0

Học thuyết kinh tế của ken

36 179 0
  • Học thuyết kinh tế của ken

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 08:02

Các HTKT T sản đại học thuyết kinh tế Của Keynes TS Vũ Văn Long Học viện trị Các học thuyết kinh tế tr ờng phái J.M Keynes I Hoàn cảnh đời Nội dung II Các học thuyết KT J.M.Keyn Lý thuyếtchung việc làm Lý thuyết can thiệp nhà nớc Những hạn chế lý thuyết Các học thuyết kinh tế tr ờng phái J.M Keynes Hoàn cảnh đời đặc điểm Hoàn cảnh đời Từ đầu TK XX, mâu thuẫn nội CNTB sâu sắc, đặc biệt sau đại KH 1929- 1933 => Hoàn toàn lòng tin vào Bàn tay vô Đây thờihình kỳ đời CNTB ĐQNN => Trên thực tế Nhà n ớc can thiệp vào KT Thành tựu vĩ đại KT kế hoạch hóa tập trung Liên Xô nớc3 Các học thuyết kinh tế trờng phái J.M Keynes Hoàn cảnh đời đặc điểm Quan điểm t tởng bản: Đề cao vai trò can thiệp nhà nớc vào KT Coi lực lợng điều tiết chủ yếu KTTT đại Đặc Về phơng pháp: điểm Lấy phân tích vĩ mô Mặc dù yếu tố chủ quan, nh ng chủ quan lớn, tâm lý XH Tập trung phân tích nhân tố liên quan đến tổng cầu Các học thuyết kinh tế Keynes 2.1 Mô hình phân tích kinh tế Keynes Lý thuyết chung việc Coi vận động KT kết tác làm động theo quan hệ hàm số nhóm đại lợng bản: Đại lợng xuất phát: Đó đại lợng thuộc phía cung giả định không biến đổi Đại lợng khả biến độc lập: Đây sở mô hình bao gồm đại lợng nh: Khuynh h ớng tiêu dùng, đầu t, lãi suất Đại lợng khả biến phụ thuộc: Là tiêu cấu thành kinh tế nh GNP, GDP, công ăn việc làm Các học thuyết kinh tế Keynes Lý thuyết chung việc làm Tơng quan số đại lợng vĩ mô: - Nếu ký hiệu Q sản lợng; R thu nhập; I đầu t; S tiết kiệm, ta có: Q = R; Q = C + I (1); R = C + S (2) I = S (đầu t = tiết kiệm) muốn tăng thu nhập việc làm phải giảm tiết kiệm Lý thuyết chung việc 2.2 Một số khái niệm quan điểm làm Khuynh hớng tiêu dùng giới hạn (MPC) Là khuynh hớng cá nhân phân chia phần thu nhập tăng thêm cho tiêu dùng cá nhân theo tỷ lệ ngày giảm dần MPC = C/ R Đây quy luật tâm lý cộng đồng dân c tiên tiến Do MPC - cầu tiêu dùng giảm tơng đối (C = MPC x R + Cmin; MPC giảm C giảm tơng đối) Đây nguyên nhân dẫn đến thiểu cầu Khủng hoảng, thất nghiệp Lý thuyết chung việc làm 2.2 Một số khái niệm quan Hiệu (năng suất) giới hạn điểm (HQGH) t(tiếp) Thu hoạch tơng lai HQGH = -Giá cung tài sản t Thu hoạch tơng lai: thu nhập dòng dự kiến đầu t đem lại Giá cung tài sản t (phí tổn thay thế): Là mức giá đủ khiến nhà SX định sản xuất thêm đơn vị tài sản Lý thuyết chung việc làm 2.2 Một số khái niệm quan điểm (tiếp) P HQGH Quan hệ HQGH TB lãi suất Lim (I) = HQGH Z Nếu HQGH > Z đầu t Nếu HQGH Z - đầu0t I Vì HQGH TB ngày giảm nên không khuyến khích doanh nhân đầu t - Giảm tơng đối cầu đầu t Khủng hoảng, thất nghiệp Lý thuyết chung việc làm 2.2 Một số khái niệm quan điểm (tiếp) Lãi suất (Z) Z: Là thù đáp cho việc chia ly cải tiền tệ Z chịu ảnh hởng nhân tố Khối lợng tiền mặt (M) đa vào lu thông (tỷ lệ nghịch) Khuynh hớng a chuộng tiền mặt (tỷ lệ thuận): Là khuynh hớng có tính hàm số ấn định lợng M mà dân chúng muốn giữ theo mức Z định (M=L(Z)) 10 Vai trò nhà nớc b Nội dung lý thuyết điều tiết KT Nhà nớc Giảm lãi suất, tăng lợi nhuận Sử dụng Phải đa thêm tiền hệ thống vào lu thông tín dụng Thực lạm phát có tiền tệ kiểm soát để giảm lãi suất, khuyến khích DN để kích Theo vay vốthuyết để mởnày, rộnglạm SX thích lòng phát có kiểm soát tin, tính biện pháp hữu hiệu lạc quan kích thích thị trờng, tích cực không gây nguy 22 Vai trò nhà nớc b Nội dung lý thuyết điều tiết KT Nhà nớc công cụ tài Sử dụng để điều tiết kinh tế J.M.Keynes đánh giá cao công cụ thuế công trái nhà nớc Tăng thuế ngời lao động để điều tiết bớt phần tiết kiệm từ thu nhập họ Giảm thuế nhà kinh doanh để nâng cao hiệu 23 TB, kích thích Vai trò nhà nớc b Nội dung lý thuyết điều tiết K Nhà nớc Nâng cao tổng cầu việc làm cách mở rộng nhiều hình thức đầu t vào hoạt động ăn bám để tăng việc làm, tăng thu nhập, chống đợc khủng hoảng thất nghiệp Khuyến khích tiêu dùng cá nhân ngời giầu nh ngời nghèo, áp dụng tín dụng tiêu dùng ớp lạnh tiền công nhằm nâng 24 cao tổng cầu Những bổ sung phát triển học thuyết Keynes trờng phái 4.1 Mỹ Keynes sau Keynes Phát triển lý thuyết ngừng trệ (Stagflation) Bổ sung cho việc giải thích nguyên nhân khủng hoảng kinh tế chu kỳ kinh doanh không yếu tố bên mà yếu tố bên đặc biệt tác động chu kỳ kinh doanh trị Nguyên lý gia tốc bổ sung cho mô hình số nhân đầu t, coi tác nhân bên quan trọng để thúc đẩy KT phồn thịnh Thay lạm phát có kiểm soát tăng nợ Nhà nớc, khuyến khích chi tiêu phủ Sử dụng ngân sách Nhà nớc công cụ chủ 25 yếu để điều tiết KT Những bổ sung phát triển học thuyết Keynes trờng phái Keynes sau Keynes 4.2 pháp Không trí quan đỉêm sử dụng Z thay kế hoạch hoá Nhng kiểu KHH tập trung mệnh lệnh mà KHH định hớng Đa lý thuyết đơn vị kinh tế huy 4.3 Trào lu hậu Keynes Chủ yếu tập trung phân tích việc phân phối thu nhập, lợng thu nhập lợng tiết 26 kiệm tác động đến tăng trởng kinh tế Đánh giá học thuyết Keynes Những đóng góp Vạch rõ nguyên nhân khủng hoảng kinh tế thất nghiệp giải pháp khắc phục Khẳng định vai trò can thiệp Nhà nớc KTTT đại == Là liều thuốc cải tử hoàn sinh cho CNTB 5.2 Hạn chế Mục tiêu đặt không đạt đợc Học thuyết Keynes có ý nghĩa nh giải pháp tình Gây nhiều tai biến cho kinh tế TBCN Từ năm 40 TK XX, học thuyết Keynes sai lầm từ giả định Quá coi nhẹ chế thị trờng, coi trọng 27 điều tiết Nhà nớc 5.1 Các HTKT chủ nghĩa tự (CNTD) Hoàn cảnh hồi sinh đặc điểm Một số lý thuyết chủ yếu 28 Hoàn cảnh hồi sinh đặc 1.1 Hoàn cảnh hồi sinh CNTD điểm Từ năm 40 TK XX, với phát triển cách mạng KHCN học thuyết Keynes sai lầm từ giả định từ năm 70 TK XX hệ thống kinh tế TBCN lâm vào khủng hoảng lớn, bộc lộ thất bại sách kinh tế Nhà nớc t sản dựa học thuyết Keynes Sự khủng hoảng nớc XHCN kích thích việc phê phán can thiệp sâu Nhà nớc phát triển mức khu vực kinh tế Nhà nớc 1.2 Đặc điểm chung Quan điểm t tởng bản: Vẫn ủng hộ CNTD kinh tế nhng thừa nhận can thiệp có mức độ Nhà nớc Về phơng pháp: Kết hợp phơng pháp nhiều 29 tr ờng phái khác Một số lý thuyết chủ yếu 2.1 Thuyết KTTT xã hội CNTD Đức 2.2 Thuyết trọng tiền trờng phái Chicago (Mỹ) 2.3 Trờng phái trọng cung (Mỹ) 2.4 Trờng phái kinh tế vĩ mô mong đợi hợp lý (REM) 2.5 Khái quát quan điểm CNTD vai trò kinh tế Nhà nớc KTTT đại 30 Một số lý thuyết chủ yếu 2.5 Khái quát quan điểm CNTD vai trò kinh tế Nhà nớc Trờng phái KTTT xã hội CNTD KTTT Đức: Vai tròhiện Nhà nđại ớc nh trọng tài sân bóng đá Trờng phái trọng tiền: Nhà nớc nên giới hạn việc sử dụng sách tiền tệ để kiểm soát mức cung tiền, qua điều chỉnh chu kỳ kinh tế kiềm chế lạm phát Trờng phái trọng cung: Chính sách Nhà nớc nên tập trung vào biện pháp kích cung Trờng phái REM: Vì sách Nhà nớc đánh lừa đợc dân chúng nên nên đa quy định có tính nguyên tắc, quán mà không nên soạn thảo tuỳ hứng chi tiết 31 Một số lý thuyết trờng phái KT học thống Hoàn cảnh đời đặc điểm Một số lý thuyết chủ yếu 32 Hoàn cảnh đời đặc 1.1.Hoàn cảnh đời: Từđiểm năm 50 TK XX có xích lại gần hai chiều hớng: CNTD kinh tế CNTB có điều tiết Nguyên do: Những ngời theo CNTD kinh tế buộc phải thừa nhận can thiệp Nhà nớc Những ngời theo trờng phái Keynes nhận thấy sai lầm coi nhẹ chế thị trờng Kết là: Ra đời trờng phái KT học thống 1.2 Đặc điểm: Kết hợp quan điểm t tởng nh phơng pháp nghiên cứu hai trờng phái cổ điển trờng phái Keynes 33 Một số lý thuyết chủ yếu 2.1 2.2 2.3 2.4 Lý thuyết Nền kinh tế hỗn hợp Lý thuyết thất nghiệp Lý thuyết lạm phát Một số lý thuyết tăng trởng kinh tế nớc phát triển 2.5 Những vấn đề sách xã hội 34 2.1 Lý thuyết Nền kinh tế hỗn hợp (KTHH) Nền KTHH KT kết hợp kinh tế t nhân kinh tế Nhà nớc Nó đợc vận hành chế thị trờng có quản lý Nhà nớc Phải dựa vào CCTT máy tinh vi cho phép phối hợp không tự giác chủ thể KT thông qua máy cung cầu, giá cạnh tranh thị trờng để giải vấn đề đời sống KT cách có hiệu mà loài ngời cha tìm đợc công nghệ tốt để thay 35 2.1 Lý thuyết Nền kinh tế hỗn hợp (KTHH) Phải có can thiệp Nhà nớc KTTT có thất bại thị trờng, thân không tự giải đợc Song nhiều trờng hợp, sách Nhà nớc chủ quan nên không phù hợp với tình hình thị trờng nên dẫn đến thất bại phủ Vì vậy, can thiệp Nhà nớc nên giới hạn Trong khuôn khổ khôn ngoan cạnh tranh == Nền KTTT đại phải đợc dẫn dắt bời hai bàn tay: Bàn tây vô hình (Cơ chế thị trờng) Bàn tay hữu hình (Sự can thiệp Nhà nớc 36 ...Các học thuyết kinh tế tr ờng phái J.M Keynes I Hoàn cảnh đời Nội dung II Các học thuyết KT J.M.Keyn Lý thuyếtchung việc làm Lý thuyết can thiệp nhà nớc Những hạn chế lý thuyết Các học thuyết kinh. .. lý XH Tập trung phân tích nhân tố liên quan đến tổng cầu Các học thuyết kinh tế Keynes 2.1 Mô hình phân tích kinh tế Keynes Lý thuyết chung việc Coi vận động KT kết tác làm động theo quan hệ... t, lãi suất Đại lợng khả biến phụ thuộc: Là tiêu cấu thành kinh tế nh GNP, GDP, công ăn việc làm Các học thuyết kinh tế Keynes Lý thuyết chung việc làm Tơng quan số đại lợng vĩ mô: - Nếu ký
- Xem thêm -

Xem thêm: Học thuyết kinh tế của ken , Học thuyết kinh tế của ken , , 2 Một số khái niệm và quan điểm cơ bản, Vai trò của nhà nước, Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm

Hình ảnh liên quan

2.1 Mô hình phân tích kinh tế của Keynes - Học thuyết kinh tế của ken

2.1.

Mô hình phân tích kinh tế của Keynes Xem tại trang 5 của tài liệu.
 Kích thích mọi hình thức đầu t để tạo việc làm tăng thu nhập - Học thuyết kinh tế của ken

ch.

thích mọi hình thức đầu t để tạo việc làm tăng thu nhập Xem tại trang 16 của tài liệu.
động của mô hình, đòn bẩy đảm bảo sự hoạt động của tổ chức KT TBCN       - Học thuyết kinh tế của ken

ng.

của mô hình, đòn bẩy đảm bảo sự hoạt động của tổ chức KT TBCN Xem tại trang 17 của tài liệu.
cách mở rộng nhiều hình thức đầu t vào - Học thuyết kinh tế của ken

c.

ách mở rộng nhiều hình thức đầu t vào Xem tại trang 24 của tài liệu.
 Nguyên lý “gia tốc” bổ sung cho mô hình - Học thuyết kinh tế của ken

guy.

ên lý “gia tốc” bổ sung cho mô hình Xem tại trang 25 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm