0

buoi 2 lop 4 tuan 28

8 484 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2013, 01:26

Gi¸o ¸n gi¶ng d¹y líp 4 - bi 2 Tn 28 Thø hai, ngµy th¸ng n¨m 2009 To¸n lun tËp I . mơc ®Ých- yªu cÇu : - Gióp HS «n tËp, cđng cè vỊ : + C¸ch thùc hiƯn c¸c phÐp tÝnh vỊ PS, ¸p dơng ®Ĩ t×m ph©n sè cđa mét sè II. DẠY HỌC 1.Giíi thiƯu bµi 2.Híng dÉn HS lµm lÇn lỵt tõng bµi tËp trong VBT to¸n råi ch÷a GV tỉ chøc cho HS lµm bµi Bµi 1/51- Gäi 4 HS lên bảng làm bµi – díi líp lµm vµo vë - Ch÷a bµi- Hái ®Ĩ cđng cè c¸ch tÝnh céng, trõ PS GV + HS nhËn xÐt Bµi 2/51: - Gäi 4 HS lên bảng làm bµi – díi líp lµm vµo vë - Ch÷a bµi- Hái ®Ĩ cđng cè c¸ch tÝnh nh©n, chia PS GV + HS nhËn xÐt Bµi 5/51 - HS nªu ®Ị bµi – tù gi¶i - Ch÷a bµi vµ kiĨm tra c¸ch tÝnh cđa HS - Cđng cè c¸ch t×m ph©n sè cđa mét sè Bµi 4/51 GV nªu ®Ị bµi HS lµm vµo vë vµ GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt. Chó ý c¸ch chia PS trong bµi 3.DỈn dß: Hoµn thµnh BT (HS u) Tập đọc §Ị lun tËp I. MỤC TIÊU - §äc hiĨu vµ lµm bµi tËp theo yªu cÇu II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 2.1. Giới thiệu bài 2.2. Luyện đọc . - GV yêu cầu HS đọc ®o¹n v¨n trang 37 tr¾c nghiƯm tiÕng viƯt 4 tËp 2 vµ tr¶ lêi c©u hái sau: 1. L¬ng ThÕ Vinh cã tµi n¨ng nỉi tiÕng vỊ nh÷ng lÜnh vùc g× ? A. V¨n ch¬ng C. To¸n häc B. ¢m nh¹c D. TÊt c¶ c¸c lÜnh vùc trªn. 2. Cn §¹i thµnh to¸n ph¸p do «ng so¹n thc m«n g×? A. ¢m nh¹c B. V¨n häc C. To¸n häc 3. Sø thÇn nhµ Minh yªu cÇu «ng c©n voi ®Ĩ lµm g×? A. §Ĩ biÕt con voi nỈng bao nhiªu c©n. B, §Ĩ thư tµi ngêi nỉi tiÕng lµ th«ng minh. Gi¸o ¸n gi¶ng d¹y líp 4 - bi 2 C. §Ĩ ®¸nh ®è L¬ng ThÕ Vinh. 4. L¬ng ThÕ Vinh ®· c©n voi b»ng c¸ch nµo ? A. S¾m chiÕc c©n thËt to ®Ĩ voi ®øng lªn c©n. B. ¦íc lỵng träng lỵng b»ng sè khèi ®¸ to b»ng con voi. C. C©n sè ®¸ xÕp xng m¶ng g©y ra mùc níc ngËp nh khi voi ®øng trªn m¶ng. 5. C©u “¤ng nỉi tiÕng vỊ tµi v¨n ch¬ng, ©m nh¹c l¹i tinh th«ng c¶ to¸n häc.” lµ c©u g×? A. Ai lµm g× ? B. Ai thÕ nµo ? C. Ai lµ g× ? 6. C¸c dÊu g¹ch ngang trong bµi v¨n trªn ®ỵc dïng ®Ĩ lµm g× ? A. §¸nh dÊu chç b¾t ®Çu lêi nãi cđa nh©n vËt trong ®èi tho¹i. B. §¸nh dÊu phÇn chó thÝch trong c©u. C. §¸nh dÊu c¸c ý trong mét ®o¹n liƯt kª. 7. Qua c©u chun trªn, em thÊy L¬ng ThÕ Vinh lµ ngêi nh thÕ nµo ? A. Tèt bơng B. th«ng Minh C. Dòng c¶m 8. C©u “Sø thÇn nhµ Minh lµ Chu Hy sang níc ta cã ý mn thư tµi «ng” lµ kiĨu c©u g×? A. Ai lµm g× ? B. Ai thÕ nµo ? C. Ai lµ g× ? 9. Chđ ng÷ trong c©u “TiÕng ®ån qu¶ kh«ng sai, tr¹ng lêng xø nµy qu¶ lµ th«ng minh thËt” lµ g× ? A. TiÕng ®ån qu¶ kh«ng sai. B. Tr¹ng lêng. C. Tr¹ng Lêng xø nµy. 10. ViÕt bµi v¨n miªu t¶ méat loµi c©y mµ em yªu thÝch hc cã nhiỊu kû niƯm g¾n bã víi em. - GV gọi 1 HS đọc y/c - HS làm bài cá nhân - Trình bày ý kiến - GV + HS khác nhận xét - GV chốt lời giải đúng và nhấn nội dung bài vừa đọc. 3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ - Nhận xét tiết học. KĨ THUẬT : LẮP XE NÔI I .MỤC TIÊU - HS biết chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe nôi. - Lắp được từng bộ phận và lắp ráp xe nôi đúng kó thuật, đúng quy đònh. - Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn lao động khi thực hiện thao tác lắp, tháo các chi tiết của xe nôi. - Có ý thức bảo vệ cây rau, hoa và môi trường. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu xe nôi đã lắp sẵn. -Bộ lắp ghép mô hình kó thuật. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU ( Tiết 1) 1. Khởi động : Hát vui Gi¸o ¸n gi¶ng d¹y líp 4 - bi 2 2. Kiểm tra bài cũ + Lắp cái đu tiết trước. 3. Dạy bài mới : Giới thiệu bài GV giới thiệu bài và nêu mục đích của bài học. * Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét tranh mẫu. - GV cho HS quan sát mẫu xe đã lắp sẵn. - GV hướng dẫn HS quan sát từng bộ phận và trả lời câu hỏi : Để lắp được xe nôi, cần bao nhiêu bộ phận ? (Cần 5 bộ phận : tay kéo, thanh đỡ giá bánh xe, thanh xe với mui xe, trục bánh xe ). - GV nêu tác dụng của xe nôi trong thực tế : Hằng ngày chúng ta thường thấy các em bé nằm hoặc ngồi trong xe nôi và người lớn đẩy xe cho các em đi dạo chơi. Hoạt động 2 : GV hướng dẫn thao tác kó thuật a) GV hướng dẫn HS chọn các chi tiết theo SGK cho đúng đủ. Xếp các chi tiết đã chọn vào nắp hộp theo từng loại chi tiết. b) Lắp từng bộ phận * Lắp tay kéo (H2 – SGK ) - Quan sát hình 2 (SGK). -HS quan sát hình 2 (SGK). Để lắp đặt tay kéo, em cần chọn chi tiết nào Và số lượng bao nhiêu ? (2thanh thẳng 7 lỗ, 1 thanh chữ U dài). - GV tiến hành lắp tay kéo xe theo SGK. Trong khi lắp. GV lưu ý để HS thấy được vò trí thanh 7 lỗ phải ở trong thanh chữ U dài. *Lắp giá đỡ trục bánh xe (H3 – SGK). Sau đó GV gọi 1 HS lên lắp, HS khác bổ sung và nhận cho hoàn chỉnh. - GV thực hiện lắp giá đỡ trục bánh xe thứ hai. *Lắp thanh giá đỡ trục bánh xe (H4 – SGK) - Gọi 1HS gọi tên và số lượng các chi tiết để lắp thanh đỡ giá bánh xe (2tấm lớn 2 thanh chữ U dài). - GV và các HS khác nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. *Lắp thành xe với mui xe (H5 – SGK). GV lắp theo các bước trong SGK. Trong khi lắp, GV nêu rõ : khi lắp thành xe với mui xe, Cần chú ý đến vò trí tấm nhỏ nằm trong tấm chữ U. *Lắp trục bánh xe (H6 – SGK). GV nhận xét bổ sung. - GV gọi 1 -2 HS lắp trục bánh xe theo thứ tự các chi tiết trong hình 6 SGK. c) Lắp ráp xe nôi (H1 – SGK) Gi¸o ¸n gi¶ng d¹y líp 4 - bi 2 - GV lắp ráp xe nôi theo qui trình trong SGK. Trong khi lắp GV có thể đưa ra những câu hỏi hoặc gọi 1 – 2 em lên lắp để tạo không khí làm việc trong lớp. - Sau khi lắp ráp xong, GV kiểm tra sự chuyển động của xe. d) GV hướng dẫn HS tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp. 4. Củng cố – dặn dò : - GV nhận xét về thái độ học tập, mức độ hiểu bài của HS. - Hướng dẫn HS “.chuẩn bò tiết 2”. Thø ba, ngµy th¸ng n¨m 2009 To¸n Lun tËp I . mơc tiªu : TiÕp tơc: -Giúp HS củng cố kiến thức về c¸ch t×m PS cđa mét sè - HS thực hành tốt. II. D¹y häc 1.Giíi thiƯu bµi 2.Híng dÉn HS lµm lÇn lỵt tõng bµi tËp trong VBT to¸n råi ch÷a GV tỉ chøc cho HS lµm bµi Bµi 1/46: - Gäi ®äc ®Ị bµi – Tãm t¾t vµ gi¶i Tãm t¾t: Líp cã 48 HS: 6/7 HS 10 ti? Hái HS 10 ti? - HS nªu c¸ch gi¶i vµ gi¶i – Ch÷a bµi Bµi 3/46: T.tù bµi 1 - Hs lµm bµi vµo vë Ch÷a bµi, GV nhËn xÐt . Hái c¸ch lµm Bµi 4/:46 HS nªu y/c BT : ChiỊu dµi cđa s©n trêng HCN cã chiỊu réng lµ 80m. TÝnh chiỊu dµi cđa s©n trêng, biÕt chiỊu dµi b»ng 3/2 chiỊu réng. - HDHS tãm t¾t b»ng s¬ ®å vµ gi¶i Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm vµ ch÷a Bµi 4,5/5/70: (Dµnh cho HS kh¸ giái) GV nªu ®Ị bµi HS kh¸ giái lµm vµo vë vµ GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt. 3.DỈn dß: Hoµn thµnh BT (HS u) TẬP LÀM VĂN lun tËp I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU HS ®äc vµ lµm tèt bµi tËp theo yªu cÇu II- D¹y bµi míi 1. Giíi thiƯu bµi 2. HDHS lµm bµi tËp §äc ®o¹n v¨n trang 39 BTTN 4 tËp 2 vµ tr¶ lêi c©u hái sau: 1. C©y r¬m ®ỵc miªu t¶ nh thÕ nµo ? Giáo án giảng dạy lớp 4 - buổi 2 A. Cao B. Tròn nóc C. To lớn 2. Vì sao trên cọc trụ ngời ta phải úp một chiếc nồi đất hoặc ống bơ ? A. để làm nóc nhà cho đẹp. B. Để nớc không theo cọc mà làm ớt ruột cây rơm. C. để che ma, che nắng cho cây rơm. 3. Cây rơm đợc so sánh với cái gì? A. Mái nhà cao tầng. B. Túp lều không cửa. C. Cây nấm không chân. 4. Với tuổi thơ, vì sao cây rơm có thể mở cửa bất cứ nơi nào ? A. Vì cây rơm chỉ mở cửa cho trẻ nhỏ. B. Vì trẻ nhỏ có thể chui vào cây rơm lấy rơm che cho mình nh đóng cửa lại. C. Vì cây rơm có rất nhiều cửa. 5. Cây rơm giúp gì cho cuộc sống của ngời nông dân ? A. Dùng để đun bếp. C. Dùng để làm nhà B. Dùng làm thức ăn cho trâu bò. D. Tất cả các ý trên. 6. Cây rơm nh một ngời bạn tri kỉ của ngời nông dân. Đoạn nào trong bài văn nói lên điều ấy ? A. Đoạn 1 C. Đoạn 3 B. Đoạn 2 D. Đoạn 4 7. Câu Cây rơm nh một cây nấm khổng lồ không chân là kiểu câu gì ? A. Câu Ai là gì B. Câu Ai thế nào ? C. Câu Ai làm gì ? 8. Câu Trên cọc trụ ngời ta úp một chiếc nồi đất, hoặc ống bơ để nớc không theo cọc mà làm ớt từ ruột cây ớt ra là câu có trạng ngữ chỉ cái gì ? A. Chỉ thời gian B. Chỉ phơng tiện C. Chỉ nơi chốn 9. Câu nào mu tả cây rơm dùng biện pháp nhân hoá ? A. Cây rơm giống nh một túp lều không cửa. B. . Cây rơm nh một cây nấm khổng lồ không chân. C. . Cây rơm dâng dần thịt mình cho lửa đỏ hồng căn bếp, cho bữa ăn rét mớt của trâu bò. 10. Tìm chủ ngữ trong câu Lúc chơi trò chạy đuổi, những chú bé tinh ranh có thể chui vào đống rơm, lấy rơm che cho mình nh đóng cánh cửa lại A. Lúc chơi trò chạy đuổi. B. Những chú bé. C. Những chú bé tinh ranh. 11. Nối mỗi đoạn trong bài với nội dung mu tả phù hợp: a) Đoạn 1 e) Cây rơm với cuộc sống của ngời dân. b) Đoạn 2 g) Cây rơm nh ngời bạn tri kỉ. c) Đoạn 3 h) Giới thiệu về hình dáng cây rơm d) Đoạn 4 i) Cây rơm với kỉ niệm tuổi thơ ấu. 12. Viết bài văn miêu tả một con vật mà em yêu thích hoặc có nhiều kỉ niệm gắn bó với em. Chính tả Nhớ- viết: con sẻ I.Yêu cầu - Nhớ viết chính xác đầu bài và đoạn đầu baứi: con sẻ Gi¸o ¸n gi¶ng d¹y líp 4 - bi 2 - ViÕt ®óng vµ nhí c¸ch viÕt nh÷ng tiÕng cã ©m dƠ lÉn s/x, dÊu hái/dÊu ng· II. D¹y häc 1.Gtb 2. HD nghe viÕt– a. GV ®äc mÉu Nªu nh÷ng ch÷ cÇn viÕt hoa? HS viÕt 1 số từ khó do GV ®äc trong bµi b. HS viÕt bµi - GV ®äc – HS nghe – viÕt - GV ®äc – HS so¸t lçi c. ChÊm - ch÷a lçi d. HD HS lµm bµi tËp 1. G¹ch díi c¸c ch÷ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau: Trªn nh÷ng dng lóa chÝn vµng, bãng ¸o chµm vµ nãn ch¾ng nhÊp nh«. 2. §iỊn vµo chç trèng s hc x: a) C¸c v× ao lÊp l¸nh. b) Trªn ¸nh ¸ng bÇu trêi c) Nh÷ng ¶nh h×nh lÊp l¸nh d) .oi v« h¹n v« håi. * HS lµm bµi vµ ch÷a 3.DỈn dß: Hoµn thµnh bµi tËp Thø n¨m, ngµy th¸ng n¨m 2009 To¸n lun tËp I . mơc ®Ých- yªu cÇu : - Gióp HS «n tËp, cđng cè vỊ : + C¸ch thùc hiƯn phÐp chia PS + Hs thùc hµnh tèt II. DẠY HỌC 1.Giíi thiƯu bµi 2.Híng dÉn HS lµm lÇn lỵt tõng bµi tËp trong VBT to¸n råi ch÷a GV tỉ chøc cho HS lµm bµi Bµi 1/54- HS ®äc kü y/c bµi vµ lµm theo 3 yªu cÇu - Gäi HS lªn b¶ng lµm – Díi líp lµm vµo vë – Ch÷a bµi - GV nhÊn c¸ch rót gän PS, PS b»ng nhau. Bµi 2/54: HS ®äc y/c bµi to¸n - HS lµm bµi - Ch÷a vµ y/c HS nªu nhËn xÐt c¸ch t×m PS cđa mét sè. Bµi 3/54 HS ®äc y/c bµi to¸n - HS lµm bµi - Ch÷a vµ y/c HS nªu nhËn xÐt c¸ch lµm 3.DỈn dß: Hoµn thµnh BT (HS u) Lun tõ vµ c©u ÔN TẬP TIẾT 5 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Gi¸o ¸n gi¶ng d¹y líp 4 - bi 2 1. Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL. 2. Hệ thống hoá một số điều cần nhớ về nội dung chính, nhân vật của các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Những gười quả cảm. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL. Một số tờ phiếu khổ to kẻ bảng để HS làm bài tập 2 . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Khởi động: Hát vui. 2. Kiểm tra: ( KT số HS còn lại ) - Gọi từng HS lên bốc thăm. - Cho HS chuẩn bò bài. - Cho HS trả lời. - GV cho điểm. 3. Bài mới : - GV cho HS đọc yêu cầu. - GV giao việc: Các em chỉ ghi vào bảng tổng kết những điều cần ghi nhớ về các bài tập đọc là truyện kể. - Cho HS làm bài: GV phát bút dạ + giấy đã kẻ sẵn bảng tổng kết để HS làm bài. - Cho HS trình bày kết quả. - GV nhân xét chốt và chốt ý đúng HS lần lượt lên bốc thăm. HS đọc bài theo yêu cầu trong phiếu thăm. 1 hS đọc to, cả lớp đọc thầm theo HS làm việc theo nhóm. Đại diện các nhóm trình bày. Lớp nhận xét. Tên bài Nội dung chính Nhân vật Khuất phục tên cướp biển. Ca ngợi hành động dũng cảm của bác só Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn khiến hắn phải khuất phục. - Bác só Ly - Tên cướp biển . Ga – vrốt ngoài chiến luỹ . Dù sao trái đất vẫn quay Con sẻ Ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga- vrốt, bất chấp nguy hiểm, ra ngoài chiến luỹ nhặt đạn tiếp tế cho n ghóa quân. Ca ngợi hai nhà khoa học Cô- péc- ních và Ga- li- lê dũng cảm , kiên trì bảo vệ chân lí khoa học. Ca ngợi hành động dũng cảm , xả thân cứu con của xẻ mẹ. Ga- vrốt ng – giôn- ra Cuốc-phây- rắc. Cô- péc- ních ø Ga- li- lê Con xẻ mẹ và sẻ con. Nhân vật Tôi. Con chó . Gi¸o ¸n gi¶ng d¹y líp 4 - bi 2 4/ Củng cố dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - HS xem lại 3 kiểu câu kể đã học để û tiết học sau ôn tập . . Gi¸o ¸n gi¶ng d¹y líp 4 - bi 2 Tn 28 Thø hai, ngµy th¸ng n¨m 20 09 To¸n lun tËp I . mơc ®Ých- yªu cÇu : - Gióp HS «n tËp,. ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 2. 1. Giới thiệu bài 2. 2. Luyện đọc . - GV yêu cầu HS đọc ®o¹n v¨n trang 37 tr¾c nghiƯm tiÕng viƯt 4 tËp 2 vµ tr¶ lêi c©u hái sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: buoi 2 lop 4 tuan 28, buoi 2 lop 4 tuan 28,