0

Thảo luận bằng tiếng anh qua các chủ đề

3 3,213 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2017, 11:18

Thảo luận tiếng Anh qua chủ đề Các mẫu câu chung dùng để thảo luận tiếng anh: Are you positive that…?: Bạn có lạc quan rằng…? Do you (really) think that…?: Bạn có thực nghĩ là? (tên đối phương) can we get your input?: Bạn có ý kiến không? That’s interesting: Rất thú vị I never thought about it that way before: Tôi chưa nghĩ vậy/ theo cách trước I’d be very interested to hear your comments: Tôi hứng thú nghe ý kiến 10 11 12 13 14 15 người I get your point: Tôi hiểu ý bạn This clearly shows: Điều rõ ràng cho thấy… As you can see…: Như bạn thấy/ người thấy… -This clearly shows …: Điều cho thấy rõ ràng… From this, we can understand why/how…: Từ đây, hiểu sao/làm mà… We are concerned with…: Cái quan tâm là… As I said at the beginning…: Như nói ban đầu… That sounds like a fine idea: Có vẻ ý tưởng hay I have a question I would like to ask: Tôi có câu hỏi muốn đặt 2) Thảo luận thuyết trình: A: What you think of his lecture? (Bạn nghĩ thuyết trình anh ấy) B: I think it is very interesting (Tôi nghĩ thú vị.) A: Do you really? (Bạn thực nghĩ ?) B: Yes, don’t you? (Vâng Bạn không thấy sao?) A: Certainly not I think he talked a lot of rubbish (Chắc chắn không Tôi nghĩ anh nói nhiều chuyện vớ vẩn.) B: So you think you know more than he does (Vậy bạn nghĩ bạn biết nhiều biết.) A: Well, take coal for instance (Nào, chẳng hạn nói than đá đi) B: What about it? (Than đá sao?) A: Coal won’t be important longer (Than đá không quan trọng nữa.) B: Why not? (Tại không?) A: It’s too dirty People will not be found working in coal mines in the future any more (Nó dơ Trong tương lai người ta không làm việc mỏ than nữa.) B: They’ll invent new kinds of machine (Người ta tạo loại máy móc mới.) A: What a nonsense! The only sort of power they’ll use in the future is atomic power (Thật vô lý Nguồn lượng họ sử dụng tương lai lượng nguyên tử.) 3) Thảo luận máy vi tính A: Do you know much about computers? (Bạn có biết nhiều máy vi tính không?) B: Not a great deal (Không nhiều lắm.) A: I’ve just read an article about them They are used for all sorts of aspect now (Tôi vừa đọc báo nói máy vi tính Bây chúng sử dụng cho tất lĩnh vực.) B: For accounting system and things you have just mentioned? (Đối với hệ thống kế toán điều mà bạn nói đến?) A: Yes, but they’re used for other things, too Do you remember when we bought flight tickets to Greece? (Vâng, chúng dùng cho điều khác Bạn có nhớ mua vé máy bay Hy Lạp không?) B: Yes (Vâng.) A: The man asked where we wanted to go, the he typed the information on a form and waited for a reply A few moments later he gave us the tickets (Người đàn ông hỏi muốn đâu, sau nhập thông tin vào mẫu đợi câu trả lời Một vài phút sau đó, đưa vé cho chúng ta.) B: Of course His machine must have been connected to a computer (Dĩ nhiên Máy hẳn phải kết nối với máy tính A: That’s right (Đúng rồi) 4) Thảo luận âm nhạc A: Do you want black or white coffee? (Bạn muốn dùng cà phê đen hay cà phê sữa?) B: White, please (Cà phê sữa nhé.) A: Look! There’s a folk concert tomorrow evening Do you want to go? (Nhìn kìa! Có buổi hòa nhạc dân tộc vào tối ngày mai Bạn có muốn không?) B: I don’t like folk music very much (Tôi không thích nhạc dân tộc lắm.) A: What kind of music you like? (Bạn thích loại nhạc gì?) B: I like classical music How about you? (Tôi thích nhạc cổ điển Còn bạn sao?) A: Not very much Classical music makes me feel sleepy (Tôi không thích Nhạc cổ điển làm buồn ngủ.) B: No way (Tôi không tin đâu.) A: It’s true (Thật mà.) B: You are funny! (Bạn thật hài hước.) A: So are you How about another coffee? (Bạn mà Uống thêm ly cafe nhé!) 5) Thảo luận công việc A: How are you getting on? Are you still working for insurance company? (Công việc bạn dạo nào? Bạn làm cho công ty bảo hiểm chứ?) B: Yes I am (Ừ, rồi.) A: I guess you know all about insurance by now, don’t you? (Tôi nghĩ bạn biết hết tất bảo hiểm, không?) B: Oh, quite a lot To tell you the truth I’m a bit bored of it (Ồ, tương đối nhiều Tôi nói thật với bạn chán rồi.) A: Are you thinking of making a change? (Bạn có định làm để thay đổi không?) B: Yes, I am, actually You know I’ve always been keen on pottery I’m thinking of starting my own pottery business (Có, thực có Bạn biết say mê đồ gốm Tôi nghĩ đến việc khởi đầu kinh doanh đồ gốm riêng mình.) A: That sounds a wonderful idea (Nghe tuyệt lắm!) B: Yes, I’ve got a lot of ideas, but the problem is money If I had enough money, I’d leave the insurance company tomorrow (Vâng, có nhiều ý tưởng, vấn đề tiền bạc Nếu có đủ tiền, việc công ty bảo hiểm vào ngày mai.) ... the future is atomic power (Thật vô lý Nguồn lượng họ sử dụng tương lai lượng nguyên tử.) 3) Thảo luận máy vi tính A: Do you know much about computers? (Bạn có biết nhiều máy vi tính không?)... connected to a computer (Dĩ nhiên Máy hẳn phải kết nối với máy tính A: That’s right (Đúng rồi) 4) Thảo luận âm nhạc A: Do you want black or white coffee? (Bạn muốn dùng cà phê đen hay cà phê sữa?)... (Bạn thật hài hước.) A: So are you How about another coffee? (Bạn mà Uống thêm ly cafe nhé!) 5) Thảo luận công việc A: How are you getting on? Are you still working for insurance company? (Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận bằng tiếng anh qua các chủ đề , Thảo luận bằng tiếng anh qua các chủ đề ,