0

Tieu luan kế TOÁN tài CHÍNH 2 KHÁI NIỆM QUYỀN KIỂM SOÁT được QUY ĐỊNH ở VIỆT NAM và QUỐC tế HIỆN NAY

20 517 10
  • Tieu luan kế TOÁN tài CHÍNH 2   KHÁI NIỆM QUYỀN KIỂM SOÁT được QUY ĐỊNH ở VIỆT NAM và QUỐC tế HIỆN NAY

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 22:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA SAU ĐẠI HỌC    TIỂU LUẬN Môn: Kế toán Tài ĐỀ TÀI (04): KHÁI NIỆM QUYỀN KIỂM SOÁT ĐƯỢC QUY ĐỊNH VIỆT NAM QUỐC TẾ HIỆN NAY Giảng viên hướng dẫn: Học viên: Mã học viên: Lớp: PGS TS Đặng Ngọc Hùng Nguyễn Anh Tuấn 0651070026 Cao học Kế toán - Khoá (Đợt 1) Hà Nội, tháng 06 năm ĐÁNH2017 GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN Tiểu luận Kế toán tài MỤC LỤC Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt Tiểu luận Kế toán tài I CƠ SỞ LÝ THUYẾT Khái niệm quyền kiểm soát quy định Việt Nam Theo chuẩn mực kế toán số 25 (VAS 25): Kiểm soát: Là quyền chi phối sách tài hoạt động doanh nghiệp nhằm thu lợi ích kinh tế từ hoạt động doanh nghiệp Công ty con: Là doanh nghiệp chịu kiểm soát doanh nghiệp khác (gọi công ty mẹ) Công ty mẹ: Là công ty có nhiều công ty Quyền kiểm soát công ty mẹ công ty xác định công ty mẹ nắm giữ 50% quyền biểu công ty (công ty mẹ sở hữu trực tiếp công ty sở hữu gián tiếp công ty qua công ty khác) trừ trường hợp đặc biệt xác địnhquyền sở hữu không gắn liền với quyền kiểm soát Trong trường hợp sau đây, quyền kiểm soát thực công ty mẹ nắm giữ 50% quyền biểu công ty con: − • Các nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho công ty mẹ 50% quyền biểu • quyết; Công ty mẹ có quyền chi phối sách tài hoạt động theo • quy chế thoả thuận; Công ty mẹ có quyền bổ nhiệm bãi miễn đa số thành viên Hội • đồng quản trị cấp quản lý tương đương; Công ty mẹ có quyền bỏ đa số phiếu họp Hội đồng quản trị cấp quản lý tương đương Xác định tỷ lệ quyền kiểm soát Công ty mẹ đầu tư trực tiếp vào công ty con: Trường hợp quyền kiểm soát Công ty mẹ xác định tương ứng với quyền biểu công ty mẹ công ty con, tỷ lệ quyền biểu xác định theo công thức sau: Qt = P T Trong đó: Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt x 100% Tiểu luận Kế toán tài − Qt: tỷ lệ quyền biểu Công ty mẹ Công ty P: số cổ phiếu có quyền biểu mà công ty mẹ nắm giữ T: tổng số cổ phiếu có quyền biểu công ty lưu hành Công ty mẹ đầu tư gián tiếp vào công ty thông qua công ty khác: trường hợp quyền kiểm soát công ty mẹ xác định theo công thức sau: Qg = Σ in qi x 100% Trong đó: Qg: tỷ lệ quyền biểu Công ty mẹ Công ty đầu tư gián tiếp qi: Tỷ lệ quyền biểu công ty đầu tư trực tiếp thứ i công ty đầu tư gián tiếp n: số công ty đầu tư gián tiếp − Công ty mẹ vừa đầu tư trực tiếp vừa đầu tư gián tiếp vào công ty thông qua công ty khác: trường hợp quyền kiểm soát công ty mẹ xác định theo công thức sau: Q = Qt + Qg Q: tổng tỷ lệ quyền biểu Công ty mẹ Công ty đầu tư kết hợp trực tiếp gián tiếp Theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài “Hướng dẫn phương pháp lập trình bày báo cáo tài hợp nhất”: Quyền kiểm soát thiết lập công ty mẹ nắm giữ trực tiếp gián tiếp thông qua công ty khác 50% quyền biểu công ty trừ trường hợp đặc biệt chứng minh việc nắm giữ nói không gắn liền với quyền kiểm soát Lợi ích công ty mẹ cổ đông không kiểm soát nắm giữ công ty bao gồm lợi ích trực tiếp gián tiếp có thông qua công ty khác Việc xác định lợi ích bên vào tỷ lệ vốn góp (trực tiếp gián tiếp) tương ứng bên công ty con, trừ có thoả thuận khác Trường hợp có khác biệt tỷ Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt Tiểu luận Kế toán tài lệ vốn góp theo giấy đăng ký kinh doanh tỷ lệ vốn thực góp tỷ lệ lợi ích xác định theo điều lệ doanh nghiệp theo thống bên Xác định quyền kiểm soát tỷ lệ lợi ích công ty mẹ, cổ đông không kiểm soát số trường hợp: i Xác định quyền biểu quyết: Công ty mẹ nắm giữ trực tiếp quyền biểu công ty thông qua số vốn công ty mẹ đầu tư trực tiếp vào công ty  Ví dụ 1: Công ty A sở hữu 2.600 cổ phiếu phổ thông có quyền biểu tổng số 5.000 cổ phiếu phổ thông có quyền biểu lưu hành công ty cổ phần B Như công ty A nắm giữ trực tiếp 52% (2.600/5.000) quyền biểu công ty B Theo đó, công ty A công ty mẹ công ty cổ phần B, công ty cổ phần B công ty công ty A Tỷ lệ lợi ích công ty mẹ cổ đông không kiểm soát tương ứng với  số vốn góp bên, trừ có thoả thuận khác Ví dụ 2: Công ty mẹ nắm giữ gián tiếp quyền biểu công ty thông qua công ty khác tập đoàn Công ty cổ phần X sở hữu 8.000 cổ phiếu có quyền biểu tổng số 10.000 cổ phiếu có quyền biểu lưu hành công ty cổ phần Y Công ty Y đầu tư vào Công ty TNHH Z với tổng số vốn là: 600 triệu đồng tổng số 1.000 triệu đồng vốn điều lệ góp đủ Z Công ty cổ phần X đầu tư tiếp vào công ty TNHH Z 200 triệu đồng 1.000 triệu đồng vốn điều lệ góp đủ Z Quyền biểu trực tiếp Công ty X Công ty cổ phần Y là: (8.000 Cổ phiếu/10.000 cổ phiếu) x 100% = 80% Quyền biểu trực tiếp Công ty Y Công ty TNHH Z là: (600/1.000) x 100% = 60% Như vậy, quyền biểu công ty cổ phần X với công ty TNHH Z gồm hai phần: Quyền biểu trực tiếp 20% (200/1.000); Quyền biểu gián tiếp qua công ty cổ phần Y 60% Tổng tỷ lệ biểu công ty X Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt Tiểu luận Kế toán tài nắm giữ trực tiếp gián tiếp 80% quyền biểu công ty TNHH Z Theo công ty Z công ty công ty X ii Xác định tỷ lệ lợi ích công ty mẹ cổ đông không kiểm soát  công ty Xác định tỷ lệ lợi ích trực tiếp Công ty mẹ có lợi ích trực tiếp công ty công ty mẹ sở hữu phần toàn tài sản công ty Nếu công ty không bị sở hữu toàn công ty mẹ cổ đông không kiểm soát công ty có lợi ích trực tiếp công ty Lợi ích trực tiếp xác định sở tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư giá trị tài sản bên nhận đầu tư Ví dụ: Công ty mẹ A đầu tư trực tiếp vào ba công ty B1, B2, B3 với tỷ lệ sở hữu tài sản công ty 75%,100% 60% Lợi ích trực tiếp công ty mẹ A lợi ích trực tiếp cổ đông không kiểm soát công ty B1, B2, B3 tính toán sau: Lợi ích trực tiếp công ty mẹ Lợi ích trực tiếp cổ đông không kiểm soát B1 75% 25% B2 100% 0% B3 60% 40% 100% 100% 100% Theo ví dụ nêu trên, công ty mẹ A có tỷ lệ lợi ích trực tiếp công ty B1, B2 B3 75%; 100% 60% Cổ đông không kiểm soát có tỷ lệ lợi ích trực tiếp công ty B1, B2 B3 25%; 0% 40%  Xác định tỷ lệ lợi ích gián tiếp: Công ty mẹ nắm giữ lợi ích gián tiếp công ty phần tài sản công ty nắm giữ trực tiếp công ty khác tập đoàn Tỷ lệ lợi ích gián tiếp công ty mẹ công ty xác định thông qua tỷ lệ lợi ích công ty đầu tư trực tiếp Tỷ lệ (%) lợi ích gián = Tỷ lệ (%) lợi x Tỷ lệ (%) lợi ích công tiếp công ty mẹ ty đầu tư trực tiếp ích công ty Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt Tiểu luận Kế toán tài công ty con đầu tư trực công ty đầu tư gián tiếp tiếp Ví dụ: Công ty mẹ A sở hữu 80% giá trị tài sản công ty B Công ty B sở hữu 75% giá trị tài sản công ty C Công ty A kiểm soát công ty C thông qua công ty B công ty C công ty công ty A Trường hợp lợi ích công ty mẹ A công ty B C xác định sau: Công ty mẹ A Lợi ích trực tiếp Lợi ích gián tiếp Cổ đông không kiểm soát Lợi ích trực tiếp Lợi ích gián tiếp B C 80% 60% 20% 25% 15% 100% 100% Tỷ lệ lợi ích gián tiếp Công ty mẹ A công ty C xác định 60% (80% x 75%) Tỷ lệ lợi ích cổ đông không kiểm soát công ty C 40% tỷ lệ lợi ích gián tiếp 15% ((100% - 80%) x 75%) tỷ lệ lợi ích trực tiếp 25% (100% - 75%) Ví dụ: Công ty A sở hữu 80% giá trị tài sản công ty B 15% giá trị tài sản công ty C Công ty B sở hữu 60% giá trị tài sản công ty C Trường hợp công ty A kiểm soát công ty C Tỷ lệ lợi ích công ty mẹ A công ty B C xác định sau: Công ty mẹ A Lợi ích trực tiếp Lợi ích gián tiếp Cổ đông không kiểm soát Lợi ích trực tiếp Lợi ích gián tiếp B C 80% 15% 48% 20% 100% Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt 25% 12% 100% Tiểu luận Kế toán tài Tỷ lệ lợi ích trực tiếp công ty A công ty B 80% công ty C 15% Tỷ lệ lợi ích gián tiếp công ty mẹ A công ty C 48% (80% x 60%) Vậy tỷ lệ lợi ích công ty mẹ A công ty C 63% (15% + 48%); Tỷ lệ lợi ích trực tiếp cổ đông không kiểm soát Công ty B C 20% (100% - 80%) 25% (100% - 60% - 15%); Tỷ lệ lợi ích gián tiếp cổ đông không kiểm soát công ty C 12% {(100% - 80%) x 60%} Khái niệm quyền kiểm soát quy định theo Quốc tế Theo Chuẩn mực trình bày báo cáo tài quôc tế số 10 (IFRS 10) – Báo cáo tài hợp nhất, bên đầu tư kiểm soát bên đầu tư bên đầu tư có tất điều kiện sau đây: + Quyền chi phối bên đầu tư; + Chịu rủi ro, có quyền việc làm thay đổi khoản lợi ích nhận + từ việc tham gia vào bên đầu tư; Có khả sử dụng quyền chi phối bên đầu tư lên khoản lợi ích thu từ việc đầu tư IFRS 10 cung cấp hướng dẫn rõ ràng khả kiểm soát đơn vị nhận đầu tư mà nhà đầu tư nắm giữ quyền biểu nhỏ 50% Theo IFRS 10, Quyền kiểm soát phụ thuộc vào khả ảnh hưởng nhà đầu hoạt động có liên quan làm biến đổi lợi nhuận đơn vị nhận đầu tư IFRS 10 cho nhà đầu tư kiểm soát đơn vị nhận đầu tư với 50% quyền biểu quyế để xác định quyền kiểm soát nhà đầu tư nắm giữ 50% quyền biểu đơn vị nhận đầu tư Một đơn vị đầu tư cần phải xem xét tất quyền cho có liên quan đến đơn vị nhận đầu tư, quyền bên khác đánh giá kiểm soát Kiến nghị quyền kiểm soát quy định theo Quốc tế Theo IFRS 10 việc nắm giữ quyền biểu 50% nắm giữ số lượng đáng kể quyền biểu mang lại quyền kiểm soát IFRS 10 tiếp cận quyền Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt Tiểu luận Kế toán tài kiểm soát dựa mô hình quyền kiểm soát thực tế Đây quan điểm IFRS số quốc gia Malaysia, Úc Tuy nhiên Mỹ xác định công ty tỷ lệ biểu nên quyền kiểm soát thực tế không sử dụng Đây nội dung Việt Nam nên xem xét vận dụng Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt Tiểu luận Kế toán tài II TÌNH HUỐNG THỰC TẾ Ngày 1/1/20X1: Công ty A mua 70% cổ phần có quyền biển Công ty B giá 850 tỷ đồng, tài sản Công ty B ngày 1/1/X1 sau: Vốn đầu tư 700 Lợi nhuận CPP 300 Giá trị hợp lý 1.000 Giá trị hợp lý tài sản Công ty B giá trị ghi sổ Năm X1 Công ty mẹ A bán hàng hóa cho công ty B với giá bán 680 tỷ giá vốn 230 tỷ, lượng hàng hóa Công ty A mua bên tập đoàn Ngày 31/12/20X1: Công ty B chưa bán lô hàng mua M bên Lợi thương mại phân bổ 05 năm thuế TNDN 20% Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/20X1 sau Chỉ tiêu Công ty A Tài sản ngắn hạn Tiền mặt Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Tài sản cố định Nguyên giá Khấu hao lũy kế Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt Công ty B 1.670 2.140 140 210 1.140 1.290 390 640 2.420 1.430 1.570 1.430 2.600 2.220 -1.030 -790 10 Tiểu luận Kế toán tài Đầu tư vào công ty B 850 - Tổng tài sản 4.090 3.570 Nợ phải trả 1.280 2.490 Nợ ngắn hạn 680 2.040 Nợ dài hạn 600 450 Vốn chủ sở hữu 2.810 1.080 Vốn sở hữu 1.560 700 Lợi nhuận chưa phân phối 1.250 380 4.090 3.570 Tổng nguồn vốn Báo cáo kết kinh doanh năm 20X1 Chỉ tiêu Công ty A Công ty B Doanh thu bán hàng 2.570 830 Giá vốn hàng bán 1.000 490 Chi phí bán hàng 140 80 Chi phí quản lý DN 140 120 Thu nhập khác 245 - Chi phí khác 160 40 1.375 100 Lợi nhuận trước thuế Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt Tiểu luận Kế toán tài Chi phí Thuế TNDN hành 275 20 1.100 80 Chi phí Thuế TNDN hoãn lại Lợi nhuận sau thuế Lập Báo cáo tài hợp ngày 31/12/20X1 Bước 1: Hợp cộng Bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu Công ty A Công ty B Hợp cộng 1.670 2.140 3.810 140 210 350 1.140 1.290 2.430 390 640 1.030 2.420 1.430 3.850 1.570 1.430 3.000 Nguyên giá 2.600 2.220 4.820 Khấu hao lũy kế -1030 -790 (1.820) Tài sản ngắn hạn Tiền mặt Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Tài sản cố định Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt 12 Tiểu luận Kế toán tài Đầu tư vào công ty B 850 - 850 Tổng tài sản 4.090 3.570 7.660 Nợ phải trả 1.280 2.490 3.770 Nợ ngắn hạn 680 2.040 2.720 Nợ dài hạn 600 450 1.050 Vốn chủ sở hữu 2.810 1.080 3.890 Vốn sở hữu 1.560 700 2.260 Lợi nhuận chưa phân phối 1.250 380 1.630 4.090 3.570 7.660 Công ty B Hợp cộng Tổng nguồn vốn Báo cáo kết kinh doanh Chỉ tiêu Công ty A Doanh thu bán hàng 2.570 830 3.400 Giá vốn hàng bán 1.000 490 1.490 Chi phí bán hàng 140 80 220 Chi phí quản lý DN 140 120 260 Thu nhập khác 245 - 245 Chi phí khác 160 40 200 Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt 13 Tiểu luận Kế toán tài Lợi nhuận trước thuế 1.375 100 1.475 275 20 295 Chi phí Thuế TNDN hành Bước 2: Thực bút toán điều chỉnh loại trừ khoản đầu tư công ty mẹ vào công ty Loại trừ giá trị khoản đầu tư công ty mẹ vào công ty ghi nhận lợi thương mại Xác định phần sở hữu Công ty mẹ A giá trị tài sản ngày mua Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/20X1 Vốn chủ sở hữu Công ty mẹ sở hữu ngày mua 70% Vốn đầu tư chủ sở hữu 700 490 Lợi nhuận chưa phân phối 300 210 1.000 700 Cộng tài sản Xác định lợi thương mại phát sinh ngày mua Vốn chủ sở hữu ngày mua Đầu tư vào công ty Công ty mẹ sở hữu 70% 850 Tài sản công ty ngày mua Vốn đầu tư chủ sở hữu 700 Lợi nhuận chưa phân phối 300 Cộng tài sản Phần sở hữu Công ty mẹ (70%) Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt 1.000 700 14 Tiểu luận Kế toán tài Lợi thương mại 150 Bút toán (a) Nợ Vốn đầu tư chủ sở hữu (MS 411) 490 Nợ Lợi nhuận chưa phân phối (MS 420) 210 Nợ Lợi thương mại (MS 261) 150 85 Có đầu tư vào công ty C (MS 251) Bước 3: Phân bổ lợi thương mại Phân bổ lợi thương mại 150 cho năm: 30 tỷ Bút toán (b) Nợ Chi phí quản lý doanh nghiệp (MS 25) 30 Có Lợi thương mại (MS 260) 30 Bước 4: Tách lợi ích cổ đông không kiểm soát Lợi ích Khoản mục Công ty Tỷ lệ Cổ đông B sở hữu không kiểm soát Vốn chủ sở hữu ngày hợp Vốn đầu tư chủ sở hữu Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt 700 30% 210 15 Tiểu luận Kế toán tài Lợi nhuận chưa phân phối 300 30% 90 1.000 30% 300 80 30% 24 1.080 30% 324 Biến động vốn CSH say ngày hợp Lợi nhuận sau thuế năm 20X1 Tổng cộng Bút toán (c) Tách lợi ích cổ đông không kiểm soát sau thời điểm hợp Nợ Vốn đầu tư chủ sở hữu (MS 411) Nợ Lợi nhuận chưa phân phối (MS 420) 210,00 90,00 30 Có Lợi ích cổ đông không kiểm soát (MS 500) Bút toán (d) Tách lợi ích cổ đông không kiểm soát sau thời điểm hợp nhất, báo cáo kết kinh doanh Nợ Lợi nhuận sau thuế TNDN(MS 70) 24 Có Lợi ích cổ đông không kiểm soát (MS 17.1) 24 Bút toán (e) Tách lợi ích cổ đông không kiểm soát sau thời điểm hợp nhất, Bảng cân đối kế toán Nợ Lợi nhuận chưa phân phối(MS 420) Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt 24 16 Tiểu luận Kế toán tài Có Lợi ích cổ đông không kiểm soát (MS 500) 24 Bước 5: Loại trừ giao dịch nội Tập đoàn Bút toán (f) Loại trừ doanh thu giá vốn bán hàng nội bộ, đồng thời loại trừ Lãi chưa thực hàng tồn kho Lãi chưa thực Giá bán 680 Giá vốn 230 Lãi chưa thực 450 Nợ Doanh thu bán hàng (MS 01) 680 Có Giá vốn hàng bán (MS 11) 230 Có Hàng tồn kho (MS 141) 450 Bút toán (g) Điều chỉnh ảnh hưởng thuế hoãn lại tương ứng Nợ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (MS 262) 90 Có Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52) 90 Bước 6: Tổng hợp bút toán điều chỉnh hợp Chỉ tiêu Công ty A Công ty B Hợp cộng Điều chỉnh loại trừ BT Nợ BT Có BCTC Hợp Bảng cân đối kế toán Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt 17 Tiểu luận Kế toán tài 1.6 70 2.140 3.81 3.360 Tiền mặt 40 210 50 350 Hàng tồn kho 1.1 40 1.290 2.4 30 Tài sản ngắn hạn khác 90 640 1.0 30 1.030 Tài sản dài hạn 2.4 20 1.430 3.85 3.210 1.5 70 1.430 3.0 00 3.000 Nguyên giá 2.600 2.220 4.82 4.820 Khấu hao lũy kế -1030 -790 (1.82 0) (1.820) Đầu tư vào công ty B 50 - 50 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Tài sản ngắn hạn Tài sản cố định Lợi thương mại - f a - g - a 50 50 90 90 50 1.980 b 30 120 Tổng tài sản 4.0 90 3.570 7.6 60 6.570 Nợ phải trả 1.2 80 2.490 3.77 3.770 80 2.040 2.7 20 2.720 450 1.0 1.050 Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt 18 Tiểu luận Kế toán tài 00 50 Vốn chủ sở hữu 2.8 10 1.080 3.89 Vốn sở hữu 1.5 60 700 2.2 60 a,c 00 1.560 Lợi nhuận chưa phân phối 1.2 50 380 1.6 30 a,c,e 24 916 2.800 Lợi ích cổ đông không kiểm soát Tổng nguồn vốn c,e 4.0 90 - 3.570 7.6 60 - 1.2 64 24 324 1.6 54 6.570 - - Báo cáo kết kinh doanh 34 44 Doanh thu bán hàng 2.5 70 830 3.40 Giá vốn hàng bán 1.0 00 490 1.49 Chi phí bán hàng 40 80 22 Chi phí quản lý DN 40 120 26 Thu nhập khác 45 - 24 245 Chi phí khác 60 40 20 200 Lợi nhuận trước thuế 1.3 75 100 1.4 75 995 Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt f 80 2.720 f 30 1.260 220 b 30 290 19 Tiểu luận Kế toán tài Chi phí Thuế TNDN hành 75 29 20 295 Chi phí Thuế TNDN hoãn lại g 90 (90 ) - Lợi nhuận sau thuế 1.1 00 80 1.18 Lợi ích cổ đông không kiểm soát Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt d 24 ,0 790 d 24, 24 766 20 ... luận Kế toán tài MỤC LỤC Nguyên Anh Tuấn, lớp Cao học Khóa đợt Tiểu luận Kế toán tài I CƠ SỞ LÝ THUYẾT Khái niệm quy n kiểm soát quy định Việt Nam Theo chuẩn mực kế toán số 25 (VAS 25 ): Kiểm soát: ... đầu tư, quy n bên khác đánh giá kiểm soát Kiến nghị quy n kiểm soát quy định theo Quốc tế Theo IFRS 10 việc nắm giữ quy n biểu 50% nắm giữ số lượng đáng kể quy n biểu mang lại quy n kiểm soát IFRS... không kiểm soát Công ty B C 20 % (100% - 80%) 25 % (100% - 60% - 15%); Tỷ lệ lợi ích gián tiếp cổ đông không kiểm soát công ty C 12% {(100% - 80%) x 60%} Khái niệm quy n kiểm soát quy định theo Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan kế TOÁN tài CHÍNH 2 KHÁI NIỆM QUYỀN KIỂM SOÁT được QUY ĐỊNH ở VIỆT NAM và QUỐC tế HIỆN NAY, Tieu luan kế TOÁN tài CHÍNH 2 KHÁI NIỆM QUYỀN KIỂM SOÁT được QUY ĐỊNH ở VIỆT NAM và QUỐC tế HIỆN NAY, , Khái niệm quyền kiểm soát được quy định ở Việt Nam, II. TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

Hình ảnh liên quan

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20X1 như sau - Tieu luan kế TOÁN tài CHÍNH 2   KHÁI NIỆM QUYỀN KIỂM SOÁT được QUY ĐỊNH ở VIỆT NAM và QUỐC tế HIỆN NAY

Bảng c.

ân đối kế toán tại ngày 31/12/20X1 như sau Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng cân đối kế toán - Tieu luan kế TOÁN tài CHÍNH 2   KHÁI NIỆM QUYỀN KIỂM SOÁT được QUY ĐỊNH ở VIỆT NAM và QUỐC tế HIỆN NAY

Bảng c.

ân đối kế toán Xem tại trang 12 của tài liệu.
Tách lợi ích của cổ đông không kiểm soát sau thời điểm hợp nhất, trên Bảng cân đối kế toán - Tieu luan kế TOÁN tài CHÍNH 2   KHÁI NIỆM QUYỀN KIỂM SOÁT được QUY ĐỊNH ở VIỆT NAM và QUỐC tế HIỆN NAY

ch.

lợi ích của cổ đông không kiểm soát sau thời điểm hợp nhất, trên Bảng cân đối kế toán Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan