0

tiểu luận điều kiện giao dịch dân sự vô hiệu theo BLDS 2015

21 6,284 59
  • tiểu luận điều kiện giao dịch dân sự vô hiệu theo BLDS 2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2017, 21:17

A PHẦN MỞ ĐẦU: Như biết từ lâu, giao dịch dân nhiều người xem động lực thúc đẩy phát triển giao lưu kinh tế Không khiến cho mối quan hệ người lĩnh vực liên quan đến kinh tế thực cách dễ dàng có bảo vệ pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên tham gia Ý chí mục đích bên tham gia giao dịch dân giữ vị trí vô quan trọng việc xác định tính hiệu lực hay vô hiệu giao dịch Các biểu không thống ý chí (sự thể ý chí khác nhau) trái ngược biểu với ý chí đích thực bên tham gia giao dịch lý khiến cho giao dịch dân trở thành vô hiệu Trong giao dịch dân nước ta xảy không vụ tranh chấp mà đặc biệt vấn đề giao dịch dân vô hiệu Thực tiễn có nhiều vụ giải Tòa án nhân dân vấn đề giải hậu giao dịch dân vô hiệu không túy vào Bộ luật dân mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố thực tế mà không quy định BLDS.Việc tuyên bố giao dịch dân vô hiệu giải hậu pháp lý vấn đề gây tranh cãi lớn Với đề tài: “Giao dịch dân vô hiệu hậu pháp lý tuyên bố giao dịch dân vô hiệu” em hy vọng làm rõ phần nó, đồng thời từ thực trạng tồn nước ta em đưa số ý kiến, quan điểm thân nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật giao dịch dân nước ta B PHẦN NỘI DUNG: I Giao dịch dân điều kiện giao dịch dân có hiệu lực: Giao dịch dân sự: 1.1 Khái niệm: Trong quan hệ dân sự, việc gặp gỡ, tiếp xúc diễn để thể ý chí bên trực tiếp công khai Có nhiều quan điểm giao dịch dân Trong sống ngày phải xác lập nhiều giao dịch dân để phục vụ cho sống1 Ví dụ: dùng tiền mua sắm, mua đồ ăn…Thế giao dịch dân hiểu cụ thể nào? Câu hỏi trả lời sau: Điều 116 Bộ luật Dân 2015 quy định rằng: “Giao dịch dân hợp đồng hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự” 1.2 Phân biệt hợp đồng hành vi pháp lý đơn phương: Về chủ thể Hợp đồng Hành vi pháp lý đơn phương bên chủ thể xác Chỉ có bên chủ thể xác Về ý chí định từ đầu định trước Có thỏa thuận thống Chỉ định đoạt hay điều kiện ý chí bên đưa Về thời điểm phát Thời điểm giao kết Nghĩa vụ bên tuyên bố ý chí sinh quyền nghĩa bên thỏa phát sinh có chủ thể phía bên vụ thuận khác pháp luật tham gia đáp ứng, đầy đủ quy định khác Điều kiện giao dịch dân có hiệu lực: điều kiện nêu Giao dịch dân hợp đồng hành vi pháp lý đơn phương Tuy nhiên tất hợp đồng hành vi pháp lý đơn phương giao dịch dân Chỉ hợp đồng hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân lúc trở thành giao dịch dân Ví dụ trường hợp chủ thể hành vi pháp Giáo trình Luật dân sự, Tập Trường ĐHKS Hà Nội, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2014 lý đơn phương từ bỏ quyền sở hữu tài sản Thì lúc hành vi pháp lý chủ thể không giao dịch dân không làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân người khác Theo quy định pháp luật nước ta giao dịch muốn pháp luật dân công nhận bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định Điều 117 BLDS 2015 là: Giao dịch dân có hiệu lực có đủ điều kiện sau đây: a Chủ thể có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân phù hợp với giao dịch dân xác lập; Đối với cá nhân: Bản chất giao dịch dân sự thống ý chí hành động chủ thể tham gia giao dịch Chỉ người có lực hành vi có ý chí riêng nhận thức hành vi họ để tự xác lập, thực quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch, đồng thời phải chịu trách nhiệm giao dịch Cho nên giao dịch dân cá nhân xác lập có hiệu lực phù hợp với mức độ lực hành vi dân cá nhân Theo khoản điều 16 BLDS 2015 quy định “Năng lực pháp luật dân cá nhân khả cá nhân có quyền dân nghĩa vụ dân sự” Tuy nhiên cá nhân có lực hành vi dân hoàn toàn mà có trường hợp cá nhân bị hạn chế có lực hành vi dân phần trường hợp cần có người đại diện cho họ đứng để đảm bảo cho họ giao dịch dân Ví dụ: A B, A bị tòa tuyên hạn chế lực hành vi dân nghiện ma túy, B người đại diện cho A giao dịch dân A Đối với pháp nhân chủ thể tham gia giao dịch dân thông qua người đại diện họ tham gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ pháp nhân b Chủ thể tham gia giao dịch dân hoàn toàn tự nguyện; Bản chất giao dịch dân sự thống ý chí bày tỏ ý chí, tự nguyện bao gồm yếu tố cấu thành tự ý chí bày tỏ ý chí, thiếu yếu tố không tự nguyện, bên tham gia giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện: tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận, vi phạm tự nguyện vi phạm thỏa thuận vi phạm pháp luật Về nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thảo thuận quy định Điều BLDS 2015 c Mục đích nội dung tham gia giao dịch dân không vi phạm điều cấm luật, không trái đạo đức xã hội Khi tham gia vào giao dịch dân bên mong muốn đạt lợi ích, mà lợi ích phải lợi ích hợp pháp Nội dung giao dịch dân toàn thỏa thuận mà bên đồng thuận đưa xác định quyền nghĩa vụ bên phát sinh từ việc thực giao dịch Mục đích nội dung có chặt chẽ với không trái pháp luật, trái đạo đức xã hội Mục đích giao dịch suy cho động thúc giục đương xác lập giao dịch; nội dung giao dịch hiểu đối tượng giao dịch Pháp luật đạo đức xã hội nói điều luật tập hợp quy tắc pháp lý, quy tắc đạo đức phải tuyệt đối tôn trọng mà ngoại lệ Ví dụ: xác lập hợp đồng mua bán chất ma túy hay vũ khí quân dụng… Hình thức giao dịch dân điều kiện có hiệu lực giao dịch dân trường hợp luật có quy định Hình thức giao dịch dân phương nội dung giao dịch Thông qua phương tiện bên đối tác người thứ ba biết nội dung xác lập Hình thức giao dịch dân có ý nghĩa quan trọng tố tụng dân Nó chứng xác nhận quan hệ đã, tồn bên, qua xác định trách nhiệm dân có hành vi vi phạm xảy Giao dịch dân thể lời nói, văn hành vi cụ thể Người xác lập giao dịch có quyền lựa chọn hình thức giao dịch Chỉ số trường hợp đặc biệt pháp luật có yêu cầu hình thức buộc buộc chủ thể phải tuân thủ theo Ví dụ: Khi đăng ký mua bán xe máy phải thực văn phải có chứng nhận Nhà nước II Giao dịch dân vô hiệu: Khái niệm giao dịch dân vô hiệu: Theo từ điển Tiếng việt, “vô hiệu” tức hiệu lực Theo điều 122 BLDS 2015 “Giao dịch dân điều kiện quy định điều 117 Bộ luật vô hiệu, trừ trường hợp Bộ luật quy định” Điều 122 Bộ luật Dân 2015 quy định giao dịch dân vô hiệu kế thừa quy định Điều 127 luật Dân 2005 So với quy định giao dịch dân vô hiệu 2005, Bộ luật Dân 2015 có bổ sung cụm từ “ trừ trường hợp luật có quy đinh khác” Đây thực điều cần thiết, lẽ quy đinh điều kiện có hiệu lực luật dân áp dụng cho đa số trường hợp, nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho bên Tuy nhiên số trường hợp việc vô hiệu giao dịch dân hoàn toàn không cần thiết Trên thực tế, có trường hợp giao dịch có thiếu điều kiện Điều 117 Bộ luật Dân 2015 không vô hiệu Ví dụ Điểm a Khoản Điều 125 Bộ luật Dân 2015 “ giao dịch dân người chưa đủ mười sáu tuổi, người lực hành vi dân nhằm đáp ứng nhu thiết yếu hàng ngày người đó” không bị xem vô hiệu Như ta thấy với việc bổ sung làm rõ trường hợp không bị vô hiệu mở rộng Bộ luật Dân 2005 Qua chất giao dịch dân vô hiệu, phân tích nội hàm giao dịch dân sau: Giao dịch dân vô hiệu loại giao dịch dân mà xác lập bên (hoặc chủ thể có hành vi pháp lý đơn phương) có vi phạm điều kiện có hiệu lực pháp luật quy định dẫn tới hậu pháp lý không làm phát sinh quyền hay nghĩa vụ dân thỏa mãn mục đích theo mong muốn người tham gia giao dịch Đặc điểm giao dịch dân vô hiệu Giao dịch dân vô hiệu giao dịch vi phạm điều kiện có hiệu lực giao dịch dân Đó điều kiện: điều kiện lực chủ thể, điều kiện mục đích nội dung, điều kiện ý chí chủ thể tham gia, điều kiện hình thức giao dịch Các điều kiện phân tích góc độ lý luận nhằm làm sáng tỏ yếu tố xem điều kiện có hiệu lực giao dịch dân Các bên tham gia giao dịch phải chịu hậu pháp lý định giao dịch dân bị tuyên vô hiệu Một giao dịch bị tuyên bố vô hiệu thỏa thuận bên hiệu lực thi hành Các bên phải chấm dứt việc thực giao dịch đó, quay lại tình trạng ban đầu, hoàn lại cho nhận Việc quy định giao dịch dân vô hiệu thể ý chí Nhà nước việc kiểm soát giao dịch dân định thấy cần thiết lợi ích Nhà nước lợi ích công cộng2 Các loại giao dịch dân vô hiệu so sánh với BLDS 2005: Giao dịch dân chia thành nhóm chính: Vô hiệu tuyệt đối (vô hiệu tương đương) vô hiệu tương đối (do tòa án tuyên) Sự phân loại nêu có sở dựa vào số đặc điểm khác biệt chung thể chất hai khái niệm Thứ khác biệt trình tự vô hiệu giao dịch, vô hiệu tuyệt đối bị coi vô hiệu, vô hiệu tương đối không vô hiệu mà trở nên vô hiệu có đơn yêu cầu người có quyền, lợi ích liên quan bị Tòa án tuyên bố vô hiệu Thứ hai khác biệt thời hạn yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu Đối với giao dịch vô hiệu tuyệt đối thời hạn yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu không bị hạn chế Còn giao dịch dan vô hiệu tương đối thời hiệu khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu năm kể từ ngày giao dịch xác lập (Điều 132 BLDS 2015) 3.1 Giao dịch bị coi vô hiệu tuyệt đối trường hợp sau: 3.1.1 Giao dịch dân vô hiệu vi phạm điều cấm luật, trái đạo đức xã hội (Điều 123 BLDS 2015): Giao dịch dân có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm luật, trái đạo đức xã hội vô hiệu Điều cấm luật quy định luật không cho phép chủ thể thực hành vi định Đạo đức xã hội chuẩn mực ứng xử chung đời sống xã hội, cộng đồng thừa nhận tôn trọng Giáo trình Luật Dân sự, tập – Trường ĐH Luật HN Ví dụ: hợp đồng ngăn cản cha mẹ sống chung vô hiệu vi phạm đạo đức xã hội Theo điều 128 Bô luật Dân năm 2005 quy định giao dịch dân vô hiệu “ mục đích nội dung vi phạm điều cấm pháp luật, trái lại đạo đức xã hội” Tuy nhiên, Bộ luật dân 2015, theo quy định điều 123 giao dịch dân bị vô hiệu “ mục đích nội dung vi phạm điều cấm luật, trái đạo đức xã hội” Từ khác biệt thấy rằng, Bộ luật Dân năm 2015 có bước phát triển mới, phạm vi xác định giao dịch dân vô hiệu thu hẹp từ chỗ vi phạm điều cấm pháp luật bó gọn việc vi phạm điều cấm luật Về lý thuyết thực tiễn, có nhiều quan, tổ chức cá nhân có quyền trao quyền ban hành văn quy phạm pháp luật, luật có quốc hội có thẩm quyền ban hành Chính thay đổi Bộ luật Dân năm 2015 góp phần hạn chế tùy tiện việc tuyên bố vô hiệu giao dịch dân sự3 3.1.2 Giao dịch dân vô hiệu giả tạo (Điều 124 BLDS 2015): Khi bên xác lập giao dịch dân cách giả tạo nhằm che giấu giao dịch dân khác giao dịch dân giả tạo vô hiệu, giao dịch dân bị che giấu có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch vô hiệu theo quy định Bộ luật luật khác có liên quan Trường hợp xác lập giao dịch dân giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba giao dịch dân vô hiệu Đối với giao dịch dân có đặc điểm giao dịch bên hoàn toàn tự nguyện xác lập giao dịch lại cố ý bày tỏ ý chí không với ý chí đích thực họ thống ý chí bày tỏ ý Đỗ Văn Đại, BLKH Những điểm BLDS 2015, NXB Hồng Đức 2016 chí Đó việc bên xác lập giao dịch để nhằm che giấu giao dịch khác thực giao dịch nhằm trốn tránh nghĩa vụ với bên thứ ba giao dịch vô hiệu Khi với giao dịch nhằm che giấu giao dịch khác thực giao dịch nhằm trốn tránh nghĩa vụ với bên thứ ba giao dịch vô hiệu Khi với giao dịch nhằm che giấu có hiệu lực giao dịch bị che giấu tuân thủ điều kiện có hiệu lực giao dịch dân Trường hợp giao dịch giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba giao dịch giả tạo đương nhiên bị vô hiệu Ví dụ: A vay nợ B số tiền 300 triệu đồng, A ký giấy vay nợ đồng ý bán nhà cho B để trả nợ Việc mua bán chưa thực A lại bán nhà cho C (hợp đồng mua bán qua công chứng) Trong tình A sau bán nhà xong, A không chịu trả tiền nợ cho B hợp đồng mua bán A C bị coi vô hiệu giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ người thứ ba 3.1.3 Giao dịch dân vô hiệu không tuân thủ quy định hình thức (Điều 129 BLDS 2015): Giao dịch dân vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực hình thức vô hiệu, trừ trường hợp sau đây: Giao dịch dân xác lập theo quy định phải văn văn không quy định luật mà bên bên thực hai phần ba nghĩa vụ giao dịch theo yêu cầu bên bên, Tòa án định công nhận hiệu lực giao dịch Giao dịch dân xác lập văn vi phạm quy định bắt buộc công chứng, chứng thực mà bên bên thực hai phần ba nghĩa vụ giao dịch theo yêu cầu bên bên, Tòa án định công nhận hiệu lực giao dịch Trong trường hợp này, bên thực việc công chứng, chứng thực Ví dụ: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà chứng thực bị tuyên bố vô hiệu,… 3.2 Giao dịch bị coi vô hiệu tương đối trường hợp sau: Giao dịch dân vô hiệu người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực (Điều 125 BLDS 2015) Khi giao dịch dân người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực theo yêu cầu người đại diện người đó, Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu theo quy định pháp luật giao dịch phải người đại diện họ xác lập, thực đồng ý, trừ trường hợp quy định khoản Điều Giao dịch dân người quy định khoản Điều không bị vô hiệu trường hợp sau đây: a) Giao dịch dân người chưa đủ sáu tuổi, người lực hành vi dân nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày người đó; b) Giao dịch dân làm phát sinh quyền miễn trừ nghĩa vụ cho người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế lực hành vi dân với người xác lập, thực giao dịch với họ; c) Giao dịch dân người xác lập giao dịch thừa nhận hiệu lực sau thành niên sau khôi phục lực hành vi dân Giao dịch dân vô hiệu bị nhầm lẫn (Điều 126 BLDS 2015) Trường hợp giao dịch dân xác lập có nhầm lẫn làm cho bên bên không đạt mục đích việc xác lập giao dịch bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu, trừ trường hợp quy định khoản Điều Giao dịch dân xác lập có nhầm lẫn không vô hiệu trường hợp mục đích xác lập giao dịch dân bên đạt bên khắc phục nhầm lẫn làm cho mục đích việc xác lập giao dịch dân đạt Ví dụ: A đến cửa hàng điện tử B mua tivi trị giá 10 triệu, giao hàng A lại giao nhằm tivi trị giá 50 triệu đồng, ngày sau A gọi điện báo cho B giao nhằm tivi B không đồng ý Như A có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu nhầm lẫn So với BLDS 2005 có điểm quan trọng cân nói đến quy định giao dịch dân xác lập có nhầm lẫn không vô hiệu Khoản Điều 126 Bộ luật Dân năm 2015: “Giao dịch dân xác lập có nhầm lẫn không vô hiệu trường hợp mục đích xác lập giao dịch dân bên đạt bên khắc phục nhầm lẫn làm cho mục đích việc xác lập giao dịch dân đạt được.” Vấn đề hoàn toàn không quy định Bộ luật dân năm 2005, chình gớp phần bổ sung điểm cần thiết4 Giao dịch dân vô hiệu bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép (Điều 127 BLDS 2015) Đỗ Văn Đại, BLKH Những điểm BLDS 2015, NXB Hồng Đức 2016 Khi bên tham gia giao dịch dân bị lừa dối bị đe dọa, cưỡng ép có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu Lừa dối giao dịch dân hành vi cố ý bên người thứ ba nhằm làm cho bên hiểu sai lệch chủ thể, tính chất đối tượng nội dung giao dịch dân nên xác lập giao dịch Đe dọa, cưỡng ép giao dịch dân hành vi cố ý bên người thứ ba làm cho bên buộc phải thực giao dịch dân nhằm tránh thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản người thân thích Ví dụ: C đe dọa D buộc phải chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho không giết nhà, trước tình ép buộc đành lòng D phải ký Nhưng D có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu bị đe dọa So với Điều 132 Bộ luật Dân 2005 Bộ luật Dân năm 2015 bổ sung cụm từ “cưỡng ép” “Khi bên tham gia giao dịch dân bị lừa dối bị đe dọa, cưỡng ép có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân có hiệu lực” Ta thấy “đe dọa, cưỡng ép” giao dịch dân hành vi cố ý bên người thứ ba làm cho người bên buộc phải thực giao dịch này, không ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, tính mạng người thân thích Rõ ràng, trình tham gia giao dịch dân sự, bên tinh thần tự nguyện, trái với ý chí người Và dĩ nhiên giao dịch dân hiệu lực Ngoài việc Bộ luật Dân 2015 thêm cụm từ “cưỡng ép” Bộ luật thay cụm từ “cha, mẹ, vợ, chồng, mình” cụm từ “người thân thích mình” Đây điểm tiến bộ, tích cực Điều 132 Bộ luật Dân năm 2005 liệt kê đối tượng phạm vi tương đối hẹp Mà thực tế, người thân thích bao gồm bạn thân, ông, bà, cô, dì, chú,… Vì vậy, việc thay cụm từ cần thiết5 Giao dịch dân vô hiệu người xác lập không nhận thức làm chủ hành vi (Điều 128 BLDS 2015) Người có lực hành vi dân xác lập giao dịch vào thời điểm không nhận thức làm chủ hành vi có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu Giao dịch dân vô hiệu phần (Điều 130 BLDS 2015) Giao dịch dân vô hiệu phần phần nội dung giao dịch dân vô hiệu không ảnh hưởng đến hiệu lực phần lại giao dịch Tóm lại, điều kiện có hiệu lực giao dịch dân thể thống mối quan hệ biện chứng Bởi vậy, xem xét giao dịch phải đặt tổng thể mối quan hệ biện chứng Giao dịch dân không tuân thủ điều kiện mà pháp luật quy định bị Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu toàn hay phần III Hậu pháp lý tuyên bố giao dịch dân vô hiệu so sánh với BLDS 2005: Hậu pháp lý: Như nói phần giao dịch dân bị tuyên bố vô hiệu có nghĩa giao dịch không làm phát sinh quyền nghĩa vụ bên tham gia nhà nước bảo đảm thực Theo điều 131 BLDS 2015 hậu pháp lý giao dịch dân quy định sau: Đỗ Văn Đại, BLKH Những điểm BLDS 2015, NXB Hồng Đức 2016 1 Giao dịch dân vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân bên kể từ thời điểm giao dịch xác lập Khi giao dịch dân vô hiệu bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhận Trường hợp hoàn trả vật trị giá thành tiền để hoàn trả Bên tình việc thu hoa lợi, lợi tức hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường Việc giải hậu giao dịch dân vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định Khi giao dịch vô hiệu, giá trị pháp lý thời điểm ký kết Do giá trị bắt buộc bên tham gia giao dịch, nghĩa bên không ràng buộc quyền nghĩa vụ với Khi giao dịch dân vô hiệu bên phải chấm dứt thực giao dịch Nếu xác lập chưa thực bên không thực hiện, trường hợp thực bên không thực *So sánh số điểm khác biệt hậu pháp lý so với BLDS 20056: Tại khoản Điều 137 BLDS 2005, “khi giao dịch dân vô hiệu bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhận, không hoàn trả vật phải hoàn trả tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu bị tịch thu theo quy định pháp luật” Ta thấy quy định có số hạn chế liên quan đến hoa lợi lợi tức Liên quan đến vấn đề “hoa lợi, lợi tức” vào thời điểm trước lúc giao dịch Đỗ Văn Đại, BLKH Những điểm BLDS 2015, NXB Hồng Đức 2016 được xác lập hoa lợi, lợi tức chưa tồn nên buộc bên mua trả cho bên bán hoa lợi, lợi tức thu dẫn đến tình trạng bên giao tài sản nhận thứ tình trạng ban đầu Và Bộ luật Dân năm 2015 khắc phục nhược điểm Thêm nữa, Khoản Điều 137 Bộ luật Dân năm 2005 quy định “nếu không hoàn trả vật phải hoàn trả tiền” Khoản Điều 131 Bộ luật Dân năm 2015 quy định cụ thể “trường hợp hoàn trả vật trị giá thành tiền để hoàn trả” Khi hoàn trả điều nhận trường hợp hoàn trả vật giao nguyên tắc số tiền phải giá thị trường vật lúc giao dịch, thực theo nguyên tắc tạo công cho hai bên, dễ cho việc giải Tòa án xác định hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu Như thấy thay đổi điểm tiến Bộ luật Dân năm 2015, tránh quy định cách chung chung, hoàn trả tiền mà thiếu theo trị giá vật nhiều trường hợp dẫn đến thiếu công cho bên chủ thể việc tham gia giao dịch Ví dụ hợp đồng cho thuê xe máy sau bị tuyên bố vô hiệu, Tòa án phán hoàn trả lại tài sản nhiên giá trị tài sản bị hao mòn (bao gồm hao mòn vô hình hữu hình) theo thời gian không đảm bảo quyền lợi cho bên cho thuê, ngược lại yêu cầu bên thuê phải toán giá trị tài sản tính theo thời điểm xác lập hợp đồng rõ ràng, cách giải không đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên thuê Bởi xe bị hao mòn bên thuê phải trả chi phí khấu hao tài sản giá thuê thiết bị Điều 131 Bộ luật Dân năm 2015 bổ sung thêm Khoản với nội dung “ Việc giải hậu giao dịch dân vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định” Việc bổ sung khoản cần thiết phù hợp với thực tiễn ngày Xử lý hậu giao dịch dân vô hiệu: Đây vấn đề quan trọng mà hậu giao dịch dân vô hiệu mang lại vấn đề xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại bên có lỗi gây giao dịch dân vô hiệu, điều bảo vệ trực tiếp đến quyền lợi ích bên tham gia giao dịch, bảo vệ quyền lợi ich người thứ ba Trong việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại phải dựa vào yếu tố lỗi chủ thể tham gia giao dịch Thông thường tất giao dịch dân vô hiệu, pháp luật quy định bên có lỗi phải bồi thường cho bên lỗi, hai bên có lỗi bên chịu phần thiệt hại Nếu hoa lợi, lợi tức thu từ giao dịch dân vô hiệu vi phạm Điều 123 127 BLDS 2015 bị tịch thu sung vào công quỹ nhà nước7 3.Hậu pháp lý theo thỏa thuận tòa án công nhận: Trong giao dịch pháp luật dân nguyên tắc tự cam kết, tự thỏa thuận nguyên tắc đặc trưng, xuất phát từ tính độc lộc sở hữu, tính tự chủ độc lập tài sản chủ thể Do nguyên tắc thỏa thuận trở thành nguyên tắc bao trùm toàn ngành luật dân sự, quy định cụ thể Điều BLDS 2015 Một số trường hợp giao dịch dân mà giao dịch tài sản đưa tài sản thuộc quyền sử hữu nhà nước bên thỏa thuận với mức bồi thường mà không đề cập đến vấn đề tài sản Kho tài liệu.vn Sự thỏa thuận đương có ý nghĩa lớn việc giải dứt điểm vụ án dân vô hiệu, bớt công việc cho TAND mà giảm khiếu nại, xúc kéo dài Vì mà việc giải hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu mang lại càn thỏa thuận bên đương IV Đánh giá: Lịch sử lập pháp liên quan đến vấn đề dân Việt Nam hình thành từ lâu, nhiên đánh dấu bước phát triển kể Bộ luật Dân Việt Nam ban hành (Bộ luật dân năm 1995), tiếp tục bổ sung qua Bộ luật Dân Đặc biệt kì họp thứ 10 – Khóa XIII, Quốc hội thông qua Bộ luật dân năm 2015, thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2017 Xét phạm vi vấn đề liên quan đến giao dịch dân vô hiệu, có thấy so với Bộ luật dân 2005, Bộ luật Dân năm 2015 có nhiều điểm mới, tiến bộ, thể cách đầy đủ với tính chất luật chung định hướng cho việc xây dựng văn pháp luật điều chỉnh quan hệ dân đặc thù, xử lí hầu hết bất cập Bộ luật Dân hành, giải phần lớn vướng mắc thực tiễn sống Để tạo chế pháp lý điều chỉnh giao dịch dân linh hoạt hơn, hạn chế rủi ro pháp lý tuyên bố vô hiệu cách tùy tiện, tôn trọng tự ý chí chủ thể Bộ luật dân 2015 sửa đổi bổ sung số nội dung điều kiện có hiệu lực giao dịch dân sự, đường lối giải giao dịch dân vô hiệu, thời hiệu tuyên bố giao dịch dân vô hiệu Để từ áp dụng, giải tốt giao dịch dân C PHẦN KẾT LUẬN: Từ điều phân tích thấy rằng, sống, tình nhiều diễn theo hướng hết xức phức tạp, đòi hỏi người giải phải có nhìn thấu đáo, công bằng, quan trọng am hiểu, nắm vững pháp luật Sự đa dạng vấn đề thực tiễn đặt yêu cầu không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, Việt Nam, điều thực thông qua việc sửa đổi, sung Luật, Bộ luật để phù hợp với thực tiễn qua giai đoạn lịch sử Nhìn cách khách quan thấy, dù hay nhiều Bộ luật sau có điểm tích cực, khắc phục phần hạn chế Bộ luật trước Mặc dù, nhìn nhận cách trung thực tính hoàn bị Luật tương đối với tiếp thu, sang tạo, phát triển, hoàn toàn đặt niềm tin vào tính sát hợp ngày cao sát hợp với thực tiễn, đặc biệt lĩnh vực vốn phức tạp lĩnh vực dân Danh mục tài liệu tham khảo [1] Bộ luật Dân năm 2005, Nxb Chính trị quốc gia, 2014; [2] Bộ luật Dân năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, 2016; [3] Đỗ Văn Đại, Bình luận khoa học Những điểm Bộ luật Dân năm 2015, Nxb Hồng Đức, 2016 MỤC LỤC: Trang A PHẦN MỞ ĐẦU:………………………………………………… …1 B PHẦN NỘI DUNG:……………………………………………… ….1 I Giao dịch dân vô hiệu điều kiện có hiệu lực :…………… …… Giao dịch dân sự:……………… ………………………………………2 Điều kiện giao dịch dân có hiệu lực:……………………….…………2 II Giao dịch dân vô hiệu:…………………………………… …………5 Khái niệm:………… ……………………………………………………5 Đặc điểm:…………………………………………………………………6 Các loại giao dịch dân vô hiệu so sánh với BLDS 2005:……….….7 III Hậu pháp lý giao dịch dân so sánh với BLDS 2005:… …13 IV Đánh giá:………………………………………… ……………….… 17 C PHẦN KẾT LUẬN:…………………………………… …………….18 ... đích theo mong muốn người tham gia giao dịch Đặc điểm giao dịch dân vô hiệu Giao dịch dân vô hiệu giao dịch vi phạm điều kiện có hiệu lực giao dịch dân Đó điều kiện: điều kiện lực chủ thể, điều kiện. .. giao dịch dân vô hiệu Giao dịch dân vô hiệu phần (Điều 130 BLDS 2015) Giao dịch dân vô hiệu phần phần nội dung giao dịch dân vô hiệu không ảnh hưởng đến hiệu lực phần lại giao dịch Tóm lại, điều. .. nước II Giao dịch dân vô hiệu: Khái niệm giao dịch dân vô hiệu: Theo từ điển Tiếng việt, vô hiệu tức hiệu lực Theo điều 122 BLDS 2015 Giao dịch dân điều kiện quy định điều 117 Bộ luật vô hiệu,
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận điều kiện giao dịch dân sự vô hiệu theo BLDS 2015, tiểu luận điều kiện giao dịch dân sự vô hiệu theo BLDS 2015,

Từ khóa liên quan