0

Các trang trong thể loại “rối loạn thần kinh”

36 249 0
  • Các trang trong thể loại “rối loạn thần kinh”

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 11:54

Cỏc trang th loi Ri lon thn kinh Mc lc Bnh di 1.1 c im virus 1.1.1 Phõn loi 1.1.2 Cu trỳc 1.1.3 c im khỏng nguyờn 1.1.4 Phn ng vi cỏc tỏc nhõn lý húa 1.1.5 S nhõn lờn ca virus 1.1.6 Tớnh nhy cm vi ng vt 1.2 Min dch 1.3 Dch t hc 1.3.1 ng lõy truyn 1.4 Phõn loi bnh di 1.5 Phũng nga 1.5.1 C ch phũng bnh bnh di bng vc xin 1.5.2 Cỏc loi vcxin 1.5.3 Cỏc loi khỏng th di 1.5.4 X lý vt thng am kho 1.6 Chng khú c 2.1 nh ngha 2.2 Nguyờn nhõn 2.2.1 Lý thuyt tiu nóo 2.2.2 Lý thuyt thõm ht õm v hc 2.2.3 Lý thuyt x lý thớnh giỏc nhanh chúng 2.2.4 Lý thuyt th giỏc 2.3 Cỏc ri lon i kốm 2.4 Triu chng 2.4.1 Tr tui mu giỏo 2.4.2 u tiu hc 2.4.3 Cui tiu hc 2.4.4 Tui trung hc v trng thnh Chỳ thớch 2.5 i ii MC LC 2.6 Xem thờm 2.7 Liờn kt ngoi Chng khú hc toỏn 3.1 Biu hin v triu chng 3.1.1 Kiờn trỡ 3.1.2 Nhng khỏc 3.2 am kho 3.3 c thờm 3.4 Liờn kt ngoi Hi ng Asperger 4.1 c im 4.1.1 K nng sinh hot kộm 4.1.2 Lp d 4.1.3 Kh nng phi thng 10 4.2 Nguyờn nhõn 10 4.3 Du hiu 10 4.4 iu tr 11 4.5 Chỳ thớch 11 Hi ng Einstein 13 5.1 13 am kho Hi ng Guillain-Barrộ 14 6.1 Chỳ thớch 14 6.2 am kho 14 6.3 Liờn kt ngoi 14 Hi ng mt mi mn tớnh 15 7.1 Liờn kt ngoi 15 7.2 Chỳ thớch 15 Hi ng Tourette 16 8.1 Mozart v chng Touree 16 8.2 Chỳ thớch 16 Memento 18 9.1 Din viờn 18 9.2 Ni dung 18 9.3 Phn hi 19 9.4 Chỳ thớch 19 9.5 Liờn kt ngoi 19 MC LC iii 10 Mộo ming 20 10.1 Nguyờn 20 10.2 Kh nng mc bnh 20 10.3 Triu chng 20 10.4 nghim 20 10.5 iu tr 20 10.6 am kho 20 11 Ri lon tin ỡnh 11.1 Dch t hc 21 11.2 Cu to c quan tin ỡnh 21 21 11.3 Nguyờn nhõn 21 11.4 Yu t nguy c 21 11.5 Triu chng 21 11.6 Chn oỏn 21 11.7 iu tr 22 22 11.8 Chỳ thớch 12 Sỏn di ln 23 12.1 c im 23 12.2 Chỳ thớch 23 12.3 am kho 23 13 Say tu xe 24 13.1 Triu chng 24 13.2 Phũng chng 24 13.3 Cỏc thuc cú tỏc dng chng nụn nhng khụng tỏc dng say tu xe 24 13.4 am kho 24 13.5 Liờn kt ngoi 24 14 oỏi húa thn kinh 14.1 Chỳ thớch 15 T k 25 25 26 15.1 Triu chng 26 15.1.1 Phỏt trin xó hi 26 15.1.2 Giao tip 26 15.2 Nguyờn nhõn 26 15.3 C ch 27 15.3.1 Sinh lý bnh 27 15.3.2 Tõm thn hc 27 15.4 am kho 28 15.5 c thờm 29 iv MC LC 15.6 Liờn kt ngoi 29 15.7 Ngun, ngi úng gúp, v giy phộp cho bn v hỡnh nh 30 15.7.1 Vn bn 30 15.7.2 Hỡnh nh 30 15.7.3 Giy phộp ni dung 31 Chng Bnh di 1.1.2 Cu trỳc Bnh di l bnh virus di (rabies virus) gõy nờn õy l mt bnh truyn nhim virus cp tớnh ca h thn kinh trung ng dn n t vong chc chn Bnh di l mt nhng bnh nhim c ghi nhn t thi c xa, mụ t t cỏch õy hn 3000 nm v l mt bnh truyn nhim ỏng s Bnh di cú th gp tt c ng vt cú vỳ Bnh lõy truyn ch yu cỏc cht tit b nhim, thng vt cn, vt lim ca ng vt mc bnh di Virus Rhabdo l nhng tiu th hỡnh viờn n, kớch thc ln khong 75 x 180 nm Virus cú mng lipoprotein bc ngoi,trờn b mt cú cỏc gai di 10 nm, nhụ to b mt li lừm u n.Cỏc peplomer(gai) gm cỏc trimer ca glycoprotein virus.Bờn mng bc l ribonuleocapsid.B gen l si n RNA thng.khụng phõn on cc tớnh õm, lng phõn t 4,6 triu, 12kb.Cỏc virion cha menRNA polymerase ph thuc RNA.nh phn cu to húa hc ca virus gm cú 4% RNA, 67% protein, 26% lipit v 3% carbohydrate 1.1 c im virus 1.1.1 1.1.3 c im khỏng nguyờn Phõn loi Virus di cú mt kiu khỏng nguyờn nht.Tuy nhiờn, cỏc dũng virus phõn lp t cỏc loi khỏc cỏc vựng a lý khỏc cú cỏc epitop trờn nocleoprotein v glycoprotin khỏc Dựng khỏng th n dũng hoc trỡnh t nucleotid c hiu xỏc nh nhng epitop khỏc M, ó tỡm thy bin th khỏng nguyờn ng vt sng trờn cn v bin th khỏc loi di Dựng khỏng n dũng khỏng glycoprotein virus chn cỏc t bin khụng c ca virus di.V trớ amino acid 333 ca glycoprotein mang tớnh c úng vai trũ quan trng sinh bnh hc bnh di v gõy hũa mng t bo nhim virus Cỏc gai virus cha glycoprotein, to khỏng th trung hũa ng vt.Khỏng huyt khỏng nucleocapsit giỳp chn oỏn bnh di bng phn ng dch hunh quang H Rhabdoviridae gm hn 200 loi virus phõn b rng rói thiờn nhiờn, nhim cho ng vt cú xng sng v ng vt khụng xng sng v thc vt Nhiu cụn trựng b nhim rhabo nhng khụng cú virus di H Rhabdoviridae gõy nhim cho ng vt cú vỳ, k c ngi c chia lm ging: ging Vesiculovirus gõy viờm ming cú mn nc v ging Lyssavirus vi khong 80 virus khỏc Da vo tớnh cht sinh hc, virus di c chia thnh hai loi: Virus di "ng ph" hay cũn gi l virus di hoang di: l cỏc dũng virus mi c phõn lp trc tip t vt b nhim Cỏc dũng virus ny cho thi k bnh di v thay i (21-60 ngy loi chú), to th vựi bo tng, kh nng gõy bnh cao 1.1.4 Phn ng vi cỏc tỏc nhõn lý húa Virus di kộm bn vng nhy cm vi cỏc yu t ngoi cnh: b tiờu dit nhanh chúng bi tia cc tớm hoc ỏnh sỏng mt tri, x phũng c 20%, bi sc núng (50o C /1h), bi cỏc dung mụi lipid, bi trypsin, cht ty, cht oxy húa v pH quỏ cao hoc quỏ thp Virus di sng c hng tun lu tr 4o C, bt hot bi CO2 Trong mụ nóo, virus di tn ti vi thỏng 40o C hoc hng nm 7o C Virus di c nh: L dũng virus ó c cy truyn liờn tip nóo th; qua hn 50 ln cy truyn Virus c nh (virus t bin) nhõn lờn rt nhanh v thi k bnh rt ngn ch cũn khong 4-6 ngy, gõy bnh cnh di bi lit cho ng vt nhng mt kh nng gõy bnh cho ngi, c x lý sn xut vcxin phũng bnh CHNG BNH DI 1.1.5 S nhõn lờn ca virus 1.1.6 Tớnh nhy cm vi ng vt nhõn v ngi nhn cht vỡ bnh di sau 50-80 ngy.V mt lý thuyt, bnh di cú th u t nc bt Virus nhõn lờn bo tng, cỏc virion ny chi t mng bnh nhõn sang ngi tip xỳc, nhng trờn thc t cha bo tng t bo ký sinh ch.Virus di tn cụng vo bao gi ghi nhn c cỏch truyn bnh ny cỏc th th acethylcholin trờn b mt t bo qua cỏc gai glycoprotein Men polymerase RNA ca virion chộp b gen si n RNA thnh nm loi RNA thụng 1.4 Phõn loi bnh di tin (mRNA).B gen RNA nm ribonucleoprotein (RNP), c protein N bao quanh cha cỏc gen chộp Cỏc mRNA mó húa cho protein ca virion: nucleocapsit (N), protein ca men polymerase (L,P), Cú dng dch bnh di: cht m (M) v glycoprotein (G).RNP ca b gen lm khuụn mu cho RNA si dng b sung, to cỏc RNA Bnh di t ng vt nuụi nh mốo: trờn th chỏu cú cc tớnh õm Cỏc protein virus úng vai trũ gii cú khong 35.000- 50.000 ca bnh di ngi, nh polymerase cho virus nhõn lờn vo chộp ch yu cỏc nc ang phỏt trin, phn ln l S dch mó cn thit cho virus nhõn lờn, c bit l cho di cn protein N v P, RNA mi c nhõn lờn kt hp vi men Bnh di t nhiờn: L bnh ng vt hoang di transcriptase v nucleprotein ca virus to lừi RNP truyn.Cỏc nc u M cú chng trỡnh kim soỏt bo tng.Cỏc ht virus cú c mng bao bc bnh di ng vt nuụi hiu qu nờn rt ớt gp lỳc ny chi qua mng bo tng.Protein m bnh di cn ca virus to lp mt ngoi v to cỏc gai virus eo thng kờ ca Vin Pasteur TP HCM, Vit Nam, virus di ch yu c tỡm thy chú, chim 96-97% Tip n l mốo 3-4%, cỏc ng vt khỏc (nh th, chut, súc) cha phỏt hin c.[1] 1.2 Min dch Loi di rt nguy him vỡ chỳng cú th mang virus di nhng biu hin hon ton khe mnh, tit virus di vo nc bt ri truyn n ng vt khỏc v ngi Bnh di loi di cú thờ gõy nhng trn dch ng vt nhng vựng mi trờn trỏi t eo thng kờ ti thnh ph HCM: t l t vong t di cn l 98,2% v t mốo di cn l 1,8% Loi gm nhm v th khụng truyn bnh di T l mc bnh tng cao vo nng Bnh khụng lõy t ngi sang ngi Khỏng th c hiu vi virus di xut hin tr huyt bnh nhõn.Khỏng th trung hũa mỏu xut hin sau tiờm vcxin phũng di vo c th 1.5 Phũng nga 10 ngy v tn ti khong thỏng.Khỏng th trung hũa khụng cú mỏu m cú c t bo, iu ny gii thớch c ch tỏc dng ca vc xin phũng di i 1.5.1 C ch phũng bnh bnh di bng vc xin vi ngi b di cn Vỡ khụng cú ngi sng sút sau cn di nờn khụng cú nghiờn cu v dch Virus di nhõn lờn c gn ni chớch cho n b di cn ln th cú nng nhim vo h thn kinh trung Hng dn phũng nga sau tip xỳc vi bnh di ng.Khỏng th th ng cú tỏc dng trung hũa bt virus, lm gim nng virus Vcxin phũng nga cú tỏc dng bo v sau 2-8 tun 1.3 Dch t hc 1.3.1 ng lõy truyn 1.5.2 Cỏc loi vcxin Tt c cỏc vc xin dựng cho ngi u cha virus di Virus di ch yu lõy truyn qua cỏc vt cn, vt lim bt hot Vcxin ch t nuụi cy t bo cú u th hn vo vt thng ca ngi hoc mt s ng vt khỏc vcxin ch t mụ thn kinh vỡ ớt gõy phn ng ph ca ng vt mc bnh di.Trong mt s ớt trng hp, bnh cú th lõy truyn qua ng hụ hp hoc ghộp Vcxin t bo lng bi ngi giỏc mc Nhim bnh di t ngi qua ngi rt him gp.Ch ghi nhn c trng hp mc bnh di Vcxin di hp th truyn qua ghộp giỏc mc:giỏc mc ngi cho b cht Vcxin t bo phụi g tinh ch vỡ bnh ca h thn kinh trung ng khụng rừ nguyờn 1.6 THAM KHO Vcxin mụ thn kinh Vcxin phụi vt Cỏc virus sng gim c lc 1.5.3 Cỏc loi khỏng th di Globudin dch khỏng di ca ngi: L mt gamma globulin cú tớnh dch cao, iu ch t huyt tng ngi vi ethanol lnh Globulin ny ớt gõy phn ng ph hn huyt nga khỏng di Huyt nga khỏng di: L huyt c cụ c t nga cú ỏp ng dch tt vi virus di n huyt nga khỏng di c dựng nhng ni khụng cú glubulin dch khỏng di ca ngi 1.5.4 X lý vt thng Ra tht k vt thng bng nc sch hoc x phũng c 20% Bụi cht sỏt khun:cn.iod m c Khụng khõu vt thng Gõy tờ ti ch cnh vt thng (ch yu bng procain) ngn cn s tin trin ca virus 1.6 Tham kho [1] Bnh di (Rabies) - Vin Pasteur TP HCM Chng Chng khú c Chng khú c (ting Anh: Dyslexia) c trng cho gp rc ri v c hiu v ỏnh dự trớ tu bỡnh thng.[2][7] Cỏc cú th bao gm khú khn vic ỏnh cỏc t, c nhanh, vit ch, phỏt õm cỏc t u, phỏt õm t c to v nghe hiu ngi khỏc c.[4][8] ụng thng nhng khú khn ny c nhn thy u tiờn i hc trng.[3] Khi mt ngi mt kh nng c trc õy ca bn thõn, nú c gi l alexia.[4][4] Tr em b chng khú c cũn cú th biu mt s chng tt phỏt trin khỏc nh kộm hay khụng cú kh nng vit v tớnh toỏn s Nhng kh nng ny ũi hi ký c thuyờn chuyn t ký hiu sang ý ngha Trc kt lun mt tr em b chng khú c, cn phi loi tr nhng nguyờn nhõn khỏc cú th gõy cn tr hc c, hc vit v hc nghe nh thiu hc (mự ch, thy cụ ging dy thiu kinh nghim), cú tõm lý, chm phỏt trin tõm thn, v cỏc bnh v tai, Chng khú c c cho l c yu t di truyn ln mt, hoc nóo (thớ d SIDA) [9] mụi trng.[3] Mt s trng hp l c im chung ca Mt s ngi ni ting trờn th gii b mc bnh ny gia ỡnh.[4] Nú thng xy vi nhng ngi gp ri nh omas Edison, Anthony Hopkins, Guy Ritchie, lon tng ng gim chỳ ý (ADHD) v liờn h ging Ozzy Osbourne, Tom Cruise, Cher, vi chng khú hc toỏn.[3] Nú cng cú th bt u tui trng thnh l kt qu sau mt chn thng s nóo, t qu, hoc mt trớ nh Chng khú c c chn oỏn thụng qua mt lot cỏc bi kim tra b nh, 2.1 nh ngha li chớnh t, th lc, v k nng c C ch c bn ca chng khú c l nhng quỏ trỡnh x lý Ri lon c hiu v c hay ri lon c tui phỏt trin ngụn ng ca nóo.[5] Chng khú c c phõn chia l khú khn rừ rt v phỏt trin cỏc k nng c v thnh nhng khú khn vic c hiu c hiu m khụng th quy cho chm phỏt trin tõm thớnh giỏc, th giỏc hoc thiu sút quỏ trỡnh thn, hc lc khụng thớch hp, tui, thiu sút th dy hc c.[3] giỏc thớnh giỏc hay thn kinh Khú khn v c khỏ Khong 28% tr em hc cp b ớt nhiu chng khú nng gõy tr ngi cho kt qu hc v cỏc hot ng c Chng ny khụng phi mt kộm m l bt ũi hi k nng c Khú hc c thng kt hp vi thng ti tng lp trờn ca v nóo - lm tr mt kh khú hc chớnh t, ch chn oỏn ri lon c tr cú nng ghi nhn v hiu ng nột ca ch v ký hiu trớ tu phỏt trin bỡnh thng v trờn tui vỡ trc Tr b chng ny cú th khụng hiu iu nghe tui ny, hin tng c nhm rt thng gp cõu ca dao hay bi th, nhiu tr kộm kh nng phõn Ngi ta tin rng chng khú c cú th nh hng t tỏch cỏc õm cõu núi Nhng kh nng ny n 10 phn trm dõn s c mc dự cha cú nghiờn rt quan trng quỏ trỡnh hc hi ca tr em - cu cú mt t l phn trm chớnh xỏc ú tr mc chng khú c thng b thua kộm bố bn Ngi ln mc bnh ny cú th c v hiu tt, nhng lp h cú xu hng c chm hn so vi ngi khụng Bc u ca vic hc c l nhn c cỏc t, bng dyslexia, cú th thc hin kộm hn vic c li cỏch phõn bit cỏc õm riờng mi t v sau ú vụ ngha (mt thc o ca nhn thc õm v hc), vit liờn h cỏc õm ú vi mu t Bc k tip l liờn kt chớnh t cỏc t vo hiu cõu Phn ln tr em b chng khú c cú sc thụng minh bỡnh thng; cú em cú sc thụng minh cao hn trung 2.2 Nguyờn nhõn bỡnh Chng khú c l mt khỳc mc liờn h thn kinh nóo, khụng dớnh lớu gỡ n kh nng suy ngh Cỏc lý thuyt sau õy khụng nờn c xem l cnh hay thụng hiu cỏc khỏi nim cao cp tranh, nhng xem nh l lý thuyt c gng gii thớch nhng nguyờn nhõn c bn ca mt hp cỏc triu 2.4 TRIU CHNG chng tng t t nhiu quan im nghiờn cu 2.2.1 Lý thuyt tiu nóo 2.4 Triu chng Cỏc triu chng ca chng khú c khỏc tựy theo mc nghiờm trng ca chng ri lon cng nh tui ca tng cỏ nhõn.: Lý thuyt khng nh rng cú mt ri lon nh tiu nóo cú th gõy chng khú c Tiu nóo gúp phn iu khin ng c cỏch phỏt õm ca li núi Lý thuyt 2.4.1 Tr tui mu giỏo xut rng cỏc phỏt õm cú th úng gúp vo s thõm ht x lý õm v hc cú th gõy chng khú Rt khú cú c mt chn oỏn chng khú c trc c a tr bt u i hc, nhng tr s cú nhng biu hin: 2.2.2 Lý thuyt thõm ht õm v hc Cỏc nh khoa hc ca lý thuyt ny xut rng nhng ngi b chng khú c cú mt thao tỏc suy gim õm c th, nh hng n trớ nh thớnh giỏc, nh t, v k nng kt hp õm to li núi S chm chp li núi Chm hc ca cỏc t mi Khụng tip nhn d liu Khú khn th hin ging iu, nhp iu 2.2.3 Lý thuyt x lý thớnh giỏc nhanh chúng Xỏc nh rng thõm ht ch yu nm nhn thc v õm ngn hoc nhanh khỏc 2.2.4 Lý thuyt th giỏc Lý thuyt th giỏc i din cho mt quan im truyn thng ca chng khú c, nh l kt qu ca s suy gim th lc to x lý thụng tin t cỏc ch cỏi v ch t mt bn Lý thuyt ny khụng ph nhn kh nng nguyờn nhõn khỏc ca chng khú c 2.3 Cỏc ri lon i kốm Mt s khuyt tt hc thng xy vi chng khú c nhiờn cha xỏc nh c chỳng cú cựng nguyờn nhõn v nóo b vi chng khú c hay khụng: Dysgraphia mt ri lon th hin ch yu thụng qua vic t bn hoc ỏnh mỏy Dyscalculia mt tỡnh trng thn kinh c c trng bi vi ý thc c bn v s lng v s kin toỏn hc ng nhng ngi cú tỡnh trng ny cú th hiu c khỏi nim toỏn hc rt phc v cỏc nguyờn tc, nhng cú khú khn ly d kin liờn quan n toỏn hc c bn cng v tr Aention Decit Disorder - ADHD: ri lon tng ng gim chỳ ý Cluering - Núi lp - li núi bt thng c v tc v nhp iu, hiu qu núi kộm t kin thc Vit ch o ngc 2.4.2 u tiu hc Khú hc bng ch cỏi hoc th t ch cỏi Gp khú khn kt hp vi cỏc ch cỏi v cỏch phỏt õm ch cỏi ú Khú xỏc nh hoc to nhng t cú iu Khú khn hiu ch vit Khú c: c sút ch (ng n), sút t (cỏi ca cỏi), c thờm ch cỏi (cỏi ca cỏi can), c thờm t (cỏi cỏi ca), c chch t (qu cam qu com), c thiu ch cỏi (con chon), c o ln ch cỏi (con non, hớc) 2.4.3 Cui tiu hc Chm hoc c khụng chớnh xỏc (mc dự nhng ngi ny cú th c n mt mc ) ỏnh t vng rt yu Khú c thnh ting, c ch theo th t sai, b qua li núi Khú khn hiu ý ngha ca t riờng l Tr em b chng khú c cú th khụng nhỡn thy (hoc khụng nghe thy) s ging v khỏc cỏc ch cỏi v cỏc t, cú th khụng nhn khong cỏch gia cỏc õm ting, ting t 8.2 CH THCH c trỡnh din hi ngh khụng ci m ti New Orleans, Louisiana ngy 12 thỏng nm 1996 Khụng cũn trờn mng ti http://psychiatrist.com/ psychosis/worldwide/current/tourettes.htm Because of the understanding and hope that it provides, education is also the single most important treatment modality that we have in TS. [4] Scahill L, Williams S, Schwab-Stone M, Applegate J, Leckman JF Disruptive behavior problems in a community sample of children with tic disorders Adv Neurol 2006;99:184-90 PMID 16536365 [5] on th Hi chng Touree Portraits of adults with TS Truy cp trờn mng ngy 18 thỏng nm 2006 17 Chng Memento Memento l mt phim in nh kinh d tõm lý ca Hoa K Phim sn xut nm 2000 vi phn kch bn v o din thc hin bi Christopher Nolan, chuyn th t truyn ngn ca em trai ụng l Memento Mori Stephen Tobolowsky vai Sammy (Samuel R Jankis) Phim cú ct truyn c k theo hai hng: mt cõu chuyn trng v en chiu bỡnh thng v mt cõu chuyn mu chiu theo li git ngc tng on theo ngc chiu thi gian Hai cõu chuyn "ng ti cui phim to mt cõu chuyn thng nht.[2] Phim cú s tham gia ca cỏc din viờn Guy Pearce vai Leonard Shelby, mt bnh nhõn b mt trớ nh ngn hn v khụng th nh thờm cỏc s kin mi xy i S dng Giy ghi chỳ, hỡnh xm v nh chp ly lin lu li cỏc s kin giỳp anh tip tc sng ó quờn chỳng Trong on m u phim, thc cht l kt thỳc ca ct truyn, Leonard git Teddy (Joe Pantoliano) tr thự cho cỏi cht ca v Leonard (Jorja Fox) da trờn li ch dn ca Natalie (Carrie-Anne Moss) omas Lennon vai bỏc s Harriet Sansom Harris vai Mrs Jankis Callum Keith Rennie vai Dodd Kimberly Campbell vai Blonde Marianne Muellerleile vai ngh nhõn xm hỡnh Larry Holden vai Jimmy (James F Grantz) Memento phỏt hnh 5/9/ 2000, ti Venice International Film Festival v c nhiu li khen ngi t gii phờ bỡnh Phim tip tc c ca ngi phỏt hnh ti chõu u thỏng 10/2000 Gii phờ bỡnh c bit khen ngi cỏch k chuyn git lựi tng on c ỏo ca phim cng nh cỏch b trớ nhng on hi c, nhn thc, au bun, t la di, v s tr thự.B phim ó thnh cụng v doanh thu phũng vộ v nhn c nhiu gii thng, bao gm c c gii Oscar cho kch bn gc v biờn phim.[3] B phim sau ú c mnh danh l mt nhng b phim hay nht ca thp niờn nhng nm 2000 bi nhiu phng tin truyn thụng th th hin trỡnh t thi gian k chuyn Memento: mu l cõu chuyn mu git ngc, mu xanh l cõu chuyn trng en chy xuụi, hai cõu chuyn b phõn mnh v lng ghộp an xen liờn tc 9.1 Din viờn 9.2 Ni dung Guy Pearce vai Leonard Shelby Cõu chuyn trng- en k li vic Leonard mt cn phũng khỏch sn gii thớch hon cnh ca mỡnh Carrie-Anne Moss vai Natalie cho mt ngi qua in thoi v k v Sammy Jankis - mt ngi n ụng b mt trớ nh ngn hn - ang Joe Pantoliano vai Teddy (John Edward Gammell) thuc din nghi gian ln nhn bo him Sau kim tra, trng hp ca Sammy c xỏc nh l Mark Boone Junior vai Burt gi mo Tuy nhiờn, ụng ta li khụng h la o v cn bnh ú khin ụi v chng Jankis cựng ng vỡ mt Russ Fega vai bi bn sc lao ng chớnh ca gia ỡnh V ụng ta ngh qun Jorja Fox vai v Leonard nờn t sỏt bng cỏch d ụng tiờm Isulin quỏ liu cho 18 9.5 LIấN KT NGOI mỡnh (Sammy khụng bao gi nh ó tiờm cho v mỡnh hay cha) B v qua i, Sammy vo vim tõm thn Sau ú, Leonard ngoi gp Teddy, git mt tờn m anh cho l John G trc Teddy ui kp Cõu chuyn mu chiu git lựi theo hng ngc dũng thi gian, chia thnh nhiu on cú di khong 10 phỳt,bt u vi vic Leonard cm trờn tay bc nh chp cỏi cht ca Teddy Sau ú git lựi li vic hn cựng Leonard ri khỏch sn v i ti hin trng Leonard tỡm thy tỳi ỏo bc hỡnh Teddy vi ghi chỳ ng sau " ng tin hn, hn l th phm Hóy git hn.Trc ú, Leonard ang phũng v sinh ca mt nh hng v phỏt hin hai hỡnh xm trờn mu bn tay v cỏnh tay vi ni dung " Hóy ghi nh Sammy Jankis v chng c Leonard tr v khỏch sn v tỡm thy chng minh th ca John G vi nhõn dng l Teddy cng nh hỡnh xm John G ó cng bc v sỏt hi v tụi trờn ngc Anh vit thờm dũng ch Hóy git hn trờn bc hỡnh Teddy Trc ú na, Leonard giỳp Natalie tng kh Dodd th trn i ly vic cụ ta s giỳp anh tra bin s xe tỡm nhõn dng ca tờn John G Sau mt trớ nh gia chng, anh hong lon vỡ cú tờn no ú (Dodd) t ỏo v gi Teddy ti Teddy giỳp anh nhng cnh bỏo anh v Natalie,ngi v sau tỡm cho anh thụng tin rng Teddy chớnh l John G m anh ang tỡm Hai cõu chuyn trờn chm Teddy k s tht l Leonard b ỏm nh bi cõu chuyn ca Sammy Jankis (k ó ba cõu chuyn mt trớ ly tin bo him) v cõu chuyn ca chớnh anh (sau Leonard b bnh, v anh khụng cht vỡ b sỏt hi m qun trớ t t bng cỏch d Leonard tiờm Isulin quỏ liu cho cụ) Teddy thụng cm cho Leonard v giỳp anh sỏt hi mt k tờn John G hn mt nm trc Leonard khụng tin vo s tht ph phng ú ó sa ton b chng c anh cú nh l nh chp hỡnh xm v ghi chỳ sau mt trớ, anh s chuyn hng sang git Teddy 19 cp 2011-01-26 [4] Retrieved on 2012-01-23 [5] Murray, Noel (2009-12-03) e best lms of the '00s | Best Of e Decade e A.V Club Truy cp 2011-0126 [6] Empire Features Empireonline.com (2006-12-05) Truy cp 2011-01-26 [7] 15th anniversary, IMDB.coms [8] Empire Features Empireonline.com (2006-12-05) Truy cp 2011-01-26 [9] 1001 Series 1001 beforeyoudie.com (2002-07-22) Truy cp 2011-01-26 [10] National Board of Review of Motion Pictures:: Awards Nbrmp.org Truy cp 2011-01-26 [11] AFI AWARDS 2001: Movies of the Year A.com Truy cp 2011-01-26 9.5 Liờn kt ngoi Website chớnh thc Memento ti Internet Movie Database Memento ti Box Oce Mojo Memento ti Metacritic Memento ti Roen Tomatoes Review of Memento bi the Onion AV Club Plot Holes: Memento Memento and anterograde amnesia California 9.3 Phn hi Phim t doanh thu cao ngoi d kin,gp nhiu ln kinh phớ v nhn nhiu s phn hi tớch cc t phớa khỏn gi ln gii phờ bỡnh B phim c nhiu t chc ỏnh giỏ l phim hay nht thi i 9.4 Chỳ thớch [1] Memento (2001) Box Oce Mojo Ngy 28 thỏng nm 2002 Truy cp ngy 30 thỏng nm 2011 [2] Klein, Andy (ngy 28 thỏng nm 2001) Everything you wanted to know about Memento" Salon.com Truy cp ngy thỏng nm 2012 [3] Session Timeout Academy Awardsđ Database AMPAS Awardsdatabase.oscars.org (2010-01-29) Truy California Chng 10 Mộo ming Mộo ming (Mộo ming l mt triu chng ca bnh lit Bell (Bells Palsy) v mt s bnh khỏc) l bnh dõy thn kinh th b sng vỡ mch mỏu b ố khin bp tht trờn mt b co rỳt 10.1 Nguyờn Trc õy, hu ht ngi Vit ó cho rng bnh mộo ming l nguyờn phong hn hay núi theo cỏch bỡnh dõn l b trỳng gớo trờn nm Bỏc s s cho toa prednisone ung n 10 ngy cho bt tr nc, cng thờm ung thuc gim au nhc, v p khn m cho bt au Tuy nhiờn hin ti cha cú phỏc iu tr loi b hon ton HSV c th ngi b nhim m ch cú th iu tr triu chng.Do ú gp iu kin thun li bnh cú th tỏi phỏt 10.6 Tham kho Ngy thỡ y khoa ó tỡm nguyờn nn nhõn bnh ny ó b s tn cụng ca vi khun HSV_1 (tc l Herpes Simplex Virus 1) 10.2 Kh nng mc bnh T l mc bnh l khong 23/100.000 Ngi b tiu ng cú kh nng b cao hn 10.3 Triu chng au nhc sau l tai t n ngy, trc bp tht trờn mt b tờ lit Khụng úng mớ mt c Xut hin vt nhn trờn u, Nhiu nc ming 10.4 Th nghim Bỏc s cn chy EMG loi nguyờn nhõn tai bin mch mỏu nóo 10.5 iu tr Khong 80% s cú th c iu tr vũng vi tun cho ti mt thỏng Tuy nhiờn, cú trng hp s 20 Chng 11 Ri lon tin ỡnh Ri lon tin ỡnh l chng bnh ang ngy cng ph cỏc c quan ca h tin ỡnh, viờm tai gia, chn bin v t l ngi mc ngy cng cú xu hng gia tng thng mờ l, nghn tc ng mch tin ỡnh, co tht Mc bnh cú th nh hoc cng cú th din bin khỏ ng mch ct sng,[2] nng v nghiờm trng tựy tng ngi bnh 11.4 Yu t nguy c 11.1 Dch t hc Mt nghiờn cu gn õy v dch t hc M c tớnh 35% ngi t 40 tui tr lờn ó tri qua mt s cn ri lon tin ỡnh Cng ti M, Vin c gia v chng ic v ri lon giao tip khỏc (NIDCD) bỏo cỏo 80% nhng ngi t 65 tui tr lờn thng b chúng mt, ú chúng mt ri lon tin ỡnh chim khong 50%.[1] 11.2 Cu to c quan tin ỡnh Tin ỡnh l mt h thng thuc h thn kinh nm phớa sau c tai (hai bờn), cú vai trũ quan trng trỡ t th, dỏng b, phi hp c ng mt, u v thõn mỡnh õy, cỏc tớn hiu õm c chuyn t dng c hc sang dng xung thn kinh dn truyn theo dõy thn kinh thớnh giỏc (dõy s 8) truyn v nóo C quan chuyn xung õm dng c hc sang dng in thn kinh l c tai Gn lin vi c tai l ba vũng bỏn khuyờn, to hỡnh 3D khụng gian, giỳp c th nhn bit v trớ ca mỡnh khụng gian chiu eo nghiờn cu nhiu nguyờn nhõn gõy ri lon tin ỡnh nh thng xuyờn sng mụi trng quỏ n, thi tit khú chu chuyn mựa, n phi thc n b nhim c v v Mt thc t cho thy ri lon tin ỡnh rt d xy nhng ngi lm vic mụi trng phũng, nh dõn cụng s, hc sinh, sinh viờn, n gii Nhõn viờn cụng s thng ớt ng, ngi nhiu phũng lõu ngy lm co tht ng mch ct sng thõn nn, dn n tỡnh trng thiu mỏu nuụi vựng nóo b gõy bnh ri lon tin ỡnh Bờn cnh ú mt t l ln nhng ngi mc bnh ri lon tin ỡnh xy tui ph n tin kinh Ngoi nhng ngi hay suy ngh, thng xuyờn chu cng thng v u úc mi la tui, gii tớnh cng l nhng i tng cú kh nng mc b cao 11.5 Triu chng Biu hin u tiờn ca bnh l cm giỏc chúng mt, quay cung, hoa mt, ự tai, bun nụn Nng hn ngi Tin ỡnh cú nhim v chớnh l gi thng bng cho c bnh s mt thng bng khụng gi c t th, ự tai, th Khi chỳng ta di chuyn, cỳi, xoay h thng tin khụng th bc i, d ngó ỡnh cng s nghiờng lc theo cỏc ng tỏc ny ca c th v giỳp c th cú t th thng bng Tin ỡnh c iu khin bi cỏc nhúm thn kinh cao cp nm 11.6 Chn oỏn nóo b.[2] Cỏc c quan tin ỡnh tai v cỏc dõy thn kinh liờn kt cỏc trung tõm nóo hỡnh thnh mt h thng phc phc v nhiu chc nng v cú th b nh 11.3 Nguyờn nhõn hng bi mt s h thng bờn ngoi Do ú, mt ỏnh Nhng ri lon cú liờn quan n thng bng (hi chng giỏ ton din ca tai cú th yờu cu cỏc loi xột tin ỡnh) l xut phỏt t b phn ny ca tin ỡnh nghim khỏc Mt s nguyờn nhõn thng gp dn n bnh l: ụi cỏc bi kim tra cú th gõy mt mi v cú th virus gõy viờm thn kinh s nóo s 8, thoỏi húa mt dn n ng khụng vng tm thi 21 22 11.7 iu tr Cỏc phng phỏp iu tr cho ri lon tin ỡnh ph thuc vo triu chng, bnh s v sc khe bnh nhõn núi chung Tựy theo nguyờn nhõn gõy ri lon tin ỡnh, ngi bnh s chn c hng iu tr thớch hp mc nh, ngi bnh cú th dựng thuc theo ch dn ca bỏc s, trng hp nng cú th s cn phu thut hoc iu tr ni khoa Bờn cnh ú ngi bnh cn luyn ci thin bnh tỡnh hoc ngn nga nguy c mc bnh i vi ngi bỡnh thng.[2][3] 11.8 Chỳ thớch [1] Understanding Vestibular Disorders | Vestibular Disorders Association Vestibular.org Ngy 20 thỏng nm 2010 Truy cp ngy 13 thỏng nm 2014 [2] Nhng iu cn bit v bnh ri lon tin ỡnh Benh.edu.vn Ngy 22 thỏng nm 1999 Truy cp ngy 13 thỏng nm 2014 [3] Treatment | Vestibular Disorders Association Vestibular.org Truy cp ngy 13 thỏng nm 2014 CHNG 11 RI LON TIN èNH Chng 12 Sỏn di ln Taenia solium, cũn c gi l sỏn di heo hay sỏn di ln, l loi sỏn di thuc b cyclophyllid chi Taeniidae Loi ny ký sinh c th heo v ngi, phõn b chõu , chõu Phi, Nam M, v mt phn ca Nam u, v mt s ni Bc M Ging nh cỏc loi sỏn di thuc b cyclophyllid khỏc, T solium cú bn a hỳt trũn chy T solium cng cú hai hng múc chõn chy 12.1 c im T solium cú chu trỡnh phỏt trin tng t vi Taenia saginata, Nang sỏn cú ba loi hỡnh thỏi khỏc nhau.[1] 12.2 Chỳ thớch [1] Rabiela MT, Rivas A, Flisser A (1989) Morphological types of Taenia solium cysticerci Parasitol Today 5: 357359 12.3 Tham kho 23 Chng 13 Say tu xe Say tu xe (hay l bun nụn v nụn say tu xe) l mt phn ng bỡnh thng trc nhng kớch thớch xy i tu xe, m bn thõn khụng thớch nghi c Say tu xe bao gm tt c cỏc loi chuyn nh: say tu bin, say ụ tụ, say tu ha, say mỏy bay.[1] 13.3 Cỏc thuc cú tỏc dng chng nụn nhng khụng tỏc dng say tu xe Nguyờn nhõn ca chng say tu xe l b phn nhy Cỏc thuc ny gm cỏc cht i khỏng dopamine nh cm gi thng bng tai b kớch thớch khỏc thng, domperidon [6] , metoclopramid [7] v chlorpromazine hoc nóo b nhn tớn hiu t mt nhng khụng ng [8] , v cỏc cht i khỏng th th 5-HT3 nh nht vi tớn hiu t tai (thớ d i tu m khụng cú ca ondansetron s: tai cho bit ang di chuyn, mt thỡ cho cm giỏc l khụng di chuyn).[2] 13.4 Tham kho [1] Benson, AJ (2002) 35 (PDF) Motion Sickness In: Medical Aspects of Harsh Environments Washington, DC Truy cp ngy thỏng nm 2008 13.1 Triu chng [2] Motion sickness Merck medical manual õy l mt dng chúng mt m nhng triu chng t ng úng vai trũ ch o [3] , cỏc triu chng gm: bun nụn, nụn úi, tỏi mt, m hụi, nhiu nc bt, ngỏp, khú chu, th sõu v mnh [3] Motion Sickness Prevention and Treatment [4] Best of Five MCQs for the Gastroenterology SCE Google Books Truy cp 12 thỏng nm 2015 Trang 23 [5] Hyoscine for travel sickness 13.2 Phũng chng [6] Domperidone for sickness [7] Metoclopramide 10mg tablets Truy cp 12 thỏng nm 2015 Cỏc thuc chng nụn dựng d phũng cú tỏc dng tt hn l cha ó bun nụn v nụn uc chớnh l cỏc cht khỏng muscarinic hyoscine [4] v mt s khỏng histamin tỏc dng lờn thn kinh trung ng d phũng ngn hn vic say tu xe, thuc c chn l hyoscine hydrobromide [5] dựng ng ung, dựng thuc 30 phỳt trc di chuyn, sau ú gi li dựng thuc ln nu cn Hoc tiờm di da hyosin di dng thuc gii phúng chm s kộo di c thi gian tỏc dng, nhng phi tiờm vi gi trc di chuyn [8] Chlorpromazine: MedlinePlus Drug Information Truy cp 12 thỏng nm 2015 13.5 Liờn kt ngoi Cỏc thuc khỏng histamin cú hiu qu kộm hyoscin ụi chỳt vic chng say tu xe, nhng dung np tt hn, thụng thng dựng theo ng ung Cỏc khỏng histamin thng dựng gm cú: cinnarizin, cyclizin, dimenhydrinat, meclozin, promethazin Cỏc thuc ny cú tỏc dng ging nhau, nhng thi gian bt u tỏc dng v tỏc dng bao lõu thỡ khỏc 24 Chng say tu xe trờn bỏo Sc khe i sng-B Y t Mo chng say tu xe Chng 14 Thoỏi húa thn kinh oỏi húa thn kinh l thut ng chung (umbrella term) cho s mt mỏt cu trỳc hay chc nng ca n-ron, bao gm c cht n-ron Nhiu chng bnh thoỏi húa thn kinh bao gm Parkinson, Alzheimer, v Huntington xy cỏc quỏ trỡnh thoỏi húa thn kinh a cỏc nghiờn cu, nhiu im tng ng xut hin kt ni cỏc chng bnh ny vi mc h t bo Phỏt hin nhng im tng ng ny cho ta hy vng phỏt trin cỏc phng phỏp cha tr cú kh nng ci thin nhiu cn bnh cựng lỳc Cỏc chng ri lon suy thoỏi thõn kinh ging nhiu im bao gm cỏc protein bt thng (atypical protein assemblies) cng nh tỡnh trng cht t bo.[1][2] oỏi húa thn kinh cú th thy nhiu mc ca cỏc mch thn kinh t t bo n h thng 14.1 Chỳ thớch [1] Rubinsztein DC (thỏng 10 nm 2006) e roles of intracellular protein-degradation pathways in neurodegeneration Nature 443 (7113): 780 Bibcode:2006Natur.443 780R PMID 17051204 doi:10.1038/nature05291 [2] Bredesen DE, Rao RV, Mehlen P (thỏng 10 nm 2006) Cell death in the nervous system Nature 443 (7113): 796802 Bibcode:2006Natur.443 796B PMID 17051206 doi:10.1038/nature05293 25 Chng 15 T k T k (ting Anh: autism) l mt chng ri lon phỏt trin c trng bi khim khuyt v mt quan h nhõn sinh, giao tip ngụn ng, giao tip phi ngụn ng v hnh vi s thớch hn ch v lp i lp li Cha m thng nhn thy nhng du hiu ca bnh ny hai nm u i ca mỡnh.[1] Nhng du hiu ny thng phỏt trin dn dn, mc dự mt vi tr mc chng t k t mc phỏt trin vi tc bỡnh thng v sau ú gim dn.[2] Tiờu chun chn oỏn yờu cu nhng triu chng tr nờn rừ rt thi th u, thng l trc ba tui.[3] Mc dự bnh t k ch yu l di truyn, cỏc nh nghiờn cu li nghi ng c hai yu t mụi trng v di truyn u l nguyờn nhõn ca bnh ny.[4] Trong nhng trng hp hón hu, t k cũn gn lin cht ch vi nhng tỏc nhõn gõy d tt bm sinh.[5] Vn cũn nhng tranh cói v nhng nguyờn nhõn mụi trng khỏc c a ra,;[6] chng hn nh gi thuyt vc-xin ó tng b bỏc b T k cũn nh hng n vic x lý thụng tin nóo bng cỏch thay i cỏch cỏc t bo thn kinh v Xi-nỏp ca chỳng kt ni v t chc; nhiờn gi thuyt ny cha c hiu rừ.[7] Trờn ton cu, t k c c tớnh nh hng n 21.7 triu ngi tớnh n nm 2013 [8] Tớnh n 2010, s lng ngi b nh hng ca bnh c tớnh khong 1-2/1000 ton cu Bnh thng xuyờn xy bn n nm ln cỏc trai nhiu hn gỏi Khong 1.5% tr em ti Hoa K (mt 68) c chn oỏn mc ASD tớnh n 2014, tng 30% so vi mt 88 nm 2012 [9][10][11] T l t k ngi trng thnh t 18 tui tr lờn ti Vng quc Anh l 1.1%.[12] S lng ngi c chn oỏn bnh ó gia tng ỏng k t thp niờn 1980, mt phn l nhng thay i thc hnh chn oỏn v s thỳc y ti chớnh m chớnh ph tr cp i vi nhng ca chn oỏn trờn;[11] cõu hi liu t l thc t ó tng hay khụng cha c gii quyt.[13] b tn hi nghiờm trng mt s mt, nhng mc bỡnh thng hoc thm cao nhng cỏ th khỏc.[16] Triu chng dn l rừ sau khong sỏu thỏng tui, phỏt trin theo tui hai hoc ba nm[17] v cú xu hng tip din qua tui trng thnh, mc dự thng dng b kỡm hóm.[18] mt s mt khỏc, chng hn nh n ung, cng ph bin nhng khụng cn thit chn oỏn.[19] 15.1.1 Phỏt trin xó hi õm ht xó hi phõn bit t k v nhng chng ri lon quang ph t k cú liờn quan t cỏc chng ri lon phỏt trin khỏc.[18] Ngi b t k cú s khim khuyt v mt xó hi v thng thiu trc giỏc v nhng ngi khỏc m nhiu ngi cụng nhn nh vy Mt ngi mc chng t k l Temple Grandin mụ t s bt lc ca cụ hiu nhng giao tip xó hi bỡnh thng, hoc nhng ngi cú thn kinh phỏt trin bỡnh thng, khin cụ cú cm giỏc nh mt nh nhõn chng hc trờn ha.[20] 15.1.2 Giao tip Khong mt phn ba cho n mt na s ngi t k khụng phỏt trin ngụn ng t nhiờn ỏp ng cỏc nhu cu giao tip thng ngy [21] Tr mc chng t k thng ớt kh nng thc hin nhng yờu cu hoc chia s kinh nghim, v ch cú th lp i lp li n gin li núi ca ngi khỏc (nhi li)[22][23] hoc o ngc li.[24] Trao i hai chiu cú th cn thit cho hot ng núi, v thiu s chỳ tõm, trao i hai chiu dng nh phõn bit vi ngi b ASD; chng hn, h cú th nhỡn trung vo bn tay thay vỡ nhỡn vo i tng,[25][23] h luụn tht bi ch vo i tng nờu ý kin hoc chia s mt kinh nghim.[26] Tr t k cú th gp khú khn vi trũ chi giu trớ tng tng v phỏt trin biu tng thnh ngụn ng.[22][23] 15.1 Triu chng T k l mt chng ri lon phỏt trin nng,[14] ln u xut hin thi th u, thng kộo di m khụng cú du hiu thuyờn gim.[15] Ngi b bnh t k cú th 15.2 Nguyờn nhõn 26 15.3 C CH 27 Xúa (1), chộp (2) v o ngc (3) u l nhng nhim sc th bt thng liờn quan n bnh t k.[27] T lõu bnh t k c coi l cú mt nguyờn nhõn ph bin cỏc mc di truyn, nhn thc v thn kinh i vi b ba triu chng ca bnh t k.[28] Tuy nhiờn ngy cng cú nhiu nghi ng rng t k thay vỡ l mt chng ri lon phc cú nhng khớa cnh ct lừi, nú li cú nhng nguyờn nhõn riờng bit thng xy cựng mt lỳc.[28][29] T k cú mt c s di truyn mnh, mc dự nhng ngun gc ca bnh rt phc v khụng rừ liu ASD cú c gii thớch thờm bi nhng t bin him vi nhng nh hng ln, hay bi cỏc tng tỏc ca gen tri nhng bin th di truyn ph bin.[30][31] S phc ny sinh bi tng tỏc gia nhiu gen, mụi trng v nhng yu t biu sinh khụng lm thay i trỡnh t DNA nhng li di truyn v gõy nh hng lờn biu hin gen.[18] Nhiu gen cú liờn quan n bnh t k thụng qua trỡnh t b gen nhng cỏ nhõn b nhim v b m chỳng.[32] T k nh hng n hch hnh nhõn, tiu nóo v nhiu phn khỏc b nóo.[35] T k xut hin l h qu t nhng tỏc ng phỏt trin nh hng nhiu n tt c h thng chc nng nóo,[36] ng thi lm ln xn thi gian phỏt trin ca nóo hn so vi sn phm cui cựng.[35] Nhng nghiờn cu v cu trỳc ca h thn kinh v s kt hp tỏc nhõn sinh quỏi thai ó gi ý nhit tỡnh rng c ch ca T k, bao gm s thay i phỏt trin nóo sau th thai.[5] Trng hp bt thng ny xut hin bt 15.3 C ch u mt chui cỏc trng hp bnh lý nóo, b nh hng ỏng k bi yu t mụi trng [37] Ngi ta Triu chng ca t k l h qu ca nhng thay i khụng bit rng liu s phỏt trin quỏ mc cú xy liờn quan n s trng thnh cỏc h thng khỏc tt c nhng tr mc chng t k hay khụng Cú v ca nóo.[33] Cỏch t k xy cha c hiu nh khu vc ni bt nht cỏc vựng nóo l c s rừ C ch ca nú cú th chia lm ba khu vc: Sinh lý phỏt trin nhn thc chuyờn mụn cao hn.[38] bnh ca cu trỳc v quỏ trỡnh ca nóo liờn quan n t k, v mi liờn h tõm thn hc gia cu trỳc nóo v cỏc hnh vi.[33] Cỏc hnh vi xut hin cú nhiu sinh 15.3.2 Tõm thn hc lý bnh.[34] Hai th loi chớnh ca thuyt nhn thc ó c xut v liờn kt gia b nóo t k v hnh vi uyt 15.3.1 Sinh lý bnh nóo ca nam gii m rng a gi thuyt rng t k l mt trng hp cui cựng nóo ca nam gii, Khụng ging nh nhiu chng ri lon nóo khỏc nh nh ngha theo o nghim tinh thn l nhng cỏ nhõn bnh Parkinson, t k khụng cú c ch thng nht rừ ang h thng húa hn l ang thu hiu uyt gi rng; nhiu ngi khụng bit rng liu t k l mt vi thit tõm trớ c h tr bi nhng phn ng in hỡnh ri lon nhng t bin gõy ra, hi t trờn mt vi ca tr t k n bi kim tra SallyAnne kt lun v ng phõn t ph bin, hoc l (khuyt tt trớ tu) mt ng c ca nhng ngi khỏc,[39] v thuyt h thng ln nhng ri lon vi nhiu c ch khỏc nhau.[14] gng nron miờu t tt cỏc bn sinh lý bnh 28 i vi gi thuyt.[40] Tuy nhiờn hu ht nghiờn cu u khụng tỡm thy bng chng v s suy gim nhng cỏ nhõn t k hiu ý nh c bn ca ngi khỏc; thay vo ú, h thng cho bit s suy gim c phỏt hin s hiu bit cú cm xỳc xó hi hoc xem xột quan im ca ngi khỏc [41] 15.4 Tham kho [1] Myers SM, Johnson CP (2007) Management of children with autism spectrum disorders Pediatrics 120 (5): 116282 PMID 17967921 doi:10.1542/peds.2007-2362 ó b qua tham s khụng rừ |doi-access= (tr giỳp) [2] Stefanatos GA (2008) Regression in autistic spectrum disorders Neuropsychol Rev 18 (4): 30519 PMID 18956241 doi:10.1007/s11065-008-9073-y [3] Autism Spectrum Disorder, 299.00 (F84.0) In: American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fih Edition American Psychiatric Publishing; 2013 [4] Chaste P, Leboyer M (2012) Autism risk factors: genes, environment, and gene-environment interactions Dialogues in Clinical Neuroscience 14: 28192 PMC 3513682 PMID 23226953 [5] Arndt TL, Stodgell CJ, Rodier PM (2005) e teratology of autism Int J Dev Neurosci 23 (23): 189 99 PMID 15749245 doi:10.1016/j.ijdevneu.2004.11.001 [6] Ruer M (2005) Incidence of autism spectrum disorders: changes over time and their meaning Acta Paediatr 94 (1): 215 PMID 15858952 doi:10.1111/j.1651-2227.2005.tb01779.x [7] Levy SE, Mandell DS, Schultz RT (2009) Autism Lancet 374 (9701): 162738 PMC 2863325 PMID 19819542 doi:10.1016/S0140-6736(09)61376-3 [8] Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators (2015) Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 19902013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 386: 743 800 PMC 4561509 PMID 26063472 doi:10.1016/S01406736(15)60692-4 [9] ASD Data and Statistics CDC.gov Bn gc lu tr ngy 18 thỏng nm 2014 Truy cp ngy thỏng nm 2014 CHNG 15 T K Health Stat Report (65): 111 PMID 24988818 Bn gc lu tr (PDF) ngy 21 thỏng nm 2013 ó b qua tham s khụng rừ |df= (tr giỳp) [12] Brugha T, Cooper SA, McManus S v ng nghip (31 thỏng nm 2012) Estimating the prevalence of autism spectrum conditions in adults: extending the 2007 Adult Psychiatric Morbidity Survey (PDF) e Information Centre for Health and Social Care National Health Service, UK Truy cp ngy 29 thỏng 12 nm 2014 [13] Newschaer CJ, Croen LA, Daniels J, Giarelli E, Grether JK, Levy SE, Mandell DS, Miller LA, Pinto-Martin J, Reaven J, Reynolds AM, Rice CE, Schendel D, Windham GC (2007) e epidemiology of autism spectrum disorders (PDF) Annu Rev Public Health 28: 23558 PMID 17367287 doi:10.1146/annurev.publhealth.28.021406.144007 Bn gc (PDF) lu tr ngy thỏng nm 2013 [14] Geschwind DH (2008) Autism: many genes, common pathways? Cell 135 (3): 3915 PMC 2756410 PMID 18984147 doi:10.1016/j.cell.2008.10.016 [15] F84 Pervasive developmental disorders ICD-10: International Statistical Classication of Diseases and Related Health Problems: Tenth Revision World Health Organization 2007 Bn gc lu tr ngy 21 thỏng nm 2013 Truy cp ngy 10 thỏng 10 nm 2009 [16] Pinel JPG Biopsychology Boston, Massachuses: Pearson; 2011 ISBN 978-0-205-03099-6 p 235 [17] Rogers SJ (2009) What are infant siblings teaching us about autism in infancy? Autism Res (3): 12537 PMC 2791538 PMID 19582867 doi:10.1002/aur.81 [18] Rapin I, Tuchman RF (2008) Autism: denition, neurobiology, screening, diagnosis Pediatr Clin North Am 55 (5): 112946 PMID 18929056 doi:10.1016/j.pcl.2008.07.005 [19] Filipek PA, Accardo PJ, Baranek GT, Cook EH, Dawson G, Gordon B, Gravel JS, Johnson CP, Kallen RJ, Levy SE, Minshew NJ, Ozono S, Prizant BM, Rapin I, Rogers SJ, Stone WL, Teplin S, Tuchman RF, Volkmar FR (1999) e screening and diagnosis of autistic spectrum disorders J Autism Dev Disord 29 (6): 439 84 PMID 10638459 doi:10.1023/A:1021943802493 is paper represents a consensus of representatives from nine professional and four parent organizations in the US [20] Sacks O An Anthropologist on Mars: Seven Paradoxical Tales Knopf; 1995 ISBN 978-0-679-43785-7 [10] Prevalence of autism spectrum disorders autism and developmental disabilities monitoring network, 14 sites, United States, 2008 MMWR Surveill Summ 61 (3): 119 2012 PMID 22456193 Bn gc lu tr ngy 25 thỏng nm 2014 [21] Noens I, van Berckelaer-Onnes I, Verpoorten R, van Duijn G (2006) e ComFor: an instrument for the indication of augmentative communication in people with autism and intellectual disability J Intellect Disabil Res 50 (9): 62132 PMID 16901289 doi:10.1111/j.1365-2788.2006.00807.x [11] Blumberg SJ, Bramle MD, Kogan MD, Schieve LA, Jones JR, Lu MC (2013) Changes in prevalence of parent-reported autism spectrum disorder in schoolaged U.S children: 2007 to 20112012 (PDF) Natl [22] Landa R (2007) Early communication development and intervention for children with autism Ment Retard Dev Disabil Res Rev 13 (1): 1625 PMID 17326115 doi:10.1002/mrdd.20134 15.5 C THấM 29 [23] Tager-Flusberg H, Caronna E (2007) Language disorders: autism and other pervasive developmental disorders Pediatr Clin North Am 54 (3): 46981 PMID 17543905 doi:10.1016/j.pcl.2007.02.011 [33] Penn HE (2006) Neurobiological correlates of autism: a review of recent research Child Neuropsychol 12 (1): 5779 PMID 16484102 doi:10.1080/09297040500253546 [24] Kanner L (1943) Autistic disturbances of aective contact Nerv Child 2: 21750 Reprinted in Kanner L (1968) Autistic disturbances of aective contact Acta Paedopsychiatr 35 (4): 10036 PMID 4880460 [34] [25] Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders, Assessment, Interventions, and Policy John Wiley & Sons; 2014 [Truy cp 24 December 2014] ISBN 1-118-28220-5 p 301 [26] Johnson CP, Myers SM (2007) Identication and evaluation of children with autism spectrum disorders Pediatrics 120 (5): 1183215 PMID 17967920 doi:10.1542/peds.2007-2361 Bn gc lu tr ngy thỏng nm 2009 ó b qua tham s khụng rừ |doi-access= (tr giỳp) [27] Beaud v ng nghip (2007) Autism: highly heritable but not inherited Nat Med 13 (5): 5346 PMID 17479094 doi:10.1038/nm0507-534 [28] Happộ F, Ronald A (2008) e 'fractionable autism triad': a review of evidence from behavioural, genetic, cognitive and neural research Neuropsychol Rev 18 (4): 287304 PMID 18956240 doi:10.1007/s11065-008-90768 [29] Happộ F, Ronald A, Plomin R (2006) Time to give up on a single explanation for autism Nature Neuroscience (10): 121820 PMID 17001340 doi:10.1038/nn1770 ó b qua tham s khụng rừ |doi-access= (tr giỳp) [30] Abrahams BS, Geschwind DH (2008) Advances in autism genetics: on the threshold of a new neurobiology Nature Reviews Genetics (5): 34155 PMC 2756414 PMID 18414403 doi:10.1038/nrg2346 [31] Buxbaum JD (2009) Multiple rare variants in the etiology of autism spectrum disorders Dialogues Clin Neurosci 11 (1): 3543 PMC 3181906 PMID 19432386 [32] Sanders, Stephan J.; He, Xin; Willsey, A Jeremy; ErcanSencicek, A Gulhan; Samocha, Kaitlin E.; Cicek, A Ercument; Murtha, Michael T.; Bal, Vanessa H.; Bishop, Somer L.; Dong, Shan; Goldberg, Arthur P.; Jinlu, Cai; Keaney, John F.; Klei, Lambertus; Mandell, Jerey D.; Moreno-De-Luca, Daniel; Poultney, Christopher S.; Robinson, Elise B.; Smith, Louw; Solli-Nowlan, Tor; Su, Mack Y.; Teran, Nicole A.; Walker, Michael F.; Werling, Donna M.; Beaudet, Arthur L.; Cantor, Rita M.; Fombonne, Eric; Geschwind, Daniel H.; Grice, Dorothy E.; Lord, Catherine; Lowe, Jennifer K.; Mane, Shrikant M.; Martin, Donna M.; Morrow, Eric M.; Talkowski, Michael E.; Sutclie, James S.; Walsh, Christopher A.; Yu, Timothy W.; Ledbeer, David H.; Martin, Christa Lese; Cook, Edwin H.; Buxbaum, Joseph D.; Daly, Mark J.; Devlin, Bernie; Roeder, Kathryn; State, Mahew W (thỏng nm 2015) Insights into Autism Spectrum Disorder Genomic Architecture and Biology from 71 Risk Loci Neuron 87 (6): 12151233 PMC 4624267 PMID 26402605 doi:10.1016/j.neuron.2015.09.016 [35] Amaral DG, Schumann CM, Nordahl CW (2008) Neuroanatomy of autism Trends Neurosci 31 (3): 137 45 PMID 18258309 doi:10.1016/j.tins.2007.12.005 [36] Mỹller RA (2007) e study of autism as a distributed disorder Ment Retard Dev Disabil Res Rev 13 (1): 8595 PMC 3315379 PMID 17326118 doi:10.1002/mrdd.20141 [37] Casanova MF (2007) e neuropathology of autism Brain Pathol 17 (4): 42233 PMID 17919128 doi:10.1111/j.1750-3639.2007.00100.x [38] [39] Baron-Cohen S (2009) Autism: the empathizing systemizing (E-S) theory (PDF) Annals of the New York Academy of Sciences 1156: 6880 PMID 19338503 doi:10.1111/j.1749-6632.2009.04467.x Bn gc (PDF) lu tr ngy 14 thỏng 12 nm 2013 [40] [41] Hamilton AF (2009) Goals, intentions and mental states: challenges for theories of autism J Child Psychol Psychiatry 50 (8): 88192 PMID 19508497 doi:10.1111/j.1469-7610.2009.02098.x ó b qua tham s khụng rừ |citeseerx= (tr giỳp) 15.5 c thờm Sicile-Kira, C Autism spectrum disorder: the complete guide to understanding autism Revised Perigee trade paperback ed New York, New York: Perigee; 2014 ISBN 978-0-399-16663-1 Waltz, M Autism: A Social and Medical History 1st ed Palgrave Macmillan; 22 March 2013 ISBN 9780-230-52750-8 Silberman, S NeuroTribes: e Legacy of Autism and How to ink Smarter About People Who ink Dierently 1st ed Crows Nest, New South Wales: Allen & Unwin; 2015 ISBN 978-1-760-11363-6 15.6 Liờn kt ngoi T k trờn DMOZ 30 CHNG 15 T K 15.7 Ngun, ngi úng gúp, v giy phộp cho bn v hỡnh nh 15.7.1 Vn bn Bnh di Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_d%E1%BA%A1i?oldid=26749710 Ngi úng gúp: Mekong Bluesman, ỏi Nhi, DHN-bot, Escarbot, ijs!bot, Doanvanvung, VolkovBot, TXiKiBoT, Synthebot, Sukulemlinh, AlleborgoBot, SieBot, TVT-bot, DragonBot, Qbot, Alexbot, Mai Trung Dung, Kengdr, MelancholieBot, Luckas-bot, Pq, Ptbotgourou, ArthurBot, Rubinbot, Fantasylove, SassoBot, Bongdentoiac, Phng Huy, Nguyn Cm Xuyờn, TuHan-Bot, EmausBot, ZộroBot, Jspeed1310, Anhmiuhv, Donghienhp, FoxBot, ChuispastonBot, Cheers!-bot, CocuBot, MerlIwBot, Bylekzra, Alphama, Zell567, AlphamaBot, Hugopako, Earthshaker, Addbot, , OctraBot, itxongkhoiAWB, Motoro, TuanminhBot, ẫn bc, Vdongold, Giangleh v 16 ngi vụ danh Chng khú c Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A9ng_kh%C3%B3_%C4%91%E1%BB%8Dc?oldid=26825816 Ngi úng gúp: Robbot, Chobot, Lu Ly, Casablanca1911, Cao Xuan Kien, JAnDbot, VolkovBot, TXiKiBoT, SieBot, Purbo T, Ditimchanly, BodhisavaBot, CarsracBot, Luckas-bot, GhalyBot, TobeBot, KamikazeBot, MastiBot, TuHan-Bot, EmausBot, Maihuongly, ChuispastonBot, WikitanvirBot, Mjbmrbot, Cheers!-bot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB, TuanminhBot, ẫn bc AWB, ManlyBoys, P.T. v ngi vụ danh Chng khú hc toỏn Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A9ng_kh%C3%B3_h%E1%BB%8Dc_to%C3%A1n?oldid= 26763748 Ngi úng gúp: Prenn, Maihuongly, TRMC, Vuiveo, YFdyh-bot, AlphamaBot, Rotlink, Addbot, TuanminhBot v P.T. Hi ng Asperger Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A9ng_Asperger?oldid=26761152 Ngi úng gúp: CommonsDelinker, Phng Huy, TuHan-Bot, Cheers!-bot, MerlIwBot, DanGong, enhitran, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, TuanminhBot, Trungvu113, ẫn bc AWB, Piestiasm, Bbqvn, P.T., Trantrongnhan100YHbot v 10 ngi vụ danh Hi ng Einstein Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A9ng_Einstein?oldid=26456020 Ngi úng gúp: Hugopako, AlphamaBot4 v Drsharpiedcat Hi ng Guillain-Barrộ Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A9ng_Guillain-Barr%C3%A9?oldid= 26238572 Ngi úng gúp: AlleinStein, Duchuy76214, Cheers!-bot, itxongkhoiAWB v Trantrongnhan100YHbot Hi ng mt mi mn tớnh Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A9ng_m%E1%BB%87t_m%E1%BB% 8Fi_m%E1%BA%A1n_t%C3%ADnh?oldid=26011227 Ngi úng gúp: DHN, Phan Ba, Arisa, Apple, DHN-bot, Ctmt, Cao Xuan Kien, JAnDbot, ijs!bot, Squall282, VolkovBot, TXiKiBoT, BotMultichill, AlleborgoBot, SieBot, Alexbot, Ditimchanly, WikiDreamer Bot, Luckas-bot, SilvonenBot, Ptbotgourou, Xqbot, TuHan-Bot, EmausBot, ZộroBot, CNBH, Cheers!-bot, Daiannamthang, Dexbot, YFdyhbot, AlphamaBot, Addbot, Tuanminh01, TuanminhBot, Trantrongnhan100YHbot v ngi vụ danh Hi ng Tourette Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A9ng_Tourette?oldid=26711875 Ngi úng gúp: Mxn, Vinhtantran, DHN-bot, JAnDbot, ijs!bot, VolkovBot, TXiKiBoT, BotMultichill, SieBot, DragonBot, OKBot, Alexbot, Ditimchanly, StigBot, Luckas-bot, Nghiem Bao Duy, ArthurBot, Xqbot, TuHan-Bot, EmausBot, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, Tuanminh01, MichaelMai92, Trantrongnhan100YHbot, IlcomposộldelMozọrt v ngi vụ danh Memento Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Memento?oldid=24218099 Ngi úng gúp: Lu Ly, Trungda, Prenn, TuHanBot, Memberofc1, Cuteb0, Cheers!-bot, MerlIwBot, Alphama, Kolega2357, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, itxongkhoiAWB, AlphamaBot3, TuanminhBot, y11 v Mt ngi vụ danh Mộo ming Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9o_mi%E1%BB%87ng?oldid=25941015 Ngi úng gúp: Trung, Arisa, Nhanvo, Timdo88, Eva8404, YurikBot, DHN-bot, Qbot, Cheers!-bot, MerlIwBot, Hoang Dat, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB, TuanminhBot, Trantrongnhan100YHbot v ngi vụ danh Ri lon tin ỡnh Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%91i_lo%E1%BA%A1n_ti%E1%BB%81n_%C4%91%C3%ACnh?oldid= 26376602 Ngi úng gúp: Tnt1984, Cheers!, Cheers!-bot, AlphamaBot, Hugopako, Dc s Lan Anh, Tuanminh01, TuanminhBot v ngi vụ danh Sỏn di ln Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1n_d%E1%BA%A3i_l%E1%BB%A3n?oldid=26211783 Ngi úng gúp: DHN, Newone, JAnDbot, CommonsDelinker, VolkovBot, Qbot, Sholokhov, Tranletuhan, Ashitagaarusa, Vani Lờ, Bongdentoiac, TuHan-Bot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB, PhanAnh123, TuanminhBot, P.T. v Mt ngi vụ danh Say tu xe Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Say_t%C3%A0u_xe?oldid=26238604 Ngi úng gúp: Chobot, Dung005, Cao Xuan Kien, NDS, MystBot, Luckas-bot, Amirobot, SilvonenBot, Xqbot, Camnangthuoc, D'ohBot, TuHan-Bot, EmausBot, ZộroBot, ChuispastonBot, Cheers!-bot, Alphama, AlphamaBot, Hugopako, Earthshaker, Addbot, itxongkhoiAWB, TuanminhBot, Kim.cuc v ngi vụ danh oỏi húa thn kinh Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tho%C3%A1i_h%C3%B3a_th%E1%BA%A7n_kinh?oldid=20835491 Ngi úng gúp: Trungda, AlleinStein, NgocChinh, Cheers!-bot, Ngocminh.oss, TuanUt v AlphamaBot T k Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_k%E1%BB%B7?oldid=30664378 Ngi úng gúp: Mxn, Chobot, ỏi Nhi, Casablanca1911, DHN-bot, Cao Xuan Kien, JAnDbot, ijs!bot, VolkovBot, TXiKiBoT, Synthebot, SieBot, Tran oc123, TVTbot, DragonBot, Qbot, Ditimchanly, Meotrangden, Y Kpia Mlo, CarsracBot, AlleinStein, Magicknight94, Luckas-bot, Ptbotgourou, ArthurBot, Xqbot, My Lng, Khuonghathai, Prenn, Tnt1984, Namnguyenvn, TuHan-Bot, EmausBot, ZộroBot, Jspeed1310, JackieBot, CNBH, WikitanvirBot, Cheers!-bot, Saberlarry, Hiepbuowski, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, itxongkhoiAWB, Kexucthanruatoi, Tuanminh01, ZVU, Trnh luyn, Trungvu113, Mintu Martin, Winter in the dark, Phuthanh2510, Trantrongnhan100YHbot, Tuyenappdev v 14 ngi vụ danh 15.7.2 Hỡnh nh Tp_tin:Autismbrain.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Autismbrain.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Originally this was taken from Major Brain Structures Implicated in Autism, but that resource no longer exists An inferior copy of it, in GIF form, is in Major Brain Structures Implicated in Autism, an image that appears in: Strock, M (2007) "Autism spectrum disorders (pervasive developmental disorders)" National Institute of Mental Health Retrieved on 2007-10-05 Ngh s u tiờn: National Institutes of Mental Health, National Institutes of Health 15.7 NGUN, NGI ểNG GểP, V GIY PHẫP CHO VN BN V HèNH NH 31 Tp_tin:Commons-emblem-copyedit.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/ Commons-emblem-copyedit.svg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: File:Gnome-emblem-important.svg Ngh s u tiờn: GNOME icon artists, Fitoschido Tp_tin:Commons-logo.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: is version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features (Former versions used to be slightly warped.) Ngh s u tiờn: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab Tp_tin:Functional_magnetic_resonance_imaging.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Functional_ magnetic_resonance_imaging.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Memento_Timeline.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Memento_Timeline.png Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Picture of a chart created in Microso Excel Ngh s u tiờn: Dr Steve Aprahamian Tp_tin:Memento_poster.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/c/c7/Memento_poster.jpg Giy phộp: S dng hp lý Ngi úng gúp: [1] Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Question_book-new.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Question_book-new.svg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Chuyn t en.wikipedia sang Commons Created from scratch in Adobe Illustrator Based on Image: Question book.png created by User:Equazcion Ngh s u tiờn: Tkgd2007 Tp_tin:Rod_of_Asclepius2.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Rod_of_Asclepius2.svg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: L nh phỏi sinh t: Rod of asclepius.png Ngh s u tiờn: Original: CatherinMunro Tp_tin:Single_Chromosome_Mutations.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Single_Chromosome_ Mutations.svg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: File:Single Chromosome Mutations.png Ngh s u tiờn: Richard Wheeler (Zephyris) Tp_tin:Star_of_life2.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Star_of_life2.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Verdy p Tp_tin:Taenia_solium_scolex.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Taenia_solium_scolex.JPG Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Own Work: Foto tomada por Roberto J Galindo Ngh s u tiờn: Roberto J Galindo Tp_tin:Text_document_with_red_question_mark.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Text_ document_with_red_question_mark.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Created by bdesham with Inkscape; based upon Text-x-generic.svg from the Tango project Ngh s u tiờn: Benjamin D Esham (bdesham) Tp_tin:Translation_to_english_arrow.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Translation_to_english_ arrow.svg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Own work, based on :Image:Translation_arrow.svg Created in Adobe Illustrator CS3 Ngh s u tiờn: tkgd2007 Tp_tin:Wikibooks-logo.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Wikibooks-logo.svg Giy phộp: CC BYSA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: User:Bastique, User:Ramac et al Tp_tin:Wikidata-logo.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Wikidata-logo.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: User:Planemad Tp_tin:Wikinews-logo.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Wikinews-logo.svg Giy phộp: CC BYSA 3.0 Ngi úng gúp: is is a cropped version of Image:Wikinews-logo-en.png Ngh s u tiờn: Vectorized by Simon 01:05, August 2006 (UTC) Updated by Time3000 17 April 2007 to use ocial Wikinews colours and appear correctly on dark backgrounds Originally uploaded by Simon Tp_tin:Wikiquote-logo.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Wikiquote-logo.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Rei-artur Tp_tin:Wiktionary_small.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Wiktionary_small.svg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? 15.7.3 Giy phộp ni dung Creative Commons Aribution-Share Alike 3.0 ... bào phôi gà tinh chế bệnh hệ thần kinh trung ương không rõ nguyên 1.6 THAM KHẢO Vắcxin mô thần kinh Vắcxin phôi vịt Các virus sống giảm độc lực 1.5.3 Các loại kháng thể dại Globudin miễn dịch kháng... phòng bệnh bệnh dại vắc xin 1.5.2 Các loại vắcxin 1.5.3 Các loại kháng thể dại 1.5.4 Xử lý... giác, gây đau, làm rối loạn hệ thần kinh tự chủ (rối loạn hệ thần kinh thực vật; dysautonomia) Nó gây biến chứng nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt trường hợp hệ hô hấp hệ thần kinh tự chủ bị ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Các trang trong thể loại “rối loạn thần kinh”, Các trang trong thể loại “rối loạn thần kinh”,

Hình ảnh liên quan

• Marianne Muellerleile vai nghệ nhân xăm hình - Các trang trong thể loại “rối loạn thần kinh”

arianne.

Muellerleile vai nghệ nhân xăm hình Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm