Tiểu luận hết môn Xã hội học tôn giáo: Tìm hiểu về tính tôn giáo, thái độ về tính không chắc chắn, thái độ đối với rủi ro trong cuộc sống của người được phỏng vấn và thái độ của họ đối với định hướng giá trị trong kinh doanhhoạt động kinh doanh.

20 478 0
Tiểu luận hết môn Xã hội học tôn giáo: Tìm hiểu về tính tôn giáo, thái độ về tính không chắc chắn, thái độ đối với rủi ro trong cuộc sống của người được phỏng vấn và thái độ của họ đối với định hướng giá trị trong kinh doanhhoạt động kinh doanh.

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thao tác hóa các khái niệm: Tính tôn giáo, Thái độ, Tính không chắc chắn Tính rủi ro trong cuộc sống, Giá trị trong kinh doanhhoạt động kinh doanh Tìm hiểu về tính tôn giáo, thái độ về tính không chắc chắn, thái độ đối với rủi ro trong cuộc sống của người được phỏng vấn và thái độ của họ đối với định hướng giá trị trong kinh doanhhoạt động kinh doanh.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỘI NHÂN VĂN KHOA: HỘI HỌC BÀI TIỂU LUẬN THI HẾT MÔN HỘI HỌC TÔN GIÁO HỌ TÊN: NGUYỄN VIỆT ANH KHOA: HỘI HỌC MÃ SINH VIÊN: 12031110 Đề cương vấn sâu 1.1 Thao tác hóa khái niệm: Tính tôn giáo, Thái độ, Tính không chắn/ Tính rủi ro sống, Giá trị kinh doanh/hoạt động kinh doanh – Tính tôn giáo: Glock (1964, 1965) phân biệt năm chiều kích hay nhân tố để cụ thể hóa tính tôn giáo: Lòng tin, nghi lễ (thực hành), nhận thức, kinh nghiệm quy thuộc.1 Năm nhân tố coi độc lập với + Lòng tin: Nói chung, người ta hiểu lòng tin tôn giáo toàn thái độ cá nhân thực thể tối cao hay sức mạnh cảm nhận siêu việt hay huyền bí Những biến số dùng để thể lòng tin tôn giáo: ˖ Lòng tin vào thực thể có sức mạnh siêu nhiên ˖ Tên đặt cho thực thể ˖ Mức độ tin vào thực thể ˖ Lòng tin vào thực thể bối cảnh hộivăn hóa làm chỗ dựa cho người hỏi Những báo trực tiếp gián tiếp lòng tin tôn giáo: - Trực tiếp: ˖ Tin vào thực thể tối cao ˖ Tin giới thực thể tối cao tạo ˖ Tin vào văn thần khải ˖ Tin vào giới bên ˖ Tin xấu chết sai lầm tổ tông Sabino Acquaviva & Enzo Pace (1998), hội học tôn giáo (Lê Diên dịch), Nhà xuất khoa học hội, Hà Nội, 89 - 154 ˖ Tin vào vị cứu tinh, nhà tiên tri, nhà sáng lập tôn giáo - Gián tiếp: ˖ Tin vào mối liên hệ tồn ác tồn ma quỷ ˖ Nghèo giàu ý Thượng đế ˖ Quan tâm tới ý nghĩ cuối cùng: Có Thượng đế, Có sau chết, Ý nghĩa cuối sống, Nguồn gốc vũ trụ,… + Thực hành tôn giáo: Một tín đồ thực tập hợp quy định nghi thức mà tín ngưỡng tôn giáo đó, hay nhiều thể chế hóa, bắt phải thực việc theo tín ngưỡng tôn giáo nhìn thấy kiểm tra Chiều kích thang đo thực hành tôn giáo: ˖ Khó lòng trải qua kinh nghiệm tôn giáo thực bên Giáo hội thể chế ˖ Dành thời gian nghiên cứu giáo lý ˖ Dành thời gian tham gia vào nghi thức tôn giáo ˖ Cầu nguyện đặn + Nhận thức tôn giáo: Nhận thức tôn giáo hiểu theo quan điểm: - Thứ nhất, kiểu kinh nghiệm thiêng liêng người Hiển nhiên người nghiệm thấy hữu cao cách thần bí, người dựng lên “khoa học” thần thánh tương ứng với kiểu kinh nghiệm thần bí Cũng giống ngườikinh nghiệm thiêng liêng thời gian có tính nội tự nhiên, người thỏa mãn nhu cầu nhận thức theo hình thức trực giác khác (ví dụ nghệ thuật, thi ca, âm nhạc) - Thứ hai, nhận thức tôn giáo coi tập hợp ý nghĩa công thức chuyên gia (các nhà thần học, tăng lữ, nhà tiên tri, thầy truyền phép…) hệ thống hóa, trở thành tri thức chuyên môn hóa thỏa mãn phần tín đồ (bên cạnh tri thức “nhà thông thái”, tôn giáo có phát triển tri thức “dân gian”, chặt chẽ có tính trực tiếp) Phân định giới hạn lý tưởng nội dung nhận thức tôn giáo: - Nhận thức giới bên - Nhận thức nguồn gốc vũ trụ - Nhận thức nguồn gốc thiện ác - Nhận thức nguồn gốc người + Kinh nghiệm tôn giáo: Các chiều kích thang đo mục kinh nghiệm tôn giáo: ˖ Kinh nghiệm tôn giáo đem lại cho đời mục đích khác ˖ Thường xuyên có ý thức gần gũi với Thượng đế ˖ Tôn giáo đem lại cho an tâm trước chết ˖ Tôn giáo đem lại cho giải thích có giá trị đời người ˖ Điều kinh nghiệm niềm tin tôn giáo tin có điều người ta không nhìn thấy lại đem tới ý nghĩa cho sống Những báo trực tiếp gián tiếp kinh nghiệm tôn giáo: (Đo thang đo cường độ) - Trực tiếp: Kinh nghiệm chủ quan với sức mạnh cao siêu: ˖ tạo tình cảm, sung mãn, an bình, niềm vui sợ hãi, cảm giác huyền bí, bất lực ˖ đưa tới biến đổi đời sống tình cảm, đạo đức ứng xử: định hướng lại giá trị, cảm giác niềm vui, an bình nội tâm - Gián tiếp: ˖ Những cảm giác kinh nghiệm tương tự bối cảnh khác ˖ Những kinh nghiệm lĩnh vực tình yêu (đem lòng yêu, eros,…) ˖ Kinh nghiệm thăng hoa hùng mạnh giới tự nhiên giới nghệ thuật + Sự quy thuộc: Sự quy thuộc hiểu toàn thái độ đánh dấu “tham gia” nhóm hay thể chế kiểu tôn giáo, toàn chế gia nhập, cam kết tham gia hình thức vào đời sống cấu trúc nhiều có tổ chức thuộc kiêu tôn giáo – Thái độ: Thái độ cách nghĩ, cách cảm nhận cách hành động theo hướng trước vấn đề hay tình hình cụ thể Hay nói cách khác, thái độ bao gồm nhận thức, cảm xúc hành vi + Nhận thức: Là trình kết phản ánh tái hiện thực vào tư duy; trình người nhận biết, hiểu biết giới khách quan, kết trình + Cảm xúc: Cảm xúc hình thức trải nghiệm người thái độ vật, tượng thực khách quan, với người khác với thân + Hành vi: Hành vi xem tổ hợp phản ứng thể trước kích thích môi trường bên – Tính không chắn/ Tính rủi ro sống: Rủi ro thiệt hại, mát, nguy hiểm yếu tố liên quan đến nguy hiểm, khó khăn điều không chắn xảy cho người Chỉ báo thái độ tính không chắn/tính rủi ro: ˖ Nhận thức không chắn/ rủi ro: Rủi ro điều tất yếu sống/ rủi ro ngẫu nhiên,… ˖ Cảm xúc gặp rủi ro: thất vọng, lo lắng, sợ hãi,… – Giá trị kinh doanh/hoạt động kinh doanh: Giá trị kinh doanh hệ thống nguyên tắc luân lý áp dụng giới thương mại, dẫn hành vi chấp nhận chiến lược vận hành hàng ngày tổ chức Phương thức hoạt động có đạo đức ngày trở nên cần thiết việc tìm kiếm thành công xây dựng hình ảnh tích cực doanh nghiệp2 Chỉ báo thái độ giá trị kinh doanh/định hướng kinh doanh: ˖ Nhận thức nhiệm vụ người kinh doanh, giá trị đạo đức mà người kinh doanh cần phải tuân thủ ˖ Ưu tiên cho khách hàng quyền lợi ˖ Người kinh doanh theo đuổi hình thức lợi nhuận nào, có dự định mở rộng hoạt động kinh doanh hay không,… 1.2 Xây dựng đề cương vấn sâu http://www.bnet.com ( Mạng kinh doanh trực tuyến) – Mục tiêu vấn: Tìm hiểu tính tôn giáo, thái độ tính không chắn, thái độ rủi ro sống người vấn thái độ họ định hướng giá trị kinh doanh/hoạt động kinh doanh – Chọn mẫu: Thực vấn sâu người thuộc nhóm Người theo tôn giáo/ Người không theo tôn giáo – Nội dung vấn sâu: Thông tin cá nhân (đặc điểm nhân hội) người vấn: – (Ghi nhận giới tính), họ tên, tuổi, dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, số con, nghề nghiệp,… – Đặt vài câu hỏi chung để người vấn kể số thông tin thân gia đình, qua tiếp tục tìm hiểu nội dung sau đây: Thái độ định hướng giá trị kinh doanh/hoạt động kinh doanh người vấn – Một vài thông tin hoạt động kinh doanh (Bắt đầu kinh doanh từ năm nào, người khởi nghiệp, lý định kinh doanh, mặt hàng kinh doanh chính,…) – Những dự định phát triển hoạt động kinh doanh (có tiếp tục mở rộng kinh doanh hay không, có phát triển nào, không sao?) – Niềm tin tôn giáo có ảnh hưởng đến định hướng giá trị kinh doanh (có đặt lợi nhuận lên đầu không, ưu tiên cho khách hàng quyền lợi gì,…) Thái độ người vấn tính không chắn/thái độ rủi ro sống: – Quan niệm rủi ro sống (nguyên nhân dẫn tới rủi ro, thái độ gặp phải rủi ro sống…) – Trước việc đại có thường làm lễ xem ngày tốt, địa điểm tốt để bắt đầu công việc không? – Khi gặp khó khăn, rủi ro tìm đến hoạt động tôn giáo để giải trừ hay chưa? Kết đạt cảm giác sau thực hoạt động sao,… Tính tôn giáo người vấnVề mức độ tham gia (Có theo tôn giáo không - Lý do?, Tham gia nhằm mục đích gì, Khi cầu nguyện thường khấn xin điều gì, Chi phí thời gian dành cho hoạt động tôn giáo,…) – Về lòng tin tôn giáo (Các giáo lý mức độ nào, có tin vào hình tượng tôn giáo Thần Phật, ma quỷ, bùa chú, giới bên kia,… không?) – Những hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo mà người vấn tham gia (hình thức sinh hoạt gì, đâu, vào thời gian nào, mục đích tham gia hoạt động đó, mức độ tham gia,…) – Về kinh nghiệm tôn giáo (Việc tham gia sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo đem lại kinh nghiệm tôn giáo gì?) Bối cảnh vấn – Ngày thực vấn: Thứ ba, ngày 21 tháng năm 2014 – Thời gian vấn: Trong khoảng 90 phút, từ 15h30’ đến 17h00’ – Địa điểm vấn: Tại kiốt bán hàng người vấn – Cách thức tiếp cận đối tượng vấn: Qua số trao đổi mở đầu làm quen, người vấn tự giới thiệu sinh viên khoa hội học trường Đại học Khoa học hội Nhân văn thực hành môn học Người vấn giải thích lý gặp gỡ nhằm tìm hiểu câu chuyện thật định hướng hoạt động kinh doanh, thái độ tính rủi ro sống hoạt động tín ngưỡng tôn giáo người vấn Việc xin vấn lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên, thông tin người vấn cung cấp hoàn toàn giữ kín phục vụ cho mục đích nghiên cứu Người vấn xin phép ghi âm để ghi nhận đầy đủ thông tin cách khách quan nhận chấp thuận người vấn – Nhận xét bối cảnh vấn: Cuộc vấn thực kiôt bán hàng người vấn, vào thời gian kiôt mở cửa Bối cảnh vấn phần tạo thoải mái cho người vấn Tuy nhiên đôi lúc vấn bị gián đoạn người vấn phải bán hàng mải trò chuyện, tán gẫu với khách hàng Kết vấn Người vấnĐỗ Thị Ánh, 43 tuổi, tiểu thương kinh doanh hoa Gia đình cô có bốn người, cô sống chồng hai gái ngã ba Đuôi Cá, Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội Trình độ học vấn cô tốt nghiệp phổ thông trung học, trước lấy chồng cô làm công nhân nhà máy dệt mồng tháng Cô Ánh người không theo tôn giáo, lý cô đưa gia đình cô theo tôn giáo Về việc kinh doanh cô Ánh: Người khởi nghiệp mẹ chồng cô, sau cô Ánh lấy chồng cô tiếp quản việc bán hàng Cô Ánh bán hàng khoảng 10 năm chợ Trương Định, giai đoạn cuối năm 2013 – đầu năm 2014, chợ Trương Định bắt đầu xây lại nên cô tiểu thương chợ phải chuyển địa điểm bán hàng thời gian chờ xây chợ Hiện kiôt cô dựng lên khu chợ tạm – gần chợ đầu mối phía Nam, Hoàng Mai, Hà Nội Kiôt cô có diện tích nhỏ, khoảng – m2, mặt hàng kinh doanh cô Ánh loại hoa quả, số lượng hàng hóa mà cô bày bán tương đối nhiều, loại hoa phong phú Đối với rủi ro sống, cô Ánh tin rủi ro điều tránh khỏi, sống gặp phải rủi ro lần đời Cô Ánh vậy, cô trải qua khó khăn trắc trở, sau vượt qua cô không muốn nghĩ lại chuyện Cô cho người sống đời định sẵn số mệnh Khi gặp khó khăn sống riêng, cô thường lễ chùa để tìm bình an, che chở Đối với việc định hướng giá trị kinh doanh, cô cho điều quan trọng việc kinh doanh cô phải bán loại trái tươi ngon cho khách hàng Cô không dự định mở rộng hoạt động kinh doanh vốn Với cô, công việc kinh doanh chứa đựng nhiều rủi ro người kinh doanh nên theo cô, việc cúng lễ cần coi trọng Cô cho người kinh doanh cần phải tâm, có cúng lễ yên tâm làm ăn, cần không mê tín Mặc dù người không tham gia tôn giáo nào, cô Ánh tin tồn giới bên kia, giới huyền bí Hàng tháng vào ngày mồng ngày mười lăm âm lịch, cô thường lễ chùa Ngoài vào đầu năm mới, cô Ánh thường với tiểu thương khác chợ 10 lập hội để lễ số đền, phủ khác Ngoài cô xem bói, làm lễ cúng giải hạn cho chồng Lý giải cho việc tìm đến với hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, cô cho biết cô tham gia vào hoạt động để tìm thản bình an tâm hồn, để cầu xin may mắn phước lộc cho việc làm ăn Cô Ánh đồng ý lễ lớn chứng tỏ lòng thành, theo lời kể cô chi phí cho việc cúng lễ đền, phủ cô vào dịp đầu năm lớn, khoảng vài triệu Những phát bàn luận Qua câu chuyện cô Ánh, thấy tính tôn giáo thái độ tính rủi ro/tính không chắn thái độ giá trị/định hướng kinh doanh có mối liên hệ; tính tôn giáo gây ảnh hưởng lớn đến thái độ tính rủi ro thái độ giá trị/định hướng kinh doanh người Có thể thấy rằng, cô Ánh cho không thực quy thuộc tôn giáo cô lại có niềm tin tôn giáo, kinh nghiệm tôn giáo cô người thường xuyên tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo Trước hết, việc cô Ánh lựa chọn tìm đến hoạt động tín ngưỡng tôn giáo gặp phải khó khăn, trắc trở, rủi ro sống giải thích lý thuyết chức hội học Nhìn chung nhà chức luận đặt vấn đề vai trò tôn giáo đời sống cá nhân hội Một chức tôn giáo chức hỗ trợ hội Nội dung lý thuyết người đối diện với thất bại mát nên tôn giáo đem lại điều chỉnh cho người vào thời điểm khủng hoảng sống Thực tế người phải đương đầu với nhiều vấn đề thiên tai, bệnh tật, rủi ro sản xuất, kinh doanh, buôn bán Tất điều khiến sống người trở nên bất ổn Trong lúc 11 thế, sống dễ bị tổn thương trở nên vô nghĩa Niềm tin tôn giáo giúp người không bị rơi vào tuyệt vọng Họ gửi niềm tin nỗi lo lắng thường nhật vào vị thần thánh, họ tìm đến tôn giáo tìm kiếm an toàn tinh thần sống, lợi cảm nhận trước mắt nằm yên ổn mặt tâm lí, có niềm tin vào che chở thần linh nên sống trở nên thản Bên cạnh đó, sinh hoạt tôn giáo góp phần cân đời sống vật chất tinh thần người thông qua cảm nhận tâm linh, làm cho người có lực hướng thiện Tôn giáo không liều thuốc giảm đau, “đền bù hư ảo” mà biện pháp khắc phục tha hoá người Thực tế tôn giáo xuất phát từ đời sống, phản ánh giới thực, đó, tác động trở lại giới hội Bên cạnh đó, tính tôn giáo ảnh hưởng tới thái độ, định hướng giá trị kinh doanh Ta sử dụng lý thuyết lựa chọn hợp lý hội học để giải thích cho mối quan hệ tính tôn giáo thái độ giá trị/định hướng kinh doanh cô Ánh Lý thuyết lựa chọn hợp lý đặt móng Stark Bainbridge vào năm 1980 Lý thuyết Stark Bainbridge dựa lý thuyết trao đổi, họ trình bày mối quan hệ tự nhiên người sùng bái Chúa trời họ có quan hệ trao đổi Họ giả sử người tự thỏa mãn mong muốn họ, thân họ tự tìm kiếm để thỏa mãn cách tạo mối liên hệ qua lại, trao đổi với người khác Khi người khác thỏa mãn mong muốn họ, họ sáng tạo thứ khác để bù lại đấng siêu nhiên – người thỏa mãn mong muốn Ở đây, người thực trình trao đổi với đấng siêu nhiên – Chúa trời: Để thỏa mãn ước muốn họ phải theo Chúa trời Khi Chúa trời thực yêu cầu người, đem đến cho người đặc ân sau 12 Nếu cách mà đặc ân đạt Chúa trời hướng tới để che chở từ hình thành mối quan hệ bền chặt người (người muốn che chở) với Chúa trời (người che chở) Tiền đề lý thuyết cá nhân hành động hợp lý cách so sánh lợi hại hành vi đưa định tối đa hoá quyền lợi Lý thuyết góp phần giải thích cô Ánh lại coi trọng đến việc thực cúng lễ tham gia hoạt động kinh doanh đến vậy, đặc biệt cô cho lễ lớn chứng tỏ lòng thành, người hành động theo tính toán hợp lý Theo lý thuyết lựa chọn hợp lý, cô Ánh tích cực tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo sở tính toán hợp lý (sự an tâm mặt tâm lý, may mắn kinh doanh ) (sự tham gia, tuân thủ chuẩn mực hành vi tôn giáo, đóng góp tiền bạc ), nhằm thoả mãn nhu cầu việc buôn bán thuận lợi Con người có nhu cầu tôn giáo, người có ước muốn vượt qua hạn chế thân phận người, ước muốn không hoàn toàn đáp ứng lại, người tìm nhân tố đền bù nhân tố đền bù tôn giáo vượt trội nhân tố tục khác qui chiếu đến giải thoát cuối Kinh nghiệm vấn – Những điều làm + Cuộc vấn trước hết đạt mục tiêu ban đầu đề ra, tìm hiểu thông tin tính tôn giáo, thái độ tính không chắn/tính rủi ro sống, thái độ định hướng giá trị kinh doanh/hoạt động kinh doanh người vấn 13 + Tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm (về cách làm quen đối tượng cần vấn, cách lựa chọn thời điểm vấn, cách đặt câu hỏi,…) để vấn lần sau tốt – Những điều chưa làm + Người vấn dường cảm thấy khó khăn cung cấp thông tin nói vấn đề có phần riêng tư (Ví dụ người vấn đề cập đến câu hỏi như, “Ưu tiên cho khách hàng quyền lợi gì?”, “Kể rủi ro trải qua?”…), người vấn chưa khai thác sâu hiệu số vấn đề + Với số câu hỏi người vấn đưa ra, người vấn cảm thấy khó hiểu phải hỏi lại nhiều – Những điều cần làm để lần sau vấn tốt + Về cách làm quen đối tượng vấn: Cần có thái độ cởi mở, chân thành, phải giải thích thật ràng lý mục đích, nội dung vấn để người vấn hiểu hợp tác tích cực + Về việc lựa chọn thời điểm vấn: Cần có tìm hiểu trước giấc sinh hoạt, thời gian làm việc đối tượng vấn để buổi vấn diễn vào thời điểm thuận lợi nhất, không bị cắt ngang, gián đoạn chừng Trong lần vấn sau có lẽ cần hẹn trước thời gian vấn với người vấn + Về cách đặt câu hỏi: Cần đặt câu hỏi ngắn ràng, dễ hiểu để người vấn cung cấp thông tin đầy đủ theo mong muốn nhất, không nên đặt câu hỏi gộp nhiều ý hỏi Người vấn cần thể chân thành, chăm lắng nghe câu trả lời 14 + Về việc chuẩn bị phương tiện kỹ thuật: Cần chuẩn bị tốt máy ghi âm (về pin thẻ nhớ), thử máy trước sử dụng, mang theo dự trữ máy ghi âm, dù có ghi âm phải thực ghi chép Phụ lục BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SỐ – Họ tên người vấn: Đỗ Thị Ánh – Giới tính: Nữ – Năm sinh: 1971 – Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không – Trình độ học vấn: Phổ thông trung họcTình trạng hôn nhân: Đã kết hôn – Nghề nghiệp: Tiểu thương – Thời gian, địa điểm vấn: + Thời gian: Từ 15h30’ đến 17h ngày thứ ba, 21/5/2014 + Địa điểm: Tại kiốt bán hoa người vấn Nội dung vấn H (Hỏi): Cô giới thiệu cho cháu số thông tin cô không ạ? Cô sống đâu? Đ (Đáp): Cô Ánh, nhà ngã ba Đuôi Cá H: Xin cô cho cháu biết trình độ học vấn cô ạ? Đ: Cô học hết cấp H: Gia đình cô có người ạ? Cô giới thiệu cho cháu biết số thông tin thành viên gia đình cô không? 15 Đ: Nhà cô có bốn người Cô có hai gái, chị lớn học Cao đẳng sư phạm bé học cấp Chồng cô làm lái xe taxi H: Cô cho cháu biết tuổi cô không ạ? Cô có theo tôn giáo không cô? Đ: Cô năm 43 tuổi, tôn giáo H: Vì cô lại không theo tôn giáo ạ? Đ: Vì nhà cô không theo H: Cô bán hàng lâu chưa ạ? Vì cô lại chọn bán hoa quả? Đ: Cô bán độ chục năm Chọn bán hoa nghề biết làm đâu, học thấp lại sức khỏe người ta thuê làm H: Ý cháu muốn hỏi cô lại định bán hoa bán mặt hàng khác ạ? Đ: Vì trước bà mẹ chồng cô vốn bán hoa chợ này, có mối nhập hàng, có khách quen từ trước Sau bà để lại cho cô cô bán cũ thôi, lí H: Như sạp hàng có từ lâu, người khởi nghiệp kinh doanh mẹ chồng cô phải không ạ? Đ: Ừ, chồng cô kể từ ngày với anh bé bà mở sạp buôn bán H: Cô có biết lý khiến bà định kinh doanh buôn bán không ạ? Đ: Cô không 16 H: Vậy cô ạ, cô lại định kinh doanh giống bà ạ? Trước làm kinh doanh cô có làm nghề không cô? Đ: Thì mưu sinh, kiếm sống Mình tự buôn tự bán, tự làm chủ thân ràng buộc, mà kiếm làm thuê Hồi xưa chưa lấy cô làm công nhân dệt mồng 8/3, sau lấy chồng cô nghỉ làm bán Làm công nhân lương thấp mà vất vả H: Cháu biết khu chợ tạm để chờ xây xong chợ Vậy việc làm ăn có thuận lợi không cô? Đ: Độ cô bán ế Chợ chuyển xuống chẳng có mua Cô cố bán để giữ sạp thôi, không chả biết làm H: Cô ơi, bán hàng cô có ưu tiên cho khách hàng quyền lợi không cô? Ví dụ như, chất lượng giá sản phẩm…? Đ: Cô biết bán hàng Nhưng cô nghĩ phải bán đồ tươi ngon người ta mua Còn giá khó nói, lúc nhập giá cao lúc nhập giá thấp nên tùy hôm cháu H: Khi kinh doanh, trái bán không hết mà lại bị hỏng cô làm ạ? Đ: Thì lúc nhập bán phải tính trước Có bán không hết cô bán rẻ lại cho quán cà phê, sinh tố hoa quả, mà mua cô đem nhà ăn chia cho bác chợ H: Cô có dự định phát triển việc bán hàng không ạ? 17 Đ: Phát triển phải có tiền phát triển được, cô làm có H: Cô gặp điều rủi ro sống chưa ạ? Cô nghĩ điều rủi ro sống? Đ: Có Rủi ro phần đời người thật Cuộc sống phải có lúc lúc khác H: Nếu không ngại, cô chia sẻ cho cháu rủi ro cô trải qua có không cô? Cô cảm thấy sau gặp phải chuyện vậy? Đ: Nói chung chuyện qua thôi, cô không nghĩ H: Cô đánh giá tính rủi ro mặt hàng cô bán? Đ: Vấn đề cô không biết, cô chưa nghĩ đến Nhiều lúc làm ăn khó khăn lắm, rủi ro, đến đủ sống, H: Cô nghĩ làm để tránh rủi ro đời không cô? Đ: Theo cô việc đến đến qua, người sống có số rồi, tránh H: Cô ơi, trước làm việc quan trọng sống, chẳng hạn gái cô thi đại học, cô có lễ chùa hay thắp hương khấn xin ông bà tổ tiên không cô? Vì cô lại làm ạ? Đ: Có, cô xin ông bà tổ tiên để ông bà phù hộ độ trì cháu cho việc suôn sẻ, hanh thông 18 H: Vậy gặp khó khăn trắc trở sống, cô có tìm đến hoạt động tín ngưỡng tôn giáo không ạ? Vì sao? Đ: Cô thường hay lễ chùa Nếu thành tâm phù hộ, che chở, hạn có lớn tai qua nạn khỏi H: Trong nhà cô có bàn thờ ạ? Đó bàn thờ ạ? Đ: Nhà cô có bàn thờ gia tiên với bàn thờ ông Địa H: Cô có tin đời có ma quỷ, giới bên không cô? Vì cô lại nghĩ thế? Đ: Cô tin có giới huyền bí, giới bên Vì cô nghĩ vật tự nhiên mà có H: Dù không theo tôn giáo nào, sống thường ngày cô tham gia vào hoạt động tín ngưỡng tôn giáo ạ? Từ đầu năm đến cô tham gia vào hoạt động nào, cô kể lại cho cháu không? (chẳng hạn lễ chùa, lễ đền phủ, v…v…) Đ: Có, hàng tháng cô lễ chùa Đầu năm lễ vài đền, phủ nữa, cuối năm cô làm lễ tạ H: Còn hoạt động không cô, kể xem bói hầu đồng, gọi hồn, cúng giải hạn, v…v…? Đ: Đi xem bói có lần, hầu đồng với gọi hồn cô chưa Cúng giải hạn tùy năm thôi, năm năm chồng cô gặp La Hầu nên phải cúng H: Cô thường hay lễ đâu ạ? Đ: Ngày rằm, mùng cô thắp hương chùa Pháp Vân gần nhà Đầu năm cô phủ Tây Hồ, chùa Hương, chùa Đồng, 19 hội với bác bán hàng chợ cô này, bác lại rủ đền Bà Chúa Kho, Ông Hoàng Mười nữa, nhiều Cuối năm lại đợt H: Vì cô lại tham gia hoạt động ạ? Khi khấn xin cô thường cầu mong điều gì? Đ: Thì cầu xin may mắn, bình an cho gia đình mình, cô xin ngài phù hộ cho làm ăn khấm Đi cốt để tâm thoát, mát mẻ, thấy yên tâm H: Cô có nghĩ với người làm ăn buôn bán việc cúng lễ quan trọng không ạ? Đ: Mình người làm ăn phải tâm, có cúng lễ chu đáo yên tâm làm ăn Các cụ có dạy rồi, có thờ có thiêng Miễn đừng mê tín, mê tín không tốt, cô nghĩ H: Liệu cô cho cháu biết bình thường chi phí cô dành cho việc cúng lễ không ạ? Đ: Riêng cô Tết phải lễ đền, phủ, nơi dăm triệu xong Năm cô thấy bỏ tiền lễ nhiều năm làm ăn khó khăn mà H: Cô có nghĩ lễ lớn chứng tỏ lòng thành không ạ, sao? Đ: Cô nghĩ lễ quan trọng, trần âm vậy, xin lộc, xin ngài phù hộ che chở cho phải đáp lễ cho trọn Nhưng mà lễ nhiều mà không thành tâm không ăn thua, quan trọng phải thành tâm Xin chân thành cảm ơn cô giúp đỡ cháu! 20 ... cương vấn sâu http://www.bnet.com ( Mạng kinh doanh trực tuyến) – Mục tiêu vấn: Tìm hiểu tính tôn giáo, thái độ tính không chắn, thái độ rủi ro sống người vấn thái độ họ định hướng giá trị kinh. .. cuối Kinh nghiệm vấn – Những điều làm + Cuộc vấn trước hết đạt mục tiêu ban đầu đề ra, tìm hiểu thông tin tính tôn giáo, thái độ tính không chắn /tính rủi ro sống, thái độ định hướng giá trị kinh. .. giới xã hội Bên cạnh đó, tính tôn giáo ảnh hưởng tới thái độ, định hướng giá trị kinh doanh Ta sử dụng lý thuyết lựa chọn hợp lý xã hội học để giải thích cho mối quan hệ tính tôn giáo thái độ giá

Ngày đăng: 14/08/2017, 17:04

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan