0

Tho mac giang quyen 16, bai 1501-1602

143 296 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 12:01

102 Quyển 16 – Thơ Mặc Giang (tức từ số 1501 đến 1602) thnhattan@yahoo.com.au 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Điểm chấm Lịch Sử Tiếng hát muôn ngàn Việt Nam Tình tự Quê Hƣơng Xin cho Em Mùa Xuân Mùa Xuân em Lễ Chùa Cuộc đời hành trạng Ngài Trí Tịnh đại sƣ Bão lụt Queensland Thiên tai kết thúc? Xin viết cho Em (bé Thảo Vân) Thân phận Mồ Côi Em bé nhà nghèo Bản trƣờng ca thống khổ Ta yêu non nƣớc quê Huy hoàng Việt Nam Ƣu Đàm tâm nguyện Liên Thi Cửa Vô Thƣờng băng lạnh Động đất Sóng thần ! Không muốn em Chơn thể nhiên Núi lửa Chƣa vừa Tình Quê Gởi cuối Trời Quê Gấm vóc Quê Hƣơng Bên dòng Sông Xanh Hùng Tuyên Son Sắt Kim Cổ sắt son Ôm ấp Quê Hƣơng Công Ơn Cha Mẹ Vạn lời Mẹ Thƣơng Vu Lan nhớ Mẹ Vƣờn Hồng kết nụ Mẹ Yêu Tổ Quốc Việt Nam Ta Yêu Tổ Quốc Hai mƣơi năm Trƣng Vƣơng Phật Đạo nhiệm mầu Phật Giáo Úc Châu – Phật Giáo Úc Châu – 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Bảy Pháp Bất Thối tuyên xƣng Hiệp Kỵ phƣơng đài Kính dâng Ngày Hiệp Kỵ Quê hƣơng Đạo pháp Ta yêu non nƣớc quê Cảm tác 24 chữ đầu Ts MG Xin viết cho em Em Sen Cuộc đời hành trạng Đức Đệ Nhất Tăng Thống Cuộc đời hành trạng Đức Đệ Nhị Tăng Thống Giọt châu ngọc Vô Thƣờng Thị Thƣờng Cái gọi Tam Sa Cái gọi « Đƣờng Lƣỡi Bò » Biển Đông dậy sóng Quê hƣơng tất Tặng “Ngừ” Xứ Nẫu Đẽo gọt “Nẫu na” Nào “dẹn” ƣớc thề Cho Nẫu hỏi thăm Chôn chặt “Nẫu” niềm “Ngừ” Nẫu quê tui “Ngừ” Xứ Nẫu Ai Xứ Nẫu “Nẫu” niềm Nẫu Chim Lạc Hồng đậu Cây Tổ Quốc Khấn nguyện Quốc Tổ Kính ngƣỡng đời hành trạng HT Hộ Giác Xin viết dâng Ông Năm mƣơi năm tƣởng niệm tri ân Tôn hiệu Chƣ Thánh Tử Đạo Kính ngƣỡng Bồ Tát Thích Quảng Đức Một vinh dự đời Cầu nguyện hòa bình giới Cuộc đời hành trạng HT Thích Minh Tâm Bốn chị em Xứ Quảng Hai chuyến bay định mệnh Di dời Tƣợng đài Quách Thị Trang Tôn thờ Mẹ Yêu Cuộc đời hành trạng Ngài Nhất Hạnh Sám nguyện Giao Thừa Giao Thừa quy nguyện Xót thƣơng Trận Động Đất Nepal Trƣờng Hạ Pháp Bảo 16 Cuộc đời hành trạng HT Thích Tâm Châu 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Cuộc đời hành trạng HT Thích Giác Nhiên Sám Hội Cầu An Đầu Năm Đức Thánh Trần Hƣng Đạo Đại Vƣơng Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ Trƣng Nữ Vƣơng - Trƣng Trắc & Trƣng Nhị Bà Triệu - Triệu Thị Trinh Vua Ngô Quyền - Kết thúc 1000 năm Bắc thuộc Vua Lê Thái Tổ - Anh hùng áo vải Lam Sơn Quê hƣơng Bình Định Quy Nhơn - 21 Xã Phƣờng Nỗi niềm Cố Quận Phù Cát quê An Lão Hoài Nhơn tình tự Tuy Phƣớc quê Nhớ Phù Mỹ Thƣơng An Nhơn Thăm viếng Tây Sơn Thƣơng nhớ Hoài Ân Vĩnh Thạnh thắm tô Vân Canh ta Điểm chấm Lịch Sử Trang lịch sử, không đứng yên chỗ Nếu đứng yên, lịch sử chết hay Đừng lẫn thẫn ngậm bồ ấm Dƣới bùn đen thấp ngó trăng Trang lịch sử, trang trang Tự ngàn xƣa tận ngàn sau Cái trục quay liên hồi trổi nhịp Máy chết không cạn kiệt tàu Trang lịch sử, không đóng khung thúc thủ Đừng ngụy trang bao cửa ải ngục tù Sẽ chết dí gông cùm rừng rú Mang hồn mê tức tƣởi trả thiên thu Trang lịch sử, trang trang sống động Luôn chuyển xoay biến hóa thật không lƣờng Đừng viễn vông xây lâu đài ảo mộng Sẽ tan hoang tro bụi hóa thành không Trang lịch sử, thật tinh anh diễm tú Lật trang theo dòng chuyển qua Sẽ phăng không chừa tất Cuồng si chi, gây nghiệt ngã Ta Bà Trang lịch sử, chống Không lấy be đắp phủ rong rêu Không quyền mà bịt đƣờng chắn lối Bãi tang thƣơng dâu biển lều bều Kinh thời đại thuở đồ đồng đồ đá Qua ăn lông lỗ đến hôm Thời Phong kiến, Thực dân, vào nghĩa địa Rồi chậm tiến, văn minh, cỏ lắt lay Là điểm chấm đƣờng dài lịch sử Ta dấu mốc mà Sống chết, chƣa kịp ghi chữ Rồi mồ hoang hƣng phế lên Tháng 12 – 2010 Mặc Giang Tiếng hát muôn ngàn Việt Nam Ta thƣơng hai tiếng quê hƣơng Nâng niu gìn giữ đƣờng ta Không ăn xổi Bọt bèo nhân ngã mà suy suyển lòng Không vận nƣớc long đong Nay bồi mai lở mà hòng đổi thay Quê hƣơng nghĩa trọng ân dày Theo dòng lịch sử đến Cấu thành Đất Mẹ Quê Cha Quê hƣơng nguồn cội nƣớc nhà Việt Nam Nhớ từ khởi thủy Văn Lang Hùng Vƣơng gầy dựng năm ngàn năm xƣa Kinh bao nghiệt ngã gió lùa Đƣờng đƣờng thạch trụ kế thừa đến Nam Quan, biên ải vững tay Cà Mau, mây nƣớc tỏ bày thùy dƣơng Sắt son thêm gấm quê hƣơng Tinh anh thêm vóc phi thƣờng Rồng Tiên Mới thành cẩm tú Ba Miền Huy hoàng lẫm liệt hùng thiêng muôn đời Trời sụp, đổi dời Đất động, không chuyển ngơi Lạc Hồng Quê hƣơng núi sông Là non nƣớc Rồng cháu Tiên Quê hƣơng trụ kiềng Là gốc cội hậu tiền có Em Rạch Giá – Cà Mau Anh quan ải vững tàu giang sơn Em Gia Định – Sài Gòn Anh Bắc Bộ - Hải Phòng đắp xây Ngàn xƣa đất nƣớc non Ngàn sau không lay bụi hồng Quê hƣơng núi sông Là non nƣớc giống dòng Việt Nam Quê hƣơng cẩm tú danh lam Ta reo tiếng hát muôn ngàn Việt Nam Tháng 12 – 2010 Mặc Giang Tình tự Quê Hƣơng Quê hƣơng tình tự vuông tròn Ta mang khắp nẻo đƣờng ta Quê hƣơng tình tự thầm Ta mang đƣờng lối Nâng niu trân trọng tình quê Bốn mùa qua lại đề huề tháng năm Trăng tròn lại tròn trăng Tre già lại măng đâm chồi Quê hƣơng tình tự đầy vơi Ta mang đến đời khôn nguôi Khi vui câu hát tiếng cƣời Khi buồn se thắt ngậm ngùi hồn đau Lở bồi xây xát bờ lau Tang thƣơng đập giũa nát màu trầm kha Suốt đời, quốc kêu gia Đêm đêm tê tỉ canh gà điểm sƣơng Suốt đời, tâm tƣ lƣờng Đoạn trƣờng cho thấu tơ vƣơng chín chiều Quê hƣơng mến yêu Tự tình nâng niu vuông tròn Biển xa kéo đảo ôm Núi cao lên đỉnh kê non gối đầu Quê hƣơng tình tự ƣơm màu Nào đánh đổ tàu quê hƣơng Quê hƣơng tình tự mến thƣơng Nào cản lối bít đƣờng đƣợc Biển Đông sóng vỗ rạc rào Trƣờng Sơn lộng gió xạc xào tháng năm Tháng 12 – 2010 Mặc Giang Xin cho em Mùa Xuân Xin cho em mùa xuân Cho em có nụ cƣời Cho em đƣợc làm ngƣời Tuổi thơ em Chỉ toàn đau khổ Xin cho em mùa xuân Cho em sống với đời Cho em biết nụ cƣời Ngay từ bé Chƣa có niềm vui Tuổi lên năm lên tám Cái gian khổ lớn theo Cái đói trói nghèo Ôi, thiên thần tuổi trẻ ! Sao chèo queo ! Tuổi lên năm lên tám Đứa, bịnh tật ngặt nghèo Đứa, gia đình mốc meo Đứa, không cha không mẹ Giậu đổ, biềm không leo Tuổi thơ em Đứa khổ, đứa mồ côi Mỗi đứa, bịnh lạ đời Nƣớc mắt mềm môi Tuổi thơ em Nào biết tuổi ngọc ngà Thiên Thần đâu Em chui nhủi xó nhà Xin cho em mùa xuân Cho em đƣợc làm ngƣời Cho em biết nụ cƣời Xuân ơi, xuân Xin cho em mùa xuân Tuổi xanh, hoa không nở Tuổi thơ, đời khốn khổ Xuân ơi, xuân Xin cho em mùa xuân Cảm ơn đời nhân nghĩa Cảm ơn lòng rộng mở Cho em biết nụ cƣời Xin cho em mùa xuân Bao lòng nhân Bao tim cứu tế Xin cảm tạ ơn đời Tháng 12 – 2010 Mặc Giang Xin cho em Mùa Xuân Xin cho em mùa xuân Cho em có nụ cƣời Cho em đƣợc làm ngƣời Tuổi thơ em Chỉ toàn đau khổ Xin cho em mùa xuân Cho em sống với đời Cho em biết nụ cƣời Ngay từ bé Chƣa có niềm vui Tuổi lên năm lên tám Cái gian khổ lớn theo Cái đói trói nghèo Ôi, thiên thần tuổi trẻ ! Sao chèo queo ! Tuổi lên năm lên tám Đứa, bịnh tật ngặt nghèo Đứa, gia đình mốc meo Đứa, không cha không mẹ Giậu đổ, biềm không leo Cái tên Lan Anh đẹp Cái tên Dƣơng Tƣờng dễ thƣơng Một em, quê tỉnh Nghệ An Một em, quê tỉnh Sóc Trăng Hai em, đứa đàng Lan Anh sinh từ xứ Nghệ Làm chị Hai nhà Còn hai đứa em nhỏ Gia đình gian khổ trầm kha Dƣơng Tƣờng sinh Sóc Trăng Cha em vốn biệt tăm Mẹ em vội lìa nhân Bàn tay Ngoại nhọc nhằn Tuổi thơ em Đứa khổ, đứa mồ côi Mỗi đứa, bịnh lạ đời Nƣớc mắt mềm môi Tuổi thơ em Nào biết tuổi ngọc ngà Thiên Thần đâu Em chui nhủi xó nhà Xin cho em mùa xuân Cho em đƣợc làm ngƣời Cho em biết nụ cƣời Xuân ơi, xuân Xin cho em mùa xuân Tuổi xanh, hoa không nở Tuổi thơ, đời khốn khổ Xuân ơi, xuân Xin cho em mùa xuân Cảm ơn đời nhân nghĩa Cảm ơn lòng rộng mở Cho em biết nụ cƣời Xin cho em mùa xuân Bao lòng nhân Bao tim cứu tế Xin cảm tạ ơn đời - Viết, nhân đọc câu chuyện bé Lan Anh tuổi, tỉnh Nghệ An, bị bịnh Ung Bướu trán ; bé Dương Tường tuổi, tỉnh Sóc Trăng, bị bịnh sốt lòi hai mắt, điều trị Bệnh viện Victoria - Và viết, biết có Chương trình “Mùa Xuân Cho Em” tổ chức vào Thứ Bảy ngày 19 tháng 02 năm 2011 Brisbane Nhưng sau đó, Bão lụt QLD, nên tạm dừng lại Tháng 12 – 2010 Mặc Giang Mùa Xuân em Lễ Chùa Mùa xuân em lễ chùa Chân thành dâng hoa cúng Phật Chắp tay nguyện cầu tha thiết Nhân loại giới bình an Mùa xuân em lễ chùa Chân thành thắp nén tâm hƣơng Nguyện cho tám hƣớng mƣời phƣơng Chúng sanh nhờ ơn tế độ Mùa xuân em lễ chùa Mùa xuân Di Lặc nở hoa Bốn mùa Đạo Vàng tỏ ngộ Từ bi sức sống chan hòa Mùa xuân em lễ chùa Mùa xuân Đạo Pháp thơm hƣơng Nhân loại năm châu bốn biển Tin yêu xây dựng tình thƣơng Mùa xuân em lễ chùa Chắp tay nhìn lên Đức Phật Mở đƣờng quy Ba ngàn giới phƣơng Mùa xuân em lễ chùa Mùa xuân bất diệt Bốn mùa xuân xuân đến Vƣờn tâm điểm Chi Mai Tháng 12 – 2010 TNT Mặc Giang macgiang@y7mail.com Cuộc đời Hành trạng Ngài Trí Tịnh đại sƣ Tăng Tín, nhất ngƣỡng phục Ngài Cƣu Ma La Thập Hậu thế, nhất suy tôn Ngài Đƣờng Huyền Trang Vị Phụng Chỉ Chiếu Dịch Vị vƣợt trùng vạn lý Tây Thiên Nên Đông Độ sung mãn Ba Rừng Hoa Tạng Phật Giáo Việt Nam Một bậc Đại Tăng xuất Vào kỷ 20, đầu kỷ 21 Một bậc thƣợng thừa, xứng hiệu Đại Sƣ Tôn danh Trí Tịnh, Tam Tạng nhƣ Lý - Sự thâm uyên, tinh nghiêm giới đức Ngài không cần băng qua Tây Vức Cũng không cần Đông Độ - Trung Hoa Việt Nam ta có Trung tâm Luy Lâu ngự tòa Ngay từ thời kỳ sơ khai, Phật Giáo truyền lƣu chuyển mạch Danh Tăng Việt Nam, 2000 năm kiệt xuất Danh Tăng Việt Nam, 2000 năm tuyệt trần Việt Nam ta đâu có thiếu mà thừa Những bậc Long Tƣợng thiền môn xuất “hóa thân” Theo dòng lịch sử lung linh huy hoàng son sắt Danh Tăng Việt Nam thời thời có mặt Danh Tăng Việt Nam thế rạng danh Mỗi xuất xử, thong dong mây trắng trời xanh Mỗi hành trạng, vẽ chi “tầng không nhạn quá” Nào Khƣơng Tăng Hội, ngàn năm bia đá Ra tay bảo vệ Năm ngàn năm sử Lẫm liệt oai hùng Đánh đuổi ngoại xâm Kiên cƣờng bất khuất Anh hùng kiệt xuất Liệt Nữ phi thƣờng Quân giặc kinh hồn Thất điên bát đảo Bao phen chạy Bao thuở tiêu ma Đã biết mà Sao kiếm chuyện Nói tiếng Tứ mã nan truy Không lệch ly Không sai tấc Dân ta chơn chất Trọng đức hiếu sinh Trọng nghĩa hòa bình Tƣơng lân chung sống Ai mà gây hấn Bá đạo bá quyền Xâm thực xâm lăng Đừng hòng bén mảng Coi chừng mạng Vỡ mộng tiêu tùng Dân tộc anh hùng Việt Nam ta Cứng, cứng đá Vững, vững đồng Sắc, sắc gƣơm Bén, bén giáo Đồng tuyên cáo Dõng dạc tuyên ngôn Ghi nhớ liệu hồn Trách ta trễ Nghe vè nghe vẽ Nghe vẻ nghe ve Nghe vè nghe vẽ Nghe vẻ nghe ve Này nhé, nhìn Vƣơng Thông trốn không dám ló đầu Đóng chặt cửa thành "Đông Quan" trông ngóng Chờ viện binh từ bổn quốc tiếp viện 129 Chia hai cánh theo hai ngả kéo sang Cánh Mộc Thạnh xuất phát Vân Nam Cánh Liễu Thăng từ Quảng Tây khởi Quân ta đợi sẵn, bày binh bố trận Dụ hổ xuống núi, dụ cọp lìa rừng Hổ biến thành cáo, cọp biến thành chồn Ải Chi Lăng, Tƣớng Liễu Thăng tử trận Quân tƣớng thành đám hỗn độn Hớt hãi kinh hoàng hồn phách tiêu tan Thảng kêu la tháo chạy quy hàng Bỏ nhung phục, giả dân lành ẩn biệt Tƣớng Mộc Thạnh vốn ma đầu giảo quyệt Nằm án binh bất động hẵn hay Liễu Thăng thắng ăn cƣớp ban ngày Liễu Thăng bại cƣớp đêm chẳng muộn Ba mƣơi sáu chƣớc, tròng quay cuộn Ai tiểu nhân quân tử hiển bày Vƣơng Thông hết đƣờng thƣa gởi thiệt Xin đầu hàng, bó tay, vô điều kiện Việt Nam ta thật vô rộng lƣợng Thuận quy hàng thả hết tù binh Ban thí quân nhu đƣa tiễn thân tình Ghi dấu ấn tù hàng binh giới Đất trời Nam bình yên cõi Phƣơng trời Nam quét bóng quân thù "Nam quốc sơn hà, Nam Đế cƣ" Lê Lợi lên Vua Lê Thái Tổ Đất nƣớc trời Nam, dân Nam "Bình Ngô đại cáo" khắp Đông Tây Năm ngàn năm sử đẹp thay Tô son điểm sắt cao dày muôn năm Tự hào Dân tộc Việt Nam Hô to vang dội Việt Nam muôn đời 17-12-2015 TNT Mặc Giang Quê hƣơng Bình Định Đất Bình Định, đất địa linh nhân kiệt Ngƣời Bình Định, ngƣời khí tiết anh hùng Đã từ xƣa nhiều kỷ Cha Ông Đến hôm đàn em hệ Đất Bình Định sản sinh nhà "võ" Ngƣời Bình Định mang chất nhà "văn" 130 Một với hai luyện thành khối tinh anh Cùng góp sức thắm tô dòng lịch sử Máu Bình Định thấm trang sử Xƣơng Bình Định chồng tựa non cao Tan vào đất cho Quê Mẹ rạt rào Cấu thành nƣớc cho Quê Cha vĩnh trụ Tiếng Quê Hƣơng hát ngàn lần chƣa đủ Tiếng Tổ Quốc ca vạn lần không dƣ Dù ngợi ca tràn ngập thái hƣ Vẫn trống nhƣ không trung lồng lộng Bình Định ơi, quê hƣơng đẹp Quy Nhơn ơi, thành phố mến yêu Nghe thật nhiều nhắc đến Càng thấm thía tình Quê Cha Đất Mẹ Ve réo rắt ngày hè rát cổ Cạn kiệt thân chết bám vỏ Đợi mùa hè năm tới lại bay bay Tiếp tục réo tự tình vang tích sử Tiếng Quê Hƣơng viết ngàn lần chữ Tiếng Tổ Quốc viết vạn lần trang Vẫn óng ánh nhƣ lịch sử huy hoàng Vẫn lung linh tựa hồn thiêng sông núi Bình Định ơi, Quê Cha Đất Mẹ Của Miền Trung non nƣớc Việt anh hùng Hãy truyền lƣu hệ kết tƣơng dung Cùng nƣớc Việt Nam an vĩnh 03-12-2015 Quy Nhơn 21 Xã - Phƣờng Quy Nhơn ơi, thành phố mến yêu Thành phố hai mƣơi mốt Xã - Phƣờng Thành phố thân thƣơng ngƣời Bình Định Không tấp nập, đông ngƣời, ồn ào, náo động Mà chơn phƣơng, đôn hậu, chất phát, hiền hòa Một đến, muốn không Một đi, muốn dừng chân lại Ai chƣa biết xin lần để biết Ai biết cảm hoài mong 131 Mời gọi đi: Phƣờng Đống Đa, Nhơn Bình, Nhơn Phú, Quang Trung Ngƣời anh hùng áo vải Tây Sơn Xin gọi tên Ngƣời, bậc kỳ vĩ cổ kim Có không hai tinh ba kiệt xuất Nào phƣờng Ghềnh Ráng, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân Bao quanh phố thị cho Quy Nhơn kiều diễm Phƣờng Trần Hƣng Đạo, Lý Thƣờng Kiệt, Lê Lợi, sử xanh đan kín Đan kín sử xanh nƣớc Việt kiêu hùng Năm ngàn năm qua, xanh sử sử xanh Năm ngàn năm sau, lộng vàng xanh sử Mời gọi đi, Phƣờng Lê Hồng Phong, Trần Phú, vần vũ Ngô Mây Phƣờng Nguyễn Văn Cừ, Hải Cảng, Thị Nại sóng vỗ đong đầy Cầu Thị Nại vƣợt Vịnh Quy Nhơn, băng Phƣơng Mai bán đảo Cầu Thị Nại, cầu đáng nói Một cầu vƣợt biển dài Việt Nam Trên vút chân mây, dƣới thét sóng gầm Cho Quy Nhơn cấu thành địa vực trời cao biển rộng Đảo Phƣơng Mai, mỏi mắt trùng dƣơng hát sóng Quay vào bờ, phố phƣờng châu thị gió vang Quy Nhơn tăng vẻ đẹp thiên nhiên lộng lẫy huy hoàng Một thành phố ven biển đẹp Của gấm vóc quê hƣơng non sông nƣớc Việt 16 Phƣờng đƣợc nêu danh để biết Còn Xã với tên gọi Từ từ kể, đừng vội mà chi Quy Nhơn xin chân thành chào đón Đảo Phƣơng Mai bên Đầm Thị Nại Có xã nối chữ Nhơn Nhơn Hải, Nhơn Hội, Nhơn Lý đẹp không Vâng, đẹp tam Nhơn: Hải - Hội - Lý Xa nữa, Cù Lao Xanh tuyệt mỹ Mang tên xã xã Nhơn Châu Trời xanh gối đầu, vƣơn chân duỗi biển Sao gọi Cù Lao Xanh Bởi trời xanh, mây xanh, biển xanh, nƣớc xanh Cây xanh, xanh, sỏi xanh, đá xanh Cái xanh mà không gọi xanh gọi nhĩ Quy Nhơn xã xã Phƣớc Mỹ Vị trí đâu, xin kể nốt nghe Mời qua cho trọn vẹn hè Dạ, Phƣớc Mỹ nằm xa ngoại ô thành phố Và, hết Quy Nhơn ta Gìn giữ nghe, Xã, 16 Phƣờng Nhắc nhở nghe, để nhớ để thƣơng Quy Nhơn ơi, thƣơng nhớ đời 132 03-12-2015 Nỗi niềm cố quận Bình Định quê hƣơng ta Nơi chôn cắt rốn chào đời Vòng tay Mẹ ôm ấp nằm nôi Vòng tay Cha nâng niu khôn lớn Quê nghèo hai mùa mƣa nắng Đất khô cằn bƣơng chải quanh năm Cơm độn khoai vật lộn nặng oằn Nhai dẻo miệng bột nhì bột nhứt Dù quê hƣơng Đi đến đâu nhớ nhung Dấu lòng giữ trọn tình quê Mỗi lần nhớ thêm da diết Ai xa quê ngƣời tự biết Nhớ khắc khoải khôn nguôi Bởi quê hƣơng nung đúc thành ngƣời Ngay sỏi đá đau gốc cội Khi xa quê mà không nhớ Nhắc nghe hay dấu lòng Biết chƣa cạn hoài mong Muốn thăm nghìn trùng vạn lý Có nghe câu "lá rụng cội" Lại nghe câu "diệp lạc quy căn" Ô trông ánh băng Rơi, biến lòng vũ trụ Thế riêng ta nhĩ Kiếp tha phƣơng đành đoạn Bao nhớ thƣơng chồng chất đời Vẫn mong mỏi thăm chuyến Nếu dĩ lỡ nhƣ đò vĩ tuyến Một ngày từ tạ vô chừng Mắt xa mờ hƣớng vọng không trung Thân tan biến hồn bay Cố Quận 04-12-2015 Phù Cát quê Ai kể quê Cho xin kể quê chút mà Quê mùa hai tiếng "dẫy na" 133 Phù Cát - Bình Định quê Dƣới ven bờ biển lợ lời Trên len vách núi ru hời Trƣờng Sơn Quê nghèo nói thiệt Đất cày sỏi đá mỏi mòn nắng mƣa Hè oi dƣ thừa Đông rét buốt gió lùa lạnh căm Xƣa thời ăn độn quanh năm Nay thời đỡ nhƣng quằng thân Thật kiếp phong trần Nơi đâu có phong trần Chào đời Phù Cát quê Ngô Mây Thị Trấn mặn mòi tình quê Cát Tân ngỏ lối đƣa Cát Trinh nguyên vẹn đề huề nghĩa ân Cát Hanh tình tự tƣơng lân Cát Hiệp hòa nhuận phần lại qua Cát Lâm mà Cát Sơn đậm đà Cát Minh lay động trăng Cát Khánh biển lộng rạt rào hồn Cát Thành gối mộng phƣơng đài Cát Hải mờ tỏa dấu hài đêm mơ Cát Tiến sẵn Cát Nhơn trông ngóng đợi chờ lâu Cát Thắng bắc nhịp qua cầu Cát Tƣờng mời gọi đâu Cho tròn Phù Cát tình quê Hồng êm bếp lửa vỗ đời 04-12-2015 An Lão Tình An Lão thâm sâu nhƣ núi Nghĩa An Lão thăm thẳm nhƣ non Trải qua năm tháng không mòn Thời gian đập vỗ khắc ghi Ghi để nhớ Trấn An Lão Khắc để thƣơng Thị thể Lão An Quê cƣu mang Tình quê đàng dựng xây Xã An Hòa bờ xanh Xã An Tân sỏi đá sơn khê 134 Đi đâu nhớ trở Sống đâu nhớ tình quê thắm tình Xã An Hƣng anh nhớ Xã An Vinh từ thuở em thƣơng Bƣớc chƣa hết nẻo đƣờng Muốn xây đắp quê hƣơng đợi chờ Xã An Dũng dựng cờ quật khởi Xã An Trung tới vẹn toàn Làng xóm dƣới sắt son Hy sinh cống hiến trăng tròn rạng soi Xã An Toàn nhớ hoài thƣơng Xã An Quang bao ải không quên Quê nhà mái ấm êm Đắng cay gian khổ gởi thềm thiên thu Xã An Nghĩa mây mờ giăng mắc Chín Xã ghi khắc tình quê Năm năm tháng tháng đề huề Bốn mùa qua lại vỗ có Đan tay bắc nhịp cầu tình tự Đan tâm mang gìn giữ nơi nơi Gian truân sá chi trời Sống cho trọn đời 05-12-2015 Hoài Nhơn tình tự Quê huyện Hoài Nhơn Son thật son Sắt thật sắt Thời gian bia đá chẳng mòn Kia, Thị trấn Bồng Sơn Khổ không khổ Vui không vui sánh Tròn trăng quý trăng tròn Đây, Thị trấn Tam Quan Lệ ngấn nhuộm bên đàng In sâu bờ mi thẳm Phong trần chƣa thỏa gian truân 135 Hoài Sơn nhớ Hoài Châu Hoài Tân thƣơng Hoài Hải Tự tình tô thắm Tóc xanh bạc trắng mái đầu Hoài Mỹ nhớ Hoài Thanh Hoài Xuân thƣơng Hoài Đức Chỉ quê hƣơng Dựng xây sống an bình Anh Tam Quan Nam Em Tam Quan Bắc Chung tay xây đắp Hòa reo điệp khúc cung đàn Ai Hoài Châu Bắc Ai Hoài Thanh Tây Đừng đánh Tình quê chan chứa đong đầy Nhớ hoài nhớ Hoài Hƣơng Thƣơng hoài thƣơng Hoài Phú Thƣơng thƣơng Hoài Hảo Nhớ nhớ lƣu dấu bên đƣờng Hoài Nhơn tƣơi thắm chan hòa Nghĩa tình sâu nặng quê ta Dựng xây vun bồi tô thắm An vui hạnh phúc nhà nhà 05-12-2015 Tuy Phƣớc quê Quận nhà Tuy Phƣớc quê Nhớ thƣơng nhƣ bóng in hình Sinh lớn lên từ Ngẫm hoài thấy xinh xinh Thị trấn Tuy Phƣớc hữu tình Băng qua độ nhục vinh Thăng trầm bao phen thành bại Đá vàng đan kết sử xanh Còn Thị trấn Diêu Trì 136 Nhà ga đƣa tiễn đến Thời gian thoi đƣa đẩy Nhớ ngơ ngẩn mà chi Phƣớc Hƣng, Phƣớc Thắng, Phƣớc Hòa Trần lao đá đơm hoa Cây khô trỗ đẹp Hồng êm bếp lửa mái nhà Phƣớc Sơn, Phƣớc Hiệp, Phƣớc Quang Giàn bầu giàn bí bắt ngang Hàng ngô hàng khoai xanh thắm Ấm no hạnh phúc xóm làng Phƣớc Thuận, Phƣớc Nghĩa, Phƣớc An Tình sâu nghĩa nặng chứa chan Tƣơng dung tƣơng thân tƣơng Sẻ chia tƣơi đẹp đôi đàng Và Phƣớc Mỹ, Phƣớc Thành Tay em tay chị tay anh Dắt dìu tới Dựng xây sức sống an lành Nói chung Tuy Phƣớc quê Một câu nhƣ bóng in hình Một câu tình sâu nghĩa nặng Suốt đời không thuở quên 05-12-2015 Nhớ Phù Mỹ Nhớ Phù Mỹ quê ta Từ nơi đất sinh ta đời Nhớ từ thuở nằm nôi Sống đâu nhớ đời không quên Nhà tranh vách lạnh Làng xóm dƣới giậu phên không cài Nói Thị trấn có hai Một Phù Mỹ hai Bình Dƣơng Mỹ Cát lƣu dấu bên đƣờng Mỹ An ghi khắc tình vƣơng nặng tình Mỹ Chánh in bóng nhớ hình Mỹ Châu trìu mến nhƣ với ta Mỹ Đức vừa mở câu ca 137 Mỹ Hiệp vọng lại chan hòa niềm vui Mỹ Trinh nhoẻn miệng mỉm cƣời Mỹ Thành tán trợ đẹp tƣơi quê Mỹ Hòa đóa xinh xinh Mỹ Lộc "tát nƣớc đầu đình" ƣơm mơ Mỹ Phong ru gió hờ Mỹ Lợi phất phơ treo cành Mỹ Thọ nơi quê anh Mỹ Thắng quê chị trăng đêm rằm Mỹ Quang quê em Còn quê mang tên Mỹ Tài Chữ "Mỹ" đếm đếm hai Cùng Phù Mỹ hoa cài kết trâm Tình quê hai tiếng thầm In sâu tâm khảm đêm nằm vọng mơ Nhớ từ thuở thơ Cuối đời không lãng quên 07-12-2015 Thƣơng An Nhơn Huyện An Nhơn có hai Thị trấn Bịnh Định thành sử tích khắc ghi Đập Đá bao thuở thầm Khi nhớ buồn Xã Nhơn Thành tiếng chuông sớm Xã Nhơn Mỹ chuông vọng canh khuya Nhơn Hòa nỡ cách chia Nhơn Hậu nỡ bên bên Nhơn Thọ vẫy tay chào đón Nhơn Hạnh thấp thoáng mà chi Hết lòng tận tụy Chung lƣng đấu cật tình quê Nhơn Phúc thƣơng đò đứng đợi Nhơn Hƣng mến nghĩ tới chạnh lòng Biết bao vƣơng vấn hoài mong Biết bao kỷ niệm chờ hong nắng vàng Lửa hồng êm Nhơn Phong, Nhơn Khánh Mái quê nhà Nhơn Lộc, Nhơn Tân Đông qua se lạnh chờ Xuân Thu hiu hắt ngóng trông Hạ 138 Về cho trọn tình quê Về cho ƣớc vẹn thề An Nhơn 07-12-2015 Thăm viếng Tây Sơn Danh Tây Sơn, rạng danh lịch sử Tiếng Tây Sơn, rạng tiếng oai hùng Viếng Tây Sơn, ta tự khép khiêm cung Thăm Tây Sơn, ta nghiêng ngƣỡng phục Tôi viết riêng nghiêm túc Tôi viết riêng ngợi ca Giờ nêu toàn xã huyện nhà Để biết Tây Sơn địa dƣ chí Đất Tây Sơn vùng đất thứ Một vùng đất xứng danh đất địa linh Một vùng đất kỳ vĩ sản sinh Văn võ kỳ tài, anh hùng hào kiệt Roi Thuận Truyền nghe qua phát khiếp Võ An Thái nhắc tới muốn thất kinh Quyền An Vinh bủn rủn tay chân "Dữ dẫy na", đụng vô biết Nhƣng nói viết địa dƣ chí Thị trấn Phú Phong gối núi kê rừng Xã Tây Giang, Tây Thuận nằm hƣớng Tây Xã Bình Thành, Bình Tây quay hƣớng Bắc Về phía đông, xã Bình Hòa, Bình Thuận Xã Tây An bên cạnh xã Tây Vinh Cùng soi bóng có Bình Nghi, Tây Bình Cùng tắm mát dòng Sông Kôn xanh biếc Về phía nam, xã Tây Xuân, Tây Phú Thêm Vĩnh An Bình Tƣờng Đẹp tuyệt vời vùng đất Tây Sơn Tô đậm nét quê hƣơng ta gấm vóc Thăm để biết mảnh hình hài sông núi Viếng để nhìn châu thể nƣớc Việt Nam Cùng thƣơng yêu cháu giống Lạc Hồng 139 Cùng bảo bọc truyền trao hệ 07-12-2015 Thƣơng nhớ Hoài Ân Hoài Ân nơi Quê Cha đất Mẹ ta sinh đời Cƣu mang từ thuở nằm nôi Đến khôn lớn đời nhớ thƣơng Nhớ mảnh ruộng mảnh vƣờn Nhớ làng nhớ xóm bên nƣơng nắng vàng Nhớ lối nhỏ băng ngang Đến đƣờng lớn quan Thƣơng nhiều tình tự hƣơng quê Nhớ nhiều kỷ niệm không phôi pha Giờ nhắc lại quê Cha Ngẫm thƣơng quê Mẹ canh gà điểm sƣơng Nhớ Tăng Bạt Hổ đƣờng đƣờng Đặt tên Thị Trấn nêu gƣơng oai hùng Cứu nƣớc nghiệp chung Thƣơng nƣớc tận hiến dâng Xứng danh Huyện Hoài Ân Nhắc nhƣ thể thƣơng thân Ân Nghĩa, Ân Đức tôn vinh Ân Phong, Ân Tín nghiêng nhớ ơn Ân Mỹ, Ân Hảo, Ân Sơn Tam ân nhƣ sắt son đong đầy Ân Tƣờng Đông, Ân Tƣờng Tây Xây cầu bắt nhịp chung tay nhịp nhàng Ân Hữu, Ân Thạnh, Đắk Mang Hãy Bok Tới dọc ngang ngẩng đầu Quê Cha ân nghĩa thâm sâu Đất Mẹ công đức hỏa châu sáng ngời Hoài Ân quê ta Bảo ban gìn giữ đời đời không quên 07-12-2015 Vĩnh Thạnh thắm tô Vĩnh Thạnh quê hƣơng miền núi Giáp Kon Tum, Gia Lai, nối núi rừng Giáp An Lão lại đồi núi chập chùng Giáp Tây Sơn lại giăng rừng tiếp núi 140 Bƣớc lên cao cẩn thận dìu tay với Bƣớc xuống thấp chầm chậm đợi Gió rung reo kẽ thầm Đèo heo hút cheo leo đeo độ dốc Quê nghèo chừng khô khốc Đất bới đá cằn cõi ngô khoai Cơm gạo đâu no đói kéo hoài Nhƣng tình tự giàu lòng mẫn cảm Mỗi mùa nắng nhìn núi rừng phát ngán Mỗi mùa mƣa lũ lụt tấp tơi bời Quê hƣơng thật khổ Đành gánh chịu phải gánh chịu Nhƣng, lại chữ nhƣng để nƣơng níu Bởi đâu quê Nên trở mảnh đất ta sinh Và sống với tình quê hong ấm lạnh Ông Cha ta trải bao đời gánh Anh em ta trân quý để gồng Lại em chị chờ trông Chúng sức sống dựng xây đắp đổi Sức lực tàn nhƣng chân tay không mỏi Thân thể nhũn nhƣng lòng không mòn Vì đất Mẹ, ta trang trải son Vì quê Cha, ta vun bồi chất sắt Đã Vĩnh Kim không sắt Đã Vĩnh Hiệp không son Vĩnh Hòa, Vĩnh Hảo, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Sơn Vĩnh nối vĩnh cho Vĩnh Quang thỏa Cùng nắm tay chân thành dâng đóa Đóa hoa thơm xin hiến tặng tình quê Sống tin yêu cho trọn vẹn ƣớc thề Và tô thắm tình quê hƣơng tƣơi đẹp 07-12-2015 Vân Canh ta Đất Vân Canh kê rừng ôm núi ngủ 141 Ngƣời Vân Canh thoảng mộng ngó canh thâu Những giọt cay đong giọt đắng cầu Những giọt khổ chang giọt đau thống nỗi Mặc cực không khổ Đắp gian truân hỏi chi không đau Màu thời gian thay đổi úa màu Sắc không gian nhuộm đầy sẫm tím Ruộng nhìn vƣờn khốc khô đan kín Mạ nhìn lúa nức nẻ đá đeo Đổ mồ hôi tắm nƣớc mắt đèo bồng Trải bốn mùa cõi cằn phơi gốc rễ Quê khổ vốn từ lâu nhƣ Quê nghèo vốn từ thuở sinh Hoa khổ đau trỗ cực hình Nhƣng thƣơng quê Cha đất Mẹ Nơi cắt rốn cất tiếng kêu khe khẽ Nơi chôn đáp tiếng vọng thầm Cuộc đời dù đến cỡ Chỉ có Đất Mẹ Quê Cha Anh trải biết cung bậc Tôi kinh qua bao ngõ ngách trần Chị thừa bao thống nỗi gian truân Và em nữa, cam go đâu có thiếu Anh chị em ta hát ca đồng điệu Trên quê hƣơng gai góc đá đơm Máu tƣơi ƣơm giọt máu hồng Đổ tâm lực thắm tô màu tƣơi đẹp Bóng thời gian hững hờ đôi cánh khép Bóng không gian đƣa vẫy cuối khung trời Vành môi khô xin gắn vạn nụ cƣời Nụ cƣời ngƣời Vân Canh ta Canh Hòa em đợi chờ đầu ngõ Canh Thuận chị thổi bếp hồng êm Canh Hiệp thƣơng, anh chân cứng đá mềm Canh Liên nhớ, vững tay chèo chống Canh Vinh nằm gối đêm khuya mơ mộng Canh Hiển bừng giấc điệp luống ngỡ ngàng Quê hƣơng vƣợt thoát gian nan 142 Ngƣời Vân Canh hiệp tƣơng trỗi dậy Núi khép rừng vạn bàn tay chào vẫy Rừng khép núi vạn ngƣời hòa ca Quê hƣơng ta trỗi nhạc trƣờng ca Ca hát Huyện Vân Canh đổi 07-2015 143 ... Nhật Bản, bị bận ĐH, sáng 2 4-3 -1 1 viết Mặc Giang Xin viết cho Em - Viết, sau đọc câu chuyện “Vai gầy bé bỏng chăm Mẹ liệt giường”, đăng Việt Luận 2543 Thứ Ba ngày 0 8-3 -2 011, trang 19 Tôi lên mạng... QLD TNT Mặc Giang thnhattan@yahoo.com.au ; macgiang@y7mail.com Thiên Tai kết thúc? Tháng 12, Tháng 01 Năm 2011 Bão lụt Queen-sland Úc Đại Lợi Ngày 23 tháng 02 Động đất xảy Christ-church Tân Tây... Đại Vƣơng Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ Trƣng Nữ Vƣơng - Trƣng Trắc & Trƣng Nhị Bà Triệu - Triệu Thị Trinh Vua Ngô Quyền - Kết thúc 1000 năm Bắc thuộc Vua Lê Thái Tổ - Anh hùng áo vải Lam Sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tho mac giang quyen 16, bai 1501-1602, Tho mac giang quyen 16, bai 1501-1602,