0

TIỂU LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG tác dân vận của ĐẢNG ý NGHĨA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG tác dân vận TRONG QUÂN đội HIỆN NAY

29 2,187 32

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2017, 21:54

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, Đảng ta tiếp tục khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân. Đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương về công tác dân vận, các nghị quyết về đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, về công nhân, nông dân, thanh niên, trí thức, phụ nữ… NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG Ý NGHĨA TRONG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA QUÂN ĐỘI TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY Quân đội nhân dân Việt Nam đời lớn lên phong trào cách mạng nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục rèn luyện, nhân dân hết lòng thương yêu đùm bọc, nuôi dưỡng nên từ ngày đầu thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mang chất đội quân cách mạng; chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, thống hữu cơ, tác động qua lại suốt trình chiến đấu, xây dựng trưởng thành quân đội ta Đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân nguồn sức mạnh vô tận quân đội, nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta Thực tốt công tác dân vận Đảng, thực tốt chức “đội quân công tác” góp phần tăng cường quan hệ Đảng với nhân dân, toàn dân thực thắng lợi nghiệp cách mạng Đảng, dân tộc thực tốt công tác dân vận Đảng Ngày nay, nghiệp đổi hội nhập quốc tế, Đảng ta tiếp tục khẳng định: Cách mạng nghiệp dân, dân, dân Đổi phải lợi ích nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo nhân dân để xây dựng bảo vệ Tổ quốc Trong năm qua, Đảng ta ban hành nhiều chủ trương công tác dân vận, nghị đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công nhân, nông dân, niên, trí thức, phụ nữ… Nhà nước ta ban hành nhiều chủ trương, sách nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần phát huy nguồn lực nhân dân Quán triệt quan điểm đạo Đảng tiếp tục làm tốt nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân, củng cố “thế trận lòng dân”, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại; với việc thực tốt đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng, việc thực công tác dân vận quân đội có vị trí, vai trò quan trọng việc củng cố mối quan hệ gắn bó, mật thiết quân đội với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Trước yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, việc nâng cao hiệu công tác dân vận ý nghĩa mặt lý luận mà có ý nghĩa mặt thực tiễn, tình hình Những vấn đề lý luận thực tiễn nâng cao hiệu công tác dân vận Đảng tình hình 1.1 Tính tất yếu khách quan phải nâng cao hiệu công tác dân vận 1.1.1 Xuất phát từ quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng ta vai trò công tác dân vận Theo C.Mác Ph.Ăngghen, đảng quyền giai cấp vô sản cần phải tiến hành công tác dân vận vì: Quần chúng nhân dân có khả lực lượng to lớn, mà cách mạng vô sản muốn bảo đảm thắng lợi lâu dài cần phải tranh thủ; Cách mạnh nghiệp quần chúng, thân quần chúng có nhận thức, cần phải tuyên truyền, giáo dục để hiểu rõ mục đích, lý tưởng trách nhiệm mình; Quần chúng đông đảo người hăng hái nhiệt tình cách mạng, cách mạng trình lâu dài, gian khổ, khó khăn có lúc tạm thời thất bại, khiến quần chúng nhiều hoài nghi, thất vọng Vì vậy, cần phải thường xuyên tiến hành công tác vận động quần chúng lợi ích thực quần chúng Theo Lênin, để đảm bảo cho nghiệp cách mạng đến thắng lợi hoàn toàn, Đảng Chính quyền cách mạng không xa rời quần chúng mà thường xuyên phải: Liên hệ với quần chúng; Sống quần chúng; Biết tâm trạng quần chúng; Biết tất cả; Hiểu quần chúng; Biết đến với quần chúng; Giành lòng tin tuyệt đối quần chúng; Quần chúng người sáng tạo lịch sử, người làm cải vật chất cho xã hội xã hội phát triển nhanh hay chậm phụ thuộc vào quần chúng nhân dân lao động họ có giác ngộ hành động hay không… Thấm nhuần truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước, tư tưởng “Nước lấy dân làm gốc” cha ông ta lịch sử, sau đường tìm đường cứu nước, cứu dân, tiếp thu quan điểm mácxít vai trò quần chúng nhân dân đấu tranh giành giữ quyền giai cấp vô sản qua thực tiễn lãnh đạo, đạo cách mạng nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao vai trò công tác dân vận, xem nhân tố định dẫn đến thành, bại mục tiêu, nhiệm vụ công việc cách mạng Trong tác phẩm “Đường kách mệnh”, chủ tịch Hồ Chí minh viết: “Cách mạng nghiệp dân chúng, việc riêng một, hai người ” Người xác định: “Trong bầu trời quý nhâ dân giới không mạnh lực lượng đoàn kết nhân dân” 2.Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Lực lượng dân to, việc dân vận quan trọng, dân vận việc khó, dân vận khéo việc thành công” Người nói: “Làm việc phải có quần chúng, quần chúng tham gia bàn bạc, khó trở lên dễ dàng làm tốt được” Không chỉ lực lượng to lớn nhân dân, tầm quan trọng công tác vận động nhân dân, Hồ Chí Minh cách thức làm công tác dân vận: “Dân vận vận động tất lực lượng người dân, không để sót người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành công việc nên làm, công việc Chính phủ đoàn thể giao cho” Đồng thời Người xác định rõ trách nhiệm: “Tất cán Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nxb CTQG, Hà Nội, 1981, tr.181 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.699 Hồ Chí Minh, Về Xây dựng Đảng, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980, tr 208 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.699 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.699 quyền, tất cán đoàn thể tất hội viên tổ chức nhân dân(Liên Việt, Việt Minh v.v ) phải phụ trách dân vận” Như vậy, theo tư tưởng Người, công tác dân vận có tầm quan trọng đặc biệt cách mạng Đó việc tuyên truyền, vận động, giác ngộ quần chúng, tổ chức xây dựng lực lượng để phát huy sức mạnh toàn dân thực nhiệm vụ cách mạng Dân vận nhiệm vụ, trách nhiệm tổ chức cách mạng, cán bộ, đảng viên Thực tiễn lãnh đạo cách mạng, đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng vai trò quần chúng công tác vận động quần chúng, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, phát huy sức mạnh quần chúng để giành thắng lợi Sức mạnh quần chúng nhân dân, lãnh đạo Đảng có ý nghĩa nghĩa định thắng lợi cách mạng Tháng Tám(1945), chiến thắng Điện Biên Phủ(1954), Đại thắng Mùa Xuân (1975) lịch sử thắng lợi to lớn công đổi nước ta Quán triệt quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam trung thành vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò quần chúng, từ thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: cách mạng nghiệp dân, dân, dân; sức mạnh Đảng bắt nguồn từ nhân dân, quan hệ mật thiết với nhân dân, mối quan hệ chất Đảng, truyền thống vô quý báu Đảng, cách mạng Việt Nam Đảng ta coi công tác quần chúng công Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tr.699 tác Đảng, đông thời xác định: “Dân vận công tác dân vận nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược toàn nghiệp cách mạng nước ta; điều kiện quan trọng bảo đảm cho lãnh đạo Đảng củng cố, tăng cường mối quan hệ Đảng, Nhà nước nhân dân, công tác dân vận trách nhiệm tất tổ chức hệ thống trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang” Thực tiễn chứng minh, bước vào thực công đổi mới, Nghị Ðại hội lần thứ VI, Ðảng ta xác định: Ðảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện, lãnh đạo nhân dân ta đoàn kết chiến đấu làm Cách mạng Tháng Tám thành công, kháng chiến thắng lợi, giành độc lập, tự thống đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Thành tựu vĩ đại nói bắt nguồn từ chỗ Ðảng ta có đường lối trị đắn nhân dân ủng hộ, có đội ngũ cán đảng viên tiền phong chiến đấu, gắn bó chặt chẽ với nhân dân Quan hệ mật thiết Ðảng nhân dân trở thành nguồn sức mạnh truyền thống vô quý báu cách mạng Việt Nam Cương lĩnh (bổ sung phát triển 2011) tiếp tục khẳng định: “Sự nghiệp cách mạng nhân dân, nhân dân nhân dân Chính nhân dân người làm nên thắng lợi lịch sử Toàn hoạt động Ðảng phải xuất phát từ lợi ích nguyện vọng đáng nhân dân Sức mạnh Ðảng gắn bó mật thiết với nhân dân Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân dẫn đến tổn thất khôn lường vận mệnh đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa Ðảng”8 1.1.2 Xuất phát từ âm mưu, thủ đoạn chống phá kẻ thù Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25-2-2010, Bộ Chính trị ban hành "Quy chế công tác dân vận hệ thống trị" Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH (bổ sung phát triển 2011), Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr.23 Năm 2012 tháng đầu năm 2013, nước ta tổ chức nhiều kiện trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại sâu rộng, đặc biệt triển khai thực Nghị Đại hội XI, nghị Trung ương, Nghị Trung ương 4; Quốc hội tổ chức nhiều kỳ họp quan trọng, tập trung vào chuẩn bị lấy ý kiến toàn dân sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 Luật Đất đai (sửa đổi); hoạt động đối ngoại Đảng, Nhà nước nhân dân ta diễn sâu rộng bình diện quốc tế khu vực Cay cú trước thành công đó, lực thù địch tìm cách chống phá tất lĩnh vực đời sống xã hội, với thủ đoạn: kích động, xuyên tạc thật, đưa vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, chúng coi bốn mũi xung kích để nhằm chia rẽ mối quan hệ Đảng với nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá vỡ mối quan hệ chất, sức mạnh Đảng, nhân dân quân đội Nhằm mục tiêu “chuyển hóa” niềm tin nhân dân, chúng thường xuyên theo dõi, bám nắm diễn biến đời sống trị, kinh tế xã hội nước ta Chúng “dày công” nghiên cứu, tổng hợp có hệ thống vấn đề; tận dụng triệt để nhận định hạn chế, yếu kém, sơ hở mặt, trị, kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại qua báo cáo thức cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương… xem điểm tựa, “chứng minh” cho quan điểm, kiến, nhận địch sai lầm chúng; Chúng tập hợp ý kiến, phát biểu người có “uy tín”, “vị thế”, có quan điểm, kiến trung dung, chí trái với đường lối, quan điểm Đảng, chủ trương, luật pháp Nhà nước; kết hợp với tích hợp, dẫn dắt quan điểm, tư tưởng đối lập, sai lầm trị từ kẻ tạo dựng “nhà khoa học”, “nhân sĩ, trí thức yêu nước”, giả danh “chủ bút” báo này, tạp chí nọ… để trực tiếp xen lồng, tuyên truyền quan điểm, tư tưởng thù địch chế độ ta; Nham hiểm hơn, chúng sử dụng chiêu thức tỏ “có” tính lý luận, “bác học”, “uyên thâm”; “khoe mẽ” nước ngoài, “thông thạo” ngôn ngữ nước sở để chế áp, ám thị theo lối “cả vú lấp miệng em”…, buộc người đọc chấp nhận, tin theo Chúng sức “tỉ thí”, thách đố nhà khoa học, giới lý luận ta “luận cứ”, “luận điểm” bảo tìm thấy từ nguyên tác, “gốc” C.Mác Ph.Ăngghen viết xuất tiếng Đức; Để tăng “hiệu quả” tiến công, chúng đan cài tư tưởng, quan điểm mácxít - giả danh mácxít, - sai lẫn lộn, làm cho người đọc phương hướng, không phân biệt - gian, - tà Ví như: Trích dẫn cách cắt xén, nửa vời quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đối lập, bác bỏ, phủ nhận hệ thống đường lối, quan điểm Đảng, sách, luật pháp Nhà nước ta, nhằm bác bỏ, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hướng lái người đọc theo định hướng tư tưởng chúng, mà thực chất tư tưởng hận thù dân tộc, dân tộc cực đoan hay dân chủ tư sản phản động; Chúng khoét sâu điểm yếu kém, hạn chế thực thi công vụ quan, cán lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến sở; tạo dựng gọi phe này, phái hay “cuộc đấu đá”, tranh giành quyền lực… để gây lòng nghi kỵ, ngờ vực, phá hoại lòng tin vào Đảng, Chính phủ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; qua đó, kích động lòng người, cổ vũ cho tư tưởng, hành động cực đoan, chống phá quyền Nhà nước Trước tình hình trên, vấn đề nâng cao chất lượng công tác dân vận tình hình vấn đề tất yếu, Trước tình hình trên, vấn đề nâng cao chất lượng công tác dân vận vấn đề vô quan trọng, nhằm định hướng cổ vũ toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công đổi mới, tạo sức mạnh tổng hợp, thực thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” 1.1.3 Từ thực trạng công tác dân vận thời gian qua Trong giai đoạn nay, Ðảng đặc biệt coi trọng đổi công tác quần chúng tạo điều kiện để thực quyền làm chủ nhân dân Nghị số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận tình hình đánh giá thực trạng, nguyên nhân công tác dân vận thời gian qua * Về thực trạng: Trong trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xác định công tác dân vận nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược nghiệp cách mạng đất nước; điều kiện quan trọng bảo đảm lãnh đạo Đảng, củng cố tăng cường mối quan hệ máu thịt Đảng, Nhà nước với nhân dân Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa ban hành nhiều chủ trương công tác dân vận Trên sở đó, công tác dân vận đạt kết quan trọng Nội dung, phương thức lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước công tác vận động nhân dân đổi mới; có nhiều chủ trương, sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phát huy quyền làm chủ nhân dân Hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội kiện toàn, củng cố, đổi phương thức hoạt động; giữ vai trò nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực Quy chế dân chủ sở Đã có nhiều hình thức hoạt động vận động nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân công tác vận động người Việt Nam nước Quyền lợi ích hợp pháp, đáng đoàn viên, hội viên chăm lo, bảo vệ; công tác tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên trọng; công tác giáo dục hệ trẻ quan tâm Công tác dân vận thời gian qua góp phần tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực thắng lợi công đổi mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định trị, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Tuy nhiên, công tác dân vận nhiều hạn chế, yếu Việc xây dựng triển khai thực nghị quyết, thị Đảng công tác dân vận chưa kịp thời, hiệu quả; chưa đánh giá dự báo xác diễn biến, thay đổi cấu xã hội, thành phần dân cư, tâm tư, nguyện vọng tầng lớp nhân dân để có chủ trương, sách phù hợp Việc thể chế hoá chủ trương, quan điểm Đảng công tác dân vận chưa kịp thời, chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực nghị quyết, thị Đảng công tác dân vận chưa quan tâm mức Một số sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích nhân dân, nhiều xúc chưa giải quyết; quyền làm chủ nhân dân nhiều nơi bị vi phạm, làm giảm lòng tin nhân dân Đảng, Nhà nước * Về nguyên nhân: Một số cấp ủy đảng chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò công tác dân vận; chưa thấy hết trách nhiệm chưa quan tâm mức lãnh đạo, đạo công tác Một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, có cán lãnh đạo, quản lý thiếu gương mẫu, suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Phương thức lãnh đạo Đảng công tác dân vận chậm đổi mới, chưa theo kịp phát triển nhanh chóng thực tiễn Tổ chức đảng, quyền, mặt trận, đoàn thể trị - xã hội số sở yếu kém, giảm sút vai trò lãnh đạo, phối hợp thiếu chặt chẽ, không sát dân, không làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân Chưa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm bố trí đủ nguồn lực cho việc triển khai, thực chủ trương, sách công tác dân vận Phương pháp vận động, tập hợp quần chúng chưa phù hợp với đối tượng, đặc biệt đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, niên, người theo đạo Việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán làm công tác dân vận, đoàn thể chưa thực đáp ứng yêu cầu Trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, có nhiều vấn đề đặt tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống cán bộ, đảng viên nhân dân Sự phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội, với tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân, xâm phạm quyền làm chủ nhân dân, làm giảm sút lòng tin nhân dân Đảng, thách thức mối quan hệ nhân dân với Đảng Thực tiễn đòi hỏi Đảng cần tăng cường đổi lãnh đạo công tác dân vận, củng cố vững niềm tin nhân dân Đảng, tăng cường mối liên hệ Đảng với dân khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh to lớn toàn dân phục vụ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc 1.2 Mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp công tác dân vận theo tinh thần Nghị số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận tình hình * Về mục tiêu: Tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận tình hình nhằm củng cố vững lòng tin nhân dân Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc mối quan hệ máu thịt Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực tốt chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thực thành công nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước * Về quan điểm: Một là, cách mạng nghiệp nhân dân, nhân dân, nhân dân; nhân dân chủ, nhân dân làm chủ Hai là, động lực thúc đẩy phong trào nhân dân phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực nhân dân; kết hợp hài hòa lợi ích; quyền lợi phải đôi với nghĩa vụ công dân; trọng lợi ích trực tiếp người dân; huy động sức dân phải đôi với bồi dưỡng sức dân; có lợi cho dân làm, có hại cho dân tránh 10 Trong tình hình mới, công tác dân vận phải tập hợp quần chúng nhân dân thành lực lượng xã hội rộng rãi tham gia phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần "Thi đua yêu nước, yêu nước phải thi đua" Toàn Đảng, toàn dân toàn quân phải kết thành khối vững chắc, làm nên sức sống phong trào thi đua Các cấp ủy đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân bám sát nhiệm vụ trị, nắm bắt lợi ích đáng tầng lớp nhân dân để xác định nội dung lựa chọn cách thức phát động thi đua sát với thực tế địa phương, đơn vị với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" phong trào Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội phát động Các phong trào thi đua cần thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, sáo rỗng; lấy hiệu trị, kinh tế - xã hội làm thước đo đánh giá phong trào thi đua Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời Vận động tạo điều kiện để tầng lớp nhân dân phát huy cao độ tiềm năng, sức sáng tạo, tích cực lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho mình, cho cộng đồng đất nước; tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tiêu cực, tệ nạn xã hội Năm là, đổi nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội, hội quần chúng để tập hợp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi nội dung, phương thức hoạt động, thực tốt vai trò người đại diện, bảo vệ quyền lợi đáng, hợp pháp đoàn viên, hội viên; đa dạng hoá hình thức tập hợp nhân dân, hướng sở, tập trung cho sở, phù hợp với trình độ dân trí đặc điểm, tình hình cụ thể giai tầng xã hội, giai đoạn cách mạng Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội làm tham mưu nòng cốt việc nắm bắt dư luận xã hội, phát huy dân chủ, lực trí tuệ, ý thức 15 trách nhiệm công dân thực giám sát xây dựng quyền, xây dựng Đảng Đổi phương thức lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội tăng thêm tính tự chủ, chủ động hoạt động, để gần dân, sát dân Phát triển tổ chức quần chúng theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản tự trang trải, tạo môi trường điều kiện để nhân dân phát huy sức lực, trí tuệ sáng tạo theo nguyện vọng sở pháp luật Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đoàn thể, đoàn viên, hội viên; phát hiện, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để giới thiệu kết nạp vào Đảng, giới thiệu quy hoạch, đào tạo cán Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo tuổi trẻ; tạo môi trường, chế, sách thuận lợi cho tuổi trẻ rèn đức, luyện tài, lao động, học tập, phấn đấu, cống hiến cho đất nước Coi trọng giáo dục trị tư tưởng, bồi dưỡng cho thanh, thiếu niên trở thành người kế tục xứng đáng nghiệp cách mạng Đảng Xây dựng chế phối hợp Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị xã hội với hội quần chúng, với quyền, lực lượng vũ trang công tác dân vận Phát huy vai trò người có uy tín cộng đồng Phát huy vai trò công tác đối ngoại nhân dân vận động người Việt Nam nước giữ gìn sắc dân tộc, hình ảnh người, đất nước Việt Nam hướng xây dựng quê hương, đất nước; tranh thủ đồng tình ủng hộ bạn bè tổ chức quốc tế Sáu là, quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, máy, đội ngũ cán Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể nhân dân cấp vững mạnh Củng cố ban dân vận cấp; chăm lo xây dựng đội ngũ cán dân vận Đảng, đặc biệt đội ngũ cán tham mưu chiến lược; có chế, sách thu hút người có lực, có uy tín, có kinh nghiệm làm công tác dân vận; trọng luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng bố trí, sử dụng đội ngũ cán làm 16 công tác dân vận, cán trẻ tuổi, có lực; khắc phục tình trạng đưa cán phẩm chất, lực yếu uy tín làm công tác dân vận Kiện toàn tổ chức, máy cán Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu trình độ lý luận, lực thực tiễn kỹ công tác vận động nhân dân Các quan tham mưu Đảng phải nâng cao nhận thức trách nhiệm công tác tham mưu, tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cấp uỷ đảng công tác dân vận; có chế độ báo cáo, thông tin kịp thời, đầy đủ tình hình nhân dân hạn chế hoạt động lãnh đạo Đảng công tác dân vận Bảy là, tăng cường lãnh đạo, đạo, kiểm tra giám sát việc thực công tác dân vận Các tổ chức đảng từ Trung ương đến sở phải đổi công tác lãnh đạo, đạo tổ chức thực để nghị quyết, thị Đảng công tác dân vận sớm vào sống, có hiệu thiết thực Phải xác định công tác vận động chăm lo lợi ích nhân dân nội dung chủ yếu hoạt động mình; có kế hoạch thường xuyên tìm hiểu tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng nhân dân để có chủ trương, biện pháp xử lý đắn, kịp thời Các cấp ủy đảng lãnh đạo quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân phối hợp chặt chẽ giải công việc liên quan đến nhân dân vận động nhân dân thực tốt quyền nghĩa vụ công dân Các quan đảng Trung ương thường xuyên phối hợp, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi, kiểm tra việc thể chế hóa quan điểm, chủ trương Đảng công tác dân vận Quan tâm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp kịp thời vấn đề thực tiễn đặt ra, xây dựng củng cố niềm tin nhân dân Đảng, mối quan hệ Đảng với nhân dân, từ tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành chủ trương, sách phù hợp 17 Ý nghĩa việc nâng cao chất lượng, hiệu công tác dân vận Quân đội tình hình Thấm nhuần quan điểm Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, 69 năm qua với chức đội quân chiến đấu, đội quân công tác đội quân lao động sản xuất, Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mình, đóng góp xứng đáng vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Với vinh dự lớn, có ý nghĩa sâu sắc, quân đội ta vinh danh Bộ đội Cụ Hồ; từ nhân dân mà ra, nhân dân chiến đấu trưởng thành Kể từ ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đến chặng đường lịch sử ghi đậm nhiều mốc son chói lọi, hào hùng, tô thắm trang sử vàng truyền thống dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng Trong chiến công thành cách mạng quân đội, có đóng góp to lớn trí tuệ, vật chất tinh thần nhân dân ta Với phương châm: Dựa vào dân để xây dựng lực lượng; phối hợp với dân chiến đấu trưởng thành, sẵn sàng cứu giúp dân bị thiên tai, bão, lũ; với dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống giữ vững an ninh quốc phòng thể sâu sắc tình cảm, trách nhiệm mối quan hệ gắn bó, mật thiết, không lay chuyển quân đội nhân dân ta kháng chiến xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Công tác dân vận Quân đội nhân dân Việt Nam nội dung công tác đảng, công tác trị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cấp ủy, huy đơn vị quan tâm lãnh đạo, đạo; coi vừa trách nhiệm trị, vừa thể chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - từ nhân dân mà ra, nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân Qua giai đoạn cách mạng, công tác dân vận quân đội quán triệt thực nghiêm túc nghị quyết, thị, quy chế Đảng QUTƯ công tác dân vận, nên đạt nhiều kết quan trọng Thực Nghị 152-NQ/ĐUQSTW QUTƯ, công tác dân vận quân đội vào chiều sâu, hoạt động định hướng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, đến 18 với tầng lớp nhân dân, vận dụng cụ thể sát với đối tượng, địa bàn điều kiện đơn vị Công tác lãnh đạo, đạo tổ chức phối hợp, hiệp đồng đơn vị với lực lượng làm công tác dân vận thường xuyên trọng thực theo chế thống Nội dung, hình thức công tác dân vận đa dạng, phong phú, hướng sở, tập trung vào địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, vùng dân tộc, tôn giáo 2.1 Thực trạng công tác dân vận quân đội thời gian qua Quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương Đảng, đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị công tác dân vận năm qua, lãnh đạo, huy cấp toàn quân bám sát nhiệm vụ trị, đặc điểm, đối tượng, địa bàn, tiến hành đổi nội dung, hình thức hoạt động; có nhiều chương trình hoạt động phối hợp, kết nghĩa Quân đội với bộ, ngành, tổ chức trị - xã hội, địa phương nước, mang lại hiệu thiết thực hoạt động công tác dân vận Với phương châm “Hướng mạnh sở”, đơn vị chủ động phối hợp cấp ủy, quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực thắng lợi đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ lực thù địch Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực tham gia xây dựng sở, địa phương vững mạnh toàn diện, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống trị sở địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo Các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức nắm tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, quyền địa phương xây dựng trận quốc phòng toàn dân, gắn với trận an ninh nhân dân; tham gia giải có hiệu vụ việc phức tạp sở, góp phần ổn định tình hình trị, trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát 19 triển, giúp dân xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí; phòng, chống loại dịch bệnh khắc phục hậu thiên tai, cứu hộ, cứu nạn Từ năm 2011 đến nay, đơn vị toàn quân tham mưu, phối hợp với cấp ủy, quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức cấp tổ chức hàng ngàn buổi tuyên truyền đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước cho hàng chục triệu lượt người nghe; đó, có 03 triệu lượt người đồng bào các, tôn giáo Đồng thời, tham gia xây dựng 06 ngàn sở địa phương; đó, có 2.356 sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 1.437 sở vùng tôn giáo, 417 sở vùng biên giới; phát triển 400 đảng viên em dân tộc thiểu số, tôn giáo; xoá tình trạng chưa có đảng viên, tổ chức sở đảng nhiều thôn (bản, buôn, ấp) Thực chủ trương tăng cường cán sở, toàn quân cử 400 lượt cán tham gia xây dựng hệ thống trị sở; đó, có 237 sĩ quan Biên phòng đảm nhiệm chức danh chủ chốt hệ thống trị sở; phối hợp chặt chẽ với lực lượng huấn luyện đưa hàng ngàn lượt dân quân, tự vệ sở làm dân vận; mở 1.586 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho gần 07 vạn lượt người già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu dân tộc 1,8 vạn lượt chức sắc, chức việc tôn giáo Cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận trực tiếp giúp đỡ xã nghèo, hộ nghèo, xây dựng hàng trăm công trình dân sinh; bố trí định cư, tạo việc làm có thu nhập ổn định cho gần 16 ngàn lao động chỗ, huy động 1,5 triệu ngày công làm đường nông thôn, nạo vét kênh, mương thuỷ lợi, khai hoang, phục hoá; xoá mù chữ phổ cập tiểu học cho 25 ngàn lượt người, vận động gần 14 ngàn học sinh bỏ học trở lại trường; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng chục ngàn lượt người, trị giá 16.742 tỷ đồng; huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ, với nhiều loại phương tiện khác để giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn Tham gia thực Chương trình 30a Chính phủ giảm nghèo nhanh bền vững 62 huyện nghèo nước Cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng 20 nông thôn mới”, đơn vị quân đội có nhiều nội dung, hình thức công tác dân vận đạt hiệu cao, có ý nghĩa trị - xã hội, như: “xoá hộ đói, giảm hộ nghèo”, “Hũ gạo người nghèo” Lực lượng vũ trang Quân khu 5; “Mái ấm cho người nghèo nơi biên cương”, bảo tồn phát triển dân tộc: La Hủ, Rục, Đan Lai Bộ đội Biên phòng; “Gắn kết hộ”, giúp đỡ hộ gia đình người dân tộc “Vươn lên thoát nghèo bền vững” Binh đoàn 15; xếp, bố trí đồng bào định canh, định cư vùng dự án Binh đoàn 16… Tuy nhiên, công tác dân vận Quân đội có mặt hạn chế cần tập trung khắc phục là: lãnh đạo, đạo số cấp ủy, cán chủ trì công tác dân vận chưa quan tâm mức; công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu, phối hợp với cấp ủy, quyền địa phương tiến hành công tác dân vận, giải vụ việc phức tạp, quản lý đất quốc phòng có lúc, có nơi chưa sát, thiếu nhạy bén Hiệu hoạt động Tổ công tác dân vận số đơn vị chưa cao Nội dung, biện pháp công tác dân vận số đơn vị chưa phong phú, thiếu chiều sâu; lực, tác phong công tác, trình độ hiểu biết đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận phong tục, tập quán, tiếng dân tộc có mặt hạn chế; kỷ luật dân vận chưa chuyển biến vững chắc, để xảy vụ việc nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín quân đội… Những hạn chế có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu nhận thức lãnh đạo, huy số đơn vị vị trí, vai trò công tác dân vận chưa đầy đủ; chưa thấy hết hoạt động nhằm thực chức “đội quân công tác” quân đội; tinh thần trách nhiệm tiến hành công tác dân vận số cán bộ, chiến sĩ chưa trở thành ý thức, hành động tự giác; việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng có nơi chưa kịp thời Trong năm tới, nghiệp CNH, HĐH hội nhập quốc tế tạo thuận lợi cho công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tuy nhiên, đất nước ta đứng trước nhiều thách thức xem thường; đặc biệt lực thù địch tiếp tục thực âm mưu “diễn biến hoà 21 bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng chiêu “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số Chính vậy, nhiệm vụ công tác dân vận nước nói chung đơn vị Quân đội nói riêng nặng nề Để tiếp tục nâng cao hiệu công tác dân vận đáp ứng tình hình mới, cần làm tốt số nội dung, giải pháp sau: 2.2 Những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác dân vận quân đội tình hình 2.2.1 Phải tăng cường xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ; tập trung nâng cao lực lãnh đạo công tác dân vận Sự lãnh đạo cấp ủy cấp yếu tố định để công tác dân vận Quân đội mang lại hiệu thiết thực Bởi vậy, cấp ủy phải xây dựng vững mạnh chất lượng cấu; trì nghiêm túc phát huy hiệu chế lãnh đạo, đạo công tác dân vận Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo; người huy tổ chức thực hiện; quan trị làm tham mưu; cán bộ, chiến sĩ làm nòng cốt phân công cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận Nhằm bảo đảm cho Nghị 25-NQ/TW vào sống, cấp ủy trực thuộc QUTƯ phải thường xuyên quán triệt nghiêm túc nghị quyết, thị, hướng dẫn cấp công tác dân vận; bám sát, cụ thể hóa Chương trình hành động QUTƯ thực nghị 25-NQ/TW Chương trình hành động Bộ Quốc phòng thực Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2013 - 2020, gắn với đặc điểm, nhiệm vụ đơn vị để nghị chuyên đề, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực công tác dân vận đáp ứng với yêu cầu Trong tình hình nay, cấp ủy Quân đội phải gương mẫu, đầu khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình phê bình theo Nghị Trung ương (khóa XI) xây dựng Đảng gắn với thực Chỉ thị 03-CT/TW Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực 22 nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình phê bình, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức, người vững mạnh, tăng cường niềm tin nhân dân quân đội Cấp ủy cấp cần tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có thái độ kính trọng dân, gần gũi dân, hiểu dân trách nhiệm cao với dân, thực mẫu mực lời nói hành động, tận tụy với công việc; việc làm, tư thế, tác phong, lối sống cán bộ, chiến sĩ đơn vị, khu tập thể quân đội, làng quân nhân để tuyên truyền, vận động nhân dân Nội dung lãnh đạo công tác dân vận thực cho lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh: “…việc có lợi cho dân phải làm, việc có hại cho dân phải tránh”9 Đồng thời, nắm vững nhiệm vụ trị, tình hình thực tế đơn vị, tập trung khắc phục yếu kém, bất cập lãnh đạo, đạo tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, quyền, đoàn thể địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp tổ chức, lực lượng, bảo đảm cho công tác dân vận hoạt động có nếp, hướng mạnh sở 2.2.2 Chú trọng nâng cao nhận thức cấp ủy, người huy cán bộ, chiến sĩ vai trò, vị trí công tác dân vận Trên sở quán triệt tổ chức thực nghiêm túc Nghị 25NQ/TW (khóa XI) công tác dân vận, với tổng kết 10 năm thực Nghị 152 QUTƯ, cấp ủy cần coi thời thuận lợi để tiếp tục lãnh đạo, đạo đẩy mạnh công tác dân vận theo yêu cầu đề Thông qua đợt sinh hoạt này, toàn Đảng phải nâng cao nhận thức nội dung Nghị quyết; ý thức đầy đủ ý nghĩa chiến lược công tác dân vận; nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận tình hình Đồng thời, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh công tác dân vận: “Lực lượng dân to Việc dân vận quan trọng Dân vận việc Dân vận khéo việc thành công”10; từ đó, vận dụng cụ thể vào Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, H 1995, tr 47 10 Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H 1995, tr 700 23 công việc, lĩnh vực, địa bàn, xây dựng mô hình dân vận phù hợp, hiệu Các cấp ủy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức vị trí, vai trò công tác dân vận việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc lãnh đạo Đảng; củng cố vững mối quan hệ mật thiết Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân; tạo động lực để nhân dân đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việc làm phải tiến hành thường xuyên, nhiều hình thức, phương tiện, hệ thống thông tin đại chúng; gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với đẩy mạnh hoạt động thực tiễn, nâng cao hiệu công tác dân vận, xây dựng lề lối, tác phong khoa học, bám sát sở, địa bàn Từ nhận thức đúng, cần đề cao ý thức trách nhiệm cấp ủy cán bộ, đảng viên tiến hành công tác dân vận; phát hiện, khắc phục kịp thời tư tưởng lệch lạc nảy sinh, vi phạm kỷ luật dân vận, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đoàn kết quân - dân 2.2.3 Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán chủ trì cấp tiến hành công tác dân vận Mỗi cán bộ, đảng viên phải coi công tác dân vận tình cảm, trách nhiệm mình; từ đó, đề cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động, không ngại khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ Với cán chủ trì, việc hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ giao, phải thực gương mẫu, đầu công tác dân vận; lời nói phải thống với việc làm; cấp phải làm gương trước cấp Trên sở nghị lãnh đạo cấp ủy, ủy, trị viên người huy phải cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động tháng, quý phù hợp với chức trách, nhiệm vụ giao; xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định tiến hành công tác dân vận; gắn đạo công tác với thực nhiệm vụ trị đơn vị, bảo đảm hoạt động vào nếp, khoa học, hiệu Trong thời gian, cán chủ trì đơn vị phải có trao đổi, bàn bạc, thống kế hoạch, chương trình thực công tác dân 24 vận; phân công cụ thể cho phận, lĩnh vực, địa bàn công tác; tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia xây dựng sở trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống, khắc phục hậu thiên tai 2.2.4 Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức công tác dân vận; coi trọng tổng kết học từ thực tiễn Trong trình tiến hành công tác dân vận, cấp phải coi trọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, xác định mặt làm được, chưa làm được; lựa chọn mô hình công tác dân vận có hiệu thực tiễn kiểm nghiệm để xây dựng nhân rộng Trên sở vào yêu cầu công tác dân vận nay, đơn vị cần đổi mới, xác định mô hình phù hợp, đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân; tiếp tục trì, mở rộng hoạt động kết nghĩa, huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận; củng cố, nâng cao hiệu hoạt động “Tổ Công tác dân vận”; phát huy vai trò dân quân tự vệ làm công tác dân vận, tổ, đội công tác liên ngành địa bàn cán tăng cường sở, đồng chí tham gia cấp ủy, quyền Hội đồng nhân dân cấp Để công tác dân vận mang lại hiệu thiết thực, cán bộ, chiến sĩ phải xây dựng thực phong cách: “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; tạo môi trường điều kiện để phát huy nguồn lực nhân dân cho xây dựng sở, địa bàn vững mạnh Cùng với đó, cấp cần đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”; trì có nếp việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, bảo đảm cho công tác dân vận thực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trị đơn vị, giải vấn đề thiết nhân dân 2.2.5 Tập trung xây dựng quan, đội ngũ cán làm công tác dân vận vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực công tác dân vận Theo đó, cấp ủy cấp phải thường xuyên trọng củng cố, kiện toàn quan Dân vận cấp mình; đồng thời, chăm lo xây dựng đội ngũ cán làm 25 công tác dân vận trình độ lý luận, lực tham mưu, kỹ công tác phẩm chất cách mạng, bảo đảm cho họ phải thật đồng cam, cộng khổ, ăn, ở, làm với dân, thông hiểu tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán dân tộc; khắc phục tình trạng đưa cán có phẩm chất, lực yếu uy tín làm công tác dân vận Bên cạnh giáo dục tập thể, cán làm công tác dân vận phải không ngừng tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ giao Mặt khác, phải thực tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát tập thể, cá nhân thực tốt công tác dân vận để biểu dương, nhân rộng có hình thức phê bình, kỷ luật cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm kỷ luật dân vận Hiện nay, tình hình giới nhiều biến động, khó lường; đời sống phận nhân dân ta gặp nhiều khó khăn; môi trường, dịch bệnh, thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp; lực thù địch tìm cách lợi dụng vấn đề “nhân quyền, dân chủ, dân tộc, tôn giáo”, thường xuyên kích động, chống phá khối đại đoàn kết nhân dân ta Để góp phần thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đòi hỏi phải đổi cách toàn diện, sâu sắc, tư lí luận hoạt động thực tiễn ngày sở Trên sở đó, cần tiếp tục làm rõ nhận thức sâu sắc công tác dân vận Đảng thời kì mới, nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò nhiệm vụ trị quân đội công tác dân vận Vì vậy, việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, cấp, đơn vị cần tiếp tục quan tâm tổ chức triển khai thật tốt thị, nghị Đảng, chủ trương, sách Nhà nước, Quân ủy Trung ương công tác dân vận Nhất việc cụ thể hóa thành quy chế, quy định cấp ủy, đơn vị, huy để công tác dân vận quân đội tiếp tục phát huy cách hiệu nhất, góp phần giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân KẾT LUẬN 26 Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc công đổi đất nước kết đạt việc đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận làm cho tuyệt đại phận nhân dân tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Phần lớn nhân dân không ủng hộ đa nguyên, đa đảng, mong muốn Đảng tăng cường lãnh đạo xây dựng Đảng, Nhà nước sạch, vững mạnh Tuy nhiên, tình hình mới, Đảng cần sớm đề mục tiêu, quan điểm nhiệm vụ, giải pháp tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận để nhanh chóng khắc phục hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến tích cực công tác dân vận Có củng cố vững lòng tin nhân dân Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc mối quan hệ máu thịt Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh to lớn nhân dân, tạo phong trào quần chúng rộng lớn xây dựng bảo vệ đất nước, thực thành công nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đại hội XI Đảng khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam; nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu nhân tố có ý nghĩa định bảo đảm thắng lợi nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc”11 Đồng thời, Nghị yêu cầu “Các cấp ủy đảng quyền phải thường xuyên… làm tốt công tác dân vận,…” 12 Là lực lượng trị sắc bén, tin cậy Đảng, Nhà nước nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta phải quán triệt tinh thần trên; đồng thời, phải đầu việc tổ chức thực tốt yêu cầu Công tác giáo dục trị đơn vị phải làm cho quân nhân, cán chủ trì, huy cấp, nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa vai trò công tác dân vận Quân đội giai đoạn nay; yêu cầu cụ thể đặt đơn vị, trách nhiệm trị cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ quan trọng Trên sở đó, phát huy vai trò, trách nhiệm cấp, ngành, quân nhân tiến hành công 11 12 ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H 2011, tr 48 ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H 2011, tr 240 27 tác dân vận; tập trung khắc phục biểu nhận thức lệch lạc, vi phạm nhân cách người quân nhân cách mạng quan hệ quân – dân, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác dân vận Đảng thời kỳ mới, tạo ổn định phát triển bền vững đất nước, góp phần thực thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước lên chủ nghĩa xã hội./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết 10 năm thực Nghị 152 - NQ/ĐUQSTW, ngày 01/8/2003 Đảng ủy Quân Trung ương (nay Quân ủy Trung ương) “Tiếp tục đổi tăng cường công tác dân vận lực lượng vũ trang thời kỳ mới” Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH (bổ sung phát triển 2011), Nxb CTQG, Hà Nội, 2011 Nghị số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận tình hình Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nxb CTQG, Hà Nội, 1981 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995 Hồ Chí Minh, Về Xây dựng Đảng, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980 Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25-2-2010, Bộ Chính trị ban hành "Quy chế công tác dân vận hệ thống trị" 28 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H 2011 29 ... nhiệm vụ mới, việc nâng cao hiệu công tác dân vận ý nghĩa mặt lý luận mà có ý nghĩa mặt thực tiễn, tình hình Những vấn đề lý luận thực tiễn nâng cao hiệu công tác dân vận Đảng tình hình 1.1 Tính... 17 Ý nghĩa việc nâng cao chất lượng, hiệu công tác dân vận Quân đội tình hình Thấm nhuần quan điểm Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, 69 năm qua với chức đội quân. .. nâng cao chất lượng, hiệu công tác dân vận quân đội tình hình 2.2.1 Phải tăng cường xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ; tập trung nâng cao lực lãnh đạo công tác dân vận
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG tác dân vận của ĐẢNG ý NGHĨA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG tác dân vận TRONG QUÂN đội HIỆN NAY, TIỂU LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG tác dân vận của ĐẢNG ý NGHĨA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG tác dân vận TRONG QUÂN đội HIỆN NAY,

Từ khóa liên quan