0

de kiem tra 1tiet(chuơng 1)

5 526 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:26

   !""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #$!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" %& '()*'+, -%. /0%1   2   3 4 5 6 7 Đáp án /0%1   2   3 4 5 6 7 Đáp án /0%1   2   3 4 5 6 27 Đáp án /0%1 2 2 22 2 2 23 24 25 26 7 Đáp án  Câu 1!89):$%;<=,& %>,%. ,? -., 9'9 - %@ -,? -.,<A0! BCD<0 -%;<= CBEF,GH %,I0'J,%;<= BK+$LM$%;<=%N9O0,%P 9GQ RB<SA%;<=T % ,/0'()*GJ - %I" Câu 2!,:$ %:%;<= -U*A%U* -) %@ -,? -.,-VW BEF,GH %,I0'J,%;<= CB):$XF9,F9B<+$LM$B%Y -Z B<SA,%@AXD<0 -BLQA%;<= RB%0%:$B:$%[$%? - T % ,/0'()*GJ - %I" Câu 3:%A%F,%;<=-; %@ -,? -.,,%P % 9W B<+$LM$BVZMB%Y -Z, ):$XF9,F9T CB<SA,%@ABXD<0 -BL9F BLF,GH %,%\%,& ]0( )PB,I0'J,%;<= RB%0%:$B:$%[$%? - ,& %MT % ,/0'()*GJ - %I" Câu 4!VZM).,! B<+$LM$%;<=%N9O0,%P 9GQ CBZ%A%F,%;<=^>A' V %9F T B'A,_0,F,%? - ,Q<` '9 -%;<=T RB<S^a -,F,ZM]0(VZMB%Y -ZT % ,/0'()*GJ - %I" Câu 5!:$XF9,F9).,! B<+$LM$%;<=%N9O0,%P 9GQTCBZ%A%F,%;<=^>A' V %9F T B'A,_0,F,%? - ,Q<` '9 -%;<=TRB<S^a -,F,ZM]0(VZMB%Y -ZT % ,/0'()*GJ - %I" Câu 6!%Y -Z).,! B<+$LM$%;<=%N9O0,%P 9GQTCBZ%A%F,%;<=^>A' V %9F T B'A,_0,F,%? - ,Q<` '9 -%;<=TRB<S^a -,F,ZM]0(VZMB%Y -ZT % ,/0'()*GJ - %I 1 Câu 7!O'9 - %@ -A'b,\A -U*]0( 'H,=<c^@).0dKRe)! B%H0'F,% %.]0( )P,F, -0f T CB-U*,Q %0,&0Z%A%F,%? - gKRT B) -U*,Q %.aL/f^> -,F,,%U= -'V %_ -^a -T Câu 8!Eh,? -F,]0( )P%;<=%,X8"'9 -<Y,F,.,<A0B., 9%0O, %Q%A9F,,:$ %:%;<=W B O%;<=TCBLN O^0 -%;<=T B%%A%;<=TRB %;<=T Câu 9!KA0Z%%>,%. VZM%? - '9 -O.$%;<=%,< %BZ%i -GH %X9<A0G/f)đúng B'V %>,F,%;<='9 -.$Z%? -%AfGDT CB.$%;<=,Q%L0I%.  %@ -%;<=#T B'V %>,F,%;<='9 -.$Z%? -%AfGDB %U - %@ -%? - V%IfGjGU[,)If'A  Z%? -,b  '9 -%;<=U= -_ -T RB %@ -%;<=VGU[,<kZ%? -,b ' .$V -U*AGj)If%? - 'A" Câu 10!l.,LF,GH %,I0'J,,\A%;<=GU[,M % %9%*G 9W B<A0Z%Gj %:$,F,%;<=9FfP %T CB,m -)J,#., %:$,:$ %:%;<=T B'U#,Z% %:$%;<=9FfP %T RB'U#,Z%%>,%. ,F,$%h$VZMB'A,_0%? - T Câu 11!Eh.$)U0'@%;<=%,X8,\A%,< %B'9 -GQ)U0'@GD -ZM,\A,F,? ln B9F BoB K %BKSBHA"%@ -., 9<A0G/fZ%? -%0O,)98VZMW BV%,< %,QGD -ZM? ln ,A9 %IT CBV%,< %,QG; -? 9F %I$ %I BV%,< %,QG'0 -XV %<F0? ,A9 %IT RBV%,< % @,QG? 9F ,A9 %IT Câu 12!% %$%&  9^U#G/fZ%? -%0O,,=<c^@).0W B,I0'J,^@).0d,I0'J,X( -%eT CBR@).0)U0'9 -,F,X( -%T B,F,,%U= -'V %$%a,a,:$ %:^@).0T RB,F,,%U= -'V %$%a,aVZM^@).0T Câu 13!%MZMOKR,& $%(M$,: %N9'V %> 9W B_,Z%0 - %V _,Z%F ._,:)PT CB_,Z%0 - %V _,:)P_,Z%F .T B_,:)o_,Z%F ._,Z%0 - %V T RB_,:)P_,Z%0 - %V _,Z%F .T Câu 14!'9 -OKRB,F,X( -%,\AO.$^@).0,QP %,%I-VW B,Q%,QZ%P,%%U#,Z%F, %A0 %U -,I0'J,-Y - %A0T CBZP,%%U#,-Y - %A0 %U -,Q%,Q,I0'J,Z%F, %A0T BZP,%%U#,,I0'J,-Y - %A0T RB,Q%Z%F, %A0,(pZP,%%U#,)q ,I0'J,T jf,% $%U= -F GJ -" Câu 15!M0<9<F %#O -?  -@):$'V % %UA<,A)%V -?  -@GH % -%rA^@).0U= -GU= -#% % $%&  9W B,F,,? -,aZ%AXF9^@).0TB,F,,%s%HGQ -tc.$T CB,F,,%s%H %:$^@).0TRB,(XA% %$%& ' T Câu 16!l#O%.]0A u ' v ,=<= u ^U w ) v 0d% v xKReBGp0Z%i -GH % 9^U#G/f)sai? B -U*):$'V %_ -^a -X0O,$%(%0</0_,%%. :)P,\AKRT CB -U*):$'V %_ -^a -,Q %.a,0 -,I$,F,$%U= -. Bc'O -Z%( n -^H,%a,\A%. xKRT B -U*):$'V %_ -^a -Z%? -GU[,$%h$G; -%*)A -U*]0( 'H%.%Y -V %U:f$%8]0f +,A 9 X(9:T RB -U*):$'V %_ -^a -,& $%( +@ - -? - -@KRT 2 Câu 17!,/0 9^U#G/f Qp%98GO -,\A%.xKR)<AW B'V %_ -^a -U= -F,#%.xKR%? -]0AXOLS)P'0fI T CB,Q%89'A,F,'0fI ' KR^>A9XOLS)P'0fI T BXO]0( )P^@).0,\A%.xKRU= -F,#XO]0( )P.$,\A%.Gp0% %G]0( )PBGp0Z% ., 89):$B,:$ %:B)U0'@Z%A%F,^@).0' ,F,.$,\AKRT RBCO]0( )P^@).0 %: ,F,f0,&0'0fL0IG@).0gXOLS)P'0fI  Q,0 -,I$^@).0,%9XO '0fI %N9f0,&0T yBCO]0( )P^@).0,\A%.xKR]0( )P'>,M$,F,.$KRT Câu 18!=<= u ^U w ) v 0)A z ! B/ v $%= v $^U w ) v 0,9 { ) ]0A = {  %A0%N9? v ,%0 u G z  A z 9G9 { GU= v ,)U0' A { f| { %G v U u G u GA { $U { - %0,/ z 0Z%A%A { ,%? - ,0 u A % z 0 -U= z " CB/ v $%= v $^U w ) v 0,9 { ) ]0A G {  %A0%N9? v ,%0 u G z  A z 9G9 { GU= v ,-%' -/ { f" B/ v $%= v $^U w ) v 0,%U { AGU v -,A { ,Z u 0^U w ) v 0!Z| { U v B<? { B -A z ft-= z B%| z %A u %B""",0 u A? v ,%0 u % u  A z 9G9 { T RB/ v $%= v $,A { ,^U w ) v 0,9 { ) ]0A = {  %A0%N9? v ,%0 u % u  A z 9G9 { GU= v ,)U0'U w ' -/ { fG u GA { $U { - %0 ,/ z 0Z%A%A { ,%? - ,0 u A % z 0 -U= z " Câu 19!A w f 0U0G u Z%<U u ^0 v -KR' A { f| { %G v U u T B}9 v B %A %,%9 -TCB}9 v B%= z <U v d,/ v $ %/ v G/ z fG0 u BZ v $%= z """e B}9 v B%= z <U v B %A %,%9 { -TRB}9 v B%= z <U v B %A %,%9 { -B % z 0 -U= z ,9 { % u <U u ^0 v -,%0 -KRT Câu 20!9A v G? v - A z 9<A0G/f,9 { <U u ^0 v -KRW Bx0A u )| { %U v '9 -'U= z -CBCA { N { A { fXAfT Bx0A u )| { %9 v ,< %'9 - %A z 'U= z -RB/ { ,A u G z 0G0 { -T Câu 21! v xKR)A z ! B%/ z  z ^0 z -A v 9)/ v $KRT CB%/ z  z G u %A9A { ,A z LU u )| { ,A { ,G? { U= v -'9 -KRT B%/ z  z ^0 z -A v 9)/ v $B)U0'U w A z Z%A%A { ,? v KRT RB%/ z  z ^0 z -A v 9)/ v $B)U0'U w ? v KRT Câu 22!A { ,%A z %$%/ z ,0 u A% v KR-? z ! BKRB% v KRTCB9  -U= z B$%/ z  z U { -^0 v -B% v xKRBKRT BKRB% v xKRB,9  -U= z TRB,9  -U= z BKRB$%/ z  z U { -^0 v -T Câu 23!A { ,f0,/ z 0,=XA u ,0 u A% v KR! B| { %,/ { 0'0 { ,B| { %9A z N v T CB| { %Z%? -^U%U z AB| { % %/ { ]0A { B| { %G? v ,)/ v $B| { %,%A<N u ^U w ) v 0BA 9A z A z XA u 9/ v %? - RBA { ,,/0' G z 0G0 { -T Câu 24!%/ X v KRA z % v xKRT BKR)A z / v $%= v $,%U { A^U w ) v 0) ]0A = {  %A0,%U { A%? -  z / { G z  A z 9G9 { BGU= v ,)U0' X? v  %= {  -9A z ,0 u AA { f| { %"KR A z f^9? v % v xKRA v 9'A" v KR)A z $%/ z  z ^0 z -A v 9)/ v $!KR%= % {  U w A 9 { ,9 z ^0 z -]0A u ' v A z Z%A%A { ,KRG9 { T CBKR)A z / v $%= v $,%U { A,A { ,^U w ) v 0) ]0A = {  %A0,%U { A%? -  z ? v / { G z  A z 9G9 { "KR A z f^9 ? v % v xKRA v 9'A" v xKR)A z $%/ z  z ^0 z -A v 9)/ v $!KRB%= % {  U w A 9 { ,9 z ^0 z -]0A u ' v A z Z%A %A { ,KRG9 { T BKR)A z / v $%= v $,A { ,^U w ) v 0,9 { ) ]0A = {  %A0B,9 z % v xKR,%| u )A z ,%U= -'| z %G u ]0A u )| { A z Z%A %A { ,KRT RB/ { ,A u G z 0<AT Câu 25!%U { , n -,0 u A% v xKR)A z ! B0 -,/ { $,A { ,%A v 9)/ v $KRA z ,? -,0 v Z u <9A { BG u 0Z% u  v ,'0f,/ v $A z 9KRT CB0 -,/ { $,A { ,%,/ v $ %/ v ^U w ) v 0B| z Z { A z Z { L0/ { %? - T B0 -,/ { $,A { ,%Z%AXA { 9^U w ) v 0" RB/0AA z XT Câu 26!%A z %$%/ z ,%| { %,0 u A% v xKR! ~BC? v ]0A u )| { / v $ A z X? v LU u )| { '0f/ { TCBC? v '0fL0/ { ^U w ) v 0A z X? v ]0A u )| { / v $ BC? v ]0A u )| { / v $ A z X? v '0f/ { ^U w ) v 0TRBC? v LU u )| { '0f/ { A z X? v '0fL0/ { ^U w ) v 0T 3 Câu 27!-?  -U w %A9A { ,^U w ) v 0)A z ? v  -?  -U w Z%? -,%9$%N { $! B9 u GA { $KRTCB%A9A { ,' ,A { ,G? { U= v -,0 u AKRT B'0f/ { KRTRB v % -%| w A,A { ,G? { U= v -GU v =,)U0'U w '9 -KRT Câu 28!-?  -U w G z 0Z% u ^U w ) v 0XA9-? z ,A { ,) v %,%9$%N { $T B?A u ,A { ,G? { U= v -GU= v ,)U0'U w '9 -KRT CBA u XA u 9| { %G? v ,)/ v $^U w ) v 0T B%A { % v A z  -n ,%n v <U v '0f,/ v $Z%? -GU= v ,$%N { $ RB%0 v ,%? z ^U w ) v 0U z ,A { ,)?w% v %? { -T Câu 29! u %U v ,% v ,A { ,%A9A { ,' ^U w ) v 0BA<U u ^0 v -! B -?  -U w G v % -%| w A^U w ) v 0TCB-?  -U w %A9A { ,^U w ) v 0T Câu 30!-?  -U w %A9A { ,^U w ) v 0XA9-? z ,A { ,) v %,%9$%N { $! B%AXA { 9Z u 0B,/ { 0'0 { ,B,A { ,'A z -X0? v ,' ^U w ) v 0,0 u AKR CB%/ v $B<U u ABL9 { A^U w ) v 0 B/ v $ %/ v ^U w ) v 0T RB/0XA z ,T Câu 31!%A w f,%9X { ,A { ,)9A v %A9A { ,' KRT B%A9A { ,' ,/ { 0'0 { ,^U w ) v 0TCB%A9A { ,'  ? v ^0 -^U w ) v 0T B%A9A { ,| z Z { B'A,U { 0%? - BZ { L0/ { XA { 9,A { 9TRBA u XA,/0' T Câu 32!-U= z  A z 9,9 { A'9 z ]0A '9 v -'9 -/ { G z $%/ ]0f z %A v '0f,/ v $<U u ^0 v -KR' A { f| { %W B-U= z ^0 z -,0? { TCB-U= z )/ v $'| z %U { -^0 v -TB-U= z ]0A u ' v KRTRBA u XA -U= z ' T Câu 33!-U= z  A z 9,9 { A'9 z ]0A '9 v -'9 -/ { G z <U u ^0 v -$%/ z  z U { -^0 v -$%0 v ,0 v ,%9 %0,/ z 0Z%A%A { , %? - W B-U= z ^0 z -,0? { TCB-U= z )/ v $'| z %U { -^0 v -TB-U= z ]0A u ' v KRRB,A u 2 -U= z ' Câu 34!-U= z  A z 9GA w A v 9'A,A { ,$%/ z  z U { -^0 v -GA { $U { - %0,/ z 0Z%A%A { ,%? - U z KR B-U= z ^0 z -,0? { TCB-U= z )/ v $'| z %U { -^0 v -TB-U= z ]0A u ' v KRRB,A u 2 -U= z ' T Câu 35!? - v ,%U= z --n v $Z%LU u )| { %? - ,0 u A? v ? u ,%U { ,W BA v 9)/ v $%? z <=TCB/ v $ %/ v %? z <=T B%A%A { ,%? z <=TRB/ { ,A u ,A { ,,? - v ,' T Câu 36!89):$%;<=,& %>,%. ,? -., 9'9 - %@ -,? -.,<A0! BCD<0 -%;<= CBEF,GH %,I0'J,%;<= BK+$LM$%;<=%N9O0,%P 9GQ RB<SA%;<=T % ,/0'()*GJ - %I" Câu 37!P %A 9 X(9:%? - )! BR@).0'9 -KRGU[,)U0'@%N9O,I0'J,LF,GH %T CB'9 -]0F'V %,:$ %:B^@).0'9 -KR$%(GU[,G(X(9GJ -G+  -Af,(Z%,Q<>,YT B%(X(9. O^0 -%? - X(9.-F'H%? - T RBKR%U* -Z%? -)U0'@^@).0'm -)•$%9•, %@ -%? - ,Q%^€^ -P %9F GU[,T Câu 38!jf,% ,/0?(<>U= -F,-@A,F,% %$%& '9 -O%.KR" %9XM!de,9  -U*•‚Tde,=<c^@).0•‚Td2e.xKR•‚Tde$%& p_ -^a -•‚T B•‚•‚2•‚TCB•‚2•‚•‚B•‚2•‚•‚RB•‚•‚2•‚ Câu 39!P % %I]0F )! BR@).0'9 -KRGU[,)U0'@%N9O,I0'J,LF,GH %T CB'9 -]0F'V %,:$ %:B^@).0'9 -KR$%(GU[,G(X(9GJ -G+  -Af,(Z%,Q<>,YT B%(X(9. O^0 -%? - X(9.-F'H%? - T RBKR%U* -Z%? -)U0'@^@).0'm -)•$%9•, %@ -%? - ,Q%^€^ -P %9F GU[,T Câu 40!_,Z%0 - %V ! B%%. $%& KR -U*^m -,& Z%A%F,T CB,%9XM^@).0GU[,)U0 '@ %U%M 9T B%9XM^@).0 9GU[,)0'@'9 -KR % ,/0'()*GJ -" 4  5
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra 1tiet(chuơng 1), de kiem tra 1tiet(chuơng 1),

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN