0

Nghiên cứu nhà nước và pháp luật thời kì Bắc thuộc

14 1,422 3
  • Nghiên cứu nhà nước và pháp luật thời kì Bắc thuộc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 22:55

Lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam Nghiên cứu nhà nước pháp luật thời Bắc thuộc I Bộ máy quyền đô hộ phong kiến Trung Quốc nước ta Thời gian: 179 TCN- 938 SCN + 179 TCN Triệu Đà xâm lược nước ta + 938 SCN: Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán 179 TCN- 40 : tổ chức máy trực trị tới cấp quận Giai đoạn 43 trở đi: tổ chức máy trực trị tới cấp huyện a Tổ chức máy quyền đô hộ giai đoạn179 TCN - 40  Nhà Triệu (179 TCN - 111 TCN)   Nhà Tây Hán (111 TCN - 8) nhà Tân (8 - 23): Chính sách cai trị: "dùng người Việt cai trị   Chính sách: đồng hóa ngu dân  - Gồm quận: Giao Chỉ, Cửu Chân Nhật Nam, đứng đầu quận quan Thái thú, giúp việc có quan Đô sứ phụ trách lĩnh vực quân người Việt”  Địa giới hành chính: Giao Chỉ Cửu Chân, đứng đầu quận quan, Điển sứ, giúp việc có quan Tả tướng phụ trách lĩnh vực quân Dưới quận nhà Triệu giữ nguyên cách thức tổ chức chức cổ truyền người Việt,  chia quận thành bộ, đứng đầu Lạc tướng người Việt  Nước ta số quận thuộc Châu Giao Chỉ, đứng đầu quan Thứ sử - Dưới Châu huyện, đứng đầu quan Huyện lệnh người Việt • • Nhà Đông Hán (23 - 39) giữ nguyên cấp quyền địa phương • trước, có tăng cường số lượng quan lại máy đô hộ Giai đoạn từ năm 43 đến năm 544  Nhà Đông Hán (43 – 220)  Nhà Tần, Tống, Tề (265 -502)  Năm 203, triều đình đổi Châu Giao Chỉ thành Giao  Châu, đứng đầu quan Châu mục Đối với huyện, thay viên Huyện lệnh người Việt quan Huyện lệnh người Hán  Nhà Đông Ngô, Ngụy (220 - 265): giống Cơ tổ chức theo quyền cấp: châu -quận - huyện, chủ yếu có thay đổi phân chia quận, như:  - Nhà Tần chia Giao Châu thành quận có quận thuộc lãnh thổ nước ta trước, có giai đoạn Giao Châu chia thành  - Nhà Tống chia Giao Châu làm quận châu: Quảng Châu Giao Châu Lãnh thổ nước ta  - Nhà Tề chia Giao Châu thành quận, gồm quận: Giao Chỉ, Cửu Chân Nhật Nam trực có quận thuộc lãnh thổ nước ta ngày thuộc Giao Châu Giai đoạn từ năm 603 đến năm 938 • Nhà Đường (618 - 905): thực sách cai trị "trấn áp vũ lực, tăng cường quân sự".Gọi tên nước ta An Nam đô hộ phủ, đứng đầu quan Tiết độ sứ - Dưới chia thành châu, đứng đầu quan Thứ sử (Ở vùng miền núi đặt châu "Ki Mi") - Dưới châu huyện, đứng đầu quan Huyện lệnh - Dưới huyện hương, chia làm đại hương tiểu hương - Dưới hương xã, chia làm đại xã tiểu xã Mô hình đơn vị hành tổ chức máy quyền đô hộ nước ta Triều đình phong kiến Trung quốc Nhà Triệu Nhà Hán đến Nhà Tùy Nhà Đường Lương Quận Châu Quận Đô hộ phủ (quan sứ) ( Thứ sử) ( thái thú) (tiết độ sứ) Quận Huyện Châu ( thái thú) ( huyện lệnh) ( thứ sử) Huyện Huyện ( huyện lệnh) ( Huyện lệnh) Nhận xét:  Có hai hệ thống quyền đan xen tồn song song tồn thời gian lịch sử khác (đây đặc điểm lớn nhất) hệ thống quyền chủ đạo hệ thống quyền đô hộ phong kiến Trung Quốc  Hệ thống quyền đô hộ phong kiến Trung Quốc phận máy nhà nước phong kiến Trung Quốc, cấp quyền địa phương máy nhà nước phong kiến Trung Quốc chư hệ thống quyền có cấu hoàn chỉnh chặt chẽ từ trung ương xuống địa phương 2 Chính sách cai trị Chính sách đồng hóa Chính sách cai trị C/sách ràng buộc lỏng lẻo Chính sách bóc lột Pháp luật thời Bắc thuộc Luật tục người Việt có từ thời Hùng Vương chủ yếu lệ làng Trong thời này, luật tục người Việt có không gian rộng lớn làng xã, có đối tượng điều chỉnh đại Luật tục người Việt đa số cư dân người Việt chủ yếu lĩnh vực hôn nhân gia đình, dân sự, quan hệ ruộng đất… Pháp luật Luật pháp phong kiến Trung Hoa Điều chỉnh quan hệ hành quận- bộ, quận-huyện Đặc thù tình hình pháp luật thời Bắc thuộc  Có hai hệ thống pháp luật song song tồn đặc điểm lớn thời kỳ điều kiện hoàn cảnh lịch sử lúc nên người hán trì tối đa luật tục người việt để cai trị người việt để giảm bớt chống đối người việt ( có điều xuất phát từ lợi ích người hán.)  Hệ thống pháp luật đô hộ phong kiến Trung Quốc chủ yếu điều chỉnh lĩnh vực: hành chính, tài chính, hình , thuế khoá, phạm vi không gian tác động luật pháp đô hộ phong kiến Trung Quốc hạn chế nhũng nơi trung tâm,nơi đóng đồn trú vùng phụ cận nơi vùng sâu vùng xa hải đảo không tác động 3 Pháp luật Một số nội dung pháp luật Dân tài Luật hình Hôn nhân gia đình Pháp luật Về dân tài chính: • Tồn chế độ sở hữu ruộng đất Về luật hình hình thức: sở hữu tối cao hoàng Về hôn nhân gia đình: Tội phản loạn, phản nghịch: tử hình đế trung quốc( sở hữu nhà nước) Chính quyền đô hộ buộc lưu đày sở hữu tư nhân • Tội phạm chức vụ : tham nhũng, Sở hữu nhà nước ruộng đất tham ô • Tội phạm kinh tế: hành vi buôn bán muối, sắt coi hành vi vi phạm độc quyền làng xã đồn điền quyền đô hộ lập Ruộng đất thuộc sở hữu tư nhân ít, chủ sở hữu quan lại địa chủ người hán, số quý tộc việt •Ruộng đất đồn điền coi quốc khố, quyền đô hộ trực tiếp quản lí dân việt kết hôn phải theo luật hán theo hạng tuổi với đồ sính lễ Nhưng người việt kết hôn theo phong tục tập quán cổ truyền Hệ thời kỳ bắc thuộc • Cách tổ chức máy nhà nước trở thành khuôn mậu để triều đại phong kiến Việt Nam tổ máy nhà nước sau • Hệ thống pháp luật phong kiến Trung Quốc trở thành khuôn mẫu cho việc xây dựng hoàn thiện pháp luật phong kiến việt nam sau • Tư tưởng trị pháp lý nho giáo nhà nước phong kiến Trung Quốc truyền bá vào Âu Lạc thâm nhập vào các tầng lớp cư dân người việt mức độ định (đây sơ lịnh sử để đặt tảng cho nho giáo trở thành tưng tuởng trị chủ đạo thời kỳ này) • Thời kỳ bắc thuộc thời kỳ lịch sử lâu dài để hình thành tâm lý pháp luật Thời kỳ bắc thuộc thời kỳ lịch sử lâu dài để hình thành tâm lý pháp luật truyền thống tư tưởng trọng lệ trọng luật Thanks for listening ... chức máy trực trị tới cấp huyện a Tổ chức máy quyền đô hộ giai đoạn179 TCN - 40  Nhà Triệu (17 9 TCN - 11 1 TCN)   Nhà Tây Hán (11 1 TCN - 8) nhà Tân (8 - 23): Chính sách cai trị: "dùng người Việt... đô hộ phong kiến Trung Quốc nước ta Thời gian: 17 9 TCN- 938 SCN + 17 9 TCN Triệu Đà xâm lược nước ta + 938 SCN: Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán 17 9 TCN- 40 : tổ chức máy trực trị tới cấp quận... quận thuộc lãnh thổ nước ta ngày thuộc Giao Châu Giai đoạn từ năm 603 đến năm 938 • Nhà Đường ( 618 - 905): thực sách cai trị "trấn áp vũ lực, tăng cường quân sự".Gọi tên nước ta An Nam đô hộ phủ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nhà nước và pháp luật thời kì Bắc thuộc, Nghiên cứu nhà nước và pháp luật thời kì Bắc thuộc, , I. Bộ máy chính quyền đô hộ của phong kiến Trung Quốc ở nước ta

Hình ảnh liên quan

Mô hình đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy chính quyền đô hộ của nước ta - Nghiên cứu nhà nước và pháp luật thời kì Bắc thuộc

h.

ình đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy chính quyền đô hộ của nước ta Xem tại trang 6 của tài liệu.
Luật hình - Nghiên cứu nhà nước và pháp luật thời kì Bắc thuộc

u.

ật hình Xem tại trang 11 của tài liệu.
. Về luật hình - Nghiên cứu nhà nước và pháp luật thời kì Bắc thuộc

lu.

ật hình Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan