0

Thể loại hệ thần kinh

35 305 0
  • Thể loại hệ thần kinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 11:47

ể loại:Hệ thần kinh Mục lục Cảm giác kèm 1.1 2.1 am khảo Hệ giác quan 3.1 Tổng quan 3.2 ị giác 3.3 ính giác 3.4 Vị giác 3.5 Khứu giác 3.6 Xúc giác 3.7 Xem thêm 3.8 Chú thích Hệ thần kinh 4.1 Sơ lược hệ thần kinh 4.1.1 Nơ-ron, đơn vị cấu tạo hệ thần kinh 4.1.2 Các phận hệ thần kinh Não tủy sống 4.2.1 am khảo 4.3 Hạ thần kinh 4.2 Chú thích Não Hệ thần kinh ngoại vi 5.1 Chú thích Hệ thần kinh trung ương 6.1 Chú thích 6.2 Xem thêm Hệ thần kinh đối giao cảm 10 7.1 an hệ đến hệ thần kinh giao cảm 10 7.2 Định vị khoa học 10 7.3 Xem thêm 10 i ii MỤC LỤC 7.4 am khảo 10 Hội ứng tiểu não 11 8.1 Cấu tạo tiểu não 11 8.2 Triệu chứng lâm sàng 11 8.3 Nguyên nhân số hội chứng tiểu não 12 8.4 Mức độ nguy hiểm 12 8.5 Chữa trị 12 8.6 Xem thêm 12 8.7 am khảo 12 Lissencephaly (Não mịn) 13 9.1 am khảo 13 9.2 Liên kết 13 10 Mô thần kinh 14 11 Mạng nơ-ron 15 11.1 Đặc điểm 15 11.2 Bộ não, mạng nơ-ron máy tính 16 11.3 Mạng nơ-ron Trí tuệ nhân tạo 16 11.3.1 Nền tảng 11.3.2 Các loại học 16 16 11.3.3 Các thuật toán học 16 11.3.4 Các tính chất lý thuyết 17 11.3.5 Các loại mạng nơ-ron nhân tạo 17 11.4 Mạng nơ-ron ngành thần kinh học 17 11.4.1 Các loại mô hình 17 11.4.2 Các nghiên cứu 17 17 11.6 Lịch sử khái niệm mạng nơ-ron 17 11.7 Xem thêm 18 11.8 am khảo 18 11.9 Liên kết 19 11.5 = am khảo 12 Nơron 20 12.1 Cấu tạo 20 12.2 Chức 20 12.3 Phân loại 20 12.3.1 eo hướng dẫn truyền xung thần kinh 20 12.3.2 eo chức 21 12.4 Hình ảnh 21 12.5 Chú thích 21 MỤC LỤC iii 12.6 Xem thêm 21 12.7 Liên kết 21 12.8 am khảo 22 13 Virus dại 23 13.1 am khảo 14 Đồi thị 24 14.1 am khảo 15 Động kinh 15.1 Dịch tễ học 23 24 25 25 15.2 Phân loại 25 15.3 Chẩn đoán 26 15.4 Chữa trị 26 15.4.1 Cấp cứu 26 15.4.2 uốc chống động kinh 26 15.4.3 Giải phẫu chữa động kinh 26 15.4.4 Những phương pháp khác: Chữa động kinh phương pháp châm cứu, kết hợp với trị liệu đông dược 26 15.5 Chứng động kinh người tiếng 27 27 15.7 Đọc thêm 28 15.8 Liên kết 28 15.9 Nguồn, người đóng góp, giấy phép cho văn hình ảnh 29 15.9.1 Văn 29 15.9.2 Hình ảnh 29 15.9.3 Giấy phép nội dung 31 15.6 Chú thích Chương Cảm giác kèm gọi “cảm giác kèm tự sinh” (adventitious) để phân biết với loại “bẩm sinh” thông thường Cảm giác kèm tự sinh ma túy đột quỵ (nhưng không mù điếc) gây số liên kết giác quan âm → thị giác tiếp xúc → thính giác; hay nhiều trường hợp biết đến có liên quan đến kiến thức hay văn hóa, tự vị, từ vị, ngày tuần, tháng năm CẢM GIÁC KÈM 0123456789 Ví dụ theo cách mà người bị chứng cảm giác kèm cảm giác (nhưng không thiết phải thấy) số chữ số Các nhà khoa học nghiên cứu nhiều cảm giác kèm vào cuối kỷ 19 đầu kỷ 20, hội chứng chủ yếu bị bỏ rơi vào kỷ 20 nhà nghiên cứu đại khám phá lại.[18] Các nhà nghiên cứu tâm lý học chứng minh kiện cảm giác kèm có ảnh hưởng dáng điệu đo được, nghiên cứu dùng hình ảnh thần kinh chức nhận kiểu mẫu kích thích não khác nhau.[6] Nhiều người có cảm giác kèm lợi dụng khả đặc biệt họ trình sáng tạo, nhiều người cảm giác kèm sơn vẽ tác phẩm nghệ thuật để cố gắng bắt chước hội chứng Các nhà tâm lý học nhà thần kinh học nghiên cứu cảm giác kèm để rút kinh nghiệm trình nhận thức tri giác có người thường người có cảm giác kèm Cảm giác kèm (tiếng Anh: synesthesia hay synæsthesia) tượng cảm giác có nguồn gốc thần kinh làm cho tự động kích thích đường cảm giác hay nhận thức cảm giác cách khác.[1][2][3][4] Với loại cảm giác kèm thường gặp, gọi cảm giác kèm tự vị → màu (grapheme → color synesthesia), chữ chữ số cảm giác có màu sắc cố hữu.[5][6] Với tính cách hóa số-chữ (ordinal linguistic personification, OLP), số, ngày tuần, tháng năm gợi lên tính cách,[7][8] với loại không gian–dãy khuôn số (number form), chúng gợi lên vị trí xác không gian (chẳng hạn 1980 “xa hơn” 1990) cảm giác năm đồ ba chiều.[9][10][11] Một loại khám phá, cảm giác kèm chuyển động thị giác → âm thanh, làm cho nghe tiếng động thấy chuyển động thị giác ánh sáng lung linh.[12] Hơn 60 loại cảm giác kèm báo cáo,[13] có số loại nhà khoa học nghiên cứu.[14] Ngay nhóm người có loại, người cảm giác kèm đến độ khác nhau,[15] người nhận thấy khả cảm giác đến độ khác nhau.[16] 1.1 Chú thích [1] Cytowic, Richard E (2002) Synesthesia: A Union of the Senses (bằng tiếng Anh) (ấn 2) Cambridge, Massachuses: Nhà xuất MIT ISBN 0-262-032961 OCLC 49395033 Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp) Tuy ẩn dụ đa giác quan (thí dụ “câu văn sáng sủa”) coi có tính “cảm giác kèm”, cảm giác kèm thật vô tình Có ước lượng tỷ lệ người có cảm giác kèm cao đến 23 người tính vào loại.[17] Chứng cảm giác kèm truyền gia đình, cách di truyền chưa rõ Nó báo cáo lúc sử dụng ma túy, sau bị đột quỵ, lúc lên động kinh thùy thái dương (temporal lobe epilepsy), mù mắt hay điếc tai Cảm giác kèm nguồn gốc di truyền [2] Cytowic, Richard E (2003) e Man Who Tasted Shapes (bằng tiếng Anh) Cambridge, Massachuses: Nhà xuất MIT ISBN 0-262-53255-7 OCLC 53186027 Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp) [3] Cytowic, Richard E.; David M Eagelman (2009) Wednesday is Indigo Blue: Discovering the Brain of Synesthesia (bằng tiếng Anh) Lời bạt: Dmitri Nabokov Cambridge, Massachuses: Nhà xuất MIT tr 309 CHƯƠNG CẢM GIÁC KÈM ISBN 0-262-01279-9 Kiểm tra giá trị |isbn= (trợ giúp) Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp) [4] Harrison, John E.; Simon Baron-Cohen (1996) Synaesthesia: classic and contemporary readings (bằng tiếng Anh) Oxford: Blackwell Publishing ISBN 0-63119764-8 OCLC 59664610 Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp) [5] Rich, Anina N.; Jason B Maingley (tháng 2002) “Anomalous perception in synaesthesia: a cognitive neuroscience perspective” Nature Reviews Neuroscience (bằng tiếng Anh) (1): 43–52 PMID 11823804 doi:10.1038/nrn702 Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2008 Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp) [6] Hubbard, Edward M.; V S Ramachandran (tháng 11 2005) “Neurocognitive mechanisms of synesthesia” Neuron (bằng tiếng Anh) (Nhà xuất Cell) 48 (3): 509–520 PMID 16269367 doi:10.1016/j.neuron.2005.10.012 Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp) [7] Simner, Julia; Emma Holenstein (tháng 2007) “Ordinal linguistic personification as a variant of synesthesia” Journal of Cognitive Neuroscience (bằng tiếng Anh) 19 (4): 694–703 PMID 17381259 doi:10.1162/jocn.2007.19.4.694 Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2008 Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp) [8] Smilek, Daniel; Kelly A Malcolmson, Jonathan S A Carriere, Meghan Eller, Donna Kwan, Michael Reynolds (tháng 2007) “When '3' is a jerk and 'E' is a king: personifying inanimate objects in synesthesia” Journal of Cognitive Neuroscience (bằng tiếng Anh) 19 (6): 981– 992 PMID 17536968 doi:10.1162/jocn.2007.19.6.981 Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2008 Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp) [9] Galton, Francis (1880) “Visualized Numerals” (PDF) Nature (bằng tiếng Anh) 22: 494–495 doi:10.1038/021494e0 Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp) [10] Seron, Xavier; Mauro Pesenti; Marie-Pascale Noël; Gérard Deloche; Jacques-André Cornet (tháng 1992) “Images of numbers, or 'When 98 is upper le and sky blue'” Cognition (bằng tiếng Anh) 44 (1–2): 159– 196 PMID 1511585 doi:10.1016/0010-0277(92)90053-K Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp) [11] Noam Sagiv; Simner, Julia; James Collins; Brian Buerworth; Jamie Ward (tháng 2006) “What is the relationship between synaesthesia and visuo-spatial number forms?” Cognition (bằng tiếng Anh) 101 (1): 114–128 PMID 16288733 doi:10.1016/j.cognition.2005.09.004 Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp) [12] Saenz, Melissa; Christof Koch (tháng 2008) “e sound of change: visually-induced auditory synesthesia” (PDF) Current Biology (bằng tiếng Anh) (Nhà xuất Cell) 18 (15): R650–R651 PMID 18682202 doi:10.1016/j.cub.2008.06.014 Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2008 Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp) [13] Day, Sean (2009) “Types of synesthesia” Synesthesia (bằng tiếng Anh) Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 12 năm 2005 Truy cập ngày 18 tháng năm 2009 Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp) [14] Campen, Crétien van (2007) e Hidden Sense: Synesthesia in Art and Science (bằng tiếng Anh) Cambridge, Massachuses: Nhà xuất MIT ISBN 0-262-22081-4 OCLC 80179991 Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp) [15] Hubbard, Edward M.; A Cyrus Arman; Vilayanur S Ramachandran; Geoffrey M Boynton (tháng 2005) “Individual differences among grapheme-color synesthetes: brain-behavior correlations” (PDF) Neuron (bằng tiếng Anh) (Nhà xuất Cell) 45 (6): 975–85 PMID 15797557 doi:10.1016/j.neuron.2005.02.008 Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp) [16] Campen, Cretien van (2009) “e Hidden Sense: On Becoming Aware of Synesthesia” (PDF) Revista Digital de Tecnologias Cognitivas (TECCOGS) (bằng tiếng Anh) (Đại học Công giáo São Paulo) 1: 1–13 Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp) [17] Julia Simner; Catherine Mulvenna; Noam Sagiv đồng nghiệp (2006) “Synaesthesia: the prevalence of atypical cross-modal experiences” Perception (bằng tiếng Anh) (Pion) 35 (8): 1024–1033 PMID 17076063 doi:10.1068/p5469 [18] Campen, Crétien van (tháng 1999) “Artistic and psychological experiments with synesthesia” Leonardo (bằng tiếng Anh) 32 (1): 9–14 doi:10.1162/002409499552948 Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Đã định rõ tham số |author= |last= (trợ giúp); Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp) Chương Hạch thần kinh A dorsal root ganglion (DRG) from a chicken embryo (around stage of day 7) after incubation overnight in NGF growth medium stained with anti-neurofilament antibody Note the axons growing out of the ganglion Hạ thần kinh khối nơ-ron nằm phần thần kinh trung ương Tất hạch thần kinh thuộc phần thần kinh ngoại biên hệ thần kinh sinh dưỡng Chúng nằm xa bên cạnh số quan Trong số hạch có chuỗi hạch nằm hai bên cột sống hạch lớn nằm khoang bụng (gọi hạch mặt trời) 2.1 Tham khảo Chương Hệ giác quan Hệ giác quan phần hệ thần kinh có chức 3.3 Thính giác thu nhận thông tin giác quan Năm phận thể người động vật (ngũ giác quan, hay ngắn: ngũ giác) có tác dụng cảm nhận kích thích môi trường bên thể, quan ính giác năm giác quan Đây khả bao gồm ị giác, ính giác, Vị giác, Khứu giác Xúc tiếp thu âm cách phát dao giác động qua quan ví dụ tai Ngoài có giác quan liên quan đến tâm Ở người động vật có xương sống khác, việc linh suy nghĩ mà người ta hay gọi Giác quan thứ nghe thực chủ yếu hệ thính giác: sáu Đó trực giác dao động tai phát chuyển thành xung thần kinh mà não thu nhận Cũng xúc giác, thính giác đòi hỏi nhạy cảm chuyển động 3.1 Tổng quan phân tử giới bên thể Cả thính giác xúc giác loại cảm giác học Việc kích thích từ giác quan tạo tín (mechanosensation)[1] hiệu điện, đa số tính hiệu truyền đến vỏ não, phần lại truyền đến tiểu não Mỗi giác quan Thính giác ngoại vi gồm phần: 1/ phận cảm biến lượng kích thích thành hưng phấn thần kinh/tín hiệu; 2/ Hệ thống thính giác ngoại vi chịu trách nhiệm phận dẫn truyền thần kinh; 3/bộ phận phân tích trình sinh lý thính giác Đây quy trình vỏ não chuyển hưng phấn thành cảm giác cho phép tiếp nhận âm chuyển đổi thành xung điện gửi đến não thông qua dây thần kinh thính giác 3.2 Thị giác ính giác ngoại vi tai Tai người chia thành ba phần: • Tai ngoài, kênh lượng âm ị giác khả nhận diễn giải thông tin từ ánh sáng vào mắt Việc tri giác gọi thị lực, nhìn • Tai giữa, chuyển đổi lượng âm thành lượng học, truyền - khuếch đại đến tai Hệ thị giác cho phép người thu nhận xử lý thông tin từ môi trường Hành động nhìn thấu kính mắt điều chỉnh để thu ảnh cảnh vật xung quanh vào màng lưới nhạy sáng nằm sau mắt (võng mạc) Về chất, võng mạc phần tách biệt não bộ, hoạt động máy biến đổi để chuyển đổi mẫu ánh sáng thành tín hiệu thần kinh Võng mạc có tế bào nhạy với tác nhân kích thích ánh sáng Chúng phát quang tử kích thích đáp ứng cách sinh xung/tín hiệu thần kinh Các tín hiệu xử lý cấu trúc thứ lớp gồm phần khác não bộ, từ võng mạc đến nhân cong biên, đến vỏ não sơ cấp thứ cấp • Tai trong, thực công việc chuyển đổi cuối lượng học thành xung điện Thính giác trung tâm Hệ thống thính giác trung tâm bao gồm: 30.000 tế bào thần kinh tạo thành dây thần kinh thính giác truyền xung điện để não để xử lý, vùng não dành riêng cho việc xử lý tín ông qua dây thần kinh thính giác, não nhận thông tin có chứa kiểu mẫu đặc trưng âm so sánh với 3.7 XEM THÊM khác biệt lưu trữ nhớ (kinh nghiệm khứ) để nhận dạng chúng Mặc dù thông tin nhận không tương ứng với thông tin lưu trữ nhớ, não cố gắng để thích ứng với mô hình biết đến với người xem xét mà bạn mong muốn Nếu tìm thấy mô hình tương tự thông tin nhận được, não có hai lựa chọn: từ chối lưu trữ Nếu lưu trữ, tạo mô hình so sánh 3.4 Vị giác Vị giác hình thức cảm nhận hóa học trực tiếp Vị giác năm giác quan người Khái niệm vị giác đề cập đến khả phát mùi vị chất thực phẩm, số khoáng chất chất độc (độc tố) Ở người động vật có xương sống khác, cảm nhận vị kết hợp với phần cảm nhận mùi nhận thức não mùi vị Ở phương Tây, người ta xác định bốn cảm giác vị truyền thống: mặn, ngọt, chua đắng Trong người phương Đông quan niệm có năm vị mặn, ngọt, chua, cay đắng, chí sáu vị (thêm vị umami) Vị giác chức cảm giác hệ thần kinh trung ương Các tế bào tiếp nhận vị người có bề mặt lưỡi, dọc theo vòm miệng biểu mô họng nắp quản 3.5 Khứu giác Khứu giác năm giác quan người động vật Giác quan có tác dụng cảm nhận mùi Ở người quan mũi 3.6 Xúc giác Xúc giác cảm giác có đụng chạm, tiếp xúc da (qua tay, chân…) Nnững nhận thức coi năm giác quan động vật nhận biết hay ước lượng cấu tạo bề mặt, trọng lượng, độ lớn, độ nóng vật chất hay đối tượng qua tiếp xúc da, qua động tác rờ, nắn, nâng, cọ xát, ôm… Những nhận thức chuyển thẳng lên não cho phép não đánh giá xác định nhiệt độ, nguy hiểm (tạo cảm giác đau đớn, nóng lạnh… tạo phỏng, bị thương)… 3.7 Xem thêm • Giác quan 3.8 Chú thích [1] Kung C (2005 Aug 4) “A possible unifying principle for mechanosensation” Nature 436 (7051): 647–654 Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp) Chương Hệ thần kinh Cerebrum Cerebellum Brainstem Spinal cord CNS Brachial plexus Nerves: 8 Musculocutaneous 10 Radial 12 Median Ulnar 4.1 Sơ lược hệ thần kinh Cranial nerves: Vagus 11 Thoracoabdominal nerves: 4.1.1 Nơ-ron, đơn vị cấu tạo hệ thần kinh Intercostals Subcostal Iliohypogastric Ilioinguinal Lateral cutaneous of thigh Genitofemoral Lumbar plexus Nerves: Obturator Femoral Muscular branches of femoral Saphenous Pudendal nerve Sacral plexus Nerves: Sciatic Tibial Common peroneal Deep peroneal Superficial peroneal Sural Một nơ-ron cấu tạo nó: sợi nhánh (dendrite), thân nơ-ron (soma), sợi trục (axon), bao mi-ê-lin (myelin sheath), eo răngvi-ê (node of ranvier), xi-nap (synapse) Hệ thần kinh người: phận trung ương tô màu vàng, phận ngoại biên tô màu xanh Mỗi nơ-ron gồm thân chứa nhân, hình nhiều cạnh bầu dục sợi Từ thân phát nhiều tua (sợi) ngắn phân nhánh cành gọi sợi nhánh tua dài, mảnh gọi sợi trục Dọc sợi trục có tế bào Schwann bao bọc tạo nên bao miê-lin Sợi trục nối trung ương thần kinh với quan, chúng chung với thành bó gọi dây thần kinh Khoảng cách bao có đoạn ngắn gọi eo răng-vi-ê, diện tích tiếp xúc nhánh nhỏ phân từ tận sợi trục nơ-ron với sợi nhánh nơ-ron khác quan thụ cảm gọi xi-náp Nơ-ron có nhiều hình dạng: nơron đa cực có thân nhiều sợi nhánh, nơ-ron lưỡng cực với sợi nhánh sợi trục đối diện nhau; nơron đơn cực có tua sợi nhánh sợi trục hợp lại mà thành Chức nơ-ron cảm ứng dẫn truyền xung thần kinh dạng tín hiệu hóa học Từ nơ-ron chia làm ba loại: Hệ thần kinh hệ quan phân hóa cao thể người, dạng ống mạng lưới khắp thể, cấu tạo loại mô chuyên biệt mô thần kinh, gồm tế bào thần kinh — nơ-ron tế bào thần kinh đệm (thần kinh giao) Cũng nơ-ron tạo hai thành phần não, tủy sống hạch thần kinh chất xám chất trắng Về mặt cấu tạo, hệ thần kinh chia làm phận phận trung ương (não, tủy sống) phận ngoại biên (các dây thần kinh, hạch thần kinh), phận trung ương giữ vai trò chủ đạo Về chức năng, hệ thần kinh chia thành hệ thần kinh vận động (điều khiển cơ, xương) hệ thần kinh sinh dưỡng (hệ thần kinh thực vật) Hệ thần kinh sinh dưỡng lại gồm phân hệ phân hệ giao cảm phân hệ đối giao cảm Hoạt động thần kinh cấp cao người hình thành nên nhiều phản xạ tập quen (PXĐTQ) phức tạp mà không sinh vật có Vì vậy, việc "vệ sinh" hệ thần kinh có sở khoa học cần thiết để hệ thần kinh đạt chất lượng hoạt động cao • Nơ-ron hướng tâm (nơ-ron cảm giác) có thân nằm trung ương thần kinh dẫn xung thần kinh 11.5 = THAM KHẢO 17 Các phương pháp thường dùng cho huấn luyện mạng (các mô hình mạng nơ-ron sinh học) lý thuyết (lý nơ-ron là: phương pháp tiến hóa, giải thuật luyện kim thuyết học thống kê lý thuyết thông tin) (simulated annealing), expectation maximisation (cực đại hóa kỳ vọng) phương pháp không tham số 11.4.1 Các loại mô hình (non-parametric methods) Xem thêm Học máy 11.3.4 Các tính chất lý thuyết Năng lực Một số mô hình lý thuyết mạng nơ-ron phân tích để tính toán số tính chất, chẳng hạn khả lưu trữ tối đa, độc lập với thuật toán học Nhiều kỹ thuật ban đầu phát triển để nghiên cứu hệ từ trường nhiễu (disordered magnetic systems (spin glasses)) áp dụng thành công cho kiến trúc mạng nơ-ron đơn giản, chẳng hạn mạng perceptron Công trình nghiên cứu có ảnh hưởng lớn E Gardner B Derrida cho thấy nhiều tính chất thú vị perceptron với trọng số có giá trị số thực, nghiên cứu sau W Krauth M Mezard mở rộng nguyên lý cho trọng số có giá trị 11.3.5 Các loại mạng nơ-ron nhân tạo Perceptron lớp Perceptron nhiều lớp Mạng bán kính-tâm Support vector machines Commiee machines Bản đồ tự điều chỉnh Máy thống kê Xem mạng nơ-ron nhân tạo để có thông tin nhiều dạng mạng nơ-ron Ngành thần kinh học sử dụng nhiều mô hình nhiều mức độ trừu tượng khác mô hình khía cạnh khác hệ thần kinh Từ mô hình hành vi ngắn hạn nơ-ron, qua mô hình phát sinh động lực cho mạch nơ-ron từ tương tác nơ-ron cá thể, tới mô hình phát sinh ứng xử từ mô đun thần kinh trừu tượng đại diện cho hệ thống hoàn chỉnh Các mô hình bao gồm mô hình plasticity ngắn hạn dài hạn hệ thần kinh mối liên quan tới việc học ghi nhớ, từ mức nơ-ron tới mức hệ thống 11.4.2 Các nghiên cứu Trong hầu hết nghiên cứu ban đầu quan tâm đến tính chất điện nơ-ron, phần đặc biệt quan trọng nghiên cứu gần tìm hiểu vai trò neuromodulators chẳng hạn dopamine, acetylcholine, serotonin hành vi học tập 11.5 = Tham khảo = • Dayan, Peter; Abbo, L.F Neuroscience Nhà xuất MIT eoretical • Gerstner, Wulfram; Kistler, Werner Spiking Neuron Models:Single Neurons, Populations, Plasticity Nhà xuất Đại học Cambridge 11.6 Lịch sử khái niệm mạng nơ11.4 Mạng nơ-ron ngành thần ron kinh học ần kinh học lý thuyết tính toán quan tâm đến phân tích lý thuyết mô hình tính toán hệ thần kinh sinh học Do hệ thần kinh có liên quan mật thiết tới trình nhận thức ứng xử, ngành liên quan chặt chẽ tới mô hình hóa hành vi nhận thức Mục tiêu ngành xây dựng mô hình hệ thần kinh sinh học để tìm hiểu chế hoạt động hệ thống sinh học Để đạt hiểu biết này, nhà thần kinh học cố gắng xây dựng mối liên hệ liệu trình sinh học quan sát được, chế sinh học cho xử lý thần kinh với việc học Khái niệm mạng nơ-ron bắt đầu vào cuối thập kỷ 1800 người ta cố gắng mô tả hoạt động trí tuệ người Ý tưởng bắt đầu áp dụng cho mô hình tính toán từ mạng Perceptron Đầu thập kỷ 1950 Friedrich Hayek người khẳng định ý tưởng trật tự tự phát não xuất phát từ mạng phân tán gồm đơn vị đơn giản (nơ-ron) Cuối thập kỷ 1940, Donnald Hebb đưa giả thuyết chế thần kinh mềm dẻo (neural plasticity), Hebbian learning (⁇?) Hebbian learning coi quy tắc 'điển hình' học 18 CHƯƠNG 11 MẠNG NƠ-RON giám sát Nó (và biến thể) mô hình Mạng truyền ngược tạo nhiều hứng khởi có thời kỳ đầu long term potentiation (tạo tiềm lực nhiều tranh cãi chuyện quy trình học dài hạn) thực não hay không Một phần Perceptron phân loại tuyến tính dành cho chưa tìm chế truyền tín hiệu ngược Nhưng lý việc phân loại liệu x ∈ Rn xác định tham quan trọng chưa có nguồn tín hiệu 'dạy' số w ∈ Rn , b ∈ R hàm đầu f = w′ x + b hay tín hiệu 'đích' đáng tin cậy Các tham số thích nghi với quy tắc tùy biến (ad-hoc) tương tự với xuống dốc ngẫu nhiên (stochastic steepest gradient descent) Perceptron phân loại hoàn hảo tập liệu mà lớp khác phân tách tuyến tính (linearly separable) không gian đầu vào Nó thường thất bại hoàn toàn liệu không chia tách Sự phát triển thuật toán ban đầu tạo số hứng khởi, phần mối quan hệ chế sinh học Sau này, phát điểm yếu làm cho mô hình Perceptron bị bỏ mặc mô hình phi tuyến đưa Cognitron (1975) mạng nơ-ron đa tầng thời kỳ đầu với thuật toán huấn luyện Các chiến lược thần kinh khác khác cấu trúc thực mạng phương pháp thiết lập trọng số cho kết nối Mỗi dạng có ưu điểm nhược điểm riêng Mạng lan truyền thông tin theo hướng, thông tin đẩy đẩy lại nút xuất tự kích hoạt mạng dừng trạng thái kết thúc Khả truyền liệu hai chiều nơ-ron/nút sử dụng mạng Hopfield (1982), chuyên hóa tầng nút cho mục đích cụ thể đưa mạng nơ-ron lai (hybrid neural network) Giữa thập kỷ 1980, xử lý phân tán song song (parallel distributed processing) trở nên chủ đề thu hút nhiều quan tâm tên connectionism Mạng truyền ngược (backpropagation) có lẽ nguyên nhân tái xuất mạng nơ-ron từ công trình “Learning Internal Representations by Error Propagation” (học biểu diễn bên cách lan truyền lỗi) xuất năm 1986 Mạng truyền ngược ban đầu sử dụng nhiều tầng, tầng gồm đơn vị tổng-trọng-số có dạng f = g(w′ x + b) , g hàm sigmoid Huấn luyện thực theo kiểu xuống dốc ngẫu nhiên Việc sử dụng quy tắc tính nguyên hàm cho hàm hợp (chain rule) tính toán thay đổi thích hợp cho tham số dẫn đến thuật toán 'truyền ngược lỗi' Đó nguồn gốc thuật ngữ truyền ngược Tuy nhiên, chất, dạng xuống dốc Việc xác định tham số tối ưu cho mô hình thuộc dạng không đơn giản, dựa vào phương pháp xuống dốc để có lời giải tốt mà không cần xuất phát điểm tốt Ngày nay, mạng có kiến trúc với mạng truyền ngược gọi mạng Perceptron đa tầng uật ngữ không hàm ý giới hạn loại thuật toán dùng cho việc học Ngày nay, nhà thần kinh học thành công việc tìm mối liên hệ học tăng cường hệ thống hưởng thưởng dopamine (dopamine system of reward) Tuy nhiên, vai trò neuromodulator khác nghiên cứu 11.7 Xem thêm • Mạng nơ-ron nhân tạo • Kiến trúc nhận thức (Cognitive architecture) • Biologically-inspired computing • Xử lý phân tán song song (Parallel distributed processing) • Điều kiển học sinh học (Biological cybernetics) • Biểu diễn phân tán (distributed representation) • Neuro-fuzzy • Phần mềm mạng nơ-ron 11.8 Tham khảo • Agre, Philip E (1997) Learning in Doing: Social, Cognitive and Computational Perspectives Comparative Cognitive Robotics Nhà xuất Đại học Cambridge tr 80 ISBN 0-521-38603-9 • Arbib, Michael A biên tập (1995) e Handbook of Brain eory and Neural Networks • Alspector, Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 4.874.963 "Neuromorphic learning networks" 17 tháng 10 năm 1989 • Bertsekas, Dimitri Programming P (1999) Nonlinear • Bertsekas, Dimitri P.; Tsitsiklis, John N (1996) Neuro-dynamic Programming • Boyd, Stephen; Vandenberghe, Lieven (2004) Convex Optimization • Fukushima Kunihiko (1975) “Cognitron: A Self-Organizing Multilayered Neural Network” Biological Cybernetics 20: 121–136 • Gardner, E.J.; Derrida, B (1988) “Optimal storage properties of neural network models” Journal of Physics A 21: 271–284 11.9 LIÊN KẾT NGOÀI • Krauth, W.; Mezard, M (1989) “Storage capacity of memory with binary couplings” Journal de Physique 50: 3057–3066 • Maass, W.; Markram, H (2002) “On the computational power of recurrent circuits of spiking neurons” Journal of Computer and System Sciences 69(4): 593–616 • MacKay, David (2003) Information eory, Inference, and Learning Algorithms • Mandic, D.; Chambers, J (2001) Recurrent Neural Networks for Prediction: Architectures, Learning algorithms and Stability Wiley • Minsky, M.; Papert, S (1969) An Introduction to Computational Geometry Nhà xuất MIT • Muller, P.; Insua, D.R (1995) “Issues in Bayesian Analysis of Neural Network Models” Neural Computation 10: 571–592 • Reilly, D.L.; Cooper, L.N.; Elbaum, C (1982) “A Neural Model for Category Learning” Biological Cybernetics 45: 35–41 • Rosenbla, F (1962) Principles of Neurodynamics Spartan Books • Suon, Richard S.; Barto, Andrew G (1998) Reinforcement Learning: An introduction • Wilkes, A.L.; Wade, N.J (1997) “Bain on Neural Networks” Brain and Cognition 33: 295–305 • Wasserman, P.D (1989) Neural computing theory and practice Van Nostrand Reinhold 11.9 Liên kết • Usenet FAQ: comp.ai.neural-nets • Connectionism at MindDict • Chương trình mạng nơ ron đa lớp (Multi Layer Neural Network) mạng nơ ron tự tổ chức (Self Organizing Maps) có giải thích tiếng Việt • Sử dụng phần mềm mạng nơ ron lớp Spice-MLP • Sử dụng phần mềm mạng tự tổ chức Spice-SOM • Hướng dẫn sử dụng mạng nơ ron ứng dụng thực tế có minh họa phân loại ảnh khuôn mặt, ảnh người bộ, ảnh xe hơi, dự báo chứng khoán số ví dụ khác 19 Chương 12 Nơron Nơ-ron (bắt nguồn từ tiếng Pháp: neurone)[1] tế bào thần kinh thức có chức truyền dẫn xung điện.[2] Nơ-ron đơn vị cấu tạo hệ thống thần kinh phần quan trọng não.ân sợi nhánh nơron tạo thành chất xám Sợi trục (nếu chung với thành bó gọi dây thần kinh) cấu tạo chất trắng não.[3] Ước tính có khoảng 100 tỷ (1011 ) nơron 100 nghìn tỷ (1014 ) xináp não người.[4] Các tế bào thần kinh hỗ trợ microglia tế bào hình (các tế bào thần kinh đệm) Nơ-ron tế bào dài thể, biệt hóa cao độ nên trung thể khả phân chia, có khả tái sinh phần cuối sợi trục bị tổn thương.[3][5] xúc nhánh nhỏ phân từ tận sợi trục nơ-ron với sợi nhánh nơ-ron khác quan thụ cảm gọi xi-náp Nơ-ron có nhiều hình dạng: nơ-ron đa cực có thân nhiều sợi nhánh, nơ-ron lưỡng cực với sợi nhánh sợi trục đối diện nhau; nơ-ron đơn cực có tua sợi nhánh sợi trục hợp lại mà thành [5] Dendrite Axon Terminal Cell body Axon 12.1 Cấu tạo Nucleus Node of Ranvier Schwann cell Myelin sheath Cấu tạo Nơron: Dendrite: sợi nhánh /Nucleus: Nhân /Cell body: Thanh nơron /Axon: sợi trục /Myelin Sheath: Bao Miêlin /Nodes of Ranvier: eo Răngviê /Axon Terminal, đầu cuối sợi trục 12.2 Chức Chức nơ-ron cảm ứng dẫn truyền xung thần kinh dạng tín hiệu hóa học hoạt động điều khiển, điều hoà phối hợp hoạt động quan hệ quan thể nhằm tạo thích nghi với thay đổi từ môi trường bên bên ngoài.[3] Một nơ-ron cấu tạo nó: sợi nhánh (dendrite), thân nơ-ron (soma), sợi trục (axon), bao mi-ê-lin (myelin sheath), eo răngvi-ê (node of ranvier), xi-nap (synapse) 12.3 Phân loại Mỗi nơ-ron gồm thân chứa nhân, hình nhiều 12.3.1 Theo hướng dẫn truyền xung thần cạnh bầu dục sợi Từ thân phát nhiều tua kinh (sợi) ngắn phân nhánh cành gọi sợi nhánh [2][3] tua dài, mảnh gọi sợi trục Dọc sợi trục [3] có tế bào xchoan bao bọc tạo nên bao Có ba loại nơron mi-ê-lin Sợi trục nối trung ương thần kinh với quan, chúng chung với thành bó • Nơ-ron hướng tâm (nơ-ron cảm giác) có thân nằm gọi dây thần kinh Khoảng cách bao có trung ương thần kinh dẫn xung thần kinh đoạn ngắn gọi eo răng-vi-ê, diện tích tiếp trung ương thần kinh 20 12.5 CHÚ THÍCH 21 • Nơ-ron trung gian (nơ-ron liên lạc) nằm trung ương thần kinh, gồm sợi hướng tâm li tâm, làm nhiệm vụ liên lạc • Nơ-ron li tâm (nơ-ron vận động) có thân nằm trung ương thần kinh (hoặc hạch thần kinh sinh dưỡng), dẫn xung li tâm từ não tủy sống đến quan phản ứng để gây vận động tiết 12.3.2 • Theo chức Các nơron cảm giác mang tín hiệu từ giác quan đến tủy sống não Nơron chuyển tiếp mang thông điệp từ phần hệ thần kinh trung ương Nơron vận động kết nối với nơron chuyển tiếp Các nơron vận động nhận mang tín hiệu từ hệ thần kinh trung ương đến bắp Tín hiệu tế bào thần kinh thông qua cúc xináp khe xináp nằm tận tế bào thần kinh Khe xináp khoảng trống nhỏ tế bào mà hóa chất phát tán từ thiết bị đầu cuối sợi trục (như túi chứa chất trung gian hóa học chùy xináp xináp hóa học hay kênh hút nước xináp điện) tế bào nơron nhằm kích thích thụ thể hóa học chuyên biệt có chức tiếp nhận chất trung gian hóa học sợi nhánh tế bào tiếp nhận.[3] Vận tốc trung bình động vật không xương sống khoảng m/s, ếch khoảng 30 m/s, động vật thuộc lớp thú người khoảng 100 m/s Tuy nhiên xung thần kinh dẫn truyền loài có vận tốc không giống nhau, sợi trục có bao mielin nhanh thiếu bao mielin chậm, người có đạt 15 cm/s 12.4 Hình ảnh • 12.5 Chú thích [1] Yoonjung Kang, Andrea Hòa Phạm, Benjamin Storme French loanwords in Vietnamese: the role of input language phonotactics and contrast in loanword adaptation, trang [2] Fullick, Ann (2011) Edexcel IGCSE Biology Revision Guide Pearson Education tr 40 ISBN 9780435046767 [3] Sách giáo khoa sách giáo viên Sinh Học 11 Sinh Học - Bộ Giáo dục Đào Tạo - 2012 [4] Williams RW, Herrup K (1988) “e control of neuron number” Annual Review of Neuroscience 11: 423–53 PMID 3284447 doi:10.1146/annurev.ne.11.030188.002231 [5] (a) Sinh học 8, Nhà xuất Giáo dục, Nguyễn ang Vinh - Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên (b) Sổ tay kiến thức Sinh học THCS, Nhà xuất Giáo dục, Nguyễn ang Vinh - Chủ biên (c) Sinh học Cơ Nâng cao 8, Nhà xuất Giáo dục, Lê Đình Trung — Trịnh Đức Anh 12.6 Xem thêm • Fibrinogen found to inhibit EGFR in neuronal cells Blood cloing protein may inhibit spinal cord regeneration • Cell Centered Database UC San Diego images of neurons • • High Resolution Neuroanatomical Images of Primate and Non-Primate Brains 12.7 Liên kết • Phương tiện liên quan tới Neurons Wikimedia Commons 22 12.8 Tham khảo CHƯƠNG 12 NƠRON Chương 13 Virus dại Virus dại hay virus bệnh dại (Rabies virus) loại virus neurotropic gây bệnh dại người động vật Truyền nhiễm bệnh dại xảy thông qua giọt nước bọt động vật tiếp xúc qua nước bọt người Virus bệnh dại có hình trụ loài điển hình giống Lyssavirus , nằm họ Rhabdoviridae Các virus bao bọc có đơn RNA không chia đoạn tính phân cực ông tin di truyền đóng gói phức hệ Ribonucleoprotein RNA buộc chặt chẽ nucleoprotein virus Bộ gen RNA virus mã hóa năm gen có trật tự với tính bảo tồn cao Các mã gen cho nucleoprotein (N), phosphoprotein (P), khuôn protein (M), glycoprotein (G) RNA polymerase (L).[1] Trình tự gen hoàn chỉnh có chiều dài dao động từ 11.615 đến 11.966 nt.[2] Tất trình phiên mã chép kiện diễn tế bào chất “nhà máy virus” chuyên nghiệp - tiêu thể Negri (đặt theo tên nhà vi trùng học Adelchi Negri - người phát quan này[3] ) Nó có đường kính 2-10 µm, nơi điển hình nhiễm bệnh dại sử dụng chứng mô học xác định bị nhiễm trùng.[4] 13.1 Tham khảo [1] Finke S, Conzelmann KK (tháng năm 2005) “Replication strategies of rabies virus” Virus Res 111 (2): 120–131 PMID 15885837 doi:10.1016/j.virusres.2005.04.004 [2] “Rabies complete genome” NCBI Nucleotide Database Truy cập ngày 29 tháng năm 2013 [3] synd/2491 at Who Named It? [4] Albertini AA, Schoehn G, Weissenhorn W, Ruigrok RW (tháng năm 2008) “Structural aspects of rabies virus replication” Cell Mol Life Sci 65 (2): 282–294 PMID 17938861 doi:10.1007/s00018-007-7298-1 23 Chương 14 Đồi thị Đồi thị cấu trúc gồm hai nửa đối xứng qua đường giữa, nằm não động vật có xương sống Nó nằm vùng vỏ đại não trung não Một số chức đồi thị gồm có: trung chuyển tín hiệu cảm giác vận động đến vỏ đại não,[1][2] điều hòa ý thức, ngủ, cảnh giác Bề mặt hai nửa đồi thị hình thành mặt não thất thứ ba 14.1 Tham khảo [1] Sherman, S (2006) “alamus” Scholarpedia (9): 1583 doi:10.4249/scholarpedia.1583 [2] Sherman, S Murray; Guillery, R W (2000) Exploring the alamus Academic Press ISBN 978-0-12-305460-9 24 Chương 15 Động kinh Động kinh chứng bệnh hệ thần kinh xáo trộn lặp lặp lại số nơron vỏ não[1][2] tạo nhiều triệu chứng rối loạn hệ thần kinh (các động kinh) co giật bắp thịt, cắn lưỡi, sùi bọt mép, mắt trợn ngược, bất tỉnh, kiểm soát tiểu tiện, gây cảm giác lạ Cơn động kinh bao gồm triệu chứng thay đổi từ ngắn gọn gần phát đến động kinh thời gian dài với chấn động mạnh mẽ.[3] Trong động kinh, co giật có xu hướng tái phát, nguyên nhân tiềm ẩn lập tức[1] co giật xảy nguyên nhân cụ thể không coi triệu chứng bệnh động kinh.[4] Các nguyên nhân hầu hết trường hợp động kinh chưa biết rõ, số người coi bệnh động kinh kết chấn thương não, đột quỵ, u não, rối loạn sử dụng chất Đột biến sinh học có liên quan đến tỷ lệ nhỏ bệnh này.[5] Động kinh kết hoạt động tế bào thần kinh vỏ não mức không bình thường não.[4] Việc chẩn đoán thường liên quan đến việc loại trừ điều kiện khác mà gây triệu chứng tương tự ngất xỉu Ngoài ra, làm cho việc chẩn đoán liên quan đến việc xác định nguyên nhân khác động kinh cai rượu vấn đề điện ly.[5] Điều thực cách chụp ảnh não xét nghiệm máu.[5] Bệnh động kinh thường khẳng định điện não đồ (EEG), kiểm tra cho kết bình thường không loại trừ có bệnh.[5] yếu trẻ lớn người trẻ,[12] khác biệt tỷ lệ mắc bệnh nguyên nhân Khoảng 5-10% dân số toàn cầu có xác suất ngẫu nhiên mắc bệnh độ tuổi 80,[13] xác suất trải qua động kinh thứ hai từ 40 tới 50%.[14] Ở nhiều khu vực giới người có bệnh động kinh có hạn chế lái xe không phép lái xe,[15] hầu hết họ trở lại lái xe sau thời gian co giật 15.1 Dịch tễ học eo thống kê Tổ chức Y tế ế giới (WHO), tỷ lệ người mắc bệnh động kinh giới khoảng 0,5% dân số, thay đổi tùy theo địa lý, Pháp Mỹ khoảng 0,85%; Canada 0,6% Tại Việt Nam khoảng 2% dân số bị bệnh động kinh gần 60% số bệnh nhân trẻ em.[16] 15.2 Phân loại Bệnh động kinh có nhiều loại, với triệu chứng khác Phân loại theo dạng động kinh: • thể động kinh toàn thân, • thể động kinh cục Động kinh kiểm soát thuốc khoảng 70% trường hợp.[6] Trong người có • thể động kinh kịch phát Rolando.[17] co giật không đáp ứng với thuốc, sau phẫu thuật, kích thích thần kinh, thay đổi chế độ ăn uống có Phân loại theo nguyên nhân: thể áp dụng Không phải tất trường hợp động kinh suốt đời, số người bệnh cải thiện • Động kinh nguyên phát (vô căn): không tìm đến mức không cần thiết phải uống thuốc tổn thương thực thể não tiền sử Khoảng 1% người giới (65 triệu) có bệnh động tại, di truyền kinh,[7] gần 80% trường hợp xảy nước • Động kinh triệu chứng (thứ phát): có tổn thực phát triển.[3] Trong năm 2013 dẫn đến 116.000 thể não: chấn thương não, u não [8] ca tử vong so với 111.000 ca tử vong năm 1990 [9][10] Bệnh động kinh trở nên phổ biến với tuổi già Trong nước phát triển, khởi đầu ca bệnh Phân loại theo tiêu uẩn y khoa quốc tế (năm 1981): xảy thường xuyên trẻ sơ sinh người cao Dựa triệu chứng lâm sàng điện não đồ thay tuổi;[11] nước phát triển bệnh xảy chủ sinh lý hay thể học 25 26 CHƯƠNG 15 ĐỘNG KINH I Động kinh cục A Động kinh cục đơn giản không bị ảnh hưởng ý thức triệu chứng vận động triệu chứng giác quan triệu chứng hệ thần kinh tự quản triệu chứng tâm thần B Động kinh cục phức tạp - ý thức bị ảnh hưởng Động kinh cục đơn giản ban đầu, tiếp sau ý thức Mất ý thức từ đầu C Động kinh cục - Động kinh toàn thân Động kinh cục đơn giản - Động kinh toàn thân Động kinh cục phức tạp - Động kinh toàn thân Động kinh cục đơn giản - Động kinh cục phức tạp - Động kinh toàn thân II Động kinh toàn thân A Vắng ý thức Vắng ý thức thường Vắng ý thức bất thường B Động kinh giật C Động kinh giật rung D Động kinh co cứng E Động kinh co cứng - giật rung F Động kinh không co cứng • Điện não đồ - giúp phân loại thể dạng động kinh • Chẩn đoán hình ảnh: CT scan, MRI PET scan giúp tìm nguyên nhân u não, tai biến mạch máu mão v.v…[18] 15.4 Chữa trị 15.4.1 Cấp cứu Khi thấy người lên động kinh toàn thân: • Bảo vệ an toàn: tránh không để bệnh nhân bị chấn thương, đem vật sắc bén xa, coi chừng người hay xe cộ qua lại • Đặt vào nằm an toàn, lăn sang nằm nghiêng, dung dịch miệng khỏi ứ tràn vào sau cổ họng • Tuyệt đối không o đồ vật vào miệng người lên động kinh[19] Nhiều người cho vật cứng hay giẻ vào miệng bệnh nhân hy vọng tránh lưỡi bị cắn thực tế làm làm mẻ hay làm bệnh nhân bị ngạt thở Lưỡi bị cắn chảy máu không bao nhiêu, không hại tính mạng dễ lành Có đồ vật cứng miệng làm tăng khả cắn lưỡi Ngoài mẻ sau khó chữa miếng mẻ lọt vào sau gây chấn thương họng hay khí quảng Giẻ mồm làm ngạt thở • eo dõi bên cạnh bệnh nhân hết giật Sau bệnh nhân nằm bất động thời gian Tiếp theo thời gian dài, bệnh cảm thấy bần thần, ngây ngơ, thiếu khả tiếp thu chung quanh dễ gây tai nạn Không nên để bệnh nhân đường ý thức thực trở lại bình thường.[20] III Các dạng động kinh không phân loại 15.4.2 Thuốc chống động kinh Năm 1997 bác sĩ chuyên khoa thần kinh đưa phương pháp phân loại mới, chưa hoàn chỉnh Phenytoyin 100 mg nay, cácn phân loại năm 1981 thịnh Diazepam mg hành 15.3 Chẩn đoán • Nhân chứng: Khi động kinh xảy ra, người bệnh thường bị ý thức mô tả triệu chứng Một người khác quan sát động kinh giúp y sĩ chẩn đoán dạng thể động kinh 15.4.3 Giải phẫu chữa động kinh 15.4.4 Những phương pháp khác: Chữa động kinh phương pháp châm cứu, kết hợp với trị liệu đông dược 15.6 CHÚ THÍCH 27 15.5 Chứng động kinh người tiếng Những người tiếng sau bị bệnh động kinh: • Danny Glover - tài tử Mỹ[21] • Ronaldo - cầu thủ Brazil[22] • Margaux Hemingway - tài tử Mỹ[23] [24] • Rik Mayall - hài hước Anh • Hugo Weaving - diễn viên Úc [25] • Vladimir Lenin - lãnh tụ Cộng sản Nga [26] 15.6 Chú thích [1] Chang BS, Lowenstein DH (2003) “Epilepsy” N Engl J Med 349 (13): 1257–66 PMID 14507951 doi:10.1056/NEJMra022308 [2] Fisher, Robert S; Acevedo, C; Arzimanoglou, A; Bogacz, A; Cross, JH; Elger, CE; Engel J, Jr; Forsgren, L; French, JA; Glynn, M; Hesdorffer, DC; Lee, BI; Mathern, GW; Moshé, SL; Perucca, E; Scheffer, IE; Tomson, T; Watanabe, M; Wiebe, S (tháng năm 2014) “ILAE Official Report: A practical clinical definition of epilepsy” (PDF) Epilepsia 55 (4): 475–82 PMID 24730690 doi:10.1111/epi.12550 [3] “Epilepsy” Fact Sheets World Health Organization áng 10 năm 2012 Truy cập ngày 24 tháng năm 2013 [4] Fisher R, van Emde Boas W, Blume W, Elger C, Genton P, Lee P, Engel J (2005) “Epileptic seizures and epilepsy: definitions proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE)” Epilepsia 46 (4): 470–2 PMID 15816939 doi:10.1111/j.0013-9580.2005.66104.x [5] Longo, Dan L (2012) “369 Seizures and Epilepsy” Harrison’s principles of internal medicine (ấn 18) McGraw-Hill tr 3258 ISBN 978-0-07-174887-2 [6] Eadie, MJ (tháng 12 năm 2012) “Shortcomings in the current treatment of epilepsy.” Expert Review of Neurotherapeutics 12 (12): 1419–27 PMID 23237349 doi:10.1586/ern.12.129 [7] urman, DJ; Beghi, E; Begley, CE; Berg, AT; Buchhalter, JR; Ding, D; Hesdorffer, DC; Hauser, WA; Kazis, L; Kobau, R; Kroner, B; Labiner, D; Liow, K; Logroscino, G; Medina, MT; Newton, CR; Parko, K; Paschal, A; Preux, PM; Sander, JW; Selassie, A; eodore, W; Tomson, T; Wiebe, S; ILAE Commission on, Epidemiology (tháng năm 2011) “Standards for epidemiologic studies and surveillance of epilepsy.” Epilepsia 52 Suppl 7: 2–26 PMID 21899536 doi:10.1111/j.1528-1167.2011.03121.x [8] GBD 2013 Mortality and Causes of Death, Collaborators (ngày 17 tháng 12 năm 2014) “Global, regional, and national age-sex specific all-cause and causespecific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013.” Lancet 385 (9963): 117–71 PMC 4340604 PMID 25530442 doi:10.1016/S0140-6736(14)61682-2 [9] Brodie, MJ; Elder, AT; Kwan, P (tháng 11 năm 2009) “Epilepsy in later life” Lancet neurology (11): 1019– 30 PMID 19800848 doi:10.1016/S1474-4422(09)70240-6 [10] Holmes, omas R Browne, Gregory L (2008) Handbook of epilepsy (ấn 4) Philadelphia: Lippinco Williams & Wilkins tr ISBN 978-0-78177397-3 [11] Wyllie’s treatment of epilepsy: principles and practice (ấn 5) Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippinco Williams & Wilkins 2010 ISBN 978-1-58255-937-7 [12] Newton, CR (ngày 29 tháng năm 2012) “Epilepsy in poor regions of the world.” Lancet 380 (9848): 1193–201 PMID 23021288 doi:10.1016/S0140-6736(12)61381-6 [13] Wilden, JA; Cohen-Gadol, AA (ngày 15 tháng năm 2012) “Evaluation of first nonfebrile seizures.” American family physician 86 (4): 334–40 PMID 22963022 [14] Berg, AT (2008) “Risk of recurrence aer a first unprovoked seizure” Epilepsia 49 Suppl 1: 13–8 PMID 18184149 doi:10.1111/j.1528-1167.2008.01444.x [15] L Devlin, A; Odell, M; L Charlton, J; Koppel, S (tháng 12 năm 2012) “Epilepsy and driving: current status of research.” Epilepsy research 102 (3): 135–52 PMID 22981339 doi:10.1016/j.eplepsyres.2012.08.003 [16] Bệnh động kinh: Ảnh hưởng chất lượng sống vietnamnet.vn [17] Bệnh động kinh: Nguyên nhân cách phòng tránh bệnh viện Việt Đức [18] Chẩn đoán chứng động kinh [19] Many 'believe myths’ on epilepsy - news.bbc.co.uk [20] First Aid for Seizures [21] “Famous Star of the Big Screen steps out from the Shadows” International Bureau for Epilepsy Truy cập Februrary 2006 Đã bỏ qua tham số không rõ |dateformat= (trợ giúp); Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |accessdate= (trợ giúp) [22] Doctor fears Ronaldo facing epilepsy crisis [23] Hara Estroff Marano (1996) “What killed Margaux Hemingway?” Psychology Today Sussex Publishers Truy cập ngày tháng năm 2006 Đã bỏ qua tham số không rõ |dateformat= (trợ giúp) [24] Barber, Lynn (ngày 17 tháng 12 năm 2000) “Forever young” Observer Đã bỏ qua tham số không rõ |accessyear= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |accessdaymonth= (trợ giúp) 28 [25] Bản mẫu:Chú thích phim [26] Lerner V, Finkelstein Y, Witztum E (2004) “e enigma of Lenin’s (1870–1924) malady.” Eur J Neurol 11 (6): 371–6 PMID 15171732 doi:10.1111/j.14681331.2004.00839.x 15.7 Đọc thêm • World health organization, Department of mental health and substance abuse, Programme for neurological diseases and neuroscience; Global campaign against epilepsy; International league against epilepsy (2005) Atlas, epilepsy care in the world, 2005 (pd) Geneva: Programme for Neurological Diseases and Neuroscience, Department of Mental Health and Substance Abuse, World Health Organization ISBN 92-4156303-6 15.8 Liên kết • Động kinh DMOZ • World Health Organization fact sheet • Động kinh, bệnh cần cảm thông CHƯƠNG 15 ĐỘNG KINH 15.9 NGUỒN, NGƯỜI ĐÓNG GÓP, VÀ GIẤY PHÉP CHO VĂN BẢN VÀ HÌNH ẢNH 29 15.9 Nguồn, người đóng góp, giấy phép cho văn hình ảnh 15.9.1 Văn • Cảm giác kèm Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3m_gi%C3%A1c_k%C3%A8m?oldid=24038108 Người đóng góp: Mxn, Chobot, Xqbot, TuHan-Bot, EmausBot, Ripchip Bot, Rotlink, Addbot, itxongkhoiAWB TuanminhBot • Hạ thần kinh Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1ch_th%E1%BA%A7n_kinh?oldid=26232582 Người đóng góp: Tuanminh01, AlphamaBot4 Một người vô danh • Hệ giác quan Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_gi%C3%A1c_quan?oldid=26732247 Người đóng góp: Nguyễn anh ang, JAnDbot, MelancholieBot, Luckas-bot, Pq, Porcupine, Xqbot, Lê Hải Hiệp, Tnt1984, TuHan-Bot, EmausBot, JackieBot, Cheers!, WikitanvirBot, Ripchip Bot, Cheers!-bot, MerlIwBot, GrouchoBot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, AlphamaBot4, P.T.Đ, Hancaoto người vô danh • Hệ thần kinh Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BA%A7n_kinh?oldid=26206278 Người đóng góp: Newone, Ctmt, Kelovy, JAnDbot, Soulbot, CommonsDelinker, Squall282, VolkovBot, TXiKiBoT, SieBot, Qbot, MelancholieBot, Meotrangden, HerculeBot, Porcupine, Xqbot, SassoBot, Tranletuhan, TobeBot, Tnt1984, TuHan-Bot, EmausBot, RedBot, JackieBot, GodOWin077, Movses-bot, Cheers!-bot, MerlIwBot, Medium69, Hoangnam288, AvicBot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, TuanminhBot, P.T.Đ 18 người vô danh • Hệ thần kinh ngoại vi Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BA%A7n_kinh_ngo%E1%BA%A1i_vi?oldid= 22383896 Người đóng góp: AlleinStein, Luckas-bot, Mặt trời đỏ, Rubinbot, Xqbot, NgocChinh, Hungda, TuHan-Bot, EmausBot, ZéroBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, Medium69, Addbot, AlphamaBot4 TuanminhBot • Hệ thần kinh trung ương Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BA%A7n_kinh_trung_%C6%B0%C6%A1ng? oldid=23541936 Người đóng góp: Newone, DHN-bot, Ctmt, Cao Xuan Kien, ijs!bot, VolkovBot, TXiKiBoT, SieBot, DragonBot, PixelBot, Chocolatevnm, MelancholieBot, Nallimbot, Luckas-bot, SilvonenBot, Mặt trời đỏ, ArthurBot, Darkicebot, Xqbot, TuHan-Bot, EmausBot, ChuispastonBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, DanGong, AvocatoBot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB, AlphamaBot4 người vô danh • Hệ thần kinh đối giao cảm Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BA%A7n_kinh_%C4%91%E1%BB%91i_giao_ c%E1%BA%A3m?oldid=25993079 Người đóng góp: Sholokhov, Dinhtuydzao, Wilson20072000, TuHan-Bot, EmausBot, ChuispastonBot, Cheers!-bot, Violetbonmua, Demon Witch, GrouchoBot, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, Tuanminh01, TuanminhBot, Nguyenloc98 người vô danh • Hội ứng tiểu não Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A9ng_ti%E1%BB%83u_n%C3%A3o?oldid= 26626410 Người đóng góp: Viethavvh, AlleinStein, TuHan-Bot, Cheers!-bot, Hoangprs5, AlphamaBot, Addbot, Lê văn đức anh, Le Nguyen Phuong Anh, KingPika, TuanminhBot người vô danh • Lissencephaly (Não mịn) Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Lissencephaly_(N%C3%A3o_m%E1%BB%8Bn)?oldid=22815626 Người đóng góp: Krist James • Mô thần kinh Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4_th%E1%BA%A7n_kinh?oldid=30714067 Người đóng góp: Nguyễn anh ang, DHN-bot, Ctmt, Tomhero111, AlleborgoBot, SieBot, Qbot, PixelBot, Alexbot, MelancholieBot, Luckas-bot, SilvonenBot, DixonDBot, JackieBot, ChuispastonBot, MerlIwBot, DanGong, AlphamaBot, Addbot, O0ocuchoo0o123, Tuanminh01, TuanminhBot, Milkteagirlpreygirl người vô danh • Mạng nơ-ron Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1ng_n%C6%A1-ron?oldid=26424407 Người đóng góp: Mxn, DHN, Vietbio, Casablanca1911, Annonymous, DHN-bot, Ctmt, Lehoanq, Hai Dang ang, JAnDbot, SieBot, DragonBot, Qbot, BodhisavaBot, Nallimbot, Luckas-bot, Xqbot, Fishman~viwiki, Bongdentoiac, TuHan-Bot, Oshin~viwiki, Shinosin, FoxBot, Tia sáng mặt trời, Cheers!-bot, MerlIwBot, Alphama, AlphamaBot, Phamnhatkhanh, Addbot, itxongkhoiAWB, AlphamaBot4, TuanminhBot người vô danh • Nơron Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%A1ron?oldid=26356475 Người đóng góp: DHN, Newone, Qbot, Tnt1984, Memberofc1, Cheers!-bot, Violetbonmua, Makecat-bot, AlphamaBot, Hugopako, Addbot, OctraBot, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, TuanminhBot, YufiYidoh, Trantrongnhan100YHbot người vô danh • Virus dại Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Virus_d%E1%BA%A1i?oldid=23257007 Người đóng góp: Newone, AlphamaBot Vdongold • Đồi thị Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93i_th%E1%BB%8B?oldid=26212386 Người đóng góp: Squall282, AlphamaBot4 P.T.Đ • Động kinh Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99ng_kinh?oldid=26185577 Người đóng góp: Robbot, Vinhtantran, Cao Xuan Kien, JAnDbot, VolkovBot, SieBot, Qbot, Ditimchanly, MelancholieBot, AlleinStein, Luckas-bot, ArthurBot, Xqbot, NgocChinh, TobeBot, Prenn, KamikazeBot, TjBot, Tuankiet65, Tnt1984, TuHan-Bot, EmausBot, ZéroBot, Khyem, Trongkhanhknv, ChuispastonBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, GrouchoBot, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, Gaconnhanhnhen, itxongkhoiAWB, Beyond234, Benhtamthan, Tuanminh01, TuanminhBot 10 người vô danh 15.9.2 Hình ảnh • Tập_tin:1000_bài_cơ_bản.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/1000_b%C3%A0i_c%C6%A1_b%E1% BA%A3n.svg Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: File:Wikipedia-logo-v2.svg Nghệ sĩ đầu tiên: is file: Prenn • Tập_tin:3_recon_512x512.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/3_recon_512x512.jpg Giấy phép: CC BY 3.0 Người đóng góp: Cell Centered Database, National Center for Microscopy and Imaging Research, University of California Nghệ sĩ đầu tiên: Project leader: Maryann Martone Experimenters: Andrea or & Diana Price • Tập_tin:50x_RGC_axotomy_1_day.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/50x_RGC_axotomy_1_day png Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: MemoryLapse 30 CHƯƠNG 15 ĐỘNG KINH • Tập_tin:A_depiction_of_a_reconstructed_HSN_neuron_from_the_fly_rendered_with_ray-tracing_program_POV-Ray.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/A_depiction_of_a_reconstructed_HSN_neuron_from_the_fly_ rendered_with_ray-tracing_program_POV-Ray.png Giấy phép: CC BY 2.5 Người đóng góp: (2008) PLoS Computational Biology Issue Image, Vol 4(12) December 2008 PLoS Comput Biol 4(12): ev04.i12 doi:10.1371/image.pcbi.v04.i12 Nghệ sĩ đầu tiên: Hermann Cuntz (University College London) • Tập_tin:Brain-cerebellum.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Brain-cerebellum.png Giấy phép: Public domain Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Butterfly_template.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Butterfly_template.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: • Buerfly_template.gif Nghệ sĩ đầu tiên: Buerfly_template.gif: user:Nesusvet • Tập_tin:Central_nervous_system.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Central_nervous_system.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Class_I_nose.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Class_I_nose.svg Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: Chuyển từ en.wikipedia sang Commons Nghệ sĩ đầu tiên: e original uploader was Richtom80 Wikipedia Tiếng Anh • Tập_tin:Commons-logo.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: is version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features (Former versions used to be slightly warped.) Nghệ sĩ đầu tiên: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab • Tập_tin:Complete_neuron_cell_diagram_en.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Complete_neuron_ cell_diagram_en.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Own work Image renamed from Image:Complete neuron cell diagram.svg Nghệ sĩ đầu tiên: LadyofHats • Tập_tin:DRG_Chicken_e7.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/DRG_Chicken_e7.jpg Giấy phép: CC BY-SA 2.5 Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Eyes_lumen_design.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Eyes_lumen_design.svg Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: Traced from Image:Eyes lumen design.gif Nghệ sĩ đầu tiên: e original uploader was Jierro Wikipedia Tiếng Anh • Tập_tin:Gray188.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Gray188.png Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See “Sách” section below) Nghệ sĩ đầu tiên: Henry Vandyke Carter • Tập_tin:Gray904trans.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Gray904trans.png Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See “Sách” section below) Nghệ sĩ đầu tiên: Henry Vandyke Carter • Tập_tin:Measurements_of_the_hand_without_the_measurements.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ c/cd/Measurements_of_the_hand_without_the_measurements.png Giấy phép: FAL Người đóng góp: Image:Measurements of the hand.svg without the measurements because i just need the hand Nghệ sĩ đầu tiên: Original png by JNL, vectorised by Editor at Large • Tập_tin:Nervous_system_diagram-en.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Nervous_system_ diagram-en.svg Giấy phép: CC BY-SA 4.0 Người đóng góp: File:Nervous system diagram.png Nghệ sĩ đầu tiên: • is SVG image was created by Medium69 • Tập_tin:Neuralnetwork.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Neuralnetwork.png Giấy phép: CC BY 1.0 Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Neuron.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Neuron.svg Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Neuron1.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Neuron1.jpg Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: No machine-readable source provided Own work assumed (based on copyright claims) Nghệ sĩ đầu tiên: No machinereadable author provided NickGorton~commonswiki assumed (based on copyright claims) • Tập_tin:Peripheral_nerve,_cross_section.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Peripheral_nerve%2C_ cross_section.jpg Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Puzzle_stub_cropped.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Puzzle_stub_cropped.png Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: Chuyển từ en.wikipedia sang Commons by Sreejithk2000 using CommonsHelper Nghệ sĩ đầu tiên: e original uploader was Redwolf24 Wikipedia Tiếng Anh • Tập_tin:Question_book-new.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Question_book-new.svg Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: Chuyển từ en.wikipedia sang Commons Created from scratch in Adobe Illustrator Based on Image: Question book.png created by User:Equazcion Nghệ sĩ đầu tiên: Tkgd2007 • Tập_tin:Rabies_Virus_EM_PHIL_1876.JPG Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Rabies_Virus_EM_ PHIL_1876.JPG Giấy phép: Public domain Người đóng góp: http://phil.cdc.gov/PHIL_Images/03082002/00012/PHIL_1876_lores.jpg high res.: Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Rod_of_Asclepius2.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Rod_of_Asclepius2.svg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: Là ảnh phái sinh từ: Rod of asclepius.png Nghệ sĩ đầu tiên: • Original: CatherinMunro • Tập_tin:Star_of_life2.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Star_of_life2.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Verdy p 15.9 NGUỒN, NGƯỜI ĐÓNG GÓP, VÀ GIẤY PHÉP CHO VĂN BẢN VÀ HÌNH ẢNH 31 • Tập_tin:Synesthesia_vi.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Synesthesia_vi.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: • Synesthesia.svg Nghệ sĩ đầu tiên: Synesthesia.svg: Mysid • Tập_tin:Taste_buds.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Taste_buds.svg Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: own work created in Inkscape Nghệ sĩ đầu tiên: MesserWoland 15.9.3 Giấy phép nội dung • Creative Commons Aribution-Share Alike 3.0 ... (các dây thần kinh, hạch thần kinh) , phận trung ương giữ vai trò chủ đạo Về chức năng, hệ thần kinh chia thành hệ thần kinh vận động (điều khiển cơ, xương) hệ thần kinh sinh dưỡng (hệ thần kinh thực... thành 43 dây thần kinh não - tủy Chương Hệ thần kinh ngoại vi Hệ thần kinh ngoại vi (HTKNV), tiếng Anh peripheral nervous system, phần hệ thần kinh, bao gồm dây thần kinh hạch thần kinh bên não... xứng tâm sứa) Hệ thần kinh trung ương chiếm phần lớn hệ thần kinh, bao gồm não tủy sống Vài cách phân loại đưa võng mạc thần kinh sọ não vào hệ thần kinh trung ương Cùng với hệ thần kinh ngoại vi,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thể loại hệ thần kinh, Thể loại hệ thần kinh,

Hình ảnh liên quan

Mỗi nơ-ron gồm một thân chứa nhân, hình sao nhiều cạnh hoặc bầu dục và các sợi. Từ thân phát đi nhiều tua (sợi) ngắn phân nhánh như cành cây gọi làsợi nhánh và một tua dài, mảnh gọi làsợi trục - Thể loại hệ thần kinh

i.

nơ-ron gồm một thân chứa nhân, hình sao nhiều cạnh hoặc bầu dục và các sợi. Từ thân phát đi nhiều tua (sợi) ngắn phân nhánh như cành cây gọi làsợi nhánh và một tua dài, mảnh gọi làsợi trục Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hệ thần kinh 1 - Thể loại hệ thần kinh

th.

ần kinh 1 Xem tại trang 10 của tài liệu.
Về nguồn gốc, mơ thần kinh được hình thành từ ngoại bì phơi - Thể loại hệ thần kinh

ngu.

ồn gốc, mơ thần kinh được hình thành từ ngoại bì phơi Xem tại trang 18 của tài liệu.
Trí tuệ nhân tạo và Mơ hình nhận thức (cognitive - Thể loại hệ thần kinh

r.

í tuệ nhân tạo và Mơ hình nhận thức (cognitive Xem tại trang 19 của tài liệu.
12.3.1 Theo hướng dẫn truyền xung thần kinh - Thể loại hệ thần kinh

12.3.1.

Theo hướng dẫn truyền xung thần kinh Xem tại trang 24 của tài liệu.
Mỗi nơ-ron gồm một thân chứa nhân, hình sao nhiều cạnh hoặc bầu dục và các sợi. Từ thân phát đi nhiều tua (sợi) ngắn phân nhánh như cành cây gọi làsợi nhánh và một tua dài, mảnh gọi làsợi trục.[2][3]Dọc sợi trục cĩ thể cĩ nhữngtế bào xchoanbao bọc tạo nên - Thể loại hệ thần kinh

i.

nơ-ron gồm một thân chứa nhân, hình sao nhiều cạnh hoặc bầu dục và các sợi. Từ thân phát đi nhiều tua (sợi) ngắn phân nhánh như cành cây gọi làsợi nhánh và một tua dài, mảnh gọi làsợi trục.[2][3]Dọc sợi trục cĩ thể cĩ nhữngtế bào xchoanbao bọc tạo nên Xem tại trang 24 của tài liệu.
12.4 Hình ảnh - Thể loại hệ thần kinh

12.4.

Hình ảnh Xem tại trang 25 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm