0

Câu hỏi trắc nghiệm về Điều lệ trường tiểu học cực hay

5 14,422 655
  • Câu hỏi trắc nghiệm về Điều lệ trường tiểu học cực hay

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2017, 21:10

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Điều lệ trường tiểu học A Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Điều lệ trường tiểu học quy định Hội đồng trường họp thường kì lần năm học? a) lần b) lần c) lần d) lần Câu 2: Theo Điều lệ trường tiểu học, trình độ chuẩn đào tạo giáo viên tiểu học là: a) Tốt nghiệp Sơ cấp sư phạm b) Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm c) Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm d) Tốt nghiệp Đại học sư phạm Câu 3: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định nhiệm kì Hội đồng trường là: năm năm năm năm Câu 4: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định tuổi học sinh tiểu học: Tuổi học sinh tiểu học từ đến 11 tuổi Tuổi học sinh tiểu học từ đến 14 tuổi Tuổi học sinh tiểu học từ đến 11 tuổi Tuổi học sinh tiểu học từ đến 14 tuổi Câu 5: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định lớp học có: Không 25 học sinh Không 30 học sinh Không 35 học sinh Không 40 học sinh Câu 6: Điều lệ Trường tiểu học qui định hệ thống sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục giáo viên dạy lớp trường phổ thông gồm: a) Giáo án, Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn dự giờ, Sổ chủ nhiệm, Sổ công tác Đội b) Giáo án, Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn dự giờ, Sổ chủ nhiệm c) Giáo án, Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn dự giờ, Sổ chủ nhiệm, Sổ thống kê d) Giáo án, Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn dự giờ, Sổ chủ nhiệm, Sổ tự học Câu 7: Điều lệ trường tiểu học quy định trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nước nước vào học lớp độ tuổi: a) Từ đến tuổi b) Từ đến tuổi c) Từ đến 10 tuổi d) Từ đến 11 tuổi Câu 8: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định Phó hiệu trưởng tham gia giảng dạy tuần: tiết tiết tiết tiết Câu 9: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định Tổ chuyên môn có tổ phó Tổ có: Từ thành viên trở lên Từ thành viên trở lên Từ thành viên trở lên Từ thành viên trở lên Câu 10: Điều lệ trường tiểu học quy định diện tích mặt xây dựng trường khu vực thành phố, thị xã: a) 4m2 cho học sinh b) 6m2 cho học sinh c) m2 cho học sinh d) 10 m2 cho học sinh Câu 11: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định khu đất làm sân chơi, sân tập: Không 20% diện tích mặt trường Không 25% diện tích mặt trường Không 30% diện tích mặt trường Không 35% diện tích mặt trường Câu 12: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định Tổ chuyên môn có: Ít thành viên Ít thành viên Ít thành viên Ít thành viên Câu 13: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định Hội đồng trường tiểu học có: nhiệm vụ quyền hạn nhiệm vụ quyền hạn nhiệm vụ quyền hạn nhiệm vụ quyền hạn Câu 14: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định Tổ chuyên môn: Sinh hoạt định kì tuần lần Sinh hoạt định kì hai tuần lần Sinh hoạt định kì ba tuần lần Sinh hoạt định kì tháng lần Câu 15: a) b) c) d) Quyết nghị Hội đồng trường thông qua có hiệu lực nhất: Một phần hai số thành viên có mặt trí Hai phần ba số thành viên có mặt trí Ba phần tư số thành viên có mặt trí Bốn phần năm số thành viên có mặt trí Câu 16: a) b) c) d) Viên chức làm công tác Thư viện, thiết bị giáo dục bố trí vào tổ công tác: Tổ văn phòng Tổ chuyên môn Tổ chuyên môn, tổ văn phòng Tổ chuyên môn, tổ văn phòng, tổ công đoàn Câu 17: a) b) c) d) Các Hội đồng thành lập trường tiểu học công lập: Hội đồng sư phạm; Hội đồng trường; Hội đồng thi đua khen thưởng Hội đồng trường; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng tư vấn Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng tư vấn; Hội đồng quản trị Hội đồng kỷ luật Câu 18: a) b) c) d) Ngày truyền thống trường tiểu học ngày: Ngày Khai giảng năm học Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Ngày Tổng kết năm học Ngày trường tự chọn Câu 19: Tổ có nhiệm vụ: “Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học”? a) Tổ văn phòng b) Tổ công đoàn c) Tổ chuyên môn d) Tổ Ban giám hiệu Câu 20: a) b) c) d) Tổ có nhiệm vụ đánh giá, xếp loại viên chức làm công tác Kế toán? Tổ văn phòng Tổ công đoàn Tổ chuyên môn Tổ Ban giám hiệu Câu 21: a) b) c) d) Hiệu trưởng trường tiểu học bổ nhiệm? Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Câu 22: a) b) c) d) Phó Hiệu trưởng trường tiểu học bổ nhiệm? Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Câu 23: a) b) c) d) Số lượng thành viên Hội đồng trường là: Từ đến người Từ đến 11 người Từ đến 13 người Từ đến 15 người Câu 24: a) b) c) d) Trường tiểu học tổ chức theo hai loại hình: Công lập tư thục Công lập bán công Công lập dân lập Công lập bán trú Câu 25: a) b) c) d) Trường tiểu học cấp định thành lập: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Câu 26: Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo Thông tư số 32/2009 ngày 27/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo được: a) Hiệu trưởng xác nhận Hoàn thành chương trình tiểu học vào học bạ b) Hiệu trưởng trường tiểu học cấp giấy công nhận Tốt nghiệp tiểu học c) Phòng Giáo dục Đào tạo cấp giấy công nhận Tốt nghiệp tiểu học d) Phòng Giáo dục Đào tạo cấp Tiểu học Câu 27: a) b) c) d) Sách giáo khoa sử dụng giảng dạy học tập cấp qui định? Hiệu trưởng trường Tiểu học Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Câu 28: a) b) c) d) Ở nông thôn, độ dài đường học sinh đến trường không quá: km 1,5 km km 2,5 km Câu 29: a) b) c) d) Điều lệ Trường tiểu học qui định nhiệm kì Hiệu trưởng trường tiểu học là: năm năm năm 10 năm Câu 30: a) b) c) d) Học sinh vi phạm khuyết điểm thực biện pháp sau: Nhắc nhở Phê bình Thông báo với gia đình Nhắc nhở, phê bình thông báo với gia đình TRẢ LỜI CÂU HỎI PHẦN VI Câu a x 10 11 12 x 13 14 15 b c x d Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 x x x x x x x x x x x x a b x x c d x x x x x x x x x x x x x B Câu hỏi tự luận Câu 1: Thầy (cô) nêu cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng trường tiểu học công lập quy định Điều lệ trường tiểu học Câu 2: Thầy (cô) nêu nhiệm vụ giáo viên quy định Điều lệ trường tiểu học Câu 3: Thầy (cô) trình bày công việc mà thầy (cô) thường thực lần họp tổ chuyên môn; đề xuất chương trình họp tổ chuyên môn mà thầy (cô) cho thành công ... chức, nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng trường tiểu học công lập quy định Điều lệ trường tiểu học Câu 2: Thầy (cô) nêu nhiệm vụ giáo viên quy định Điều lệ trường tiểu học Câu 3: Thầy (cô) trình bày công... c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định Tổ chuyên môn có: Ít thành viên Ít thành viên Ít thành viên Ít thành viên Câu 13: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định Hội đồng trường tiểu học có:.. .Câu 8: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định Phó hiệu trưởng tham gia giảng dạy tuần: tiết tiết tiết tiết Câu 9: a) b) c) d) Điều lệ trường tiểu học quy định Tổ chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm về Điều lệ trường tiểu học cực hay, Câu hỏi trắc nghiệm về Điều lệ trường tiểu học cực hay, Câu hỏi trắc nghiệm về Điều lệ trường tiểu học cực hay

Từ khóa liên quan