chất lượng được Bộ Khoa học và Công nghệ xét tặng cho Doanh nghiệp dịch vụ lớn duy nhất và xuất sắc nhất trong số hàng trăm doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Việt Nam. COMECO là một trong 5 Doanh nghiệp của TP. HCM được tặng giải Vàng Chất lượng Việ t Nam trong suốt 12 năm tồn tại của giải, và là đơn vị thuần túy Việt Nam đầu tiên tại TP. HCM được tặng giải Vàng Chất lượng Việt Nam. Đây là mốc son chói lọi trong chặng đường hơn 32 năm hoạt động (1975 – 2007) và 7 năm sau cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (2001 – 2007) với mức tăng trưởng bình quân 24 %/năm và với mạng lưới hệ thống bán lẻ xăng dầu từ 17 cửa hàng xăng d ầu tăng lên 30 cửa hàng trên khắp địa bàn TP. HCM và các tỉnh lân cận. Để có được thành tựu to lớn và tạo được một vị thế vững chắc trong hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trong cơ chế thị trường thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, COMECO đã hội tụ các điều kiện cần và đủ nhằm hướng đến sự phát triển ổn định, b ền vững. Điều kiện cần là con người, nguồn vốn và thông tin. Điều kiện đủ là chiến lược đúng đắn, hệ thống quản lý hiệu quả và văn hóa doanh nghiệp. Về con người, COMECO coi quản trị nguồn nhân lực là tài sản quý báu nhất trong chiến lược phát triển bền vững của mình. Chương trình tuyển chọn, đào tạo và đào tạo lại giúp Công ty có một đội ngũ lãnh đạo các cấp đầy đủ bản lĩnh và năng lực cùng với đội ngũ công nhân có kinh nghiệm, tận tâm và chuyên nghiệp. Về vốn, COMECO đã tích lũy được một nguồn vốn nhất định qua các năm cộng với việc phát hành thành công 4,6 triệu cổ phần vào cuối năm 2007, đến nay Công ty đã có khoảng 200 tỷ đồng để đầu tư cho 2 dự án lớn : Dự án Tổng kho xăng d ầu 20 ha tại Nhơn Trạch – Đồng Nai, dự án Cao ốc Văn phòng–Thương mại COMECO tại số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3; đầu tư cho việc phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu với kế hoạch tối thiểu 2 cửa hàng/năm; đồng thời nguồn vốn này cũng để dùng cho tái cấu trúc vốn của Công ty sắp tới. Về thông tin, COMECO đã đưa công ngh ệ thông tin vào sử dụng trong quản lý điều hành và thu thập xử lý thông tin bên ngoài phục vụ cho công tác dự báo, giảm thiểu tối đa các rủi ro trong kinh doanh. Từ các điều kiện cần như trên COMECO đã hoạch định và triển khai các chiến lược ngắn, trung, dài hạn trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực nội tại, khai thác hiệu quả tiềm năng và đưa ra các giải pháp phù hợp cho từng giai đo ạn. Đồng Tng Cty C Phn Phong Phú Digitally signed by Tng Cty C Phn Phong Phú Date: 2015.01.15 15:35:58 +07:00 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

Hình ảnh liên quan

1. TSCĐ hữu hình 221 | 10 740.938.060.989 792.784. 1 12.790 - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH 6th 2016

1..

TSCĐ hữu hình 221 | 10 740.938.060.989 792.784. 1 12.790 Xem tại trang 2 của tài liệu.
3. TSCĐ vô hình 227 | 12 z- - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH 6th 2016

3..

TSCĐ vô hình 227 | 12 z- Xem tại trang 3 của tài liệu.
Tình hình biến động dự phòng cho các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác như sau: - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH 6th 2016

nh.

hình biến động dự phòng cho các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác như sau: Xem tại trang 13 của tài liệu.
TổNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH 6th 2016
TổNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ Xem tại trang 13 của tài liệu.
Tình hình biến động dự phòng nợ phải thukhó đòi như sau: - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH 6th 2016

nh.

hình biến động dự phòng nợ phải thukhó đòi như sau: Xem tại trang 16 của tài liệu.
Tình hình biến động dự phòng giảm giá hàng tồn kho như sau: - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH 6th 2016

nh.

hình biến động dự phòng giảm giá hàng tồn kho như sau: Xem tại trang 16 của tài liệu.
10. Tài sản cố định hữu hình - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH 6th 2016

10..

Tài sản cố định hữu hình Xem tại trang 17 của tài liệu.
TỔNG CÔNG TY CỔ PHÂN PHONG PHÚ - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH 6th 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHÂN PHONG PHÚ Xem tại trang 18 của tài liệu.
12. Tài sắn cố định vô hình - Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com BCTC TH 6th 2016

12..

Tài sắn cố định vô hình Xem tại trang 18 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan