Sổ tay từ vựng tiếng anh 7 thí điểm

26 3.9K 20
Sổ tay từ vựng tiếng anh 7 thí điểm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

...English BẢNG TỪ LOẠI VIẾT TẮT ĐƯỢC DÙNG TRONG SÁCH Từ loại Từ viết tắt Nghĩa Adjective Adj/a Tính từ Verb V Động từ Noun N Danh từ Adverb Adv Trạng từ Preposition Pre Giới từ Pronoun Pron Đại từ Interjection... Thán từ Possessive pronoun Poss.pro Đại từ sở hữu Query pronoun Query pro Đại từ nghi vấn Auxiliary verb Auxiliary v Trợ động từ Verb to be V to be Động từ “to be” Conjunction Conj Liên từ Modal... 15 relic (n) / 'relɪk / di tích 16 site (n) / saɪt / địa điểm 17 statue (n) / 'stætʃu: / tượng surround (v) / sə'raʊnd / bao quanh, vây quanh 19 take care of (v) / teɪ keər əv / trông nom, chăm

Ngày đăng: 16/02/2017, 19:24

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan