0

20110505 PET BC Q1 2010 CT me (ban dieu chinh)

23 68 0
 • 20110505 PET BC Q1 2010 CT me (ban dieu chinh)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:19

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH [01] Kính gửi: [02] Nhà đầu tư: Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: (Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)[03] 1. Tên doanh nghiệp: [04] 2. Địa chỉ trụ sở chính: [05] Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)[06] 3. Loại hình doanh nghiệp: [07] 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: Phụ lục I-7Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)[08] 5. Ngành, nghề kinh doanh: [09] 6. Vốn của doanh nghiệp: [10] 7. Vốn pháp định: 8. Nhà đầu tư cam kết: a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh; b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư … , ngày … tháng năm … [19] NHÀ ĐẦU TƯ[20] Hồ sơ kèm theo: nghiên cứu - trao đổi 12 - Tạp chí luật học ThS. Nông Quốc Bình * ề mặt pháp lí, hôn nhân có yếu tố nớc ngoài là loại quan hệ dân sự đặc biệt. Tính đặc biệt của quan hệ này không chỉ thể hiện ở việc nó đợc xác lập dựa trên cơ sở tình yêu mà còn thể hiện trong các phơng pháp pháp lí điều chỉnh trong trờng hợp có xung đột pháp luật. Việc điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nớc ngoài phải tuân theo một số nguyên tắc nhất định dựa trên tính chất đặc thù của quan hệ này. ở Việt Nam, việc điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nớc ngoài tuân thủ một số nguyên tắc pháp lí cơ bản sau đây: 1. Tôn trọng chủ quyền của quốc gia trong việc xác định pháp luật áp dụng điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nớc ngoài Chủ quyền quốc gia là thuộc tính chính trị pháp lí của quốc gia với hai nội dung chủ yếu là quyền tối cao của quốc gia trong lĩnh vực đối nội và đối ngoại. Thực hiện chủ quyền, quốc gia thông qua các hoạt động của các cơ quan nhà nớc nh cơ quan lập pháp, hành pháp và t pháp để điều chỉnh các quan hệ pháp lí trong đó có quan hệ hôn nhân. Trong quan hệ hôn nhân có yếu tố nớc ngoài, nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia thể hiện rõ trong việc áp dụng hệ thuộc luật nhân thân (Lex personalis) của các đơng sự để điều chỉnh quan hệ hôn nhân của họ. Luật nhân thân (Lex personalis) bao gồm hệ thuộc luật quốc tịch (Lex nationalis) và hệ thuộc luật nơi c trú (Lex domicilii) của đơng sự. Việc xác định hệ thuộc luật quốc tịch và hệ thuộc luật nơi c trú dựa trên dấu hiệu quốc tịch và nơi c trú của đơng sự. a. áp dụng dấu hiệu quốc tịch để xác định (Lex nationalis) Một trong những vấn đề pháp lí quan trọng trong việc xác định tính hợp pháp của hôn nhân là điều kiện kết hôn phải hợp pháp. Không giống quan hệ kết hôn trong nớc, quan hệ kết hôn có yếu tố nớc ngoài, cùng một lúc có ít nhất hai hệ thống pháp luật tham gia điều chỉnh. Ví dụ: Trong trờng hợp các bên chủ thể khác quốc tịch thì có ít nhất hai hệ thống pháp luật tham gia điều chỉnh để xác định tính hợp pháp về điều kiện kết hôn, đó là hệ thống pháp luật của các bên chủ thể mang quốc tịch. Nói cách khác, trong trờng hợp này đ có xung đột pháp luật về việc xác định điều kiện kết hôn. Để giải quyết hiện tợng xung đột trong việc xác định tính hợp pháp của điều kiện kết hôn có yếu tố nớc ngoài, pháp luật hầu hết các nớc đều quy định áp dụng hệ thuộc luật quốc tịch (Lex nationalis) của các bên chủ V * Giảng viên chính Khoa luật quốc tế Trờng đại học luật Hà Nội nghiên cứu - Nhượng quyền thương mại: Khái niệm và hệ thống văn bản điều chỉnh của pháp luật Việt nam. Chúng ta thường nghe thấy thuật ngữ "nhượng quyền thương mại", "nhượng quyền thương hiệu" hay có thể đều đã nghe nói tới những hợp đồng nhượng quyền hàng tỉ đô la. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu rõ khái niệm " nhượng quyền thương mại." Nhượng quyền thương mại là gì? Đã có nhiều khái niệm được đưa ra nhằm giải thích, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh nhượng quyền đạt hiệu quả. Tuy nhiên, do sự khác biệt về quan điểm và môi trường kinh tế, chính trị, xã hội giữa các quốc gia, nên các khái niệm này thường khác nhau. Nhưng tựu trung lại, hiểu theo nghĩa thông thường nhất, về bản chất, nhượng quyền thương mại (franchising) là một hoạt động kinh doanh trong đó có thoả thuận của hai bên (bán, mua franchising) chuyển giao mô hình kinh doanh gắn liền với các đối tượng sở hữu trí tuệ trên cơ sở một hợp đồng franchising. Về phương diện pháp lý, tại Điều 284 Luật Thương mại năm 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: "Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh." Khuôn khổ pháp lý cho nhượng quyền thương mại ở Việt Nam: Trước khi có Luật Thương mại 2005, hầu như pháp luật nước ta không đề cập đến hình thức kinh doanh mới mẻ này, các doanh nghiệp kinh doanh dưới hình thức nhượng quyền thương mại phải vận dụng các quy định trong pháp luật về dân sự, kinh tế, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ Do đó, mặc dù hình thức nhượng quyền thương mại đã xuất hiện ở nước ta từ những năm 1990 thế kỷ trước nhưng sự phát triển còn rất hạn chế; đa số công chúng chưa có được sự nhận thức đúng đắn về hình thức kinh doanh mới mẻ này; quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng franchising trong nhiều trường hợp không được tôn trọng điều đó, đòi hỏi nhà nước phải xây dựng một khuôn khổ pháp lý cho hình thức kinh doanh mới mẻ này. Ngày 14 tháng 06 năm 2005, Luật Thương mại năm 2005 được ban hành trong đó có các quy định về nhượng quyền thương mại. Tiếp đến, Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết hoạt động nhượng quyền thương mại; Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25 tháng 05 năm 2006 hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Đây là hai văn bản hướng dẫn khá chi tiết và đầy đủ với việc xác định các vấn đề cơ bản như khái niệm nhượng quyền thương mại, quyền thương mại, điều kiện nhượng quyền thương mại, hợp đồng nhượng quyền thương mại, đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và các vấn đề tài chính liên quan đến nhượng quyền thương mại. Về mặt thuật ngữ, nhượng quyền thương mại theo quy định tại Mục 8 của Luật Thương mại được hiểu là hình thức “bán” quyền thương mại, tuy nhiên, theo quy định tại Điều 284 thì lại được mô tả hết sức cụ thể của một phương thức kinh doanh với việc “mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, biểu tương kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền ”. Đồng thời, Nghị định số 35 còn xác lập một thuật ngữ pháp lý mới mẻ, đó là “quyền thương mại” với tư cách là điểm mấu chốt trong quan hệ nhượng quyền thương mại. Về điều Tên Công ty ………………………… Địa chỉ: ………………………… ĐT: ………… Fax: …………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc *** - Ngày tháng năm BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN Căn theo hợp đồng số ………………………… ký ngày tháng năm hai bên: Bên A: (Sử dụng dịch vụ) Tên: Địa chỉ: Đại diện: Chức vụ: Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ) Tên: Địa chỉ: Đại diện: Chức vụ: Hai bên thống điều chỉnh hóa đơn số ……………… Công ty ………………………xuất với nội dung: Tên hàng hóa: Hợp đồng …………… Thành tiển: ………… Cộng tiền hàng: ……… Thuế suất GTGT: ……% Tiền thuế GTGT: ……… Tổng cộng tiền toán: ……… Số tiền viết chữ: …………………… Được điều chỉnh với nội dung sau: Nội dung sau điều chỉnh: Lý do: Bên xuất hóa đơn …………… mục ……… Biên lập thành tiếng Việt có giá trị pháp lý sau Mỗi bên giữ để đối chiếu với hóa đơn số …………… ngày ……… Bên A (Ký tên, đóng dấu) Bên B (Ký tên, đóng dấu) Tên Công ty ………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: ………………………… Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐT: ………… Fax: …………… *** - Ngày tháng năm BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN Căn theo hợp đồng số ………………………… ký ngày tháng năm hai bên: Bên A: (Sử dụng dịch vụ) Tên: Địa chỉ: Đại diện: Chức vụ: Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ) Tên: Địa chỉ: Đại diện: Chức vụ: Hai bên thống điều chỉnh hóa đơn số Công ty .xuất với nội dung: Tên hàng hóa: Hợp đồng Thành tiển: Cộng tiền hàng: Thuế suất GTGT: % Tiền thuế GTGT: Tổng cộng tiền toán: Số tiền viết chữ: Được điều chỉnh với nội dung sau: Nội dung sau điều chỉnh: Lý do: Bên xuất hóa đơn mục Biên lập thành tiếng Việt có giá trị pháp lý sau Mỗi bên giữ để đối chiếu với hóa đơn số .ngày Bên A Bên B (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN - 20110505 PET BC Q1 2010 CT me (ban dieu chinh)
BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN Xem tại trang 2 của tài liệu.
_ 3. Tài sản có định vô hình _ —— | 227 9| 10049ã5127127| 98,568,133,545 - 20110505 PET BC Q1 2010 CT me (ban dieu chinh)

3..

Tài sản có định vô hình _ —— | 227 9| 10049ã5127127| 98,568,133,545 Xem tại trang 3 của tài liệu.
_3.Nguồn kinh phí đãhìnhthànhTSƠĐ | 43 [| —- - 20110505 PET BC Q1 2010 CT me (ban dieu chinh)

3..

Nguồn kinh phí đãhìnhthànhTSƠĐ | 43 [| —- Xem tại trang 4 của tài liệu.
lập dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005338 ngày 29 tháng 09 năm 2006 và giấy đăng kỳ kinh doanh điều chỉnh lần 9 số : 0300452060 ngày 09 tháng 11 năm 2010 do Sở Kế hoạch và đầu tư - 20110505 PET BC Q1 2010 CT me (ban dieu chinh)

l.

ập dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005338 ngày 29 tháng 09 năm 2006 và giấy đăng kỳ kinh doanh điều chỉnh lần 9 số : 0300452060 ngày 09 tháng 11 năm 2010 do Sở Kế hoạch và đầu tư Xem tại trang 8 của tài liệu.
Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài - 20110505 PET BC Q1 2010 CT me (ban dieu chinh)

i.

sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài Xem tại trang 9 của tài liệu.
Tài sản cố định vô hình và hao mòn - 20110505 PET BC Q1 2010 CT me (ban dieu chinh)

i.

sản cố định vô hình và hao mòn Xem tại trang 10 của tài liệu.
(e) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng Cân đối kế toán; và - 20110505 PET BC Q1 2010 CT me (ban dieu chinh)

e.

Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng Cân đối kế toán; và Xem tại trang 11 của tài liệu.
8. TÀI SÁN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH - 20110505 PET BC Q1 2010 CT me (ban dieu chinh)

8..

TÀI SÁN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH Xem tại trang 14 của tài liệu.
Công ty cỗ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí (gọi tắt là PV Building) được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4300429492 ngày 02/04/2009 do - 20110505 PET BC Q1 2010 CT me (ban dieu chinh)

ng.

ty cỗ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí (gọi tắt là PV Building) được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4300429492 ngày 02/04/2009 do Xem tại trang 17 của tài liệu.