0

20100428 PET CDKT, KQKD VA LCTT Q1 2010 CTY ME

7 93 0
  • 20100428 PET CDKT, KQKD VA LCTT Q1 2010 CTY ME

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:21

BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN năm 2011 2 hpt VIETNAM CORPORATION BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Ban Tổng Giám đốc trân trọng đệ trình bản báo cáo này cùng các báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ trang 05 đến trang 28 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học HPT (dưới đây gọi tắt là Công ty) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011. 1. Thông tin chung về công ty: 1.1 Hình thức sở hữu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học HPT là Công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301447426, ngày 11 tháng 05 năm 2004 (đăng ký thay đổi lần 03, ngày 28 tháng 06 năm 2011) do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp. 1.2 Hoạt động chính của Công ty Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: Thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống mạng máy tính. Cung cấp dịch vụ ứng dụng internet (OSP), dịch vụ lưu trữ và cung cấp thông tin. Dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ khoa học kỹ thuật vào cuộc sống. Dịch vụ môi giới bất động sản. Dịch vụ nghiên cứu, phân tích thị trường. Bán buôn máy móc thiết bị ý tế. Cung cấp các phần mềm ứng dụng. Sản xuất phần mềm, dịch vụ phần mềm. Tư vấn thiết kế hệ thống máy tính (thiết kế, tạo lập trang chủ internet, thiết kế hệ thống máy tính tích hợp phần cứng - phần mềm với các công nghệ truyền thông). Tích hợp mạng cục bộ (LAN) 1.3 Địa chỉ Công ty Trụ sở chính công ty hiện đặt tại: 60 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 3845 8518 Fax: 08 3845 8516 Mã số thuế: 0301447426 3 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động Tình hình tài chính và kết quả hoạt động trong năm của Công ty được trình bày trong báo cáo tài chính đính kèm. 3. Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trong năm và đến ngày lập báo cáo tài chính này gồm có: Thành viên Hội đồng quản trị CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : ÔNG NGÔ VI ĐỒNG PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : BÀ ĐINH HÀ DUY TRINH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : ÔNG ĐINH HÀ DUY LINH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : BÀ HÀN NGUYỆT THU HƯƠNG ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : ÔNG NGUYỄN QUYỀN ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : ÔNG NGUYỄN ĐỨC TIẾN ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : Ô N G T R Ầ N A N H H O À N G Ban kiểm soát TRƯỞNG BAN KIẾM SOÁT : BÀ HUỲNH THỊ THANH NGA KIỂM SOÁT VIÊN : BÀ NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN KIỂM SOÁT VIÊN : ÔNG LÊ NHỰT HOÀNG NAM Ban Tổng Giám đốc TỔNG GIÁM ĐỐC : ÔNG ĐINH HÀ DUY LINH KẾ TOÁN TRƯỞNG : BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI 4. Kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) được chỉ định là kiểm toán viên cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 4 hpt VIETNAM CORPORATION BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN 5. Cam BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 BÁO CÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ ., " ,'~ :, z, • C -• • I• o •, •• •• ~ • • ~ ~ i • ! J ~ •• • - s - • - • I • • •• • • -• ~ •- •• • • ~ • ~ • • , • , , , • ," < O 1; " " "" 0 t! 11 ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia Phần mở đầu Chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp dù hoạt động trong bất kì lĩnh vực nào cũng nằm ở công tác quản lý và hoạch định các nguồn lực. Bài toán quanr trị nguồn lực luôn là những bài toán khó khăn phức tạp dành cho những nhà quản trị doanh nghiệp. Muốn doanh nghiệp mình phát triển bền vững,có khả năng cạnh tranh để tồn tại thì buộc các nhà quản trị trong doanh nghiệp phải giải quết tốt bài toán về nguồn lực. Từ đó mới có thể phát huy tối đa năng lực của doanh nghiệp mình. Hiện nay để hỗ trợ cho công tác quản trị có rất nhiều các giải pháp phần mềm, công nghệ kĩ thuật cao tích hợp được những phương pháp,quy trình hiệu quả cho công tác quản lý. Một trong những giải pháp đó là giải pháp hoạch định nguồn lực “Enterprise Resource Planning” viết tắt là ERP, chính là Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp. Đã có khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam ứng dụn thành công cho doanh nghiệp mình, và thu được những thành công đáng kể. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đầu tư ứng dụng hệ phần mềm này, và không phải doanh nghiệp nào cũng thành công khi đầu tư ERP Bằng những kiến thức đã học từ môn học “Hệ thống thông tin quản lý” cùng với sự hướng dẫn của giảng viên môn học, cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài “Nghiên kứu ERP tại công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex,viết tắt là SAVIMEX”.Để hiểu thêm về ERP, những lợi ích ,quy trình ứng dụng thực tế của ERP vào các doanh nghiệp. Tuy nhiên với kiến thức hạn hẹp, năng lực còn yếu kém vì vậy bài làm chắc chắn sẽ còn nhiều điểm thiếu xót, rất mong cô và các bạn thông cảm, đóng góp ý kiến cho nhóm chúng tôi hoàn thành tốt đề tài của mình. Xin cảm ơn ! 1 NỘI DUNG Phần 1 : Tổng quan về công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex . Địa chỉ:194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCM Điện thoại:84-(8) 381 000 17 / Fax:84-(8) 381 003 Email info@savimex.com Website http://www.savimex.com 1.1 Lịch sử hình thành. • Tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước thành lập ngày 29/08/1985, trực thuộc Tổng công ty XNK Tổng hợp và Đầu tư (IMEXCO). • Năm 1989, Công ty tách khỏi Tổng Công ty XNK Tổng hợp và Đầu tư (IMEXCO) để trực thuộc ủy Ban Nhân Dân TPHCM ngày 22/11/1989 và trở thành Công ty XNK trực tiếp. • Năm 1992, Công ty quyết định chuyển từ kinh doanh XNK tổng hợp sang sản xuất hàng xuất khẩu và dịch vụ. • Tháng 04/1994, đổi tên thành Công ty Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX, tên giao dịch quốc tế là Savimex Corporation, gọi tắt là SAVIMEX theo quyết định số 1180/QĐ-UB-NC của UBND TPHCM ngày 22/04/1994. • Ngày 1/6/2001, đổi tên thành Công ty CP Hợp tác kinh tế và XNK SAVIMEX. • Ngày 9/5/2002 BAD CAD KET QUA HO~T an vi b.to cia: DONG DO KINH OOANH GIUA NJ£N rdu a60 02 _ON CONG TY CPoHTKT " XNK SAVIMEX / U.nh~lIh•••• OOs61~llTC jl chi: 194 Nguyin CGng Tni' • Qu~n ,- HeM BAD CAD KET OUA HOAT DONG KINH OOANH Ouy III • Nam 2010 •• CHI'I~U 0••• , 1~ w hi., d C41.gct, di" "I -" ~d;OoanhIh~"Jog.uIl tMu ~c klloin lilom IriII D3 04.05.06.01) ,ii rlhg bin H~m _.- " Ham UT 134,941,542.012 66.825.991.412 w ~hg" cug ci, Gil ,If hilg ~h Db" d CUI' c(p U hhl j~q(20.1Q.tl) lloInh Ill h0l1 d~.11ii c~(.~ Clli,~r Iii c~ln_ !!!!'.g ~6 "ell' pit! lSi wy - ~ d~•• ki.b ~o•• h_ , Chl,'r ~ic •• Uc(40a31-32) k( toillrlMc 1Il"~ , (5(1.30+40) ,Ciljph/III•.• TNDN /llfn n'oh , ChIpill tlnl Vl27 TNON ho1n IIi J'l.h"' ".III,(lb ,(60a5(l-St) 72,939.101.408 "" \/1.26 " •• hh 'OI4~ Ohi', , Lli Cf bin IIln cd p~I(1 ( • TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Bài tập Quản Trị Tài Chính PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU SBC - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN GVHD: TS. Ngô Quang Huân Học viên: Lê Công Huy Lớp: Quản Trị N2 – K22 Tp. HCM, tháng 12/2013 Phân tích mã SBC – Công ty CP Vận Tải và Giao Nhận Bia Sài Gòn GVHD: TS. Ngô Quang Huân Học viên: Lê Công Huy 2 MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 3 2. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 5 2.1. Phân tích tỷ lệ 5 2.1.1. Tỷ lệ khả năng thanh toán nhanh 6 2.1.2. Tỷ lệ đánh giá hiệu quả hoạt động 7 2.1.3. Các tỷ lệ tài trợ 8 2.1.4. Các tỷ lệ đánh giá khả năng sinh lời 10 2.1.5. Các tỷ lệ đánh giá trên góc độ thị trường 12 2.2. Phân tích cơ cấu 13 2.3. Mô hình chỉ số Z 15 2.4. Phân tích đòn bẩy tài chính 16 3. ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN 16 4. LẬP DANH MỤC ĐẦU TƢ 2 CỔ PHIẾU 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phân tích mã SBC – Công ty CP Vận Tải và Giao Nhận Bia Sài Gòn GVHD: TS. Ngô Quang Huân Học viên: Lê Công Huy 3 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SABETRAN JSC - SAIGON BEER TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN 78 Tôn Thất Thuyết - Phường 16 – Quận 4 – Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 3948.5278 Fax: (84.8) 3948.2748 Website: http://www.sabetranjsc.com Mã giao dịch: SBC Sản giao dịch: HOSE 1.1. Lịch sử hình thành - Tiền thân của Công ty là đội xe tiếp quản từ Công ty BGI năm 1977 trực thuộc Liên hiệp Xí nghiệp Rượu Bia - NGK II. - Sau 11/07/1977 hãng BGI được tiếp quản và đổi tên thành Công ty Rượu Bia Miền Nam. - 1995, Xí nghiệp xe Vận tải chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất đội xe, phân xưởng sửa chữa ô tô, phân xưởng sản xuất bao bì và phân xưởng sản xuất nút trực thuộc Công ty Bia Sài Gòn, nay là Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO). Nhiệm vụ lúc này của Xí nghiệp Vận tải không đơn thuần chỉ làm công tác vận tải mà còn làm công tác khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. - 2005, Xí nghiệp vận tải được cổ phần hóa để chuyển thành Công ty cổ phần. - 2006, doanh thu đạt 213 tỷ đồng. - 2007 đạt mức 346 tỷ đồng. - 2008 đạt mức tăng trưởng ấn tượng cả về doanh thu và lợi nhuận sau thuế với kết quả 481 tỷ đồng doanh thu và 40 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 1.2. Lĩnh vực kinh doanh - Vận tải và giao nhận hàng hóa, vận tải hành khách bằng ô tô - Sản xuất, mua bán vật tư, phụ tùng, thiết bị vận tải - Mua bán rượu bia, nước giải khát - Sửa chữa phương tiện vận tải đường bộ - Kinh doanh cho thuê nhà xưởng, kho bãi và văn phòng - Dịch vụ vệ sinh công nghiệp - Kinh doanh bất động sản 1.3. Vị thế công ty Phân tích mã SBC – Công ty CP Vận Tải và Giao Nhận Bia Sài Gòn GVHD: TS. Ngô Quang Huân Học viên: Lê Công Huy 4 Với vị trí là đơn C Ô NG TY C Ổ PH Ầ N CH Ứ NG KHO Á N CH Â U Á Mẫu số: B01a-CTCK TH Á I B Ì NH DƯƠNG Ban hành theo TT s ố: 95/2008/TT-BTC Địa chỉ: Số 14 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2008 c ủa Bộ Tài chính TÀI SẢN MÃ SỐ Thuyết minh Quý này Quý trước 12345 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,189,311,113,217 918,427,593,317 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 237,244,361,856 229,466,983,889 1. Tiền 111 237,244,361,856 186,546,983,889 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 42,920,000,000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.04 143,905,715,259 137,132,596,587 1. Đầu tư ngắn hạn 121 156,191,154,247 149,418,035,575 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (12,285,438,988) (12,285,438,988) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 V.11 787,692,884,873 515,299,539,706 1. Phải thu của khách h àng 131 6,826,197,565 6,760,773,565 2. Trả trước cho người bán 132 19,703,267,417 6,455,931,482 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - 0 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6,905,908,762 0 5. Các khoản phải thu khác 138 754,257,511,129 502,082,834,659 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đ òi(*) 139 - IV. Hàng tồn kho 140 V.02 - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 20,468,151,229 36,528,473,135 1. Chi phí tr ả trước ngắn hạn 151 2,119,677,399 1,007,588,695 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4,565,670 3. Thuế và các khoả n phải thu nh à nước 154 - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,343,908,160 35,520,884,440 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 27,498,889,312 25,075,613,825 - I. Các khoản phải thu dài hạn 210 V.11 - 0 1. Phải thu dài hạn của khách h àng 211 - 2.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - II. Tài sản cố định 220 9,473,386,795 9,895,713,399 1. Tài s ản cố định hữu h ình 221 V.05 3,394,832,259 3,852,107,275 - Nguyên giá 222 10,709,076,739 10,616,977,689 - Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 223 (7,314,244,480) (6,764,870,414) 2. Tài sản cố định thu ê tài chính 224 - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06 2,459,054,536 2,424,106,124 - Nguyên giá 228 3,576,973,788 3,457,633,788 B Ả NG C Â N Đ Ố I K Ế TO Á N Quý 3 năm 2010 Đơn vị tính: đồng - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (1,117,919,252) (1,033,527,664) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 3,619,500,000 3,619,500,000 III. Bất động sản đầu tư 240 - 0 - Nguyên giá 241 - 0 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 8,841,000,000 8,841,000,596 1. Đầu tư vào công ty con 251 - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - 0 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 8,266,000,000 8,266,000,596 - Chứng khoán sẵn s àng để bán 254 8,266,000,000 8,266,000,596 - Chứng khoán nắm giữ đến ng ày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 V.04 575,000,000 575,000,000 5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài h ạn (*) 259 - V. Tài sản dài hạn khác 260 9,184,502,517 6,338,899,830 1. Chi phí tr ả trước dài hạn 261 V.07 2,081,269,049 1,045,690,493 2. Tài sản thuế thu nhập ho ãn lại 262 V.09 - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 V.10 3,262,545,388 1,452,521,257 4. Tài sản dài hạn khác 268 3,840,688,080 3,840,688,080 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 1,216,810,002,529 943,503,207,142 NGUỒ N VỐN A - NỢ PHẢI CễNG TY C PHN CHNG KHON CHU THI BèNH DNG a ch: S 14 Lờ i Hnh, Q Hai B Trng, H N i Mu s: B02a-CTCK Ban hnh theo TT s : 95/2008/TT-BTC ngy 24 thỏng 10 nm 2008 c a B Ti chớnh BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH Qỳy nm 2010 VT: ủng r44 Chỉ tiêu M số Quý 52,293,178,840 58,102,688,527 - Doanh thu môi giới chứng khoán 1.1 15,465,302,091 21,276,236,679 - Doanh thu hoạt động đầu t chứng khoán, góp vốn 1.2 1,485,428,932 8,036,447,094 - Doanh thu bảo l nh phát hành chứng khoán 1.3 - - - Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán 1.4 - - - Doanh thu hoạt động t vấn 1.5 - Doanh thu lu ký chứng khoán 1.6 - - Doanh thu hoạt o !
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

[Nguồn kính phí đã hình thành tài sản cổ định, _ “33 -— - 20100428 PET CDKT, KQKD VA LCTT Q1 2010 CTY ME

gu.

ồn kính phí đã hình thành tài sản cổ định, _ “33 -— Xem tại trang 3 của tài liệu.