đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện thường tín – thành phố hà nội

116 428 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 11:55

MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế 1.1.1 Khái quát đất đai 1.1.2 Khái quát quỹ đất tổ chức 1.1.3 Phân loại tổ chức sử dụng đất, quản lý đất 1.1.4 Khái niệm tổ chức kinh tế 1.1.5 Quản lý đất đai tổ chức kinh tế giao đất, cho thuê đất 1.2 Cơ sở pháp lý công tác giao đất, cho thuê đất 1.2.1 Luật Đất đai 1.2.2 Các văn hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 1.3 Tổng quan quản lý đất đai giới Việt Nam 1.3.1 Trên giới 1.3.2 Ở Việt Nam 16 1.4 Tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế Nhà nước giao đất, cho thuê đất 1.4.1 Hiện trạng sử dụng đất nước năm 2013 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 25 25 Page iii 1.4.2 Hiện trạng sử dụng đất tổ chức nước năm 2013 28 1.4.3 Thực trạng quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế nước 30 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Nội dung nghiên cứu 34 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Thường Tín 34 2.1.2 Tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn huyện Thường Tín 34 2.1.3 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Thường Tín 35 2.1.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Thường Tín 35 2.2 Phương pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 35 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 36 2.2.3 Phương pháp phân tích, tổng hợp xử lý tài liệu, số liệu 36 2.2.4 Phương pháp đánh giá 36 2.2.5 Phương pháp so sánh 37 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 38 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Thường Tín 38 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên cảnh quan môi trường 38 3.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 42 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội môi trường 52 3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn huyện Thường Tín 54 3.2.1 Công tác quản lý đất đai 54 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất đai năm 2014 địa bàn huyện Thường Tín 59 3.2.3 Đánh giá chung tình hình quản lý sử dụng đất huyện Thường Tín 65 3.3 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Thường Tín Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 65 Page iv 3.3.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Thường Tín phân theo đối tượng sử dụng 65 3.3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế 69 3.3.3 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế điều tra địa bàn huyện Thường Tín 81 3.3.4 Đánh giá chung tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế điều tra 3.3.5 Nguyên nhân tồn hạn chế 88 89 3.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Thường Tín 90 3.4.1 Giải pháp sách pháp luật 90 3.4.2 Giải pháp kinh tế 91 3.4.3 Giải pháp khoa học kỹ công nghệ 92 3.4.4 Các giải pháp khác 93 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 Kết luận 95 Kiến nghị 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 99 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GTSX Giá trị sản xuất QSDĐ Quyền sử dụng đất SXKD Sản xuất kinh doanh TCKT Tổ chức kinh tế TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Uỷ ban nhân dân Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang 1.1 Hiện trạng sử dụng đất nước năm 2013 26 1.2 Hiện trạng sử dụng đất nước phân theo vùng năm 2013 27 3.1 Tăng trưởng kinh tế huyện Thường Tín giai đoạn 2011-2014 43 3.2 Chuyển dịch cấu kinh tế huyện Thường Tín giai đoạn 2011 2014 44 3.3 Biến động dân số huyện Thường Tín giai đoạn 2011-2014 47 3.4 Hiện trạng sử dụng đất huyện Thường Tín năm 2014 60 3.5 Hiện trạng sử dụng đất phát triển hạ tầng huyện Thường Tín năm 2014 61 3.6 Biến động diện tích đất huyện Thường Tín giai đoạn 2011 – 2014 64 3.7 Hiện trạng sử dụng đất huyện Thường Tín phân theo đối tượng sử dụng quản lý 3.8 66 Số lượng tổ chức kinh tế chia theo thành phần kinh tế địa bàn huyện Thường Tín 69 3.9 Hiện trạng sử dụng đất tổ chức kinh tế huyện Thường Tín 70 3.10 Hiện trạng sử dụng đất tổ chức kinh tế phân theo đơn vị hành 3.11 71 Tình hình giao đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Thường Tín 3.12 72 Tình hình thuê đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Thường Tín 3.13 73 Tình hình công nhận quyền sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Thường Tín 3.14 73 Tình hình sử dụng đất mục đích giao, cho thuê tổ chức kinh tế 3.15 74 Tình hình sử dụng đất không mục đích giao, thuê tổ chức kinh tế Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 75 Page vii 3.16 Tình hình đất giao chưa lấp đầy tổ chức kinh tế 3.17 78 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Thường Tín 3.18 79 Hiện trạng sử dụng đất tổ chức kinh tế tổng hợp từ số liệu điều tra 3.19 82 Tình hình sử dụng đất mục đích tổ chức kinh tế điều tra 3.20 83 Tình hình sử dụng đất không mục đích tổ chức kinh tế điều tra 3.21 84 Tình hình cho thuê, cho mượn trái phép diện tích đất tổ chức kinh tế điều tra 3.22 86 Tình hình sử dụng đất vào mục đích khác tổ chức kinh tế điều tra 3.23 87 Tình hình đất giao chưa lấp đầy tổ chức kinh tế điều tra Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 88 Page viii DANH MỤC CÁC HÌNH STT Tên hình Trang 1.1 Cơ cấu loại đất năm 2013 nước 27 1.2 Cơ cấu sử dụng đất phân theo vùng nước năm 2013 28 3.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Thường Tín phân theo đối tượng sử dụng quản lý năm 2014 3.2 68 Tỷ lệ diện tích đất giao, cho thuê loại hình TCKT địa bàn huyện Thường Tín năm 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 70 Page ix MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá quốc gia Sử dụng có ý nghĩa định tới thành bại kinh tế ổn định trị, phát triển xã hội trước mắt lâu dài Vì việc quản lý sử dụng nguồn tài nguyên vào việc phát triển kinh tế xã hội cách khoa học, tiết kiệm đạt hiệu cao vô quan trọng có ý nghĩa to lớn Ở nước ta, “đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý” (Theo Điều Luật Đất đai năm 2013), “Đất đai tài nguyên đặc biệt quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, quản lý theo pháp luật Tổ chức, cá nhân Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất Người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất, thực quyền nghĩa vụ theo quy định luật Quyền sử dụng đất pháp luật bảo hộ” (Theo Điều 54 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013) Hiện quỹ đất tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất lớn Tuy nhiên diện tích quản lý chưa chặt chẽ, hiệu thấp, để xảy nhiều tiêu cực như: bỏ hoang không sử dụng thời gian dài, sử dụng không diện tích, không mục đích, bị lấn chiếm, chuyển nhượng, cho thuê trái phép, chưa sử dụng,… Trong việc quản lý đất đai tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 kiểm kê quỹ đất quản lý, sử dụng tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất Đây việc làm có ý nghĩa thiết thực việc tăng cường vai trò quản lý Nhà nước nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng đất đai nói chung diện tích đất giao cho tổ chức quản lý sử dụng nói riêng Thường Tín huyện nằm phía Nam thành phố Hà Nội, có diện tích 127,38 km2 dân số 236.285 người Hiện Thường Tín có thị trấn 28 xã, với vị trí thuận lợi nguồn lực sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội huyện Với định hướng quy hoạch chung thành phố Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page huyện Thường Tín phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thương mại, cụ thể phát triển làng nghề theo hướng đại hóa cụm công nghiệp, Thường Tín ngày chuyển thay đổi theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Vì để giải vấn đề sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý thúc đẩy kinh tế phát triển, vấn đề đặt phải đánh giá hiệu sử dụng đất phi nông nghiệp nói chung đất tổ chức kinh tế nói riêng địa bàn huyện đảm bảo bền vững có hiệu đơn vị đất đai Xuất phát từ thực tiễn khách quan đó, việc nghiên cứu đề tài “Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội” cần thiết Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng công tác quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội - Đề xuất giải pháp quản lý nhằm sử dụng tiết kiệm, có hiệu quỹ đất giao cho tổ chức kinh tế Đối tượng nghiên cứu - Quỹ đất tổ chức kinh tế Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Thường Tín - Các tổ chức kinh tế sử dụng đất địa bàn huyện Thường Tín - Các văn pháp lý liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất tổ chức kinh tế Phạm vi nghiên cứu - Đề tài tiến hành địa bàn huyện Thường Tín – Thành phố Hà Nội - Các tổ chức kinh tế Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ 15/10/1993 đến 31/12/2014 địa bàn huyện Thường Tín Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế 1.1.1 Khái quát đất đai Đất đai tài nguyên thiên nhiên quý giá quốc gia yếu tố mang tính định tồn phát triển người sinh vật khác Trái đất Các Mác viết: “Đất đai tài sản mãi với loài người, điều kiện để sinh tồn, điều kiện thiếu để sản xuất, tư liệu sản xuất nông, lâm nghiệp” Bởi vậy, đất đai thì ngành sản xuất nào, người không tiến hành sản xuất cải vật chất để trì sống trì nòi giống đến ngày Trải qua trình lịch sử lâu dài người chiếm hữu đất đai biến đất đai từ sản vật tự nhiên thành tài sản cộng đồng, quốc gia Luật Đất đai năm 1993 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ghi: “Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng.Trải qua nhiều hệ, nhân dân ta tốn bao công sức, xương máu tạo lập, bảo vệ vốn đất đai ngày nay!” Tại Điều 53 Chương III Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 2013) quy định: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác tài sản Nhà nước đầu tư, quản lý tài sản công thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý” Có thể thấy việc quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất đai mục đích, hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái phát huy tối đa nguồn lực đất đai, góp phần thúc đẩy trình phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá Theo Luật Đất đai năm 2013 (Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 2013), số khái niệm liên quan đến tổ chức quản lý, sử dụng đất hiểu sau: Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 1) Huyện Thường Tín có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội theo hướng công nghiệp hoá đại hoá Tổng diện tích tự nhiên huyện 12.738,64 Huyện Thường Tín có 166 TCKT sử dụng đất chủ yếu doanh nghiệp, công ty hợp tác xã 2) Kết nghiên cứu thực trạng sử dụng đất TCKT Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện cho thấy: - Tổng diện tích TCKT sử dụng địa bàn huyện 371,67 ha, đạt khoảng 2,92% tổng diện tích đất toàn huyện Diện tích sử dụng tổ chức chủ yếu diện tích đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm - Nhìn chung tổ chức sử dụng đất mục đích giao, tỉ lệ tổ chức sử dụng đất không mục đích, cho mượn đất trái phép không nhiều Cụ thể có 12/166 TCKT (chiếm 7,23%) vi phạm, đó: + Sử dụng không mục đích giao, cho thuê 12/166 tổ chức chiếm 7,23% tổng số tổ chức với diện tích vi phạm 30,42 ha; + Cho thuê, cho mượn trái phép 05/166 tổ chức, chiếm 3,01% tổng số tổ chức với diện tích vi phạm 24,69 ha; + Sử dụng đất vào mục đích khác 03/166 tổ chức, chiếm 1,81% tổng số tổ chức với diện tích vi phạm 1,19 + Đất giao chưa lấp đầy 05/166 tổ chức, chiếm 3,01% tổng số tổ chức với diện tích vi phạm 4,54 - Trong 166 TCKT sử dụng đất có 79 tổ chức cấp GCNQSDĐ, đạt 47,59% số tổ chức cần cấp giấy, diện tích cấp 160,57 ha, đạt 42,64% diện tích sử dụng TCKT - Ngoài ra, qua tổng hợp số liệu từ điều tra thực tế 60/166 tổ chức địa bàn huyện Đã phát 06 tổ chức sử dụng đất không mục đích, cụ thể: + Công ty CP kim loại Á châu, Công ty VINAFICO, Công ty TNHH Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 95 thương mại & sản xuất Hoàng Sơn cho thuê lại trái phép 100% diện tích đất mà tổ chức quản lý sử dụng (4,39/4,39 ha); + Công ty TNHH Thành Phát sử dụng 0,02ha diện tích cho thuê để làm nhà ở, chiếm 1,28% diện tích quản lý sử dụng (1,56ha); + Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật CIG hạn chế lực tài nên chưa lấp đầy 1,06 diện tích cho thuê, chiếm 52,74% diện tích quản lý sử dụng (2,01ha); + Trường Cao đẳng kỹ thuật – công nghệ Bách Khoa với 2,2ha diện tích sử dụng không mục đích, chiếm 100% diện tích quản lý sử dụng Trong có 0,17 diện tích sử dụng vào mục đích SXKD 2,03 diện tích chưa lấp đầy 3) Qua nghiên cứu tổng hợp thấy việc sử dụng đất TCKT địa bàn huyện Thường Tín chấp hành pháp luật đất đai Chỉ số tổ chức sử dụng đất không mục đích giao Để khắc phục tình trạng cần phải thực đồng giải pháp sau: Ban hành sách pháp luật phù hợp với thực tiễn có quy định cụ thể để hướng dẫn TCKT thực hiện; Đầu tư kinh phí để thực quy hoạch chi tiết, thẩm định khả tài nhà đầu tư; Đầu tư xây dựng sở liệu địa hoàn thiện để đảm bảo việc cung cấp thông tin kịp thời, xác nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý Nhà nước đất đai; Tăng cường công tác tra, kiểm tra; công tác tuyên truyền phổ biến sách pháp luật Kiến nghị - Cần xây dựng khung pháp lý cụ thể tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thực quyền nghĩa vụ giao, thuê đất nhằm hạn chế tiêu cực sử dụng đất, đồng thời sử dụng có hiệu bền vững - Đối với tổ chức sử dụng đất sai mục đích giao bị thu hồi đất, không cấp GCNQSDĐ thu hồi tài sản tạo từ việc chuyển nhượng QSDĐ trái pháp luật - Cần xây dựng sở liệu địa hoàn thiện để đảm bảo việc cung Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 96 cấp thông tin kịp thời, xác nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý Nhà nước đất đai TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2007) Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2007 Bộ Tài nguyên Môi trường việc hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2009) Kết kiểm kê quỹ đất năm 2008 tổ chức quản lý, sử dụng Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) Kinh nghiệm nước quản lý pháp luật đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Số liệu thống kê đất đai năm 2014 Nguyễn Đình Bồng, Lê Thanh Khuyến, Vũ Văn Phúc Trần Thị Minh Châu (2012) Quản lý Đất đai Việt Nam 1945-2010, Nxb Chính trị Quốc gia Chính phủ (1996) Nghị định số 85/CP Quy định việc thi hành pháp lệnh quyền nghĩa vụ tổ chức nước Nhà nước giao đất, cho thuê đất Chỉ thị số 245/TTg ngày 22 tháng năm 1996 Chính phủ (1999) Nghị định số 17/1999/NĐ-CP thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất chấp, góp vốn giá trị quyền sử dụng đất Chính phủ (2001) Nghị định số 79/2001/NĐ sửa đổi, bổ sung số điều nghị định số 17/1999/NĐ- CP ngày 19/03/1999 Chính phủ thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất chấp, góp vốn giá trị quyền sử dụng đất Chính phủ (2004) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Hà Nội 10 Chính phủ (2007) Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg kiểm kê quỹ đất quản lý sử dụng tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất 11 Chính phủ (2009) Nghi định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất 12 Nguyễn Hải Đương (2012) Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn thị xã Sơn Tây – Thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội 13 Phạm Minh Giáp (2013) Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Mê Linh – Thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội 14 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1992) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 97 15 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1993) Luật Đất đai, Nxb Chính trị Quốc gia 16 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1998) Luật Đất đai, Nxb Chính trị Quốc gia 17 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003) Luật Đất đai, Nxb Chính trị Quốc gia 18 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005) Luật Đầu tư, Nxb Chính trị Quốc gia 19 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia 20 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013) Luật đất đai, Nxb Chính trị Quốc gia 21 Đặng Thái Sơn (2004) Nghiên cứu thực trạng quỹ đất công ích giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý, sử dụng đất công ích, Đề tài khoa học cấp Bộ, Viện Khoa học Đo đạc Bản đồ 22 UBND huyện Thường Tín (2008) Kết kiểm kê quỹ đất năm 2008 tổ chức quản lý, sử dụng Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ 23 UBND huyện Thường Tín (2011) Báo cáo thống kê đất đai 24 UBND huyện Thường Tín (2014a) Báo cáo thống kê đất đai 25 UBND huyện Thường Tín (2014b) Niên giám thống kê 26 UBND huyện Thường Tín (2014c) Báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 98 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 99 Phụ lục Hình ảnh minh họa cho luận văn Tổ chức kinh tế sử dụng đất mục đích, tiến độ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 100 TCKT sử dụng đất không mục đích Nhà nước giao đất, cho thuê đất Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 101 TCKT giao đất, cho thuê đất chưa lấp đầy Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 102 Phụ lục Các tổ chức kinh tế Nhà nước giao đát, cho thuê đất điều tra địa bàn huyện Thường Tín Hình thức giao sử dụng đất STT Tên tổ chức kinh tế Bưu điện huyện Thường Tín Bưu điện Tía Chi nhánh Công ty Dầu khí Đài Hải Công ty TNHH bao bì Việt Thắng Công ty CP Đầu Tư Thái Việt Công ty CP Dược phẩm Hà Tây Công ty CP Dược Phẩm Thường Tín Công ty CP kim loại Á châu Công ty CP sữa sức sống Việt Nam 10 Công ty CP tư vấn thiết kế xây lắp CDS 11 Công ty VINAFICO 12 13 14 15 16 Công ty CP xây lắp khí Cầu Đường Trạm điện Tía 110 kV Công ty Dược phẩm Trung ương I Công ty gốm xây dựng Đại Thanh Công ty khai thác công Địa Thị Trấn Thường Tín Mục đích đất giao Dịch vụ bưu viễn thông Dịch vụ bưu viễn thông Tổng diện tích quản lý, sử dụng (ha) Giao đất Giao không thu tiền Thuê đất Giao có thu tiền Thuê đất trả tiền lần Thuê đất trả tiền hàng năm Diện tích sử dụng mục đích 61 61 61 189 189 189 Phố Ga, Thị trấn Thường Tín Cụm CN Gas Lưu Xá, xã Quất Động Cụm CN Liên Phương, xã Liên Phương 5.827 5.827 5.827 SX bao bì, giấy cao cấp, nhựa dân dụng 30.405 30.405 30.405 Xã Thắng Lợi Trung tâm dạy nghề 42.395 42.395 42.395 Số 19 Trần Phú, Thị trấn Thường Tín Số 08 Tiểu Khu Nguyễn Du, Thị Trấn Thường Tín Cụm CN Hà Bình Phương, xã Hà Hồi Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình Xã Thắng Lợi Cụm CN Quất Động, xã Quất Động Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình xã Tô Hiệu Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình XD trạm nạp gas SX thuốc y tế 496 496 496 Kinh Doanh Thuốc Tân Dược 191 191 191 Sản Xuất Thép Không Gỉ 5.007 5.007 Sản xuất sữa 4.901 4.901 4.901 Lắp ráp điều hòa, chế biến nông lâm sản, SXKD đồ gỗ 69.802 69.802 69.802 SX thép 31.188 31.188 7.471 7.471 SX khí đường sắt 5.652 SX buôn bán thuốc y tế 5.652 31.188 7.471 5.652 30.306,3 30.306,3 54.571 54.571 SX gạch Tuynel 54.571 Tiểu Khu Nguyễn Du, Xây dựng khai thác 22.976 103 22.976 Tình hình sử dụng đất Diện tích đất sử Diện dụng vào mục tích đất đích khác cho Diện thuê lại tích Diện trái làm tích đất pháp nhà SXKD luật 5.007 30.306,3 xã Thống Nhất ĐVT: m2 22.976 Diện tích đất chưa lấp đầy Hình thức giao sử dụng đất STT Tên tổ chức kinh tế trình Thủy Lợi Hồng Vân 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Công ty Liên doanh TNHH crown Hà nội Công ty TNHH Cơ Khí Trường Xuân Công ty TNHH Cường Thịnh Công ty TNHH Kết cấu thép MitSui Thăng Long Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật CIG Công ty TNHH kỹ thuật Đức Sơn Doanh nghiệp tư nhân Phương Đông Công ty TNHH Nhà máy Bia Châu Á - Thái Bình Dương (APB Hà Nội) Công ty TNHH Nhật Thắng Doanh Nghiệp Tư Nhân Huyền Linh Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Nông Nghiệp I Trại giống lúa Thường Tín - Công ty CP giống trồng Thủ đô Công ty CP xây dựng dịch vụ ĐTLĐ Oleco Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Và Thương Mại Đức Thành Công Ty TNHH Ngân Địa Thị trấn Thường Tín Mục đích đất giao Tổng diện tích quản lý, sử dụng (ha) Giao đất Giao không thu tiền Thuê đất Giao có thu tiền Thuê đất trả tiền lần Thuê đất trả tiền hàng năm Diện tích sử dụng mục đích 42.214 42.214 42.214 Cụm CN Hà Bình Phương, xã Hà Hồi Cụm CN Quất Động, xã Quất Động 8.882,1 8.882,1 8.882,1 10.000 10.000 10.000 xã Quất Động SX kinh doanh thép 30.700 xã Văn Bình Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình xã Văn Bình Kinh doanh xe nâng, máy phát điện Nhà máy dây chuyền mạ SX kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ xã Vân Tảo Sản xuất phân phối sản phẩm bia Cụm CN Duyên Thái, xã Duyên Thái Thủ công mỹ nghệ xã Ninh Sở thôn Văn Xá, xã Nhị Khê Diện tích đất chưa lấp đầy công trình Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Kinh doanh thiết bị khí, xây dựng SX trang thiết bị điện bao bì ngành y tế Thị Trấn Thường Tín Tình hình sử dụng đất Diện tích đất sử Diện dụng vào mục tích đất đích khác cho Diện thuê lại tích Diện trái làm tích đất pháp nhà SXKD luật Kinh Doanh Vật liệu Gỗ Kinh Doanh Giống Cây Trồng Trong Nông Nghiệp xã Hòa Bình Sản xuất kinh doanh giống hạt giống xã Duyên Thái 30.700 30.700 20.133,6 20.133,6 9.500 10.007,2 10.007,2 10.007,2 6.952 6.952 6.952 300.000 300.000 300.000 37.350 37.350 37.350 11.647 11.647 11.647 7.444 7.444 7.444 610.302 610.302 610.302 Xưởng sửa chữa X15 đào tạo lao động 7.460 7.460 7.460 Cụm CN Duyên Thái, xã Duyên Thái Sản Xuất Bao Bì Giấy 6.410 6.410 6.410 Cụm CN Duyên Thái, Sản Xuất Dây Cáp Điện 10.450 10.450 10.450 104 10.633.6 Hình thức giao sử dụng đất STT Tên tổ chức kinh tế Xuyến 32 33 34 35 36 37 38 39 Giao có thu tiền Thuê đất trả tiền lần Thuê đất trả tiền hàng năm Diện tích sử dụng mục đích xã Duyên Thái Đường dây Trạm 500kV Hà TĩnhThường Tín Cụm Cn Hà Bình Phương, xã Văn Bình XD sở hạ tầng 416.242 416.242 416.242 thôn Văn Giáp, xã Văn Bình Vận Tải Hàng Hoá 14.839 14.839 14.839 15.679,4 15.679,4 15.519,4 10.002,8 10.002,8 10.002,8 Chế tạo khí 6.000 6.000 6.000 SX nhữa phủ nhôm 5.150 5.150 5.150 Cụm CN Gas Lưu Xá, xã Quất Động Kinh doanh gas, khí đốt 13.204 13.204 13.204 Cụm CN Hà Bình SX ống thép Inox công 7.014,9 7.014,9 7.014,9 Công ty TNHH đầu tư & phát triển DIA Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Du Lịch Hưng Thịnh Công Ty TNHH An Thịnh 45 Giao không thu tiền Thuê đất xã Văn Bình 41 44 Giao đất BQLDA Công ty Điện miền Bắc Công Ty TNHH Thành Phát 43 Tổng diện tích quản lý, sử dụng (ha) Công Ty CP Sản Xuất, Thương Mại Và Vận Tải Nhật Minh Công ty TNHH thương mại & sản xuất Hoàng Sơn Công Ty Dược Phẩm Mê Linh Công Ty CP Chế Tạo Máy Biến Thế Điện Lực Hà Nội Ban Quản lý lưới điện Công ty Điện lực 40 42 Địa Mục đích đất giao Công ty TNHH khí xây dựng Phúc Sơn Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hoàn Thiện Công ty TNHH Thương mại phát triển gas Thăng Long Công Ty TNHH Quốc Tế Tình hình sử dụng đất Diện tích đất sử Diện dụng vào mục tích đất đích khác cho Diện thuê lại tích Diện trái làm tích đất pháp nhà SXKD luật Cụm CN Duyên Thái, xã Duyên Thái SX chế tạo sản phẩm từ thép không rỉ xã Duyên Thái SX dây cáp điện xã Duyên Thái Sản Xuất Dược Thực Phẩm Chức Năng Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình Sản Xuất Chế Tạo Máy Biến áp xã Văn Bình xã Văn Bình Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình Cụm CN Quất Động, xã Quất Động Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình XD xưởng SX, lắp ghép nhà công nghiệp, dịch vụ vận tải kho hàng Buôn Bán Hàng Điện Tử, Điện Lạnh 10.000 10.000 10.000 7.672 7.672 10.583 10.583 10.583 5.000 5.000 5.000 7.672 11.090,19 11.090,19 11.090,19 75.558 75.558 75.558 105 160 Diện tích đất chưa lấp đầy Hình thức giao sử dụng đất STT Tên tổ chức kinh tế Sao Việt 46 47 48 49 50 51 Đài viễn thông Thường Tín Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ Nhà ga Thường Tín Trạm vật tư kỹ thuật kỹ thuật nông nghiệp Thường Tín Doanh nghiệp tư nhân Hải Đức Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Thường Tín Địa Phương, xã Hà Hồi nghiệp Thị trấn Thường Tín Viễn thông, tin tức Cụm CN Liên Phương, xã Liên Phương Thị trấn Thường Tín SX KD thiết bị điện VLXD Vận tải đường sắt thôn Cao Xá, xã Dũng Tiến Vật tư nông nghiệp xã Văn Bình SX phụ tùng xe máy Thị trấn Thường Tín 52 Công ty CP Thành Đô xã Quất Động 53 Trường Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa xã Văn Bình 54 Xí nghiệp Đồng Lợi 55 Công Ty CP Tân Hưng 56 Ga Tía Công ty CP quản lý xây dựng GTVT Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đức Lương Chi cục kiểm lâm Thường Tín Công Ty TNHH Đức Trọng 57 58 59 60 Mục đích đất giao thôn Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên Cụm CN Hà Bình Phương, xã Hà Hồi Phố Tía, xã Tô Hiệu thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu Cụm CN Quất Động, xã Quất Động xã Minh Cường xã Vạn Điểm Tổng Giao đất Tổng diện tích quản lý, sử dụng (ha) Giao không thu tiền 699,75 Giao có thu tiền Thuê đất trả tiền lần Thuê đất trả tiền hàng năm 699,75 Diện tích sử dụng mục đích 53.670 53.670 12.926,3 12.926,3 12.926,3 150 150 150 5.080 5.080 2.024 5.080 2.024 5.000 5.000 22.007 22.007 Xây Dựng 18.097 18.097 18.097 Sản Xuất Bao Bì Pp 5.453,2 5.453,2 5.453,2 Vận tải đường sắt Xây Dựng Sơ chế, kinh doanh hàng lông vũ Xây dựng trụ sở làm việc Nhà máy cung cấp nước 10.569,1 10.569,1 4.850 5.000 1.813 106 20.257 1.750 30.890,6 5.000 1.813 3.404 151.839,34 1.750 4.850 5.000 2.190.168,84 5.000 10.569,1 4.850 1.813 Diện tích đất chưa lấp đầy 699,75 53.670 2.024 SX kinh doanh đồ gỗ, nội thất Trường Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Thuê đất Tình hình sử dụng đất Diện tích đất sử Diện dụng vào mục tích đất đích khác cho Diện thuê lại tích Diện trái làm tích đất pháp nhà SXKD luật 4.850 30.700 3.404 3.404 2.002.779,5 2.113.501,2 43.867 160 ... chức sử dụng đất, quản lý đất (còn gọi đối tượng sử dụng, quản lý đất) tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đất sử dụng, Nhà nước giao đất để quản. .. quỹ đất giao cho tổ chức kinh tế Đối tượng nghiên cứu - Quỹ đất tổ chức kinh tế Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Thường Tín - Các tổ chức kinh tế sử dụng đất địa bàn huyện Thường Tín. .. nhiên, kinh tế - xã hội huyện Thường Tín 34 2.1.2 Tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn huyện Thường Tín 34 2.1.3 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế địa bàn huyện Thường Tín
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện thường tín – thành phố hà nội , đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện thường tín – thành phố hà nội , đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện thường tín – thành phố hà nội

Từ khóa liên quan