0

Dự án nhà máy chế biến gỗ

44 276 1
  • Dự án nhà máy chế biến gỗ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 14:32

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ ĐỊA ĐIỂM : ĐẮK LẮK CHỦ ĐẦU TƯ : TP.HCM - Tháng 11 năm 2011 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN DỰ ÁN VIỆT TP.HCM - Tháng 11 năm 2011 NỘI DUNG I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ dự án III.1 Điều kiện tự nhiên 10 III.1.2 Địa hình 10 III.1.3 Khí hậu 10 III.2 Kinh tế tỉnh Đắk Lắk 11 Tình hình kinh tế xã hội, tỉnh Đắk Lắk quý năm 2011 thống kê sau: 11 Giá trị tổng sản phẩm địa bàn toàn tỉnh quý năm 2011 ước thực 4.820,9 tỷ đồng, đạt 33,07% kế hoạch năm, tăng 11,2% so với kỳ năm trước Trong đó: 11 - Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản đạt 3.005,5 tỷ đồng, đạt 44,7% kế hoạch năm, tăng 6% so với kỳ năm 2010 Khu vực dịch vụ đạt 1.311,7 tỷ đồng, đạt 25,7% kế hoạch năm, tăng 20,8% so với kỳ năm trước Tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt 1.050 tỷ đồng, đạt 38,4% dự toán trung ương giao 30,9% dự toán Hội Đồng Nhân Dân tỉnh giao, tăng 37% so với kỳ năm trước 11 - Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước thực 975.435 tỷ đồng đạt 22,1% kế hoạch, tăng 23,1% so với kỳ năm trước Kim ngạch xuất ước thực quý năm 2011 150 triệu USD, đạt 23% kế hoạch, tăng 4,4% so với kỳ năm 2010 Kim ngạch nhập ước thực quý năm 2011 0,2 triệu USD, đạt 1% kế hoạch Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ thị trường ước đạt 7.420 tỷ đồng, tăng 28% so với kỳ năm 2010 Tổng nguồn vốn huy động đạt 12.839 tỷ đồng, tăng 41,7% so với kỳ năm trước .11 III.3 Hiện trạng khu đất xây dựng dự án 11 III.3.1 Hiện trạng sử dụng đất 11 Dự án “Nhà máy chế biến gỗ” xây dựng lô đất có diện tích 18.000m2 thuộc khu công nghiệp Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Đây khu đất thuận lợi cho việc xây dựng nhà máy chế biến gỗ nằm cách biệt với khu dân cư 11 III.3.2 Đường giao thông 11 III.4 Nhận xét chung 12 CHƯƠNG V: QUY MÔ DỰ ÁN 15 V.1 Hạng mục công trình dự án 15 V.2 Các hoạt động dự án .15 VII.1 Quy trình sản xuất bàn ghế xuất 21 VII.3 Quy trình sản xuất gỗ pallet .23 CHƯƠNG I: CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 24 VIII.1 Đánh giá tác động môi trường 24 Tiếng ồn rung động phương tiện giao thông vận tải, máy móc thi công Đó tiếng ồn phát từ động cơ, rung động phận xe, tiếng ồn từ ống xả khói, tiếng ồn đóng cửa xe, tiếng rít phanh, máy cưa, máy xẻ gỗ… Các loại xe khác phát sinh mức độ ồn khác như: xe du lịch (77dBA), xe bus (84dBA), xe vận tải (93dBA), xe môtô (94dBA), xe môtô (80dBA)… Tuy nhiên, nhà máy nằm khu công nghiệp cách xa khu dân cư nên điều kiện tiếng ồn nằm mức cho phép 24 IX.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 28 IX.2 Nội dung tổng mức đầu tư 28 CHƯƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN 33 X.1 Nguồn vốn đầu tư dự án 33 X.1.4 Phương án hoàn trả vốn vay chi phí lãi vay 34 CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 38 XI.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 39 XI.2 Doanh thu từ dự án .39 XI.3 Các tiêu kinh tế dự án 41 XII.1 Kết luận 43 XII.2 Kiến nghị 44 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Tên tổ chức :  E-mail :  Địa : Thành phố Vinh  Đại diện pháp luật : I.2 Mô tả sơ dự án  Tên dự án : Nhà máy chế biến gỗ  Địa điểm xây dựng : Đắk Lắk  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng I.3 Cơ sở pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  Quyết định số 02/2002/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 2/1/2003 Bộ Thương mại sách thưởng xuất  Thông tư số 122/1999/TT-BNN-PTLN ngày 28/7/1999 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hướng dẫn xuất chi tiết sản phẩm gỗ mỹ nghệ sản phẩm mộc tinh chế hoàn chỉnh gỗ rừng tự nhiên nước  Quyết định số 47/1999/QĐ-BNN/KL ngày 12/3/1999 kiểm tra vận chuyển sản xuất kinh doanh gỗ lâm sản  Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/1999 Thủ tướng Chính phủ việc thực biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ gỗ rừng trồng  Quyết định số 45/2002/QĐ-BTC ngày 10/4/2002 Bộ Tài quy định việc xuất sản phẩm gỗ lâm sản nhập gỗ nguyên liệu  Thông tư số 02/2000/TT –TCHQ ngày 14/4/2000 hướng dẫn thủ tục hải quan sản phẩm gỗ, lâm sản xuất nguyên liệu gỗ, lâm sản nhập  Quyết định 136/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi số quy định thủ tục xuất sản phẩm gỗ, lâm sản  Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình sản xuất đồ gỗ  Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án Nhà máy chế biến gỗ thực tiêu chuẩn, quy chuẩn sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD); - Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); - TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995; - TCVN 375-2006 : Thiết kế công trình chống động đất; - TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình; - TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng; - TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; - TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế; - TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí; - TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; - TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93); - TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế; Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ - TCXD 33-1985 chuẩn thiết kế; - TCVN 5576-1991 - TCXD 51-1984 Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 188-1996 - TCVN 4474-1987 - TCVN 4473:1988 - TCVN 5673:1992 - TCVN 4513-1998 - TCVN 6772 - TCVN 188-1996 - TCVN 5502 - TCVN 5687-1992 ấm; - TCXDVN 175:2005 - 11TCN 19-84 - 11TCN 21-84 - TCVN 5828-1994 - TCXD 95-1983 trình dân dụng; - TCXD 25-1991 trình công cộng; - TCXD 27-1991 cộng; - TCVN-46-89 - EVN Nam) : Cấp nước - mạng lưới bên công trình - Tiêu : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật; : Thoát nước - mạng lưới bên công trình : Nước thải đô thị -Tiêu chuẩn thải; : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nước nhà; : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong; : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong; : Cấp nước nhà; : Tiêu chuẩn chất lượng nước nước thải sinh hoạt; : Tiêu chuẩn nước thải đô thị; : Đặc điểm kỹ thuật nước sinh hoạt; : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sưởi : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép; : Đường dây điện; : Thiết bị phân phối trạm biến thế; : Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung; : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên công : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện nhà công : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà công trình công : Chống sét cho công trình xây dựng; : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ - CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ II.1 Mục tiêu dự án Dự án “Nhà máy chế biến gỗ” xây dựng nhằm phát triển mạnh mẽ lĩnh vực xuất đồ gỗ trở thành doanh nghiệp gỗ lớn Việt Nam với tiêu chuẩn chất lượng vượt trội Bên cạnh việc trì phát triển thị trường xuất quen thuộc ngành gỗ nước ta, doanh nghiệp mở rộng thị phần xuất sang nước nhằm quảng bá nâng cao vị thương hiệu đồ gỗ Việt Nam đấu trường quốc tế Ngoài việc hướng đến thị trường xuất khẩu, không quên nâng cao thị phần nội địa việc hình thành hệ thống siêu thị đồ nội thất với sản phẩm chủ đạo bàn ghế xuất khẩu, ván sàn gỗ ballet gỗ có qui mô lớn Trung tâm đô thị Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh Đà Nẵng II.2 Sự cần thiết phải đầu tư Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gỗ giới tăng đáng kể Trong đó, nước nhập nhiều Mỹ Trung Quốc, sau đến nước EU Trước tình hình đó, ngành công nghiệp chế biến gỗ giới có thay đổi đáng kể, đặc biệt nước Châu Á như: Trung Quốc, Thái Lan,Malaysia, Việt Nam,…đã phát triển vô nhanh chóng số lượng chất lượng Nước ta có khoảng 2000 doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp tư nhân hoạt động lĩnh vực sản xuất chế biến sản phẩm gỗ Việt Nam Nếu không kể năm 2009 khủng hoảng tài chính, ngành gỗ chế biến có tốc độ tăng trưởng ngoạn mục Năm 2004 tăng 88% so với năm 2003 (vượt ngưỡng tỷ USD), năm 2005 tăng 35%, năm 2006 24,5% Mục tiêu đến năm 2020 tỷ USD, số đạt ngành gỗ tiếp tục có tăng trưởng 35%/năm Theo Thống kê Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, kim ngạch hàng hóa xuất tháng 10/2011 ước tính đạt 8,3 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước tăng 32,1% so với kỳ năm 2010 Tính chung mười tháng năm 2011, kim ngạch hàng hóa xuất đạt 78 tỷ USD, tăng 34,6% so với kỳ năm 2010 Riêng ngành gỗ sản phẩm gỗ mười tháng năm 2011 đạt 3,2 tỷ USD, tăng 16,2% so với kỳ Cho thấy, ngàng chế biến gỗ Việt Nam phát triển với tốc độ nhanh trở thành mặt hàng chủ lực đem lại kim ngạch xuất cao Sự phát triển đưa Việt Nam vượt Indonesia Thái Lan trở thành hai nước xuất đồ gỗ đứng đầu Đông Nam Á Về thị trường xuất hàng hóa, chín tháng năm 2011, Hoa Kỳ thị trường xuất lớn Việt Nam với gần 12,4 tỷ USD, chiếm 17,8% tổng kim ngạch xuất tăng 19,4% so với kỳ năm trước; tiếp đến thị trường EU với 11,6 tỷ USD, chiếm 16,6% tăng 48,4%; thị trường ASEAN đạt 9,7 tỷ USD, chiếm 13,9% tăng 29,2%; Trung Quốc đạt 7,5 tỷ USD, chiếm 10,8% tăng 58,7%; Nhật Bản đạt 7,5 tỷ USD, chiếm 10,7% tăng 36,3% Tuy nhiên, đồ gỗ Việt Nam chiếm 0,78% tổng thị phần giới, nhu cầu sử dụng loại hàng tăng nhanh nên tiềm xuất Việt Nam lớn Hiện nay, ngành chế biến gỗ xuất Việt Nam đứng trước nhiều hội để phát triển, liên tục năm qua, nhóm hàng đồ gỗ xuất Việt Nam đứng nhóm hàng xuất có tốc độ tăng trưởng cao nhất, với mức tăng trưởng Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ trung bình 30% Vì vậy, dự án đầu tư xây dựng “ Nhà máy chế biến gỗ” khả thi, lĩnh vực nhiều tiềm lợi II.3 Thời gian triển khai dự án đầu tư Dự án xây dựng dự kiến năm Sau hoàn tất, dự án vào hoạt động tương lai, mô hình hoạt động kinh doanh hiệu quả, tiến hành nhân rộng quy mô dự án II.4 Nguồn vốn đầu tư Dự án triển khai từ nguồn vốn tự có công ty nguồn vốn vay khác nước Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ - CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ III.1 Điều kiện tự nhiên III.1.1 Vị trí địa lý Dự án “ Nhà máy chế biến gỗ”được xây dựng Khu Công Nghiệp Eakar, Huyện Eakar, Đắk Lắk Đây khu đất thuận lợi cho việc xuất sản phẩm gỗ tỉnh Đắk Lắk nằm địa bàn Tây Nguyên có vị trí sau: - Phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai - Phía Nam giáp tỉnh Lâm Đồng - Phía Đông giáp tỉnh Phú Yên tỉnh Khánh Hòa - Phía Tây giáp Vương quốc CamPuChia tỉnh Đăk Nông Vị trí dự án thuộc Khu Công Nghiệp Ea Kar- huyện Ea Kar - Đắk Lắk III.1.2 Địa hình Khu đất dự án thuộc khu công nghiệp Ea Kar có địa hình tương đối phẳng, thuận lợi cho việc đầu tư kinh doanh sản xuất tiêu thụ sản phẩm thị trường III.1.3 Khí hậu Do đặc điểm vị trí địa lý, địa hình nên khí hậu Đắk Lắk vừa chịu chi phối khí hậu nhiệt đới gió mùa, vừa mang tính chất khí hậu cao nguyên mát dịu Song chịu ảnh hưởng mạnh chủ yếu khí hậu Tây Trường Sơn Thời tiết chia mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng đến tháng 10, chịu ảnh hưởng gió mùa Tây Nam; mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau, mùa độ ẩm giảm, gió Đông Bắc thổi mạnh Lượng mưa trung bình hàng năm đạt khoảng 1.600 – 1.800 mm Độ ẩm không khí trung bình năm khoảng 82% III.1.4 Thủy văn Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com 10 Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ  Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự toán xây dựng công trình Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng công trình; Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường công trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, toán vốn đầu tư xây dựng công trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình; Chi phí khởi công, khánh thành;  Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB)*2.178% =706,783,000 đ(3) GXL: Chi phí xây lắp GTB: Chi phí thiết bị, máy móc  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Bao gồm: - Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư; - Chi phí lập thiết kế công trình; - Chi phí thẩm tra thiết kế vẽ thi công, tính hiệu tính khả thi dự án đầu tư, dự toán xây dựng công trình; Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết, tổng thầu xây dựng; Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng giám sát lắp đặt thiết bị; Và khoản chi phí khác như: Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng; Chi phí tư vấn quản lý dự án;  Chi phí lập dự án = (GXL + GTB) x 0.742% = 240,843,000 đ  Chi phí lập TKBVTC = GXL x 2.370% = 574,763,000 đ  Chi phí thẩm tra TKBVTC = GXL x 0.191% = 46,279,000 đ  Chi phí thẩm tra dự toán = GXL x 0.231% = 56,029,000 đ  Chi phí lập HSMT xây lắp = GXL x 0.261% = 63,200,000 đ  Chi phí lập HSMT mua máy móc thiết bị: GTB x 0.341% = 27,952,000 đ  Chi phí giám sát thi công xây lắp: GXL x 2.363% = 573,239,000 đ  Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị: GTB x 0.792% = 64,973,000 đ  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng =1,647,277,000 đ(4) Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com 30 Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ  Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: Chi phí bảo hiểm công trình; Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tư; Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;  Chi phí bảo hiểm xây dựng = GXL*1.5% = 363,825,000 đ  Chi phí kiểm toán= (GXL +GTB) x 0.308% = 100,072,000 đ  Chi phí thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tư = (GXL+GTB)*0,194% = 63,018,000 đ  Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường = 55,000,000 đ  Chi phí khác =581,915,000 đ (5)  Chi phí đền bù đất Chi phí chủ đầu tư phải bỏ 1,000,000,000 đồng (6)  Dự phòng phí Dự phòng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác phù hợp với Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”  Chi phí dự phòng= (GXl+ Gtb+Gqlda+Gtv+Gđ+Gk)*10%=3,639,170,000 đ (7) IX.2.2 Kết tổng mức đầu tư Bảng Tổng mức đầu tư ĐVT: 1,000 đ STT I II HẠNG MỤC Chi phí xây lắp Xưởng sản xuất Nhà kho Nhà văn phòng Nhà nghỉ công nhân Nhà ăn công nhân Cảnh quan khu vực chung Chi phí máy móc thiết bị Bồn tẩm áp lực Hệ thống lò sấy tự động Máy bào Máy ghép dọc Máy ghép ngang GT TRƯỚC THUẾ 22,050,000 9,000,000 9,000,000 300,000 1,500,000 1,000,000 1,250,000 7,455,200 21,000 176,400 714,000 672,000 735,000 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com VAT 2,205,000 900,000 900,000 30,000 150,000 100,000 125,000 745,520 2,100 17,640 71,400 67,200 73,500 GT SAU THUẾ 24,255,000 9,900,000 9,900,000 330,000 1,650,000 1,100,000 1,375,000 8,200,720 23,100 194,040 785,400 739,200 808,500 31 Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ 10 11 12 13 14 III IV V VI VII Máy đánh mộng Máy chà nhám Máy ép nguội Máy cưa ván xác tự động CNC Máy nghiền gỗ Xe tải Xe nâng Hê thống PCCC Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập dự án Chi phí lập TKBVTC Chi phí thẩm tra TKBVTC Chi phí thẩm tra dự toán Chi phí lập HSMT xây lắp Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi công xây lắp Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm xây dựng Chi phí kiểm toán Chi phí thẩm tra phê duyệt toán Báo cáo đánh giá tác động môi trường Chi phí đền bù đất CHI PHÍ DỰ PHÒNG TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 226,800 840,000 240,000 420,000 22,680 84,000 24,000 42,000 249,480 924,000 264,000 462,000 820,000 1,780,000 760,000 50,000 642,530 1,497,525 82,000 178,000 76,000 5,000 64,253 149,752 902,000 1,958,000 836,000 55,000 706,783 1,647,277 218,948 522,512 42,071 50,936 57,455 25,411 21,895 52,251 4,207 5,094 5,745 2,541 240,843 574,763 46,279 56,029 63,200 27,952 521,126 52,113 573,239 59,066 5,907 64,973 529,014 330,750 90,974 57,289 52,901 33,075 9,097 5,729 581,915 363,825 100,072 63,018 50,000 5,000 55,000 909,091 3,308,336 36,391,695 90,909 330,834 3,639,170 1,000,000 3,639,170 40,030,865 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com 32 Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ - CHƯƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN X.1 Nguồn vốn đầu tư dự án X.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư STT HẠNG MỤC I Chi phí xây lắp Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí đền bù đất Chi phí dự phòng TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ II III IV V VI VII ĐVT : 1,000 đ VAT GT SAU THUẾ GT TRƯỚC THUẾ 22,050,000 7,455,200 642,530 1,497,525 529,014 909,091 3,308,336 36,391,695 2,205,000 745,520 64,253 149,752 52,901 90,909 330,834 3,639,170 24,255,000 8,200,720 706,783 1,647,277 581,915 1,000,000 3,639,170 40,030,865 X.1.2 Tiến độ sử dụng vốn STT Hạng mục Chi phí xây lắp Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí đền bù đất Dự phòng phí Cộng Quý I/2012 12,127,500 ĐVT: 1,000 đ Quý Quý III/2012 IV/2012 Quý II/2012 12,127,500 2,050,180 Tổng cộng 24,255,000 4,100,360 8,200,720 2,050,180 176,696 988,366 176,696 658,911 176,696 176,696 145,479 1,000,000 909,792 15,347,833 145,479 145,479 145,479 909,792 16,068,558 909,792 3,282,147 706,783 1,647,277 581,915 1,000,000 909,792 3,639,170 5,332,327 40,030,865 X.1.3 Nguồn vốn thực dự án ĐVT: 1,000 đ STT Hạng mục Vốn chủ sở hữu Vốn vay ngân hàng Cộng STT Hạng mục Quý I/2012 4,604,350 10,743,483 15,347,833 Quý IV/2012 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com Quý II/2012 4,820,567 11,247,990 16,068,558 Quý III/2012 984,644 2,297,503 3,282,147 TỔNG Tỷ lệ (%) 33 Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ Vốn chủ sở hữu Vốn vay ngân hàng Cộng 1,599,698 3,732,629 5,332,327 12,009,259 28,021,605 40,030,865 30% 70% 100% Với tổng mức đầu tư 40,030,865,000 đồng (Bốn mươi tỷ không trăm ba mươi triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn đồng) Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 30% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 12,009,259,000 đồng Ngoài công ty dự định vay Ngân hàng 70% tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay 28,021,605,000 đồng Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian 20 quý với lãi suất dự kiến theo mức lãi suất chung 21%/năm Phương thức vay vốn: nợ gốc ân hạn thời gian xây dựng, trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ vốn vay kỳ Bắt đầu trả nợ từ dự án vào hoạt động quý I/2013 Trả nợ gốc hàng năm lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay trình bày bảng sau: ĐVT: 1,000 đ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ 10,743,483 564,033 564,033 NĂM 2012 Quý II Quý III 10,743,483 21,991,474 11,247,990 2,297,503 1,154,552 1,275,171 1,154,552 1,275,171 Quý IV 24,288,977 3,732,629 1,471,134 1,471,134 10,743,483 21,991,474 28,021,605 Qúy I 24,288,977 Số vốn vay kỳ vọng giải ngân nhiều lần vào đầu quý, với tổng số tiền 28,021,605,000 đồng Trong thời gian xây dựng cuối quý trả toàn lãi vay chưa trả vốn gốc chưa có nguồn doanh thu với tổng lãi vay thời gian xây dựng 4,464,891,000 đồng Lãi vay thời gian xây dựng chi trả số tiền dự phòng phí từ nguồn vay vốn ngân hàng Khi dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc Thời gian trả nợ theo quý dự tính năm với lãi suất 21%/năm, số tiền phải trả quý bao gồm lãi vay vốn gốc với khoản Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư đối tác hợp tác ngân hàng Kế hoạch vay trả nợ theo kỳ thể cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ phần phụ lục X.1.4 Phương án hoàn trả vốn vay chi phí lãi vay Phương án hoàn trả vốn vay đề xuất dự án phương án trả lãi nợ gốc định kỳ năm từ bắt đầu hoạt động dự án Phương án hoàn trả vốn vay thể cụ thể bảng sau: Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com 34 Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay Ân hạn Lãi vay Thời hạn trả nợ ĐVT: 1,000 đ 70% 28,021,605 20 5.25% 16 Quý Quý /Quý Quý Bảng lịch trả nợ ĐVT: 1,000 đ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Quý I 28,021,605 NĂM 2013 Quý II Quý III 26,270,255 24,518,905 Quý IV 22,767,554 3,222,485 1,471,134 1,751,350 26,270,255 3,130,539 1,379,188 1,751,350 24,518,905 3,038,593 1,287,243 1,751,350 22,767,554 2,946,647 1,195,297 1,751,350 21,016,204 Quý I 21,016,204 NĂM 2014 Quý II Quý III 19,264,854 17,513,503 Quý IV 15,762,153 2,854,701 1,103,351 1,751,350 19,264,854 2,762,755 1,011,405 1,751,350 17,513,503 2,670,809 919,459 1,751,350 15,762,153 2,578,863 827,513 1,751,350 14,010,803 Quý I 14,010,803 NĂM 2015 Quý II Quý III 12,259,452 10,508,102 Quý IV 8,756,752 2,486,917 735,567 1,751,350 12,259,452 2,394,972 643,621 1,751,350 10,508,102 2,211,080 459,729 1,751,350 7,005,401 Quý I 7,005,401 2,303,026 551,675 1,751,350 8,756,752 NĂM 2016 Qúy II Quý III 5,254,051 3,502,701 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com Quý IV 1,751,350 35 Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ 2,119,134 367,784 1,751,350 5,254,051 2,027,188 275,838 1,751,350 3,502,701 1,935,242 183,892 1,751,350 1,751,350 1,843,296 91,946 1,751,350 Hằng quý chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền vay 1,751,350,000 đồng số tiền trả 16 quý Còn số lãi vay chủ đầu tư trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ quý Theo dự kiến đến quý IV/2016 chủ đầu tư hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng X.2 Tính toán chi phí dự án X.2.1 Chi phí nhân công Đội ngũ quản lý nhân dự kiến dự án gồm 300 người, : - Ban giám đốc chịu trách nhiệm quản lý chung gồm : + Tổng giám đốc : người Chịu trách nhiệm toàn hoạt động nhà máy + Giám đốc : người Phụ trách chịu trách nhiệm hoạt động xưởng sản xuất, báo cáo trực tiếp cho Giám đốc - Bộ phận hành chính: người Chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động điều phối công việc Giám đốc phân công - Bộ phận bảo vệ: người Chịu trách nhiệm bảo vệ máy móc tài sản công ty, giữ gìn trật tự chung cho toàn xưởng sản xuất - Bộ phận nhân - tiền lương: người Phụ trách nhân chịu trách nhiệm tiền lương công nhân viên - Trưởng phòng : người Chịu trách nhiệm khâu, phòng ban khu vực sản xuất - Bộ phận kế hoạch – kinh doanh: 10 người Chịu trách nhiệm lên kế hoạch triển khai thực phương án kinh doanh cho hoạt động nhà máy - Bộ phận kế toán – thống kê: người Chịu trách nhiệm thu – chi theo kế hoạch phương án kinh doanh Giám đốc đưa - Bộ phận kỹ thuật: người Chịu trách nhiệm kỹ thuật máy móc công ty - Bộ phận lao công – nấu bếp: 10 người Phu trách dọn dẹp vệ sinh nấu ăn cho công nhân viên công ty - Công nhân sản xuất trực tiếp gồm 260 người, bao gồm: STT Chức vụ Công nhân vận chuyển Công nhân sơ chế Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com Số lượng 10 50 36 Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ Công nhân sản xuất Công nhân Kho thành phẩm TỔNG (người) 150 50 260 Chi phí nhân công năm bao gồm lương cán công nhân viên, phụ cấp khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác.,…mỗi năm chi phí ước tính trung bình khoảng 16,816,800,000 đồng, lương nhân viên tăng khoảng 3%/năm Chi lương cụ thể bảng sau: ĐVT: 1,000 đ TT I II Chức danh Quản lý Ban giám đốc Hành bảo vệ Nhân - tiền lương Trưởng phòng Kế hoạch - kinh doanh Kế toán - thống kê Kỹ thuật Bảo vệ Vệ sinh -nấu bếp Công nhân trực tiếp Công nhân sơ chế Công nhân sản xuất Kho thành phẩm Công nhân vận chuyển TỔNG CỘNG Số lượn g 40 2 10 10 260 50 150 50 10 300 Lương Phụ cấp 10,000 4,000 4,000 7,000 3,000 4,000 6,000 2,500 2,000 1,000 500 500 500 500 500 500 500 500 3,000 3,000 3,000 3,000 500 500 500 500 Tổng lương tháng 182,000 22,000 9,000 9,000 30,000 35,000 13,500 32,500 6,000 25,000 910,000 175,000 525,000 175,000 35,000 1,092,000 Chi phí BHXH, BHYT (tháng) Tổng lương năm 36,400 2,366,000 4,400 286,000 1,800 117,000 1,800 117,000 6,000 390,000 7,000 455,000 2,700 175,500 6,500 422,500 1,200 78,000 5,000 325,000 182,000 11,830,000 35,000 2,275,000 105,000 6,825,000 35,000 2,275,000 7,000 455,000 218,400 14,196,000 Chi phí BHXH, BHYT (năm) 436,800 52,800 21,600 21,600 72,000 84,000 32,400 78,000 14,400 60,000 2,184,000 420,000 1,260,000 420,000 84,000 2,620,800 X.2.2 Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động bao gồm chi phí hoạt động trung tâm nhà máy sản xuất, cụ thể:  Chi phí quảng cáo, tiếp thị Chi phí hoạt động trích từ 1% doanh thu năm, chi phí quảng cáo tiếp thị năm 577,215,000 đồng  Chi phí điện nước Chi phí điện nước 3% doanh thu năm, năm đầu chi phí 1,731,645,000 đồng  Chi phí bảo trì máy móc thiết bị Chi phí ước tính 2% chi phí mua máy móc thiết bị, tăng 3%/ năm Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com 37 Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ  Chi phí bảo hiểm máy móc, thiết bị Chi phí mua bảo hiểm cho loại máy móc, thiết bị sử dụng 1% giá trị máy móc thiết bị  Chi phí vận chuyển Ước tính chi phí chiếm 3% doanh thu năm  Chi phí quỹ phúc lợi, BHYT, BHXH, trợ cấp thất nghiệp, khen thưởng… Theo quy định, chi phí khoảng 25% chi phí lương, chi phí theo quy định gồm 20% chi BHYT, BHXH 5% chi cho khoản trợ cấp khen thưởng, ước tính năm khoảng 3,549,000,000 đồng/năm  Chi phí văn phòng phẩm, điện thoại Chi phí tính 1% doanh thu năm, năm đầu 577,215,000 đồng  Chi phí nguyên vật liệu Chi phí gỗ sản xuất nguyên vật liệu phụ khác ước tính 40% doanh thu  Chi phí khác Chi phí chiếm 10% loại chi phí từ dự án BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 1 Năm Hạng mục Chi phí quảng cáo, tiếp thị Chi phí điện, nước Chi phí bảo trì máy móc thiết bị Phí bảo hiểm Chi phí vận chuyển Quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng Văn phòng phẩm, điện thoại Chi phí nguyên vật liệu Chi phí khác TỔNG CỘNG ĐVT: 1,000 đ Năm 2015 Năm 2016 757,127 820,851 Năm 2013 577,215 Năm 2014 627,869 1,731,645 164,014 1,883,607 164,014 2,271,380 168,935 2,462,554 174,003 2,670,821 179,223 82,007 1,731,645 3,549,000 84,467 1,883,607 3,655,470 87,001 2,271,380 3,765,134 89,611 2,462,554 3,878,088 92,300 2,670,821 3,994,431 577,215 627,869 757,127 820,851 890,274 23,088,600 3,092,413 34,593,754 Năm 2017 890,274 25,114,766 30,285,068 32,834,052 35,610,940 3,341,380 3,960,603 4,272,171 4,610,881 37,383,051 44,323,755 47,814,736 51,609,962 CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com 38 Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ XI.1 Các giả định kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động dự án 15 năm vào hoạt động từ năm 2013; - Vốn chủ sở hữu 30%, vốn vay 70%; - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án từ sản xuất sản phẩm gỗ pallet gỗ, ván sàn nhà gỗ ép bàn ghế gỗ - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Lãi suất vay nội tệ tạm tính: 21%/năm; Thời hạn trả nợ năm, trả năm lần gốc lãi; - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất ưu đãi áp dụng 25% XI.2 Doanh thu từ dự án Dựa công suất kế hoạch sản xuất kinh doanh dự án, nhu cầu thị trường nước, doanh nghiệp tạm tính doanh thu dự án sau : Sản phẩm dự án Hiệu suất sản xuất dự án năm đầu hoạt động 2013-2014 75%, năm tăng 5% dự kiến từ năm 2023 dự án hoạt động công suất tối đa 100%  Pallet gỗ Pallet gỗ sản phẩm thông dụng, nước ưa chuộng, doanh thu sản phẩm có từ hai nguồn xuất tiêu thụ nước Năm tỉ lệ xuất tạm tính 27% số lượng sản xuất, tỷ lệ tăng lên năm sau, doanh thu năm đầu 31,509,000,000 đồng Doanh thu = số lượng sản xuất/năm * tỷ lệ xuất + số lượng sản xuất/năm * tỷ lệ tiêu thụ nước  Ván sàn Doanh thu sản phẩm thu từ xuất nước Doanh thu năm 1,237,500,000 đồng Doanh thu = số lượng sản xuất/năm * tỷ lệ xuất + số lượng sản xuất/năm * tỷ lệ tiêu thụ nước  Bàn ghế gỗ Các sản phẩm bàn ghế sản xuất tiêu thụ nước xuất Doanh thu/ năm = số lượng sản xuất/năm * tỷ lệ xuất + số lượng sản xuất/năm * tỷ lệ tiêu thụ nước Trong năm hoạt động đầu tiên, doanh thu từ sản phẩm 24,975,000,000 đồng Bảng công suất sản xuất nhà máy Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com 39 Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ Sản phẩm Pallet gỗ Ván sàn Bàn ghế Số lượng 12,000 6,000 6,000 Sau bảng tổng hợp doanh thu dự án qua năm: STT 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a NĂM TÊN SẢN PHẨM Hiệu suất sản xuất Pallet gỗ Số lượng sản xuất (m3) Số lượng tồn kho Xuất + Tỷ lệ xuất + Đơn giá + Số lượng (m3) Tiêu thụ nước 2013 75% 2014 75% 2015 80% ĐVT: 1,000đ 2016 80% 2017 85% 9,000 9,000 9,600 9,600 10,200 1,170 1,831 1,715 1,697 1,785 27% 6,300 2,430 27% 6,489 2,746 30% 6,684 3,429 35% 6,884 3,960 35% 7,091 4,164 + Tỷ lệ tiêu thụ nước + Đơn giá + Số lượng (m3) + Doanh thu Ván sàn Số lượng sản xuất (m2) Số lượng tồn kho Xuất + Tỷ lệ xuất + Đơn giá + Số lượng (m2) Tiêu thụ nước + Tỷ lệ tiêu thụ + Đơn giá + Số lượng (m2) + Doanh thu Bàn ghế nội thất Số lượng sản xuất (bộ) Số lượng tồn kho Xuất 60% 55% 55% 50% 50% 3,000 5,400 31,509,000 3,090 3,183 5,594 6,287 35,102,060 42,928,601 3,278 3,377 5,657 5,949 45,807,723 49,611,397 4,500 4,500 4,800 4,800 5,100 450 891 1,024 874 896 20% 500 900 22% 515 1,089 22% 530 1,252 25% 546 1,456 30% 563 1,792 70% 250 3,150 1,237,500 60% 258 2,970 1,325,610 60% 265 3,415 1,569,771 60% 273 3,495 1,750,226 55% 281 3,286 1,932,979 4,500 450 4,500 891 4,800 1,024 4,800 874 5,100 896 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com 40 Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ - 3.b + Tỷ lệ xuất + Đơn giá + Số lượng (bộ) Tiêu thụ nước + Tỷ lệ tiêu thụ nước + Đơn giá + Số lượng (bộ) + Doanh thu TỔNG CỘNG 20% 8,500 900 22% 8,755 1,089 22% 9,018 1,252 25% 9,288 1,456 30% 9,567 1,792 70% 60% 60% 60% 55% 5,500 3,150 24,975,000 57,721,500 5,665 5,835 2,970 3,415 26,359,245 31,214,298 62,786,915 75,712,671 6,010 6,190 3,495 3,286 34,527,181 37,482,975 82,085,130 89,027,350 XI.3 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 ĐVT: 1,000 đ Năm 2016 Năm 2017 Doanh thu 57,721,500 62,786,915 75,712,671 82,085,130 89,027,350 Tổng Chi phí 56,226,773 60,309,921 66,218,147 68,689,810 71,479,273 Chi phí sx kinh doanh 34,593,754 37,383,051 44,323,755 47,814,736 51,609,962 Chi phí khấu hao 2,972,128 2,972,128 2,972,128 2,972,128 2,972,128 Chi phí lãi vay 4,464,891 5,332,862 3,861,728 2,390,593 919,459 14,196,000 14,621,880 15,060,536 15,512,352 15,977,723 Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) 1,494,727 2,476,994 9,494,524 13,395,320 17,548,077 373,682 619,248 2,373,631 3,348,830 4,387,019 Lợi nhuận sau thuế 1,121,045 1,857,745 7,120,893 10,046,490 13,161,058 Năm Lương nhân viên Doanh thu dự án tăng lên năm công suất hoạt động nhà máy ngày tăng, việc có sẵn thị trường đầu giúp cho dự án đảm bảo ổn định nguồn doanh thu, mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư Bên cạnh đó, ban quản lý dự án đặt phương án sản xuất hợp lý để xưởng hoạt động ổn định, hiệu lâu bền với dự án Bảng báo cáo ngân lưu: Năm NĂM 2012 NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng Giá trị tài sản lý NĂM 2013 57,721,500 ĐVT: 1,000 đ NĂM 2014 NĂM 2015 62,786,915 75,712,671 28,021,605 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com 41 Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ lại Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động, Chi phí nhân công Nợ vay Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ NPV IRR Tpb TT Tổng mức đầu tư 28,021,605 57,721,500 62,786,915 75,712,671 34,593,754 14,196,000 12,338,263 61,128,017 (3,406,517) 373,682 (3,780,199) 0.81 (3,073,333) (19,547,483) 37,383,051 14,621,880 10,867,129 62,872,060 (85,145) 619,248 (704,393) 0.66 (465,592) (20,013,074) 44,323,755 15,060,536 9,395,995 68,780,286 6,932,385 2,373,631 4,558,754 0.54 2,449,801 (17,563,273) năm tháng 40,030,865 4,464,891 44,495,756 (16,474,150) (16,474,150) 1.00 (16,474,150) (16,474,150) 23,585,117 37% Chỉ tiêu 40,030,865,000 Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn 23,585,117,000 37% năm tháng Đánh giá Hiệu Thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng đời 15 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng đến năm lý Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản lí Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (không bao gồm chi phí khấu hao); chi phí nhân công; chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc; tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Với suất sinh lời Chủ đầu tư kỳ vọng lớn lãi vay để đảm bảo khả toán nợ vay re = 23% Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 23,585,117,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 37% Thời gian hoàn vốn tính năm tháng (bao gồm năm đầu tư xây lắp) Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com 42 Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh XI.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án nhà máy chế biến gỗ có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; Không tiềm mặt thị trường lĩnh vực môi trường, dự án khả thi qua thông số tài NPV = 23,585,117,000 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 37% ; thời gian hoà vốn sau năm tháng kể năm xây dựng Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho nước CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ XII.1 Kết luận Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com 43 Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ Hiện nay, thị trường đồ gỗ nước ta phát triển, cung ứng cho khoảng 120 nước giới nhiên đồ gỗ Việt Nam chiếm khoảng 1% tổng thị phần giới, nhu cầu sử dụng loại hàng tăng nhanh nên tiềm thị trường đồ gỗ xuất Việt Nam lớn Nắm bắt điều nên định đầu tư dự án “ Xây dựng nhà máy chế biến gỗ” nhằm cung cấp mở rộng thị phần đồ gỗ góp phần củng cố thương hiệu đồ gỗ Việt Nam thị trường giới nước Hơn nữa, việc đầu tư dự án góp phần phát triển kinh tế xã hội huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk nói riêng khu vực Tây Nguyên nói chung Bên cạnh lợi ích chủ đầu tư phát triển kinh tế Đắk Lắk nước, dự án có nhiều đóng góp giải việc làm, nâng cao mức sống thu nhập cho người lao động địa phương XII.2 Kiến nghị Để dự án thực có hiệu quả, xin có số kiến nghị sau: Để trì mức tăng trưởng nâng cao hiệu xuất cần tăng cường cộng tác xúc tiến thương mại, thị trường nước, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phù thuộc vào thị trường truyền thống phát triển thị trường Nhà nước nên có sách hỗ trợ xúc tiến thương mại cách tập trung, không dàn Phát triển mạnh hội chợ nước, Nhà nước hỗ trợ triển lãm nước cách quảng bá thông tin để thu hút khách hàng đến hội chợ Thu hút khách nước đến Việt nam vừa xem hàng, vừa phát triển du lịch, giảm chi tăng thu ngoại tệ, góp phần cân cán cân nhập siêu Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu mạch máu sản xuất Vì vậy, Nhà nước cần có sách sử dụng gỗ tiết kiệm, áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ Nhằm trì nguồn tài nguyên cách bền vững, hạn chế nhập siêu Nhà nước cần có chế mạnh hữu hiệu quy hoạch cấu lại ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam Đặc biệt cần hạn chế tối đa xuất sản phẩm thô làm gia công để nâng cao giá trị gia tăng cho đất nước Nhà nước cần sớm cụ thể hóa luật đất đai lâm nghiệp để Doanh nghiệp tiếp cận với đất để trồng rừng đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu phát triển sản xuất cách bền vững Chúng xin chân thành cảm ơn CHỦ ĐẦU TƯ Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com 44 ... vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com 14 Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ - CHƯƠNG V: QUY MÔ DỰ ÁN V.1 Hạng mục công trình dự án Dự án Nhà máy chế biến. .. www.duanviet.com Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ - CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ II.1 Mục tiêu dự án Dự án Nhà máy chế biến gỗ xây dựng nhằm phát... dụng đất Dự án Nhà máy chế biến gỗ xây dựng lô đất có diện tích 18.000m thuộc khu công nghiệp Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Đây khu đất thuận lợi cho việc xây dựng nhà máy chế biến gỗ nằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án nhà máy chế biến gỗ , Dự án nhà máy chế biến gỗ , , CHƯƠNG V: QUY MÔ DỰ ÁN, CHƯƠNG I: CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN, CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH

Hình ảnh liên quan

III.1.2. Địa hình - Dự án nhà máy chế biến gỗ

1.2..

Địa hình Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng các hạng mục xây dựng - Dự án nhà máy chế biến gỗ

Bảng c.

ác hạng mục xây dựng Xem tại trang 29 của tài liệu.
Tiến độ rút vốn vay và trả lãi vay được trình bày ở bảng sau: - Dự án nhà máy chế biến gỗ

i.

ến độ rút vốn vay và trả lãi vay được trình bày ở bảng sau: Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng lịch trả nợ - Dự án nhà máy chế biến gỗ

Bảng l.

ịch trả nợ Xem tại trang 35 của tài liệu.
II Công nhân trực tiếp 260 910,000 182,000 11,830,000 2,184,000 - Dự án nhà máy chế biến gỗ

ng.

nhân trực tiếp 260 910,000 182,000 11,830,000 2,184,000 Xem tại trang 37 của tài liệu.
bảng sau: - Dự án nhà máy chế biến gỗ

bảng sau.

Xem tại trang 37 của tài liệu.
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN - Dự án nhà máy chế biến gỗ
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN Xem tại trang 38 của tài liệu.
Sau đây là bảng tổng hợp doanh thu của dự án qua các năm: - Dự án nhà máy chế biến gỗ

au.

đây là bảng tổng hợp doanh thu của dự án qua các năm: Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng báo cáo ngân lưu: - Dự án nhà máy chế biến gỗ

Bảng b.

áo cáo ngân lưu: Xem tại trang 41 của tài liệu.
NGÂN LƯU VÀO - Dự án nhà máy chế biến gỗ
NGÂN LƯU VÀO Xem tại trang 41 của tài liệu.

Từ khóa liên quan