0

Giáo trình Giải phẩu và sinh lý

72 692 0
  • Giáo trình Giải phẩu và sinh lý

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 10:01

Giáo trình Giải phẩu và sinh lý là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) UBND T NH QU NG NGÃI TR NG I H C PH M V N NG ThS TR N NG C H I BÀI GI NG GI I PH U SINH LÍ V SINH PHÒNG B NH TR EM (H C PH N I) Qu ng Ngãi, 2013 M CL C Trang U .6 BÀI M PH N I GI I PH U SINH LÍ TR EM PH N A LÍ THUY T .7 Ch ng M U 1.1 Khái ni m, đ i t ng nghiên c u c a môn h c 1.1.1 Gi i ph u h c 1.1.2 Sinh lí h c 1.1.3 V sinh h c .7 1.2 Ý ngh a Ch ng C U TRÚC T BÀO S PHÁT TRI N C TH 2.1 T bào 2.1.1 ic ng v c u trúc siêu hi n vi c a t bào 2.1.2 Các b ph n c a t bào 2.1.3 Thành ph n hóa h c c a t bào 2.2 Các mô 10 2.2.1 Mô bi u bì 10 2.2.2 Mô liên k t 10 2.2.3 Mô c 10 2.2.4 Mô th n kinh .11 2.3 S l n lên phát tri n c th tr em 11 2.3.1 Các giai đo n phát tri n c a c th tr em 11 2.3.2 S phát tri n c a tr em qua giai đo n 12 2.3.3 Bi u đ phát tri n 12 Ch ng H TH N KINH 14 3.1 Gi i thi u v h th n kinh 14 3.1.1 Vai trò c a h th n kinh .14 3.1.2 Các b ph n c a h th n kinh 14 3.1.3 Ph n x vòng ph n x 17 3.1.4 H th n kinh th c v t .17 3.1.5 S phát tri n c a h th n kinh 18 3.2 Ho t đ ng th n kinh cao c p .19 3.2.1 Ph n x có u ki n 19 3.2.2 Ho t đ ng th n kinh cao c p 3.2.3 ng i .20 c m ho t đ ng th n kinh cao c p 3.2.4 Các lo i hình th n kinh cao c p tr .21 tr em 21 3.2.5 Gi c ng 22 3.2.6 V sinh h th n kinh 23 Ch ng CÁC C QUAN PHÂN TÍCH .25 4.1 Khái ni m v c quan phân tích 25 4.1.1 C u t o 25 4.1.2 Vai trò .25 4.2 Các c quan phân tích 25 4.2.1 CQPT th giác 25 4.2.2 CQPT thính giác 28 4.2.3 CQPT xúc giác 30 4.2.4 CQPT kh u giác 31 4.2.5 CQPT v giác 31 Ch ng H V N 5.1 Hê x NG 32 ng 32 5.1.1 C u t o ch c n ng c a h x ng 32 5.1.2 Thành ph n hóa h c đ c tính c a x 5.1.3 S phát tri n c a h x ng 34 ng đ c m x ng tr em 35 5.2 H c 36 5.2.1 C u t o ch c n ng 36 5.2.2 S phát tri n c a h c tr em 38 5.3 T th 38 5.3.1 T th bình th ng 38 5.3.2 T th không bình th 5.3.3 ng 38 phòng t th không bình th ng 38 5.4 V sinh h v n đ ng .39 Ch ng H TU N HOÀN 40 6.1 Máu 40 6.1.1 Khái ni m 40 6.1.2 Ch c n ng c a máu 40 6.1.3 Thành ph n c a máu 40 6.1.4 S t o máu 41 6.1.5 c m máu tr em 41 6.2 Tu n hoàn 42 6.2.1 C u t o s ho t đ ng c a tim 42 6.2.2 C u t o c a h m ch - vòng tu n hoàn 43 6.2.3 Huy t áp 44 6.2.4 c m c u trúc s ho t đ ng c a h tim m ch tr em 45 6.2.5 V sinh h tu n hoàn 45 Ch ng H HÔ H P 46 7.1 C u t o ch c n ng c a h hô h p .46 7.1.1 ng d n khí 46 7.1.2 Ph i 46 7.2 c m ho t đ ng c a h hô h p 47 7.2.1 C đ ng hô h p 47 7.2.2 S trao đ i khí 7.3 7.3.1 ph i t bào 48 c m h hô h p tr em .48 ng d n khí 48 7.3.2 Ph i 48 7.4 V sinh h hô h p 48 Ch ng H TIÊU HÓA 50 8.1 C u t o ch c n ng c a h tiêu hóa 50 8.1.1 ng tiêu hóa 50 8.1.2 Các n tiêu hóa .52 8.2 S tiêu hóa, h p thu th c n th i bã 52 8.2.1 S tiêu hóa th c n 52 8.2.2 S h p thu th c n .52 8.2.3 S th i bã 53 8.3 c m tiêu hóa tr em 53 8.3.1 Mi ng 54 8.3.2 Th c qu n 54 8.3.3 D dày .54 8.3.4 Ru t 54 8.4 V sinh h tiêu hóa .54 Ch 9.1 9.1.1 ng TRAO ic I CH T N NG L ng v trao đ i ch t n ng l NG 56 ng 56 ng hóa 56 9.1.2 D hóa 56 9.2 Chuy n hóa ch t c b n c th 56 9.2.1 Chuy n hóa saccarit 56 9.2.2 Chuy n hóa lipit .56 9.2.3 Chuy n hóa protein 56 9.2.4 Chuy n hóa n c mu i khoáng 57 9.3 Nhu c u v lo i vitamin tr em 58 9.3.1 Vitamin A 58 9.3.2 Vitamin B1 58 9.3.3 Vitamin B2 58 9.3.4 Vitamin B12 58 9.3.5 Vitamin C 58 9.3.6 Vitamin D 58 Ch ng 10 H BÀI TI T 60 10.1 H ti t n c ti u 60 10.1.1 c m c u t o .60 10.1.2 S hình thành xu t n 10.1.3 c m c quan ti t n 10.1.4 V sinh h ti t n c ti u 61 c ti u tr em 62 c ti u 62 10.2 Da .62 10.2.1 C u t o ch c n ng c a da 62 10.2.2 c m da tr em 63 10.2.3 V sinh v da 63 Ch ng 11 H SINH D C 65 11.1 C quan sinh d c nam .65 11.1.1 C u t o 65 11.1.2 Ch c n ng sinh lí c a tinh hoàn .66 11.2 C quan sinh d c n 66 11.2.1 C u t o 66 11.2.2 Ch c n ng sinh lí c a bu ng tr ng 67 11.2.3 Chu kì kinh nguy t 67 11.3 S phát tri n gi i tính c a tr em 67 11.4 Giáo d c gi i tính cho tr 68 11.5 V sinh h sinh d c 68 PH N B TH C HÀNH 69 Bài L P BI U PHÁT TRI N THEO DÕI S C KH E C A TR 69 1.1 H ng d n 69 1.2 Cách cân tr 69 1.3 ánh giá k t qu 69 Bài CH M SÓC V SINH CHO TR EM 70 2.1 Yêu c u chung 70 2.2 N i dung .70 TÀI LI U THAM KH O .71 BÀI M U N i dung gi ng Gi i ph u Sinh lí tr em h c ph n nghiên c u trình phát tri n di n c th tr em ch l a tu i m m non Nh m đáp ng nhu c u đ t ng trình đào t o Trung c p S ph m đ m m non Giúp ng c ban hành đ i v i ngành Giáo d c i h c không ch n m v ng ki n th c c b n v trình phát tri n c a tr em l a tu i m m non mà giúp ng i h c tr ng có th v n d ng nh ng ki n th c c a h c ph n vi c nuôi , d y tr m t cách khoa h c đ em có th phát tri n toàn di n v m t đ c, trí, th , m M c tiêu gi ng * Ki n th c - Các th i k phát tri n c th tr em đ có cách ch m sóc, nuôi d ng, giáo d c h p - c m c u t o sinh c a h c quan c th đ có bi n pháp b o v c quan - C th tr em có s phát tri n theo l a tu i *K n ng - Xây d ng c s khoa h c, giúp cô giáo nhà tr , m u giáo ch m sóc giáo d c tr m t cách h p lý, t o u ki n t t cho s phát tri n hoàn thi n c th tr *Thái đ - Có tinh th n, ý th c, thái đ ch m sóc tr ; giáo d c tr đ tr em phát tri n toàn di n PH N I GI I PH U SINH LÍ TR EM PH N A LÍ THUY T Ch ng M U *M c tiêu - Bi t đ c khái ni m, đ i t ng nghiên c u c a môn h c đ i v i ch ng trình đào t o giáo viên Nhà tr - M u giáo - Hi u đ tr c ý ngh a c a môn h c đ i v i nh ng ng i làm công tác nuôi, d y tr ng m m non 1.1 Khái ni m, đ i t ng nghiên c u c a môn h c 1.1.1 Gi i ph u h c: khoa h c v c u t o quy lu t phát tri n c a c th s ng Nó nghiên c u nh ng quy lu t m i liên h v i ch c n ng môi tr ng xung quanh c a c th 1.1.2 Sinh lí h c: khoa h c v ch c n ng, ngh a ho t đ ng c a c quan, h c quan c th Nó nghiên c u quy lu t làm c s cho trình s ng c a c th 1.1.3 V sinh h c: khoa h c v ng nh h ng c a u ki n s ng đ n s c kh e i Nó nghiên c u bi n pháp nh m ng n ng a u ki n b t l i t o nh ng u ki n thu n l i cho s c kh e ng i 1.2 Ý ngh a Môn h c Gi i ph u Sinh lí V sinh Phòng b nh tr em có ý ngh a quan tr ng công tác nuôi d y tr C th tr em ng i l n có nh ng đ c m khác v c u t o ch c ph n c a t ng c quan, h c quan c th Nh ng đ c m thay đ i giai đo n phát tri n khác c a tr Vì v y, s hi u bi t đ c m gi i ph u, sinh lí v sinh c a tr em r t quan tr ng đ i v i ng i nuôi d y tr Vi c b o v s c kh e tr em hoàn thi n s phát tri n th l c, tinh th n cho tr ch có th có bi t đ c nh ng ki n th c v c u t o ch c n ng c a c quan, h c quan c a c th tr em Câu h i ôn t p Trình bày khái ni m, đ i t ng nghiên c u c a môn h c đ i v i ch ng trình đào t o giáo viên Nhà tr - M u giáo Môn h c Gi i ph u Sinh lí V sinh Phòng b nh tr em có ý ngh a quan tr ng nh th công tác nuôi, d y tr ? Ch ng C U TRÚC T BÀO S PHÁT TRI N C A C TH * M c tiêu - Bi t đ c b ph n thành ph n hóa h c c a t bào - Bi t đ c lo i mô ch c n ng c a chúng c th - Hi u đ c s l n lên phát tri n c a c th tr em qua giai đo n đ v n d ng vào cách ch m sóc tr 2.1 T bào 2.1.1 ic ng v c u trúc siêu hi n vi c a t bào C th ng iđ c c u t o t t bào, hình d ng, kích th c, ch c n ng có khác nh ng chúng đ u có c u t o chung: - Kích th c: t - µm - Hình d ng: đa d ng: hình c u, hình đ a, hình đa giác ho c hình d ng nh t đ nh: ti u c u 2.1.2 Các b ph n c a t bào - Nhân: n m bên t bào có màng nhân bao b c, bên có h ch nhân nhi m s c th ch a ADN n i ch a đ ng thông tin di truy n - T bào ch t: kh i ch t ch a bên t bào Trong t bào ch t ch a bào quan nh : ti th , trung th , m ng l i n i ch t, b máy golgi…m i bào quan th c hi n m t ch c n ng nh t đ nh, đ m b o cho s t n t i phát tri n c a t bào - Màng t bào: bao b c bên t bào, có nhi m v b o v t bào trao đ i ch t gi a bên bên t bào 2.1.3 Thành ph n hóa h c c a t bào: n c, ch t vô c ch t h u c - Protein: chi m 75%, g m nguyên t : C, H, O, N có P, S n v c u t o c s c a protein axit amin - Saccarit: g m ch t đ c p n ng l ng, tinh b t…đây thành ph n ch y u cung ng cho ho t đ ng s ng c a t bào c ng nh c th - Lipit: ch t d tr ch y u c a c th , c ng phân gi i đ cung c p n ng l ng cho c th ho t đ ng xây d ng t bào - Axit nucleic: g m ADN ARN n i ch a đ ng thông tin di truy n T t c protein đ ng v t ph n l n đ y đ axit amin không thay th nên có giá tr dinh d ng cao Protein th c v t (tr khoai tây đ u nành) đ u thi u axit amin không thay th nên giá tr dinh d ng không cao Th c n giàu protein th t, cá, tr ng, s a, đ u, n m…Nhu c u protein 9.2.4 Chuy n hóa n 9.2.4.1 Chuy n hóa n n tr em cao h n ng i l n t ng d n theo tu i c mu i khoáng c: c th , n ct nt i hai d ng ch y u: n c t c liên k t -N c t do: n m ho c t bào, l ng n c trao đ i th ng -N c liên k t: n m thành ph n c a ch t protein, lipit, saccarit xuyên L ng n c ch đ ng em, n i tr c gi i phóng ch t b oxy hóa ng thành, l ng n c chi m h n 50% kh i l c chi m m t t l l n h n Ph n l n n ng c th tr c n m t bào (70%), t bào (20%), l i n m máu, ch t d ch mô, c quan c ng có l r ng; cao nh t N ng n c khác nhau: nh t x ng, men ch t xám, th n c th i kh i c th qua ti t, h i th , phân…Ngu n cung c p n cho c th n c c u ng, th c n, s oxy hóa ch t… 9.2.4.2 Chuy n hóa mu i khoáng: - Mu i khoáng có vai trò quan tr ng đ i v i trình sinh tr ng phát tri n c a tr em: + C n cho s phát tri n c a h th n kinh, x ng, c + Duy trì n đ nh áp su t th m th u c a t bào Cân b ng axit - ki m máu, t bào, mô + Tham gia vào ho t đ ng th n kinh, trình đông máu + Là thành ph n quan tr ng c a enzim, vitamin - Nhu c u v t ng lo i mu i khoáng đ i v i tr em t gi ng nhau: + Các ch t khoáng c n nhi u: Na, K, Ca, P, Mg, S, Cl… + Các ch t khoáng c n ít: Fe, Cu, I, Zn, Flo, Cr… 57 ng đ i cao không C th tr em c n nhi u ch t khoáng: Ca, P c n cho x ng, r ng; Fe t o h ng c u; Ca c n cho trình đông máu; nhi u nguyên t c n thi t cho s t ng h p enzim, vitamin: Co, Cu, Zn, Flo…Ngoài ra, ch t khoáng tham gia xúc tác cho ph n ng hóa h c c th 9.3 Nhu c u v lo i vitamin tr em 9.3.1 Vitamin A: vitamin quan tr ng nh t đ i v i tr em Vitamin A c n cho m t, s phát tri n c a da, x ng Khi thi u vitamin A, th giác phát tri n, m c b nh v m t, khô da, ch m l n, d m c b nh truy n nhi m Vitamin A có nhi u d u cá, gan, lòng đ tr ng, qu chín có màu đ , màu cam: g c, đu đ , cà r t, t, bí đ …Nhu c u vitamin tr em: - 2.5 mg/ngày 9.3.2 Vitamin B1: có vai trò quan tr ng chuy n hóa protein, lipit N u thi u vitamin B1, trình chuy n hóa b r i lo n, m c b nh phù th ng, m t m i, n, ch m l n, r i lo n th n kinh Vitamin B1 có nhi u men bia, cám g o, h t ng c c, tr ng, cá, gan… Nhu c u Vitamin B1 tr em: 0.5 mg/ngày 9.3.3 Vitamin B2: tham gia t ng h p hemoglobin, chuy n hóa protein, lipit, b o v da Thi u vitamin B2, tr ch m l n, t n th ng h th n kinh, r ng tóc, viêm da, viêm c u m t, thi u máu Vitamin B2 có nhi u men bia, ng c c, tr ng, s a, th t…Nhu c u vitamin B2 tr em: 0.8 mg/ngày 9.3.4 Vitamin B12: có tác d ng c ch t ng h p colesterol, tham gia trao đ i ch t mô th n kinh Thi u vitamin B12, trình trao đ i ch t tr b r i lo n, vàng da, khó th , thi u máu, r i lo n th n kinh Vitamin B12 có nhi u gan, th t bò, cá…Nhu c u vitamin B12 tr em: mg/ngày 9.3.5 Vitamin C: c n cho s t ng h p protein, saccarit, ch t h u c x t ng c ng, ng ph n ng mi n d ch s c đ kháng c a c th Thi u vitamin C, gây thi u máu, suy nh c c th , ch y máu l i r ng, đ máu cam, thành m ch m ng d v Vitamin C có nhi u rau, qu t i, s a, gan Nhu c u vitamin C tr em: 20 mg/ngày 9.3.6 Vitamin D: ng i có ti n vitamin D n m d i da D i tác d ng c a ánh sáng m t tr i, ti n vitamin D chuy n hóa thành vitamin D Vitamin D tham gia vào trình chuy n hóa Ca, P Thi u vitamin D, tr b còi x 58 ng, ch m l n, ch m m c r ng, r ng mau h ng Vitamin D có nhi u men bia, tr ng, s a, d u cá…Nhu c u vitamin D tr em: 20 mg/ngày Câu h i ôn t p Trình bày s chuy n hóa ch t: protein, lipit, saccarit, n tr em Trình bày vai trò nhu c u lo i vitamin 59 tr em c mu i khoáng Ch ng 10 H BÀI TI T * M c tiêu - Bi t đ c c u t o c a h ti t n - Trình bày đ c ti u c s hình thành xu t n c ti u ng i - Hi u đ c đ c m cách v sinh c quan ti t n c ti u tr em - Hi u đ c c u t o ch c n ng c a da, đ c m da tr em v sinh da đ giáo d c tr gi v sinh thân th 10.1 H ti t n 10.1.1 c ti u c m c u t o: g m th n, ni u qu n, bàng quang, ni u đ o Hình 10 C u t o c a h ti t 60 10.1.1.1 Th n: g m qu th n hình h t đ u n m bên c t s ng vùng th t l ng, th n ph i n m th p h n th n trái Ph n v th n màu nâu s m, bên t y th n màu tr ng đ c M i qu th n có kho ng tri u đ n v th n g i nephron M i nephron g m ph n: - C u th n: n m v th n g m búi mao m ch nang Baoman - ng th n: g m ng l n g n, ng l n xa, quai Henlle, ng góp th n có h m ch máu r t ph c t p đ phù h p v i ch c n ng l c máu h p thu ch t máu 10.1.1.2 Ni u qu n: ng d n n c ti u t th n xu ng bàng quang 10.1.1.3 Bàng quang: túi ch a n c ti u, thành bàng quang có nhi u n p g p nên có đ chun giãn r t l n T i c bàng quang có lo i c th t: c vân c tr n tham gia vào đ ng tác ti u ti n nên ng i l n có th nh n ti u m t th i gian 10.1.1.4 Ni u đ o: ng d n n c ti u t bàng quang 10.1.2 S hình thành xu t n 10.1.2.1 S hình thành n c ti u: c ti u ng i m i ngày có kho ng 800 - 900 lít máu ch y qua th n - Quá trình l c c u th n: su t nang Bao man nên n nang Bao man áp su t c a máu l n h n áp c ch t hòa tan th m qua thành m ch vào nang Bao man t o thành n c ti u lo i m t có thành ph n g n gi ng v i huy t t ng c kho ng 180 - 190 lít n i m i ngày l c đ - Quá trình tái h p thu ti t ng c ti u lo i m t ng th n: ng i m i ngày ch th i kho ng - 1.5 lít n c ti u nh v y ng th n x y trình tái h p thu n r t m nh Ngoài n c, ng th n h p thu glucoz, axit amin, protein, Na , K , + Ca++ đ tr l i cho máu Nh ng ch t không h p thu đ ure, uric…đ t o thành n 10.1.2.2 S xu t n c + c th i g m: phenol, c ti u th c c ti u: n c ti u đ c xu t theo chu kì m t ho t đ ng ph n x ph c t p Bàng quang có th tích 500 ml nh ng đ t đ n 200 - 250 ml, P = 150 mmHg s thích thích th quan t o xung đ ng th n kinh truy n v trung khu ph n x ti u ti n t y s ng gây c m giác bu n ti u 61 L ng n c ti u có th thay đ i ph thu c vào l ng n c đ a vào, l ng m hôi ti t s d ng m t s ch t l i ti u c m c quan ti t n 10.1.3 - Th n tr em có kh i l c ti u ng kích th tr em c t ng d n theo tu i - HTK c a tr ch a hoàn ch nh nên ph n x ti u ch a ch đ ng - Ch ng đái d m c a tr do: + HTK ch a hoàn thi n nên ch a u n đ + n u ng nhi u tr cph n x ti u ti n c ng , th c n có ch t kích thích + Ban ngày tr vui ch i s c, ban đêm m t nên ng sâu HTK b c ch + Do r i lo n th n kinh - tâm lí c a tr 10.1.4 V sinh h ti t n c ti u - Ch m sóc, v sinh h ti t c a tr th nh m khu n t n th ng xuyên nh nhàng đ tránh ng - Thành l p PXC K v ti u ti n cho bé sau b a n, tr - Khi tr m c ch ng đái d m c n theo dõi ch đ c ng n u ng, ngh ng i c a tr , không làm tr ho ng s ho c la m ng, tr ng ph t tr 10.2 Da 10.2.1 C u t o ch c n ng c a da 10.2.1.1 C u t o: ph n b c c th g m l p: - L p bi u bì g m nhi u t ng, t ng th bong ra, t ng sâu nh t có kh n ng sinh tr - L p da th c ng hóa s ng ng gi a n i ch a nhi u m ch máu, m ch b ch huy t đ u mút dây th n kinh -L pd d i da g m mô liên k t t bào m t o thành l p m i da có tác d ng gi nhi t cho c th L p m có th dày ho c m ng ph thu c vào l a tu i, gi i tính, ch đ dinh d ng * Các ph n ph c a da - Tuy n nh n: n m l p da th c đ ch t ti t da m m m i không b n t n 62 chân lông giúp - Tuy n m hôi: ng i có kho ng 200 tri u n, có ch c n ng ti t, u hòa thân nhi t - Lông: s n ph m c a bi u bì ph b m t c th có ch c n ng gi nhi t, t ng c ng c m giác - Móng: có ngu n g c t bi u bì ph lên m t l ng c a đ u ngón tay, chân phía d i có m t hình bán nguy t n i sinh tr ng c a móng 10.2.1.2 Ch c n ng - B o v : ng n c n s xâm nh p c a vi khu n, n c, ch t hóa h c nh l p s ng ph b m t c a da - Bài ti t u hòa thân nhi t: nh n m hôi ti t mang theo m t s ch t th i: ure, uric G n 90% l ng nhi t đ c th i qua da Khi nhi t đ môi tr th p da co l i l chân lông kín, mao m ch co làm gi m l ch s m t nhi t gây hi n t ng ng máu đ n da đ h n ng n i da gà Khi nhi t đ môi tr ng cao ng c l i - Thu nh n c m giác đau đ n, nóng l nh da có đ u mút dây th n kinh c m giác - Chuy n hóa: ch t ti n vitamin D n m d i da, d i tác d ng c a ánh sáng m t tr i s chuy n hóa thành vitamin D 10.2.2 c m da tr em - Da tr em m ng, m m m i, nhi u m ch máu nên d t n th ng nhi m khu n - Tuy n m hôi tr có c u t o d y đ nh ng trung tâm u hòa thân nhi t phát tri n nên ph n ng c a da v i s thay đ i c a u ki n môi tr ng ch m nên tr d b nhi m nóng, l nh - Tr m i sinh d i da có m t l p màu xám ho c vàng có tác d ng b o v da, gi nhi t nên không nên r a s ch mà ch r a sau 48 h - Tuy n nh n phát tri n sau sinh - Tr em có nhi u lông vai, l ng, tr đ non có lông t nhi u h n 10.2.3 V sinh v da - Gi gìn da s ch s đ tránh b nh kí sinh nh lang ben, h c lào, gh 63 - Qu n áo phù h p v i mùa n m, gi i tính, tu i - Giáo d c thói quen cho tr : r a tay tr c n, sau v sinh Câu h i ôn t p Trình bày c u t o c a h ti t n S hình thành xu t n c ti u c ti u ng i di n nh th nào? T i m t s tr hay b đái d m? Cách ng x v i tr b m c ch ng đái d m Trình bày đ c m c quan ti t n c ti u đ c m da tr em 64 Ch ng 11 H SINH D C * M c tiêu - Trình bày đ c đ c m c u t o ch c n ng c a c quan sinh d c nam, n - Bi t đ c chu kì kinh nguy t gi i thích đ c t i có thai - Hi u đ c bi n pháp gi gìn v sinh h sinh d c đ áp d ng vào công tác nuôi kinh d y tr 11.1 C quan sinh d c nam 11.1.1 C u t o: g m tinh hoàn, ng d n tinh, n ti n li t, túi ch a tinh, d v t Hình 11.1 C u t o c quan sinh d c nam 65 ng 11.1.1.1 Tinh hoàn: g m m t đôi n hình tr ng n m bao da g i bìu Tinh hoàn có nhi u thùy, m i thùy có - ng sinh tinh dài, cong queo n i sinh tinh trùng 11.1.1.2 ng d n tinh: có m t đôi n i v i túi ch a tinh nh p v i n ti n li t thành ng phóng tinh 11.1.1.3 Tuy n ti n li t: ti t ch t l ng màu tr ng tr n v i tinh trùng t o thành tinh d ch 11.1.1.4 Túi ch a tinh: g m túi n i d tr tinh trùng 11.1.1.5 D ng v t: c quan ni u - sinh d c, thân hình tr , h i d p, bên có nhi u t ch c c ng c ng 11.1.2 Ch c n ng sinh lí c a tinh hoàn - Ngo i ti t: sinh tinh trùng - N i ti t: sinh hormol testosterol làm xu t hi n đ c tính sinh d c nam th c p 11.2 C quan sinh d c n 11.2.1 C u t o: g m bu ng tr ng, ng d n tr ng, t cung, âm đ o, âm h Hình 11.2 C u t o c quan sinh d c n 11.2.1.1 Bu ng tr ng: g m m t đôi n n m bên t cung ch a nhi u nang tr ng, đ n th i kì r ng tr ng m i nang tr ng t o thành m t tr ng 66 11.2.1.2 ng d n tr ng: có m t đ u loe thành ph u đ h ng tr ng đ u thông v i t cung 11.2.1.3 T cung: n i ti p nh n nuôi d d n tr ng ph n d ng tr ng, ph n thông v i ng i thông v i âm đ o 11.2.1.4 Âm đ o: m t ng dài ch ng 25 cm thông v i t cung âm h 11.2.1.5 Âm h : b ph n sinh d c c a n phía có l ni u phía d i có l âm đ o có màng trinh ng n cách gi a b ph n sinh d c trong, phía l ni u âm v t n i có nhi u đ u mút dây th n kinh 11.2.2 Ch c n ng sinh lí c a bu ng tr ng - Ngo i ti t: sinh tr ng - N i ti t: sinh hormol oestrogen làm xu t hi n đ c tính sinh d c n th c p 11.2.3 Chu kì kinh nguy t: m i chu kì kho ng 28 - 30 ngày - Giai đo n 1: n yên ti t FSH kích thích nang tr ng phát tri n, l p niêm m c t cung dày lên ch a nhi u m ch máu, kho ng gi a kì tr ng r ng, th ng m t tr ng - Giai đo n 2: tr ng r ng, nang tr ng bi n thành th vàng, th vàng ti t hormol progesterol c ch n yên ti t FSH, n u tr ng đ c th tinh, h p t s nuôi th vàng nên th vàng t n t i su t th i kì mang thai, nên có thai tr ng không r ng kinh, n u tr ng không th tinh th vàng teo l ng hormol gi m d n - Giai đo n 3: tr ng không th tinh l ng hormol gi m, đ ng m ch t cung xo n l i làm v thành m ch, máu v i y u t nuôi d đ y làm xu t hi n kinh nguy t L ng tr ng b ng máu m t kho ng 100 - 200 ml - ngày 11.3 S phát tri n gi i tính c a tr em Khi đ i, tr ch có m t d u hi u gi i tính ngoài, c u t o c a c quan sinh d c ây c s cho s giáo d c hình thành ý th c v gi i c a tr Ph n l n tr có kh n ng xác đ nh gi i tính c a lúc - tu i T - tu i, đ a tr s x s theo nh ng d u hi u mà th y thu c v gi i th n thùng 67 tr c d u hi u mà theo thu c v gi i S đ nh h ng tâm lí - gi i tính đ c xác đ nh vào th i kì d y đánh d u giai đo n th hai c a hình thành gi i tính Trong th i kì này, n sinh d c b t đ u ho t đ ng tích c c d u hi u gi i tính th c p xu t hi n theo hi u ng ho t đ ng c a hormol nam hay n Các d u hi u sinh d c ph c ng hình thành ch c n ng sinh d c đ c phát tri n 11.4 Giáo d c gi i tính cho tr - Ph ng pháp giáo d c đ n, phù h p v i l a tu i - Ch m sóc cho tr v v sinh - Tr l i khôn khéo, h p lí câu h i c a tr 11.5 V sinh h sinh d c - Cung c p cho tr nh ng hi u bi t khoa h c v gi i tính - Hình thành cho bé trai thói quen ng không n m co qu p, không kích thích c quan sinh d c, gi v sinh c quan sinh d c hàng ngày - Gi i thích cho bé gái bi t hi n t ng d y thì, có k xão thói quen gi gìn v sinh kinh nguy t Câu h i ôn t p Trình bày đ c m c u t o c a c quan sinh d c nam Trình bày đ c m c u t o c a c quan sinh d c n Chu kì kinh nguy t di n nh th nào? Nêu bi n pháp v sinh h sinh d c giáo d c gi i tính cho tr m m non 68 PH N B TH C HÀNH Bài L P BI U 1.1 H PHÁT TRI N THEO DÕI S C KH E C A TR ng d n Bi u đ phát tri n bi u đ v cân n ng c a tr em Bi u đ làm b ng m t t gi y lo i t t C t d c ghi s cân n ng c a tr tính b ng kg, c t ngang ghi s tháng tu i M t m t v đ ng bi u di n cân n ng chu n theo tháng tu i t s c kh e lo i A, B, C, D Cân n ng n m kênh B, C, D t đ suy dinh d bình th ng ng v i ng ng v i m c ng đ I, II, III Cân n ng n m kênh A th hi n s phát tri n ng c a tr 1.2 Cách cân tr Tr d i 12 tháng tu i, m i tháng cân l n Tr t 12 đ n 72 tháng tu i, m i quý cân l n Th i m cân cho tr c n có ngày c đ nh tháng, quý K t qu cân c a tr s cân đ c tr cân n ng c a tã, qu n áo… 1.3 ánh giá k t qu - Sau m i l n cân tr , ta ch m bi u đ m t m t ng ng v i s cân tháng tu i c a tr Hàng tháng, n i m ch m v i ta s th y đ đ ng bi u di n s c kh e c a tr - M t tr phát tri n t t, kh e m nh đ ho c kênh A, song song v i đ di n n m ng bi u di n s c kh e ng bi u di n chu n ngang ho c xu ng tr không l n, b d c ng s c kh e c a tr m ho c b suy dinh d kênh B, C, D tr b suy dinh d kênh A ng ng bi u ng Kênh th p, đ suy dinh ng n ng C n ph i xem xét đ u ch nh ch đ dinh d ng ho c n u tr b b nh, c n đ a tr đ n th y thu c đ khám b nh ph i có ch đ ch m sóc đ c bi t 69 Bài CH M SÓC V SINH CHO TR EM 2.1 Yêu c u chung T nh ng ki n th c h c v v sinh c quan, h c quan c th tr em, h ng d n cho tr cách v sinh c quan, h c quan c th tr 2.2 N i dung 2.2.1 V sinh v m t: h ng d n cho tr đ c sách t th , không n m sách, gi kho ng cách t 25 - 30 cm t sách đ n m t, bàn gh ph i phù h p v i t m m t 2.2.2 V sinh v tai: h ng d n cho tr gi tai s ch s , cách ngoái tai b ng khô, không ngoái tai b ng v t c ng 2.2.3 V sinh h tiêu hóa: rèn luy n cho tr thói quen v sinh n u ng nh r a tay tr c n, ng i n ng n, nhai k Tr m u giáo l n c n h ng d n cho tr cách s d ng đ a đ g p th c n D y cho tr r a tay, mi ng lau mi ng sau n b ng kh n s ch riêng 2.2.4 V sinh v da: h thói quen r a tay tr b ng d n cho tr cách gi gìn da s ch s Giáo d c cho tr c n, sau v sinh C n h ng d n c th cho tr c r a tay b ng xà phòng 2.2.5 V sinh h sinh d c: h ng d n cho tr cách gi gìn v sinh c quan sinh d c hàng ngày đ tránh nhi m khu n b ph n sinh d c 70 tr TÀI LI U THAM KH O [1] T Thúy Lan - Tr n Th Loan (2008), S phát tri n th ch t tr em l a tu i m m non, NXB Giáo d c, Hà N i [2] Lê Quang Long (1991), Bài gi ng sinh lí ng i đ ng v t, tr ng ih cS ph m Hà N i [3] Tr n Tr ng Th y (1995), Gi i ph u sinh lí v sinh phòng b nh tr em, tr Trung h c S ph m Nhà tr - M u giáo Trung ng ng II, NXB Giáo d c, Nha Trang [4] Tr n Tr ng Th y - Tr n Quy (1998), Gi i ph u sinh lí v sinh phòng b nh tr em, NXB Giáo d c, Hà N i [5] Tr n Tr ng Th y (2000), Gi i ph u sinh lí tr em, tr Nhà tr - M u giáo Trung ng Cao đ ng S ph m ng II, NXB Giáo d c, Nha Trang 71 ... ng, giáo d c h p lý - c m c u t o sinh lý c a h c quan c th đ có bi n pháp b o v c quan - C th tr em có s phát tri n theo l a tu i *K n ng - Xây d ng c s khoa h c, giúp cô giáo nhà tr , m u giáo. .. a c th tr em Câu h i ôn t p Trình bày khái ni m, đ i t ng nghiên c u c a môn h c đ i v i ch ng trình đào t o giáo viên Nhà tr - M u giáo Môn h c Gi i ph u Sinh lí V sinh Phòng b nh tr em có ý... 63 Ch ng 11 H SINH D C 65 11.1 C quan sinh d c nam .65 11.1.1 C u t o 65 11.1.2 Ch c n ng sinh lí c a tinh hoàn .66 11.2 C quan sinh d c n
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Giải phẩu và sinh lý, Giáo trình Giải phẩu và sinh lý, Giáo trình Giải phẩu và sinh lý