0

Đề thi học kì 1 môn toán 6 mô hình mới vnen

2 516 16

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 21:44

TRƯỜNG THCS ĐẠI HƯNG Năm học 2016 − 2017 (Đề thi gồm có 02 trang) Mã đề thi 218 ĐỀ KIỂM TRA HỌC I Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút Phần I TRẮC NGHIỆM: (5điểm) Hãy chọn phương án ghi chữ đứng trước phương án vào làm Câu 1: Kết phép tính 55.253 : A 530 B 12515 C 511 Câu 2: Tâp hợp gồm số nguyên tố: A {13;15;17;19} B { 3;10;7;13} C {1;2;5;7} Câu 3: Kết phép tính 26 : là: A 16 B 25 C 26 Câu 4: Điểm I trung điểm đoạn thẳng AB khi: A IA = IB B IA = IB = AB C AI + IB = AB D 510 D { 3;5;7;11} D 27 D Tất Câu 5: Số tự nhiên chia hết cho có chữ số tận là: A B C D Câu 6: Nếu điểm M nằm hai điểm A B thì: A MA + AB = MB B MB + BA = MA C AM + MB = AB D AM + MB > AB Câu 7: Cho ba điểm M, N, P theo thứ tự nằm đường thẳng Tia đối tia NP là: A NM B NP C MP D PN Câu 8: ƯCLN(18; 36) là: A 18 B C 36 D Câu 9: Trong cách viết sau, cách gọi phân tích 20 thừa số nguyên tố: A 20 = B 20 = 22 C 20 = 40 : D 20 = 10 Câu 10: Cho hai tập hợp: M = { x ∈ ¥ / x < 5} A = { 3;4} A A ∈ M B M ⊂ A C A ∈ M D A ⊂ M Câu 11: Tìm số nguyên x cho: -3 < x ≤ 2, chọn đáp số sau A x ∈ { − 2;−1;1;2} B x ∈ { − 2;−1;0;1;2} C x ∈ { − 3;−2;−1;0;1} D x ∈ { − 3;−2;−1;0;1;2} Câu 12: Điểm A không thuộc đường thẳng d hiệu là: A A ∉ d B A ∈ d C d ⊂ A D A ⊂ d Câu 13: Trong số 2; 3; 4; hợp số là: A B C D Câu 14: Cho 630* chia hết cho * A B C D Câu 15: Giá trị tuyệt đối 3; -7 là: A -3; -7 B 3; -7 C 3; D -3; 15 Câu 16: Kết phép tính : A 320 B 33 C 120 D 310 Câu 17: Đọc hình sau: A Đường thẳng MN B Tia NM Trang 1/2 - Mã đề thi 218 C Đoạn thẳng MN D Tia MN Câu 18: Xét tập hợp N, số sau, bội 14 là: A 48 B 36 C D 28 Câu 19: BCNN(6; 8) là: A B 36 C 24 D 48 Câu 20: Tổng 21 + 45 chia hết cho số sau ? A B C D Câu 21: Kết phép tính (-20) + (-26) là: A B -46 C -6 D 46 Câu 22: Kết xếp số -98; -1; -3; -89 theo thứ tự giảm dần : A -1; -3; -89; -98 B -98; -89 ; -3; -1 C -1; -3;- 98; -89 D -98; -89; -1; -3 Câu 23: Biết x số tự nhiên 25 Mx; 32 Mx; 50 Mx x bằng: A B C 10 D Câu 24: Có số nguyên x thoả mãn -2 ≤ x ≤ ? A B C D Câu 25: Tập hợp ước là: A { 2; 4;8} B { 1; 2; 4;8} C { 1;8} D { 2; 4} Phần II TỰ LUẬN: (5điểm) Bài 1(1.5đ) Thực phép tính (tính nhanh ) a/ 12 + (-28) b/ 42.37 + 42.63 c) 20 – [30 – (5 - 1)2] Bài 2(1.0đ) Tìm x, biết: a/ 2x - = 15 b/ 20 + 8.(x - 3) = 52.4 Bài 3(1.0ñ) Có số sách xếp thành bó 12 quyển, 16 quyển, 18 vừa đủ bó Tính số sách biết số sách khoảng từ 250 đến 300 Bài 4(1,0đ) Cho đoạn thẳng AB = 8cm , AB lấy điểm M cho AM = 2cm a ) Tính độ dài đoạn thẳng MB b) Gọi K trung điểm đoạn thẳng MB Tính độ dài đoạn thẳng AK Bài 5(0,5 điểm) Tìm số tự nhiên n biết : 2n + Mn + - HẾT -Hướng dẫn Bài a) 2x – = 15 => 2x = 16 => x = 13 b) 8(x-3) = 100 – 20 => 8(x-3) = 80 => x-3 = 10 nên x = Bài Gọi x số bó sách ta có x thuộc bội chung 12; 16; 18 250 x thuộc B(144) 250 n = n = -1 Trang 2/2 - Mã đề thi 218 ... a) 2x – = 15 => 2x = 16 => x = 13 b) 8(x-3) = 10 0 – 20 => 8(x-3) = 80 => x-3 = 10 nên x = Bài Gọi x số bó sách ta có x thuộc bội chung 12 ; 16 ; 18 250
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn toán 6 mô hình mới vnen, Đề thi học kì 1 môn toán 6 mô hình mới vnen,

Từ khóa liên quan