0

tuyển tập 45 đề thi học sinh giỏi môn hóa học 12 của các tỉnh trên cả nước có đáp án và thang điểm

377 1,752 1
  • tuyển tập 45 đề thi học sinh giỏi môn hóa học 12 của các tỉnh trên cả nước có đáp án và thang điểm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2017, 18:58

Trng THPT Sỏng Sn THI HC SINH GII CP TRNG Mụn: Húa hc 12 Nm hc: 2009 2010 (Thi gian lm bi: 180 phỳt) Cõu 1(1,5 im): 1/ Tỏch riờng cỏc cht hn hp gm SiO2, Al2O3, CuO, Fe2O3? 2/ Dung dch A cú cha cỏc ion: Na+, SO42-, NO3- v CO32- Nhn bit tng ion dung dch? 3/ Nhn bit cỏc dung dch sau: BaCl2; NH4Cl; K2S; Al2(SO4)3; MgSO4; KCl; ZnCl2 Ch dựng thờm dung dch phenolphtalein Cõu 2(1,0 im): A cú CTPT l C4H11NO2, cho A phn ng vi dung dch NaOH loóng un núng nh thy bay khớ B lm xanh quỡ m Axit húa dung dch cũn li sau phn ng vi NaOH bng H2SO4 loóng ri chng ct thu c axit C cú MC = 74 vC un núng A c D v hi nc 1/ Tỡm CTCT ca A, B, C, D? 2/ Cho bit tớnh cht húa hc c trng ca loi nhúm nh chc D v vit phn ng xy ra? Cõu 3(1,0 im): Cho hn hp cõn bng bỡnh kớn: N2O4 NO2 (1) Thc nghim cho bit: 35oC M hh = 72,45 g/mol; 45oC M hh = 66,80 g/mol a/ Hóy xỏc nh phõn li ca N2O4 mi nhit trờn b/ Tớnh hng s cõn bng Kp ca (1) mi nhit trờn ỏp sut chung ca h l atm Tr s ú cú n v khụng? Gii thớch? c/ Hóy cho bit phn ng theo chiu nghch ca (1) l thu nhit hay to nhit? Gii thớch? Cõu 4(1,0 im): t chỏy hon ton 4,4 gam sunfua ca kim loi M cú dng MS oxi d, cht rn thu c sau phn ng em ho tan va dung dch HNO3 37,8% thy nng % ca mui dung dch thu c l 41,72% Khi lm lnh dung dch ny thy thoỏt 8,08 gam mui rn Lc tỏch mui rn thy nng % ca mui dung dch nc lc l 34,7% Tỡm cụng thc ca mui rn bit M cú hoỏ tr l II v III Cõu 5(1,5 im): Cho 23,52g hn hp kim loi Mg, Fe, Cu vo 200ml dung dch HNO3 3,4M khuy u thy thoỏt mt khớ nht hi nng hn khụng khớ, dung dch cũn d mt kim loi cha tan ht, tip t t dung dch H2SO4 5M vo, cht khớ trờn li thoỏt cho n kim loi va tan ht thỡ mt ỳng 44ml, thu c dd A Ly 1/2 dd A, cho dd NaOH cho n d vo, lc kt ta, ri nung ngoi khụng khớ n lng khụng i thu c cht rn B nng 15,6g 1-Tớnh % lng mi kim loi hn hp ? 2-Tớnh nng cỏc ion (tr ion H+-, OH-) dung dch A? Cõu 6(1,5 im): t chỏy ht 2,54 gam este E ( khụng cha chc khỏc) mch h, c to t axit n chc v ru, thu c 2,688 lớt khớ CO2 (ktc) v 1,26gam nc 0,1 mol E p va vi 200 ml NaOH 1,5M to mui v ru t chỏy ton b lng ru ny c 6,72 lớt CO2 (ktc) 1/ Xỏc nh cụng thc phõn t, cụng thc cu to ca E 2/ A l axit to E Mt hn hp X gm A v ng phõn ca nú u phn ng c vi dung dch NaOH (va ), cụ cn dung dch sau phn ng c cht rn B v hn hp hi D D tỏc dng vi dung dch AgNO3/NH3 d cho 21,6 gam Ag Nung B vi NaOH rn, d iu kin khụng cú khụng khớ c hn hp hi F a F v nhit thng thỡ cú cht ngng t G cũn li hn hp khớ N G tỏc dng vi Na d sinh 1,12 lớt khớ H2 Hn hp khớ N qua Ni nung núng cho hn hp khớ P Sau phn ng th tớch hn hp khớ gim 1,12 lớt v dP/H2 = Tớnh lng cỏc cht X Bit rng cỏc phn ng xy hon ton, cỏc th tớch khớ o ktc Cõu 7(1,5 im): Hp cht hu c A cha C, H, O cú CTPT trựng vi CTGN un núng 7,2 gam A vi NaOH va thu c dung dch B gm cht hu c ú cú 8,2 gam hai mui natri t chỏy ht 7,2 gam A ri hp th ht sn phm chỏy vo 300 ml dd Ca(OH)2 0,5M thy tỏch gam kt ta v dung dch sau phn ng cú lng tng 7,8 gam so vi dung dch ban u 1/ Tỡm CTPT v CTCT ca A bit A cú p cis-trans? 2/ Tớnh lng Ag thu c cho B phn ng vi AgNO3 d NH3? Cõu 8(1,0 im): 1/ Nhn bit dung dch NH4HCO3, NaAlO2, C6H5ONa v cht lng C2H5OH, C6H6, C6H5NH2 m ch dựng thuc th? 2/ Hai mui natri ca cựng mt axit lm i mu khỏc i vi giy qu tớm, to kt ta trng vi nc vụi v to kt ta vng vi dung dch AgNO3 l nhng mui no? Vit cỏc phng trỡnh phn ng chng minh Cho: C = 12; H = 1; O = 16; Fe = 56; Ca = 40; N = 14; Ag = 108; S = 32 Thớ sinh khụng dựng bt c ti liu no k c BTH cỏc nguyờn t húa hc HT P N THI HSG CP TRNG MễN: HểA HC 12 NI DUNG Cõu 1(1,5 im): 1/ Tỏch riờng cỏc cht hn hp gm SiO2, Al2O3, CuO, Fe2O3? 2/ Dung dch A cú cha cỏc ion: Na+, SO42-, NO3- v CO32- Nhn bit tng ion dung dch? 3/ Nhn bit cỏc dung dch sau: BaCl2; NH4Cl; K2S; Al2(SO4)3; MgSO4; KCl; ZnCl2 Ch dựng thờm dung dch phenolphtalein Gii 1/ S tỏch: SiO Al2 O SiO + HCl NaAlO CuO Fe O im AlCl3 + CO Al(OH)3 Al2 O + NaOH du CuCl2 FeCl3 Cu Cu(OH)2 Fe(OH)3 CuO Fe O + CO Cu Fe CuO + HCl 0,25 FeCl2 + P xy ra: Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O Fe2O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2O CuO + 2HCl CuCl2 + H2O AlCl3 + 4NaOH NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O CuCl2 + 2NaOH Cu(OH)2 + 2NaCl FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl NaAlO2 + CO2 + 2H2O NaHCO3 + Al(OH)3 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O 2/ + Nhỳng a Pt vo A ri t trờn ngn la ốn cn, nu mu ngn la t xanh nht chuyn sang vng thỡ A cú Na+ + Cho BaCl2 d vo A thu c kt ta B v dd C Cho B p vi HCl d nu kt ta tan mt phn v cú khớ khụng mu bay thỡ chng t B cú BaSO4 v BaCO3 A cú SO42- v CO32- Cho ng thi Cu v H2SO4 loóng vo C nu thy khớ khụng mu húa nõu khụng khớ bay thỡ suy A cú NO3- 3/ Dựng phenolphtalein thỡ ch cú K2S lm PP húa , dựng K2S p vi cỏc cht cũn li thỡ Al2(SO4)3: va cú va cú 2Al3+ + 3S2- + 6H2O 2Al(OH)3 + 3H2S MgSO4: cú v cú Mg2+ + S2- + 2H2O Mg(OH)2 + H2S ZnCl2: cú trng l ZnS 0,25 0,25 0,25 0,25 NH4Cl un núng cú khớ amoniac bay ra: NH4+ + S2- NH3 + HS- + Dựng NH4Cl nhn Mg(OH)2 vỡ nú tan NH4+ cũn Al(OH)3 thỡ khụng Mg(OH)2 + 2NH4+ Mg2+ + 2NH3 + 2H2O 0,25 + Dựng MgSO4 nhn BaCl2 vỡ to trng + Cũn li l KCl Cõu 2(1,0 im): A cú CTPT l C4H11NO2, cho A phn ng vi dung dch NaOH loóng un núng nh thy bay khớ B lm xanh quỡ m Axit húa dung dch cũn li sau phn ng vi NaOH bng H2SO4 loóng ri chng ct thu c axit C cú MC = 74 vC un núng A c D v hi nc 1/ Tỡm CTCT ca A, B, C, D? 2/ Cho bit tớnh cht húa hc c trng ca loi nhúm nh chc D v vit phn ng xy ra? Gii 1/ + A cú dng RCOOH3N-R C cú dng RCOOH = 74 C l C2H5COOH A l C2H5COO-H3N-CH3 B l CH3-NH2 + Do un núng A c D v nc nờn D l C2H5-CO-NH-CH3 + P xy ra: C2H5COO-H3N-CH3 + NaOH C2H5COONa + CH3NH2 + H2O 2C2H5COONa + H2SO4 2C2H5COOH + Na2SO4 2/ Do D cú nhúm amit phõn t nờn tớnh cht c trng ca D l p thy phõn mụi trng axit hoc baz: H + OHC2H5-CO-NH-CH3 + H2O C2H5COOH + CH3NH2 Sau ú axit hoc amin s p vi xt Cõu 3(1,0 im): Cho hn hp cõn bng bỡnh kớn: N2O4 NO2 (1) Thc nghim cho bit: 35oC M hh = 72,45 g/mol; 45oC M hh = 66,80 g/mol a/ Hóy xỏc nh phõn li ca N2O4 mi nhit trờn b/ Tớnh hng s cõn bng Kp ca (1) mi nhit trờn ỏp sut chung ca h l atm (ly ti ch s th ba sau du phy) Tr s ú cú n v khụng? Gii thớch? c/ Hóy cho bit phn ng theo chiu nghch ca (1) l thu nhit hay to nhit? Gii thớch? Gii a/ + Gi s ban u cú mol N2O4; gi l s mol N2O4 phõn li cng chớnh l phõn li, ta cú: 2NO2 N2O4 B: Phõn li: C bng: 1- 92(1 ) 46.2 92 92 M = = Do ú ta cú: M + 350C: M = 72,45 = 0,2698 = 26,98% + 450C: M = 66,80 = 0,3772 = 37,72% 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 b/ Kp = PNO + Ta cú: KP = Kp ca (1) cú n v ca ỏp sut l atm PN 2O4 PNO2 = PNO PN 2O4 = n NO2 nhh P = P v PN 2O4 = n N 2O4 nhh P = P 4. P Do ú ta cú: 0,25 0,25 + 35 C: = 0,2698 KP = 0,324 atm + 450C: = 0,3772 KP = 0,664 atm 0,25 o o c/ Theo kt qu trờn ta thy tng nhit t 35 C n 45 C thỡ tng tc l cõn bng dch chuyn theo chiu thun chiu thun l chiu thu nhit chiu nghch l chiu phn ng to nhit Cõu 4(1,0 im): t chỏy hon ton 4,4 gam sunfua ca kim loi M cú dng MS oxi d, cht rn thu c sau phn ng em ho tan va dung dch HNO3 37,8% thy nng % ca mui dung dch thu c l 41,72% Khi lm lnh dung dch ny thy thoỏt 8,08 gam mui rn Lc tỏch mui rn thy nng % ca mui dung dch nc lc l 34,7% Tỡm cụng thc ca mui rn bit M cú hoỏ tr l II v III Gii + Gi x l s mol MS, ta cú: x(M + 32) = 4,4 (I) 2MS + 3,5O2 M2O3 + 2SO2 Mol: x 0,5x M2O3 + 6HNO3 2M(NO3)3 + 3H2O Mol: 0,5x 3x x Khi lng HNO3 = 189x lng dd HNO3 = 500x M 186 x(M 186) C% ca M(NO3)3 = = = 0,4172 (II) 500x 0,5x(2M 48) M 524 + T (I, II) ta cú: M = 56 = Fe v x = 0,05 mol + Dung dch sau p cú KL = 29 gam cha 0,05 mol Fe(NO3)3 Theo qui lut chung thỡ lm lnh mui b tỏch l mui ngm nc ú l: Fe(NO3)3.nH2O 8, 08 + S mol mui Fe(NO3)3 cũn li l: 0,05 242 18n + Khi lng dd sau tỏch mui l: 29 8,08 = 20,92 gam 8, 08 242.(0, 05 ) 242 18n C% ca mui cũn li = = 0,347 n = 20,92 cụng thc ca mui cn tỡm l: Fe(NO3)3.9H2O Cõu 5(2 im): Cho 23,52g hn hp kim loi Mg, Fe, Cu vo 200ml dung dch HNO3 3,4M khuy u thy thoỏt mt khớ nht hi nng hn khụng khớ, dung dch cũn d mt kim loi cha tan ht, tip t t dung dch H2SO4 5M vo, cht khớ trờn li thoỏt cho dn kim loi va tan ht thỡ mt ỳng 44ml, thu c dd A Ly 1/2 dd A, cho dd NaOH cho n d vo, lc kt ta, ri nung ngoi khụng khớ n lng khụng i thu c cht rn B nng 15,6g 0,25 0,25 0,25 0,25 1-Tớnh % s mol mi kim loi hn hp 2-Tớnh nng cỏc ion (tr ion H+-, OH-) dung dch A Gii Gi x, y, z l s mol Mg, Fe, Cu hn hp, ta cú : 24x + 56y + 64z = 23,52 (a) + P xy ra: 3Mg + 8H+ + 2NO3- 3Mg2+ + 2NO + H2O Fe + 4H+ + NO3- Fe3+ + NO + 4H2O + - 0,25 (1) (2) 0,25 2+ 3Cu + 8H + 2NO3 3Cu + 2NO + H2O (3) 3+ + Vỡ Cu d nờn Fe sinh (2) b p ht theo phng trỡnh: 2Fe3+ + Cu Cu2+ + 2Fe3+ (4) Phng trỡnh phn ng ho tan Cu d: 3Cu + 8H+ + 2NO3- 3Cu2+ + 2NO + H2O (5) + Nhn thy sau p (5) thỡ Mg, Fe, Cu u ht v u cho 2e s mol e cho l: 2x + 2y + 2z (*) 1 + Theo cỏc p trờn thỡ: s mol NO = s mol H+ = (0,2.3,4 + 0,044.5.2) = 0,28 4 mol s mol e nhn l: 0,28.3 = 0,84 (**) + T (* v **) ta cú: x + y + z = 0,42 (b) + T lng cỏc oxit MgO; Fe2O3; CuO, cú phng trỡnh: x y z 40 + 160 + 80 = 15,6 (c) T (a), (b), (c) x = 0,06 mol; y = 0,12 mol; z = 0,24 mol % lng: Mg = 6,12 ; Fe = 28,57 ; Cu = 65,31 0,06 2/ Tớnh nng cỏc ion dd A (tr H+, OH-) Mg2+ = = 0,246 M 0,244 Cu2+ = 0,984 M ; Fe2+ = 0,492 M ; SO42- = 0,9 M ; NO3- = 1,64 M Cõu 6(2 im): t chỏy ht 2,54 gam este E ( khụng cha chc khỏc) mch h, c to t axit n chc v ru, thu c 2,688 lớt khớ CO2 (ktc) v 1,26gam nc 0,1 mol E p va vi 200 ml NaOH 1,5M to mui v ru t chỏy ton b lng ru ny c 6,72 lớt CO2 (ktc) 1/ Xỏc nh cụng thc phõn t, cụng thc cu to ca E 2/ A l axit to E Mt hn hp X gm A v ng phõn ca nú u phn ng c vi dung dch NaOH (va ), cụ cn dung dch sau phn ng c cht rn B v hn hp hi D D tỏc dng vi dung dch AgNO3/NH3 d cho 21,6 gam Ag Nung B vi NaOH rn, d iu kin khụng cú khụng khớ c hn hp hi F a F v nhit thng thỡ cú cht ngng t G cũn li hn hp khớ N G tỏc dng vi Na d sinh 1,12 lớt khớ H2 Hn hp khớ N qua Ni nung núng cho hn hp khớ P Sau phn ng th tớch hn hp khớ gim 1,12 lớt v dP/H2 = Tớnh lng cỏc cht X Bit rng cỏc phn ng xy hon ton, cỏc th tớch khớ o ktc Gii 1/ + Khi t chỏy E ta tỡm c: C = 0,12 mol; H = 0,14 mol v O = 0,06 mol E cú dng: (C6H7O3)n 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 + Vỡ 0,1 mol E p c vi 0,3 mol NaOH E l este chc n = E l C12H14O6 + Vỡ axit to thnh E l n chc nờn ancol tng ng chc s mol ancol sinh E + NaOH l 0,1 mol Da vo p chỏy ancol ú l C3H5(OH)3 E cú dng C3H5(OO-CH=CH2)3 = glixerol triacrylat 2/ + A l CH2=CH-COOH p p c vi NaOH l HCOOCH=CH2 v este vũng (CH2)2COO hay vit khai trin nh sau: H2C C=O O + Gi s mol CH2=CH-COOH; HCOO-CH=CH2; (CH2)2COO ln lt l x, y, z ta cú: CH2=CH-COOH + NaOH CH2=CH-COONa + H2O Mol: x x HCOO-CH=CH2 + NaOH HCOONa + CH3-CHO Mol: y y y (CH2)2COO + NaOH HO-CH2-CH2-COONa mol: z z B cú mui l CH2=CH-COONa; HCOONa; HO-CH2-CH2-COONa; D cú CH3CHO v nc + Khi D p vi AgNO3/NH3: CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag Mol: y 2y 2y = 21,6/108 y = 0,1 mol + Khi nung B vi NaOH: CH2=CH-COONa + NaOH C2H4 + Na2CO3 Mol: x x HCOONa + NaOH H2 + Na2CO3 Mol: 0,1 0,1 HO-CH2-CH2-COONa + NaOH C2H5OH + Na2CO3 Mol: z z G l C2H5OH = z mol v N cú x mol etilen v 0,1 mol hiro + Khi p vi Na z = 0,1 mol + Khi N qua Ni nung núng thỡ: C2H4 + H2 C2H6 Vỡ P cú t so vi hiro l nờn hiro d x = 0,05 mol + Vy lng tng cht X l: CH2=CH-COOH = 7,2 gam; HCOO-CH=CH2 = 3,6 gam v (CH2)2COO = 7,2 gam 0,25 0,25 0,25 H2C Cõu 7(1,5 im): Hp cht hu c A cha C, H, O cú CTPT trựng vi CTGN un núng 7,2 gam A vi NaOH va thu c dung dch B gm cht hu c ú cú 8,2 gam hai mui natri t chỏy ht 7,2 gam A ri hp th ht sn phm chỏy vo 300 ml dd Ca(OH)2 0,5M thy tỏch gam kt ta v dung dch sau phn ng cú lng tng 7,8 gam so vi dung dch ban u 0,25 0,25 0,25 0,25 1/ Tỡm CTPT v CTCT ca A bit A cú p cis-trans? 2/ Tớnh lng Ag thu c cho B phn ng vi AgNO3 d NH3? Gii 1/ Khi t chỏy A cú 2TH xy ra: TH1: CO2 = CaCO3 = 0,05 mol 0,05.44 + 18.nH2O = 7,8 nH2O = 0,589 mol Ta thy s mol H2O > CO2 A no, mch h khụng tha vỡ A p c vi NaOH TH2: CO2 = 0,25 mol 0,25.44 + 18.nH2O = 7,8 nH2O = 0,1 mol nC:nH:nO = 5:4:5 A l C5H4O5 + CTCT ca A: HCOO-CH=CH-OOC-CH=O Tht vy: HCOO-CH=CH-OOC-CH=O + 2NaOH HCOONa + O=HC-CH2-OH + NaOOC-CHO Mol: 0,05 0,05 0,05 0,05 2/ Khi B p vi AgNO3/NH3 thỡ c cht u p nờn ta cú: 2HCOONa + 2AgNO3 + 4NH3 + 2H2O Na2CO3 + (NH4)2CO3 + 2NH4NO3 + 2Ag Mol: 0,05 0,1 HO-CH2-CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O HO-CH2-COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 Mol: 0,05 0,1 NaOOC- CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O NaOOC-COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 Mol: 0,05 0,1 lng Ag = 32,4 gam Cõu 8(1,0 im): 1/ Nhn bit dung dch NH4HCO3, NaAlO2, C6H5ONa v cht lng C2H5OH, C6H6, C6H5NH2 m ch dựng thuc th? 2/ Hai mui natri ca cựng mt axit lm i mu khỏc i vi giy qu tớm, to kt ta trng vi nc vụi v to kt ta vng vi dung dch AgNO3 l nhng mui no? Vit cỏc phng trỡnh phn ng chng minh 1/ Dựng dung dch HCl d: NH4HCO3: cú khớ bay NaAlO2: cú kt ta ri tan C6H5ONa: c C2H5OH: to dd ng nht C6H6: phõn lp C6H5NH2: phõn lp sau ú dn dn ng nht vỡ p vi HCl xy chm + P xy ra: 2/ NaH2PO4 v Na3PO4 tng ng lm quỡ tớm húa v xanh To kt ta vng vi AgNO3 ú l Ag3PO4 Na3PO4 + 3AgNO3 3NaNO3 + Ag3PO4 NaH2PO4 + 3AgNO3 NaNO3 + Ag3PO4 + 2HNO3 -HT - 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Văn Thắng =*= 12A5 THPT Lê Quý Đôn Hải Phòng 2009 S Giỏo dc v o to Hi Phũng THI HC SINH GII THNH PH LP 12 Nm hc 2009 2010 MễN : HO HC BNG A Chỳ ý : cú 02 trang Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu 1: (1,5 im) Phõn t AB2 cú tng s ht proton, ntron, electron l 66, ú s ht mang in nhiu hn s ht khụng mang in l 22, s ht manng in ca B nhiu hn ca A l 20 Vit cụng thc phõn t AB2 bng kớ hiu hoỏ hc ỳng Hóy xỏc nh khong cỏch gia nguyờn t iot ng phõn hỡnh hc ca C2H2I2 vi gi thit ng phõn ny cú cu to phng cho di liờn kt CI l 2,10 v C=C l 1.33 Cõu 2: (1.5 im) Tớnh nhit phn ng 250C ca phn ng sau: CO(NH2)2(r) + H2O (l) CO2 (k) + 2NH3 (k) Bittong cựng iu kin cú cỏc i lng nhit sau õy : CO(k) + H2O(h) CO2(k) +H2 (k) CO (k) + H2O (h) COCl2 (k) COCl2(k) + 2NH3(k) CO(NH2)2(r) + 2HCl Nhit to thnh HCl (k) Nhit hoỏ hi ca H2O(l) H1 = -41,13 kJ/mol H2 = -112,5 kJ/mol H3 = -201,0 kJ/mol H4 = -92,3 kJ/mol H5 = 44,01 kJ/mol Cõu 3: (1,5 im) Cõn bng ca phn ng kh CO2bng C: 2CO (k) C(r) + CO2 (k) Xy 1090K vi hng s cõn bng Kp = 10 a Tỡm hm lng khớ CO hn hp cõn bng bit ỏp sut chung ca h l 1,5atm b cú hm lng CO bng 50% v th tớch thỡ ỏp sut chung l bao nhiờu? Tớnh nng ion H+ v cỏc anion dung dch óit H2SeO3 0,1 M Cho Ka1= 3,5 x 10-8 Cõu : (1,5 im) Cho 2,7 g hn hp Cu, Mg, Al tỏc dng vi dung dch HNO3 d thu c 2,24 lớt hn hp khớ (A) gm NO v NO2 T ca hn hp khớ (A) so vi H2 l 21,4 Tớnh tng lng mui nitrat thu c sau phn ng, bit th tớch khớ o iu kin tiờu chun v phn ng khụng sinh mui NH4NO3 Văn Thắng =*= 12A5 THPT Lê Quý Đôn Hải Phòng 2009 Cõu 5: (2,0 im ) T xiclohexan v cỏc hp cht khụng vũng tu ý chon , hóy vit s iốu ch ecalin ( ) A v B l hai hrocacbon c tỏch t du m cú cỏc tớnh cht vt lý v d kin phõn tớch sau: Cht Nhit sụi (0C) Nhit núng chy(0C) %C %H A 68,6 67,9 -141 -133 85,63 85,63 13,34 14,34 B A cng nh B lm mt mu nhanh chúng nc brom v dung dch KMnO4 , ozon phõn cho sn phm ging Hay cho bit cu trỳc ca A ; B.Gii thớch Vit cỏc phng trỡnh hoỏ hc ca phn ng cng nc ca cỏc ankin tng ỳng to cỏc xeton sau: a metyl isopropyl xeton b hexa-3-on c xiclopentyl xiclopentylmetyl xeton Cõu 6: (2,0 im) Hn hp cht hu c mch khụng phõn nhỏnh X ,Y (ch cha C,H,O) tỏc dng va vi 6g NaOH , thu c mt ancol n chc v hai mui ca hai óit hu c n chc k tip dóy ng ng Lng ancol thu c tỏc dng vi Na d , to 1,68 lớt khớ (ktc).Cho 5,14 g hn hp A cn 14,112 lớt O2 (ktc) thu c khớ CO2 v 7,56 g nc Xcs nh cụng thc cu to X, Y v tớnh % theo lng ca X,Y hn hp A Ht S GIO DC-O TO THI BèNH THI CHN HC SINH GII LP 12 NM HC 2009-2010 Mụn: HO HC Thi gian lm bi: 90 phỳt (khụng k thi gian giao ) gm 04 trang; Thớ sinh lm bi vo Phiu tr li trc nghim Mó : 394 Cõu Trn 100 ml dung dch NaOH 2,5M vi 100ml dung dch H3PO4 1,6M thu c dung dch X Xỏc nh cỏc cht tan cú X? A NaH2PO4 v H3PO4 B Na3PO4 v NaOH C Na3PO4 v Na2HPO4 D Na2HPO4 v NaH2PO4 Cõu un núng m gam hn hp X gm C2H2, C2H4 v H2 vi xỳc tỏc Ni n phn ng xy hon ton, thu c 8,96 lớt (ktc) hn hp Y (cú t so vi hirụ bng 8) t chỏy hon ton cựng lng hn hp X trờn, ri cho sn phm chỏy hp th hon ton dung dch nc vụi d thỡ lng kt ta thu c l A 40 gam B 30 gam C 20 gam D 50 gam Cõu iu ch O2 phũng thớ nghim t thuc tớm, kaliclorat, hiropeoxit, natrinitrat (cú s mol bng nhau) Lng O2 thu c nhiu nht t A thuc tớm B kaliclorat C hiropeoxit (H2O2) D natrinitrat Cõu Trong lớt dung dch HF cú cha gam HF nguyờn cht cú in li ( = 8%) pH ca dung dch HF l A B 1,34 C 2,50 D 2,097 Cõu Cho s sau: Cu + dd mui X khụng phn ng; Cu + dd mui Y khụng phn ng Cu + dd mui X + dd mui Y phn ng Vi X, Y l mui ca natri Vy X,Y cú th l A NaNO3, NaHCO3 B NaNO2, NaHSO3 C NaNO3, NaHSO4 D NaAlO2, NaNO3 Cõu Hn hp X gm mt hirocacbon th khớ v H2 (t hi ca X so vi H2 bng 4,8) Cho X i qua Ni un núng n phn ng hon ton thu c hn hp Y (t hi ca Y so vi CH4 bng 1) CTPT ca hirocacbon l A C2H4 B C2H2 C C3H6 D C3H4 Cõu Amino axit mch khụng phõn nhỏnh X cha a nhúm -COOH v b nhúm -NH2 Khi cho 1mol X tỏc dng ht vi axit HCl thu c 169,5 gam mui Cho mol X tỏc dng ht vi dung dch NaOH thu c 177 gam mui.CTPT ca X l A C4H6N2O2 B C3H7NO2 C C5H7NO2 D C4H7NO4 Cõu Hn hp X gm Zn, Fe, Cu Cho 18,5 gam hn hp X tỏc dng vi dung dch HCl d thu c 4,48 lit H2(ktc) Mt khỏc cho 0,15 mol hn hp X phn ng va vi 3,92 lớt khớ Cl2(ktc) S mol Fe cú 18,5 gam hn hp X l A 0,1 mol B 0,08 mol C 0,15 mol D 0,12 mol Cõu Khi Crckinh V lớt butan c hn hp A ch gm cỏc anken v ankan T hi ca hn hp A so vi H2 bng 21,75 Hiu sut ca phn ng Crckinh butan l bao nhiờu? A 66,67% B 50.33% C 33,33% D 46,67% Cõu 10 Cho 0,15 mol este X mch h vo 150 gam dung dch NaOH 8%, un núng phn ng thu phõn este xy hon ton thu c 165 gam dung dch Y Cụ cn dung dch Y thu c 22,2 gam cht rn khan Hóy cho bit X cú bao nhiờu CTCT tho món? A B C D Cõu 11 Nguyờn t nguyờn t X cú phõn lp e lp ngoi cựng l 3p Nguyờn t ca nguyờn t Y cú phõn lp e lp ngoi cựng l 3s Tng s e hai phõn lp ngoi cựng ca X v Y l Bit rng X v Y d phn ng vi S hiu nguyờn t ca X v Y ln lt l A 17 v 12 B 18 v 11 C 12 v 16 D 13 v 15 Cõu 12 Hp cht hu c X cú CTPT C4H6O2Cl2 thu phõn hon ton mụi trng kim un núng thu c cỏc sn phm ch gm hai mui v nc Cụng thc cu to ỳng ca X l A C2H5COOC(Cl2)H B CH3-COOC(Cl2)CH3 C HCOO-C(Cl2)C2H5 D CH3COOCH(Cl)CH2Cl Trang 1/4 - Mó : 394 Cõu 13 Cho cỏc cp dung dch sau: (1) Na2CO3 v AlCl3; (2) NaNO3 v FeCl2; (3) HCl v Fe(NO3)2 (4) NaHCO3 v BaCl2; (5) NaHCO3 v NaHSO4 Hóy cho bit cp no xy phn ng trn cỏc cht cỏc cp ú vi nhau? A (3) (2) (5) B (1) (3) (5) C (1) (3) (4) D (1) (4) (5) Cõu 14 Cho t t 100 ml dung dch HCl 1,5 M vo 0,4 lớt dung dch X gm Na2CO3 v KHCO3 thu c 1,008 lớt CO2 (ktc) v dung dch Y Thờm dung dch Ba(OH)2 d vo dung dch Y thu c 29,55 gam kt ta Nng mol/lit ca Na2CO3 v KHCO3 dung dch X ln lt l A 0,1125M v 0,225M B 0,2625M v 0,225M C 0,2625M v 0,1225M D 0,0375 M v 0,05M Cõu 15 Cho cỏc cht C4H10O,C4H9Cl,C4H10,C4H11N S ng phõn cu to ca cỏc cht gim theo th t l A C4H10O, C4H11N, C4H10, C4H9Cl B C4H10O, C4H9Cl, C4H10, C4H11N C C4H11N, C4H10O, C4H9Cl, C4H10 D C4H10O, C4H9Cl, C4H11N, C4H10 Cõu 16 Este X cú cụng thc phõn t l C5H10O2 Thy phõn X NaOH thu c ru Y hirat húa ru Y thu c hn hp anken Vy tờn gi ca X l A tert-butyl fomiat B sec-butyl fomiat C iso-propyl axetat Cõu 17 Nguyờn t trung bỡnh ca Clo bng 35,5 Clo cú hai ng v D etyl propionat 35 17 Cl v 37 17 Cl Phn trm 35 17 lng ca Cl cú axit pecloric l giỏ tr no sau õy? (cho H=1; O=16) A 30,12% B 26,12% C 27,2% D 26,92% Cõu 18 Ho tan hon ton 0,1 mol FeS2 dung dch HNO3 c núng Tớnh th tớch khớ NO2 bay (ktc) v s mol HNO3 (ti thiu) phn ng (bit rng lu hunh FeS2 b oxi hoỏ lờn s oxi hoỏ cao nht) A 33,6 lớt v 1,5 mol B 22,4 lớt v 1,5 mol C 33,6 lớt v 1,4 mol D 33,6 lớt v 1,8 mol Cõu 19 Cho 18,3 gam hn hp X gm Na v Ba vo nc thu c dung dch Y v 4,48 lớt H2 (ktc) Xỏc nh th tớch CO2 (ktc) cho vo dung dch Y thu c kt ta cc i? A 1,12 lớt V 6,72 lớt B 2,24 lớt V 6,72 lớt C 2,24 lớt V 4,48 lớt D 4,48 lớt V 6,72 lớt Cõu 20 Ho tan hon ton 74 gam hn hp X gm FeO, Fe3O4, Fe2O3 bng dung dch H2SO4 loóng d sinh 178 gam mui sunfat Nu cng cho 74 gam hn hp X trờn phn ng vi lng d khớ CO nhit cao v dn sn phm khớ qua dung dch nc vụi d thỡ lng (gam) kt ta to thnh l bao nhiờu? (cỏc phn ng xy hon ton) A 130 B 150 C 180 D 240 Cõu 21 X v Y ln lt l cỏc tripeptit v tetrapeptit c to thnh t cựng mt amino axit no mch h, cú mt nhúm -COOH v mt nhúm -NH2 t chỏy hon ton 0,1 mol Y thu c sn phm gm CO2, H2O, N2, ú tng lng ca CO2 v H2O l 47,8 gam Nu t chỏy hon ton 0,3 mol X cn bao nhiờu mol O2? A 1,875 mol B 3,375 mol C 2,025 mol D 2,8 mol Cõu 22 Cho dung dch NaOH d vo 100 ml dung dch cha ng thi Ba(HCO3)2 0,5 M v BaCl2 0,4 M thỡ thu c bao nhiờu gam kt ta? A 29,55 gam B 23,64 gam C 17,73 gam D 19,7 gam Cõu 23 Tin hnh trựng hp 1mol etilen iu kin thớch hp, em sn phm sau trựng hp tỏc dng vi dung dch brom thỡ lng brom phn ng l 36 gam Hiu sut phn ng trựng hp v lng poli etilen (PE) thu c l A 77,5% v 21,7 gam B 77,5 % v 22,4 gam C 85% v 23,8 gam D 70% v 23,8 gam Cõu 24 Cho dung dch NH3 d vo dung dch X gm AlCl3, ZnCl2 v FeCl3 thu c kt ta Y Nung kt ta Y thu c cht rn Z Cho lung khớ H2 d qua Z (un núng) thu c cht rn T Cỏc phn ng xy hon ton.Trong T cú cha A Al2O3, Fe B Al2O3, ZnO, Fe C Al2O3, Zn D Fe Cõu 25 Cho cỏc cht sau C2H5OH(1), CH3COOH(2), CH2=CH-COOH(3), C6H5OH(4), p-CH3-C6H4OH(5), C6H5-CH2OH(6) Sp xp theo chiu tng dn linh ng ca nguyờn t H nhúm -OH ca cỏc cht trờn l A (1), (6), (5), (4), (2), (3) B (3), (6), (5), (4), (2), (1) C (1), (6), (5), (4), (3), (2) D (1), (5), (6), (4), (2), (3) Trang 2/4 - Mó : 394 Cõu 26 Cho 11,6 gam FeCO3 tỏc dng va vi dung dch HNO3 thu c hn hp khớ (CO2, NO) v dung dch X Khi thờm dung dch HCl d vo dung dch X thỡ ho tan ti a c bao nhiờu gam bt Cu (bit cú khớ NO bay ra) A 16 gam B 28,8 gam C 32 gam D 48 gam Cõu 27 X l mt hp cht cú CTPT C6H10O5 : C X + 2NaOH t 2Y + H2O Y + HCl(loóng) Z + NaCl Hóy cho bit cho 0.1mol Z tỏc dng vi Na d thu c bao nhiờu mol H2? A 0,15 mol B 0,2 mol C 0,1 mol D 0,05 mol Cõu 28 Cho 10,32 gam hn hp X gm Cu, Ag tỏc dng va vi 160 ml dung dch Y gm HNO31M v H2SO4 0,5 M thu c khớ NO nht v dung dch Z cha m gam cht tan Giỏ tr ca m l A 22,96 B 23,06 C 20,36 D 18,75 Cõu 29 Cho cỏc cht lng C2H5OH, C6H5OH, C6H5NH2, cỏc dung dch C6H5ONa, NaOH, CH3COOH, HCl Cho cỏc cht trờn tỏc dng vi tng ụi mt iu kin thớch hp S cp cht xy phn ng hoỏ hc l A 10 B 11 C D Cõu 30 Hp cht X cú cha vũng benzen v cú cụng thc phõn t l C7H6Cl2 Thy phõn hon ton X NaOH c d, t0 cao, p cao thu c cht Y cú CTPT l C7H7O2Na Cho bit X cú bao nhiờu CTCT tha món? A B C D Cõu 31 Dóy gm cỏc cht u cú kh nng lm i mu dung dch quỡ tớm l A CH3NH2, C2H5NH2, H2N-CH2-COOH B C6H5NH2, C2H5NH2, HCOOH C CH3NH2, C6H5OH, HCOOH D CH3NH2, C2H5NH2, HCOOH Cõu 32 Ho tan ht hn hp rn gm CaC2, Al4C3 v Ca vo H2O thu c 3,36 lớt hn hp khớ X cú t so vi hiro bng 10 Dn X qua Ni un núng thu c hn hp khớ Y Tip tc cho Y qua bỡnh ng nc brom d thỡ cú 0,784 lớt hn hp khớ Z (t hi so vi He bng 6,5) Cỏc khớ o iu kin tiờu chun Khi lng bỡnh brom tng l A 2,09 gam B 3,45gam C 1,35 gam D 3,91 gam Cõu 33 Hai cht no di õy tham gia phn ng trựng ngng to t nilon-6,6? A Axit picric v hexametyleniamin B Axit aipic v etilen glicol C Axit aipic v hexametyleniamin D Axit glutamic v hexametyleniamin Cõu 34 Cho cỏc s phn ng sau - X1 + X2 X4 + H2 - X3 + X4 CaCO3 + NaOH - X3 + X5 + X2 Fe(OH)3 + NaCl + CO2 Cỏc cht thớch hp vi X3, X4, X5 ln lt l A Ca(OH)2, NaHCO3, FeCl2 B Na2CO3, Ca(OH)2, FeCl2 C Ca(OH)2, NaHCO3, FeCl3 D Na2CO3, Ca(OH)2, FeCl3 Cõu 35 Cú hai bỡnh kớn khụng gión n ng y cỏc hn hp khớ toC nh sau: - Bỡnh (1) cha H2 v Cl2 - Bỡnh (2) cha CO v O2 Sau un núng cỏc hn hp phn ng xy ra, a nhit v trng thỏi ban u thỡ ỏp sut cỏc bỡnh thay i nh th no? A Bỡnh (1) khụng i, bỡnh (2) tng B Bỡnh (1) khụng i, bỡnh (2) gim C Bỡnh (1) tng, bỡnh (2) gim D Bỡnh (1) gim, bỡnh (2) tng Cõu 36 phõn bit hai ng phõn glucoz v fructoz ngi ta cú th dựng A dung dch AgNO3/NH3 B nc vụi C Cu(OH)2/NaOH D nc brom Cõu 37 un núng glixerol vi hn hp hai axit bộo n chc cú mt H2SO4 c xỳc tỏc thu c ti a bao nhiờu cht bộo? A B C 10 D a Cõu 38 Cho a gam mt axit n chc phn ng va vi gam Na Axit ú l A C2H5COOH B CH3COOH C C2H3COOH D HCOOH Trang 3/4 - Mó : 394 Cõu 39 Cho cỏc dung dch cú cựng nng mol/l: NaHCO3(1); Na2CO3(2); NaCl(3); NaOH(4) pH ca dung dch tng theo th t l A (3), (2), (4), (1) B (2), (3), (4), (1) C (3), (1), (2), (4) D (1), (2), (3), (4) 2Cõu 40 Cho phng trỡnh ion rỳt gn: a Zn + bNO3 + c OH d ZnO2 + e NH3 + g H2O Tng cỏc h s (cỏc s nguyờn ti gin) ca cỏc cht tham gia phn ng (a+b+c) l A 11 B 10 C 12 D Cõu 41 Hp cht X l dn xut ca benzen cú CTPT C8H10O2 X tỏc dng vi NaOH theo t l mol 1:1 Mt khỏc cho X tỏc dng vi Na thỡ s mol H2 thu c ỳng bng s mol ca X ó phn ng Nu tỏch mt phõn t H2O t X thỡ to sn phm cú kh nng trựng hp to polime S CTCT phự hp ca X l A B C D Cõu 42 t chỏy hon ton a mol anehit X (mch h) to b mol CO2, c mol H2O (bit b=a+c) Trong phn ng gng 1phõn t X ch cho electron X l anehit cú c im gỡ? A No, n chc B No, hai chc C Khụng no, n chc, cú hai ni ụi D Khụng no, n chc, cú mt ni ụi Cõu 43 Thu phõn cỏc cht sau mụi trng kim: CH3CHCl2(1), CH3COOCH=CH-CH3(2), CH3COOC(CH3)=CH2(3), CH3CH2CCl3(4), CH3COO-CH2-OOCCH3(5), HCOOC2H5 (6) Nhúm cỏc cht sau thu phõn cú sn phm tham gia phn ng gng l A (1),(2),(5),(3) B (1),(2),(3),(6) C (1),(2),(5),(6) D (1),(4),(5),(6) Cõu 44 Nhỳng Mg vo dung dch cha 0,1 mol mui sunphat ca mt kim loi M, sau phn ng hon ton ly Mg thy lng Mg tng 4,0 gam Hóy cho bit cú bao nhiờu mui tho món? A B C D Cõu 45 Mt hp cht hu c X cú CTPT C3H10O3N Cho X phn ng vi NaOH d, cụ cn dung dch sau phn ng thu c cht rn Y (ch cú cỏc hp cht vụ c) v phn hi Z (ch cú mt hp cht hu c no, n chc mch khụng phõn nhỏnh) Cụng thc cu to ca X l A HO-CH2-CH2-COONH4 B CH3-CH2-CH2-NH3NO3 C HCOONH3CH2CH2NO2 D H2N-CH(OH)CH(NH2)COOH Cõu 46 Cho nhng nhn xột sau : 1- iu ch khớ H2S ngi ta cho mui sunfua tỏc dng vi cỏc dung dch axit mnh nh HCl, HNO3,H2SO4(c) 2- Dung dch HCl c, S, SO2, FeO va cú kh nng th hin tớnh kh va cú kh nng th hin tớnh oxi hoỏ 3- V hp bo qun thc phm lm bng st tõy (st thic) b xõy sỏt ti lp st bờn trong, ngoi khụng khớ m thỡ thic b n mũn trc 4- Hn hp BaO v Al2O3 cú th tan hon ton nc 5- Cho dung dch NaOH d vo dung dch Ca(HCO3)2 thỡ thy xut hin kt ta 6- Hn hp bt gm Cu v Fe3O4 cú th tan hon ton dung dch H2SO4 loóng S nhn xột ỳng l A B C D Cõu 47 Cho hn hp dng bt gm Al v Fe vo 100 ml dung dch CuSO4 0,75 M, khuy k hn hp phn ng xy hon ton thu c gam cht rn A gm hai kim loi ho tan hon ton cht rn A thỡ cn ớt nht bao nhiờu lớt dung dch HNO3 1M (bit phn ng to sn phm kh NO nht)? A 0,6 lit B 0,3 lit C 0,5 lit D 0,4 lớt Cõu 48 Thu phõn hon ton 34,2 gam saccaroz Ly ton b sn phm X ca phn ng thu phõn cho tỏc dng vi lng d AgNO3/NH3 thu c a gam kt ta Cũn nu cho ton b sn phm X tỏc dng vi dung dch nc brom d thỡ cú b gam brom phn ng.Giỏ tr ca a,b ln lt l A 21,6 v 32 B 43,2 v 32 C 43,2 v 16 D 21,6 v 16 Cõu 49 Mt hp cht hu c X mch h cha (C,H,O) cú lng phõn t l 60(u) X tỏc dng vi Na gii phúng H2 S cỏc cht tho gi thit trờn l A B C D Cõu 50 Cho s sau: CH3OH, HClkhan HCl du KOH NaOH ,t X (C4H9O2N) X3 X2 H2N-CH2COOK X1 Vy X2 l: A H2N-CH2-COOH B H2N-CH2-COONa C ClH3N-CH2COOH D H2N-CH2-COOC2H5 (Cho nguyờn t cỏc nguyờn t Na= 23; K= 39; Ca= 40; Mg= 24; Al= 27; Ba= 137; Fe= 56; Zn=65; Cu= 64;Ag=108; C= 12; H= 1; Cl= 35,5; Br= 80; S= 32; O= 16; N= 14; He= 4) - HT Trang 4/4 - Mó : 394 S GIO DC-O TO THI BèNH Kè THI CHN HC SINH GII LP 12 NM HC 2009-2010 P N MễN HO HC ỏp ỏn mó : 156 01 A; 02 B; 03 D; 04 B; 05 C; 06 B; 07 B; 08 B; 09 C; 10 B; 11 D; 12 A; 13 A; 14 B; 15 D; 16 C; 17 C; 18 C; 19 B; 20 A; 21 B; 22 C; 23 A; 24 B; 25 D; 26 D; 27 A; 28 C; 29 D; 30 C; 31 A; 32 D; 33 B; 34 B; 35 D; 36 D; 37 A; 38 A; 39 C; 40 C; 41 B; 42 C; 43 C; 44 A; 45 B; 46 C; 47 A; 48 B; 49 C; 50 D; ỏp ỏn mó : 190 01 C; 02 D; 03 D; 04 D; 05 C; 06 C; 07 C; 08 D; 09 A; 10 C; 11 A; 12 A; 13 D; 14 B; 15 D; 16 D; 17 B; 18 C; 19 B; 20 A; 21 A; 22 A; 23 B; 24 B; 25 A; 26 A; 27 A; 28 B; 29 B; 30 D; 31 B; 32 D; 33 D; 34 B; 35 A; 36 B; 37 A; 38 D; 39 B; 40 B; 41 A; 42 B; 43 B; 44 B; 45 D; 46 D; 47 D; 48 D; 49 D; 50 C; ỏp ỏn mó : 224 01 B; 02 C; 03 D; 04 C; 05 B; 06 B; 07 D; 08 D; 09 D; 10 B; 11 C; 12 B; 13 D; 14 B; 15 A; 16 A; 17 C; 18 A; 19 C; 20 B; 21 C; 22 D; 23 B; 24 D; 25 B; 26 C; 27 B; 28 D; 29 A; 30 A; 31 C; 32 A; 33 B; 34 C; 35 D; 36 C; 37 C; 38 B; 39 D; 40 C; 41 C; 42 A; 43 A; 44 D; 45 A; 46 A; 47 B; 48 A; 49 D; 50 B; ỏp ỏn mó : 258 01 C; 02 B; 03 A; 04 B; 05 A; 06 C; 07 A; 08 C; 09 C; 10 A; 11 C; 12 C; 13 B; 14 C; 15 C; 16 D; 17 C; 18 D; 19 A; 20 A; 21 A; 22 B; 23 B; 24 A; 25 C; 26 D; 27 C; 28 A; 29 C; 30 A; 31 B; 32 A; 33 D; 34 D; 35 B; 36 C; 37 A; 38 A; 39 C; 40 D; 41 B; 42 C; 43 D; 44 B; 45 C; 46 D; 47 B; 48 A; 49 D; 50 D; ỏp ỏn mó : 292 01 A; 02 B; 03 D; 04 B; 05 B; 06 D; 07 D; 08 B; 09 A; 10 A; 11 B; 12 B; 13 A; 14 C; 15 D; 16 B; 17 D; 18 C; 19 A; 20 B; 21 A; 22 B; 23 D; 24 A; 25 A; 26 D; 27 C; 28 B; 29 D; 30 A; 31 D; 32 B; 33 A; 34 A; 35 C; 36 B; 37 B; 38 B; 39 C; 40 C; 41 D; 42 A; 43 D; 44 A; 45 A; 46 A; 47 C; 48 B; 49 B; 50 D; ỏp ỏn mó : 326 01 D; 02 B; 03 A; 04 D; 05 C; 06 D; 07 A; 08 A; 09 B; 10 C; 11 B; 12 C; 13 B; 14 C; 15 A; 16 D; 17 D; 18 D; 19 A; 20 A; 21 D; 22 B; 23 A; 24 A; 25 C; 26 B; 27 A; 28 C; 29 C; 30 D; 31 A; 32 C; 33 A; 34 A; 35 A; 36 C; 37 B; 38 A; 39 D; 40 A; 41 B; 42 C; 43 A; 44 D; 45 D; 46 B; 47 A; 48 B; 49 D; 50 A; ỏp ỏn mó : 360 01 B; 02 B; 03 B; 04 C; 05 B; 06 C; 07 A; 08 C; 09 A; 10 A; 11 B; 12 A; 13 C; 14 D; 15 D; 16 B; 17 C; 18 C; 19 C; 20 D; 21 C; 22 A; 23 A; 24 A; 25 B; 26 B; 27 A; 28 D; 29 A; 30 B; 31 B; 32 A; 33 A; 34 C; 35 D; 36 D; 37 B; 38 C; 39 C; 40 C; 41 A; 42 C; 43 C; 44 A; 45 D; 46 C; 47 B; 48 D; 49 B; 50 B; ỏp ỏn mó : 394 01 D; 02 A; 03 B; 04 D; 05 C; 06 D; 07 D; 08 A; 09 C; 10 C; 11 A; 12 B; 13 B; 14 B; 15 C; 16 B; 17 B; 18 A; 19 B; 20 A; 21 C; 22 C; 23 A; 24 A; 25 A; 26 C; 27 C; 28 A; 29 D; 30 D; 31 D; 32 A; 33 C; 34 D; 35 B; 36 D; 37 A; 38 D; 39 C; 40 C; 41 C; 42 D; 43 C; 44 C; 45 B; 46 D; 47 D; 48 C; 49 A; 50 C; Trang 1/4 - Mó : 428 [...]... Hóy vit cụng thc cu to ca A Cho: H=1; C =12; N=14; O=16; Ag=108; Na=23; K=39; Cu=64; Fe= 56;Ba=137 2 2 S GD T QUNG TR Trng THPT Hi Lng THI HSG HO NM HC 2009 -2010 MễN HO Vễ C 12 - THI GIAN : 120 Phỳt Câu 1 (1,0 điểm) Kết quả xác định số mol của các ion trong dung dịch X như sau: Na+ có 0,1 mol; Ba2+ có 0,2 mol; HCO3- có 0,05 mol; Cl- có 0,36 mol Hỏi kết quả trên đúng hay sai? Giải thích ỏp ỏn (1) Trong... FeCl2 4H2O NH3 2 3 im chi tit 0 ,125 0 ,125 0 ,125 0,25 0 ,125 nc Br2 thoỏt khớ khụng mu, khụng mựi 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 to cht lng phõn lp SO2 Dung dch trong sut ng nht HCl nc Brom khụng nht mu 1,0 2NH3+ Br2 N2 + 6HBr H2S + Br2 S + 2HBr C2H2+ Br2 C2H2Br4 SO2+ Br2 + H2O 2HBr +H2SO4 4x0,25 a) CTTQ: CxHyOz (z 1) MA : 12x + y + 16z = 5,375 x 16 = 86 12x + y = 86 - 16z 0,25 z 12x + y 1 70 2 54 2,5 0,25 H2S... (0,5) Kết quả trên là sai vì tổng điện tích dương không bằng tổng điện tích âm (0,5) Câu 2(2,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm FeS và FeCO3 bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được hỗn hợp B màu nâu nhạt gồm hai khí X và Y có tỉ khối đối với H2 là 22,8 và dung dịch C Biết FeS phản ứng với dung dịch HNO3 xảy ra như sau: FeS + HNO3 Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2+ H2O a Tính tỉ lệ % theo khối lượng các muối trong... hơn được hỗn hợp D gồm ba khí X, Y, Z có tỉ khối so với H2 là 28,5 Tính thành phần % theo thể tích các khí trong D c ở -110C hỗn hợp D chuyển thành hỗn hợp E gồm hai khí Tính tỉ khối của E so với H2 Biết: C =12; H=1; O=16; N=14; Fe=56; Br= 80; S= 32 ỏp ỏn a) Theo đề ra thì hỗn hợp khí B phải là NO2 và CO2 theo phản ứng sau Fe(NO3)3 + H2SO4 +9NO2 + 5H2O(0,25) FeS + 12HNO3 Fe(NO3)3 + CO2 +NO2 + 2H2O... 88z + 32 + 58y = 2,51 96x + 32 (1) 2 2 S mol FeCl2 = 96x + 58y + (0,25 ) 162,5 z 127 162,5 z 88 = 3,36.96x 127 (0,25 ) (2) Ta c: y = 0,664x v z = 1,67x %MgCl2 = 13 ,45 ; %FeCl3 = 57,80 v %CuCl2 = 28,75 (0,25 ) (0,25 ) (0,25 ) 5 S GD T QUNG TR Trng THPT Hi Lng THI HSG HO NM HC 2009 -2010 MễN HO HU C 12 - THI GIAN : 120 Phỳt Cõu 1 : (2 im ) a.Cú 5 l ng riờng bit cỏc cht: cumen hay l isopropylbenzen... -Ht 2 S GD & T BC LIấU Kè THI CHN HSG LP 12 VềNG TNH Nm hc : 2008-2009 thi xut (Gm 02 trang) Mụn thi : Húa hc Thi gian lm bi : 180 phỳt ( khụng k thi gian giao ) HNG DN CHM Ni dung im Cõu I: ( 4 im) 1 a> B thuc phõn nhúm chớnh nhúm V => A thuc phõn nhúm chớnh nhúm IV hoc phõn nhúm chớnh nhúm VI 0,25 Nu A, B cựng mt chu k thỡ : ZA+ ZB = 2ZA + 1 = 23 => Za= 11, ZB =12 (loi) 0,25 Nu A, B thuc chu...S GIO DC V O TO AN GIANG THI CHNH THC Phũng: SBD THI CHN HC SINH GII CP TNH LP 12 CP TRUNG HC PH THễNG Khúa ngy: 28/11/2009 Mụn: HểA HC Thi gian: 180 phỳt (khụng k thi gian giao ) ( gm 02 trang) Cõu 1: (4 im) 1 Xỏc nh trng thỏi lai húa obitan nguyờn t ca C, S, N v Cl trong cỏc cht sau: NH3, CO2,... 104m 160n m 2 6,324 3, 807 Công thức cấu tạo 1 đoạn mạch của A: -CH2-CH=CH-CH2-CH-CH2-CH-CH2- (0,5) (0,5) 10 11 S GD & T BC LIấU Kè THI CHN HSG LP 12 VềNG TRNG TRNG THPT NGAN DA Nm hc : 2009-2010 thi (Gm 02 trang) Mụn thi : Húa hc Thi gian lm bi : 180 phỳt ( khụng k thi gian giao ) Cõu I: (4 im) 1 (1,5 im) Hai nguyờn t A v B hai phõn nhúm chớnh liờn tip ca bng tun hon B thuc nhúm V trng thỏi... ZC=6; ZN=7; ZO=8; ZS=16; ZCl=17, H=1; C =12; N=14; O=16; S=32; Cl=35,5; Cu=64, Zn=65, Mg=24, Ca=40; Na=23, K=39; Ag=108; Al=27; TH2O =10-14 ( 250C) - HTLu ý: Thớ sinh khụng c s dng bt c ti liu no cú liờn quan k c bng tun hon cỏc nguyờn t húa hc v bng tớnh tan Trang 2/ 2 S giỏo dc o to Ninh Bỡnh Trng THPT Yờn Mụ A thi hc sinh gii lp 12 Mụn: Húa hc Nm : 2009-2010 Thi gian : 180 phỳt Cõu 1: a, Cỏc cht A,... vi dung dch AgNO3/NH3 sinh ra 81 gam Ag Nung cht rn Y vi NaOH d c hn hp khớ G un G vi Ni xỳc tỏc c hn hp khớ F gm 2 khớ cú s mol bng nhau 1, Xỏc nh cụng thc cu to ca X1, X2, X3, bit rng mi cht ch cha mt loi nhúm chc 2 Tớnh thnh phn phn trm ca X1, X2, X3 trong hn hp X 3 Tớnh m ( Khụng c s dng h thng tun hon) 0 Ht S GIO DC V O TO BN TRE thi cú 2 trang THI CHN HC SINH GII LP 12 TRUNG HC PH THễNG CP ... =*= 12A5 THPT Lê Quý Đôn Hải Phòng 2009 S Giỏo dc v o to Hi Phũng THI HC SINH GII THNH PH LP 12 Nm hc 2009 2010 MễN : HO HC BNG A Chỳ ý : cú 02 trang Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi. .. Cho: H=1; C =12; N=14; O=16; Ag=108; Na=23; K=39; Cu=64; Fe= 56;Ba=137 2 S GD T QUNG TR Trng THPT Hi Lng THI HSG HO NM HC 2009 -2010 MễN HO Vễ C 12 - THI GIAN : 120 Phỳt Câu (1,0 điểm) Kết xác... Mụ A thi hc sinh gii lp 12 Mụn: Húa hc Nm : 2009-2010 Thi gian : 180 phỳt Cõu 1: a, Cỏc cht A, B, C cú cựng cụng thc phõn t C4H9O2N Bit rng A tỏc dng c c vi HCl v Na2O B tỏc dng c vi H mi sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: tuyển tập 45 đề thi học sinh giỏi môn hóa học 12 của các tỉnh trên cả nước có đáp án và thang điểm, tuyển tập 45 đề thi học sinh giỏi môn hóa học 12 của các tỉnh trên cả nước có đáp án và thang điểm, tuyển tập 45 đề thi học sinh giỏi môn hóa học 12 của các tỉnh trên cả nước có đáp án và thang điểm

Từ khóa liên quan