chuyên đề nghị luận văn học ôn thi thpt quốc gia năm 2017

172 1.5K 0
chuyên đề nghị luận văn học ôn thi thpt quốc gia năm 2017

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

... Đề cao tƣ tƣởng nhân đạo tính pháp lí văn kiện lịch sử, tranh thủ ủng hộ nƣớc phe đồng minh, nhân dân giới III Văn phong - Đây văn luận thể phong cách luận Hồ Chí Minh Đặc điểm văn luận lập luận. .. vừa khôn khéo vừa kiên https://www.facebook.com/vanhocvanhungcamnhan/ VĂN HỌC VÀ NHỮNG CẢM NHẬN + Cách lập luận khôn khéo vì: @ Thu hút ý dƣ luận Dẫn Tuyên ngôn độc lập nƣớc Mĩ, Tuyên ngôn Nhân... bẩn lên cờ tự do, bình đẳng, bác mà cha ông họ giƣơng cao Kết tiết 1: Tuyên ngôn độc lập đỉnh cao văn học yêu nƣớc, đỉnh cao văn luận Trong đời làm văn viết văn Bác hai lần nguời cảm thấy sung sƣớng

Ngày đăng: 03/02/2017, 22:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan