Giáo trình bài giảng hợp ngữ

28 1K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2012, 09:34

Giáo trình hợp ngữ 09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 1C UẤC UẤTRÚ CTRÚ CMÁ YMÁ YTÍNHTÍNHL P TRÌNH H P Ậ ỢL P TRÌNH H P Ậ ỢNGỮNGỮ 09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT 2 Cấu trúc Máy tính & Cấu trúc Máy tính & Lập trình Assembly Lập trình AssemblyMỤC MỤC TIÊUTIÊU :1. Khám phá bí mật bên trong máy tính.3. Nắm được cách hoạt động,cách giao ti p của các thành ếphần cấu tạo nên máy tính.4. Biết viết 1 chương trình bằng Assembly – dòch liên kết và thực thi chương trình này.5. Biết lập trình xử lý n gi n phần cứng, lập trình hệ đơ ảthống .6. Các khái niệm cơ bản về virus TH - nghiên cứu các kỹ thuật lây lan của virus tin học2.Trang b những kiến thức cơ bản về cấu trúc tổng quát ịcủa máy tính cũng như các thành phần cấu tạo nên máy tính. 09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT 3Tài li u tham kh oệ ả Structured Computer Organization – Andrew Tanenbaum Assembly Language For the IBM-PC – Kip R Irvine Assembly Programming Language & IBM PC Ythayu – Charles Marut Giáo trình Cấu trúc máy tính - Tống Văn On Lập trình Hợp ngữ - Nguyễn Ngọc Tấn -Vũ Thanh Hiền Cấu trúc Máy tính - Đại học Bách khoa 09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 4Tài li u tham kh oệ ả Computer Virus Handbook Virus Writing guide Billy Belceb The macro virus writing guide The little black book of computer viruses Một số mẫu chương trình virus (virus file, virus macro) 09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT 5Giáo viên : Ngô Phước NguyênEm a il : n g u ye n k t c n @ya h o o .c o mMo b ile : 09 1 -8 -3 8 0-9 2 6 09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 6Đề cương môn học Chương 1 : Tổ chức tổng quát của hệ thống MTChương 2 : Tổ chức CPUChương 3 : Mức logic sốChương 4 : Tổ chức bộ nhớChương 5 : Xuất nhậpChương 6 : Lập trình Assembly – Tập lệnhChương 7 : Cấu trúc điều khiển & Vòng lặpChương 8 : Macro & Procedure – nhúng CT Assembly vào ngôn ngữ cấp cao như C…Chương 9 : Lập trình xử lý màn hình-bàn phím-mouse.Chương 10 : Lập trình xử lý FileChương 11 : Các khái niệm cơ bản về Virus tin học – phân tích các kỹ thuật lây lan chung của VR tin học và lây lan trên mạng. 09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 7Chương 1 :CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA MỘT HỆ THỐNG MÁY TÍNH 09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 8 Nắm được tổng quan về cấu trúc máy tính. Hiểu về Máy Turing & Nguyên lý Von Neumann Biết sơ đồ khối chi tiết của máy tínhNaém nguyên lý hoạt động máy tínhBiết các component của máy tính : Processors,Memory,Input/Output devices,BusMục tiêu : 09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT 9Chương 1Tổng quan về cấu trúc máy tính.Mô hình máy Turing Nguyên lý Von Neumann.Sơ đồ tổng quát của một máy tính.Nguyên lý hoạt động của máy tínhCâu hỏi ôn tập 09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 10 [...]... UẤ C UẤ TRÚ C TRÚ C MÁ Y MÁ Y TÍNH TÍNH L P TRÌNH H P Ậ Ợ L P TRÌNH H P Ậ Ợ NGỮ NGỮ 09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 28 Câu h iỏ Câu 1: Trình bày nguyên lý Von Neumann. Câu 2: Cho biết sự khác nhau giữa mơ hình Turing và mơ hình VonNeumann. Câu 3: Trình bày ngun lý hoạt động của Máy Turing. Câu 4: Truớc khi có nguyên lý Von Neumann, chương trình để máy tính thực hiện được để ở đâu? Câu... Structured Computer Organization – Andrew Tanenbaum Assembly Language For the IBM-PC – Kip R Irvine Assembly Programming Language & IBM PC Ythayu – Charles Marut Giáo trình Cấu trúc máy tính - Tống Văn On Lập trình Hợp ngữ - Nguyễn Ngọc Tấn -Vũ Thanh Hiền Cấu trúc Máy tính - Đại học Bách khoa 09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 16 M ch đi n trong MTạ ệ Tro n g MT c ó n h n g lo... CPU Chương 3 : Mức logic số Chương 4 : Tổ chức bộ nhớ Chương 5 : Xuất nhập Chương 6 : Lập trình Assembly – Tập lệnh Chương 7 : Cấu trúc điều khiển & Vòng lặp Chương 8 : Macro & Procedure – nhúng CT Assembly vào ngôn ngữ cấp cao như C… Chương 9 : Lập trình xử lý màn hình-bàn phím-mouse. Chương 10 : Lập trình xử lý File Chương 11 : Các khái niệm cơ bản về Virus tin học – phân tích các kỹ thuật... CỦA HTMT 18 Nguyên lý hoat động máy Turing Quá trình sẽ dừng lại khi trạng thái trong của máy là trạng thái kết thúc q f. Dữ liệu của bài toán là 1 chuổi các ký hiệu thuộc tập các ký hiệu của máy không kể ký hiệu rỗng b, được cất vô băng. Trạng thái trong ban đầu của máy là q 0 . Đầu đọc/ghi ở ô chứa ký hiệu đầu tiên của chuổi ký hiệu nhập. Trong quá trình hoạt động, sự thay đổi dữ liệu trên băng,... executed. 09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 21 Nguyên lý Von Neumann (cont) Chương trình điều khiển xử lý dữ liệu cũng được xem là data và được lưu trữ trong bộ nhớ gọi là chương trình lưu trữ. Bộ nhớ chia làm nhiều ơ, mỗi ơ có 1 địa chỉ (đánh số thứ tự) để có thể chọn lựa ơ nhớ trong q trình đọc ghi dữ liệu. (nguyên lý định địa chỉ) 09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT... TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 4 Tài li u tham kh oệ ả Computer Virus Handbook Virus Writing guide Billy Belceb The macro virus writing guide The little black book of computer viruses Một số mẫu chương trình virus (virus file, virus macro) 09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 19 Thí dụ máy Turing Xét thí dụ máy Turing thực hiện phép toán NOT trên chuổi các bit 0/1.Chuổi dữ liệu nhập ban đầu... liê n t c b i u d i n s ậ ế đổ ụ để ể ễ ố li u ệ  n g u yê n lý ođ 09/19/12 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT 22 Nguyên lý Von Neumann (cont) Các lệnh được thực hiện tuần tự nhờ 1 bộ đếm chương trình (thanh ghi lệnh) nằm bên trong đơn vị xử lý. Ch n g t rì n h MT c ó t h b i u d i n d I d n g ươ ể ể ễ ướ ạ Ch n g t rì n h MT c ó t h b i u d i n d I d n g ươ ể ể ễ ướ ạ s v à t v à o t ro n g . Language & IBM PC Ythayu – Charles Marut Giáo trình Cấu trúc máy tính - Tống Văn On Lập trình Hợp ngữ - Nguyễn Ngọc Tấn -Vũ Thanh Hiền Cấu trúc Máy. Biết viết 1 chương trình bằng Assembly – dòch liên kết và thực thi chương trình này.5. Biết lập trình xử lý n gi n phần cứng, lập trình hệ đơ ảthống .6.

Hình ảnh liên quan

Chương 9: Lập trình xử lý màn hình-bàn phím-mouse. Chương 10 : Lập trình xử lý File - Giáo trình bài giảng hợp ngữ

h.

ương 9: Lập trình xử lý màn hình-bàn phím-mouse. Chương 10 : Lập trình xử lý File Xem tại trang 6 của tài liệu.
Máy tính hiện đại ngày nay được thiết kế dựa trên mơ hình Turing Church và mơ hình Von Neumann. - Giáo trình bài giảng hợp ngữ

y.

tính hiện đại ngày nay được thiết kế dựa trên mơ hình Turing Church và mơ hình Von Neumann Xem tại trang 14 của tài liệu.
Máy VonNeumann là mơ hình của các máy tính hiện đại. Nguyên lý của nĩ như sau : - Giáo trình bài giảng hợp ngữ

y.

VonNeumann là mơ hình của các máy tính hiện đại. Nguyên lý của nĩ như sau : Xem tại trang 20 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan