0

đề kiểm tra 1tiết

4 586 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:25

Đề kiểm tra 1 tiết Mơn: Vật lý (Thời gian 45’) Mã đề: 52341 A/ Trắc nghiệm: (6 điểm) Câu 1. Cơng thức nào sau đây là cơng thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều, theo chiều dương? A. v = 5 - 2t. B. v = 5 - 2t 2 . C. v = 5 + 2t. D. v = 5 + 2t 2 . Câu 2. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, đại lượng nào sau đây tăng đều theo thời gian: A. Đường đi. B. Vận tốc. C. Tọa độ. D. Gia tốc. Câu 3. Trong chuyển động tròn đều, gia tốc hướng tâm đặc trưng cho: A. Mức độ tăng hay giảm của vận tốc dài. B. Sự nhanh hay chậm của chuyển động. C. Mức độ tăng hay giảm của vận tốc góc. D. Sự biến thiên về hướng của vec tơ vận tốc. Câu 4. Các phương trình sau, phương trình nào biểu diễn phương trình chuyển động thẳng nhanh dần đều: A. x= 20 + 8t + t 2 . B. x= -5 + 3t. C. x= 10 - 4t. D. x= -12 + t - 2t 2 . Câu 5. Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc 40m/s trên 1 vòng đua có bán kính 100m. Độ lớn gia tốc hướng tâm A. 4m/s 2 . B. 16m/s 2 . C. 0.4m/s 2 . D. 1.6m/s 2 . Câu 6. Trong chuyển động thẳng biến đổi, vectơ vận tốc và vec tơ gia tốc: A. luôn trùng nhau. B. luôn cùng hướng. C. luôn cùng phương. D. luôn vuông góc với nhau. Câu 7. Một cánh quạt quay đều, trong một phút quay được 120 vòng. Tính chu kì, tần số của quạt. A. 1 phút và 120 vòng/phút. B. 0,5s và 120 vòng/phút. C. 1 phút và 2 vòng/s. D. 0,5 s và 2 vòng/s. Câu 8. Chuyển động nào sau đây là chuyển động tròn đều? A. Chuyển động quay của một điểm trên cánh quạt khi quạt đang chạy ổn đònh. B. Chuyển động quay của bánh xe ôtô khi vừa mới khởi hành. C. Chuyển động của một con lắc đồng hồ. D. Chuyển động của một mắt xích xe đạp. Câu 9. Một con kiến bò dọc theo miệng chén có dạng là đường tròn bán kính R. Khi đi được nửa đường tròn, đường đi và độ dời của con kiến trong chuyển động trên là: A. 2R và πR. B. πR và πR. C. πR và 2R. D. πR và 0. Câu 10. Trường hợp nào sau đây, vật có thể coi là chất điểm? A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh trục. B. Giọt nước mưa đang rơi. C. Giọt cà phê đang nhỏ xuống ly. D. Ơ tơ đang đi chuyển động trong sân trường. Câu 11. Khi vật rơi tự do thì: A. Vận tốc của vật tăng dần đều theo thời gian. B. Vật chuyển động đều. C. Vật chuyển động thẳng đều. D. Có gia tốc bằng 0. Câu 12. Một giọt nước rơi tự do từ độ cao 45m xuống. Cho g=10m/s 2 .Thời gian vật rơi tới mặt đất là: A. 2,1s. B. 4,5s C. 3s. D. 9s. B/ Tự luận: (4 điểm) Bµi 1: Mét vËt r¬i tù do t¹i n¬i cã g = 10m/s 2 . Trong 2s ci cïng vËt r¬i ®ỵc 180m. TÝnh thêi gian r¬i cđa vËt lµ bao nhiªu? Bµi 2: Mét vËt chun ®éng nh h×nh vÏ: 1/ Cho biÕt d¹ng chun ®éng cđa vËt trªn ®o¹n AB; BC; CD? 2/ ViÕt ph¬ng tr×nh vËn tèc cđa vËt trªn ®o¹n AB; BC; CD? 3/ TÝnh qu·ng ®êng AB; BC; CD? 40 20 0 10 20 30 t(s) v(m/s) A B C D Đề kiểm tra 1 tiết Mơn: Vật lý (Thời gian 45’) Mã đề: 46742 A/ Trắc nghiệm: (6 điểm) Câu 1. Một giọt nước rơi tự do từ độ cao 45m xuống. Cho g=10m/s 2 .Thời gian vật rơi tới mặt đất là: A. 4,5s B. 9s. C. 2,1s. D. 3s. Câu 2. Chuyển động nào sau đây là chuyển động tròn đều? A. Chuyển động quay của một điểm trên cánh quạt khi quạt đang chạy ổn đònh. B. Chuyển động của một con lắc đồng hồ. C. Chuyển động của một mắt xích xe đạp. D. Chuyển động quay của bánh xe ôtô khi vừa mới khởi hành. Câu 3. Các phương trình sau, phương trình nào biểu diễn phương trình chuyển động thẳng nhanh dần đều: A. x= 20 + 8t + t 2 . B. x= 10 - 4t. C. x= -5 + 3t. D. x= -12 + t - 2t 2 . Câu 4. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, đại lượng nào sau đây tăng đều theo thời gian: A. Gia tốc. B. Tọa độ. C. Đường đi. D. Vận tốc. Câu 5. Trong chuyển động tròn đều, gia tốc hướng tâm đặc trưng cho: A. Mức độ tăng hay giảm của vận tốc góc. B. Sự biến thiên về hướng của vec tơ vận tốc. C. Sự nhanh hay chậm của chuyển động. D. Mức độ tăng hay giảm của vận tốc dài. Câu 6. Một cánh quạt quay đều, trong một phút quay được 120 vòng. Tính chu kì, tần số của quạt. A. 0,5 s và 2 vòng/s. B. 1 phút và 120 vòng/phút. C. 1 phút và 2 vòng/s. D. 0,5s và 120 vòng/phút. Câu 7. Trong chuyển động thẳng biến đổi, vectơ vận tốc và vec tơ gia tốc: A. luôn trùng nhau. B. luôn cùng hướng. C. luôn cùng phương. D. luôn vuông góc với nhau. Câu 8. Cơng thức nào sau đây là cơng thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều, theo chiều dương? A. v = 5 - 2t. B. v = 5 - 2t 2 . C. v = 5 + 2t. D. v = 5 + 2t 2 . Câu 9. Khi vật rơi tự do thì: A. Có gia tốc bằng 0. B. Vật chuyển động đều. C. Vật chuyển động thẳng đều. D. Vận tốc của vật tăng dần đều theo thời gian. Câu 10. Trường hợp nào sau đây, vật có thể coi là chất điểm? A. Ơ tơ đang đi chuyển động trong sân trường. B. Giọt cà phê đang nhỏ xuống ly. C. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh trục. D. Giọt nước mưa đang rơi. Câu 11. Một con kiến bò dọc theo miệng chén có dạng là đường tròn bán kính R. Khi đi được nửa đường tròn, đường đi và độ dời của con kiến trong chuyển động trên là: A. 2R và πR. B. πR và 0. C. πR và πR. D. πR và 2R. Câu 12. Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc 40m/s trên 1 vòng đua có bán kính 100m. Độ lớn gia tốc hướng tâm A. 16m/s 2 . B. 1.6m/s 2 . C. 0.4m/s 2 . D. 4m/s 2 . B/ Tự luận: (4 điểm) Bµi 1: Mét vËt r¬i tù do t¹i n¬i cã g = 10m/s 2 . Trong 2s ci cïng vËt r¬i ®ỵc 60m. TÝnh thêi gian r¬i cđa vËt lµ bao nhiªu? Bµi 2: Mét vËt chun ®éng nh h×nh vÏ: 1/ Cho biÕt d¹ng chun ®éng cđa vËt trªn ®o¹n AB; BC; CD? 2/ ViÕt ph¬ng tr×nh vËn tèc cđa vËt trªn ®o¹n AB; BC; CD? 3/ TÝnh qu·ng ®êng AB; BC; CD? 40 20 0 10 20 30 t(s) v(m/s) A B C D Đề kiểm tra 1 tiết Mơn: Vật lý ( Thời gian 45’) Mã đề: 67243 A/ Trắc nghiệm: (6 điểm) Câu 1. Một con kiến bò dọc theo miệng chén có dạng là đường tròn bán kính R. Khi đi được nửa đường tròn, đường đi và độ dời của con kiến trong chuyển động trên là: A. 2R và πR. B. πR và 0. C. πR và 2R. D. πR và πR. Câu 2. Chuyển động nào sau đây là chuyển động tròn đều? A. Chuyển động quay của một điểm trên cánh quạt khi quạt đang chạy ổn đònh. B. Chuyển động quay của bánh xe ôtô khi vừa mới khởi hành. C. Chuyển động của một con lắc đồng hồ. D. Chuyển động của một mắt xích xe đạp. Câu 3. Trong chuyển động thẳng biến đổi, vectơ vận tốc và vec tơ gia tốc: A. luôn cùng hướng. B. luôn trùng nhau. C. luôn vuông góc với nhau. D. luôn cùng phương. Câu 4. Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc 40m/s trên 1 vòng đua có bán kính 100m. Độ lớn gia tốc hướng tâm A. 16m/s 2 . B. 1.6m/s 2 . C. 4m/s 2 . D. 0.4m/s 2 . Câu 5. Trong chuyển động tròn đều, gia tốc hướng tâm đặc trưng cho: A. Mức độ tăng hay giảm của vận tốc góc. B. Sự biến thiên về hướng của vec tơ vận tốc. C. Sự nhanh hay chậm của chuyển động. D. Mức độ tăng hay giảm của vận tốc dài. Câu 6. Một cánh quạt quay đều, trong một phút quay được 120 vòng. Tính chu kì, tần số của quạt. A. 1 phút và 120 vòng/phút. B. 1 phút và 2 vòng/s. C. 0,5 s và 2 vòng/s. D. 0,5s và 120 vòng/phút. Câu 7. Cơng thức nào sau đây là cơng thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều, theo chiều dương? A. v = 5 - 2t 2 . B. v = 5 + 2t. C. v = 5 - 2t. D. v = 5 + 2t 2 . Câu 8. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, đại lượng nào sau đây tăng đều theo thời gian: A. Gia tốc. B. Đường đi. C. Vận tốc. D. Tọa độ. Câu 9. Một giọt nước rơi tự do từ độ cao 45m xuống. Cho g=10m/s 2 .Thời gian vật rơi tới mặt đất là: A. 3s. B. 9s. C. 4,5s D. 2,1s. Câu 10. Trường hợp nào sau đây, vật có thể coi là chất điểm? A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh trục. B. Giọt nước mưa đang rơi. C. Ơ tơ đang đi chuyển động trong sân trường. D. Giọt cà phê đang nhỏ xuống ly. Câu 11. Khi vật rơi tự do thì: A. Có gia tốc bằng 0. B. Vật chuyển động thẳng đều. C. Vật chuyển động đều. D. Vận tốc của vật tăng dần đều theo thời gian. Câu 12. Các phương trình sau, phương trình nào biểu diễn phương trình chuyển động thẳng nhanh dần đều: A. x= -12 + t - 2t 2 . B. x= -5 + 3t. C. x= 10 - 4t. D. x= 20 + 8t + t 2 . B/ Tự luận: (4 điểm) Bµi 1: Mét vËt r¬i tù do t¹i n¬i cã g = 10m/s 2 . Trong 2s ci cïng vËt r¬i ®ỵc 180m. TÝnh thêi gian r¬i cđa vËt lµ bao nhiªu? Bµi 2: Mét vËt chun ®éng nh h×nh vÏ: 1/ Cho biÕt d¹ng chun ®éng cđa vËt trªn ®o¹n AB; BC; CD? 2/ ViÕt ph¬ng tr×nh vËn tèc cđa vËt trªn ®o¹n AB; BC; CD? 3/ TÝnh qu·ng ®êng AB; BC; CD? 40 20 0 10 20 30 t(s) v(m/s) A B C D Đề kiểm tra 1 tiết Mơn: Vật lý (Thời gian 45’) Mã đề: 57834 A/ Trắc nghiệm: (6 điểm) Câu 1. Một giọt nước rơi tự do từ độ cao 45m xuống. Cho g=10m/s 2 .Thời gian vật rơi tới mặt đất là: A. 3s. B. 2,1s. C. 4,5s D. 9s. Câu 2. Trong chuyển động thẳng biến đổi, vectơ vận tốc và vec tơ gia tốc: A. luôn trùng nhau. B. luôn cùng phương. C. luôn vuông góc với nhau. D. luôn cùng hướng. Câu 3. Trường hợp nào sau đây, vật có thể coi là chất điểm? A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh trục. B. Giọt nước mưa đang rơi. C. Giọt cà phê đang nhỏ xuống ly. D. Ơ tơ đang đi chuyển động trong sân trường. Câu 4. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, đại lượng nào sau đây tăng đều theo thời gian: A. Gia tốc. B. Đường đi. C. Tọa độ. D. Vận tốc. Câu 5. Các phương trình sau, phương trình nào biểu diễn phương trình chuyển động thẳng nhanh dần đều: A. x= -12 + t - 2t 2 . B. x= -5 + 3t. C. x= 20 + 8t + t 2 . D. x= 10 - 4t. Câu 6. Cơng thức nào sau đây là cơng thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều, theo chiều dương? A. v = 5 - 2t. B. v = 5 - 2t 2 . C. v = 5 + 2t. D. v = 5 + 2t 2 . Câu 7. Khi vật rơi tự do thì: A. Có gia tốc bằng 0. B. Vận tốc của vật tăng dần đều theo thời gian. C. Vật chuyển động đều. D. Vật chuyển động thẳng đều. Câu 8. Một cánh quạt quay đều, trong một phút quay được 120 vòng. Tính chu kì, tần số của quạt. A. 1 phút và 120 vòng/phút. B. 0,5s và 120 vòng/phút. C. 1 phút và 2 vòng/s. D. 0,5 s và 2 vòng/s. Câu 9. Một con kiến bò dọc theo miệng chén có dạng là đường tròn bán kính R. Khi đi được nửa đường tròn, đường đi và độ dời của con kiến trong chuyển động trên là: A. πR và πR. B. πR và 0. C. πR và 2R. D. 2R và πR. Câu 10. Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc 40km/h trên 1 vòng đua có bán kính 100m. Độ lớn gia tốc hướng tâm A. 1.6m/s 2 . B. 16m/s 2 . C. 0,4m/s 2 . D. 4m/s 2 . Câu 11. Chuyển động nào sau đây là chuyển động tròn đều? A. Chuyển động của một mắt xích xe đạp. B. Chuyển động quay của bánh xe ôtô khi vừa mới khởi hành. C. Chuyển động của một con lắc đồng hồ. D. Chuyển động quay của một điểm trên cánh quạt khi quạt đang chạy ổn đònh. Câu 12. Trong chuyển động tròn đều, gia tốc hướng tâm đặc trưng cho: A. Mức độ tăng hay giảm của vận tốc dài. B. Sự biến thiên về hướng của vec tơ vận tốc. C. Mức độ tăng hay giảm của vận tốc góc. D. Sự nhanh hay chậm của chuyển động. B/ Tự luận: (4 điểm) Bµi 1: Mét vËt r¬i tù do t¹i n¬i cã g = 10m/s 2 . Trong 2s ci cïng vËt r¬i ®ỵc 60m. TÝnh thêi gian r¬i cđa vËt lµ bao nhiªu? Bµi 2: Mét vËt chun ®éng nh h×nh vÏ: 1/ Cho biÕt d¹ng chun ®éng cđa vËt trªn ®o¹n AB; BC; CD? 2/ ViÕt ph¬ng tr×nh vËn tèc cđa vËt trªn ®o¹n AB; BC; CD? 3/ TÝnh qu·ng ®êng AB; BC; CD? 40 20 0 10 20 30 t(s) v(m/s) A B C D . Đề kiểm tra 1 tiết Mơn: Vật lý (Thời gian 45’) Mã đề: 52341 A/ Trắc nghiệm: (6 điểm) Câu 1. Cơng thức. AB; BC; CD? 40 20 0 10 20 30 t(s) v(m/s) A B C D Đề kiểm tra 1 tiết Mơn: Vật lý (Thời gian 45’) Mã đề: 46742 A/ Trắc nghiệm: (6 điểm) Câu 1. Một giọt
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra 1tiết, đề kiểm tra 1tiết,

Hình ảnh liên quan

Bài 2: Một vật chuyển động nh hình vẽ: - đề kiểm tra 1tiết

i.

2: Một vật chuyển động nh hình vẽ: Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bài 2: Một vật chuyển động nh hình vẽ: - đề kiểm tra 1tiết

i.

2: Một vật chuyển động nh hình vẽ: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bài 2: Một vật chuyển động nh hình vẽ: - đề kiểm tra 1tiết

i.

2: Một vật chuyển động nh hình vẽ: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bài 2: Một vật chuyển động nh hình vẽ: - đề kiểm tra 1tiết

i.

2: Một vật chuyển động nh hình vẽ: Xem tại trang 4 của tài liệu.

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN