Bao cao quan tri cong ty nam 2012

13 145 0
Bao cao quan tri cong ty nam 2012

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bao cao quan tri cong ty nam 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn... CTY CP CAO SU TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(TRC) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------- -------------------Số:……/BC-CSTN Tây Ninh, ngày 16 tháng 04 năm 2012BÁO CÁOQUẢN TRỊ CÔNG TY QUÍ I/2012Kính gửi: -Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước -Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCác cuộc họp của HĐQT Quí I/2012:STT Thành viên Chức vụ Số buổitham dự họpTỷ lệ Lý dokhông tham dự1 Hứa Ngọc Hiệp Chủ tịch 3/3 100% -2 Lê Văn Chành Ủy viên 3/3 100% -3 Trần Văn Rạnh Ủy viên 3/3 100% -4 Lê Bá Thọ Ủy viên 3/3 100% -5 Trương Văn Minh Ủy viên 3/3 100% -Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc- Các thành viên Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên HĐQT thường xuyên và đầy đủ để kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh trong hoạt động SXKD.- Chủ tịch HĐQT Công ty thường xuyên liên lạc với các thành viên HĐQT khác để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.- HĐQT chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.- Trong công tác quan hệ cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời đến cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các kênh thông tin như báo chí, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư và các công ty chứng khoán. Trong Quý I/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được thư góp ý của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam và HĐQT cũng đã trả lời phúc đáp cho Hiệp hội. 2. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊSTT Số Nghị quyết Ngày Nội dung1 193/NQHĐQT-CSTN 29/02/2012 -Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 17/04/2012 tại Văn phòng của Công ty-Giao cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức đại hội.2 254/NQHĐQT-CSTN 14/03/2012 -Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Cao su Tây Ninh tại Công ty CP Cao su Việt Lào lên 800 tỉ đồng.-Thống nhất Cty CP Cao su Tây Ninh sẽ góp thêm 20 tỉ đồng, tương đương 10% để tỉ lệ góp vốn không đổi sau khi tăng vốn điều lệ (Công ty góp 10% vốn điều lệ)-Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và góp vốn đúng theo tiến độ trong Quí II/20123 330/NQHĐQT-CSTN 30/03/2012 -Thống nhất cho phép đầu tư vào Cty CP Cao su Dầu Tiếng Bắc Lào-Tổng vốn điều lệ ban đầu của Dự án là 100 tỉ đồng, tổng diện tích trồng là 5.000ha tại tỉnh Udumxay, Lào. Cty CP Cao su Tây Ninh góp 5% tổng vốn điều lệ-Thống nhất cử ông Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty là Người đại diện vốn của Cty CP Cao su Tây Ninh tại Cty CP Cao su Dầu Tiếng – Bắc Lào3. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUANSTT Người thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảmSố cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếuTỷ lệ (%)- - - - - - - -Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong Quí I/2012.TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNGTYCỔPHẦNTHANNÚIBÉO-VINACOMIN CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 25 tháng năm 2013 Số: 303/BC-VNBC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin - Địa trụ sở chính: 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh; - Điện thoại: 0333.825.220; Fax: 0333.625270; Email: Giaodich@nuibeo.com I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ % Ông Vũ Anh Tuấn Chủ tịch 27 100 Ông Lã Tuấn Quỳnh Ủy viên 27 100 Ông Lê Ngọc Tuấn Ủy viên 13 48 Ông Mai Quảng Thái Ủy viên 27 100 Bà Đỗ Thị Thanh Huyền Ủy viên 27 100 Lý không tham dự Ốm (điều trị bệnh viện) Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc Công ty: - Trong năm 2012, Giám đốc công ty tuân thủ pháp luật Điều lệ Công ty thực nhiệm vụ mình: Triển khai thực tốt nghị HĐQT, Đại hội đồng cổ đông giao; thực đầy đủ điều khoản hợp đồng giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển than, đảm bảo hoạt động tài Công ty lành mạnh, bảo toàn phát triển nguồn vốn kinh doanh - Các định Giám đốc ký ban hành 2012 hợp pháp, thực phân cấp theo Điều lệ Hoạt động tiểu ban thuộc HĐQT: Không II Các nghị Hội đồng quản trị: STT Số nghị Ngày A Sáu tháng đầu năm 2012 01/NQ-HĐQT Nội dung 11/01/2012 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn I Dự án đầu tư khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo 02/NQ-HĐQT 14/01/2012 Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 5: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 13 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo 03/NQ-HĐQT 16/02/2012 Phê duyệt định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu, điện năm 2012 04/NQ-HĐQT 16/02/2012 Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012 05/NQ-HĐQT 16/02/2012 Duyệt chi quỹ khen thưởng, phúc lợi 2011 06/NQ-HĐQT 16/02/2012 Phê duyệt Quy chế Tuyển dụng lao động 07/NQ-HĐQT 16/02/2012 Phê duyệt mức lương người thấp hệ số giãn cách tiền lương cán quản lý, Đảng, Đoàn thể 08/NQ-HĐQT 16/02/2012 Quyết toán tiền lương năm 2011 09/NQ-HĐQT 23/02/2012 Ban hành Quy chế Quản lý Lao động Tiền lương 10 10/NQ-HĐQT 23/02/2012 Phê duyệt kế hoạch chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2012 11 11/NQ-HĐQT 27/02/2012 Thành lập đoàn cán học tập, trao đổi kinh nghiệm nước 12 12/NQ-HĐQT 27/02/2012 Thành lập Phân xưởng Phục vụ Văn hóa – Thể thao Công tác cán Công ty 13 13/NQ-HĐQT 09/3/2012 Chốt danh sách cổ đông để trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2011 14 14/NQ-HĐQT 12/3/2012 Quyết toán tiền lương năm 2011 cho chức danh cán quản lý, Đảng, Đoàn thể 15 15/NQ-HĐQT 19/3/2012 Cử cán công tác nước 16 16/NQ-HĐQT 30/3/2012 Thưởng ban điều hành sản xuất Công ty 17 17/NQ-HĐQT 30/3/2012 Miễn nhiệm chức vụ cán 18 18/NQ-HĐQT 30/3/2012 Bổ nhiệm giao nhiệm vụ cán 19 20/NQ-HĐQT 30/3/2012 Phê duyệt Quy chế Tổ chức hoạt động công tác BVQS 20 21/NQ-HĐQT 30/3/2012 Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2012 21 22/NQ-HĐQT 30/3/2012 Bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ không bổ nhiệm lại chức vụ cán 22 23/NQ-HĐQT 30/3/2012 Giao nhiệm vụ làm thủ tục tăng vốn Điều lệ Công ty 23 24/NQ-HĐQT 09/5/2012 Cử cán công tác nước 24 25/NQ-HĐQT 05/6/2012 Tháo dỡ lý tài sản cố định 25 26/NQ-HĐQT 05/6/2012 Sát nhập, đổi tên Nhà ăn trung tâm 26 27/NQ-HĐQT 12/6/2012 Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 8: Lập định mức, đơn giá xây dựng công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo 27 28/NQ-HĐQT 13/6/2012 Phê duyệt bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012 28 29/NQ-HĐQT 29/6/2012 Nâng bậc lương cho cán 29 30/NQ-HĐQT 29/6/2012 Phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2012 30 31/NQ-HĐQT 29/6/2012 Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động công tác pháp chế 31 32/NQ-HĐQT 29/6/2012 B - Lựa chọn nhà thầu phụ thi công xây dựng cặp giếng đứng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo - Đồng ý cho cán nước để chữa bệnh Sáu tháng cuối năm 2012 33/NQ-HĐQT 31/7/2012 Bổ nhiệm cán điều hành sản xuất 34/NQ-HĐQT 30/8/2012 Bổ nhiệm lại chức vụ cán 35/NQ-HĐQT 04/9/2012 Cử cán công tác Ucraina 36/NQ-HĐQT 04/9/2012 Cử cán công tác Mỹ 37/NQ-HĐQT 01/10/2012 Bổ nhiệm lại chức vụ cán 38/NQ-HĐQT 02/10/2012 Cử cán công tác Úc 39/NQ-HĐQT 02/10/2012 Cử cán tu nghiệp Nhật Bản 40/NQ-HĐQT 09/10/2012 Phê duyệt toán đầu tư hoàn thành dự án Đầu tư thiết bị trì phát triển sản xuất năm 2010 41/NQ-HĐQT 29/10/2012 Bổ nhiệm chức vụ cán (Quản đốc CT CBT) 10 42/NQ-HĐQT 29/10/2012 Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu số 13: Xây 11 43/NQ-HĐQT 12 44/NQ-HĐQT dựng cặp giếng phụ ngã ba thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo 20/11/2012 Điều chỉnh kế hoạch Đầu tư Xây dựng năm 2012 Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin 23/11/2012 Phê duyệt toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư ô tô vận chuyển đất đá tải trọng 55-60 năm 2009 13 45/NQ-HĐQT 01/12/2012 Bổ nhiệm lại chức vụ cán (Trưởng phòng KTM, Phó quản đốc CT Vỉa 14) 14 46/NQ-HĐQT 03/12/2012 Chấm dứt HĐLĐ – PQĐ CT Đông Bắc 15 47/NQ-HĐQT 07/12/2012 Cử cán tu nghiệp Nhật ...CÔNG TY CỔ PHẦNCHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM-----DNSE----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2012BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNHTẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012------------o0o------------I. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NĂM 2011Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2011 đã trải qua một năm đầy khó khăn với kênh xu hướng dài hạn tiếp tục giảm kể từ 23/10/2009. Chỉ số VN-Index giảm từ 486,36 điểm xuống mức 356,2 điểm (mức thấp nhất kể từ tháng 5/2010), còn chỉ số HNX-Index đạt mức thấp nhất từ khi chỉ số này ra đời, giảm 55,4 điểm xuống 58 điểm tính đến ngày 26/12/2011.Thanh khoản thị trường tiếp tục sụt giảm cùng với đà giảm giá của thị trường xuất phát từ nhiều nguyên nhân vĩ mô và vi mô. Giá trị giao dịch bình quân hàng ngày chỉ đạt 1.000 tỷ đồng cả hai sàn giao dịch so với con số bình quân 2.400 tỷ đồng của năm 2010.Năm 2011 là năm khó khăn của ngành chứng khoán Việt Nam, kéo theo tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán gặp nhiều khó khăn. Khoảng 65% số công ty chứng khoán báo cáo thua lỗ và ngừng hoạt động. Các hoạt động nghiệp vụ của các công ty chứng khoán sụt giảm về doanh thu do thị trường giảm điểm và thanh khoản kém bên cạnh đó công tác quản trị rủi ro hoạt động chưa hiệu quả dẫn đến gây nhiều chi phí từ hoạt động dịch vụ tài chính.Mặc dù trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành (BĐH) luôn kiên định, nỗ lực hết mình thực hiện những chủ trương, kế hoạch mà ĐHĐCĐ năm 2011 đã thông qua, nhưng với tình hình chung của TTCK, kết quả Công ty đạt được đã không như kỳ vọng. II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2011Nhằm thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2011 đã đề ra, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc họp bàn, ra nghị quyết và chỉ đạo thực hiện. Các kết quả đạtt được của HĐQT trong năm 2011 về các mặt như sau:Về quản trị điều hành: 11 Trong năm, HĐQT đã tiến hành họp 01 lần/ tháng, nhằm bàn bạc thảo luận, để quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan tổ chức quản trị và chỉ đạo hoạt động kinh doanh. Cụ thể như sau:- HĐQT phối hợp với BĐH thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 50 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng và được UBCK chấp thuận theo Giấy phép điều chỉnh số 08/GPĐC-UBCK ngày 26/01/2011;- Cơ cấu lại Ban Lãnh đạo Công ty phù hợp với tình hình thực tế trong năm tài chính: Ban Tổng Giám đốc còn lại một người, thay đổi chức danh giữa Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT;- Quyết định đóng cửa Chi nhánh Tp.HCM đã được UBCKNN chấp thuận: đây là quyết định sáng suốt và thận trọng trong tình hình khó khăn của năm 2011;- Quyết định v/v triển khai dịch vụ Margin được UBCKNN chấp thuận trong tháng 12/2011, đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của Công ty đối với các doanh nghiệp cùng ngành;- Quyết định thành lập Ban Thu hồi nợ để xử lý các khoản phải thu đang tồn đọng ở cả hội sở và chi nhánh và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc đưa ra các cách xử lý hiệu quả.Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:HĐQT đã triển khai công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phải thực hiện điều hành Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011Các chỉ số kinh doanh chính đến 31/12/2011Đơn cONG TY cO PH-A.N s6: ,9 rO rm CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VI].ST NAM Doc 4p - TU - H4trh phfc /rB-rMT-HDQr Hd NQi, ngdy I thdng I ndm 20 cONG 86 THONGTIN Kinh gfri: - 0y ban Chfrng kho6n Nhir S& Giao dlch Chring kho6n TP H6 Chi TOn giao CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Ddc lAp - TU - llanh Phric sd: {0 nc -r - HDQr 0l ndm20l3 i NOi,ngdflJtl:tdng Nam 2012 Kinh gui: - Uy brrnChungkho6nNhh nudc - S&giaodich Chungkho6rnthdnhphd HeiChi Minh - T€ncongty 4i chring:.cONc TY Co PHAN rO TMT - Eia chi try s chinh:SOi99B ph6 Minh Khai,phuirngMinh Khai, qu{n Hai Bd Trung,thenhphOHa NQi - DiQnthoai:0438628205 Fax:0438628703 - Email: contactus@tmt-vietnaln com.vn - V6n clieu10:284:502.360.000 rl6ng( hai trdmt6m rnuoi b6n ty, namtrdm linh hai triQu,ba trdm s6umuoi nghin diing) - Md chimgkho6n(n€uc6): TMT r HOATOoXCCUAHor D( NGQUANTRr: C6c cuOchop cfia Hoi ddng quin tri: STT Thinh vi€n HDQT Chrlcvu Sdbudi thamdu Chirtich HDQT 09 1000h Tf l: I Bii Van Hfru D4ngQuangVinh Uj vicn 09 I00o/o J L0 Vin Phidn Uy vicn 08 1009'0 Biri QudcCdng Uf vi0n ,09 I00o/o L0 Ti6n Phan Uy viOn 08 l00o/o PhamVan Hdne Uy viOn 09 l00ot'o D6 M4nh Tudn Uy viOn 08 I00o/o Nguy6nViOtLong Uli viOn 01 I00otb Lf khdng thramdu Mien nhiQrn 241912012 Khongh 0y viOrrHDQT nhi€mkj'cfl Kh6ngld Uy vi0rLHDQT nhiOrnkj'mdi Trdn Vin Hh Uf viOn 01 l00Vo i6u bd sring 24,912012 Z.Hoat dQnggi6m s6t ctra HDQT ddi vdi Ban tdng gi6m ddc: 6ng 01 vd th6ng02 ntun2012,hopt dQnggi6ms6t ciraHDQT ddi voi Ban tA /r TdnggiamddcthgchiQnn ndm2011 HDQT vi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: /BC-HĐQT TP.HCM, ngày … tháng… năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh Địa trụ sở chính: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Điện thoại: (08) 6252 5252 Fax: (08) 6285 3896 Email: info@datxanh.com.vn Vốn điều lệ: 420.000.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tỷ đồng) Mã chứng khoán: DXG I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Các họp Hội đồng quản trị: Số TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ông Lương Trí Thìn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 30/30 100% Ông Trần Văn Ánh (1) Thành viên HĐQT 20/20 100% Ông Trần Quyết Chiến (2) Thành viên HĐQT 18/18 100% Ông Trần Khánh Quang (3) Thành viên HĐQT 4/10 Ông Nguyễn Khánh Hưng Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ông Nhâm Hà Hải (4) Thành viên HĐQT 2/10 Ông Trần Minh Toàn (5) Thành viên HĐQT 26/26 Ông Nguyễn Quang Vinh Phó Chủ tịch HĐQT 30/30 8/10 (6) Ông Lương Trí Thảo (7) Thành viên HĐQT 10/10 Lý không tham dự Lý cá nhân 100% Lý cá nhân Bận công tác Ghi chú: (1) Ông Trần Văn Ánh có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân gửi tới Công ty thức miễn nhiệm từ ngày 18/08/2012 (2) Ông Trần Quyết Chiến có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân gửi tới Công ty thức miễn nhiệm từ ngày 26/07/2012 (3) Ông Trần Khánh Quang có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân gửi tới Công ty thức miễn nhiệm từ ngày 07/03/2012 (4) Ông Nhâm Hà Hải có đơn từ nhiệm gửi đến Công ty không đủ thời gian tham gia Hội đồng quản trị thức miễn nhiệm từ ngày 17/07/2012 (5) Ông Trần Minh Toàn bầu vào Hội đồng quản trị thay ông Trần Khánh Quang Đại hội đồng cổ đong thường niên năm 2012 ngày 21/04/2012 tiếp tục bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 ngày 18/08/2012 (6) Ông Nguyễn Quang Vinh bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 ngày 18/08/2012 (7) Ông Lương Trí Thảo bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 ngày 18/08/2012 Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc: Năm 2012, HĐQT thực hoạt động giám sát việc quản lý điều hành Tổng giám đốc cách đầy đủ kịp thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị HĐQT Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập tiểu ban II CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Stt Số Nghị Ngày Nội dung 01/2012/NQ-HĐQT 11/2/2012 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03/2012/NQ-HĐQT 8/2/2012 Xem xét ý kiến lý HDMB quyền khai thác lợi S1H1 - Sunview 3a/2012/NQ-HĐQT 22/2/2012 Thông qua chủ trương góp vốn thành lâp Công ty Quy hoạch Kiến Trúc Việt 3b/2012/NQ-HĐQT 22/2/2012 Thông qua việc thưởng cho thành viên HĐQT BKS 04/2012/NQ-HĐQT 22/2/2012 Thông qua từ chối chuyển nhượng phần vốn góp Ông Nguyễn Anh Tú Cty DXS 5a/2012/NQ-HĐQT 25/4/2012 Thông qua phương án đầu tư DA 38 Trương Quốc Dung 07/2012/NQ-HĐQT 10/5/2012 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2012, chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông bất thường Stt Số Nghị Ngày Nội dung 16/5/2012 Thông qua việc góp vốn công ty Kiến Trúc Việt 7a/2012/NQ-HĐQT 14/6/2012 Thông qua vay vốn chấp tài sản dự án Marina 10 7b/2012/NQ-HĐQT 25/6/2012 Xem xét việc vay vốn Ngân hàng Việt Á 11 08/2012/NQ-HĐQT 17/07/2012 Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty ông Nhâm Hà Hải 12 09/2012/NQ-HĐQT 08/07/2012 Nhận chuyển nhượng toàn phần vốn góp CTCP Kinh doanh Dịch vụ BĐS Đất Xanh CTCP Đất Xanh Miền Tây, cử người đại diện vốn góp CTCP Đất Xanh Miền Tây 13 10/2012/NQ-HĐQT 08/07/2012 Nhận chuyển nhượng toàn phần vốn góp CTCP Kinh doanh Dịch vụ BĐS Đất Xanh CTCP Đất Xanh Đồng Nai, cử người đại diện vốn góp CTCP Đất Xanh Đồng Nai 14 11/2012/NQ-HĐQT 08/07/2012 Nhận chuyển nhượng toàn phần vốn góp CTCP Kinh doanh Dịch vụ BĐS Đất Xanh CTCP Đất Xanh Miền Trung, cử người đại diện vốn góp CTCP Đất Xanh Miền Trung 15 12/2012/NQ-HĐQT 08/07/2012 ... quan 99 Nguyễn Quang Khương Đồ Sơn, Hải Phòng Người có liên quan 100 Nguyễn Quang Hùng Phường Hồng Hải, TP Hạ Long Người có liên quan 101 Nguyễn Quang Mai Sở tư pháp Hải phòng Người có liên quan. .. 15 15/NQ-HĐQT 19/3 /2012 Cử cán công tác nước 16 16/NQ-HĐQT 30/3 /2012 Thưởng ban điều hành sản xuất Công ty 17 17/NQ-HĐQT 30/3 /2012 Miễn nhiệm chức vụ cán 18 18/NQ-HĐQT 30/3 /2012 Bổ nhiệm giao... 23/NQ-HĐQT 30/3 /2012 Giao nhiệm vụ làm thủ tục tăng vốn Điều lệ Công ty 23 24/NQ-HĐQT 09/5 /2012 Cử cán công tác nước 24 25/NQ-HĐQT 05/6 /2012 Tháo dỡ lý tài sản cố định 25 26/NQ-HĐQT 05/6 /2012 Sát nhập,

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:24

Hình ảnh liên quan

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNGTY (Năm 2012) - Bao cao quan tri cong ty nam 2012

m.

2012) Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 • Quảng Ninh, ngày 25 tháng 1 năm 2013

 • Phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn I Dự án đầu tư khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.

 • Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 5: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 13 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.

 • Phê duyệt định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu, điện năng năm 2012.

 • Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012

 • Phê duyệt Quy chế Tuyển dụng lao động

 • Phê duyệt mức lương của người thấp nhất và hệ số giãn cách tiền lương cán bộ quản lý, Đảng, Đoàn thể

 • Quyết toán tiền lương năm 2011.

  • Phê duyệt kế hoạch chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2012.

 • Quyết toán tiền lương năm 2011 cho các chức danh cán bộ quản lý, Đảng, Đoàn thể.

 • Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

 • Thưởng ban điều hành sản xuất của Công ty

 • Miễn nhiệm chức vụ cán bộ.

 • Bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cán bộ.

 • Phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động công tác BVQS

 • Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2012

 • Giao nhiệm vụ làm thủ tục tăng vốn Điều lệ Công ty

 • Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

 • Tháo dỡ thanh lý tài sản cố định

 • Sát nhập, đổi tên Nhà ăn trung tâm

 • Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 8: Lập định mức, đơn giá xây dựng công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo

 • Phê duyệt bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012

 • Nâng bậc lương cho cán bộ

 • Phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2012

 • Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động công tác pháp chế

 • - Lựa chọn nhà thầu phụ thi công xây dựng cặp giếng đứng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo

 • Sáu tháng cuối năm 2012

 • Bổ nhiệm cán bộ điều hành sản xuất

 • Bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ

 • Cử cán bộ đi công tác tại Ucraina

 • Cử cán bộ đi công tác tại Mỹ

 • Bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ

 • Cử cán bộ đi công tác tại Úc

 • Cử cán bộ đi tu nghiệp tại Nhật Bản

 • Phê duyệt quyết toán đầu tư hoàn thành dự án Đầu tư thiết bị duy trì và phát triển sản xuất năm 2010

 • Bổ nhiệm chức vụ cán bộ (Quản đốc CT CBT)

 • Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin

 • Bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ (Trưởng phòng KTM, Phó quản đốc CT Vỉa 14)

 • Chấm dứt HĐLĐ – PQĐ CT Đông Bắc

 • Cử cán bộ đi tu nghiệp tại Nhật Bản

 • Nâng bậc lương cán bộ (PGĐ, KTT)

 • Bổ nhiệm chức vụ cán bộ (Bổ nhiệm PQĐ)

 • Điều chỉnh Kế hoạch SXKD

 • TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 • CHỦ TỊCH

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan