0

Bài giảng Sinh học 12 bài 34: Sự phát sinh loài người

46 520 0
  • Bài giảng Sinh học 12 bài 34: Sự phát sinh loài người

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2017, 14:27

Trình bày về đề tài được sự quan tâm nhất Nguồn gốc phát sinh loài người các bài giáo án nêu những dẫn chứng cụ thể về nguồn gốc phát sinh loài người dựa trên các bằng chứng giải phẫu so sánh, phôi sinh học so sánh, đặc biệt là sự giống nhau giữa người và vượn người. Các bài giảng sẽ là nguồn tài liệu bổ ích giúp các em học sinh học tập tốt môn sinh học 12 cơ bản. Sinh học 12 - BÀI 34 SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI KIỂM TRA BÀI CŨ Hóa thạch gì? Nêu vai trò hóa thạch nghiên cứu lịch sử tiến hóa sinh giới KIỂM TRA BÀI CŨ Hóa thạch di tích sinh vật để lại lớp đất đá vỏ trái đất KIỂM TRA BÀI CŨ Hóa thạch cung cấp chứng trực tiếp mối quan hệ tiến hóa loài sinh vật BÀI 34 SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI BÀI 34 SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI Quá trình tiến hóa loài người chia làm hai giai đoạn - GĐ tiến hóa hình thành nên loài người đại - GĐ tiến hóa loài người từ hình thành đến I PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI Bằng chứng nguồn gốc động vật loài người Ngày nay, khoa học không ngừng thu thập chứng nguồn gốc loài người đại, chứng minh loài số loài sinh vật tồn có họ hàng gần gũi với loài người I PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI Bằng chứng nguồn gốc động vật loài người Sọ người Sọ vượn người (Gorila) I PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI Bằng chứng nguồn gốc động vật loài người I PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI Bằng chứng nguồn gốc động vật loài người Người Vượn người I PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI H erectus (người đứng thẳng) Hình thành cách khoảng 1,8 triệu năm tuyệt chủng cách khoảng 200.000 năm Họ biết chế tác công cụ đá sinh vật biết tạo sử dụng lửa Thể tích hộp sọ khoảng 900-1000cm3 I PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI H erectus 900-1000cm3 Phân loại khoa học Giới (regnum): Animalia Ngành (phylum): Chordata Lớp (class): Mammalia Bộ (ordo): Primates Họ (familia): Hominidae Chi (genus): Homo Loài (species): H erectus I PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI Các dạng vượn người hóa thạch trình hình thành loài người Từ H erectus hình thành nên người đại H sapiens số loài khác, đến H sapiens loài khác tuyệt chủng (H neanderthalensis tuyệt chủng cách khoảng 30.000 năm) I PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI H sapiens H habilis H erectus Triệu năm trước 2.5 2.0 1.5 0.5 Hiện Quá trình phát sinh loài người chi Homo I PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI H sapiens > 1000cm3 Phân loại khoa học Giới (regnum): Animalia Ngành (phylum): Chordata Lớp (class): Mammalia Bộ (ordo): Primates Họ (familia): Hominidae Chi (genus): Homo Loài (species): H sapiens H sapiens I PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI Các dạng vượn người hóa thạch trình hình thành loài người H sapiens có đời sống xã hội phức tạp, tiếng nói phát triển công cụ lao động đa dạng, phức tạp Thể tích hộp sọ > 1000cm3 I PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI I PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI I PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI H sapiens H erctus H habilis I PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI Các dạng vượn người hóa thạch trình hình thành loài người Có nhiều giả thiết địa điểm phát sinh loài người đại nhiều chứng chứng minh Châu Phi, từ phát tán sang châu lục khác II NGƯỜI HIỆN ĐẠI VÀ SỰ TIẾN HÓA NỀN VĂN HÓA Có hai yếu tố gây biến đổi hoàn thiện loài người Đó yếu tố sinh học yếu tố xã hội Thế yếu tố sinh học? Yếu tố xã hội? II NGƯỜI HIỆN ĐẠI VÀ SỰ TIẾN HÓA NỀN VĂN HÓA Yếu tố sinh học đột biến, giao phối… Yếu tố xã hội ý thức, đời sống văn hoá, nghệ thuật…… Nhờ yếu tố xã hội, nhờ đặc điểm bật như: não phát triển, có tiếng nói, bàn lay linh hoạt Khiến người có khả tiến hoá văn hoá  trở thành loài thống trị tự nhiên, có ảnh hưởng đến tiến hoá loài khác có khả năg điều chỉnh tiến hoá ... hóa loài sinh vật BÀI 34 SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI BÀI 34 SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI Quá trình tiến hóa loài người chia làm hai giai đoạn - GĐ tiến hóa hình thành nên loài người đại - GĐ tiến hóa loài. .. vật loài người I PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI Bằng chứng nguồn gốc động vật loài người Người Vượn người I PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI Bằng chứng nguồn gốc động vật loài người I PHÁT SINH LOÀI... loài số loài sinh vật tồn có họ hàng gần gũi với loài người I PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI Bằng chứng nguồn gốc động vật loài người Sọ người Sọ vượn người (Gorila) I PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Sinh học 12 bài 34: Sự phát sinh loài người, Bài giảng Sinh học 12 bài 34: Sự phát sinh loài người,

Hình ảnh liên quan

- GĐ 1. tiến hóa hình thành nên loài người  hiện đại  - Bài giảng Sinh học 12 bài 34: Sự phát sinh loài người

1..

tiến hóa hình thành nên loài người hiện đại Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan