0

26 đề thi học sinh giỏi môn địa lý 11 có đáp án

110 2,774 6
  • 26 đề thi học sinh giỏi môn địa lý 11 có đáp án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2017, 19:07

Së gi¸o dơc vµ ®µo t¹o NghƯ an Trêng thpt hoµng mai K× thi häc sinh giái trêng n¨m häc 2007 - 2008 M«n : §Þa lÝ líp 11 §Ị chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi :150 C©u ( 2,0 ®iĨm ) Gi¶ sư tû st gia t¨ng tù nhiªn cđa ViƯt Nam lµ 1,3 % vµ kh«ng ®ỉi thêi k× 2000 - 2010, gia t¨ng c¬ häc = H·y tr×nh bµy c¸ch tÝnh vµ ®iỊn kÕt qu¶ vµo b¶ng sè liƯu d©n sè ViƯt Nam theo mÉu díi ®©y : N¨m 2000 2005 2008 2010 D©n sè ? 83,3 ? ? ( triƯu ngêi ) C©u (3,0®iĨm ) Dùa vµo h×nh sau : B h A =210C C = 450C a, X¸c ®Þnh ®é cao h cđa ®Ønh nói.TÝnh nhiƯt ®é t¹i ®Ønh nói b, Cho biÕt sù kh¸c biƯt vỊ thêi tiÕt ë hai sên Sù kh¸c biƯt nµy qui lt nµo chi phèi? H×nh vÏ trªn m« pháng hiƯn tỵng g× ? C©u (5,0 ®iĨm ) Dùa vµo sè liƯu sau : DiƯn tÝch, s¶n lỵng lóa g¹o NhËt B¶n thêi k× 1965 - 2000 N¨m 1965 1975 1985 1988 2000 DiƯn tÝch 3123 2719 2318 2067 1600 (1000 ha) S¶n lỵng 12585 12235 11428 10128 9600 (1000 tÊn ) a,TÝnh n¨ng st lóa g¹o (t¹/ha) b,VÏ biĨu ®å thĨ hiƯn tèc ®é t¨ng trëng diƯn tÝch, n¨ng st, s¶n lỵng lóa g¹o thêi k× 1965 2000 NhËn xÐt, gi¶i thÝch C©u (5,0 ®iĨm ) Ph©n tÝch c¸c ngn lùc ®Ĩ ph¸t triĨn kinh tÕ Hoa K× Cho biÕt sù kh¸c biƯt gi÷a vµnh ®ai c«ng nghiƯp chÕ t¹o vµ vµnh ®ai mỈt trêi C©u (3,0 ®iĨm ) Dùa vµo sè liƯu sau:Ngo¹i th¬ng Trung Qc thêi k× 1986 - 2006 (®¬n vÞ : Tû USD) N¨m 1986 1995 2006 Tỉng xt nhËp 73,84 280,86 1770,0 C¸n c©n th¬ng m¹i -11,96 16,7 150 a,TÝnh gi¸ trÞ xt, nhËp khÈu qua c¸c n¨m b,NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch sù thay ®ỉi ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng cđa Trung Qc thêi k× 1986 2006 C©u ( 2,0®iĨm ) Cc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghƯ hiƯn ®¹i diƠn vµo thêi gian nµo ? H·y cho biÕt t¸c ®éng cđa nã ®Õn nỊn kinh tÕ x· héi cđa c¸c níc ph¸t triĨn vµ ®ang ph¸t triĨn HÕt - §¸p ¸n HSG ®Þa 11 C©u (2,0 ®iĨm) C©u (3,0 ®iĨm) Híng dÉn chÊm - C«ng thøc : Gäi Do lµ d©n sè trung b×nh n¨m ®Çu k× D1 lµ d©n sè n¨m liỊn sau n lµ sè n¨m tÝnh tõ n¨m ®Çu ®Õn n¨m cÇn tÝnh Ta cã : D1 = Do + Do x Tg = Do (1+Tg) Dn = Do(1+Tg)n =>Do = Dn : (1+Tg)n - KÕt qu¶ tÝnh : N¨m 2000 2005 2008 D©n sè 78,09 83,3 86,59 (triƯu ngêi) §iĨm 0,5®iĨm 2010 88,86 a,§é cao ®Ønh nói : - Theo Gra®ien khÝ ¸p ë sên ®ãn giã AB kh«ng khÝ Èm lªn cao 100m nhiƯt ®é kh«ng khÝ gi¶m 0,60C ë sên kht giã BC kh«ng khÝ kh«, cø xng 100m nhiƯt ®é t¨ng 10C.Nh vËy nÕu ngän nói cao 100m th× chªnh lƯch nhiƯt ®é gi÷a A vµ C sÏ lµ : 10C- 0,60C = 0,40C - Qua h×nh vÏ ta thÊy chªnh lƯch gi÷a A vµ C lµ : 450C- 210C = 240C - VËy ®é cao ®Ønh nói lµ : 240C x 100m : 0,40C = 6000m TÝnh nhiƯt ®é t¹i ®Ønh nói: Ta cã nhiƯt ®é gi¶m tõ A ®Õn B lµ : (6000 x 0,6):100 = 360C VËy nhiƯt ®é t¹i ®Ønh nói lµ : 210C - 360C = - 15 0C b,Sù kh¸c biƯt vỊ nhiƯt ®é, lỵng ma gi÷a hai sên - Sên AB lµ sên ®ãn giã,kh«ng khÝ bÞ ®Èy lªn cao sÏ gi¶m nhiƯt ®é,cø lªn 100 m gi¶m 0,60C ®ã lµ ®iỊu kiƯn ngng kÕt h¬i níc, t¹o m©y g©y ma - Sên BC, kh«ng khÝ vỵt qua sên AB trë nªn kh« vµ kh«ng khÝ di chun xng nói, nhiƯt ®é t¨ng dÇn, cø xng 100 m t¨ng 10C, kh«ng cã ®iỊu kiƯn ngng tơ h¬i níc, trêi trong, nhiƯt ®é cao, kh«ng hc Ýt ma - Sù kh¸c biƯt trªn quy lt phi ®Þa ®íi chi phèi - HiƯn tỵng giã ph¬n C©u a, TÝnh n¨ng st lóa g¹o : (5 N¨ng st = S¶n lỵng : DiƯn tÝch ®iĨm ) N¨m 1965 1975 N¨ng st 40,3 45 (t¹ / ha) b,VÏ biĨu ®å : Xư lÝ sè liƯu vỊ tèc ®é t¨ng trëng % N¨m DiƯn tÝch N¨ng st 1,5 ®iĨm (mçi n¨m 0,5 ) 1,0 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 1985 49,3 2000 60 0,5 S¶n lỵng 1965 100 100 1975 87,06 111,7 1985 74,2 119,1 2000 51,2 148,9 BiĨu ®å ®êng :3 ®êng biĨu diƠn Cã tªn , chó gi¶i, ®óng tû lƯ, ®iỊn ®Çy ®đ c¸c th«ng sè - NhËn xÐt : DiƯn tÝch gi¶m S¶n lỵng gi¶m (dÉn chøng ) N¨ng st t¨ng - Gi¶i thÝch : Do chun dÞch c¬ cÊu c©y trång s¶n xt n«ng nghiƯp gi¶m => s¶n lỵng gi¶m ¸p dơng KHKT s¶n xt => n¨ng st t¨ng C©u 5® C©u 3® 100 97,2 90,8 76,3 1,0 1,0 =>diƯn tÝch Thn lỵi: +Ngn lùc tù nhiªn: - VÞ trÝ ®Þa lÝ - l·nh thỉ - Tµi nguyªn thiªn nhiªn +Ngn lùc kinh tÕ x· héi : - D©n c lao ®éng - CSVCKT - ThÞ trêng , chÝnh s¸ch + Sù kh¸c biƯt gi÷a vµnh ®ai c«ng nghiƯp chÕ t¹o vµ vµnh ®ai mỈt trêi ( vÞ trÝ ph©n bè, lÞch sư ph¸t triĨn, tû träng c«ng nghiƯp, c¬ cÊu ngµnh ) Khã kh¨n : Thiªn tai : lë ®Êt , b·o, h¹n h¸n Sù c¹nh tranh Sù xng cÊp cđa CSVCKT ë vïng §«ng B¾c Gi¶i qut m©u thn gi÷a c¸c thµnh phÇn d©n c a,§Ỉt X=xt khÈu, N= nhËp khÈu Ta biÕt : X+N=tỉng XN X-N=c¸n c©n th¬ng m¹i => 2X= Tỉng XN+ C¸n c©n th¬ng m¹i => X= Tỉng XN+ C¸n c©n th¬ng m¹i N= Tỉng XN - X - TÝnh gi¸ trÞ X,N tû USD N¨m 1986 Xt khÈu 30,94 NhËp khÈu 42,9 b,NhËn xÐt: Tỉng xt nhËp , xt khÈu, nhËp khÈu kh¸c qua tõng giai ®o¹n, tõ 1986 t¨ng nhanh Xt khÈu t¨ng 31 lÇn 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 1995 148,78 132,08 2006 960 810 t¨ng Tuy nhiªn cã sù gia t¨ng 1995 t¨ng chËm, tõ 1995 - 2006 1,0 NhËp khÈu t¨ng 18 lÇn Qua ®ã ta thÊy gi¸ trÞ XK t¨ng nhanh h¬n nhËp khÈu => c¸n c©n th¬ng m¹i chun tõ nhËp siªu sang xt siªu C¬ cÊu xt nhËp cã sù thay ®ỉi : Tû lƯ xt khÈu t¨ng tõ 41.9% lªn 54,2%, tû lƯ nhËp khÈu gi¶m tõ 58,1% xng cßn 45,8% - Nguyªn nh©n: Trung Qc hiƯn ®¹i ho¸ nỊn kinh tÕ => nỊn kinh tÕ ph¸t triĨn nhanh => nhiỊu hµng ho¸ xt khÈu Më cùa kinh tÕ trao ®ỉi víi bªn ngoµi 1986 - 1995 giai ®o¹n ®Çu cđa hiƯn ®¹i ho¸ 1995 - 2006 giai ®o¹n sau hiƯn ®¹i ho¸ kinh tÕ ph¸t triĨn m¹nh C©u - DiƠn tõ ci thÕ kØ 20, ®Çu thÕ kØ 21 2®iĨm - T¸c ®éng : Níc ph¸t triĨn Níc ®ang ph¸t triĨn - Chun dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ,c¬ - Gia t¨ng tèc ®é ph¸t triĨn kinh tÕ cÊu lao ®éng tõ khu vùc sxvc sang - Chun giao c«ng nghƯ, ¸p dơng dÞch vơ khcn vµo s¶n xt - DÞch vơ lµ ngµnh quan träng nhÊt - Chun dÞch c¬ cÊu kinh tÕ , c¬ nỊn kinh tÕ cÊu lao ®éng theo híng gi¶m dÇn - Xt hiƯn c¸c ngµnh c«ng nghiƯp tû träng n«ng l©m - ng - nghiƯp , cã kÜ tht cao: s¶n xt vËt liƯu t¨ng dÇn tû träng c«ng nghiƯp - x©y míi, c«ng nghƯ gen, ®iƯn tư - viƠn dùng vµ dÞch vơ th«ng - ChÊt lỵng cc sèng cđa ®a sè - Ph¸t triĨn dÞch vơ tri thøc: KÕ ngêi d©n cha ®ỵc c¶i thiƯn , sù to¸n, b¶o hiĨm, viƠn th«ng ph©n ho¸ giµu nghÌo ngµy cµng - §êi sèng cđa ®¹i bé phËn d©n t¨ng chóng cao -HÕt - 1,0 0,25 1.75 ý 0,25 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỤM THPT GIA LÂM - LONG BIÊN ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2010-2011 Mơn: ĐỊA LÝ - LỚP 11 Ngày thi: 16 tháng năm 2011 Câu 1: (3 điểm) - nội dung: (mỗi nội dung 0,5đ) + Tự di chuyển:… + Tự lưu thơng dịch vụ:… + Tự lưu thơng hàng hóa:… + Tự lưu thơng tiền vốn:…… - VD: VD 0,25đ Câu 2: (3 điểm) a Sức mạnh kinh tế Nhật Bản biểu lĩnh vực cơng nghiệp, tài thương mại quốc tế.(2 điểm) * Sức mạnh cơng nghiệp: dẫn đầu giới số lĩnh vực (1 điểm; ý 0,25 điểm) - Đóng tàu: đứng đầu giới, có trình độ chun mơn cao chiếm 41% CN đóng tàu giới, xuất 60% số lượng tàu thuỷ giới - Sản xuất ơtơ: dẫn đầu giới, sản xuất năm 12,7 triệu chiếc, chiếm 27% sản lượng ơtơ giới - Điện tử tiêu dùng: có vị trí hàng đầu giới,chất lượng cao, ln cải tiến kĩ thuật, mẫu mã - Cơng nghiệp xây dựng cơng trình cơng cộng chiếm 20%GDP Nhật Bản với nhiều cơng trình giao thơng xun biển, lấn biển * Vai trò ngành thương mại quốc tế: (1 điểm) -Cán cân thương mại ln xuất siêu nhiều năm (0,5 điểm; ý 0,1 điểm) +Thị trường Nhật Bản dành cho hàng ngoại nhập + Nhật Bản đầu tư nước ngồi nhiều, đầu tư nước ngồi vào Nhật Bản + Dân cư Nhật Bản già nhanh chóng, họ gửi tiền tiết kiệm ngày nhiều + Đối với nước phát triển: Hoa Kì, Tây Âu Nhật thường xuất siêu + Đối với nước phát triển, cán cân mậu dịch Nhật Bản thường nhập siêu -Vai trò tài quốc tế Nhật Bản: với thặng dư mậu dịch , với lượng tiết kiệm lớn phá giá đồng n thúc đẩy đầu tư Nhật nước ngồi với hình thức: (0,5 điểm; thiếu ý – 0,25 đ) + Tăng cường đầu tư khai thác tài ngun thiên nhiên, thành lập xí nghiệp cơng nghiệp nước ngồi để tận dụng lao động, thị trường chỗ Đ.Á-thang điểm Olympic cụm Gia Lâm - Long Biên lớp 11 mơn Địa lý Trang 1/ tổng số trang + Mua bất động sản nước ngồi + Chiếm lĩnh nhiều cổ phần ngân hàng giới b Mặt yếu kinh tế Nhật Bản (1 điểm ý = 0,5 điểm) - Phụ thuộc q nhiều vào nguồn ngun, nhiên liệu nhập q nghèo tài ngun thiên nhiên - Thị trường nội điạ nhỏ, hẹp, bão hồ, khơng rộng thị trường Hoa Kì, EU - Bị cạnh tranh nước NIC ngành đóng tàu, Ơ tơ, điện tử - Dân số già gánh nặng cho ngân sách nhà nước, gây thiếu nhân cơng chất lượng cao -Việc đầu tư nước ngồi bị đe doạ xuất quyền kĩ thuật ngành may mặc xe bị Inđơnê xia cạnh tranh - Mức độ thị hố cao diện tích nhỏ hẹp, thiếu nhà ở, nhiễm mơi trường, ách tắc giao thơng: ảnh hưởng đến phát triển kinh tế Câu 3: (3 điểm) * Xử lý số liệu: (1 điểm).Tính suất lúa.( Viết cơng thức 0,5 điểm; tính 0,5 điểm; tính sai số liệu năm trừ 0,25điểm) Năng suất lúa gạo (tấn/ha) 1965 1975 1985 1988 2000 4,03 4,5 4,93 4,9 6,0 * Tính tốc độ tăng diện tích, suất, sản lượng lúa gạo thời kì 1965-2000.(1.5đ) ( Lấy năm gốc 1965=100%) (Tính diện tích, suất, sản lượng cho 0,5đ/một nội dung) Năm Diện tích Năng suất Sản lượng 1965 100 100 100 1975 87,06 111,7 97,2 1985 74,2 119,1 90,8 1988 66,2 121,6 80,5 2000 51,2 148,9 76,3 *Nhận xét: (0,5 điểm) - Từ năm 1965-2000 diện tích trồng lúa giảm, suất tăng sản lượng lúa gạo giảm.(0.25đ) - Tốc độ tăng trưởng có khác nhau: (0,25đ) + Tăng nhanh suất Năm 2000 đạt 148,9% so với năm 1965 + Giảm mạnh diện tích trồng lúa gạo Năm 2000 giảm 51,2% so với năm 1965 Đ.Á-thang điểm Olympic cụm Gia Lâm - Long Biên lớp 11 mơn Địa lý Trang 2/ tổng số trang + Sản lượng lúa gạo giảm Năm 2000 giảm 76,3% so với năm 1965 Câu 4: (4 điểm) Vẽ biểu đồ - Xử lí số liệu: 0,5 điểm - Tính bán kính: 0,5 điểm - Vẽ biểu đồ: 2,0 điểm Vẽ biểu đồ hình tròn, hai hình tròn có bán kính khác nhau, đầy đủ tên biểu đồ, giải… Nhận xét: (1 điểm) - GDP giới số nước tăng (số liệu chứng minh) (0,5 điểm) - Đây nước phát triển giới, Hoa Kì trung tâm kinh tế hàng đầu giới, ln chiếm tỉ trọng cao kinh tế giới, đứng thứ hai kinh tế Nhật Bản Hoa Kì Nhật Bản nước có vai trò quan trọng kinh tế giới (0,5 điểm) Câu (4 điểm) * Nhận xét (1 điểm; ý 0,25 điểm) - Gia tăng tự nhiên nhóm nước phát triển gấp 15 lần nhóm nước phát triển, năm giới tăng khoảng 80 triệu người, nước phát triển chiếm khoảng 95% số dân gia tăng hàng năm giới - Nhóm nước phát triển chiếm khoảng 80% dân số giới 88% số trẻ em giới - HDI nhóm nước phát triển cao nhiều nhóm nước phát triển GDP/ người gấp lần nhóm phát triển (2005) - Cơ cấu KT nhóm phát triển: khu vực III chiếm tỉ trọng lớn, khu vực I thấp; nước phát triển tỉ trọng khu vực I cao * Kết luận: (1,5 điểm) - Sự bùng nổ dân số chủ yếu diễn nhóm nước phát triển (0,25 điểm) - Chất lượng sống nhóm nước phát triển cao nhóm phát triển (0,25 điểm) - Nhóm nước phát triển chuyển dần sang KT tri thức Nhóm nước phát triển có đầu tư tập trung nhiều cho KV II III (0,5 điểm) - Giữa nhóm nước có tương phản sâu sắc trình độ phát triển KT-XH (0,5 điểm) * Giải thích: (1,5 điểm; ý 0,5 điểm) - Các nước phát triển trước phần lớn nước thuộc địa, việc xây dựng KT-XH từ điểm xuất phát thấp Nền KT-XH hầu hết phụ thuộc vào nước lớn - Nhóm nước phát triển có CN phát triển sớm, cm KHKT cơng nghệ đẩy nhanh tốc độ phát triển KT, làm cho trình độ phát triểnKT-XH vượt xa nước phát triển - Nhiều nước phát triển có hội cải cách KT Cơ cấu KT phát triển theo hướng tích cực, hầu phát triển q trình tiến hành CNH HĐH đất nước Đ.Á-thang điểm Olympic cụm Gia Lâm - Long Biên lớp 11 mơn Địa lý Trang 3/ tổng số trang Câu 6: (3 điểm) a Nền kinh tế tri thức đặc trưng chủ yếu kinh tế tri thức (1,5 điểm) – Là loại hình kinh tế phát triển dựa tri thức, kỹ thuật cơng nghệ cao tác động cách mạng khoa học cơng nghệ đại (0,5 điểm) – Những đặc trưng chủ yếu: (1 điểm) + Cơ cấu kinh tế: Chiếm ưu tuyệt đối ngành kinh tế tri thức (ngân hàng, tài chính…) + Tỷ lệ đóng góp khoa học cơng nghệ chiếm >80% + Cơng nghệ thơng tin, truyền thơng có vai trò định + Cơ cấu lao động chủ yếu cơng nhân tri thức (giáo dục có vai trò to lớn) + Các nước Bắc Mỹ, Tây âu bắt đầu hình thành kinh tế tri thức (HS nêu ý điểm tối đa) b.Vai trò khoa học, cơng nghệ đại kinh tế tri thức (1,5 điểm) - Đóng góp vào GDP cao (45-59% GDP) - Nền kinh tế nước phát triển chủ yếu dựa vào khoa học cơng nghệ - Khoa học cơng nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp làm sản phẩm - Làm thay đổi cấu lao động, tăng tỷ lệ lao động trí óc - Xuất cơng nghiệp có hàm lượng tri thức cao - Phát triển nhanh chóng mậu dịch quốc tế đầu tư nước ngồi Hết Đ.Á-thang điểm Olympic cụm Gia Lâm - Long Biên lớp 11 mơn Địa lý Trang 4/ tổng số trang SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG THPT SỐ AN NHƠN MƠN ĐỊA LÝ 11 NĂM HỌC 2011 - 2012  ( Thời gian làm : 150 phút ) Câu ( 4,0 điểm ) : Hãy phân tích thuận lợi khó khăn nước phát triển tham gia vào q trình tồn cầu hố Câu 2( 4.0đểm ) : Dựa vào bảng số liệu sau: Giá trị xuất, nhập Nhật Bản qua năm (Đơn vị: Tỉ USD) Năm 1990 1995 2000 2001 2004 Xuất 287,6 443,1 479,2 403,5 565,7 Nhập 235,4 335,9 379,5 349,1 454,5 Vẽ biểu đồ thích hợp thể thay đổi cấu giá trị xuất, nhập Nhận Bản từ 1990 đến 2004 Nhận xét hoạt động kinh tế đối ngoại Nhật Bản Câu (5,0 điểm): Phân tích đặc điểm dân cư Trung Quốc Những sách dân số Trung Quốc tác động tới kinh tế xã hội đất nước này? Dựa vào hiểu biết thân, em cho biết: a Vì Trung Quốc tiến hành đại hóa cơng nghiệp nơng nghiệp? b Trung Quốc có biện pháp để đại hóa cơng nghiệp nơng nghiệp, kết sao? Câu ( 4,0 điểm ) : Dựa vào đồ Tư nhiên Nhật Bản đây, : Phân tích thuận lợi - khó khăn vị trí địa lý điều kiện tự nhiên Nhật Bản phát triển kinh tế Câu ( 3,0 điểm )Hãy kể tên nước, Thủ năm gia nhập thành viên Hiệp hội nước Đơng Nam Á ( ASEAN ) o0o ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CÂU Câu (4.0đ) NỘI DUNG ĐÁP ÁN * Tồn cầu hố : q trình liên kết nhiều mặt quốc gia phạm vi tồn Thế giới a* Thuận lợi nước phát triển tham gia tồn cầu hố: - Thu hút vốn, kỹ thuật, cơng nghệ, nguồn tri thức, kinh nghiệm quản lý… từ nước phát triển để tạo tăng trưởng ngành kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế - Sử dụng tốt nguồn tài ngun thiên nhiên, lao động nước, phân cơng lao động tốt hơn, cải thiện sống - Hàng hố có điều kiện lưu thơng rộng rãi, sở để mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao khả cạnh tranh hàng hóa dịch vụ - Nhận giúp đỡ tổ chức quốc tế vấn đề xã hội dân số, chống dịch bệnh, mơi trường, xóa đói, giảm nghèo… b* Khó khăn nước phát triển tham gia tồn cầu hố: - Các nước phát triển thường đầu tư vào nước phát triển ngành cơng nghiệp có trình độ cơng nghệ chưa phải tiên tiến lạc hậu, nên dễ gây nhiễm mơi trường nước phát triển - Muốn bán hàng hố, nước phát triển cần phải nâng cao chất lượng hàng hố Việc nâng cao chất lượng hàng hố lại đòi hỏi phải áp dụng cơng nghệ mới, nước phát triển lại thiếu nguồn vốn đầu tư nguồn lao động có kỹ thuật cao, thách thức lớn Vấn nạn “chảy chất xám” - Để có nguồn vốn đầu tư, nước phát triển phải thu hút nguồn vốn Nhưng để đáp ứng nguồn vốn cho nước phát triển, nước phát triển lại ln tìm cách áp đặt điều kiện liên quan đến trị, kinh tế, văn hố theo hướng phù hợp với giá trị có lợi cho Nền kinh tế bị lệ thuộc vào nước ngồi - Vấn đề tồn cầu hố làm cho khoảng cách nước giàu nghèo ngày xa Tỷ lệ mù chữ nước phát triển cao, dịch bệnh phát triển, nhiễm mơi trường chưa cải thiện đáng kể Vẽ biểu đồ Câu (4.0đ) ĐIỂM 2,0 đ 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 đ 0,5 0,5 0,5 0,5 ( 2.0 đ) - Xử lí số liệu (%) (0,5đ) - Vẽ biểu đồ miền: Chính xác khoảng cách năm, đơn vị %, có tên biểu đồ,số liệu, giải (1,5đ) Nhận xét (1,0đ): 2.0đ - Tổng giá trị xuất nhập tăng qua năm, chiếm giá trị cao giới (có số liệu minh họa) 0,5 - Thường xun nước xuất siêu, giá trị xuất ln lớn giá trị nhập (có số liệu minh họa) 0,5 - Thị trường xuất nhập Nhật Bản rộng… - Hàng xuất chủ lực: Sản phẩm CN chế biến ( tàu biển, tơ, xe gắn máy ); hàng nhập nơng sản, lượng, ngun liệu; - Đứng đầu TG đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) viện trợ phát triển thức ( ODA) Phân tích đặc điểm dân cư Trung Quốc Những sách dân số Trung 0,25 0,5 0,25 1,5 đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (2,5 đ) 1,5 * Chứng minh Pháp có kinh tế phát triển tồn diện - Nơng nghiệp: + Đứng hàng đầu châu Âu, đóng góp tới 20% tổng sản phẩm nơng nghiệp EU Đứng đầu EU xuất lương thực, thực phẩm Xuất nơng sản 20 năm qua tăng lần đạt khoảng 26 tỉ Euro năm + Phát triển tồn diện trồng trọt chăn ni với sản phẩm như: ngũ cốc, đường, sữa, thịt - Cơng nghiệp: Phát triển CN truyền thống CN đại Xây dựng vành đai cơng nghệ cao miền nam tây nam với nhiều trung tâm tiếng - Dịch vụ: Chiếm vị trí quan trọng hàng đầu kinh tế Pháp chiếm 70% GDP, kim ngạch xuất nhập đứng thứ giới * Ngun nhân - Do có vị trí địa lí thuận lợi: phía tây châu Âu, giáp Địa Trung Hải, biển Măng-sơ, biển Bắc, kề cận với khu vực kinh tế động châu Âu - Thế mạnh tự nhiên (tự nhiên phong phú đa dạng, tiềm giàu có để phát triển đa dạng ngành kinh tế), kinh tế xã hội (dân cư có mức sống cao, nhu cầu lớn thị trường rộng, trình độ lao động chất lượng cao, có KT phát triển lâu đời châu Âu, giữ vai trò chủ chốt EU) b Tại việc phát triển kinh tế biển khu vực Đơng Nam Á … - ĐNA có vùng biển rộng, gấp nhiều lần so với diện tích đất liền, nguồn tài ngun đất liền ngày cạn kiệt vùng biển có ý nghĩa quan trọng - Vùng biển ĐNA giàu tài ngun: sinh vật, khống sản, du lịch, điều kiện phát triển giao thơng vận tải (phân tích) 1,0 - Những mạnh tài ngun biển khai thác góp phần quan trọng vào phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, nâng cao đời sống nhân dân, tạo mặt hàng xuất cửa ngõ giao lưu với nước - Việc phát triển kinh tế biển sở khẳng định chủ quyền biển đảo khu vực Câu a Vẽ biểu đồ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * Tính bình qn lương thực đầu người (2,0đ) 1,25 Năm 1985 BQ lương thực (kg/người) 321,4 1995 346,0 2004 2012 325,4 424,5 0,25 * Xử lí số liệu: Tốc độ tăng trưởng số dân, sản lượng lương thực bình qn lương thực đầu người Trung Quốc 1985 - 2012 (%) Năm Số dân Sản lượng lương thực BQ lương thực/người 1985 100,0 100,0 100,0 1995 114,5 123,2 107,7 2004 122,9 124,4 101,2 2012 131,4 173,5 132,1 - Vẽ biểu đồ đường, gồm đường (các dạng khác khơng cho điểm) - u cầu: + xác khoảng cách năm, số liệu + đầy đủ tên, giải + biểu đồ đẹp, trực quan (Thiếu sai lỗi trừ 0,25 điểm) 0,25 0,75 b Nhận xét giải thích … * Nhận xét - Số dân, sản lượng lương thực bình qn lương thực Trung Quốc giai 0,25 đoạn 1985 – 2012 tăng mức độ tăng khác 0,7 - Sản lượng lương thực có tốc độ tăng trưởng nhanh (dc), bình qn lương thực đầu người khơng ổn định (dc), số dân tăng 0,25 chậm (dc) * Giải thích Sản lượng lương thực tăng nhanh sách đại hóa SXNN, dân số tăng chậm sách KHHGĐ triệt để Bình qn 0,25 lương thực đầu người tăng sản lượng lương thực tăng nhanh dân số Lưu ý: thí sinh trình bày theo cách khác so với hướng dẫn chấm, nội dung cho điểm tối đa Hết ĐÁP ÁN Đáp án câu CÂU NỘI DUNG Câu a) Nhận định giải thích vấn đề xã hội mang tính cấp thiết, cần giải nhóm nước : (4 đ) * Nhận định : ( điểm ) - Đối với nhóm nước phát triển : Vấn đề dân số - Đối với nhóm nước phát triển : Vấn đề tài ngun mơi trường * Giải thích : Thí sinh phải nêu ý sau :  Đối với nước phát triển : ( 1,5 điểm ) - Tỉ trọng dân số so với giới lớn : ( Số liệu chứng minh ) - Tốc độ phát triển dân số nhanh : ( Số liệu chứng minh ) - Kinh tế chậm phát triển : ( Số liệu chứng minh ) - Hậu : + Gây sức ép lớn phát triển kinh tế tái sản xuất mở rộng + Nhiều vấn đề xã hội nảy sinh, cần phải giải : Y tế, giáo dục, việc làm, mơi trường… + Chất lượng sống người dân thấp, khó cải thiện  Đối với nước phát triển : ( 1,25 điểm ) - Cơng nghiệp phát triển, chất thải sản xuất cơng nghiệp nhiều - Q trình thị hố phát triển mạnh, rác thải sinh hoạt nhiều - Nhu cầu sử dụng ngun nhiên liệu lớn, khai thác tác động mạnh vào mơi trường tự nhiên - Hậu : + Làm cho mơi trường bị nhiễm, + Tài ngun thiên nhiên bị cạn kiệt Lưu ý : Nếu khơng có số liệu chứng minh cho nửa số điểm ý b) Hướng giải : ( 1,25 điểm ) - Đối với nước phát triển : + Giảm tỉ lệ gia tăng dân số việc thực tốt kế hoạch hố dân số kế hoach hố gia đình + Đẩy mạnh việc phát triển kinh tế + Giải tốt vấn đề xã hội để nâng cao chất lượng sống người dân - Đối với nước phát triển : + Tăng cường sử dụng ngun nhiên liệu để hạn chế tới ĐIỂM 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 mức tối thiểu chất thải tác động vào mơi trường tự nhiên + Xử lí triệt để chất thải sản xuất chất thải sinh hoạt để giảm bớt nhiễm mơi trường 0,25 Đáp án câu : Tiêu đề a.Về tự nhiên ( đ) Nội dung + Vị trí: Vùng có vị trí thuận lợi nằm ngã tư đường giao thơng quốc tế + Khí hậu nhiệt đới gió mùa, nguồn nhiệt ẩm dồi dào, thuận lợi cho cư trú phát triển sản xuất quanh năm (đặc biệt ưa nhiệt ẩm); + Đất đai màu mỡ, chủ yếu đất phù sa đất đỏ badan thuận lợi phát triển lương thực cơng nghiệp q để xuất + Vùng biển rộng lớn vừa có giá trị kinh tế to lớn vừa có ý nghĩa chiến lược trị, an ninh- quốc phòng, đánh bắt thủy hải sản, giao thơng vận tải, dầu khí + Tài ngun khống sản phong phú: thiếc chiếm 70% trữ lượng giới, dầu mỏ, khí đốt, đồng, vàng, crơm, niken, bơxít, thiếc, sắt, than… cung cấp nhu cầu phát triển cơng nghiệp nước Đơng Nam Á xuất thu ngoại tệ + Tài ngun sinh vật: Đơng Nam Á khu vực có đa dạng sinh học cao nằm vị trí giao luồng phát tán di cư sinh vật, đặc biệt có diện tích rừng nhiệt đới ẩm thường xanh phát triển mạnh với nhiều lồi gỗ q  ý nghĩa lớn kinh tế, mơi trường + Tiềm phát triển du lịch: tài ngun du lịch tự nhiên (địa hình: biển, núi, hang động…; hệ sinh thái, thắng cảnh tiếng) + Dân đơng ( 500 triệu người): nguồn lao động dồi b Tiềm dân thị trường tiêu thụ rộng lớn + Cần cù, sáng tạo, ham học hỏi, có truyền thống kinh cư nghiệm sản xuất nơng nghiệp, đặc biệt trồng lúa nước + Các quốc gia khu vực vừa có điểm chung văn minh lúa nước vừa có sắc văn hố riêng  xây dựng cộng đồng liên kết chặt chẽ đồng thời phát huy mạnh riêng nước Điểm 0.25 0.5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0.75 0.75 0.5 Đáp án câu Tiêu đề Nội dung  Dân số đơng tăng nhanh a Ngun  Hạn hán, mùa nhân  Trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu 1.25 đ  Chiến tranh biên giới với Trung Quốc, Pakistan  Nạn đói thường xun xảy CMX nhằm mục đích tăng sản lượng lương thực, b1 Nội dung cách thực tốt: 1.75đ  Giống có suất cao  Thủy lợi hóa  Hóa học hóa đồng ruộng  Cơ giới hóa sản lượng lương thực tăng ( 1950 : 55 triệu tấn, 1989 : b2 Kết : 175 triệu ), Ấn Độ tự túc lương thực có khả xuất 0.5đ b3 Hạn chế :  CMX tiến hành bang có điều kiện tự nhiên thuận lợi ( bang Hanania, Pungiáp ) 1.5đ  Chỉ có địa chủ giàu có thực CMX, nơng dân nghèo khơng có điều kiện thực hiện,  Thực chất CMX làm cho người giàu giàu thêm người nghèo nghèo thêm Đáp án câu a Xử lý số liệu : ( đơn vị : % ) Năm 1986 1990 Xuất 41,9 53,8 Nhập 58,1 46,2 1995 53,0 47,0 1998 56,7 43,3 1999 54,1 45,9 Tiêu đề Nội dung Bảng số liệu Xem bảng Biểu đồ miền, đúng, đẹp, xác khoảng cách năm, ghi Vẽ biểu đồ đủ số, thích, tên biểu đồ 2,0 đ + Các loại biểu đồ khác, khơng cho điểm + Nếu sai thiếu chi tiết ( tên biểu đồ, thích, số liệu, kí hiệu, khoảng cách năm ) trừ 0.25 điểm trở lên cho chi tiết sai Điểm 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 2006 54,2 45,8 Điểm 0.5 2,0 Nhận xét 1.75 đ Giải thích kết luận 0.75 đ + Từ 1986 - 2006 : 0.25  Giá trị xuất nhập tổng giá trị xuất nhập tăng 0.25  Tổng giá trị xuất nhập tăng từ 73,85 tỉ lên 1770 tỉ la, tăng 24 lần 0.25  Giá trị xuất tăng nhanh giá trị nhập từ 30,94 lên 960 tỉ la, tăng 31 lần 0.25  Giá trị nhập tăng từ 42,9 lên 810 tỉ la, tăng 19 lần + Từ 1986 - 2006 : Cơ cấu xuất nhập Trung Quốc 0.25 chuyển biế n theo hướng giảm tỉ trọng nhập khẩu, tăng tỉ trọng xuất 0.25 * Tỉ lệ xuất tăng 41,9 lên 54,2 %, tăng 12,3% * Tỉ lệ nhập giảm từ 58,1 xuống 45,8 %, giảm 0.25 12,3% * Kinh tế phát triển mạnh nhờ thực sách đổi 1978 0.25 * mơi trường đầu tư cải thiện, làm thu hút mạnh đầu tư nước ngồi 0.25 Cơ cấu xuất nhập Trung Quốc chuyển biến theo hướng tích cực từ nhập siêu chuyển sang xuất siêu, 0.25 ( Trung Quốc trở thành nước có kim ngạch ngoại thương thưởng lớn thứ giới sau Hoa Kỳ Nhật Bản năm 2006 ) 0.25 KỲ THI OLYMPIC TRÙN THỚNG 30/4 LẦN THỨ XIII TẠI THÀ NH PHỚ H́ ĐỀ THI MƠN ĐỊA LÝ - LỚP 11 Thời gian làm bài 180’ Chú ý: Mỡi câu hỏi thí sinh làm 01 tờ giấ y riêng biêṭ Câu : ( 5,0 điểm ) Dựa vào hình vẽ kiến thức học, cho biết : a) Một vấn đề xã hội mang tính cấp thiết, cần giải nhóm nước vấn đề ? Tại ? b) Hướng giải vấn đề ? Câu : ( 5,0 điểm ) Hãy phân tích tiềm tự nhiên dân cư để phát triển kinh tế - xã hội nước Đơng Nam Á Câu ( 5,0 điểm) Bằng kiến thức học, cho biết : a Vì Ấn Độ tiến hành “Cách Mạng Xanh” ? b Nội dung, kết hạn chế “Cách Mạng Xanh” ? Câu 4( 5,0 điểm ) Dựa vào bảng số liệu Xuất nhập qua năm ( Đơn vị : tỉ đơla ) Năm Xuất Nhập 1986 30,94 42,90 1990 62,09 53,34 1995 148,78 132,08 1998 183,75 140,17 1999 194,94 165,72 2006 960,0 810,0 a Vẽ biểu đồ thích hợp thể chuyển dịch cấu xuất nhập Trung Quốc từ 1986 - 2006 b Nhận xét chuyển biến cấu xuất nhập Trung Quốc qua năm nêu ngun nhân dẫn đến thay đổi ? Lưu ý : - Giám thị coi thi khơng giải thích thêm - Thí sinh khơng sử dụng AtLat Họ tên : Số báo danh : phòng thi: ĐÁP ÁN Đáp án câu CÂU NỘI DUNG Câu a) Nhận định giải thích vấn đề xã hội mang tính cấp thiết, cần giải nhóm nước : (4 đ) * Nhận định : ( điểm ) - Đối với nhóm nước phát triển : Vấn đề dân số - Đối với nhóm nước phát triển : Vấn đề tài ngun mơi trường * Giải thích : Thí sinh phải nêu ý sau :  Đối với nước phát triển : ( 1,5 điểm ) - Tỉ trọng dân số so với giới lớn : ( Số liệu chứng minh ) - Tốc độ phát triển dân số nhanh : ( Số liệu chứng minh ) - Kinh tế chậm phát triển : ( Số liệu chứng minh ) - Hậu : + Gây sức ép lớn phát triển kinh tế tái sản xuất mở rộng + Nhiều vấn đề xã hội nảy sinh, cần phải giải : Y tế, giáo dục, việc làm, mơi trường… + Chất lượng sống người dân thấp, khó cải thiện  Đối với nước phát triển : ( 1,25 điểm ) - Cơng nghiệp phát triển, chất thải sản xuất cơng nghiệp nhiều - Q trình thị hố phát triển mạnh, rác thải sinh hoạt nhiều - Nhu cầu sử dụng ngun nhiên liệu lớn, khai thác tác động mạnh vào mơi trường tự nhiên - Hậu : + Làm cho mơi trường bị nhiễm, + Tài ngun thiên nhiên bị cạn kiệt Lưu ý : Nếu khơng có số liệu chứng minh cho nửa số điểm ý b) Hướng giải : ( 1,25 điểm ) - Đối với nước phát triển : + Giảm tỉ lệ gia tăng dân số việc thực tốt kế hoạch hố dân số kế hoach hố gia đình + Đẩy mạnh việc phát triển kinh tế + Giải tốt vấn đề xã hội để nâng cao chất lượng sống người dân - Đối với nước phát triển : + Tăng cường sử dụng ngun nhiên liệu để hạn chế tới ĐIỂM 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 mức tối thiểu chất thải tác động vào mơi trường tự nhiên + Xử lí triệt để chất thải sản xuất chất thải sinh hoạt để giảm bớt nhiễm mơi trường 0,25 Đáp án câu : Tiêu đề a.Về tự nhiên ( đ) Nội dung + Vị trí: Vùng có vị trí thuận lợi nằm ngã tư đường giao thơng quốc tế + Khí hậu nhiệt đới gió mùa, nguồn nhiệt ẩm dồi dào, thuận lợi cho cư trú phát triển sản xuất quanh năm (đặc biệt ưa nhiệt ẩm); + Đất đai màu mỡ, chủ yếu đất phù sa đất đỏ badan thuận lợi phát triển lương thực cơng nghiệp q để xuất + Vùng biển rộng lớn vừa có giá trị kinh tế to lớn vừa có ý nghĩa chiến lược trị, an ninh- quốc phòng, đánh bắt thủy hải sản, giao thơng vận tải, dầu khí + Tài ngun khống sản phong phú: thiếc chiếm 70% trữ lượng giới, dầu mỏ, khí đốt, đồng, vàng, crơm, niken, bơxít, thiếc, sắt, than… cung cấp nhu cầu phát triển cơng nghiệp nước Đơng Nam Á xuất thu ngoại tệ + Tài ngun sinh vật: Đơng Nam Á khu vực có đa dạng sinh học cao nằm vị trí giao luồng phát tán di cư sinh vật, đặc biệt có diện tích rừng nhiệt đới ẩm thường xanh phát triển mạnh với nhiều lồi gỗ q  ý nghĩa lớn kinh tế, mơi trường + Tiềm phát triển du lịch: tài ngun du lịch tự nhiên (địa hình: biển, núi, hang động…; hệ sinh thái, thắng cảnh tiếng) + Dân đơng ( 500 triệu người): nguồn lao động dồi b Tiềm dân thị trường tiêu thụ rộng lớn + Cần cù, sáng tạo, ham học hỏi, có truyền thống kinh cư nghiệm sản xuất nơng nghiệp, đặc biệt trồng lúa nước + Các quốc gia khu vực vừa có điểm chung văn minh lúa nước vừa có sắc văn hố riêng  xây dựng cộng đồng liên kết chặt chẽ đồng thời phát huy mạnh riêng nước Điểm 0.25 0.5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0.75 0.75 0.5 Đáp án câu Tiêu đề Nội dung  Dân số đơng tăng nhanh a Ngun  Hạn hán, mùa nhân  Trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu 1.25 đ  Chiến tranh biên giới với Trung Quốc, Pakistan  Nạn đói thường xun xảy CMX nhằm mục đích tăng sản lượng lương thực, b1 Nội dung cách thực tốt: 1.75đ  Giống có suất cao  Thủy lợi hóa  Hóa học hóa đồng ruộng  Cơ giới hóa sản lượng lương thực tăng ( 1950 : 55 triệu tấn, 1989 : b2 Kết : 175 triệu ), Ấn Độ tự túc lương thực có khả xuất 0.5đ b3 Hạn chế :  CMX tiến hành bang có điều kiện tự nhiên thuận lợi ( bang Hanania, Pungiáp ) 1.5đ  Chỉ có địa chủ giàu có thực CMX, nơng dân nghèo khơng có điều kiện thực hiện,  Thực chất CMX làm cho người giàu giàu thêm người nghèo nghèo thêm Đáp án câu a Xử lý số liệu : ( đơn vị : % ) Năm 1986 1990 Xuất 41,9 53,8 Nhập 58,1 46,2 1995 53,0 47,0 1998 56,7 43,3 1999 54,1 45,9 Tiêu đề Nội dung Bảng số liệu Xem bảng Biểu đồ miền, đúng, đẹp, xác khoảng cách năm, ghi Vẽ biểu đồ đủ số, thích, tên biểu đồ 2,0 đ + Các loại biểu đồ khác, khơng cho điểm + Nếu sai thiếu chi tiết ( tên biểu đồ, thích, số liệu, kí hiệu, khoảng cách năm ) trừ 0.25 điểm trở lên cho chi tiết sai Điểm 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 2006 54,2 45,8 Điểm 0.5 2,0 Nhận xét 1.75 đ Giải thích kết luận 0.75 đ + Từ 1986 - 2006 : 0.25  Giá trị xuất nhập tổng giá trị xuất nhập tăng 0.25  Tổng giá trị xuất nhập tăng từ 73,85 tỉ lên 1770 tỉ la, tăng 24 lần 0.25  Giá trị xuất tăng nhanh giá trị nhập từ 30,94 lên 960 tỉ la, tăng 31 lần 0.25  Giá trị nhập tăng từ 42,9 lên 810 tỉ la, tăng 19 lần + Từ 1986 - 2006 : Cơ cấu xuất nhập Trung Quốc 0.25 chuyển biế n theo hướng giảm tỉ trọng nhập khẩu, tăng tỉ trọng xuất 0.25 * Tỉ lệ xuất tăng 41,9 lên 54,2 %, tăng 12,3% * Tỉ lệ nhập giảm từ 58,1 xuống 45,8 %, giảm 0.25 12,3% * Kinh tế phát triển mạnh nhờ thực sách đổi 1978 0.25 * mơi trường đầu tư cải thiện, làm thu hút mạnh đầu tư nước ngồi 0.25 Cơ cấu xuất nhập Trung Quốc chuyển biến theo hướng tích cực từ nhập siêu chuyển sang xuất siêu, 0.25 ( Trung Quốc trở thành nước có kim ngạch ngoại thương thưởng lớn thứ giới sau Hoa Kỳ Nhật Bản năm 2006 ) 0.25 TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG - ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 11-VÒNG I - NĂM HỌC 2005-2006 MÔN: ĐỊA LÝ - THỜI GIAN: 120 PHÚT Câu 1: Vì vùng kinh tế Đông Bắc có vai trò điều khiển kinh tế Hoa Kỳ? Câu 2: Cho bảng số liệu sau đây: Tên nước Hoa Kỳ Trung Quốc Tổng số 137.5 718.2 Lao động ( triệu người ) Nông nghiệp Công nghiệp 2.7 23.9 47.7 20.8 Dòch vụ 73.4 31.5 a Vẽ biểu đồ thể cấu lao động Hoa Kỳ Trung Quốc b Nêu nhận xét Câu 3: Dựa vào bảng số dân số nước ta phân theo thành thò nông thôn Năm 1985 1990 1995 1997 1999 Thành thò ( nghìn người) 11.360 13.281 15.086 15.726 17.918 Nông thôn (nghìn người) 48.512 51.908 59.225 59.939 58.410 a Hãy nhận xét giải thích thay đổi cấu dân số nước ta phân theo thành thò nông thôn từ 1985 - 1999 b Nêu phương hướng để phát triển đô thò hoá cách hợp lý nước ta Câu 4: Dựa vào bảng số liệu sau cấu nhóm tuổi Nhật Bản Việt Nam Nhóm tuổi –14 14 – 64 Trên 65 Nhật Bản 15 68 17 Việt Nam 33 61,3 5,7 (Đơn vò: %) a Vẽ biểu đồ thể cấu nhóm tuổi Nhật Bản, Việt Nam b Nhận xét phân tích thuận lợi khó khăn cấu nhóm tuổi Nhật Bản Việt Nam? TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG - ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ- LỚP 11 (VÒNG 1) Môn Đòa lý - Khối 11 - Năm học 2005 - 2006 Câu 1: (3 điểm) Vùng Đông Bắc giữ vai trò điều khiển kinh tế vì: -Vùng có lòch sử khai thác sớm (0,5đ) -Có điều kiện tự nhiên thuận lợi: khí hậu, TNTN giàu, vò trí (0,5đ) -Có thủ đô Oasinh tơn, cụm thành phố, dải siêu đô thò lớn (0,5đ) -Có trung tâm trò, khoa học, văn hoá, đầu mối giao thông (0,5đ) -Sản lượng công nghiệp chiếm cao: 68% (0,5đ) -Dân số đông 46%, nguồn lao động có trình độ (0,5đ) Câu 2: (7 điểm) a Vẽ biểu đồ hình tròn: R Hoa Kỳ < R Trung Quốc (3đ) -nếu vẽ biểu đồ (- ½ đ) -nếu thiếu tên, số liệu, ghi (- 0,25đ) b Nhận xét: -Tổng số lao động nước đông, Trung Quốc gấp lần Hoa Kỳ (0,5đ) -Cơ cấu lao động Hoa Kỳ: phần lớn ngành dòch vụ: 73.4% công nghiệp, thấp nông nghiệp (1 đ) -Hoa Kỳ nước Công nghiệp tiên tiến, có trình tự động hoá cao (0,5đ) -Cơ cấu lao động Trung Quốc phần lớn lầ ngành nông nghiệp chiếm 47.7%, tiếp đến dòch vụ sau công nghiệp ( 1đ) -Trung Quốc lao động sản xuất vật chất chiếm tỉ lệ cao: 68.5% (0,5đ) -Hiện Trung Quốc thực trình CNH (0,5đ) câu 3: (3điểm) a.Nhận xét: *Dân cư nước ta đại phận sống nông thôn, số dân thành thò chiếm tỉ lệ thấp (0,5đ) -Gần tỉ lệ dân thành thò có xu hướng tăng lên tăng chậm (0,5đ) -Từ 1977-1999 có xu hướng tăng nhanh (0,5đ) *Giải thích: -Nước ta xuất phát từ nước nông nghiệp, trình độ thấp (0,5đ) -Trong năm gần CN DV có xu hướng phát triển mạnh nên dân cư thành thò tăng nhanh (0,5đ) b Phương hướng chủ yếu để phát triển đô thò hoá phù hợp: -Đẩy mạnh CNH đất nước, phát triển CN,DV thành phố (0,25đ) -Điều khiển trình đô thò hoá, hạn chế dân cư nông thôn ạt thành phố gây khó khăn cho phát triển kinh tế (hoặc đô thò hóa nông thôn) (0,25đ) câu 4: (7 điểm) a vẽ biểu đồ hình tròn (2 đ) thiếu tên, số liệu, ghi (-0,5đ) b nhận xét: -cơ cấu nhóm tuổi Nhật Bản Việt Nam khác nhau: +tỉ lệ tuổi lao động Nhật Bản (15%),Việt Nam cao (33%) (0,5đ) +tỉ lệ tuổi lao động: Nhật lớn (68%), Việt Nam lớn (61.3%) (0,5đ) +tỉ lệ tuổi lao động Nhật nhiều (17%), Việt Nam (5,7%) (0,5đ) -Nhật Bản có kết cấu dân số già (0,5đ) -Việt Nam có kết cấu dân số trẻ (0,5đ) *Thuận lợi: -Việt Nam: +lực lượng lao động trẻ, dồi dào, động (0,5đ) +có nguồn lao động dự trữ (0,5đ) -Nhật Bản: nguồn lao động đông, có nhiều kinh nghiệm (0,5đ) *Khó khăn: -Việt Nam : thiếu việc làm, tệ nạn xã hội (0,5đ) -Nhật Bản: thiếu nguồn lao động dự trữ tương lai, gây giá hoá dân số (0,5đ) - ... ca Trung Quc thi gian trờn - Ht H v tờn thớ sinh: .SBD (Thớ sinh c s dng Atlat a lớ Vit Nam lm bi) S GIO DC & O TO THI NGUYấN HDC THI CHN HC SINH GII LP 11 NM HC 2 011 - 2012 MễN:... GIO DC V O TO VNH PHC THI XUT K THI CHN HC SINH GII CP TNH LP 11 THPT NM HC 2013-2014 Mụn: A LI - THPT Thi gian: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Ngy thi: 16/04/2014 ( thi gm cú trang) Cõu (2,0... Olympic cm Gia Lõm - Long Biờn lp 11 mụn a lý Trang 4/ tng s trang S GIO DC & O TO BèNH NH THI HC SINH GII CP TRNG TRNG THPT S AN NHN MễN A Lí 11 NM HC 2 011 - 2012 ( Thi gian lm bi : 150 phỳt )
- Xem thêm -

Xem thêm: 26 đề thi học sinh giỏi môn địa lý 11 có đáp án, 26 đề thi học sinh giỏi môn địa lý 11 có đáp án,

Từ khóa liên quan