0

tài liệu cùng học tin học quyển 2

18 301 2
  • tài liệu cùng học tin học quyển 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2017, 10:11

Trường Tiểu học Tân Thạch A Tài liệu ôn tập: Cùng học tin học Quyển ( Lưu hành nội ) Họ tên: Lớp: Bốn Năm học: Châu Thành, tháng năm 2012 Phần 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH Máy tính dùng để làm ?  Soạn thảo văn  Giải trí: nghe nhạc, xem phim khơng chơi game  Liên lạc với bạn bè gửi thư (mail), chat  Vẽ hình tơ màu hình vẽ Gọi tên thiết bị sau ……… ……… ……………… …………………… Ghép cụm từ cột A với cột B để câu nghĩa: A B Màn hình giúp em điều khiển máy tính nhanh Chuột Phần thân máy Bộ xử lí Bàn phím dùng để gõ chữ gõ số não điều khiển hoạt động máy tính chứa xử lí hiển thị kết làm việc máy tính Máy tính gọi máy tính gì? Máy tính dùng để làm gì? ……………… ………………… ………………………… Máy tính dùng …… ……………………………………………… …………………………………………………………………………… Điền từ thích hợp vào chỗ trống ( …) a Phim hoạt hình có thơng tin dạng ………………và dạng …………… b Tiếng còi xe cho em thơng tin dạng ………………… c Truyện tranh cho em thơng tin dạng …………… dạng ………… d Nghe tiếng còi xe, em biết nội dung thơng tin …………… …………………………………………………………………………… Muốn khởi động trò chơi em ………………vào biểu tượng? a Nháy chuột b Di chuyển chuột c Nháy đúp chuột d Kéo thả chuột Nêu tên hàng phím đánh dấu bên dưới, khoanh tròn vào kí hiệu nằm phím  hàng phím …… hàng phím …… hàng phím………. hàng phím… Ghép cụm từ cột A với cột B để câu nghĩa: A B ấn giữ nút trái, di chuyển chuột đến vị trí cần thiết Di chuyển chuột thả tay Nháy chuột ấn nút trái chuột lần Nháy chuột phải thay đổi vị trí chuột Nháy đúp chuột ấn nút trái chuột lần liên tiếp Kéo thả chuột ấn nút phải chuột lần Chương trình máy tính ? a Một phận gắn bên thân máy tính b Những lệnh người viết lưu thiết bị lưu trữ 10 Điền từ thích hợp vào chỗ trống? Máy tính điện tử đời năm …………Chiếc máy tính nặng gần …… Tấn, chiếm diện tích gần ………m2, máy tính có tên ……… 11 Thơng tin vào thơng tin cho tình sau gì? a Cơ giáo muốn An tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài cm, chiều rộng cm Thơng tin vào ……………… thơng tin ……………… b Hồng nghe tiếng còi xe, Hồng tránh vào lề Thơng tin vào ……………… thơng tin ……………………… c Nghe tiếng trống trường báo hết học, HS xếp hàng Thơng tin vào ……………… thơng tin ……………………… 12 Thiết bị nhập thiết bị giúp đưa thơng tin vào cho máy tính xử lí Vậy bốn phận máy tính thiết bị xem thiết bị nhập? …………………………………………………………… 13 Thiết bị xuất thiết bị giúp xuất thơng tin kết Vậy bốn phận máy tính thiết bị xem thiết bị xuất? ……………………………………………………………………………… 14 Bộ phận máy tính giúp xử lí thơng tin? ……………………………………………………………………… 15 Gọi tên thiết bị lưu trữ sau đây? ……… … …… ……… ………… ………… …………… 16 Thiết bị lưu trữ dùng để làm gì? a Lưu chương trình : Mario, Paint b Lưu kết làm việc em như: hình mà em vẽ, c Lưu chương trình kết làm việc 17 Thiết bị lưu trữ quan trọng nhất? a Đĩa cứng b CD c Đĩa mềm d.USB e thẻ nhớ 18 Để bảo quản thiết bị lưu trữ tốt, em phải tránh hành động sau đây? a Bẻ cơng thiết bị b Làm trầy xước thiết bị c Đặt gần nam châm d Đặt thiết bị nơi nóng q ẩm ướt e Tất hành động Phần 2: EM TẬP VẼ 19 Đâu biểu tượng phần mềm Paint? a b c d e f g h 20 Muốn khởi động Paint em ………………vào biểu tượng Paint? a Nháy chuột b Di chuyển chuột c Nháy đúp chuột 21 Muốn Paint em sẽ……………….vào nút X? a Nháy chuột b Di chuyển chuột c Nháy đúp chuột 22 Xem hình dưới, vị trí đánh số gọi thành phần hộp màu ? a màu vẽ b màu c màu 23 Xem hình bên cho biết thành phần đánh số gọi gì? Ví trí : gọi …………………………… Ví trí : gọi …………………………… Ví trí : gọi …………………………… Ví trí : gọi …………………………… Ví trí : gọi là…………………………… Ví trí : gọi …………………………… 24 Xem hình dưới, vị trí đánh số gọi thành phần hộp màu ? a màu vẽ b màu c màu 25 Xem hình dưới, vị trí đánh số gọi thành phần hộp màu ? a màu vẽ b màu c màu 26 Em muốn chọn màu vẽ màu đỏ, em ………… vào màu đỏ? a Nháy chuột b Nháy chuột phải c Nháy đúp chuột 27 Em muốn chọn màu màu đỏ, em ………… vào màu đỏ? a Nháy chuột b Nháy chuột phải c Nháy đúp chuột 28 Ghép cơng cụ cột A với chức tương tứng cột B A B Vẽ đường cong Tẩy xóa hình Tơ màu Sao chép màu Vẽ đoạn thẳng Chọn vùng hình tự Chọn vùng hình có dạng hình chữ nhật hình vng 29 Khi em tơ màu sai em phải ấn tổ hợp phím để phục hồi lại? a Ctrl + T b Ctrl + Z c Ctrl + L d Ctrl + G 30 Muốn vẽ đoạn thẳng đứng nằm ngang em làm nào? a Ấn giữ phím Ctrl kéo thả chuột b Ấn giữ phím Shift kéo thả chuột c Ấn giữ phím Enter kéo thả chuột 31 Khi sử dụng cơng cụ tẩy , vùng bị xóa có màu trùng màu với ….… a màu vẽ b màu c Tùy thuộc vào máy tính 32 Sau chọn vùng hình cần xóa, em ấn phím để xóa vùng hinh đó? a Shift b Enter c Delete d Cách khoảng 33 Theo em muốn xóa vùng hình, em dùng cách để xóa? a Dùng cơng cụ để xóa từ từ hết hình cần xóa b Dùng cơng cụ chọn vùng hình cần xóa, sau ấn phím Delete c Dùng cơng cụ chọn vùng hình cần xóa, sau ấn phím Delete d Chọn màu vẽ màu màu trang giấy Sau đó, tơ màu vừa chọn lên vùng cần xóa e Tất 34 Hình bên cho biết cơng cụ dùng để vẽ hình chữ nhật, hình vng cơng cụ thứ mấy? a.Cơng cụ thứ b cơng cụ thứ c cơng cụ thứ 35 Có … kiểu vẽ hình chữ nhật là: …………………………… ………………………………………………………………………… 36 Sắp xếp bước sau theo thứ tự bước vẽ hình chữ nhật a Chọn kiểu hình chữ nhật phần hộp cộng cụ b Kéo thả chuột từ điểm bắt đầu theo hướng chéo đến điểm kết thúc c Nháy chuột vơ cơng cụ hình chữ nhật Thứ tự là:….………… 37 Điền từ thích hợp vào chỗ trống a Khi dùng nút trái chuột vẽ hình chữ nhật, đường biên có màu giống với màu ……… , tơ bên có màu giống với màu ……………… b Khi dùng nút phải chuột vẽ hình chữ nhật, đường biên có màu giống với màu……… , tơ bên có màu giống với màu ……………… c Em muốn vẽ hình vng, hình tròn em phải ấn giữ phím…………… kéo thả chuột để vẽ hình 38 Đánh dấu thao tác để chọn phần hình vẽ a Nháy chuột vùng hình cần chọn b Kéo thả chuột bao quanh vùng hình cần chọn c Nháy đúp chuột vùng hình cần chọn 39 Sau chọn hình vẽ, để chép phần hình đó, em cần ấn giữ phím kéo thả chuột? a Ctrl b Alt c Shift d Caps Lock 40 Đánh dấu X vào vng trước cơng cụ giúp em vẽ hình tự      Phần 3: EM TẬP GÕ 10 NGĨN 41 Đâu biểu tượng phần mềm Mario? a b c d e f g h 42 Phần mềm Mario dùng để làm ? a Chơi trò chơi b Giúp Mario tìm cơng chúa c Tập gõ phím = 10 ngón 43 Để khởi động Mario em phải làm sao? a Nháy chuột vào biểu tượng b Nháy đúp chuột vào biểu tượng c Nháy chuột vào biểu tượng d Nháy đúp chuột vào biểu tượng 44 Để Mario em ? a Nháy chuột vào nút X b Nháy chuột vào File  Quit c Gõ chữ Q d Câu a sai 45 Bảng chọn dùng để chọn thực hành? a File b Student c Lessons 46 Bảng chọn Student dùng để làm gì? a Chứa lệnh lệnh Mario b Chứa lệnh tạo nhận vật luyện gõ để thay đổi tên nhân vật c Để chọn thực hành 47 Để luyện gõ thêm hàng phím em chọn Lessons chọn a Home Row Only b Add Top Row c Add Bottom Row 48 Để luyện gõ hàng phím sở em chọn Lessons chọn a Home Row Only b Add Top Row c Add Bottom Row 49 Để luyện gõ thêm hàng phím em chọn Lessons chọn a Add Top Row b Add Bottom Row c Add Number 50 Để luyện gõ thêm hàng phím số em chọn Lessons chọn a Add Top Row b Add Bottom Row c Add Number 51 Em gõ Mario, thời gian gõ chưa hết phút, em muốn kết thúc gõ chừng, em gõ phím nào? a Stop b Exit c ESC d Pause 52 Khi đặt tay lên bàn phím em đặt tay lên hàng phím nào? a Hàng sở b Hàng phím c Hàng phím d Hàng phím số 53 Điền vào bảng sau ( ngón tay đặt lên phím nào?) Ngón tay Út trái Danh trái Giữa trái Trỏ trái Cái trái Cái phải Trỏ phải Giữa phải Danh phải Út phải Phím 54 Điền vào bảng sau ( ngón tay gõ phím nào?) Ngón tay Út trái Danh trái Giữa trái Trỏ trái Cái trái     Cái phải Trỏ phải Giữa phải Danh phải Út phải Ghi chú: hàng : em ghi phím hàng sở , hàng : ghi phím hàng hàng : em ghi phím hàng dưới, hàng : ghi phím hàng phím số 55 Nhìn hình kết tập gõ cho biết - Số phím gõ : …………………………… - Số phím gõ sai: …………………………… - Tốc độ gõ …………… …………………… - Đã gõ thời gian …….phút …….giây - Người chơi gõ trúng ……………phím 56 “Từ đơn giản” từ nào? a Từ gồm nhiều chữ b Từ có chữ có tối đa chữ 57 Khi em “tập gõ từ đơn giản” với phần mềm Mario, em chọn khung tranh nào? a Khung tranh ( ngồi trời) b Khung tranh ( nước) c Khung tranh ( đường hầm) d Tất sai 58 Sử dụng phím Shift trái để gõ chữ hoa hay kí tự đặc biệt nào?(trả lời cách khoanh vào phím hình bàn phím dưới) 59 Sử dụng phím Shift phải để gõ chữ hoa hay kí tự đặc biệt nào?(trả lời cách khoanh vào phím hình bàn phím dưới) Phần 4: HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH 60 Biểu tượng phần mềm học tốn ? a b c d e f g 61 Các nút lệnh sau dùng để làm gì? Nút Chức Nút Chức lệnh lệnh h 62 Đánh dấu X vào  trước phát biểu ?  Phần mềm giúp em học ơn tập tốn lớp  Có cách ghi đáp án cho tốn gõ số bàn phím nhấn vào nút số hình làm tốn phần mềm học tốn  Mỗi tốn em làm em cộng điểm Em lỡ ghi đáp án sai cho tốn em chọn nút để làm lại từ đầu nháy chuột vào số nhập sai sau gõ chọn số để thay 63 Xem hình xác định thành phần hình phần mềm Khám phá rừng nhiệt đới 10 ………………………… ………………………… …………………………… ………… ……………… ………………………… ………………………… …………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 64 Phần mềm Golf giúp em cơng việc gì? a Hiểu cách chơi luật chơi mơng thể thao Golf b Giải trí luyện tập sử dụng chuột cách khéo léo c Luyện tập để tăng cường sức khỏe d Cả điều nói 65 Xem hình cho biết điều xảy em nháy chuột? a.Quả bóng chuyển động theo hướng từ điểm A đến B b.Quả bóng chuyển động theo hướng từ điểm A đến C c Quả bóng lăn đến vị trí có biểu tượng d Tất sai 66 Soạn thảo văn làm ? a Gõ chữ, gõ số chí thêm hình ảnh vào trang soạn thảo b Sắp xếp, trình bày chữ, số gõ lại cho hồn chỉnh c a, b 67 Biểu tượng phần mềm soạn thảo văn ? a b c d e f g 68 Muốn khởi động Word em ………………vào biểu tượng 11 h ? a Nháy chuột b Di chuyển chuột c Nháy đúp chuột 69 Muốn Word em sẽ……………….vào nút X? a Nháy chuột b Di chuyển chuột c Nháy đúp chuột 70 Gọi tên thành phần đánh số hình bên Vị trí  gọi …………… Vị trí  gọi …………… Vị trí  gọi …………… Vị trí  gọi …………… 71 Đánh dấu X vào lựa chọn mà em cho cho tình sau: Nam muốn gõ từ “phong lan” Nam lỡ gõ thành “phong lang” Nam làm để xóa chữ “g” mà Nam gõ sai ?  Nam cần nháy chuột vào sau chữ g, ấn phím Delete  Nam cần nháy chuột vào sau chữ g ấn phím Backspace  Nam cần nháy chuột vào trước chữ g, ấn phím Delete  Nam cần nháy chuột vào trước chữ g ấn phím Backspace 72 Ghép cụm từ cột A với cột B để câu nghĩa: A B Phím Enter dùng để gõ chữ hoa gõ kí hiệu nằm Phím Shift dùng để cóa chữ bên phải trỏ soạn thảo Phím CapsLock dùng để xuống dòng bắt đầu đoạn văn Phím Backspace dùng ể gõ chữ hoa Phím Delete dùng để xóa chữ bên trái trỏ soạn thảo 73 Hãy khoanh vào kí hiệu nằm phím kí hiệu hình 74 Em muốn gõ từ dấu ? dấu ! em phải gõ nào? a Chỉ cần ấn phím có dấu ? dấu ! xong! b Nhấn phím Caps Lock ấn phím có dấu ? dấu ! 12 c Ấn giữ Shift ấn phím có dấu? dấu ! 75 Điền vào bảng để hồn thành qui tắc gõ dấu kiểu Telex Để gõ chữ â ă ơ ê đ Em gõ Để gõ dấu sắc huyền hỏi ngã nặng Em gõ 76 Hãy ghép nút lệnh cột A với cụm từ giải thích tác dụng cột B cột A cột B cột A cột B Căn lề phải Nút chữ đậm Quay lại Nút lưu lại Căm lề Nút cỡ chữ Căn lề Nút chữ nghiêng Căn lề trái Nút dán Nút 77 Nút lệnh sau nút phơng chữ? a b c d 78 Đánh dấu X vào vng trước phát biểu  Văn lề trái, nghĩa chữ hàng dồn trái  Em khơng thể lề lại cho đoạn văn lề  Muốn lề đoạn văn bản, trước tiên phải nháy chuột vào văn  Có dạng lề là: trái, phải,  Muốn lề đoạn văn bản, em việc nháy chuột vào nút lệnh lề mà em muốn  Thay đổi phơng chữ làm cho chữ thay đổi kích thước  Thay đổi phơng chữ làm cho chữ thay đổi hình dáng  Em chọn phong chữ trước em gõ nội dung văn  Em khơng chọn cỡ chữ lần cho nội dung văn  Để làm xuất danh sách cỡ chữ hay phong chữ em phải nháy chuột vào mũi tên bên phải nút lệnh  Sao chép văn giúp em gõ văn nhanh  Nút lệnh giúp chép nội dung văn vào nhớ máy tính  Sau chép nội dung văn vào nhớ máy tính, em dán nội dung lần mà thơi ( nghĩa lần “sao ” “dán ” lần) 79 Đánh dấu X vào vng trước phát biểu Văn lúc đầu  văn sau định dạng  sử dụng định dạng gì? 13 Tin học Tin học định dạng kiểu chữ đậm… Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học 80 An soạn thảo, An muốn chép đoạn văn bản, An quan sát thấy nút bị mờ Theo em, nút bị mờ? a Nút Word bị hỏng b Phần mềm Word bị hỏng c Nam cần bơi đen đoạn văn trước nút sáng lên d Tất sai 81 Đoạn văn đinhh dạng có kiểu chữ đậm Nhưng Nam muốn đoạn văn có kiểu chữ bình thường Nam phải làm sao? a Xóa đoạn văn gõ lại với kiểu chữ bình thường b Bơi đen đoạn văn đó, nháy chuột vào nút 82 Để tạo chữ in đậm, em chọn dùng tổ hợp phím nào? a Ctrl + E b Ctrl + B c Ctrl + U c Ctrl + P 83 Để chép đoạn văn vào nhớ máy tính, em chọn sử dụng tổ hợp phím tắt nào? a Ctrl + B b Ctrl + C c Ctrl + V d Ctrl + I 84 Hãy tổ hợp phím khơng loại: a Ctrl + J b Ctrl + V c Ctrl + E d Ctrl + L 85 Biểu tượng phần mềm Logo ? a b c d e f g h 86 Hãy gọi tên thành phần đánh số hình Logo Vị trí  gọi …………… ………… Vị trí  gọi ……………………… ……………………………………… Vị trí  gọi ……………………… Vị trí  gọi ……………………… 14 87 Điền từ thích hợp vào chỗ trống bảng sau: Lệnh Rùa làm Lệnh Rùa làm Home Rùa vị trí xuất phát Clear ……………………… CS ……………………… …… Hạ bút, rùa vẽ tiếp ……… Rùa quay phải k độ PU ……………………… FD n ……………………… …… Ẩn rùa LT k ……………………… ST ……… Rùa lùi lại sau n bước …… Thốt logo 88 Lệnh đưa rùa vị trí xuất phát xóa tồn sân chơi là? b Home b CS c Clear d Bye 89 Lệnh đưa rùa vị trí xuất phát khơng xóa sân chơi là? c Home b CS c Clear d Bye 90 Lệnh xóa sân chơi rùa đứng vị trí là? d Home b CS c Clear d Bye 91 Hãy viết lệnh để rùa vẽ hình sau( khơng dùng lệnh lặp) a a b c d e f 15 g h 92 Sử dụng lệnh Repeat để viết lệnh vẽ hình sau: a b c d 93 Biểu tượng phần mềm học nhạc ? a b c d e f g h 94 Với phần mềm Encore em làm việc gì? a Chỉ nghe nhạc để giải trí b Mở nhạc, nghe nhạc tập đọc nhạc c Tập hát d Tập đánh đàn bàn phím 95 Quan sát hình Encore cho biết thành phần đánh số gọi gì? Vị trí  gọi ………… ………………………… Vị trí  gọi ………… ………………………… Vị trí  gọi ………… ………………………… Vị trí  gọi ………… ………………………… Vị trí  gọi ………… Vị trí  gọi ……………………………………………………………… Vị trí  gọi ……………………………………………………………… 16 96 Với chương trình Encore, phím giúp để chơi ngừng chơi nhạc ? a Phím Shift b.Phím Enter c Phím cách d Phím Alt 97 Điền từ thích hợp vào chỗ trống Một khng nhạc có ……….dòng kẻ ………… khe Đứng đầu khng nhạc ………… , nốt nhạc ghi hàng kẻ thứ từ lên nốt ……… Mức độ trầm bổng nốt nhạc khng nhạc gọi là…………….của nốt nhạc Còn thời gian ngân dài nốt nhạc gọi ……………… nốt nhạc Gợi ý từ cần điền là: 4, 5, trường độ, cao độ, khóa son, nốt son 98 Nốt tròn có trường độ lần trường độ nốt trắng? a b c d.4 99 Nốt tròn có trường độ lần trường độ nốt đen? a b c d.4 100 Với nhịp nhịp có phách? a phách b phách c phách d.4 phách 101 Với nhịp nhịp có phách? a phách b phách c phách d.4 phách 102 Xem lại tất thực hành Word Paint SGK TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Xn Huy (chủ biên): Cùng học tin học (Quyển 2), NXB Giáo Dục, 2007 [2] Bùi Văn Thanh: Thực hành học tin học (Quyển 2), NXB Giáo Dục, 2009 17 18 ... sau định dạng  sử dụng định dạng gì? 13 Tin học Tin học định dạng kiểu chữ đậm… Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học Tin hoïc 80 An soạn thảo, An muốn chép... phách 1 02 Xem lại tất thực hành Word Paint SGK TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Xuân Huy (chủ biên): Cùng học tin học (Quyển 2) , NXB Giáo Dục, 20 07 [2] Bùi Văn Thanh: Thực hành học tin học (Quyển 2) ,... vào lề Thông tin vào ……………… thông tin ……………………… c Nghe tiếng trống trường báo hết học, HS xếp hàng Thông tin vào ……………… thông tin ……………………… 12 Thiết bị nhập thiết bị giúp đưa thông tin vào cho
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu cùng học tin học quyển 2, tài liệu cùng học tin học quyển 2,

Hình ảnh liên quan

a.Cơ giáo muốn An tính diện tích hình chữ nhật cĩ chiều dài là 4 cm, chiều rộng là 3 cm  - tài liệu cùng học tin học quyển 2

a..

Cơ giáo muốn An tính diện tích hình chữ nhật cĩ chiều dài là 4 cm, chiều rộng là 3 cm Xem tại trang 3 của tài liệu.
b. Lưu kết quả làm việc của em như: hình mà em vẽ,.. c.Lưu cả chương trình và kết quả làm việc - tài liệu cùng học tin học quyển 2

b..

Lưu kết quả làm việc của em như: hình mà em vẽ,.. c.Lưu cả chương trình và kết quả làm việc Xem tại trang 4 của tài liệu.
55. Nhìn hình kết quả tập gõ và cho biết - tài liệu cùng học tin học quyển 2

55..

Nhìn hình kết quả tập gõ và cho biết Xem tại trang 9 của tài liệu.
55. Nhìn hình kết quả tập gõ và cho biết - tài liệu cùng học tin học quyển 2

55..

Nhìn hình kết quả tập gõ và cho biết Xem tại trang 9 của tài liệu.
63. Xem hình dưới và xác định các thành phần trên màn hình chính của phần mềm Khám phá rừng nhiệt đới - tài liệu cùng học tin học quyển 2

63..

Xem hình dưới và xác định các thành phần trên màn hình chính của phần mềm Khám phá rừng nhiệt đới Xem tại trang 10 của tài liệu.
75. Điền vào bảng để hồn thành qui tắc gõ dấu kiểu Telex - tài liệu cùng học tin học quyển 2

75..

Điền vào bảng để hồn thành qui tắc gõ dấu kiểu Telex Xem tại trang 13 của tài liệu.
87. Điền từ thích hợp vào các chỗ trống trong bảng sau: - tài liệu cùng học tin học quyển 2

87..

Điền từ thích hợp vào các chỗ trống trong bảng sau: Xem tại trang 15 của tài liệu.
92. Sử dụng lệnh Repeat để viết lệnh vẽ các hình sau: - tài liệu cùng học tin học quyển 2

92..

Sử dụng lệnh Repeat để viết lệnh vẽ các hình sau: Xem tại trang 16 của tài liệu.