0

Đề thi violypic môn toán 7 tiếng việt vòng 1 năm học 2017 2018

3 263 0
  • Đề thi violypic môn toán 7 tiếng việt vòng 1 năm học 2017   2018

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 22:00

Vòng BÀI THI SỐ Câu 1:Trong tập Q số hữu tỉ thì: Các số hữu tỉ âm nhỏ số hữu tỉ dương Số số hữu tỉ dương Số nguyên âm số hữu tỉ âm Số tự nhiên số nguyên dương Câu 2:Góc xAy có số đo Góc đối đỉnh với góc xAy có số đo bằng: Câu 3:Tập hợp tập hợp sau gồm số hữu tỉ âm: Câu 4:Cho hai đường thẳng xx' yy' cắt điểm O Biết số đo góc xOy lần số đo góc x'Oy Số đo góc x'Oy' Câu 5:Kết phép tính là: Câu 6:Giá trị biểu thức là: 10 -5 Câu 7:Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt cắt điểm O Trên hình vẽ ta có: Ba cặp góc đối đỉnh Bốn cặp góc đối đỉnh Năm cặp góc đối đỉnh Sáu cặp góc đối đỉnh Câu 8:Cho góc xOy có số đo Góc x'Oy' góc đối đỉnh với góc xOy Tia Oz tia phân giác góc x'Oy' Góc xOz có số đo là: Câu 9:Số hữu tỉ nhỏ số là: Câu 10:Vẽ hai đường thẳng cắt cho góc tạo thành có góc cặp góc có số đo không đối đỉnh -128/9 BÀI THI SỐ Câu 2:Số hữu tỉ số viết dạng Số phân số với số thập phân với phân số với Câu 3:Giá trị thỏa mãn Câu 8:Cho hai đường thẳng xx' yy' cắt điểm O cho phân giác Oz góc xOy' Số đo góc x'Oz Câu 9:Giá trị thỏa mãn Câu 10:Cho hai số hữu tỉ Vẽ tia Nếu chưa đủ kiện để so sánh BÀI THI SỐ Câu 1:Cho hai góc đối đỉnh xOy x'Oy' có tia phân giác Oz Oz' Số đo góc zOz' Câu 2:Cho số hữu tỉ thỏa mãn Khi Câu 3:Cho thỏa mãn: dạng số thập phân) Câu 4:Giá trị thập phân) Khi đó: thỏa mãn = (Điền kết (Nhập kếtquả dạng số Câu 5:Tập số nguyên x thỏa mãn S = { } (Nhập phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách dấu “;”) Câu 6:Cho hai góc kề bù AOB BOC Biết Khi góc đối đỉnh với góc BOC Câu 7:Giá trị biểu thức Câu 8:Cho góc xOy có số đo Góc x'Oy kề bù với góc xOy Góc x'Oy' kề bù với góc x'Oy Số đo góc x'Oy' Câu 9:Số hữu tỉ nhỏ không âm Câu 10:Kết phép tính ... tính là: Câu 6:Giá trị biểu thức là: 10 -5 Câu 7: Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt cắt điểm O Trên hình vẽ ta có: Ba cặp góc đối đỉnh Bốn cặp góc đối đỉnh Năm cặp góc đối đỉnh Sáu cặp góc đối... xOz có số đo là: Câu 9:Số hữu tỉ nhỏ số là: Câu 10 :Vẽ hai đường thẳng cắt cho góc tạo thành có góc cặp góc có số đo không đối đỉnh -12 8/9 BÀI THI SỐ Câu 2:Số hữu tỉ số viết dạng Số phân số với... giác Oz góc xOy' Số đo góc x'Oz Câu 9:Giá trị thỏa mãn Câu 10 :Cho hai số hữu tỉ Vẽ tia Nếu chưa đủ kiện để so sánh BÀI THI SỐ Câu 1: Cho hai góc đối đỉnh xOy x'Oy' có tia phân giác Oz Oz' Số
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi violypic môn toán 7 tiếng việt vòng 1 năm học 2017 2018, Đề thi violypic môn toán 7 tiếng việt vòng 1 năm học 2017 2018,

Hình ảnh liên quan

Câu 7:Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt cắt nhau tại một điểm O. Trên hình vẽ ta có:  - Đề thi violypic môn toán 7 tiếng việt vòng 1 năm học 2017   2018

u.

7:Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt cắt nhau tại một điểm O. Trên hình vẽ ta có: Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan