0

đề kiểm tra 1tiêt

10 917 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2013, 08:47

Sở GD-ĐT Quảng Ngãi BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT-HỌC KY ØI NĂM HỌC 2008-2009 Trường THPT Số 2 Đức Phổ Họ và Tên:………………………………………Lớp 11…… Mã:13ef I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Đánh dấu (X) vào ô có đáp án đúng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A B C D C©u 1 : Dầu mỏ được phân bố chủ yếu ở : A. Đơng Phi B. Bắc Phi C. Nam Phi D. Tây Phi C©u 2 : Trong q trình đổi mới cơng nghệ, các nước phát triển đã : A. Làm thay đổi các giá trị đạo đức của nhân loại B. Áp dụng các tiến bộ của KHKT để phát triển các ngành cơng nghiệp truyền thống C. Chuyển các cơng nghệ lỗi thời gây ơ nhiểm mơi trường sang các nước đang phát triển D. Tìm cách áp đặt lối sống và nền văn hóa của mình vào các nước khác C©u 3 : Hậu quả lớn nhất của tồn cầu hóa KT là : A. Gia tăng khoảng cách giàu nghèo B. Nghèo đói C. Chiến tranh D. Thất nghiệp C©u 4 : Hiện tượng nào sau đây khơng phải là hậu quả do ơ nhiễm khơng khí ? A. Hiệu ứng nhà kính B. Mưa lũ C. Mưa axit D. Thủng tầng Ơzơn C©u 5 : Nền KT dựa trên chất xám và kỹ thuật cơng nghệ cao là : A. KT cơng nghệ B. KT hiện đại C. KT cơng nghiệp D. KT tri thức C©u 6 : Tổ chức có nhiều thành viên nhất là : A. MERCOSUR B. ASEAN C. EU D. APEC C©u 7 : Quốc gia có GDP theo giá thực tế cao nhất là : A. Chi Lê B. Panama C. Hamaica D. Mêhicơ C©u 8 : Qũi tiền tệ quốc tế (IMF), ngân hàng thế giới (WB) ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế tồn cầu là biểu hiện của : A. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng B. Các cơng ty xun quốc gia có vai trò ngaỳ càng lớn C. Đầu tư mức ngồi tăng trưởng nhanh D. Thương mại thế giới phát triển mạnh C©u 9 : Tốc độ tăng trưởng của thương mại thế giới so với tốc độ tăng trưởng của tồn bộ nền KT thế giới là : A. Bằng nhau B. Cao hơn C. Thấp hơn D. Khơng ổn định C©u 10 : Vấn đề nào sau đây hiện chưa phải trầm trọng ở các nước đang phát triển ? A. Xung đột tơn giáo B. Già hóa dân số C. Ơ nhiễm mơi trường D. Bùng nổ dân số C©u 11 : Tây Nam Álà khu vực nổi tiếng thế giới với các loại tài ngun : A. Than đá B. Kim cương C. Quặng kim loại màu D. Dầu mỏ C©u 12 : Trong vòng 100 năm trở lại đây nhiệt độ khơng khí của trái đất đã tăng là : A. 1,5 0 C B. 1 0 C C. 0,5 0 C D. 0,6 0 C C©u 13 : Loại mơi trường nào sau đây khơng phổ biến ở châu Phi A. Ơn đới B. Nhiệt đới C. Hoang mạc D. Cận nhiệt C©u 14 : Theo thống kê của liên hiệp quốc, số người trên thế giới đang thiếu nước sạch là : A. 1,5 tỉ người B. 1,4 tỉ người C. 1,3 tỉ người D. 1 tỉ người C©u 15 : Tơn giáo chính của Tây Nam Á và trung Á là : A. Hồi giáo B. Ấn Độ Giáo C. Thiên Chúa Giáo D. Phật giáo C©u 16 : Núi cao của Nam Mỹ tập trung ở : A. Phía Tây B. Phía Bắc C. Dọc bờ biển phía Tây D. Phía Đơng II) PHẦN TỰ LUẬN: (6đ) Câu 1: (4đ) Cho bảng số liệu sau: Lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở 1 số khu vực của thế giới năm 2003. (Đơn vò: Nghìn thùng/ ngày) STT Khu vực Lượng dầu thô khaithác Lượng dầu thô tiêu dùng 1 Đông Á 3414,8 14520,5 2 Tây Nam Á 21356,6 6117,2 3 Trung Á 1172,8 503,0 4 Đông Nam Á 2584,4 3749,7 5 Đông Âu 8413,2 4573,9 6 Tây Âu 161,2 6882,2 7 Bắc Mó 7986,4 22226,8 a. Vẽ biểu đồ thể hiện lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng của 1 số khu vực trên thế giới, năm 2003 . (2đ) b. Tính lượng dầu chênh lệch giữa khai thác và tiêu dùng của các khu vực trên. (1đ) c. Nhận xét về khả năng cung cấp dầu mỏ cho thế giới của khu vực Tây Nam Á. (1đ) Câu 2: Tại sao châu Phi có kiểu khí hậu khô hạn và cảnh quan xavan , hoang mạc là chủ yếu?(2đ) Sở GD-ĐT Quảng Ngãi ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – HỌC KỲ I NĂM 2008-2009 Trường THPT Số 2 Đức Phổ Họ và Tên:……………………………………lớp 11……CB Mã:12dc I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Đánh dấu (X) vào ô có đáp án đúng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A B C D C©u 1 : Tốc độ tăng trưởng của thương mại thế giới so với tốc độ tăng trưởng của tồn bộ nền KT thế giới là : A. Bằng nhau B. Cao hơn C. Khơng ổn định D. Thấp hơn C©u 2 : Tơn giáo chính của Tây Nam Ávà trung Á là : A. Phật giáo B. Ấn Độ Giáo C. Thiên Chúa Giáo D. Hồi giáo C©u 3 : Nền KT dựa trên chất xám và kỹ thuật cơng nghệ cao là : A. KT cơng nghệ B. KT hiện đại C. KT tri thức D. KT cơng nghiệp C©u 4 : Trong vòng 100 năm trở lại đây nhiệt độ khơng khí của trái đất đã tăng là : A. 0,6 0 C B. 0,5 0 C C. 1,5 0 C D. 1 0 C C©u 5 : Hiện tượng nào sau đây khơng phải là hậu quả do ơ nhiễm khơng khí ? A. Mưa lũ B. Hiệu ứng nhà kính C. Thủng tầng Ơzơn D. Mưa axit C©u 6 : Núi cao của Nam Mỹ tập trung ở : A. Phía Tây B. Dọc bờ biển phía Tây C. Phía Đơng D. Phía Bắc C©u 7 : Trong q trình đổi mới cơng nghệ, các nước phát triển đã : A. Tìm cách áp đặt lối sống và nền văn hóa của mình vào các nước khác B. Làm thay đổi các giá trị đạo đức của nhân loại C. Chuyển các cơng nghệ lỗi thời gây ơ nhiểm mơi trường sang các nước đang phát triển D. Áp dụng các tiến bộ của KHKT để phát triển các ngành cơng nghiệp truyền thống C©u 8 : Vấn đề nào sau đây hiện chưa phải trầm trọng ở các nước đang phát triển ? A. Xung đột tơn giáo B. Bùng nổ dân số C. Già hóa dân số D. Ơ nhiễm mơi trường C©u 9 : Theo thống kê của liên hiệp quốc, số người trên thế giới đang thiếu nước sạch là : A. 1,5 tỉ người B. 1 tỉ người C. 1,4 tỉ người D. 1,3 tỉ người C©u 10 : Dầu mỏ được phân bố chủ yếu ở : A. Nam Phi B. Tây Phi C. Đơng Phi D. Bắc Phi C©u 11 : Hậu quả lớn nhất của tồn cầu hóa KT là : A. Thất nghiệp B. Gia tăng khoảng cách giàu nghèo C. Chiến tranh D. Nghèo đói C©u 12 : Loại mơi trường nào sau đây khơng phổ biến ở châu Phi A. Cận nhiệt B. Nhiệt đới C. Ơn đới D. Hoang mạc C©u 13 : Qũi tiền tệ quốc tế (IMF), ngân hàng thế giới (WB) ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế tồn cầu là biểu hiện của : A. Các cơng ty xun quốc gia có vai trò ngaỳ càng lớn B. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng C. Đầu tư mước ngồi tăng trưởng nhanh D. Thương mại thế giới phát triển mạnh C©u 14 : Quốc gia có GDP theo giá thực tế cao nhất là : A. Panama B. Chi Lê C. Hamaica D. Mêhicơ C©u 15 : Tổ chức có nhiều thành viên nhất là : A. EU B. ASEAN C. MERCOSUR D. APEC C©u 16 : Tây Nam Álà khu vực nổi tiếng thế giới với các loại tài ngun : A. Dầu mỏ B. Kim cương C. Quặng kim loại màu D. Than đá II) PHẦN TỰ LUẬN: (6đ) Câu 1: (4đ) Cho bảng số liệu sau: Lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở 1 số khu vực của thế giới năm 2003. (Đơn vò: Nghìn thùng/ ngày) STT Khu vực Lượng dầu thô khaithác Lượng dầu thô tiêu dùng 1 Đông Á 3414,8 14520,5 2 Tây Nam Á 21356,6 6117,2 3 Trung Á 1172,8 503,0 4 Đông Nam Á 2584,4 3749,7 5 Đông Âu 8413,2 4573,9 6 Tây Âu 161,2 6882,2 7 Bắc Mó 7986,4 22226,8 a. Vẽ biểu đồ thể hiện lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng của 1 số khu vực trên thế giới, năm 2003 . (2đ) b. Tính lượng dầu chênh lệch giữa khai thác và tiêu dùng của các khu vực trên. (1đ) c. Nhận xét về khả năng cung cấp dầu mỏ cho thế giới của khu vực Tây Nam Á. (1đ) Câu 2: Tại sao châu Phi có kiểu khí hậu khô hạn và cảnh quan xavan , hoang mạc là chủ yếu?(2đ) Sở GD-ĐT Quảng Ngãi ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – HỌC KỲ I NĂM 2008-2009 Trường THPT Số 2 Đức Phổ Họ và Tên:……………………………………lớp 11……CB Mã:12da I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Đánh dấu (X) vào ô có đáp án đúng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A B C D C©u 1 : Nền KT dựa trên chất xám và kỹ thuật cơng nghệ cao là : A. KT cơng nghiệp B. KT hiện đại C. KT tri thức D. KT cơng nghệ C©u 2 : Quốc gia có GDP theo giá thực tế cao nhất là : A. Chi Lê B. Mêhicơ C. Hamaica D. Panama C©u 3 : Tốc độ tăng trưởng của thương mại thế giới so với tốc độ tăng trưởng của tồn bộ nền KT thế giới là : A. Thấp hơn B. Cao hơn C. Bằng nhau D. Khơng ổn định C©u 4 : Tây Nam Álà khu vực nổi tiếng thế giới với các loại tài ngun : A. Dầu mỏ B. Kim cương C. Quặng kim loại màu D. Than đá C©u 5 : Dầu mỏ được phân bố chủ yếu ở : A. Đơng Phi B. Tây Phi C. Bắc Phi D. Nam Phi C©u 6 : Tổ chức có nhiều thành viên nhất là : A. ASEAN B. MERCOSUR C. EU D. APEC C©u 7 : Vấn đề nào sau đây hiện chưa phải trầm trọng ở các nước đang phát triển ? A. Bùng nổ dân số B. Ơ nhiễm mơi trường C. Già hóa dân số D. Xung đột tơn giáo C©u 8 : Núi cao của Nam Mỹ tập trung ở : A. Phía Đơng B. Phía Bắc C. Phía Tây D. Dọc bờ biển phía Tây C©u 9 : Trong q trình đổi mới cơng nghệ, các nước phát triển đã : A. Tìm cách áp đặc lối sống và nền văn hóa của mình vào các nước khác B. Làm thay đổi các giá trị đạo đức của nhân loại C. Áp dụng các tiến bộ của KHKT để phát triển các ngành cơng nghiệp truyền thống D. Chuyển các cơng nghệ lỗi thời gây ơ nhiểm mơi trường sang các nước đang phát triển C©u 10 : Tơn giáo chính của Tây Nam A và trung Á là : A. Hồi giáo B. Thiên Chúa Giáo C. Phật giáo D. Ấn Độ Giáo C©u 11 : Loại mơi trường nào sau đây khơng phổ biến ở châu Phi A. Ơn đới B. Hoang mạc C. Cận nhiệt D. Nhiệt đới C©u 12 : Hiện tượng nào sau đây khơng phải là hậu quả do ơ nhiễm khơng khí ? A. Hiệu ứng nhà kính B. Mưa lũ C. Mưa axit D. Thủng tầng Ơzơn C©u 13 : Trong vòng 100 năm trở lại đây nhiệt độ khơng khí của trái đất đã tăng là : A. 0,6 0 C B. 0,5 0 C C. 1 0 C D. 1,5 0 C C©u 14 : Theo thống kê của liên hiệp quốc, số người trên thế giới đang thiếu nước sạch là : A. 1 tỉ người B. 1,5 tỉ người C. 1,4 tỉ người D. 1,3 tỉ người C©u 15 : Qũi tiền tệ quốc tế (IMF), ngân hàng thế giới (WB) ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế tồn cầu là biểu hiện của : A. Đầu tư mước ngồi tăng trưởng nhanh B. Các cơng ty xun quốc gia có vai trò ngaỳ càng lớn C. Thương mại thế giới phát triển mạnh D. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng C©u 16 : Hậu quả lớn nhất của tồn cầu hóa KT là : A. Nghèo đói B. Gia tăng khoảng cách giàu nghèo C. Thất nghiệp D. Chiến tranh II) PHẦN TỰ LUẬN: (6đ) Câu 1: (4đ) Cho bảng số liệu sau: Lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở 1 số khu vực của thế giới năm 2003. (Đơn vò: Nghìn thùng/ ngày) STT Khu vực Lượng dầu thô khaithác Lượng dầu thô tiêu dùng 1 Đông Á 3414,8 14520,5 2 Tây Nam Á 21356,6 6117,2 3 Trung Á 1172,8 503,0 4 Đông Nam Á 2584,4 3749,7 5 Đông Âu 8413,2 4573,9 6 Tây Âu 161,2 6882,2 7 Bắc Mó 7986,4 22226,8 a. Vẽ biểu đồ thể hiện lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng của 1 số khu vực trên thế giới, năm 2003 . (2đ) b. Tính lượng dầu chênh lệch giữa khai thác và tiêu dùng của các khu vực trên. (1đ) c. Nhận xét về khả năng cung cấp dầu mỏ cho thế giới của khu vực Tây Nam Á. (1đ) Câu 2: Tại sao châu Phi có kiểu khí hậu khô hạn và cảnh quan xavan , hoang mạc là chủ yếu?(2đ) Sở GD-ĐT Quảng Ngãi ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – HỌC KỲ I NĂM 2008-2009 Trường THPT Số 2 Đức Phổ Họ và Tên:……………………………………lớp 11……CB Mã:11ef I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Đánh dấu (X) vào ô có đáp án đúng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A B C D C©u 1 : Loại mơi trường nào sau đây khơng phổ biến ở châu Phi A. Ơn đới B. Hoang mạc C. Cận nhiệt D. Nhiệt đới C©u 2 : Tơn giáo chính của Tây Nam Á và trung Á là : A. Thiên Chúa Giáo B. Ấn Độ Giáo C. Phật giáo D. Hồi giáo C©u 3 : Trong vòng 100 năm trở lại đây nhiệt độ khơng khí của trái đất đã tăng là : A. 0,5 0 C B. 1 0 C C. 1,5 0 C D. 0,6 0 C C©u 4 : Tây Nam Álà khu vực nổi tiếng thế giới với các loại tài ngun : A. Than đá B. Kim cương C. Dầu mỏ D. Quặng kim loại màu C©u 5 : Hậu quả lớn nhất của tồn cầu hóa KT là : A. Thất nghiệp B. Nghèo đói C. Gia tăng khoảng cách giàu nghèo D. Chiến tranh C©u 6 : Quốc gia có GDP theo giá thực tế cao nhất là : A. Panama B. Mêhicơ C. Hamaica D. Chi Lê C©u 7 : Hiện tượng nào sau đây khơng phải là hậu quả do ơ nhiễm khơng khí ? A. Hiệu ứng nhà kính B. Mưa lũ C. Mưa axit D. Thủng tầng Ơzơn C©u 8 : Tốc độ tăng trưởng của thương mại thế giới so với tốc độ tăng trưởng của tồn bộ nền KT thế giới là : A. Bằng nhau B. Khơng ổn định C. Thấp hơn D. Cao hơn C©u 9 : Tổ chức có nhiều thành viên nhất là : A. EU B. APEC C. ASEAN D. MERCOSUR C©u10 : Nền KT dựa trên chất xám và kỹ thuật cơng nghệ cao là : A. KT cơng nghiệp B. KT hiện đại C. KT tri thức D. KT cơng nghệ C©u11: Dầu mỏ được phân bố chủ yếu ở : A. Đơng Phi B. Bắc Phi C. Tây Phi D. Nam Phi C©u12 : Vấn đề nào sau đây hiện chưa phải trầm trọng ở các nước đang phát triển ? A. Bùng nổ dân số B. Xung đột tơn giáo C. Già hóa dân số D. Ơ nhiễm mơi trường C©u13 : Trong q trình đổi mới cơng nghệ, các nước phát triển đã : A. Chuyển các cơng nghệ lỗi thời gây ơ nhiểm mơi trường sang các nước đang phát triển B. Tìm cách áp đặc lối sống và nền văn hóa của mình vào các nước khác C. Áp dụng các tiến bộ của KHKT để phát triển các ngành cơng nghiệp truyền thống D. Làm thay đổi các giá trị đạo đức của nhân loại C©u14 : Núi cao của Nam Mỹ tập trung ở : A. Phía Đơng B. Dọc bờ biển phía Tây C. Phía Tây D. Phía Bắc C©u15 : Qũi tiền tệ quốc tế (IMF), ngân hàng thế giới (WB) ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế tồn cầu là biểu hiện của : A. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng B. Thương mại thế giới phát triển mạnh C. Đầu tư mước ngồi tăng trưởng nhanh D. Các cơng ty xun quốc gia có vai trò ngaỳ càng lớn C©u16 : Theo thống kê của liên hiệp quốc, số người trên thế giới đang thiếu nước sạch là : A. 1,5 tỉ người B. 1 tỉ người C. 1,4 tỉ người D. 1,3 tỉ người II) PHẦN TỰ LUẬN: (6đ) Câu 1: (4đ) Cho bảng số liệu sau: Lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở 1 số khu vực của thế giới năm 2003. (Đơn vò: Nghìn thùng/ ngày) STT Khu vực Lượng dầu thô khaithác Lượng dầu thô tiêu dùng 1 Đông Á 3414,8 14520,5 2 Tây Nam Á 21356,6 6117,2 3 Trung Á 1172,8 503,0 4 Đông Nam Á 2584,4 3749,7 5 Đông Âu 8413,2 4573,9 6 Tây Âu 161,2 6882,2 7 Bắc Mó 7986,4 22226,8 a. Vẽ biểu đồ thể hiện lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng của 1 số khu vực trên thế giới, năm 2003 . (2đ) b. Tính lượng dầu chênh lệch giữa khai thác và tiêu dùng của các khu vực trên. (1đ) c. Nhận xét về khả năng cung cấp dầu mỏ cho thế giới của khu vực Tây Nam Á. (1đ) Câu 2: Tại sao châu Phi có kiểu khí hậu khô hạn và cảnh quan xavan , hoang mạc là chủ yếu?(2đ) Sở GD-ĐT Quảng Ngãi ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – HỌC KỲ I NĂM 2008-2009 Trường THPT Số 2 Đức Phổ Họ và Tên:……………………………………lớp 11……CB Mã:12de I. TRẮC NGHIỆM: Đánh dấu (X) vào ô có đáp án đúng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A B C D C©u 1 : Hậu quả lớn nhất của tồn cầu hóa KT là : A. Nghèo đói B. Thất nghiệp C. Chiến tranh D. Gia tăng khoảng cách giàu nghèo C©u 2 : Loại mơi trường nào sau đây khơng phổ biến ở châu Phi A. Nhiệt đới B. Hoang mạc C. Ơn đới D. Cận nhiệt C©u 3 : Tơn giáo chính của Tây Nam Á và trung Á là : A. Ấn Độ Giáo B. Thiên Chúa Giáo C. Hồi giáo D. Phật giáo C©u 4 : Qũi tiền tệ quốc tế (IMF), ngân hàng thế giới (WB) ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế tồn cầu là biểu hiện của : A. Đầu tư mức ngồi tăng trưởng nhanh B. Thương mại thế giới phát triển mạnh C. Các cơng ty xun quốc gia có vai trò ngaỳ càng lớn D. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng C©u 5 : Dầu mỏ được phân bố chủ yếu ở : A. Đơng Phi B. Bắc Phi C. Nam Phi D. Tây Phi C©u 6 : Tốc độ tăng trưởng của thương mại thế giới so với tốc độ tăng trưởng của tồn bộ nền KT thế giới là : A. Cao hơn B. Thấp hơn C. Bằng nhau D. Khơng ổn định C©u 7 : Vấn đề nào sau đây hiện chưa phải trầm trọng ở các nước đang phát triển ? A. Xung đột tơn giáo B. Già hóa dân số C. Ơ nhiễm mơi trường D. Bùng nổ dân số C©u 8 : Hiện tượng nào sau đây khơng phải là hậu quả do ơ nhiễm khơng khí ? A. Hiệu ứng nhà kính B. Mưa axit C. Mưa lũ D. Thủng tầng Ơzơn C©u 9 : Núi cao của Nam Mỹ tập trung ở : A. Phía Tây B. Dọc bờ biển phía Tây C. Phía Bắc D. Phía Đơng C©u 10 : Tổ chức có nhiều thành viên nhất là : A. MERCOSUR B. EU C. ASEAN D. APEC C©u 11 : Trong q trình đổi mới cơng nghệ, các nước phát triển đã : A. Làm thay đổi các giá trị đạo đức của nhân loại B. Tìm cách áp đặt lối sống và nền văn hóa của mình vào các nước khác C. Chuyển các cơng nghệ lỗi thời gây ơ nhiểm mơi trường sang các nước đang phát triển D. Áp dụng các tiến bộ của KHKT để phát triển các ngành cơng nghiệp truyền thống C©u 12 : Theo thống kê của liên hiệp quốc, số người trên thế giới đang thiếu nước sạch là : A. 1,5 tỉ người B. 1,4 tỉ người C. 1 tỉ người D. 1,3 tỉ người C©u 13 : Tây Nam Álà khu vực nổi tiếng thế giới với các loại tài ngun : A. Dầu mỏ B. Kim cương C. Than đá D. Quặng kim loại màu C©u 14 : Trong vòng 100 năm trở lại đây nhiệt độ khơng khí của trái đất đã tăng là : A. 1 0 C B. 0,5 0 C C. 1,5 0 C D. 0,6 0 C C©u 15 : Quốc gia có GDP theo giá thực tế cao nhất là : A. Mêhicơ B. Panama C. Hamaica D. Chi Lê C©u 16 : Nền KT dựa trên chất xám và kỹ thuật cơng nghệ cao là : A. KT tri thức B. KT cơng nghiệp C. KT hiện đại D. KT cơng nghệ II) PHẦN TỰ LUẬN: (6đ) Câu 1: (4đ) Cho bảng số liệu sau: Lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở 1 số khu vực của thế giới năm 2003 (Đơn vò: Nghìn thùng/ ngày) STT Khu vực Lượng dầu thô khaithác Lượng dầu thô tiêu dùng 1 Đông Á 3414,8 14520,5 2 Tây Nam Á 21356,6 6117,2 3 Trung Á 1172,8 503,0 4 Đông Nam Á 2584,4 3749,7 5 Đông Âu 8413,2 4573,9 6 Tây Âu 161,2 6882,2 7 Bắc Mó 7986,4 22226,8 a. Vẽ biểu đồ thể hiện lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng của 1 số khu vực trên thế giới, năm 2003 . (2đ) b. Tính lượng dầu chênh lệch giữa khai thác và tiêu dùng của các khu vực trên. (1đ) c. Nhận xét về khả năng cung cấp dầu mỏ cho thế giới của khu vực Tây Nam Á. (1đ) Câu 2: Tại sao châu Phi có kiểu khí hậu khô hạn và cảnh quan xavan , hoang mạc là chủ yếu?(2đ) . hạn và cảnh quan xavan , hoang mạc là chủ yếu?(2đ) Sở GD-ĐT Quảng Ngãi ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – HỌC KỲ I NĂM 2008-2009 Trường THPT Số 2 Đức Phổ Họ và Tên:……………………………………lớp. hạn và cảnh quan xavan , hoang mạc là chủ yếu?(2đ) Sở GD-ĐT Quảng Ngãi ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – HỌC KỲ I NĂM 2008-2009 Trường THPT Số 2 Đức Phổ Họ và Tên:……………………………………lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra 1tiêt, đề kiểm tra 1tiêt,