LUẬN văn THẠC sĩ CHẤT LƯỢNG CÔNG tác GIÁO dục, rèn LUYỆN đội NGŨ ĐẢNG VIÊN của các ĐẢNG bộ xã ở HUYỆN mỹ tú, TỈNH sóc TRĂNG HIỆN NAY

159 381 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2017, 16:01

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI khẳng định: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”; Đảng muốn trong sạch, vững mạnh thì mỗi bộ phận, mỗi đảng viên phải trong sạch, vững mạnh MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐẢNG BỘ XÃ Ở HUYỆN MỸ TÚ TỈNH SÓC TRĂNG 10 1.1 Giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên vấn đề chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 10 1.2 Thực trạng kinh nghiệm công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 33 Chương YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐẢNG BỘ XÃ Ở HUYỆN MỸ TÚ, TỈNH SÓC TRĂNG HIỆN NAY 55 2.1 Những yếu tố tác động yêu cầu nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 55 2.2 Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 67 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 96 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI khẳng định: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chiến sĩ cách mạng đội tiên phong giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng Đảng, đặt lợi ích Tổ quốc, giai cấp công nhân nhân dân lao động lên lợi ích cá nhân” Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh Đảng mạnh chi tốt Chi tốt đảng viên tốt”; "Đảng muốn sạch, vững mạnh phận, đảng viên phải sạch, vững mạnh" [27, tr.67] Cả lý luận thực tiễn khẳng định rằng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nhiệm vụ có vai trò quan trọng việc xây dựng Đảng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, nâng cao chất lượng lãnh đạo Đảng Mọi biểu coi nhẹ, thái độ không nghiêm túc, không khoa học công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nguồn gốc làm cho Đảng lỏng lẻo tổ chức, giảm sút khả lãnh đạo sức chiến đấu; để tình trạng kéo dài, làm biến chất tan rã Đảng Thấm nhuần lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời thấy khó khăn, phức tạp việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên điều kiện đất nước phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế Trong năm qua, quán triệt quan điểm, chủ trương, giải pháp Đảng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng có chủ trương giải pháp giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên có số lượng, cấu hợp lý, có chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trị đảng Tuy nhiên, đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng có biểu đáng lo ngại Không đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu nhân dân Tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc, lợi dụng sơ hở chế quản lý để nhũng nhiễu nhân dân, tham ô, nhận hối lộ, làm giàu bất chính, vi phạm đạo đức, lối sống có chiều hướng gia tăng, đội ngũ đảng viên cán bộ, công chức làm việc máy quyền sở Việc chăn ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức lối sống phận đội ngũ đảng viên chưa có chuyển biến tích cực Có nhiều nguyên nhân tình trạng trên, có nguyên nhân từ việc số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa thấy rõ cần thiết, tính chất khó khăn, phức tạp công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên để có chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên điều kiện, hoàn cảnh đất nước thời kỳ hội nhập, mở cửa Với lý đó, học viên lựa chọn đề tài "Chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng nay" vấn đề có ý nghĩa lý luận, thực tiễn mang tính cấp bách làm đề tài luận văn thạc sỹ Chuyên ngành xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nhiệm vụ quan trọng, nội dung then chốt công tác xây dựng Đảng Quán triệt Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, Quy định Ban Bí thư Trung ương Đảng, thị, hướng dẫn quan đảng cấp trên, năm qua có nhiều quan, cán lãnh đạo, quản lý, cán khoa học nghiên cứu công tác xây dựng Đảng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên tổ chức sở đảng Dưới số công trình tiêu biểu: Ban Tuyên giáo Trung ương – Bảo tàng Hồ Chí Minh: Kỷ yếu hội thảo 60 năm tác phẩm Sửa đổi lối làm việc Chủ tịch Hồ Chí Minh Nxb CTQG, Hà Nội 2007 Nhiều chuyên luận nghiên cứu làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh bệnh Đảng cầm quyền; quan điểm Người bệnh giải pháp khắc phục bệnh Đảng cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh Trong có giải pháp giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên Học viện Chính trị: Kỷ yếu hội thảo khoa học 60 năm tác phẩm Sửa đổi lối làm việc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử thực, Nxb CTQG, Hà Nội 2007 Các tham luận kỷ yếu phân tích luận giải sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng, công tác cán Đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên; cách lãnh đạo Đảng; khuyết điểm cán bộ, đảng viên điều kiện Đảng cầm quyền Một biện pháp để khắc phục khuyết điểm mà cán bộ, đảng viên mắc phải tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên Học viện Chính trị: Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử thực, Nxb QĐND, Hà Nội 2009 Kỷ yếu tập hợp nghiên cứu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Nhiều viết đề cập đến tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng thể Di Chúc Người; phân tích tư tưởng người đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên; vấn đề thực hành tự phê bình phê bình Đảng để nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa, Trần Khắc Việt, đồng chủ biên (2004), Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng thời kỳ mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Công trình phân tích luận giải vấn đề lý luận thực tiễn nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng thời kỳ xác định tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng thời kỳ Nguyễn Vĩnh Thắng, Sự cần thiết, tầm quan trọng việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên nay, Nxb QĐND, Hà Nội 2012 Tác giả phân tích cần thiết việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên đề xuất giải pháp ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên theo tinh thần nghị trung ương khóa XI Phạm Văn Nhuận, Những thuận lợi, khó khăn đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên Nxb QĐND, Hà Nội 2012 Dương Văn Minh, Nhận diện suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên Nxb QĐND, Hà Nội 2012 Đỗ Mạnh Tôn, Tích cực hóa trình tự tu dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên Nxb QĐND, Hà Nội 2012 Các tác giả xác định cần thiết phải nhận diện xác suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống đối tượng cán bộ, đảng viên nay; thuận lợi, khó khăn giải pháp ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên Ngoài có nhiều báo đăng Tạp Chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng bàn số kinh nghiệm bước đầu quán triệt thực Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Nghiên cứu giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có viết cán lãnh đạo, quản lý, cán khoa học đăng Tạp chí Xây dựng Đảng hàng tháng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, viết “Tầm nhìn chiến lược” Trần Đình Huỳnh Trần Thị Hương phân tích định quan trọng qua Hội nghị Trung ương 6,7,8 thời kỳ 1939 - 1945, thể lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn xa trông rộng Trung ương Đảng chuyển hướng chiến lược để tạo lực, tận dụng thời làm nên thắng lợi vĩ đại Cách mạng Tháng Tám Một học xây dựng Đảng mà tác giả rút phải thường xuyên coi trọng giáo dục, rèn luyện phát huy vai trò tiền phong gương mẫu cán bộ, đảng viên Bài viết “Thực Nghị Trung ương (khoá XI) Đảng Công an Trung ương” Đặng Ngọc Bách điểm lại kết quả, vấn đề cần tiếp tục thực sau kiểm điểm, tự phê bình phê bình Đảng Công an Trung ương Trên sở tác giả đề xuất cần tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên chi Chuyên mục Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh số tháng 8-2013 có viết “Sức “gió Đại Phong” hôm nay” Minh Phương giới thiệu gương mẫu, tận tụy, tâm huyết cán bộ, đảng viên, nhân dân Lệ Thuỷ (Quảng Bình) với kết bật học tập làm theo gương đạo đức Bác Hồ Những công trình trên, góc độ tiếp cận khác nghiên cứu phân tích luận giải sâu sắc giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên Có công trình đề cập đến tư tưởng V.I.Lênin, Hồ Chí Minh bệnh Đảng Cộng sản cầm quyền; tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên Cho đến chưa có công trình nghiên cứu “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng nay” cách có hệ thống với tính chất công trình khoa học độc lập Tác giả luận văn trân trọng kế thừa kết nghiên cứu công trình khoa học công bố để luận giải làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu luận giải làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng * Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ vấn đề chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - Đánh giá thực trạng, rõ nguyên nhân rút số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - Xác định yêu cầu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng Đối tượng, phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng * Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng chất lượng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng Thời gian giới hạn từ năm 2011 đến 2015 Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận: Đề tài dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng, quan điểm, phương châm, nguyên tắc công tác xây dựng Đảng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam * Cơ sở thực tiễn: Thực tiễn công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng năm qua; qua báo cáo sơ, tổng kết công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, công tác xây dựng đội ngũ đảng viên; qua điều tra khảo sát thực tế, trao đổi tọa đàm với cán lãnh đạo, đảng viên, nhân dân để rút kết luận cần thiết phục vụ cho nội dung nghiên cứu đề tài Đồng thời, kế thừa tiếp thu có chọn lọc kết nghiên cứu đề tài nghiệm thu, công bố, ứng dụng * Phương pháp nghiên cứu: Trên phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin, luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn Trong trọng sử dụng phương pháp kết hợp lôgic - lịch sử, phương pháp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phân tích, tổng hợp khảo sát, điều tra thực tế phương pháp chuyên gia Ý nghĩa đề tài Kết nghiên cứu đề tài góp phần làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn, cung cấp luận khoa học giúp cấp ủy cấp xác định chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng Đồng thời, đề tài sử dụng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn Xây dựng Đảng Trường trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng trị huyện tỉnh Sóc Trăng Kết cấu đề tài Đề tài gồm: Phần mở đầu, chương (4 tiết), kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐẢNG BỘ XÃ Ở HUYỆN MỸ TÚ TỈNH SÓC TRĂNG 1.1 Giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên vấn đề chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 1.1.1 Đảng viên công tác giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng * Khái quát xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng Sau ngày Miền Nam giải phóng 30/4/1975, theo Nghị định số 03/NĐ76 ngày 24 tháng năm 1976 Quyết định số 17/QĐ-76 ngày 24 tháng năm 1976, Chính phủ định hợp ba đơn vị hành cấp tỉnh ngang tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Cần Thơ thành phố Cần Thơ để thành lập tỉnh có tên tỉnh Hậu Giang Lúc này, huyện Châu Thành (gồm huyện Mỹ Tú Châu Thành thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ) đổi tên thành huyện Mỹ Tú, tỉnh Hậu Giang lúc có huyện Châu Thành vốn trước thuộc tỉnh Cần Thơ Đến ngày 01 tháng 01 năm năm 2009, theo Nghị định số: 02/2008/NĐCP, ngày 24 tháng 09 năm 2008 Chính Phủ, huyện Mỹ Tú chia tách làm 02 huyện: Mỹ Tú Châu Thành - Về địa lý - tự nhiên: Huyện Mỹ Tú cách trung tâm tỉnh lỵ (thành phố Sóc Trăng) 20 km phía tây - bắc, phía đông giáp huyện Châu Thành, phía tây giáp thị xã Ngã Năm, phía nam giáp thành phố Sóc Trăng Mỹ Xuyên, phía bắc giáp huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) Huyện có diện tích đất tự nhiên 36.819,3 (trong đó: có 34.117,3 đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp; đất nuôi trồng thuỷ sản 243 ha; đất chuyên dùng 1.934; đất 525 ha) - Về mặt hành chính: Huyện có 09 đơn vị hành chính, gồm 08 xã 01 thị trấn, với 83 ấp Trung tâm huyện lỵ nằm địa bàn Thị trấn Huỳnh Hữu 10 Nghĩa Đến cuối năm 2015, dân số toàn huyện có 107.829 người (Trong đó, dân tộc Kinh 80.106 người, chiếm tỷ lệ 74%; Khmer 26.621 người, chiếm gần 25% dân số; dân tộc Hoa 1.085 người, chiếm gần 01% dân số; dân tộc khác 17 người) Mật độ dân số 293 người/km2 - Về kinh tế - xã hội: Do đặc đặc thù địa lý, kinh tế chủ lực huyện chủ yếu lúa, mía, phần diện tích nuôi thuỷ sản gần phát triển ăn trái có múi Là vùng kháng chiến chịu nhiều ảnh hưởng chiến tranh để lại, có điểm xuất phát thấp Mặt khác, nhiều xã huyện vùng trũng đất bị nhiễm phèn nặng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp Với nổ lực Đảng nhân dân dân huyện, gần kinh tế có phát triển phận người dân đời sống khó khăn, vùng kháng chiến, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2015 chiếm 8,44% hộ cận nghèo chiếm 10,89% Những năm gần đây, thực Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, hạ tầng sở huyện quan tâm đầu tư, xem yếu tố tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà Ngoài tuyến đường Quản lộ Phụng Hiệp từ thị xã Ngã Bảy ngang qua huyện Mỹ Tú đến tỉnh Cà Mau tuyến đường tỉnh lộ như: đường 940 đấu nối từ Quản lộ Phụng Hiệp ngang qua huyện Mỹ Tú đến Nhu Gia xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên kết nối với Quốc lộ 1A; đường 939 từ trung tâm huyện Mỹ Tú qua Quốc lộ 1A đến thành phố Sóc Trăng; đường 939B từ trung tâm huyện Mỹ Tú qua Quốc lộ 1A đến huyện Châu Thành Có 07/08 xã huyện có đường ô tô đến trung tâm xã; 83/83 ấp có đường bê tông liên ấp, xe 02 bánh lại hai mùa mưa nắng Y tế, giáo quan tâm đầu tư sở vật chất, trang thiết bị nguồn nhân lực Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân thực tốt, vùng kháng chiến, người có công với nước, người cao tuổi người dân tộc thiểu số Chính sách bảo hiểm y tế toàn dân cấp, ngành quan tâm, đến cuối năm 2015, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 11 xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng Xác định yêu cầu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng Ngày 02 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI TÓM TẮT Nguyễn Việt Phú BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017 BẢN TRÍCH YẾU LUẬN VĂN THẠC SĨ Các thông tin chung: Tên đề tài: "Chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng " Chuyên ngành: Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước Mã số: 60 31 02 03 Cán hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Tuyên Họ tên tác giả: Nguyễn Việt Phú Sinh ngày: 16/9/1969 Quê quán: xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Chỗ nay: thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại: 0918.235.035 Đề tài luận văn hoàn thành Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, bảo vệ ngày 25/02/2017 Hội đồng chấm luận văn cấp Học viện Các thông tin chủ yếu luận văn * Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu luận giải làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng * Nhiệm vụ nghiên cứu + Một là, làm rõ vấn đề chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng + Hai là, đánh giá thực trạng, rõ nguyên nhân rút số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng + Ba là, xác định yêu cầu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng * Đối tượng nghiên cứu Chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng * Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng chất lượng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng Thời gian giới hạn từ năm 2011 đến 2015 * Phương pháp nghiên cứu Dựa sở phương pháp luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, đề tài sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành liên ngành, trọng phương pháp: Lôgic – lịch sử; phân tích tổng hợp; so sánh; điều tra, khảo sát, tổng kết thực tiễn; phương pháp chuyên gia * Những kết luận văn Luận văn gồm: Mở đầu, chương (4 tiết), kết luận, 45 tài liệu tham khảo 08 phụ lục * Kết luận văn: Chương 1, sở khái quát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng Luận văn xác lập quan niệm công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng Từ việc phân tích khái quát vai trò, đặc điểm công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, Luận văn xác lập quan niệm chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; yếu tố tạo thành tiêu chí đánh giá chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng Luận văn đánh giá thực trạng, phân tích rõ nguyên nhân ưu, khuyết điểm rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng Chương 2, sở khung lý thuyết chương 1, Học viên phân tích làm rõ những nhân tố tác động yêu cầu nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng + Giải pháp 1, Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức, lực lượng, trước hết cấp ủy, cán chủ trì công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng + Giải pháp 2, Tiếp tục đổi nội dung, vận dụng linh hoạt, sáng tạo hình thức, phương pháp giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên + Giải pháp 3, Phát huy vai trò tổ chức, lực lượng tham gia giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng + Giải pháp 4, Phát huy tính tích cực, tự giác đội ngũ đảng viên công tác giáo dục, rèn luyện + Giải pháp 5, Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng * Kết luận Đề tài luận văn vấn đề bản, cấp thiết, có giá trị thiết thực lý luận thực tiễn, thực tốt mục đích, nhiệm vụ đề ra, có đóng góp phương diện khoa học Kết nghiên cứu đề tài góp phần cung cấp luận khoa học giúp lãnh đạo cấp có chủ trương, biện pháp đắn lãnh đạo, đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng NGƯỜI TRÍCH YẾU Nguyễn Việt Phú ... giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng Đối tượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng đảng viên đảng Đội ngũ đảng. .. tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 1.1.1 Đảng viên công tác giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên đảng xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng * Khái quát xã huyện. .. LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐẢNG BỘ XÃ Ở HUYỆN MỸ TÚ TỈNH SÓC TRĂNG 1.1 Giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên vấn đề chất lượng công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN văn THẠC sĩ CHẤT LƯỢNG CÔNG tác GIÁO dục, rèn LUYỆN đội NGŨ ĐẢNG VIÊN của các ĐẢNG bộ xã ở HUYỆN mỹ tú, TỈNH sóc TRĂNG HIỆN NAY, LUẬN văn THẠC sĩ CHẤT LƯỢNG CÔNG tác GIÁO dục, rèn LUYỆN đội NGŨ ĐẢNG VIÊN của các ĐẢNG bộ xã ở HUYỆN mỹ tú, TỈNH sóc TRĂNG HIỆN NAY, LUẬN văn THẠC sĩ CHẤT LƯỢNG CÔNG tác GIÁO dục, rèn LUYỆN đội NGŨ ĐẢNG VIÊN của các ĐẢNG bộ xã ở HUYỆN mỹ tú, TỈNH sóc TRĂNG HIỆN NAY

Từ khóa liên quan