0

GIAO AN HINH 12 (CO BAN)

44 578 4
  • GIAO AN HINH 12 (CO BAN)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:27

Giáo án Hình học 12 _ Ban Cơ bản Năm học: 2008 - 2009 Ngy son : 25/08/2008 Tit : 1 , 2 Chng I: KHI A DIN Đ1. KHI NIM V KHI A DIN I. MC TIấU - Kin thc: Hiu c th no l mt khi lng tr, khi chúp v khi chúp ct. T ú hỡnh dung c th no l mt hỡnh a din, khi a din, im trong v im ngoi ca chỳng. Hiu c th no l hai a din bng nhau. - K nng: Nhn bit c th no l mt khi hp ch nht, khi lng tr, khi chúp, khi chúp ct, hỡnh a din, khi a din, hai a din bng nhau. Bit cỏch phõn chia v lp ghộp cỏc khi a din. - Thỏi : Tớch cc xõy dng bi, ch ng chim lnh kin thc theo s hng dn ca Gv, nng ng, sỏng to trong quỏ trỡnh tip cn tri thc mi, thy c li ớch ca toỏn hc trong i sng, t ú hỡnh thnh nim say mờ khoa hc, v cú nhng úng gúp sau ny cho xó hi. - T duy: Hỡnh thnh t duy logic, lp lun cht ch v linh hot trong quỏ trỡnh suy ngh. II. CHUN B 1. GV: Son giỏo ỏn, sỏch GK, sỏch TK, phn mu, thc k,; bng ph, phiu hc tp. 2. HS : Sỏch GK, v ghi, bỳt giy nhỏp; Xem trc bi mi, III. THI LNG 1. Tit 1 : T u cho ht phn II. 2. Tit 2 : T phn III cho n ht. IV. NI DUNG V TIN TRèNH LấN LP 1. n nh lp : Kim tra s s lp v sỏch v dựng cu HS. 2. Kim tra bi c : Lng vo cỏc hot ng trong bi mi. HOT NG CA GV HOT NG CA HS Hot ng 1: +) Em hóy nhc li nh ngha hỡnh lng tr v hỡnh chúp. I. KHI LNG TR V KHI CHểP +) Gv gii thiu vi Hs khỏi nim v khi lng tr, khi chúp, khi chúp ct, tờn gi, cỏc khỏi nim v nh, cnh, mt, mt bờn, mt ỏy, cnh bờn, cnh ỏy ca khi chúp, khi chúp ct, khi lng tr cho Hs hiu cỏc khỏi nim ny. +) Hs tho lun nhúm nhc li nh ngha hỡnh lng tr v hỡnh chúp. +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu kin thc, nhn kin thc mt cỏch ch ng. Hoàng Đình Hợp _ GV:Trờng P.T.T.H Đô lơng 3 _ H.Đô lơng _ T.Nghệ an 1 A F E B C D A B C D EF D S A B C D E Giáo án Hình học 12 _ Ban Cơ bản Năm học: 2008 - 2009 HOT NG CA GV HOT NG CA HS +) Gv gii thiu vi Hs vd (SGK, trang 5) Hs cng c khỏi nim trờn). II. KHI NIM V HèNH A DIN V KHI A DIN. 1. Khỏi nim v hỡnh a din: Hot ng 2: +) Em hóy k tờn cỏc mt ca hỡnh lng tr ABCDE.ABCDE. (Hỡnh 1.4, SGK, trang 5). +) Qua hot ng trờn, Gv gii thiu cho Hs khỏi nim sau: Hỡnh a din l hỡnh c to bi mt s hu hn cỏc a giỏc tho món hai tớnh cht sau: a) Hai a giỏc phõn bit ch cú th hoc khụng cú im chung, hoc ch cú mt nh chunng, ch cú mt cnh chung. b) Mi cnh ca a giỏc no cng l cnh chung ca ỳng hai a giỏc. Hỡnh 1.5 +) Gv ch cho Hs bit c cỏc nh, cnh, mt ca hỡnh a din 1.5. 2. Khỏi nim v khi a din: Khi a din l phn khụng gian c +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu vớ d, tr li cỏc cõu hi Gv a ra. +) Tho lun nhúm k tờn cỏc mt ca hỡnh lng tr ABCDE.ABCDE. (Hỡnh 1.4, SGK, trang 5) +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu kin thc, nhn nhn kin thc mt cỏch ch ng. +) Nhn kin thc trong SGK. +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu kin thc, nhn kin thc mt cỏch ch ng. Hoàng Đình Hợp _ GV:Trờng P.T.T.H Đô lơng 3 _ H.Đô lơng _ T.Nghệ an 2 B A Giáo án Hình học 12 _ Ban Cơ bản Năm học: 2008 - 2009 HOT NG CA GV HOT NG CA HS gii hn bi mt hỡnh a din, k c hỡnh a din ú. +) Gv gii thiu cho Hs bit c cỏc khỏi nim: im ngoi, im trong, min ngoi, min trong ca khi a din thụng qua mụ hỡnh. +) Gv gii thiu vi Hs vd (SGK, trang 7) Hs hiu rừ khỏi nim trờn. Hot ng 3: Em hóy gii thớch ti sao hỡnh 1.8c (SGK, trang 8) khụng phi l mt khi a din? III. HAI A DIN BNG NHAU. 1. Phộp di hỡnh trong khụng gian: a) Trong khụng gian, quy tc t tng ng mi im M v im M xỏc nh duy nht c gi l mt phộp bin hỡnh trong khụng gian. b) Phộp bin hỡnh trong khụng gian c gi l phộp di hỡnh nu nú bo ton khong cỏch gia hai im tu ý. Gv gii thiu vi Hs vd (SGK, trang 8) Hs hiu rừ khỏi nim va nờu. + Phộp tnh tin: + Phộp i xng qua mt phng: +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu vớ d, tr li cỏc cõu hi Gv a ra. +) Hs tho lun nhúm gii thớch ti sao hỡnh 1.8c (SGK, trang 8) khụng phi l mt khi a din? +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu vớ d, tr li cỏc cõu hi Gv a ra. Hoàng Đình Hợp _ GV:Trờng P.T.T.H Đô lơng 3 _ H.Đô lơng _ T.Nghệ an 3 v r M M M. M. M 1 . M. M. . O Giáo án Hình học 12 _ Ban Cơ bản Năm học: 2008 - 2009 HOT NG CA GV HOT NG CA HS + Phộp i xng tõm O: L phộp bin hỡnh bin im O thnh chớnh nú, bin mi im M khỏc O thnh im M sao cho O l trung im ca MM. + Phộp i xng qua ng thng d : L phộp bin hỡnh bin bin mi im thuc d thnh chớnh nú, bin mi im M khụng thuc d thnh im M sao cho d l trung trc ca MM. *Nhn xột: + Thc hin liờn tip cỏc phộp di hỡnh s c mt phộp di hỡnh. + Phộp di hỡnh bin a din (H) thnh a din (H), bin nh, cnh, mt ca (H) thnh nh, cnh, mt tng ng ca (H) 2. Hai hỡnh bng nhau: + Hai hỡnh c gi l bng nhau nu cú mt phộp di hỡnh bin hỡnh ny thnh hỡnh kia. + Hai a din c gi l bng nhau nu cú mt phộp di hỡnh bin a din ny thnh a din kia. Gv gii thiu vi Hs vd (SGK, trang 8) Hs hiu rừ khỏi nim va nờu. Hot ng 4: Cho hỡnh hp ABCD.ABCD. Chng minh rng hai lng tr ABD.ABD v BCD.BCD bng nhau. IV. PHN CHIA V LP GHẫP CC KHI A DIN. Gv gii thiu vi Hs vd (SGK, trang 11) Hs bit cỏch phõn chia v lp ghộp cỏc khi a din. +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu kin thc, nhn kin thc mt cỏch ch ng. +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu kin thc, nhn kin thc mt cỏch ch ng. +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu vớ d, tr li cỏc cõu hi Gv a ra. +) Hs tho lun nhúm chng minh rng hai lng tr ABD.ABD v BCD.BCD bng nhau. +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu vớ d, tr li cỏc cõu hi Gv a ra. V. CNG C + Gv nhc li cỏc khỏi nim v quy tc trong bi Hs khc sõu kin thc. + Dn BTVN: 1 4, SGK, trang 12. Hoàng Đình Hợp _ GV:Trờng P.T.T.H Đô lơng 3 _ H.Đô lơng _ T.Nghệ an 4 Giáo án Hình học 12 _ Ban Cơ bản Năm học: 2008 - 2009 Ngy son : 27/08/2008 Tit : 3 - 4. Tun : 2 Đ2. KHI A DIN LI V KHI A DIN U I. MC TIấU - Kin thc c bn: Khỏi nim v khi a din li v khi a din u, nhn bit nm loi khi a din u. - K nng: Nhn bit c khi a din li v khi a din u, bit cỏch nhn bit nm loi khi a din u, chng minh c mt s tớnh cht ca khi a din u. - Thỏi : Tớch cc xõy dng bi, ch ng chim lnh kin thc theo s hng dn ca Gv; nng ng, sỏng to trong quỏ trỡnh tip cn tri thc mi, thy c li ớch ca toỏn hc trong i sng; t ú hỡnh thnh nim say mờ khoa hc, v cú nhng úng gúp sau ny cho xó hi. - T duy: hỡnh thnh t duy logic, lp lun cht ch, v linh hot trong quỏ trỡnh suy ngh. II. CHUN B - GV: Chun b cỏc hỡnh: 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21; v mt s khi a din li v u. - HS: ễn li khỏi nim hỡnh a din v khi a din; Xem trc bi mi. III. THI LNG - Tit 3: T u cho n nh ngha khi a din u. - Tit 4: T nh lý khi a din u n ht bi. IV. NI DUNG V TIN TRèNH LấN LP 1. n nh lp : Kim tra s s v bi tp v nh. 2. Kim tra bi c: Gi Hs lờn bng nờu nh ngha hỡnh a din, khi a din v cho vớ d. Hoàng Đình Hợp _ GV:Trờng P.T.T.H Đô lơng 3 _ H.Đô lơng _ T.Nghệ an 5 Giáo án Hình học 12 _ Ban Cơ bản Năm học: 2008 - 2009 HOT NG CA GV HOT NG CA HS I. KHI A DIN LI Gv gii thiu vi Hs ni dung nh ngha sau: nh ngha : Khi a din (H) c gi l khi a din li nu on thng ni hai im bt k ca (H) luụn thuc (H). Khi ú a din (H) c gi l khi a din li. Vớ d: Cỏc khi lng tr tam giỏc, khi chúp, khi t din, khi hp, khi lp phng l cỏc khi a din li. +) Ngi ta chng minh c rng mt khi a din l khi a din li khi v ch khi min trong ca nú luụn nm v mt phớa i vi mi mt phng cha mt mt ca nú. (H1.18, SGK, trang 15) Hot ng 1: +) Em hóy tỡm vớ d v khi a din li v khi a din khụng li trong thc t. II. KHI A DIN U. Gv gii thiu vi Hs ni dung nh ngha sau: nh ngha: Khi a din u l khi a din li cú tớnh cht sau õy: a) Mi mt ca nú l mt a giỏc u p cnh. b) Mi nh ca nú l nh chung ca ỳng q mt. Khi a din u nh vy c gi l khi a din u loi {p; q}. +) Qua nh ngha ta thy: cỏc mt ca khi a din u l nhng a giỏc u bng nhau. Ngi ta chng minh c nh lý sau: nh lý : Ch cú 5 loi khi a din u. ú l loi {3;3}, loi {4;3}, loi {3;4}, loi {5;3}, loi {3;5}. +) Gv gii thiu vi Hs H1.20, SGK, trang 16. Hot ng 2: +) Em hóy m s nh, s cnh ca mt khi bỏt din u. +) Hs nhn kin thc trong SGK trang 14. +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu Vd v cựng thc hin vi Gv. +) Hs tho lun nhúm tỡm vớ d v khi a din li v khi a din khụng li trong thc t. +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu kin thc, nhn kin thc mt cỏch ch ng. +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu kin thc, nhn kin thc mt cỏch ch ng. +) Thc hin: S nh l: 6; s cnh l: 12. +) Hs theo dừi, nhn kin thc. Hoàng Đình Hợp _ GV:Trờng P.T.T.H Đô lơng 3 _ H.Đô lơng _ T.Nghệ an 6 B C D E A F Giáo án Hình học 12 _ Ban Cơ bản Năm học: 2008 - 2009 HOT NG CA GV HOT NG CA HS I. KHI A DIN LI Gv gii thiu vi Hs ni dung nh ngha sau: nh ngha : Khi a din (H) c gi l khi a din li nu on thng ni hai im bt k ca (H) luụn thuc (H). Khi ú a din (H) c gi l khi a din li. Vớ d: Cỏc khi lng tr tam giỏc, khi chúp, khi t din, khi hp, khi lp phng l cỏc khi a din li. +) Ngi ta chng minh c rng mt khi a din l khi a din li khi v ch khi min trong ca nú luụn nm v mt phớa i vi mi mt phng cha mt mt ca nú. (H1.18, SGK, trang 15) Hot ng 1: +) Em hóy tỡm vớ d v khi a din li v khi a din khụng li trong thc t. II. KHI A DIN U. Gv gii thiu vi Hs ni dung nh ngha sau: nh ngha: Khi a din u l khi a din li cú tớnh cht sau õy: a) Mi mt ca nú l mt a giỏc u p cnh. b) Mi nh ca nú l nh chung ca ỳng q mt. Khi a din u nh vy c gi l khi a din u loi {p; q}. +) Qua nh ngha ta thy: cỏc mt ca khi a din u l nhng a giỏc u bng nhau. Ngi ta chng minh c nh lý sau: nh lý : Ch cú 5 loi khi a din u. ú l loi {3;3}, loi {4;3}, loi {3;4}, loi {5;3}, loi {3;5}. +) Gv gii thiu vi Hs H1.20, SGK, trang 16. Hot ng 2: +) Em hóy m s nh, s cnh ca mt khi bỏt din u. +) Hs nhn kin thc trong SGK trang 14. +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu Vd v cựng thc hin vi Gv. +) Hs tho lun nhúm tỡm vớ d v khi a din li v khi a din khụng li trong thc t. +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu kin thc, nhn kin thc mt cỏch ch ng. +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu kin thc, nhn kin thc mt cỏch ch ng. +) Thc hin: S nh l: 6; s cnh l: 12. +) Hs theo dừi, nhn kin thc. Hoàng Đình Hợp _ GV:Trờng P.T.T.H Đô lơng 3 _ H.Đô lơng _ T.Nghệ an 7 B C D E A F Giáo án Hình học 12 _ Ban Cơ bản Năm học: 2008 - 2009 HOT NG CA GV HOT NG CA HS I. KHI A DIN LI Gv gii thiu vi Hs ni dung nh ngha sau: nh ngha : Khi a din (H) c gi l khi a din li nu on thng ni hai im bt k ca (H) luụn thuc (H). Khi ú a din (H) c gi l khi a din li. Vớ d: Cỏc khi lng tr tam giỏc, khi chúp, khi t din, khi hp, khi lp phng l cỏc khi a din li. +) Ngi ta chng minh c rng mt khi a din l khi a din li khi v ch khi min trong ca nú luụn nm v mt phớa i vi mi mt phng cha mt mt ca nú. (H1.18, SGK, trang 15) Hot ng 1: +) Em hóy tỡm vớ d v khi a din li v khi a din khụng li trong thc t. II. KHI A DIN U. Gv gii thiu vi Hs ni dung nh ngha sau: nh ngha: Khi a din u l khi a din li cú tớnh cht sau õy: a) Mi mt ca nú l mt a giỏc u p cnh. b) Mi nh ca nú l nh chung ca ỳng q mt. Khi a din u nh vy c gi l khi a din u loi {p; q}. +) Qua nh ngha ta thy: cỏc mt ca khi a din u l nhng a giỏc u bng nhau. Ngi ta chng minh c nh lý sau: nh lý : Ch cú 5 loi khi a din u. ú l loi {3;3}, loi {4;3}, loi {3;4}, loi {5;3}, loi {3;5}. +) Gv gii thiu vi Hs H1.20, SGK, trang 16. Hot ng 2: +) Em hóy m s nh, s cnh ca mt khi bỏt din u. +) Hs nhn kin thc trong SGK trang 14. +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu Vd v cựng thc hin vi Gv. +) Hs tho lun nhúm tỡm vớ d v khi a din li v khi a din khụng li trong thc t. +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu kin thc, nhn kin thc mt cỏch ch ng. +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu kin thc, nhn kin thc mt cỏch ch ng. +) Thc hin: S nh l: 6; s cnh l: 12. +) Hs theo dừi, nhn kin thc. Hoàng Đình Hợp _ GV:Trờng P.T.T.H Đô lơng 3 _ H.Đô lơng _ T.Nghệ an 8 B C D E A F A B C D M N E F I J A A B B C C D D N M F E J I Giáo án Hình học 12 _ Ban Cơ bản Năm học: 2008 - 2009 HOT NG CA GV HOT NG CA HS I. KHI A DIN LI Gv gii thiu vi Hs ni dung nh ngha sau: nh ngha : Khi a din (H) c gi l khi a din li nu on thng ni hai im bt k ca (H) luụn thuc (H). Khi ú a din (H) c gi l khi a din li. Vớ d: Cỏc khi lng tr tam giỏc, khi chúp, khi t din, khi hp, khi lp phng l cỏc khi a din li. +) Ngi ta chng minh c rng mt khi a din l khi a din li khi v ch khi min trong ca nú luụn nm v mt phớa i vi mi mt phng cha mt mt ca nú. (H1.18, SGK, trang 15) Hot ng 1: +) Em hóy tỡm vớ d v khi a din li v khi a din khụng li trong thc t. II. KHI A DIN U. Gv gii thiu vi Hs ni dung nh ngha sau: nh ngha: Khi a din u l khi a din li cú tớnh cht sau õy: a) Mi mt ca nú l mt a giỏc u p cnh. b) Mi nh ca nú l nh chung ca ỳng q mt. Khi a din u nh vy c gi l khi a din u loi {p; q}. +) Qua nh ngha ta thy: cỏc mt ca khi a din u l nhng a giỏc u bng nhau. Ngi ta chng minh c nh lý sau: nh lý : Ch cú 5 loi khi a din u. ú l loi {3;3}, loi {4;3}, loi {3;4}, loi {5;3}, loi {3;5}. +) Gv gii thiu vi Hs H1.20, SGK, trang 16. Hot ng 2: +) Em hóy m s nh, s cnh ca mt khi bỏt din u. +) Hs nhn kin thc trong SGK trang 14. +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu Vd v cựng thc hin vi Gv. +) Hs tho lun nhúm tỡm vớ d v khi a din li v khi a din khụng li trong thc t. +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu kin thc, nhn kin thc mt cỏch ch ng. +) Tp trung theo dừi Gv gii thiu kin thc, nhn kin thc mt cỏch ch ng. +) Thc hin: S nh l: 6; s cnh l: 12. +) Hs theo dừi, nhn kin thc. Hoàng Đình Hợp _ GV:Trờng P.T.T.H Đô lơng 3 _ H.Đô lơng _ T.Nghệ an 9 B C D E A F Giáo án Hình học 12 _ Ban Cơ bản Năm học: 2008 - 2009 V. CNG C + Gv nhc li cỏc khỏi nim v quy tc trong bi Hs khc sõu kin thc. + Dn BTVN: 1 4, SGK, trang 18. Hoàng Đình Hợp _ GV:Trờng P.T.T.H Đô lơng 3 _ H.Đô lơng _ T.Nghệ an 10 [...]... trụ tròn xoay, khối trụ tròn xoay, diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay, thể tích của khối trụ tròn xoay Hoµng §×nh Hỵp _ GV:Trêng P.T.T.H §« l¬ng 3 _ H.§« l¬ng _ T.NghƯ an 23 Gi¸o ¸n H×nh häc 12 _ Ban C¬ b¶n N¨m häc: 2008 - 2009 + Biết cách tính diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay, thể tích của khối nón tròn xoay, diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay, thể tích của khối trụ tròn... trang 32) Khi quay tam giác đó xung quanh cạnh góc vng OI thì đường gấp khúc OMI tạo thành một hình được gọi là hình nón tròn xoay, gọi tắt là hình nón Trong đó: + Hình tròn tâm I: được gọi là mặt đáy + O : đỉnh của hình nón + OI: chiều cao của hình nón + OM: đường sinh của hình nón 3 Diện tích xung quanh của hình nón: a/ Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay là giới hạn của diện tích xung quanh... cạnh đáy tăng lên vơ hạn b/ Cơng thức tính diện tích xung quanh của hình nón: Sxq = πrl A∆ D l B r C Hoµng §×nh Hỵp _ GV:Trêng P.T.T.H §« l¬ng 3 _ H.§« l¬ng _ T.NghƯ an * Chú ý: 25 Gi¸o ¸n H×nh häc 12 _ Ban C¬ b¶n N¨m häc: 2008 - 2009 IV Củng cố: + Gv nhắc lại các khái niệm và quy tắc trong bài để Hs khắc sâu kiến thức + Dặn BTVN: 1 10, SGK, trang 39, 40  MẶT CẦU (Tiết: Ngày soạn: 8.8.2008) I Mụcđđích... Hoạt đđộng của Gv Hoạt đđộng của Hs I MẶT CẦU VÀ CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN MẶT CẦU 1 Mặt cầu: Tập hợp những điểm M trong khơng gian cách điểm O cố định một khoảng khơng đổi bằng r (r > 0) được gọi là mặt cầu tâm O bán kính r B O A Hoµng §×nh Hỵp _ GV:Trêng P.T.T.H §« l¬ng 3 _ H.§« l¬ng _ T.NghƯ an 26 Gi¸o ¸n H×nh häc 12 _ Ban C¬ b¶n N¨m häc: 2008 - 2009 Hoạt đđộng của Gv Hoạt đđộng của Hs Ký hiệu:... khơng gian + Nếu OM = r thì ta nói điểm M nằm trên mặt cầu S(O; r) + Nếu OM < r thì ta nói điểm M nằm trong mặt cầu S(O; r) + Nếu OM > r thì ta nói điểm M nằm ngồi mặt cầu S(O; r) • A O• M B • M • M Hoµng §×nh Hỵp _ GV:Trêng P.T.T.H §« l¬ng 3 _ H.§« l¬ng _ T.NghƯ an 27 Gi¸o ¸n H×nh häc 12 _ Ban C¬ b¶n Hoạt đđộng của Gv N¨m häc: 2008 - 2009 Hoạt đđộng của Hs 3 Biểu diễn mặt cầu: (H.2.16)SGK, trang 42)... l¬ng 3 _ H.§« l¬ng _ T.NghƯ an 29 Gi¸o ¸n H×nh häc 12 _ Ban C¬ b¶n N¨m häc: 2008 - 2009 IV Củng cố: + Gv nhắc lại các khái niệm và quy tắc trong bài để Hs khắc sâu kiến thức + Dặn BTVN: 1 10, SGK, trang 49 Ôn tập chương II (Tiết, ngày soạn: 9.8.2008) I Mụcđđích bài dạy: - Kiến thức cơ bản: + Khái niệm mặt nón tròn xoay, hình nón tròn xoay, khối nón tròn xoay, diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay,... Oxyz còn được gọi là Hoµng §×nh Hỵp _ GV:Trêng P.T.T.H §« l¬ng 3 _ H.§« l¬ng _ T.NghƯ an 32 Gi¸o ¸n H×nh häc 12 _ Ban C¬ b¶n Hoạt đđộng của Gv N¨m häc: 2008 - 2009 Hoạt đđộng của Hs khơng gian Oxyz Ngồi ra, ta còn có: → i → → 2 i → → → j k = = =1 2 2 = → j = → k → → =1 → → i j = i k = k j = 0 Hoạt động 1: Trong khơng gian Oxyz, cho điểm M Hãy uuuu r phân tích vector OM theo ba vector khơng đồng rr r... bài tập còn lại và trong sách bài tập - Xem trước bài học “Khái niệm về thể tích của khối đa diện” Ngày soạn: 29/08/2008 Hoµng §×nh Hỵp _ GV:Trêng P.T.T.H §« l¬ng 3 _ H.§« l¬ng _ T.NghƯ an 12 Gi¸o ¸n H×nh häc 12 _ Ban C¬ b¶n Tiết : 5, 6 N¨m häc: 2008 - 2009 Tuần : 3 §3 KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN I MỤC TIÊU - Kiến thức cơ bản: khái niệm về thể tích của khối đa diện, thể tích của khối hộp... góc β, trong đó 00 < β < 900 Khi quay mp (P) xung quanh ∆ thì đường thẳng d sinh ra một mặt tròn xoay được gọi là mặt nón tròn xoay đỉnh O (hay mặt nón) O ∆: trục của mặt nón d: đường sinh của mặt nón β O: đỉnh của mặt nón d Góc 2β: góc ở đỉnh của mặt nón Hoµng §×nh Hỵp _ GV:Trêng P.T.T.H §« l¬ng 3 _ H.§« l¬ng _ T.NghƯ an 24 Gi¸o ¸n H×nh häc 12 _ Ban C¬ b¶n Hoạt đđộng của Gv N¨m häc: 2008 - 2009 Hoạt... thành hai khối đa diện (H1), (H2) thì V(H) = V(H1) + V(H2) +) Gv giới thiệu với Hs vd (SGK, trang 21, 22) +) Tập trung theo dõi Gv giới thiệu ví dụ, trả lời các câu hỏi Gv đưa ra để Hs hiểu rõ khái niệm thể tích vừa nêu Hoµng §×nh Hỵp _ GV:Trêng P.T.T.H §« l¬ng 3 _ H.§« l¬ng _ T.NghƯ an 13 Gi¸o ¸n H×nh häc 12 _ Ban C¬ b¶n HOẠT ĐỘNG CỦA GV N¨m häc: 2008 - 2009 HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: +) Dựa vào h . + Dn BTVN: 1 4, SGK, trang 12. Hoàng Đình Hợp _ GV:Trờng P.T.T.H Đô lơng 3 _ H.Đô lơng _ T.Nghệ an 4 Giáo án Hình học 12 _ Ban Cơ bản Năm học: 2008 -. khụng gian: a) Trong khụng gian, quy tc t tng ng mi im M v im M xỏc nh duy nht c gi l mt phộp bin hỡnh trong khụng gian. b) Phộp bin hỡnh trong khụng gian c
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN HINH 12 (CO BAN), GIAO AN HINH 12 (CO BAN), , MỤC TIÊU CHUẨN BỊ THỜI LƯỢNG NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP KHỐI LĂNG TRỤ VÀ KHỐI CHĨP, PHÂN CHIA VÀ LẮP GHÉP CÁC KHỐI ĐA DIỆN. CỦNG CỐ MỤC TIÊU CHUẨN BỊ THỜI LƯỢNG NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP, KHỐI ĐA DIỆN LỒI KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU. KHỐI ĐA DIỆN LỒI, KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU. KHỐI ĐA DIỆN LỒI KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU., KHỐI ĐA DIỆN LỒI KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU., MỤC TIÊU TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:, CỦNG CỐ VÀ DẶN DỊ: MỤC TIÊU CHUẨN BỊ THỜI LƯỢNG NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN, THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ. THỂ TÍCH KHỐI CHĨP., CỦNG CỐ MỤC TIÊU CHUẨN BỊ NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP, CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ: