0

BÀI 7: CÔ BÉ BÁN DIÊM

5 2,450 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:27

phân môn : v nă Ti t 22- B iế à . B N DIÊMÁ A. M c tiêu c n tụ ầ đạ : Gíup h c sinh ọ - Khám phá ngh t thu t k chuy n h p d n s an xen gi a hi n th c v ệ ậ ể ệ ấ ẫ ự đ ữ ệ ự à m ng t ng v i các tình ti t di n bi n h p lí c a truy n .ộ ưở ớ ế ễ ế ợ ủ ệ - Th y c t m lòng nhân o c a tác gi d nh cho em b t h nh .ấ đượ ấ đạ ủ ả à ấ ạ B. Chu n b .ẩ ị - Gv: sgk ,tranh nh ,phi u h c t p ,b ng ph .ả ế ọ ậ ả ụ - Hs: sgk ,v so n ,tìm c m t s truy n An –déc-xen .ở ạ đọ ộ ố ệ C. Ti n trình lên l p ế ớ 1. n nh .Ổ đị 2. Ki m tra b i c : 1 hs ể à ũ Câu 1 : Nêu v i nét v tác gi An-dec-xen .à ề ả Câu 2 : Nêu ho n c nh c a bán diêm.Tim m t s chi ti t t ng ph n à ả ủ ộ ố ế ươ ả trong v n b n l m n i b t c ho n c nh áng th ng c a ă ả để à ổ ậ đượ à ả đ ươ ủ .e6e6 3. B i m ià ớ : Ti t tr c chúng ta ã c tim hiê v ho n c nh vô cùng ế ướ đ đượ ủ ề à ả áng th ng c a bán diêm thông qua các hình nh t ng ph nđ ươ ủ ả ươ ả ,ti t h c hôm nay chúng ta s c tìm hiê sâu s c h n v nh ng ế ọ ẽ đượ ủ ắ ơ ề ữ m ng t ng m thông qua ó ta th y c s ph n c a nh ng con ộ ưở à đ ấ đượ ố ậ ủ ữ ng i b t h nh trong xã h i an M ch b y gi .ườ ấ ạ ộ Đ ạ ấ ờ Ho t ng 1.ạ độ Ho t ng 2. ạ độ ? Em bao nhiêu l n qu t diêm ? ầ ẹ - 5 l n qu t diêm ầ ẹ ?Vì sao c m i l n qu t diêm l a cháy ứ ỗ ầ ẹ ử sáng m lên thì các m ng t ng l i ấ ộ ưở ạ n v i em bé. i u n y th ng đế ớ Đ ề à ườ x y ra trong cu c s ng c a con ng i ả ộ ố ủ ườ khác ? - Th ng x y ra i v i ng i nghèo kh ườ ả đố ớ ườ ổ b t h nh khi h lâm v o ho n c nh th t ấ ạ ọ à à ả ậ éo le ,kh c nghi t nh em bán diêm n yắ ệ ư à . - Cu c s ng hi n t i quá kh ,h ph i m ộ ố ệ ạ ổ ọ ả ơ c n m t cu c s ng t t p h n- c ướ đế ộ ộ ố ố đẹ ơ ướ m ó ch th l m ng t ng ( nhi u ơ đ ỉ ể à ộ ưở ề I c v tìm hi u chú thích .Đọ à ể II. c v tìm hi u v n b n .Đọ à ể ă ả 1. Ho n c nh bán diêm .à ả 2. Nh ng l n qu t diêm .ữ ầ ẹ - Nh ng m ng t ng qua nh ng l n ữ ộ ưở ữ ầ qu t diêm di n ra thât h p lí g n li n ẹ ễ ợ ắ ề v i ho n c nh ói rét ,cô c c a ớ à ả đ độ ủ em . - Th hi n ni m khao khát c s ngể ệ ề đượ ố trong tình yêu th ng , c thoát ươ đượ kh i cu c i kh i ,bu n au .ỏ ộ đờ ổ ả ồ đ khi nh l i i u mình ã ho c ã nhìnớ ạ đ ề đ ặ đ th y ),ho c khi n thu n l do mình ấ ặ đơ ầ à t ng t ng .ưở ượ ? Các m ng t ng c a em qua các ộ ưở ủ l n qu t diêm di n ra l n l t h p ầ ẹ ễ ầ ượ ợ lí không ? vì sao?Trong s các m ng ố ộ t ng y , i u n o g n v i th c t ưở ấ đ ề à ắ ớ ự ế , i u n o n thu n ch l m ng đ ề à đơ ầ ỉ à ộ t ng ? ưở Cho HS trao i th o lu n nhóm .đổ ả ậ GV phát phi u h c t p .ế ọ ậ Các m ng t ng qua nh ng l n qu t diêm ộ ưở ữ ầ ẹ di n ra l n l t th t h p lí ,phù h p v i ễ ầ ượ ậ ợ ợ ớ ho n c nh s ng v nh ng c m c a emà ả ố à ữ ướ ơ ủ lúc b y gi .ấ ờ - Vì em ang rét bu t nên m ng t ng đ ố ộ ưở n lò s i ,em c m c s i m đế ưở ướ ơ đượ ưở ấ trong êm giao th a n ,l nh giá .đ ừ đơ ạ - Vì em ang ói ,m vì th i kh c giao đ đ à ờ ắ th a ai l i không nh n mâm c gia ừ ạ ớ đế ỗ ình m cúng nên em t ng n b n n (đ ấ ưở đế à ă l tr con nên em m ng t ng th t thú à ẻ ộ ưở ậ v ,ng ngh nh ị ộ ĩ - Sau s i m , n no l vui ch i gi i trí ưở ấ ă à ơ ả ( vì l êm giao th a nên em m n cây à đ ừ ơ đế thông noen – ni m vui n m m i các ề ă ớ ở n c Tây Âu .ướ - Nh v quá kh ón giao th a b nên ớ ề ứ đ ừ à hình nh ng i b hi n ra m m c i v i ả ườ à ệ ỉ ườ ớ em i u n y cho th y em r t yêu quí đ ề à ấ ấ b ,b l ngu n tình c m duy nh t i à à à ồ ả ấ đố v i em ớ - Cu c s ng nghèo kh b t h nh nên em ộ ố ổ ấ ạ m t ng n c nh hai b cháu bay lên ơ ưở đế ả à tr i không còn ói rét au bu n n a ờ để đ đ ồ ữ - Các m ng t ng b n n ,cây thông ộ ưở à ă noen ,ng i ba l g n v i th c t . Con ườ à ắ ớ ụ ế ng ng quay ,hai b cháu n m tay nhau bay ỗ à ắ lên tr i n thu n ch l m ng t ng ờ đơ ầ ỉ à ộ ưở GV nh n m nh : Hình nh que diêm ,v i ấ ạ ả ớ nh ng s c m u lung linh chi u sáng nh ữ ắ à ế ư ban ng y l nh ng hình nh n t ng à à ữ ả ấ ượ ,gi u s c bi u c m .à ứ ể ả ? Khi t t c nh ng que diêm còn lai ấ ả ữ cháy lên l lúc bán diêm th y à ấ mình cùng b bay lên tr i . i u ó à ờ Đ ề đ ý ngh a gì? ĩ - Cu c s ng trên th gian ch l bu n ộ ố ế ỉ à ồ au , ói rét i v i ng i nghèo kh .đ đ đố ớ ườ ổ - Ch cái ch t m i gi i thoát c h ỉ ế ớ ả đượ ọ kh i au kh .ỏ đ ổ ? T các m ng t ng c a em ,em ừ ộ ưở ủ suy ngh gì v nh ng m ng c c a emĩ ề ữ ộ ướ ủ ? - Mong c c s ng trong yêu ướ đượ ố th ng , m no ,h nh phúc ,thoát kh i kh ươ ấ ạ ỏ ổ i ,bu n au . ó l nh ng mong c th t ả ồ đ Đ à ữ ướ ậ chân th nh ,chính áng à đ ? Hình t ng ng n l a diêm trong ượ ọ ử truy n ý ngh a gì ?ệ ĩ - ó l ng n l a c a c m tu i th v Đ à ọ ử ủ ướ ơ ổ ơ ề mái m gia ình , c vui ch i ,h c h nhấ đ đượ ơ ọ à . ? Qua nh ng câu v n miêu t cái ch t ữ ă ả ế c a em ,ta th y thái c a m i ủ ấ độ ủ ọ ng i nh th n o khi nhìn th y c nh ườ ư ế à ấ ả t ng y ? Cách k t thúc truy n g i ươ ấ ế ệ ợ cho em suy ngh gì v s ph n c a ĩ ề ố ậ ủ nh ng ng i nghèo kh ? –ữ ườ ổ - M i ng i l nh lùng ,th ọ ườ ạ ờ ơ ? Theo em ,t i sao tác gi l i miêu t thi ạ ả ạ ả th c a em v iể ủ ớ ” ôi má h ng v ôi đ ồ à đ môi ang m m c iđ ỉ ườ ” v hình dung à c nh huy ho ng hai b cháu bay lên tr iả à à ờ ón ni m vui âu n m ?để đ ề đ ă – Cái ch t th t thanh th n ,cao p v ế ậ ả đẹ à mãn nguy n b i nh ng i u kì di u m ệ ở ữ đ ề ệ à em ã nhìn th y . Th hi n lòng th ng đ ấ ể ệ ươ c m ,chan chúa tinh yêu th ong ,t m lòng ả ư ấ nhân o sâu s c c a nh v n.đạ ắ ủ à ă Ho t ng 4ạ độ : T ng k t ổ ế Ho t ông 5: Luy n t p ạ đ ệ ậ I. Ph n tr c nghiêmầ ắ . Câu 1 : c truy n Đọ ệ “ bán diêm” ,hình t ng ng n l a -diêm l hình t ng l p ượ ọ ử à ượ ấ lánh nh tấ Ng n l a th hi n c m gì? ọ ử ể ệ ướ ơ 3. Cái ch t c a em bán diêmế ủ . - Em ã ch t vì ói ,vì rét ,vì s đ ế đ ự l nh lùng th c a ng i i .ạ ờ ơ ủ ườ đờ - Cái ch t th t cao p ,mãn ế ậ đẹ nguy n th hi n ni m vui, ni m hiệ ể ệ ề ề v ng h n nhiên c a tu i th .ọ ồ ủ ổ ơ IV. T ng k tổ ế : ghi nh ớ V. Luy n t p ệ ậ a. c m tu i th m t mái m ,ng i Ướ ơ ổ ơ ộ ấ ườ thân . b. c m tu i th c n ngon ,s i Ướ ơ ổ ơ đượ ă ưở m v vui ch i .ấ à ơ c. c m tu i th trong vòng tay th ng Ướ ơ ổ ơ ươ yêu c a gia ình .ủ đ d. T t c u úng .ấ ả đề đ Câu 2: Vi t truy n ế ệ “ bán diêm” ,nh à v n An dec xen mu n g i n ng i c ă ố ử đế ườ đọ thông i p gi? đ ệ a. Nh c m i ng i c m thông ,yêu th ngắ ọ ườ ả ươ nh ng em b t h nh .ữ ấ ạ b. Nh c m i ng i không nên vô tình ắ ọ ườ tr c n i au c a các em nh . ướ ỗ đ ủ ỏ c. Nh c m i ng i trân tr ng nh ng c ắ ọ ườ ọ ữ ướ m bình d c a tuôi th .ơ ị ủ ơ d. T t c u úng .ấ ả đề đ II. T luânự . Nói v nguyên nhân gây nên cái ch t c a ề ế ủ bán diêm trong êm giao th a ,có ý đ ừ ki n cho r ng ó l do ng i i lanh ế ằ đ à ườ đờ lùng vô tâm .V y ý ki n c a em th n o? ậ ế ủ ế à 4. C ng c v d n dò .ủ ố à ặ - Tóm t t truy n .ắ ệ - N m v ng n i dung ,ngh thu t .ắ ữ ộ ệ ậ - Phát bi u c m ngh c a em v hình nh bán diêm .ể ả ĩ ủ ề ả - Tìm c m t s truy n c An- dec xen đọ ộ ố ệ ổ - So n b i : tr t ,thán t ạ à ợ ừ ừ PHÒNG GIÁO D C CHÂU C Ụ ĐỨ TR NG THCS HÀ HUY T P ƯỜ Ậ GIÁO ÁN HÔI GIẢNG TRƯỜNG MÔN : NGỮ VĂN 8 N m h c : 2007-2008ă ọ Giáo viên : PH M TH THANH TRANG Ạ Ị  . “ cô bé bán diêm ,hình t ng ng n l a -diêm l hình t ng l p ượ ọ ử à ượ ấ lánh nh tấ Ng n l a th hi n c m gì? ọ ử ể ệ ướ ơ 3. Cái ch t c a em bé bán diêm . n .Đọ à ể ă ả 1. Ho n c nh cô bé bán diêm .à ả 2. Nh ng l n qu t diêm .ữ ầ ẹ - Nh ng m ng t ng qua nh ng l n ữ ộ ưở ữ ầ qu t diêm di n ra thât h p lí g
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 7: CÔ BÉ BÁN DIÊM, BÀI 7: CÔ BÉ BÁN DIÊM,

Hình ảnh liên quan

áng th ng ca cô bé bán diêm thông qua các hình nh t ng ph n - BÀI 7: CÔ BÉ BÁN DIÊM

ng.

th ng ca cô bé bán diêm thông qua các hình nh t ng ph n Xem tại trang 1 của tài liệu.
? Hình tượng ng n la diêm trong ử - BÀI 7: CÔ BÉ BÁN DIÊM

Hình t.

ượng ng n la diêm trong ử Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Phát bi cm ngh ca em v hình nh cô bé bán diêm. ả - BÀI 7: CÔ BÉ BÁN DIÊM

h.

át bi cm ngh ca em v hình nh cô bé bán diêm. ả Xem tại trang 4 của tài liệu.