0

Tho mac giang quyen 15, bai 1401-1500

122 322 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 12:01

100 Quyển 15 - thơ Mặc Giang (Từ số 1401 đến số 1500) thnhattan@yahoo.com.au 01 Nhà xƣa đổ nát 02 Con tàu dĩ vãng 03 Bông hồng nấm mồ hoang 04 Bông hồng cho 05 Thông Điệp Phật Đản 06 Vô Ƣu kết nụ Liên Đài 07 Phật Đản bất diệt 08 Đây Mùa Phật Đản 09 Cuộc đời Đức Phật 10 Kính lạy Đức Phật Thích Ca 11 Dƣới Bóng Cha Lành 12 Phật Đản thiêng liêng 13 Phật Đản nhiệm mầu 14 Phật Giáo Việt Nam muôn năm 15 Phật Đản muôn năm 16 Đích thực Cúng dƣờng Phật Đản 17 Gia Đình Phật Tử Việt Nam 18 Mở Trang Hiếu Hạnh 19 Thông Điệp Vu Lan 20 Hoa Trắng thiên thu 21 Mẹ, tặng phẩm đời 22 Vu Lan, Cha có buồn không ? 23 Vu Lan nhớ Mẹ Hiền 24 Còn quê 25 Quốc Lễ Thù Ân 26 Còn Vu Lan 27 Bông Trắng cài 28 Bông Hồng, đóa em mang 29 Bông Hồng, đóa nâng niu 30 Mẹ Cha trần gian 31 Nhờ Hội Vu Lan 32 Hoa Hồng muôn thuở 33 Cánh Hoa thiên thu 34 Ƣớc vọng Vu Lan 35 Vin Cành Hoa Trắng 36 Hiếu Hạnh Phật Giáo 37 Hoa Trắng Thù Ân 38 Theo chân Đức Phật 39 Tịch diệu chơn thƣờng 40 Huyền nhiệm Đạo Mầu 41 Hoa Tạng huyền môn 42 Ba tháng An Cƣ 43 Cũng độ sanh 44 An Cƣ Kiết Hạ 45 An trụ Nhà Xƣa 46 Bồ Đề độc chiếu 47 Tiếng nói Vô Ngôn 48 Cƣ trần lạc đạo 49 Tay trắng trắng tay! 50 Nhớ thời Đức Phật 51 Sống đời phụng 52 Nhớ Đức Phật 53 Đạo tràng Tu Viện Quảng Đức 54 Lên đƣờng độ sanh 55 Kỷ niệm 20 năm Quảng Đức 56 Nở Đóa Từ Thân 57 Thắm tô Tình Mẹ 58 Công đức Phụ thân 59 Công đức Song Đƣờng 60 Hoa Hồng dâng Mẹ 61 Hiếu Hạnh đền ơn 62 Bản hoài tâm nguyện 63 Ngƣỡng phục Tôn Sƣ 64 Xin cảm Ơn Thầy 65 Kính mừng Thầy 66 Công đức Tôn Sƣ 67 Hành trạng Ơn Thầy 68 Trọn nghĩa Ơn Thầy 69 Hạnh nguyện đăng trình 70 Đền Ơn Thầy Tổ 71 Xin Thầy quay lại 72 Bài ca Diệu Hữu 73 Hạnh nguyện cƣu mang 74 Hát Chứng đạo ca 75 Lời cầu nguyện 76 Việt Nam ngạo nghễ 77 Bài ca ngợi Núi Sông 78 Dừng lại tàu 79 Hai ngả đôi bờ 80 Tình tự hƣơng quê 81 Kết Sử đan 82 Quê nghèo có tội đâu! 83 Bỗng nhớ quê nghèo 84 Đừng đánh 85 Con tàu quê hƣơng 86 Những mảnh tối đời 87 Xin cảm ơn đời 88 Trái tim đâu ? 89 Ngƣời Đức Phật 90 Đừng có than van! 91 Yêu quê hƣơng đích thực 92 Trƣờng ca sông núi 93 Ai bì Việt Nam ? 94 Ôm quê hƣơng vào lòng 95 Việt Nam non nuớc hữu tình 96 Lớp ba trƣờng làng 97 Quê Hƣơng hỡ Mẹ ? 98 Sức sống Việt Nam 99 Khúc ruột Miền Trung 100 Ngàn thơ (bài số 1500) Nhà xƣa đổ nát Một mái nhà xƣa nát cột kèo Nền nghiêng vách ngửa nằm chèo queo Ruôi mè đòn xóc đè lƣơng đống Đất đá gạch vôi đổ lộn phèo Mọt mối lòn sâu đục nhừ Tốt sơn tốt gỗ ƣ Đãi bôi vọng ngoại nên nông nỗi Không thật lấy hỏi bất hƣ Vàng son ngà ngọc ném Thị thị thần thị oai Đóng cửa cài then co bốn vách Tay chân hạ bám loi nhoi Thể chẳng hỏi thống Bùi nhùi đống chẳng chi Thau chì hỗn tạp gom chung lại Chống đỡ loay hoay mốc xì Tháng – 2010 Mặc Giang Con Tàu Dĩ Vãng Con tàu đó, đâm bao thời, không thủng Sóng bạo tàn cuồng nộ bị chao nghiêng Một số ngƣời khép gió đành lìa thuyền Số lại tay chèo chống Con tàu đó, đâm bao thời, không chết Bởi đồng cam đồng hội lẫn đồng thuyền Chống ngoại ma, không suy suyễn đảo điên Nhƣng nội ma tung hoành khó vƣợt thoát Con tàu đó, xƣa vào bốn biển Nay loay hoay sông cạn tới ao tù Chặt tay chèo tay chống cho nƣ Thuyền trống rỗng nằm chèo queo xơ mạn Con tàu đó, đầy thành phần lƣơng đống Đầu đội trời, chân đạp đất, dẫm chông gai Thiên hạ trông qua, nể mặt anh tài Tam vào ra, ngại Ta Bà thống nỗi Con tàu đó, dƣng nhƣ Bởi phù danh, phù thế, nên phù suy Mất tâm từ, tâm trí, tâm bi Lạc chạy trốn nên trần lao chi khổ Con tàu đó, chui suối lạch bé nhỏ Chỉ xoay qua trở lại không xong Còn nói chi ngƣợc sóng với ngƣợc dòng Nhìn bốn biển năm châu mà thổi bộng Con tàu đó, nằm ụ đống Xơ mạn tàu, vùi cát, núp bờ lau Rồi mai nhìn lại xác tàu Trôi lơ lửng chiều sâu dĩ vãng Tháng – 2010 TNT Mặc Giang Bông Hồng Trên Nấm Mồ Hoang Xin tặng anh Một hồng nấm mồ hoang Khi chiến chinh khói lửa tàn Tấm thân anh vùi chôn Không chết lúc sa trƣờng Mà chết màu cờ sắc áo anh mang Xin tặng anh Một hồng nấm mồ hoang Tận rừng sâu nƣớc độc bẽ bàng Tháng năm dài nhục nhằn lao lý Tử sĩ không sa trƣờng Mà tử cừu thù oán không tên Xin tặng anh Một hồng nấm mồ hoang Chôn đâu rủ mục xƣơng tàn Cho tìm vết tích Chút hình hài di cốt Trả anh họ hàng thân thích tƣơng lân Xin tặng anh Một hồng nấm mồ hoang Anh linh thiêng hiển lộ tên Quê đâu miền đất nƣớc Chúng tìm phƣơng cách Trả anh chốn cũ, quan hệ thân thƣơng Này anh Cha già có sống Mẹ già biết không Anh có gia đình chƣa Vợ anh đâu, anh đâu Hay anh vĩnh viễn độc thân Ai anh, chị, em Quê Miền Trung, Miền Bắc, Miền Nam Chúng cố tìm Này anh Anh nguyên quán đâu Thôn quê hay thị thành Vùng cao hay vùng thấp Từ Nam Quan cửa ải Đến cuối Mũi Cà Mau Chúng cố tìm Cho đến Thì xin đành chôn anh Trả anh cát bụi mờ sƣơng gió Và anh mãi ngƣời chiến sĩ vô danh Này anh Đất trời bao la Quê hƣơng chẳng đong đầy Chiến bào phai thuốc súng Tan chẳng toàn thây Chôn lấp vội xéo dày Nhũn tàn theo mƣa nắng Ôi sông núi Ôi nƣớc non Chút xƣơng thịt vo tròn Linh hồn bay vất vƣởng Ôi thân trai nợ nƣớc Ôi huynh đệ chi binh Chết chẳng bóng chẳng hình Không hƣơng thờ khói lạnh Chúng tìm kiếm anh Gắn đóa hoa hồng Dù trễ tràng muộn Trên nấm mồ lở loang Dù thời gian buông xuống Nhƣng có không Đọc tên anh muốn khóc Tê tái tận tâm hồn Anh sông núi Tôi đứng mênh mông Chúng tìm kiếm anh Gắn đóa hoa hồng Kìa ụ đất nho nhỏ Chính nấm mồ hoang Tên ghi vội nhạt nhòa Biết anh binh sĩ Chết không chiến trận Nhƣng gọi tử sĩ Chết không khói lửa Nhƣng quê hƣơng Xin tặng anh hồng Gặp anh từ nấm mồ hoang Xin hốt xƣơng tàn hài cốt Trả anh với ngƣời thân Tặng anh đóa hoa hồng Khóc anh bên nấm mồ hoang Cƣu mang chút lòng tình tự Mai sau nhớ quên !!! - Viết, sau đọc Chương trình tìm kiếm hốt hài cốt Tổng Hội H.O văn phòng Hoa Kỳ - Viết, sau đọc Chương trình Văn nghệ Bông Hồng Trên Nấm Mồ Hoang tổ chức Úc Châu vào tháng – 2010 Đêm cuối tháng – 2010 Mặc Giang Bông Hồng cho ai? Một hồng, anh tặng cho Tình chi binh, áo trận chƣa phai Ách oan khiên, giã từ vũ khí Phải tan hàng, trả giá chua cay Một hồng, em tặng cho Tôi đi, đêm ngày Ngƣời lại mõi mòn năm tháng Gởi nhớ về, theo gió ngàn bay Một hồng, anh tặng cho Cho màu cờ, sắc áo chiến binh Nhớ ngày Bốn Vùng Chiến Thuật Còn bây giờ, tủi nhục điêu linh Một hồng em tặng cho Hồn đây, vất vƣởng miệt mài Khắp Tổ quốc, đâu Đất Mẹ Chết không mồ, cỏ dại đan mây Một hồng anh tặng cho Thân đây, cát bụi dập vùi Khi sống “ngụy quân” “lao lý” Chết rồi, vũng tối xát xây Xin cảm ơn anh, nhớ đến Xin cảm ơn em, nhớ hoa cƣời Một hồng không tên không tuổi Tặng cho ngƣời chiến sĩ vô danh Xin cảm ơn anh, nhớ chi binh Xin cảm ơn em, nhớ tự tình Một hồng cài Đất Mẹ Cho quê hƣơng nắng ngày xanh Xin cảm ơn anh, nhớ đến Xin cảm ơn em, nhớ hoa cƣời Một hồng, gởi sông gởi núi Cho Việt Nam tƣơi sáng ngày mai Thương cảm cho Anh linh người chết, Thương cảm cho Chương trình Bông Hồng Trên Nấm Mồ Hoang tổ chức Úc Châu Tháng – 2010 MG Thông Điệp Phật Đản Xin chắp tay hoa trƣớc Phật đài Cúng dƣờng Mùa Phật Đản năm Tâm hƣơng kết tụ thành Sen Báu Tri kiến Nhƣ Lai ngộ hoài Xin chắp tay hoa dâng cúng Phật Mƣời phƣơng giới tỏa hào quang Chúng sanh muôn loại nhuần mƣa pháp Cùng sống an vui Ánh Đạo Vàng Đạo lý nhiệm mầu Đức Thích Ca Pháp âm vi diệu phổ châu sa « Tam đồ bát nạn câu ly khổ » Đã biết đƣờng đến nhà Ngƣời Đức Phật muôn phƣơng Thắp sáng đèn tâm nẻo đƣờng Tan hết sầu bi thống khổ Chỉ hòa với yêu thƣơng Ngƣời Đức Phật khắp năm châu Bốn biển trần lao bắc nhịp cầu Mở cửa thông thƣờng liền giới tuyến Từ bi thánh đức khởi đầu Ngƣời Đức Phật nhà nhà Tất chung cha Dù khác biên cƣơng chủng tộc Nhƣng giống Bồ Đề Gia Bồ Đề kết tụ nở Liên Hoa Bản giác thƣờng chơn ngự bảo tòa Mở mắt từ bi nhìn đại hải Cừu thù oan trái tợ sƣơng pha Lo giới không hòa bình Nhân loại biết tu ngộ tánh linh Cởi trói trùng vây gieo vạn kỷ Tự nhiên nhân hòa minh Thông Điệp nhiệm mầu Phật Đản Sanh Thanh thiên mây trắng lộng trời xanh Ngã nhân bỉ thử mờ bào ảnh Mê ngủ thiên thu giật Thông Điệp nhiệm mầu Đức Thế Tôn Xƣa Bản giác vốn thƣờng chơn Pháp thân vi diệu dung không sắc Vũ trụ càn khôn tỉnh hồn Thông Điệp nhiệm mầu Đức Thích Ca Chúng sanh lạc lối bỏ quên nhà Nay đến mừng Sụp lạy cúi đầu Đạo Phật gia Nay, ban Thông Điệp Đức Từ Bi Thế nhân sinh biết lỗi nghì Sám hối tội tiêu tâm tịch tịnh Cƣ trần lạc đạo lẽ huyền vi Nay, ban Thông Điệp Đức Nhƣ Lai Muôn hƣớng ngàn phƣơng kết bảo đài Bốn biển năm châu quy ngƣỡng phục Ta Bà đâu hỏi Thiên Thai Nay, ban Thông Điệp Đức Từ Nghiêm Phân bổ mang khắp miền Sống với Tình Thƣơng Hiểu Biết Nhân sinh thái bình yên Thông Điệp ban từ Pháp Vƣơng Chúng sanh vạn loại tỏ tinh tƣờng Muôn đời bảo trọng truyền lƣu Đây, lời Thế Tôn Tháng Tư năm Canh Dần 2010 TNT Mặc Giang Vô Ƣu kết nụ Liên Đài Nhớ xƣa Đức Phật Đản Sanh Vô Ƣu bừng nở cành ban mai Ma Gia mẫu hậu đƣa tay Từ bụng mẹ, leo đài bƣớc Bƣớc bảy bƣớc kết hoa Sen thơm bát ngát chan hòa trần gian Trời ngƣời rạng rỡ hân hoan Thiều quang trổi nhạc vang vang đất trời Chƣ Thiên hớn hở gọi mời Hƣớng La Vệ muôn lời tán dƣơng Lâm Tỳ Ni phi thƣờng Báo cho nhân Pháp Vƣơng đời Kìa trông Thái tử ngô khôi Thông minh tuấn tú tuyệt vời tinh anh Phạn Vƣơng thật Vua Lành Ma Gia thật Mẹ Hiền xƣa Vô Ƣu muôn kiếp chờ ngày Khi Phật giáng bày Hoằng khai chuyển pháp Thích Ca Chúng sanh độ tận, Ta Bà trầm luân Hơn Ba Trăm Hội thuyết kinh Ba rừng Giáo lý nguyên trinh đạo mầu Dù cho bốn biển năm châu Ngăn sông cách núi bắc cầu lại qua Dù cho phiền não trần sa Dắt dìu tất vào nhà Nhƣ Lai Tám mƣơi năm, in dấu hài Đạo vàng khắc ấn phƣơng đài thiên thƣ Tám mƣơi năm, kết ngàn thu Sa La song thọ, Vô Dƣ Niết Bàn Chúng nguyện Đức Từ Quang Ban ân tế độ đàng Chúng nguyện Đức Từ Bi Gia hộ đạo lý huyền vi trƣờng tồn Chúng nguyện Đấng Pháp Vƣơng Đẩy thuyền Bát Nhã lƣơng cứu đời Không đau khổ chơi vơi Không vọng tiếng nửa lời thở than Ta Bà có Đạo Vàng Tây Phƣơng có Lạc Bang trông chờ Đâu đêm tối mịt mờ Đâu sinh tử hữu vô điệp trùng Vẳng nghe Pháp Cổ Hồng Chung Giộng lên tiếng vô chƣa tan Vẳng nghe kinh kệ nhịp nhàng 10 Trong thất vọng, ƣơm mơ tia hy vọng Cuối điểm bỉ cực lại thái lai Nhƣng đời anh, chấm hết, chẳng mảy may Em chấp nhận, giọt đau mòn ánh mắt Tận đáy hồn mê, mây mù giăng mắc Cuối bờ vực thẳm, băng giá lên Anh úp mặt mảnh tối đời Em cam chịu cay đắng Tháng 10 – 2010 Mặc Giang Xin cảm ơn đời Từ ngày đất trời sụp đổ Cuộc đời có nghĩa đâu Ngày không sáng mà đêm lại canh thâu Để đón nhận bóng đen, sâu thăm thẳm Gõ cung nhịp kiếp ngƣời bất hạnh Nghe đau thƣơng rả tận nguồn Nghe đắng cay xuống tận đáy tâm hồn Càng thẩm thấu cõi phù sinh mộng mị Tâm đây, nhƣng xa rời nẻo ý Lòng đây, nhƣng xé nát đoạn trƣờng Tay hờ, ôm không thê lƣơng Chân hụt hẫng lết lê bƣớc mỏi Những tối thiểu thân lo không Chỉ ăn, uống cậy nhờ Còn đi, đứng, nhƣ nằm mơ Thì chi to lớn khác Từ ngày đó, trở thành bịnh tật Thành phế nhân đời Thành ngƣời thừa xã hội mà Khổ thân tôi, ngƣời thân thích Vậy mà không muốn phải chết Dù khổ đau đến cam lòng Dù hy sinh đến van xin Dẫu bất hạnh đẳng đeo thân phận 108 Cao quý thay đời sống Cao thƣợng thay nghĩa cử tình thƣơng Chết, ngõ cụt hết đƣờng Chứ không nỡ nhìn, buông tay thúc thủ Tôi sống nhờ nhân ngãi Của ngƣời thân, hữu đến tƣơng lân Của Y Dƣợc, thuốc thang dự phần Xin cảm tri ân cảm tạ Tôi sống, cảm ơn đời cao Cảm ơn ngƣời, ơn xã hội ban cho Dẫu mai có rũ mục xuống mồ Tôi nhớ, khắc ghi mãi Tháng 10 – 2010 Mặc Giang Trái Tim Đâu Rồi ? Bài viết từ 2008, đến đánh máy Xin mời xem qua 45 năm trƣớc Hai tay nâng trái tim, giữ gìn Đạo Pháp 45 năm sau Hàng triệu Tăng Tín đồ thổn thức tâm can Ngài nằm yên, thời mang mang Cho trầm tỏa Nguyên Thiều, bi bi khói quyện Trƣớc Linh Đài, chan nƣớc mắt, hòa câu kinh, vọng tiếng Tôn dung Ngài, ẩn bậc thạch trụ, quang minh Ngài cõi Vô Sinh Chúng lại đong tình sắt son Ngài núi ngã đầu non Chúng lại lối mòn bụi bay Ngài Thƣợng phẩm Phƣơng Tây Chúng lại cỏ lên màu 45 năm trƣớc Một trái tim lửa đốt không cháy 45 năm sau Một trái tim sắt máu không sờn Ngọc ngà chƣa hẳn Kim cƣơng chƣa hẳn vàng son Ngƣời Thế gian, thử lò cừ Trần gian, thử thật hƣ chánh tà Một nhìn lại quê nhà 109 Lâu lạc lối Ta Bà Lộn tròng trời thấp đất cao Bùn đen quện cáu, phóng lao tuyệt tình Sống thời tráo đấu chốt đinh Chết thời non nỉ chút tình can qua Thảm thay nỗi Ta Bà Mịt mờ nhân ảnh la đà bèo mây Thảm thay tạo lăn quay Vật vờ nhân ngã mù say giọt nồng Đâu núi, đâu sông Cơ đồ đem đổ, cạn dòng nát tan Đâu đá, đâu vàng Cơ ngơi đem đổ ngàn nhiễu nhƣơng Thƣơng Đạo pháp, thƣơng Quê hƣơng Thƣơng nhƣ đó, máu xƣơng rục hình Thƣơng Dân tộc, thƣơng Tự tình Thƣơng nhƣ đó, điêu linh nhũn tàn 45 năm trƣớc Hai tay nâng Trái Tim 45 năm sau Hỡi ngƣời Dân Việt, Trái Tim đâu Tím lòng cát đá trôi Tan hoang vết sử lở bồi Việt Nam Tháng 11 – 2010 TNT Ngƣời Con Đức Phật Ngƣời ngƣời Phật Tử tinh chuyên cần Tam Vô Lậu Học thƣợng thừa diệu pháp hộ thân Ngọn gió bát phong, không lay chuyển Tam đồ bát nạn, giả huyễn phù vân Ngƣời ngƣời Phật Tử tinh tu hành Ba nghiệp tịnh, thong dong mây trắng trời xanh Hát chứng đạo ca, thỏng tay vào chợ Ngƣời Đức Phật, tuyệt tinh anh Ngƣời ngƣời Phật Tử, thành tâm noi Đấng Nghiêm Từ Chánh pháp xiển dƣơng, tùy duyên bất biến, hữu dƣ Chúng sanh vô biên, hạnh nguyện vô tận Hành Bồ Tát đạo, trùm khắp thái hƣ Đây diệu lý chơn thƣờng 110 Thắp đuốc tuệ tình thƣơng Soi mƣời phƣơng tám hƣớng Quy nhiếp Đạo Pháp Vƣơng Về dƣới Ánh Đạo Vàng Lìa quán trọ trần gian Đi qua dòng không sắc Ta Bà thành Lạc Bang Ngƣời ngƣời Phật Tử, Nhƣ Lai tự tánh nhà Vào sinh tử, viên dung tự giác giác tha Biển khổ trầm luân, du thuyền Bát Nhã Quay đầu bờ, bỉ ngạn không xa Ngƣời ngƣời Phật Tử, ngƣời Đức Phật nhiệm mầu Thƣờng Lạc Ngã Tịnh, từ nay, biển khổ đâu Vô thỉ lặng thinh, vô chung biến Tâm nhƣ vô trụ, Tâm thể minh châu Tháng 11 – 2010 TNT Mặc Giang Đừng có than van! Hỏi trời có Mà nhấp nháy lao chao đêm Hỏi đất có sơn khê Mà non nƣớc não nề nƣớc non Hỏi tim có sắt son Mà lòng nát hồn thƣơng đau Bọt bèo đập vỗ biển dâu Rong rêu xây xát bờ lau hao gầy Phù vân gởi gió ngàn mây Hồng bay quên Cội, Lạc bay quên Nguồn Tròn đâu mà hỏi chi vuông Con thoi gãy trục quay cuồng đảo điên Nhân đâu mà hỏi hậu tiền Bêu rêu sỉ nhục Tổ Tiên rêm Nói ra, thẹn nƣớc non Còn không nói chình ình Cỏ biết chia lìa Ngƣời thời vênh váo mang hia tráo lƣờng Mề đay, Khen thƣởng, Huy chƣơng Trông chẳng khác phƣờng vong nhân Chức danh, địa vị cao ngần 111 Trông lũ phong thần vong nô Chƣa chôn, chết đáy mồ Chôn rồi, nghĩa địa vật vờ hồn ma Cái phƣờng phá quốc hại gia Cái phƣờng hại Tổ Tông nhà Việt Nam Hỏi trời, trời chẳng cam Hỏi đất, đất chẳng kham bọn Dân biết rõ mặt mày Nếu không tỉnh ngộ, thẳng tay chẳng màng Một mai đừng có than van!!! Tháng 11 – 2010 Mặc Giang Yêu quê hƣơng đích thực Tình yêu quê hƣơng, nói suốt đời không hết Từ quê hƣơng, có mặt đời Từ quê hƣơng, đƣợc làm ngƣời Để ngƣớc mặt nhìn trần gian dƣơng Yêu quê hƣơng, yêu từ thuở bé Vừa chui ra, nói tiếng Ba Ba Chín tháng 10 ngày bụng Mẹ ấm ghê Nên vừa bập bẹ, liền kêu Má Má Yêu quê hƣơng nhƣ lúa vàng yêu mạ Nhƣ trúc biếc yêu lũy tre xanh Nhƣ sông yêu tiếng vỗ đầu gành Nhƣ sóng nƣớc mơn man bờ cát trắng Tôi yêu sau hè mọc rau đắng Yêu trƣớc ngõ thoang thoảng mùi hƣơng cau Khi lớn lên nơi đâu Cũng không so sánh đƣợc Quê Cha Đất Mẹ Tôi nhớ ve kêu mùa hè oi ả Mỗi mùa xuân hoa chớm nụ vƣơn lên Mỗi mùa đông với rét căm căm Và thu đến đƣợm buồn màu tim tím Tôi nhớ đƣờng quê gọi nắng Con đƣờng làng thơm ngát vị thƣơng yêu Từng nhỏ nhoi nâng niu Bởi tất quê hƣơng 112 Tôi không quen hào nhoáng tạm bợ Tôi không ƣa giả huyễn châu thành Xƣa gần bùn mà chẳng hôi Nay nhựa đắp mà đỗi Cho nên, có han hỏi Tôi ƣớc lớn đời Xin trả lời, ƣớc đƣợc Bé mà Chứ lớn chi đời nghiêng ngửa Yêu quê hƣơng mà phải yêu chỗ Nghịch ngợm chƣa, nói nghe xong Họ đáp quanh co, đảo lộn lòng vòng Lòi đuôi phƣờng vong nhân vong Yêu quê hƣơng mà phải yêu Lịch sử năm ngàn năm, không hay Mà phải vay mƣợn Bắc đẩu, Nam tào Tào với Đẩu thi đâm đầu xuống hố Tôi muốn làm ngƣời dân bình thƣờng lam lũ Tôi muốn làm ngƣời nƣớc Việt ngàn xƣa Chứ không mệnh danh cặn bã dƣ thừa Rồi đổ xuống quê hƣơng, bắt dân gánh chịu Yêu quê hƣơng, yêu từ nhỏ xíu Đến hùng anh lẫm liệt phi thƣờng Chứ không mệnh danh xảo thuật nhiễu nhƣơng Bắt dân phải gục đầu thúc thủ Yêu quê hƣơng, yêu thuốc lú Yêu lai căng, yêu loạn thị, yêu cửa quyền Yêu quê hƣơng tình yêu thiêng liêng Tôi dõng dạc tuyên xƣng tôn thờ mãi Tháng 11 – 2010 TNT Mặc Giang Trƣờng ca Sông Núi Tôi yêu quê hƣơng từ nhỏ Đƣờng làng lối ngõ loanh quanh Chim reo ca hót cành Đồng vàng thơm thơm lúa chín 113 Yêu quê lên ba, lên bốn Lên năm, lên bảy, lên mƣời Đến khôn lớn thành ngƣời Càng yêu quê hƣơng da diết Thƣơng thƣơng trúc xanh, xanh biếc Nhớ nhớ thoang thoảng hƣơng cau Quê hƣơng dù có lên màu Mặn nồng ƣơm ƣơm trái chín Đến mái đầu bạc trắng Tình quê cay đắng bùi Nhớ thƣơng khôn nguôi Cơ chừng tăng Chiều chiều chim bay tổ Lá rung nhớ cội nguồn xƣa Tình quê chan nắng đổ mƣa Con tim thấm đau se thắt Đất Mẹ, Mẹ có biết Quê Cha, Cha có hay Cuối trời gió ngàn mây Chim cho ta bay với Chim Lạc chim Hồng quay lại Ơ hay, muốn bay đâu Ta Hồng Lạc nhìn Biết rồi, cần chi phải hỏi Chúng ta bay đừng nói Cứ bay biết đâu Vƣợt qua bãi biển nƣơng dâu Tận nguồn xƣa tổ ấm Tôi đứng từ Cao - Bắc - Lạng Anh Nam – Ngãi – Phú – Bình Còn em Rạch Giá – Hà Tiên Hát khúc trƣờng ca non nƣớc Văn Hiến năm ngàn năm trƣớc Rồng Tiên muôn thuở cao kỳ Băng qua vinh nhục thịnh suy Đến tận ngàn sau không đổi 114 Chim Lạc có mỏi Còn đôi cánh chim Hồng Ta bay khắp núi khắp sông Dựng xây quê hƣơng muôn thuở Em yêu quê hƣơng từ nhỏ Anh yêu lớn lên Tôi yêu lên thác xuống ghềnh Biển Đông gầm vang Núi Thái Rồng Tiên muôn đời sống Hồng Lạc muôn thuở keo sơn Trƣờng ca sông núi gọi hồn Thế truyền lƣu bất biến Tháng 11 – 2010 Mặc Giang Ai bì Việt Nam ? Nƣớc non nƣớc non thề Nƣớc với nƣớc, non với non Nƣớc muôn thuở không mòn Hát Hai Ô (H2O) sắt son muôn đời Non cao lên tận đỉnh đồi Núi cao đổ bóng sông ngòi Biển Đông Kết thành nghĩa biển tình sông Nghĩa non tình nƣớc giống dòng Việt Nam Kiêu sa từ Ải Nam Quan Cài trang gấm vóc băng ngàn Cà Mau Nƣớc non xanh ngát màu Theo dòng lịch sử trƣớc sau tôn thờ Núi sông từ thuở ƣơm mơ Hùng Vƣơng mở nƣớc dựng cờ đến Kiên cƣờng, bất khuất, không lay Không suy, không suyễn, không rày, không mai Nƣớc non biển rộng sông dài Con Hồng cháu Lạc dấu hài thơm hƣơng Băng qua lịch sử đƣờng đƣờng Dựng xây tô thắm phi thƣờng Việt Nam Ngoại thù, vỡ mộng xâm lăng Nội thù, tan tác, đừng hòng thuẫn mâu « Gà nhà, Cõng rắn », lâu Mồ hoang nghĩa địa cỏ khâu xanh rì Việt Nam non nƣớc cao kỳ 115 Nƣớc với nƣớc, non non Việt Nam sông núi vẹn toàn Không suy tấc, không mòn ly Năm Châu, bốn biển ngại Hỏi biết, bì Việt Nam ? Tháng 11 – 2010 Mặc Giang Ôm quê hƣơng vào lòng Thỉnh thoảng nhớ Cụ H.Giác, bậc trưởng thượng, hai tay cầm Tuyển tập Quê Hương Còn Đó tặng, đưa sát vào lồng ngực, mắt rung động nhìn tôi, nói : «Tôi tự hứa học thuộc lòng Non Nước Việt Nam, để ôm quê hương vào lòng, nhắm mắt …» Ôm quê hƣơng vào lòng Để trọn vẹn ƣớc mong Nâng niu gìn giữ Ôi tình biển nghĩa sông Ôm quê hƣơng vào lòng Để ấp ủ nhớ trông Đây hình hài đất Mẹ Kia vóc dáng quê Cha Cho em đƣợc sống Cho trẻ thơ biết cƣời Tháng năm dài khắc khoải Chƣa có niềm vui Cho đồng xanh lúa chín Cho mạ non tƣơi mầm Đã qua khép kín Thôi hết lặng câm Ôm quê hƣơng vào lòng Tan hết mùa đông Không hạ nồng thu tím Còn lại mùa xuân Ôm quê hƣơng vào lòng Cho trọn vẹn hoài mong Giọt buồn khô lệ đá Hoa trái đơm Tháng 11 – 2010 116 Mặc Giang Việt Nam non nƣớc hữu tình Việt Nam non nƣớc hữu tình Quê hƣơng gấm vóc in hình Rồng Tiên Việt Nam non nƣớc Ba Miền Bắc Nam Trung quyện hồn thiêng muôn đời Kể từ dựng nƣớc xƣng Kinh qua lịch sử tô bồi thắm tƣơi Ƣơm mơ sức sống ngƣời Chứa chan hy vọng nụ cƣời cho Miếng Trầu lại miếng Cau Bánh Qui bánh Ít bắc cầu lại qua Xa gần lại gần xa Tƣơng thân tƣơng nhà Việt Nam Thƣơng nhau, miệng nói tay làm Giúp nhau, để bao hàm mai sau Ngọt nhƣ thể mía lau Thơm thơm nhƣ thể hƣơng cau đầu mùa Không màng danh lợi thua Không tranh cao thấp bán mua thƣờng tình Việt Nam non nƣớc hữu tình Đi đâu thấy nhƣ với ta Việt Nam tình nghĩa đậm đà Đi đâu niềm nỡ câu ca tiếng cƣời Việt Nam đẹp Quê hƣơng non nƣớc ngƣời Việt Nam Tháng 11 – 2010 Mặc Giang Lớp Ba Trƣờng Làng Học hành thật khổ a Trèo lên trụt xuống lớp ba trƣờng làng Đành đâu dám bỏ ngang Ì ạch bì bõm trƣờng làng lớp ba Sống Đất Mẹ Quê Cha Nên yêu nên quý cửa nhà Việt Nam Yêu từ đất nẻ khó kham Quý đến sắc chạm son chàm tinh anh Yêu từ mái khói nhà tranh Quý đến Phố thị Châu thành nƣớc non 117 Đầu ghềnh nƣớc chảy sóng cồn Cuối sông in bóng gợn hồn sơn khê Đi đâu nhớ nhung Đến đâu giữ vẹn thề Học lễ phải nhớ đầu đời Học văn phải giữ rạng ngời sắt son Nhớ câu Bia đá mòn Nhớ câu Bia miệng trơ trơ Hồn thiêng sông núi tôn thờ Vong nô vong bản, phất cờ đuổi Cơ đồ thạch trụ không lay Ngoại xâm nội ứng, biết tay, đừng hòng Quê hƣơng từ độ khơi dòng Đến đất lở trời long không sờn Dân tộc từ độ son Đến trọn vẹn sắt mòn không pha Trƣờng làng học đến lớp ba Học hết lớp ba trƣờng làng Vẫy vùng bốn biển dọc ngang Vẫn chƣa qua khỏi trƣờng làng lớp ba Anh hùng nữ kiệt kiêu sa Luyện từ thuở lớp ba trƣờng làng Tài ba tế an bang Nhồi kinh luyện sử trƣờng làng lớp ba Trƣờng làng lớp ba!!! Tháng 11 – 2010 MG Quê Hƣơng hỡ Mẹ ? Quê hƣơng hỡ Mẹ Đất Tổ hỡ Cha Sao gọi quốc quốc gia gia Cái non nƣớc Con ơi, năm ngàn năm trƣớc Con ngƣời từ thuở sơ khai Âu Cơ, tiên nữ phƣơng đài Long Quân, rồng bay cỡi gió Dân tộc Việt Nam từ Gọi dòng giống Rồng Tiên Trên non nƣớc Việt Ba Miền Dƣ đồ giang sơn cẩm tú 118 Hùng Vƣơng, Vua cha Quốc Tổ Dựng cờ, đất Mẹ Văn Lang Lịch sử băng qua năm ngàn Đạo đức nhân từ văn hiến Sông núi hồn thiêng khói quyện Quê hƣơng lịch sử kiêu hùng Một nguồn cội chung Thế truyền trao gìn giữ Quê hƣơng hỡ Mẹ Quê hƣơng, nơi Mẹ sinh Quê hƣơng, xƣơng máu Ông Cha Kết tinh thành đất thành nƣớc Quê hƣơng sông núi Quê hƣơng nƣớc non Quê hƣơng muôn thuở sống Cháu da vàng máu đỏ Quê hƣơng hỡ Mẹ Quê hƣơng, thành ngƣời Quê hƣơng, thắm môi cƣời Ngợi ca Đất Nƣớc Quê Hƣơng Tháng 11 – 2010 Mặc Giang Sức sống Việt Nam Em đƣờng Quê hƣơng đất Mẹ nở hoa Thƣơng yêu sức sống chan hòa Chạy dài từ Nam tới Bắc Em Phƣờng vui Phố hát Làng quê hƣơng lúa trỗ Ngô khoai xanh ngát ruộng đồng Tự tình thơm thơm Quê Mẹ Em nhịp cầu khe khẽ Nghiêng nghiêng vành nón ngang vai Nắng lên đƣa bóng đổ dài Núi cao sông sâu biển rộng 119 Em đi, quê Mẹ lên tiếng Vang vang lời nói thƣơng yêu Quê hƣơng gấm vóc mỹ miều Đất nƣớc nở hoa Hồng Lạc Chim Hồng bay cao ca hát Chim Lạc hòa khúc hoan ca Quê hƣơng non nƣớc sơn hà Dòng giống Rồng Tiên đẹp Hà Nội, nôi dân tộc Sài Gòn, ngọc minh châu Kéo dài đến tận Cà Mau Đi Nam Quan cửa ải Em đi, mãi Bàn tay chung sức đắp xây Con tim chan chứa đong đầy Tự tình thơm thơm đất Mẹ Em đi, em Triệu triệu bàn tay chan hòa Triệu triệu tim nở hoa Tô bồi sức sống Việt Nam Tháng 11 – 2010 Mặc Giang Khúc Ruột Miền Trung Ngẫm khúc ruột Miền Trung Vùng đất kỳ lạ quê hƣơng Dân tình sống thật dễ thƣơng Tài ba lắm, tai ƣơng nhiều Địa linh nhân kiệt tuyệt siêu Anh hùng liệt nữ mực điều viết son Gƣơng cao vắt đỉnh Trƣờng Sơn Thâm sâu in bóng rợn hồn Biển Đông Nhƣng nghiệt ngã chất chồng Dân sinh thống khổ gánh gồng nhiễu nhƣơng Nắng thời, đất nẻ mƣơng Mƣa thời, lũ lụt vô phƣơng chịu trời Nƣớc dâng ăm ắp núi đồi Đâu đâu nƣớc mƣa nhồi biển dâng 120 Phố phƣờng nƣớc xoáy cao tầng Miền quê ngập mái phong trần đảo điên Nhà trôi đổ ngửa nghiêng Mùa màng gạo tiền tro Nghèo trơ túi mốc mo Đói trơ túi mốc tóc tơ mành Khổ đau, thấu tận trời xanh Tang thƣơng, thấu tận đoạn đành tâm can Nắng thời, đổ lửa chói chan Mƣa thời, lũ lụt ngập tràn ni Miền Trung Mỗi năm nhƣ thế, ri chi hè Nắng thời, khô héo tiếng ve Mƣa thời, dai dẳng dầm dề đổ mƣa Bão giông nƣớc gió lùa Núi sa, đất lở, nát bừa nhiêu khê Miền Trung khúc ruột thắt se Câu ca não nuột, câu vè thê lƣơng Miền Trung khúc ruột quê hƣơng Ai nghe cảm, thƣơng Núi cao đồi thẳm chập chùng Đèo heo hút gió lạnh lùng lao lung Thƣơng thay Khúc Ruột Miền Trung!!! Tháng 11 – 2010 TNT Mặc Giang Ngàn thơ Ngàn thơ ngợi ca tình sông núi Thấm vào tim rung tình tự quê hƣơng Ngƣời với ngƣời đâu phải đá cuội Lắng lòng nghe tiếng nói yêu thƣơng Ngàn thơ ngợi ca tình dân tộc Biết thƣơng máu đỏ da vàng Sông bến cũ sóng đôi bờ xây xát Khách mỏi mòn trông đợi bóng đò ngang Ngàn thơ ngợi ca dòng lịch sử Việt Nam sông núi hùng thiêng Bao xƣơng máu kết phƣơng đài tế tự Đất trời Nam thạch trụ vững nhƣ kiềng Ngàn thơ ngợi ca tình non nƣớc 121 Huế - Sài Gòn – Hà Nội mến yêu Hãy gìn giữ đời sau qua thuở trƣớc Tim tim thay tiếng nói muôn đời Ngàn thơ tuyên xƣng dòng Hồng Lạc Dân tộc cháu giống Rồng Tiên Cỡi Biển Đông vƣợt Trƣờng Sơn, ca hát Bắc Nam Trung non nƣớc Việt, Ba Miền Ngàn thơ tuyên ngôn bốn biển Việt Nam đất nƣớc Hùng Vƣơng Trời định ban muôn đời không lay chuyển Dù mộng xâm mộng thực phải cáo chung Ngàn thơ muôn vạn lời bất tuyệt Việt Nam chuộng hiểu biết yêu thƣơng Chứ không chuộng tham tàn bạo ngƣợc Nói không nghe, xuất xử, nát nhƣ tƣơng Một thơ đến trăm bài, Đến ngàn bài, chữ vô song Đến vạn bài, câu bất tuyệt Máu anh hùng, giống Lạc Hồng, Nam Bắc Trung Tạm chú, số 1500, cách từ 500 trước, không tính viết, có Tham luận “Nguồn Gốc hình tượng Rồng Việt kiến trúc mỹ thuật Chùa Tháp” Như Tịnh Huế, trích nhiều thơ tôi, lại đề cập số 1500, nên viết Tháng 11 – 2010 Mặc Giang 122 ... Hoa Giải Tho t Hoa Từ Bi Đèn Trí Tuệ thắp sáng lên mà Mới đích thực Cúng dƣờng Mùa Phật Đản Cúng dường Phật Đản 2634 – PL 2554 Tháng Tư năm Canh Dần – Tháng 5.2010 TNT Mặc Giang macgiang@y7mail.com... Đản muôn năm Cúng dường Phật Đản 2634 – PL 2554 Rằm Tháng Tư năm Canh Dần – 28.5.2010 TNT Mặc Giang macgiang@y7mail.com Đích thực Cúng dƣờng Phật Đản Mừng Phật Đản muôn phƣơng thiết lễ Cúng dƣờng... sinh diệt nhập lƣu Ngàn Hoa Tạng 20 Viết, cúng dƣờng Phật Đản 2634, Phật lịch 2554 TNT Mặc Giang macgiang@y7mail.com Phật Giáo Việt Nam muôn năm Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm Phật Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tho mac giang quyen 15, bai 1401-1500, Tho mac giang quyen 15, bai 1401-1500,