0

chuyên đề nghị luận văn học ôn thi thpt quốc gia năm 2017

172 1,387 0
  • chuyên đề nghị luận văn học ôn thi thpt quốc gia năm 2017

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2017, 22:11

VĂN HỌC VÀ NHỮNG CẢM NHẬN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP – HỒ CHÍ MINH MỞ: Việt Nam, dải đất mảnh mai gầy guộc nằm bên bờ biển Đông suốt lịch sử 4000 năm phải gồng lên để sớm chắn bão giông chiều ngăn nắng lửa; gần hai ngàn năm phải chống ngoại bang xâm lƣợc, đô hộ, đồng hoá; độc lập, tự cho dân tộc, chủ quyền quốc gia trở thành lẽ sống truyền từ đời sang đời khác Hơn 1000 năm trƣớc, quân xâm lƣợc Tống (Trung Quốc) kéo sang giày xéo bờ cõi, tuyên bố "Sông núi nước Nam vua Nam " Hơn năm trăm năm sau, sau thắng lợi nghiệp giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ nhà Minh, Cáo bình Ngô, lại lần tuyên bố độc lập không khí hào sảng: "Như nước Đại Việt ta hùng phương " Vẫn với tinh thần nhƣ thế, Tuyên ngôn độc lập Bác trở thành đỉnh mốc đánh dấu bƣớc phát triển lớn lịch sử phát triển quốc gia dân tộc I Tìm hiểu chung Tác giả Tác phẩm 2.1 Hoàn cảnh đời tuyên ngôn - Ngày 19/8/45 quyền tay nhân dân - Ngày 26/8 Hàng Ngang – Hà Nội ngƣời soạn thảo tuyên ngôn độc lập - Ngày 2/9/45 quảng trƣờng Ba Đình, ngƣời thay mặt phủ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nƣớc VNDCCH 2.2 Đối tƣợng mục đích sáng tác tuyên ngôn Đối tƣợng: + Tuyên ngôn độc lập huớng tới không đồng bào nuớc + Nhân dân giới, trƣớc hết nhân dân tiến Pháp Mỹ + Đặc biệt lực lƣợng thù địch hội quốc tế mang dã tâm lần nô dịch đất nƣớc ta Mục đích: + Khẳng định quyền tự độc lập dân tộc Việt Nam + Bao hàm tranh luận ngầm nhằm bác bỏ luận điệu xảo trá kẻ thù truớc dƣ luận giới Lời văn: - Ngày 19 tháng năm 1945, quyền Hà Nội tay nhân dân Ngày 26 tháng năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc tới Hà Nội Tại nhà số 48, phố Hàng Ngang, Ngƣời biên soạn Tuyên ngôn Độc lập Ngày 2.9.1945, quảng trƣờng Ba Đình, Hà Nội, Ngƣời thay mặt Chính phủ lâm thời nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc Tuyên ngôn Độc lập trƣớc hàng chục vạn đồng bào: “Hôm sáng mồng tháng 9/ Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình/ Muôn triệu tim chờ, chim nín/ Bỗng vang lên tiếng hát ân tình/ Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh/ Người đứng đài, lặng phút giây/ Trông đàn đó, vẫy hai tay/ Cao cao vầng trán, ngời đôi mắt/ Độc lập thấy đây” Cả đất nƣớc ngây ngất niềm hạnh phúc đƣợc sống https://www.facebook.com/vanhocvanhungcamnhan/ VĂN HỌC VÀ NHỮNG CẢM NHẬN kỉ nguyên mới, chấm dứt bao năm sống nô lệ tủi nhục dƣới ách thống trị thực dân phong kiến - Tuyên ngôn độc lập đƣợc viết hoàn cảnh đặc biệt khác thƣờng: đất nƣớc giành đuợc độc lập nhƣng bọn đế quốc thực dân - đặc biệt thực dân Pháp lăm le quay trở lại nhằm nô dịch đất nƣớc ta lần Nấp sau quân Đồng minh vào tƣớc khí giới quân đội Nhật: tiến vào từ phía Bắc quân đội Tƣởng Giới Thạch, sau lƣng đế quốc Mĩ; tiến vào từ phía Nam quân đội Anh, sau lƣng quân viễn chinh Pháp Chúng nhân danh phe Đồng minh với chiêu bài: lấy lại mảnh đất bảo hộ bị bọn Phát xít Nhật chiếm đóng chiến tranh Chúng ta phải chống thực dân Pháp - thành viên chủ chốt phe Đồng minh nhƣng lại thiết chống Đồng minh Đây vấn đề trọng yếu vô tinh tế, đòi hỏi khôn khéo, sáng suốt lĩnh ngƣời lãnh đạo 2.5 Bố cục - Đoạn 1: Từ đầu đến ―đó lẽ phải không chối cãi được‖ sở pháp lí tuyên ngôn - Đoạn 2: Tiếp đến ―Dân tộc phải độc lập‖- Tố cáo tội ác thực dân Pháp khẳng định thực tế lịch sử nhân dân ta kiên trì đấu tranh dậy giành quyền, lập nên nƣớc VNDCCH - Đoạn 3: Còn lại: Lời tuyên ngôn tuyên bố ý chí bảo vệ độc lập tự dân tộc II Đọc hiểu văn Cơ sở pháp lí tuyên ngôn - Bác dẫn hai tuyên ngôn: Tuyên ngôn Độc lập nƣớc Mĩ (1776); Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền cách mạng Pháp (1791) -> Hai tuyên ngôn đƣợc giới thừa nhận nội dung phù hợp với mơ ƣớc quyền lợi ngƣời Đó chân lí không chối cãi Việc trích dẫn có giá trị sâu sắc Bác tỏ trân trọng danh ngôn bất hủ để chặn đứng âm mƣu trở lại xâm lƣợc nƣớc ta thực dân Pháp - Ngƣời trích dẫn lời Tuyên ngôn độc lập nƣớc Mĩ: ―Tất người…hạnh phúc‖ Bác linh hoạt kết hợp với ý kiến ―suy rộng câu có nghĩa là‖ từ khẳng định quyền ngƣời, Bác chuyển nhanh sang quyền dân tộc ―tất dân tộc giới sinh bình đẳng, daâ tộc có quyền sống, quyền sung sƣớng quyền tự do‖ - Ngƣời trích dẫn Tuyên ngôn Nhân quyền dân quyền cách mạng Pháp: ―Ngƣời ta sinh ra….quyền lợi‖ Ngƣời khẳng định: ― lẽ phải không chối cãi đƣợc‖ Bác xoáy sâu vào quyền bình đẳng mặt ngƣời Con ngƣời hiểu theo nghĩa không phân biệt chủng tộc, màu da, tổ quốc Con ngƣời nhân loại Vậy có lí Pháp xâm lƣợc Việt Nam? - Bác dẫn lời cha ông họ Ông cha họ khẳng định, tuyên ngôn hùng hồn đanh thép Có lẽ chúng lại vô tình ngƣợc lại phản bội lời lẽ ông cha chúng? Đây phƣơng pháp luận Bác, nghệ thuật ―gậy ông đập lƣng ông‖ khôn khéo tế nhị Lời văn: Phần mở đầu tuyên ngôn có giá trị bật tƣ tƣởng nghệ thuật lập luận, tiêu biểu cho phong cách luận HCM Tác giả khẳng định độc lập dân tộc sở lí lẽ chối cãi - Ngay từ dòng đầu tiên, Hồ Chí Minh nêu lên chân lý vĩnh cửu quyền tự dân tộc, quyền sống ngƣời đƣợc thừa nhận qua nhiều thời kỳ lịch sử quốc gia mà quyền họ ngƣợc lại nguyên tắc Bác dẫn lời hai tuyên ngôn tiếng Mỹ Pháp, chứa đựng tƣ tƣởng lớn, đƣợc thừa nhận nhân loại, để làm sở pháp lí cho tuyên ngôn VN Cách lập luận tác giả vừa khôn khéo vừa kiên https://www.facebook.com/vanhocvanhungcamnhan/ VĂN HỌC VÀ NHỮNG CẢM NHẬN + Cách lập luận khôn khéo vì: @ Thu hút ý dƣ luận Dẫn Tuyên ngôn độc lập nƣớc Mĩ, Tuyên ngôn Nhân quyền dân quyền cách mạng Pháp biểu mở ra, hoà vào đời sống cộng đồng giới dân tộc Chỉ thôi, dân tộc nô lệ, đất nƣớc chƣa có tên riêng (mang tên xứ An Nam thuộc Pháp), xã hội xã hội phong kiến thuộc địa cũ kĩ, tù đọng Hôm nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hoà đứng nhân loại giới Những nội dung, khí phách nhƣ cất lên, vang động khắp hoàn cầu @ Gợi lại cho ngƣời Mĩ ngƣời Pháp nhớ lại hoàn cảnh tƣơng tự nhƣ Việt Nam Cách 200 năm, ngƣời Mĩ bị áp bức, bị làm nhục nhƣ Việt Nam, bị ngƣời Âu châu sang khai thác Câu nói tiếng thủ tƣớng Anh Uy-liêm: ―Hễ Mĩ làm dù sợi len, miếng sắt móng ngựa chức cho lĩnh sang đóng đầy xứ lập tức‖ 1775, dƣới lãnh đạo ngƣời anh hùng Oa sinh tơn, lãnh đạo nhân dân dậy chống đế quốc Anh thống trị họ từ đầu kỉ XVII 4-7-1776, họ tuyên bố Độc lạp thành lập Liên bang Bắc Mĩ Hoa kì (quen gọi nƣớc Mĩ) 15 năm sau tuyên ngôn Mĩ tuyên ngôn nhân quyền dân quyền Pháp không chịu đƣợc cảnh phải cõng lƣng, đội đầu quyền lực tối cao chế độ quân chủ, luật pháp ý thích nhà vua đặt Nhƣ trăm năm trƣớc ngƣời Pháp lật đổ chế độ quân chủ, ngƣời Mĩ đánh đuổi thực dân, trăm năm sau, ngƣời Việt lúc đánh đổ chế độ phong kiến chế độ thực dân, chung khát vọng độc lập tự nhƣ ngƣời Mĩ ngƣời Pháp Vừa nhắc nhớ, vừa có ý đặt ngang hàng cách mạng tháng Tám ta với hai cách mạng Pháp Mỹ Quả thật hai cách mạng nói mở giai đoạn phát triển lịch sử xã hội loài ngƣời cách mạng tháng Tám ta mở kỷ nguyên Đó kỷ nguyên dành độc lập dân tộc nuớc thuộc địa, kỷ nguyên sụp đổ chủ nghĩa thực dân Với trích dẫn hai câu tiếng Tuyên ngôn Mĩ Pháp, Hồ Chí Minh muốn khẳng định chân lí lịch sử niềm tự hào dân tộc, khẳng định tầm vóc thời đại Cách mạng tháng Tám @ Ngƣời thể tôn trọng danh ngôn bất hủ đƣợc giới thừa nhận, chân lý dù Mỹ hay Pháp Ở lầm lẫn nhân dân Mỹ, dân tộc Pháp với bọn xâm lƣợc Mỹ, Pháp @ Từ quyền bình đẳng tự ngƣời mà tác giả suy rộng quyền bình đẳng tự dân tộc giới Đây cách vân dụng khéo léo đầy sáng tạo nhƣng đảm bảo tính chặt chẽ lập luận Tƣ tƣởng ''Quyền dân tộc '' đóng góp lớn TNĐL: ''cống hiến tiếng cụ HCM vào kho tàng tinh hoa tư tưởng nhân loại Bởi tư tưởng nâng cao giá trị, tầm vóc nhân tư tưởng, nguyên tắc quyền người '' (Giáo sƣ Singô Sibita) Nghĩa ngƣời phải biết vƣơn tới quyền lợi cộng đồng Mặt khác, tƣ tƣởng nguyên tắc ''Quyền dân tộc '' sở để nhân loại thấy giai cấp tƣ sản nêu cao nhân quyền, dân quyền lại mở rộng quyền xâm phạm tàn bạo, bóc lột dã man dân tộc khác Đó vô nhân đạo phi nghĩa Thế từ phạm trù nhân quyền - móng tƣ tƣởng cách mạng tƣ sản - Bác chuyển sang phạm trù chống thực dân - móng phong trào giải phóng dân tộc, phong trào trở thành ba dòng thác cách mạng giới Chỉ câu văn ngắn gọn, ta nhận Hồ Chí Minh nhƣ nguời giƣơng cao bó đuốc sáng ngời tƣ tƣởng giải phóng dân tộc @ Việc trích dẫn hai tuyên ngôn vừa nhằm đề cao giá trị hiển nhiên tƣ tƣởng nhân đạo văn minh nhân loại, vừa tạo tiền đề cho lập luận nêu mệnh đề https://www.facebook.com/vanhocvanhungcamnhan/ VĂN HỌC VÀ NHỮNG CẢM NHẬN + Khôn khéo nhƣng kiên quyết: Bác dùng lời lẽ tuyên ngôn Mỹ, Pháp để phủ nhận âm mƣu xâm lƣợc hai cƣờng quốc Qua thủ pháp nghệ thuật ―gậy ông đập lƣng ông‖, dƣờng nhƣ tác giả ngầm cảnh cáo Pháp xâm lƣợc Việt Nam họ phản bội lại truyền thống tốt đẹp dân tộc họ đúc kết thành chân lý ghi tuyên ngôn Họ vấy bẩn lên cờ tự do, bình đẳng, bác mà cha ông họ giƣơng cao Kết tiết 1: Tuyên ngôn độc lập đỉnh cao văn học yêu nƣớc, đỉnh cao văn luận Trong đời làm văn viết văn Bác hai lần nguời cảm thấy sung sƣớng sảng khoái đặt bút viết lần viết ―Bản án chế độ thực dân Pháp‖ để lại cáo trạng đanh thép kết tội chúng‖ lần viết Tuyên ngôn độc lập để tuyên bố cáo chung chế độ thực dân Tác phẩm xây dựng đƣợc kết cấu chặt chẽ, lí lẽ hùng hồn, lập luận đanh thép, lời văn hàm súc, sáng Nếu ngƣời Mĩ tự hào có tuyên ngôn độc lập 1776, ngƣời Pháp có Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền 1791 dân tộc Việt Nam có quyền kiêu hãnh có Tuyên ngôn độc lập, tác phẩm kết tinh tâm hồn, ý chí, khát vọng ngƣời Việt Nam - Chỉ đoạn văn ngắn mở đầu, TNĐL đƣa cứ, lí lẽ xác đáng cho lập luận Quá trình dẫn dắt tới cứ, lập luận xác, chặt chẽ, thể độ nhạy bén trị, sắc sảo trí tuệ cao độ Với đoạn mở đầu, tác giả tạo sở lý luận vững để triển khai lập luận phần sau - Chúng ta biết đến chất trí tuệ sắc sảo Nguyễn Ái Quốc qua truyện Những trò lố hay Va ren Phan Bội Châu đại tiếng Pháp, chất cổ điển hài hòa với tinh thần đại HCM qua Nhật kí tù chữ Hán, đến với Tuyên ngôn độc lập, ta biết đến văn luận mẫu mực giàu tính luận chiến nhà Cách mạng HCM Đây tác phẩm mà HCM cảm thấy hài lòng đời viết văn, làm báo dày dạn kinh nghiệm Bác vạch tội tranh luận ngầm với thực dân Pháp - Bác hạ từ ― mà‖, hai từ nhƣ đảo ngƣợc lại hoàn toàn, phủ nhận hoàn toàn thái độ thực dân Pháp Nghĩa chúng phản bội lại lời lẽ cha ông chúng - Từ tuyên ngôn đƣa chứng thật Thực chất, Bác ngầm tranh luận với Pháp công bố trƣớc dƣ luận + Chúng kể công ''bảo hộ '' Việt Nam nhƣng thực chất chúng dâng Đông dƣơng hai lần cho Nhật + Chúng kể công ''khai hoá'' Việt Nam nhƣng thực chất chúng bóc lột, áp đẩy dân tộc ta tới nguy diệt chủng nạn đói 1945 + Chúng nhân danh Đồng minh trở lại Việt Nam >< thực chất chúng phản bội Đồng minh, đầu hàng Nhật, khủng bố Việt minh lực lƣợng đứng phe Đồng minh đánh Nhật + Chúng nêu lên ràng buộc mặt pháp lí Việt Nam với Pháp hiệp ƣớc khác tuyên ngôn khẳng định từ 1940, Việt Nam thuộc địa Nhật Việt minh giành lại chủ quyền cho dân tộc từ tay Nhật từ tay Pháp Nhƣ ràng buộc có tính pháp lí bị huỷ bỏ -> Lời lẽ Bác cụ thể, dẫn chứng rõ ràng, văn viết có hình ảnh (tắm khởi nghĩa ta biển máu), tác động mạnh mẽ tới ngƣời đọc, ngƣời nghe - Bác tuyên bố thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp + Xoá bỏ hiệp ƣớc mà Pháp kí VN + Khai sinh nƣớc VNDCCH VĂ Ữ ẬN https://www.facebook.com/vanhocvanhungcamnhan/ VĂN HỌC VÀ NHỮNG CẢM NHẬN + Thể tâm chống âm mƣu thực dân Pháp + Bày tỏ niềm tin với Đồng minh Lời văn: Lòng yêu nƣớc, nguyện vọng độc lập dân tộc nhân dân ta đuợc khẳng định chắn sở thực tiễn Tác phẩm tranh luận ngầm chủ nhân đích thực đất nƣớc Việt Nam, phủ nhận quyền Pháp, khẳng định quyền tự Việt Nam Nghệ thuật lập luận ―tranh luận ngầm‖ nhằm bác bỏ luận địệu xảo trá thực dân, đế quốc đƣợc thể sáng rõ: a) Bản Tuyên ngôn dựng lên cáo trạng đanh thép tội ác thực dân Pháp + Nếu Pháp nêu chiêu có công khai hoá Việt Nam, Việt Nam vốn thuộc địa Pháp Tuyên ngôn vạch rõ: Pháp kẻ xâm lƣợc, gây bao tội ác, bán đứng Vn cho Nhật Bản Tuyên ngôn tố cáo cách toàn diện tội ác trị, kinh tế Về trị: Chúng tuyệt đối không cho dân tộc ta chút quyền tự dân chủ nào, chúng chia nuớc ta thành ba kỳ với ba chế độ khác Mục đích chia rẽ tình đoàn kết dân tộc, ngăn cản nghiệp thống đất nuớc nhân dân ta Chúng đàn áp nguời yêu nuớc thƣơng nòi, tắm khởi nghĩa ta bể máu Chúng thực sách ngu dân, lập nhà tù nhiều truờng học Chúng đầu độc nhân dân ta ruợu cồn thuốc phiện để ta suy kiệt giống nòi Về kinh tế: Chúng cuớp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu, bóc lột sức lao động, chúng thực sách thuế hà khắc, vô nhân đạo khiến tầng lớp nhân dân không ngóc đầu lên đuợc Tội ác lớn thực dân Pháp phát xít Nhật gây thảm hoạ nạn đói năm 1945 khiến hai triệu nguời chết đói (Thơ Tố Hữu: Con đói lả ôm chân mẹ khóc/ Mẹ đợ đấu thóc cầm hơi/ Kiếp ngƣời cơm vãi cơm rơi/ nẻo đất phƣơng trời mà Hay ―Nửa đêm thuế thúc trống dồn/ Sân đình máu chảy đƣờng thôn lính đầy) + Để phủ nhận chiêu Pháp rêu rao Pháp có công đứng phe Đồng minh chống phát xít bảo vệ Việt Nam, tác giả tố cáo tội ác Pháp đầu hàng Nhật cách nhục nhã, bán rẻ nuớc ta cho Nhật Bản Tuyên ngôn rõ: vòng năm mà hai lần Pháp quỳ gối mở cửa nuớc ta rƣớc Nhật Tố cáo hành động Pháp, lần tuyên ngôn phủ nhận quyền Pháp Việt Nam - Trong phần thứ hai Tuyên ngôn độc lập, đoạn tố cáo tội ác trị kinh tế thực dân Pháp 80 năm đô hộ Việt Nam đuợc viết ngắn gọn, cô đúc, đoạn văn nói việc Pháp bán nuớc ta cho Nhật, việc ta giành lại nuớc từ tay Nhật lại đƣợc viết tỉ mỉ, kỹ Vì ? - Vì vào lúc ấy, trƣớc công luận nƣớc ta giới, tội ác bọn thực dân thuộc địa thực tế hiển nhiên Trong khuôn khổ Tuyên ngôn - loại hình văn cần sức mạnh nén dồn, cô đúc, tội ác hoàn toàn nêu dƣới dạng lời kết án gọn gàng, đanh thép - Nhƣng điều Bác nói đến đoạn văn sau lại khác Bác Hồ sáng suốt lƣờng trƣớc đƣợc rằng, không nguời vô tình hữu ý cho giành độc lập từ tay thực dân Pháp Thiếu chút sáng suốt, chút khôn khéo đây, ta dễ bị quy chống lại thành viên chủ chốt đồng minh, chống lại điều ƣớc cho nƣớc thắng trận có quyền thu lại mảnh đất cũ - Một điều có tầm quan trọng sống độc lập đất nƣớc nhƣ thế, coi nhẹ Nên dù Tuyên ngôn, Bác Hồ phải dụng công phân giải, hàng loạt câu văn chia thành vế phân biệt với nhau, với nhấn mạnh ngữ điệu Ví nhƣ: ―Thế chúng không ―bảo hộ‖ đuợc ta, trái lại, năm, chúng bán nuớc ta https://www.facebook.com/vanhocvanhungcamnhan/ VĂN HỌC VÀ NHỮNG CẢM NHẬN hai lần cho Nhật‖ ―Sự thật từ mùa thu năm 1940, nuớc ta thành thuộc địa Nhật, thuộc địa Pháp nữa‖ ―Sự thật dân ta lấy lại nuớc Việt Nam từ tay Nhật, từ tay Pháp‖ Đó câu văn mang ý nghĩa sinh tử tuyên ngôn - Về nghệ thuật: Đoạn văn tố cáo tội ác thực dân Pháp điển hình mẫu mực văn chƣơng luận Những dẫn chứng đƣa có chọn lọc Đặc biệt lời văn vừa súc tích vừa truyền cảm Bác không viết ―chúng đàn áp khởi nghĩa ta cách dã man‖ mà viết: ―chúng tắm khởi nghĩa ta bể máu‖ Hành động đàn áp đƣợc diễn đạt hình tuợng ―tắm‖ Mức độ dã man đƣợc hình tƣợng hoá thành ―bể máu‖ Cách diễn đạt hình tƣợng vừa lột trần đuợc mặt quỷ sứ khát máu nguời bọn thực dân, vừa diễn tả đƣợc nỗi đau thê thảm nhân dân ta, nguời dân vô tội quằn quại ―vòng tử địa‖ (Đuờng Kách mệnh) Đúng tƣ tƣởng trị đuợc thể câu văn miêu tả tuyệt vời có sức lay động mạnh mẽ nhận thức tình cảm ngƣời đọc Bản tuyên ngôn thể tâm lớn - Khép lại tuyên ngôn Bác trịnh trọng tuyên bố: ― Nƣớc VN có quyền …ấy‖đoạn văn ngắn, lời gọn ý sâu - Độc lập dân tộc đuợc khẳng định sở thực tiễn phía Việt Nam Ở đây, Tuyên ngôn khẳng định ―Việt Nam có quyền thực tế nƣớc giành đƣợc tự độc lập‖ + Thực tế Việt Nam có quyền hƣởng tự độc lập nhân dân Việt Nam đứng phe đồng minh chống phát xít: ―Một dân tộc gan góc chống ách đô hộ thực dân Pháp 80 năm nay, dân tộc gan góc đứng phe đồng minh chống phát xít Nhật suốt năm nay, dân tộc phải đƣợc tự do, dân tộc phải đuợc độc lập‖ Trong đoạn văn ngắn hai lần xuất từ gan góc, bốn lần dùng từ dân tộc Hai đoạn văn Tuyên ngôn lặp lại nhƣ hai nhát dao chém xuống lúc mạnh Nguời đòi quyền cho dân tộc nên 20 lần nhắc tới chữ quyền câu văn hào hùng đanh thép + Không khẳng định quyền mà Tuyên ngôn khẳng định thực tế Việt Nam giành đƣợc độc lập Cách lập luận tác giả thật chặt chẽ, sắc sảo Bác rõ Việt Nam không thuộc địa Pháp Pháp bán rẻ Việt Nam cho Nhật Nước ta không thuộc địa Nhật sau Nhật đầu hàng đồng minh nhân dân ta giành lại nước từ tay Nhật Hơn Việt Nam có Chính phủ lâm thời đại diện chân cho nhân dân Việt Nam Để khẳng định thật này, Nguời viết Tuyên ngôn độc lập láy láy lại hai lần chữ “sự thật” “Sự thật là, thật là” cuối “Nuớc Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập, thật thành nước tự độc lập” Đây điệp khúc tiếp nối tăng thêm âm huởng hùng biện tuyên ngôn + Một câu hỏi đặt dƣ luận quốc tế lúc ―dân tộc VN có khả làm chủ vận mệnh hay không? HCM đƣa lí lẽ sắc bén để khẳng định: Nếu TD Pháp phản bội đồng mình, dâng Đông Dƣơng hai lần cho Nhật thì dân tộc VN anh dũng chống Nhật, giành lại độc lập Nếu thực dân Pháp tàn bạo, vô nhân đạo hành động thẳng tay khủng bố Việt Minh, giết tù trị trƣớc bỏ chạy, nhân dân VN giữ thái độ khoan hồng, nhân đạo Một dân tộc bất khuất, kiên cƣờng nhân nghĩa nhƣ hoàn toàn xứng đáng đầy đủ khả để bảo vệ quyền tự + Ngƣời khẳng định: ― Nƣớc VN có quyền‖, ―và thật thành nƣớc tự độc lập‖ Bác vừa khẳng định vừa tuyên bố công khai Mấy tiếng ―có quyền‖, ―sự thật‖ mạnh mẽ rắn nhƣ chân lí + Ngƣời bày tỏ tâm: ―Toàn thể dân tộc VN đem tất tinh thần lực lƣợng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy‖ Bác vừa thể tâm lớn lại vừa nhƣ kêu gọi đồng bào nƣớc đồng lòng, chung sức để giữ gìn độc lập, tự giành đƣợc - Vị trí câu kết “Chúng tin nuớc Đồng minh công nhận nguyên tắc dân tộc bình đẳng Hội nghị Têhêrăng Cựu kim sơn, công nhận quyền độc lập dân Việt Nam https://www.facebook.com/vanhocvanhungcamnhan/ VĂN HỌC VÀ NHỮNG CẢM NHẬN Một dân tộc gan góc chống ách nô lệ Pháp 80 năm nay, dân tộc gan góc đứng phe Đồng minh chống Phát xít năm, dân tộc phải đuợc tự do! Dân tộc phải đuợc độc lập!” - Những câu văn đƣợc diễn đạt giống nhƣ định luật, định lí với đầy đủ giả thiết kết luận Một cách đặt câu nhƣ giúp nhiều cho câu văn cho lập luận trở nên đanh thép, hùng hồn, bác bỏ - Nếu cần phải tìm Tuyên ngôn câu văn chứa đựng đầy đủ nội dung toàn tác phẩm cần phải chọn câu: ―Nƣớc Việt Nam có quyền huởng tự độc lập, thật thành nƣớc tự độc lập‖ - Nhƣ vậy, phần kết thúc tuyên ngôn, tác giả tiếp tục khẳng định lòng yêu nƣớc, nguyện vọng độc lập dân tộc nhân dân ta vừa sở công lý vừa sở thực tiễn Về mặt công lý, họ công nhận quyền độc lập dân tộc tự hai hội nghị: Tê (1943) Cựu Kim Sơn (1945) họ định phải công nhận quyền độc lập dân tộc Việt Nam Nhân dân ta phát huy truyền thống yêu nƣớc bất khuất để giữ vững quyền tự độc lập ấy: “Toàn thể dân tộc Việt Nam… quyền tự độc lập ấy” - Bản Tuyên ngôn kết thúc câu văn khẳng định lòng yêu nƣớc giống nhƣ lời thề tử cho tổ quốc sinh Đặt trình phát triển văn học Việt Nam, Tuyên ngôn độc lập đỉnh cao văn học yêu nƣớc Từ ―Nam quốc sơn hà‖, ―Bình ngô đại cáo‖ đến Tuyên ngôn độc lập chặng đƣờng khác chân lý ―Không có quý độc lập tự do‖ III Kết luận Giá trị tuyên ngôn - Tuyên ngôn Độc lập văn kiện lịch sử, trị quan trọng có ý nghĩa vô to lớn: + Văn kiện trang trọng tuyên ngôn độc lập tổ quốc Việt Nam sau ngót trăm năm phải sống dƣới xiềng xích thực dân + Văn kiện tuyên bố cáo chung chế độ quân chủ tồn mƣơi kỉ + Văn kiện phát súng mở cho phong trào đấu tranh giải phóng nƣớc thuộc địa toàn giới - Tuyên ngôn Độc lập văn luận mẫu mực: văn phong khúc chiết, ngắn gọn, lập luận chặt chẽ đanh thép, lời lẽ hùng hồn đầy sức thuyết phục Nghệ thuật - Là văn luận mẫu mực - Lập luận chặt chẽ thống toàn - Cách sử dụng từ ngữ phù hợp, văn giàu hình ảnh, khắc sâu ấn tƣợng, kết hợp cảm xúc… 2.1 Bản Tuyên ngôn độc lập có kết cấu chặt chẽ lập luận đanh thép Tác phẩm gồm phần có mối quan hệ hữu bổ sung cho nhau: + Phần nêu sở pháp lý, đặt sở lý luận: + Phần soi sáng chứng minh thực tiễn: + Phần cuối rút kết luận VĂ Ữ ẬN https://www.facebook.com/vanhocvanhungcamnhan/ VĂN HỌC VÀ NHỮNG CẢM NHẬN Các phần lại liên hệ với liên từ, cụm quan hệ từ chặt chẽ nhƣ mắt xích - Phần thứ - phần nêu chân lí – nêu đƣợc nguyên lí làm sở cho tuyên ngôn, ―quyền đƣợc hƣởng độc lập, tự do, bình đẳng, hạnh phúc‖ dân tộc giới‖, kết thúc câu: ―Đó lẽ phải không chối cãi đuợc‖ + Kết thúc phần đầu chuyển sang phần hai, tác giả sử dụng liên từ ―Thế mà‖ nhƣ để báo truớc hành động Pháp đuợc dẫn trái hẳn lẽ phải nhân đạo, chứng tỏ chúng phản bội điều đuợc nêu lên Tuyên ngôn chúng + Kết thúc phần II chuyển sang phần tác giả sử dụng cụm liên từ ―bởi cho nên‖ nhƣ để khẳng định hai phần nguyên nhân phần cuối kết Đã coi quyền tự do, bình đẳng dân tộc lẽ phải chối cãi, coi việc giành lại đƣợc đất nuớc từ tay Nhật từ tay Pháp thực tế bác bỏ, việc thoát li hẳn mối quan hệ thực dân với Pháp để trở thành nƣớc tự độc lập phải đƣơng nhiên, đại quang minh nhƣ trời đất, sáng tỏ nhƣ nhật nguyệt Rõ ràng, Tuyên ngôn độc lập chỉnh thể thống nhất, với yếu tố quan hệ chặt chẽ với Cách lập luận tác giả dùng lời lẽ đối phuơng để bác bỏ đối phƣơng có kết hợp lý luận thực tiễn 2.2 Giọng văn thay đổi linh hoạt phù hợp với đối tuợng nội dung - Nói với công luận quốc tế giọng văn uyên bác, thể trí tuệ sắc sảo, dẫn lời tuyên ngôn tiếng làm sở cho lập luận - Viết với đồng bào nƣớc lời văn tình cảm thiết tha Về điều Chế Lan Viên nhận xét thật xác: “Vì nói với đồng bào lời văn Tuyên ngôn xúc động…sau 13 chữ “quyền” 14 câu, câu có chữ “chúng” mở đầu nặng búa tạ: “Chúng tuyệt đối không cho”, “chúng thi hành luật pháp dã man”, “chúng cuớp không ruộng đất” chữ chúng nhuư xiết xuống chữ “ta” làm xúc động lòng ngời: “chúng cướp đất nước ta, áp đồng bào ta, tuyệt đối không cho nhân dân ta chút quyền tự dân chủ nào” - Khi khẳng định độc lập, tự lời văn trang trọng thiêng liêng ―Chúng trịnh trọng tuyên bố‖ - Khi tố cáo tội ác kẻ thù giọng văn bi thiết - Khi nêu cao truyền thống yêu nuớc giọng văn hào hùng sảng khoái 2.3 Ngôn ngữ vừa xác vừa gợi cảm, truyền cảm Vì văn kiện trị nên chữ lời cần phải xác tuyệt đối Vì tác phẩm văn học nên chữ lời lại có sức mạnh gợi cảm truyền cảm lớn lao - Khi tác giả viết: “chúng tuyệt đối không cho dân ta chút quyền tự dân chủ nào” hai chữ ―tuyệt đối‖ vừa nhấn mạnh vừa làm xác thêm ý văn Chỉ chín chữ : “Pháp chạy, Nhật hàng, Vua Bảo Đại thoái vị” mà câu văn khái quát đuợc kiên trị, biến cố quan trọng lịch sử lúc Những kiện đặt liên tiếp cạnh câu văn ngắn gọn đem đến cảm nhận thất bại thảm hại, nhanh chóng kẻ thù khí thần tốc cách mạng tháng Tám Những tƣ tuởng trị đuợc diễn đạt hình tƣợng vừa gợi cảm vừa truyền cảm: tác giả không viết: Pháp đầu hàng Nhật cách nhục nhã mà viết “thực dân Pháp quỳ gối mở cửa nƣớc ta ruớc Nhật” Câu văn hình tuợng diễn tả đƣợc thái độ hèn nhát tự ti nô lệ Pháp trƣớc Nhật ĐỀ LUYỆN TẬP ĐỀ 1: - "Tất người sinh có quyền bình đẳng Tạo hoá cho họ quyền không xâm phạm được; quyền ấy, có quyền sống, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc" Lời bất hủ Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 nước Mĩ Suy rộng ra, câu nói có ý nghĩa là: Tất dân tộc giới sinh bình đẳng, dân tộc có quyền sống, quyền sung sướng quyền tự Bản Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền Cách mạng Pháp năm 1791 nói" Người ta sinh tự bình đẳng quyền lợi; phải luôn tự bình đẳng quyền lợi" https://www.facebook.com/vanhocvanhungcamnhan/ VĂN HỌC VÀ NHỮNG CẢM NHẬN Đó lẽ phải không chối cãi Thế mà 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp đồng bào ta Hành động chúng trái hẳn với nhân đạo nghĩa‖ - "Một dân tộc gan góc chống ách nô lệ Pháp 80 năm nay, dân tộc gan góc đứng phe Đồng minh chống phát xít năm nay, dân tộc phải tự do! Dân tộc phải độc lập! Vì lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trịnh trọng tuyên bố với giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập thật trở thành nước tự do, độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự độc lập ấy" a, Hai đoạn trích thuộc tác phẩm nào? Vị trí đoạn trích tác phẩm? Tác giả nào? Tác phẩm đƣợc soạn thảo năm đƣợc công bố đâu? b, Hãy phân tích ngắn gọn nội dung, ý nghĩa văn phong hai đoạn trích Gợi ý: I Hai đoạn trích tác phẩm “Tuyên ngôn Độc lập” - Đoạn trích thứ phần mở đầu tuyên ngôn, đoạn trích thứ hai đoạn kết - Tác giả: Hồ Chí Minh - Tác phẩm đƣợc soạn thảo vào năm 1945, gác số 48, phố Hàng Ngang, Hà Nội - Ngày 02/09/1945 Quảng trƣờng Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt phủ lâm thời nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đọc Tuyên ngôn Độc lập trƣớc hàng chục vạn đồng bào II Nội dung, ý nghĩa Nội dung - Khẳng định quyền ngƣời (nhân quyền dân quyền), quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự mƣu cầu hạnh phúc - Quyền dân tộc, bình đẳng, quyền sống, quyền đƣợc sung sƣớng, quyền tự do, độc lập Mở rộng quyền ngƣời thành quyền dân tộc, sáng tạo, cống hiến Hồ Chí Minh - Với trích dẫn hai câu tiếng Tuyên ngôn Mĩ Pháp, Hồ Chí Minh muốn khẳng định chân lí lịch sử niềm tự hào dân tộc, khẳng định tầm vóc thời đại Cách mạng tháng Tám - Khẳng định tinh thần đấu tranh anh dũng, gan góc quyền đƣợc hƣởng tự do, độc lập dân tộc Việt Nam Ý nghĩa: Vạch trần dã tâm thực dân Pháp chà đạp lên cờ tự do, bình đẳng, bác Cách mạng Pháp Đề cao tƣ tƣởng nhân đạo tính pháp lí văn kiện lịch sử, tranh thủ ủng hộ nƣớc phe đồng minh, nhân dân giới III Văn phong - Đây văn luận thể phong cách luận Hồ Chí Minh Đặc điểm văn luận lập luận chặt chẽ, lý lẽ đanh thép chứng không chối cãi đƣợc - Lý lẽ Tuyên ngôn sắc bén, lí luận chặt chẽ, hùng hồn, có sức thuyết phục Tác giả xây dựng luận chứng phát triển lí lẽ sở lẽ phải, tƣ tƣởng nhân quyền, dân quyền, quyền tự dân tộc ĐỀ 3: Kết thúc Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố rằng: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập thật trở thành nước tự do, độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy" Dựa vào hiểu biết tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập, anh (chị) hay phân tích đoạn văn để làm sáng tỏ tƣ tƣởng lớn ngƣời Gợi ý: Tuyên ngôn độc lập văn kiện lịch sử vĩ đại, đồng thời tác phẩm văn học bất hủ dân tộc ta Nó kết tinh quyền lợi bản, nguyện vọng tha thiết dân tộc Việt Nam khí phách hào hùng nhân dân ta Chủ tịch Hồ Chí Minh thức tuyên bố trƣớc quốc dân, trƣớc giới thành lập nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, khẳng định quyền độc lập, tự ý trí bảo vệ độc lập, tự https://www.facebook.com/vanhocvanhungcamnhan/ VĂN HỌC VÀ NHỮNG CẢM NHẬN dân tộc Việt Nam Kết thúc Tuyên ngôn Độc lập, Ngƣời trịnh trọng tuyên bố "Nƣớc Việt Nam ( ) giữ vững quyền tự do, độc lập ấy" " Nƣớc Việt Nam có quyền hƣởng tự độc lập, thật trở thành nƣớc tự do, độc lập" - Tuyên ngôn khẳng định quyền độc lập, tự dân tộc Việt Nam sở pháp lý thực tế Thực dân Pháp tuyên bố Đông Dƣơng thuộc địa chúng nên chúng có quyền trở lại Đông Dƣơng Nhƣng Đông Dƣơng không thuộc địa Pháp Bản tuyên ngôn nêu rõ: "Sự thật từ mùa thu năm 1940, nước ta thành thuộc địa Nhật, thuộc địa Pháp Khi Nhật hàng Đồng minh nhân dân nước ta dậy giành quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Sự thật nhân dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, từ tay Pháp" - Từ thật trên, Tuyên ngôn tiếp tục khẳng định mặt pháp lí: "chúng tôi, Lâm thời Chính phủ nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân tộc Việt Nam, tuyên bố thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xoá bỏ hết hiệp ước mà Pháp kí nước Việt Nam, xoá bỏ tất đặc quyền Pháp đất nước Việt Nam” - Vậy Việt Nam "Sự thật thành nƣớc tự do, độc lập" Tuyên ngôn khẳng định tâm dân tộc Việt Nam bảo vệ độc lập, tự giá, tất tinh thần lực lƣợc, tính mạng cải toàn dân tộc Việt Nam Tƣ tƣởng lớn bật lên đây: Việt Nam có quyền hƣởng độc lập, tự thật trở thành nƣớc tự do, độc lập Vì dân tộc tâm giữ vững quyền tự do, độc lập 1- Tuyên ngôn độc lập - tiếp tục truyền thống phát triển thời đại Chỉ tiếp nối thơ Thần, Bình Ngô Đại Cáo Tuyên ngôn độc lập ? Với đất nƣớc ta, quốc gia dân tộc có lịch sử 4000 năm nhƣng gần hai ngàn năm phải chống ngoại bang xâm lƣợc, đô hộ, đồng hoá để bảo vệ độc lập dân tộc chủ quyền quốc gia, lần Tuyên ngôn độc lập thứ Hơn 1000 năm trƣớc, quân xâm lƣợc Tống (Trung Quốc) kéo sang giày xéo bờ cõi, dƣới dạng thơ, quen gọi thơ Thần, tuyên bố "Sông núi nước Nam vua Nam " Hơn năm trăm năm trƣớc, sau thắng lợi nghiệp giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ nhà Minh, phong kiến Trung Quốc Cáo bình Ngô, lại lần tuyên bố độc lập không khí hào sảng: "Như nước Đại Việt ta hùng phương " Và Tuyên ngôn độc lập với tinh thần nhƣ Độc lập, tự cho dân tộc chủ quyền quốc gia trở thành lẽ sống còn, trƣớc hết hết lẽ truyền từ đời sang đời khác dân tộc - Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử so với thơ Thần Bình Ngô Đại Cáo, ta thấy rõ điều này: Tuyên ngôn độc lập đỉnh mốc cao đánh dấu bƣớc phát triển lớn lao lịch sử phát triển quốc gia dân tộc lẽ chính: + Thứ nhất: Tuyên ngôn độc lập tuý tuyên ngôn quyền độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia mà tuyên ngôn cách mạng, lời tuyên bố xoá bỏ chế độ quân chủ phong kiến mƣơi kỷ lập nên chế độ dân chủ cộng hoà, đấu tranh giải phóng dân tộc thắng lợi, làm cách mạng, xã hội thành công; Từ khẳng định đƣờng dân tộc Tuyên ngôn độc lập đồng thời tuyên bố hai nghiệp: bƣớc kế tục truyền thống cha ông; bƣớc vĩ đại cháu thời đại Mang hai nội dung, hoà âm hai âm hƣởng điều mà tuyên ngôn trƣớc chƣa kịp có đƣợc + Thứ hai: Đây không tuyên ngôn môi trƣờng phƣơng Đông, thực chất "Môi trường Trung Hoa" hạn hẹp tay đôi ta với Trung Quốc nhƣ thời qua Tuyên ngôn độc lập diện dân tộc ta giới rộng lớn, với lời "tuyên bố trịnh trọng" trƣớc toàn giới Dẫn Tuyên ngôn độc lập nƣớc Mĩ, Tuyên ngôn Nhân quyền dân quyền cách mạng Pháp biểu mở ra, hoà vào đời sống cộng đồng giới dân tộc so với đời sống quẩn quanh giáo lí, điển chƣơng Nho giáo ngày hôm trƣớc => Cho nên, tầm giới tầm nhân loại Tuyên ngôn độc lập điều mà hùng văn xƣa chƣa kịp có đƣợc Vậy đây, dân tộc nô lệ, đất nƣớc chƣa có tên riêng (nó mang tên xứ https://www.facebook.com/vanhocvanhungcamnhan/ VĂN HỌC VÀ NHỮNG CẢM NHẬN Tiếp đến Nguyễn Huy Tƣởng, nhà văn có thiên hƣớng khai thác đề tài lịch sử, ông có nhiều đóng góp bật thể loại tiểu thuyết kịch, kịch để lại ấn tƣợng sâu sắc cho ngƣời đọc Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài mà thông qua nhân vật Vũ Nhƣ Tô ta thấy đƣợc mối quan hệ mật thiết nghệ thuật sống Vũ Nhƣ Tô đƣợc biết đến qua tác phẩm ông kiến trúc sƣ thiên tài đam mê nghệ thuật, bị hôn quân Lê Tƣơng Dực bắt xây dựng Cửu Trùng Đài để làm nơi hƣởng lạc, vui chơi với cung nữ Nhƣng ông nghệ sĩ có nhân cách có lý tƣởng nghệ thuật cao đẹp, ngƣời ham sống sợ chết hay chút công danh mà phải bán thân cho nghệ thuật Lúc đầu, ông định chết không xây dựng Cửu Trùng Đài cho tên vua bạo ngƣợc, nhƣng nhận giá trị nghệ thuật để lại cho đời ông lại quên thực tế dân chúng đói khổ Cửu Trùng Đài xây cao mồ hôi, nƣớc mắt máu xƣơng nhân dân ngày tăng lên nhiêu Vũ Nhƣ Tô tâm xây dựng Cửu Trùng Đài mâu thuẫn ngày theo mà khó giải Đan Thiềm khuyến khích Vũ Nhƣ Tô xây Cửu Trùng Đài xung đột ngƣời nông dân ngƣời nghệ thuật ngày tăng cao Có thể nói khát vọng chân nhƣng đƣợc đặt không chỗ , không kịp thời, không tính đến giá trị sống tự trở thành tai họa Trong việc xây dựng Cửu Trùng Đài, Vũ Nhƣ Tô vừa phạm nhân vừa nạn nhân Diễn biến mâu thuẫn ngƣời Vũ Nhƣ Tô Đan Thiềm đƣợc giải nhƣng không đƣợc thỏa đáng Vũ Nhƣ Tô bị giết thâm tâm ông ý định hại dân, chết ông chƣa nhận đƣợc sai lầm Qua bi kịch Vũ Nhƣ Tô, tác giả đặt vấn đề sâu sắc có ý nghĩa muôn thuở mối quan hệ nghệ thuật với sống, lý tƣởng nghệ thuật cao siêu túy muôn đời với lợi ích thiết thực trực tiếp nhân dân Cả hai tác phẩm xây dựng nên kiểu nhân vật hết lòng đam mê nghệ thuật nhƣng chƣa thấy rõ đối lập mà dẫn đến kết cục đáng buồn Nghệ sĩ Phùng thấy đƣợc mặt trái việc kịp thời sửa sai nhƣng Vũ Nhƣ Tô phải lấy giá nghệ thuật để đổi mạng sống Tuy đƣợc viết vào hai bối cảnh xã hội khác nhau, văn hóa mà đối tƣợng tồn khác phong cách hai nhà văn hoàn toàn khác nhau, nhƣng họ có điểm chung lật nghệ thuật Nghệ thuật phải gắn liền với sống, phục vụ sống, nghệ thuật xa rời sống, xa rời quần chúng đem lại bi kịch thảm khốc nhƣ Vũ Nhƣ Tô hay nhìn phiến diện sống nghệ sĩ Phùng Tuy nghệ thuật đẹp sống nhƣng lúc đẹp Đằng sau huy chƣơng rạng rỡ gồ gề nhiều khuyết điểm Ngoài ra, nghệ thuật chân nghệ thuật sống, phục vụ cho sống, nghệ thuật xa rời sống nghệ thuật suông, không xứng đáng nghệ thuật chân chính, đòi hỏi ngƣời nghệ sĩ phải biết tìm tòi, khám phá sống, hiểu nhiều phƣơng diện Nghệ sĩ chân giống nhƣ nghệ thuật chân nghệ thuật phải nhân sinh không bó hẹp nghệ thuật nghệ thuật Nhƣ Tố Hữu tâm sự: Nhân dân bể/ Văn nghệ thuyền/ Thuyền xô sóng dậy/Sóng đẩy thuyền lên Cả hai nhà văn cho ta nhận thức đƣợc đẹp nghệ thuật nhƣ nào, đƣờng tìm kiếm, đến chinh phục nghệ thuật Tuy không đem lại kết cục nhƣ mong đợi nhƣng hai nhà văn dƣờng nhƣ bộc lộ hết vẻ tài tình qua lời văn Ngôn ngữ điêu luyện, có tính tổng hợp cao, dùng ngôn từ hành động nhân vật để khắc họa tính cách, tài mà không dễ có đƣợc Và nhờ nghệ thuật chân mà tài thêm sâu sắc hơn, thấm đẫm với https://www.facebook.com/vanhocvanh ungcamnhan/ VĂN HỌC VÀ NHỮNG CẢM NHẬN MỘT NGƯỜI HÀ NỘI - NGUYỄN KHẢI Vào bài: Có ngƣời cho rằng, già thích đọc Nguyễn Khải, điều có lý hầu nhƣ tác phẩm ông bắt ta phải suy nghĩ nhiều Ta nhìn đời mắt hồn nhiên vô tƣ đƣợc lạc bƣớc vào giới nhân vật ông dù giọng văn Nguyễn Khải, có lúc đùa vui, hóm hỉnh thật thú vị Có lẽ, tạng riêng ngƣời cầm bút Cho nên, dù quen với kiểu nhân vật ông, đọc lại truyện ngắn Một người Hà Nội ta không khỏi ngỡ ngàng Lễ kỉ niệm ngàn năm Thăng Long đến gần, đọc lại tác phẩm này, ta không khỏi giật mình, cách chục năm, mà tác giả lại đặt đƣợc vấn đề đến hôm nóng I Tìm hiểu chung Vài nét tác giả (1930-2008) - Là bút hàng đầu văn xuôi 1945 đến Nhà PBVH Vƣơng Trí Nhàn viết: ―Muốn hiểu ngƣời thời đại với tất hay dở họ, muốn hiểu cách nghĩ họ, sống tinh thần họ, phải đọc Nguyễn Khải‖ - Nét phong cách bật: Chất triết lí, luận Hình tƣợng tác giả - ngƣời trải nghiệm có nhu cầu bàn bạc, chia sẻ với bạn đọc đúc kết - thƣờng để lại ấn tƣợng sắc nét thú vị Ông có khả tinh nhạy phát trình bày vấn đề, phân tích tâm lý sắc sảo; đƣa học nhận thức qua hình tƣợng nghệ thuật có sức kích thích đối thoại - Quá trình sáng tác: Trƣớc 1978, quan tâm đến vấn đề thời trị, ngƣời đƣợc đánh giá chủ yếu qua tiêu chí đạo đức tiêu chí trị Tác phẩm có khuynh hƣớng luận với sức mạnh lí trí tỉnh táo (Tiểu thuyết ―Xung đột‖ 1959, tập truyện ngắn ―Mùa lạc‖ 1960, truyện ―Tầm nhìn xa‖ 1963… Sau 1978, quan tâm nhiều đến đời thƣờng, tới số phận cá nhân Tiêu chí đánh giá ngƣời mở rộng góc độ văn hoá, lịch sử triết học Tác phẩm có khuynh hƣớng triết luận, giọng điệu đôn hậu, trầm lắng, nhiêù chiêm nghiệm ( tiểu thuyết ―Cha Con và…” 1979, tiểu thuyết ―Thời gian người‖ 1985, tập truyện ―HN mắt tôi‖ 1995, truyện ngắn ―Sống đời‖ 2002, tiểu thuyết ―Thượng đế cười‖ 2004… Có thể nói, đời văn Nguyễn Khải phản ánh sinh động chân thực trình vận động văn học từ quỹ đạo chiến tranh sang quỹ đạo hoà bình Tác phẩm: Một người Hà Nội - Xuất xứ: Rút từ tập truyện: "Hà Nội mắt tôi" - Vị trí: Ra đời năm 1995, gắn với công đổi đất nƣớc Tác giả có ý dành tập truyện để trình bày khám phá, kiến giải ông ―đất kinh kì‖ Nhu cầu khẳng định kinh nghiệm cá nhân bộc lộ rõ qua cách đặt nhan đề qua mang tính tự truyện - biểu cho xu hƣớng dân chủ hoá thời kì đổi Nhân vật bà Hiền tiêu biểu cho ngƣời ―lớn nhanh thời đại‖ khiến ―miếng đất sinh họ trở nên chật chội‖ mà Nguyễn Khải say mê Nhân vật đƣợc xây dựng nhƣ ngoại lệ so với VH trƣớc 1978: bật với lĩnh cá nhân, khả tự ý thức, nhân cách đẹp… II Đọc - hiểu văn bản: Trƣớc đây, giai đoạn văn học 1945 – 1975, ta thƣơng quen với nữ nhân vật diện thuộc thành phần công, nông, binh giỏi việc nƣớc ,đảm việc nhà, sẵn sàng xông pha nơi tên mũi đạn, nhà hăng say LĐSX làm hậu phƣơng vững cho chồng chiến đấu, sau 1975, ta gặp lại họ thành tích bi kịch đời thƣờng Tóm lại Tuýp ngƣời quen thuộc mà không cần đọc hết tác phẩm ta hình dung nhà văn nói Nhƣng nhân vật cô Hiền Một người Hà Nội lại khác Cô ngƣời dân bình thƣờng HN, không kì tích, không chiến công, không gặp bi kịch đau đớn số phận, không bị áp bóc lột đè nén, việc đời dƣờng nhƣ cô https://www.facebook.com/vanhocvanh ungcamnhan/ VĂN HỌC VÀ NHỮNG CẢM NHẬN chủ động xếp Thế nhƣng, qua đời ngƣời bình thƣờng giản dị nhƣ thế, ta lại thấy đƣợc biến động mạnh mẽ đời sống, lịch sử dân tộc, đất nƣớc, qua tác giả gợi cho ta bao ngẫm ngợi điều đƣợc, đời sống, vẻ đẹp ―một hạt bụi vàng‖ lấp lánh thời gian, qua chạm khắc tài tình người thợ bạc giàu tài tâm huyết - nhà văn Nguyễn Khải, trở thành Bông hồng vàng quí giá mảnh đất văn hiến nghìn năm Chúng ta tìm hiểu để thấy rõ điều mà nhà văn muốn gửi gắm bạn đọc Hình tƣợng nhân vật bà Hiền mối quan hệ gia đình - Việc hôn nhân: Là phụ nữ có nhan sắc, yêu văn chƣơng, thời gái giao du với nhiều văn nhân nghệ sĩ nhƣng không chạy theo tình cảm lãng mạn viển vông Cô Hiền chọn bạn trăm năm ông giáo tiểu học hiền lành, chăm khiến HN phải kinh ngạc Cô Hiền vƣợt qua thói thƣờng Vì ông giáo thời đảm bảo danh lợi Nhƣng ông lại ngƣời khiêm nhƣờng, mô phạm, phù hợp với quan niệm cô tổ ấm gia đình, gắn với thái độ nghiêm túc cô hôn nhân (trách nhiệm làm vợ, làm mẹ… đƣợc đặt lên thú vui khác) - Việc sinh con: thời mà ngƣời VN thích đẻ nhiều con, bà Hiền định chấm dứt sinh đẻ vào năm 40 tuổi Bà không tin ―trời sinh voi, trời sinh cỏ‖mà bà tin phải đƣợc nuôi dạy chu chúng ―có thể sống tự lập‖ Nhƣ vậy, trách nhiệm cha mẹ cho nhân cách, chuẩn bị cho khả sống không bị lệ thuộc Đó tình yêu sang suốt ngƣời mẹ giàu tự trọng, biết ―nhìn xa trông rộng” - Việc quản lý gia đình: bà Hiền ngƣời chủ động, tự tin Bà hiểu rõ vai trò ngƣời mẹ, ngƣời vợ Khi phê bình thói ―bắt nạt vợ‖ ngƣời cháu, bà bảo: ―Người đàn bà nội tướng gia đình chẳng sao” Quan niệm ―bình đẳng nam nữ‖ bà xuất phát từ thiên chức ngƣời phụ nữ - chân lý tự nhiên, giản dị - Việc dạy con: bà Hiền dạy chúng nhỏ dạy từ nhỏ Bà không coi chuyện ngồi ăn, chuyện cầm bát, cầm đũa, múc canh… chuyện sinh hoạt vặt vãnh Bà coi văn hoá sống, văn hoá ngƣời, thế, văn hoá ngƣời HN: ―chúng mày người HN cách đứng nói phải có chuẩn, không đc sống tuỳ tiện, buông tuồng‖ Cái chuẩn lòng tự trọng Hình tƣợng nhân vật bà Hiền mối quan hệ xã hội + Trƣớc 1955: cô Hiền sinh gia đình gốc Hà Nội, giàu có nhƣng lƣơng thiện Mẹ buôn nƣớc mắm, bố đậu tú tài, mê văn thơ, dạy theo khuon phép nhà quan Cô Hiền đẹp, thông minh, nhà gia giáo nề nếp, đƣợc bố mẹ cho mở phòng tiếp khách văn chƣơng + Trong kháng chiến chống Pháp: sống Hà Nội, xa Hà Nội sinh lập nghiệp vùng đất khác Điều khiến ta không khỏi nghi ngại, ngƣời Hà Nội sẵn sàng ĐLTD Tổ quốc Nhƣng cách cô thể tình yêu, gắn bó cô với Hà Nội thiết thực, cụ thể, theo cách nghĩ cô + Trƣớc niềm vui chiến thắng cách cƣ xử ngƣời, cô gắt, cau mặt, thở dài quay đi, cô không lòng với cách bắt chƣớc ngƣời cách mạng lối, cô nhận niềm vui thái quá, có phần thỏa mãn ngƣời sau chiến thắng ―Phải lo mà làm ăn ?‖ + Sau ngày Hà Nội giải phóng, cô có hai dinh cơ, nhƣng cô khôn ngoan bán nhà hàng Bún cho ngƣời kháng chiến về, không đồng ý cho chông mua máy, mở cửa hàng lƣu niệm lam hoa giấy, bán đắt nhƣng chịu thuế thấp, Tóm lại, cô ngƣời nhạy bén thích ứng nhanh với thời Dƣờng nhƣ ngƣời đàn bà khôn ngoan lƣờng trƣớc hết việc, nhƣng không thực dụng, vị kỉ Tự nguyện bỏ ý định làm giàu để thực chủ trƣơng nhà nƣớc, nhƣng chua chát nhận thấy mặt trái bệnh xã hội thời Đó tâm lý kì thị với kinh doanh ―Thiếu ăn vinh không nhục chế độ không thích cá nhân làm giàu em làm cán bộ, tao phải nuôi lũ ăn bám, dầu họ có đủ tài để sống ăn bám” - Cô đối xử tình nghĩa với ngƣời ở, nhƣng bị để ý, bệnh ấu trĩ mọt thời, đến trả lời đƣợc, nhƣng cô Hiền nhìn thấy trƣớc ―Chính phủ can thiệp vào việc dân nhiều quá‖ ngƣời đàn bà lịch lãm, trải, lĩnh đầy giữ nếp sinh hoạt khác hẳn ngƣời, mà không sợ lời đàm tiếu dƣ luận Thấy làm, làm không sợ Đó tay nội tướng giỏi https://www.facebook.com/vanhocvanh ungcamnhan/ VĂN HỌC VÀ NHỮNG CẢM NHẬN Tuy nhiên, cách quản lý gia đình tháo vát cô Hiền khiến ta không khỏi băn khoăn, tâm lý có vƣơng vƣớng nhƣ ta phải gặp lại Hoàng Đôi mắt Nam Cao Nhƣng không, xem cô Hiền dạy bảo nhƣ tổ quốc lâm nguy, xét tƣ cách công dân ngƣời nhƣ cô Hiền phút nƣớc sôi lửa bỏng dân tộc + Con ngƣời đánh lòng tự trọng coi nhƣ chết nhân cách Có lòng tự trọng có lòng yêu nƣớc, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng Có thể nói, với ngƣời nhƣ bà Hiền, lòng yêu nƣớc nhu cầu tự nhiên, muốn đƣợc sống bình đẳng với bà mẹ khác, muốn ngƣời đƣợc sống với lòng tự trọng Cô không để bị điều cám dỗ nhƣng trái tim lại tự nguyện gắn bó với số phận đất nƣớc, thao thức HN + Sau 1975, Ngƣời kể chuyện không giấu nỗi thất vọng, hoài nghi, lo âu thấy HN giàu lên, vui hơn, nhƣng ―phần xác‖ Ông không tin lớp ngƣời hăm hở làm giàu biết yêu đẹp, giữ đƣợc nét hào hoa, lịch đất kinh kì (biết gọt tỉa thƣởng thức hoa thủy tiên…) Ông ―tức đau‖ gặp ngƣời HN thiếu lễ độ, thiếu văn hoá cách trắng trợn (ngƣời hỏi đƣờng, anh chàng xe đạp, cô gái anh bạn…) Nhƣng bà Hiền, ngƣời mà ông mực quý trọng lại ―không bình luận lời nhận xét không vui vẻ ngƣời cháu Trƣớc mảng tối, góc khuất cua HN hôm nay, Bà kể cho ngƣời cháu chuyện si sống lại nhờ nỗ lực thành phố Đấy chứng cho thấy ngƣời HN hôm không trọng vật chất mà quan tâm đến văn hoa tinh thần Bà tin ―HN thời đẹp‖ => Thái độ ung dung tự trƣớc biến động bên ngoài, trƣớc nhận xét ‗hơi nghiệt‖ ngƣời cháu Không có thái độ sống sâu sắc mà dừng lại nhìn hời hợt hay cảm tính có niềm tin nhƣ ― Xã hội có giai tầng thượng lưu để làm chuẩn cho giá trị‖- Một quan niệm khiến ta lạnh ngƣời, bị coi ― phản động‖ thời kì lúc ta nghe thấy hiệu: ― Kháng chiến hóa sinh hoạt, quần chúng hóa tư tưởng‖, phấn đấu xã họi công bằng, dân chủ, văn minh nhƣng ngẫm nghĩ lại cách sâu xa, sở Hà Nội chuẩn mực văn hoá ngƣời Việt Mỗi công dân HN tự hào điều phải có ý thức giữ gìn phát huy chuẩn mực + Thái độ cô Hiền trƣớc lối sống ngƣời HN chế thị trƣờng hôm lý giải Vì nhà văn đặt tên truyện ―Một người HN‖? Có lẽ tác giả muốn khắc đậm cốt cách, lĩnh ngƣời HN Họ ―là mình‖ với cốt cách, lĩnh riêng (đại diện cho tinh hoa dân tộc, đất nƣớc: Chẳng thơm thể hoa lài, không lịch người Tràng An) + Nét văn hoá lịch lãm, sang trọng: Phòng khách nhà bà nhƣ lƣu giữ hồn cốt HN: cổ kính, quý phái tinh tế ―suốt chục năm không thay đổi‖ + Qua khôn ngoan, sâu sắc, trí tuệ: Bà nói tự nhiên, niềm tin ―Thời đẹp, vẻ đẹp riêng cho lứa tuổi‖ + Bà khiêm tốn rộng lƣợng, hòa vào mƣa rây lả lƣớt đủ làm ẩm áo không làm ƣớt áo, bà lau chùi bát cổ để cắm hoa thuỷ tiên Tất làm nên duyên riêng HN, khiến ngƣời HN xa xứ phải kêu thầm ―Thấy Tết quá, HN quá, muốn thêm ngày ăn lại Tết HN‖ Những phẩm chất đƣợc nhào nặn từ truyền thống gia đình, từ lực tự ý thức, từ kinh nghiệm sống mà bà đúc rút đƣợc sống đời thƣờng ngƣời vợ, ngƣời mẹ, ―một người HN‖ => Nhƣ vây, đối lập Hà Nội xƣa thời, ngƣời quan quan tâm đến vẻ đẹp văn hoá, ta gặp lại giá trị truyền thống Có thể coi chuyện si cổ thụ bị bão đánh bật rễ sống lại quy luật bất diệt sống Quy luật đƣợc khẳng định niềm tin bất diệt ngƣời: thành phố kiên trì cứu sống si https://www.facebook.com/vanhocvanh ungcamnhan/ VĂN HỌC VÀ NHỮNG CẢM NHẬN Cây si biểu tƣợng nghệ thuật, hình ảnh ẩn dụ vẻ đẹp HN: HN bị tàn phá, bị nhiễm bệnh, nhƣng Hn HN với truyền thống văn hoá đƣợc nuôi dƣỡng suốt trƣờng kì lịch sử Còn điều khiến cần nói thêm thái độ, quan điểm sống tính cách bà Hiền? + Con ngƣời tỉnh táo sáng suốt nhƣ thật đáng quí, thời quí thời hội nhập đáng quí Nhƣng ta thèm chút thái , chút sứt mẻ, yếu đuối, khiếm khuyết tính cách để ngƣời thực người nỗi buồn nỗi đau Cô Hiền thật đáng khâm phục mặt, nhƣng ta băn khoăn tự hỏi, ngƣời có thực hạnh phúc không phai tuân theo đặt, tính toán thần cô? Một ngƣời giỏi giang không lòng thấy ngƣời không đƣợc nhƣ mình, cách nói, cách nghĩ cô, ta cảm thấy thoáng có chút coi thƣờng ngƣời chồng nhút nhát cô chọn để sống yên phận - Ta chƣa đồng ý với nhân vật điểm điểm khác, nhƣng rõ ràng, qua tâm trạng tính cách đƣợc khám phá, khắc họa sinh động ngôn ngữ nhân vật, ta thấy lên chân dung ngƣời phụ nữ đầy nghị lực, giàu tình thƣơng con, yêu Hà Nội, yêu nƣớc, muốn sống đẹp cho nghĩa ngƣời đất kinh kỳ Khi năm 2014 qua đi, 2015 đến gần, lại nghĩ đến lời nhân vật bà Hiền mà cảm thấy cần phải làm đƣợc để giữ lấy phần hồn Hà Nội… * Nhận xét: Nhƣ vậy, qua lời nói, việc làm suy nghĩ bà Hiền, thấy lĩnh ngƣời luôn dám mình, gia đình, chuyện hôn nhân, sinh đẻ cái, nuôi dạy thành ngƣời có lòng tự trọng, không đƣợc phép sống hèn nhát, ích kỉ; quan hệ với cộng đồng, đất nƣớc, chiêm nghiệm lẽ đời Các nhân vật khác truyện 3.1 Nhân vật Dũng, Tuất, bà mẹ Tuất - Với dung lƣợng truyện ngắn, dụng ý nghệ thuật nhà văn, nhân vật đƣợc nhắc đến nhƣ nét phác họa thoáng qua, nhƣng ấn tƣợng họ phai mờ - Dũng sống với lời mẹ dạy, anh với 660 niên ƣu tú Hà Nội lên đƣờng hiến dâng tuổi xuân cho đất nƣớc Dũng, Tuất tất chàng trai Hà Nội góp phần tô thắm thêm cốt cách tinh thần ngƣời Hà Nội, phẩm giá cao đẹp ngƣời Việt Nam Ấn tƣợng Dũng đƣợc thể chủ yếu thái độ anh bữa tiệc gia đình mừng anh trở Trong lúc ngƣời vui vẻ, háo hức hỏi chuyện ngƣời lính trở về, lúc anh đƣợc quyền lên ngôi, say sƣa ánh hào quang chiến thắng Dũng lại trầm lắng bộc bạch: nửa năm nay, anh không ngớt nghĩ ngƣời Hà Nội cách 10 năm, số 660 ngƣời đi, trở chƣa đầy 40, có Tuất, bạn anh Ngƣời bạn hi sinh trận đánh vào Xuân Lộc, hi sinh trƣớc ngày toàn thắng có ngày - Tuất đƣợc khắc họa gƣơng mặt chung, nhƣng có chi tiết khiến ngƣời đọc không rơi lệ Vừa tốt nghiệp trung học, họ đăng kí xin đánh Mĩ Tháng năm 1965, lên Thái Nguyên huấn luyện, tháng rời Thái Nguyên vào Nam Khi đoàn tàu từ TN tiến vào HN gần nửa đêm Vừa mƣa to xong, ánh đèn lòa nhòa cây, mặt đƣờng vắng hun hút Tàu vừa dừng lại bật lên tiếng loa sâu, vang: ―Quý khách ý! Quý khách ý! Chuyến tàu từ Thái Nguyên ‖ Tuất ngồi cạnh Dũng, nhoài ngƣời qua mặt bạn, gần nhƣ đƣa nửa ngƣời qua khuôn cửa sổ, hất mặt lên phía có tiếng loa, kêu lên nho nhỏ: ―Dũng ơi, Dũng, tiếng mẹ đấy! Tiếng mẹ đấy!‖ Ai có ngờ âm cuối Hà Nội, ngƣời mẹ rứt ruột sinh thành mà anh đƣợc nghe - Bà mẹ Tuất: + Bên cạnh thật ngƣời Hà Nội có phẩm cách cao đẹp, có ngƣời tạo nên ―nhận xét không vui vẻ‖ nhân vật ―tôi‖ Hà Nội Đó ―ông bạn trẻ đạp xe nhƣ gió‖ làm xe ngƣời ta đổ lại phóng xe vƣợt qua quay mặt lại chửi ―Tiên sƣ anh già‖ , ngƣời mà nhân vật quên đƣờng phải hỏi thăm Đó ―hạt sạn Hà Nội‖, làm mờ nét đẹp tế nhị, lịch ngƣời Tràng An Cuộc sống ngƣời Hà Nội cần phải làm nhiều điểm để giữ gìn phát huy đẹp tính cách ngƣời Hà Nội 3.2 Nhân vật “tôi” - Thấp thoáng sau dòng chữ hình ảnh nhân vật ―tôi‖ - Nhân vật mang hình bóng Nguyễn Khải, ngƣời kể chuyện, sáng tạo nghệ thuật sắc nét đem đến cho tác phẩm điểm nhìn trần thuật chân thật khách quan đắn, sâu sắc https://www.facebook.com/vanhocvanh ungcamnhan/ VĂN HỌC VÀ NHỮNG CẢM NHẬN - Đó ngƣời chứng kiến tham gia vào nhiều chặng đƣờng lịch sử dân tộc Với tƣ cách anh đội cụ Hồ từ chiến khu VB trở vể tiếp quản Thủ đô, cảm nhận việc đƣợc chƣa đựoc thời kì cải tạo tƣ sản, khôi phục kinh tế miền Bắc; sống năm tháng đầy gian khổ, hy sinh nhƣng hào cuả kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc, vui sƣớng xúc động với chiến thắng mùa xuân 1975 dân tộc, có chiêm nghiệm, suy tƣ lẽ đời thời kỳ đổi mới… - Cũng chặng đƣờng ấy, nhân vật có quan sát nhạy bén, sắc sảo, có bao cảm nghĩ tinh tế, sâu sắc cô Hiền, ngƣời HN HN Ẩn sâu giọng điệu vừa khôi hài, vừa khôn ngoan, trải đời hình ảnh ngƣời gắn bó thiết tha với vận mệnh đất nƣớc, trân trọng giá trị văn hoá DT ―Dân HN nhảy tàu lên LS buôn bán đủ thứ mà không buôn bán đƣợc nghìn củ thuỷ tiên nhỉ‖, cảm phục dân sống đời binh dị mà toả sang nhân cách cao cả: ―Những hạt bụi vàng lấp lánh góc phố HN mƣợn gió mà bay lên cho đất kinh kì choí sáng ánh vàng‖ Với nhân vật tôi, tác phẩm có điểm nhìn trần thuật chân thật, khách quan mà đắn, sâu sắc - Khi trần thuật, nhân vật thƣờng đặt việc, tƣợng trƣớc nhiều cách đánh giá, nhiều cách nhìn (việc hôn nhân, đón mừng độc lập, việc dạy cái, cách xƣng hô, chuyện ứng xử thiếu văn hoá niên thời kinh tế thị trƣờng…) Biện pháp có tác dụng dân chủ hoá văn học, tạo bình đẳng quan hệ nhà văn - bạn đọc, đƣa đời sống vào nhìn nhiều chiều để khuyến khích bạn đọc tham gia đối thoại, khƣớc từ lối áp đặt chân lí chiều nhà văn kể đối thoại, phân tích, bình luận nhiều miêu tả trần thuật khách quan Ngƣời kể chuyện nhƣ nghĩ câu chuyện suy nghĩ hấp dẫn bạn đọc * Tóm lại: Ngƣời kể chuyện ngƣời yêu HN, hiểu HN, say mê nét đẹp văn hoá HN Anh ta có nhìn lịch lãm, sâu sắc Cách kể chuyện vừa thân tình, vừa hóm hỉnh, tạo đƣợc quan hệ bình đẳng, cởi mở với bạn đọc nhƣng khẳng định đƣợc giá trị kinh nghiệm cá nhân Anh ta biết đặt việc dƣới nhiều cách đánh giá, đồng thời dung phân tích, bình luận, ngẫm nghĩ đê định hƣớng giá trị Giọng kể thƣờng chiêm nghiệm triết lý có pha đối thoại, tranh biện, tự trào Ngôn ngữ vừa kết hợp đƣợc sắc thái giản dị đời thƣờng vừa giàu ngụ ý triết lý Ý nghĩa câu chuyện "cây si cổ thụ" + Hình ảnh nói lên qui luật bất diệt sống Quy luật đƣợc khẳng định niềm tin ngƣời thành phố kiên trì cứu sống đƣợc si + Cây si biểu tƣợng nghệ thuật, hình ảnh ẩn dụ vẻ đẹp Hà Nội: Hà Nội bị tàn phá, bị nhiễm bệnh nhƣng ngƣời Hà Nội với truyền thống văn hoá đƣợc nuôi dƣỡng suốt trƣờng kì lịch sử, cốt cách, tinh hoa, linh hồn đất nƣớc Giọng điệu trần thuật nghệ thuật xây dựng nhân vật + Giọng điệu trần thuật: Ngƣời kể chuyện xƣng Tôi kiểu ngƣời kể chuyện đƣợc nhân vât hóa Đây đặc điểm văn Nguyễn Khải Nhân vật "Tôi" mang nhiều nét tác giả, góp phần tạo không khí tin cậy cởi mở với ngƣời đọc (yêu, hiểu Hà Nội, khẳng định kinh nghiệm cá nhân, giỏi quan sát, ƣa triết luận, có hài hƣớc nhìn đằm thắm nhân hậu) Một giọng điệu trải đời, vừa tự nhiên, dân dã vừa trĩu nặng suy tƣ, vừa giàu chất khái quát, triết lí, vừa đậm tính đa Cái tự nhiên, dân dã tạo nên phong vị hài hƣớc có duyên giọng kể nhân vật ―tôi‖; tính chất đa thể lời kể: nhiều giọng (tự tin xen lẫn hoài nghi, tự hào xen lẫn tự trào Giọng điệu trần thuật làm cho truyện ngắn đậm đặc chất tự đời thƣờng mà đại + Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Tạo tình gặp gỡ nhân vật ―tôi‖ nhân vật khác - Ngôn ngữ nhân vật góp phần khắc hoạ tính cách (ngôn ngữ nhân vật ―tôi‖ đậm vẻ suy tƣ, chiêm nghiệm, lại pha chút hài hƣớc, tự trào; ngôn ngữ cô Hiền ngắn gọn, rõ ràng, dứt khoát ) - Những khám phá sâu sắc chất nhân vật dòng lƣu chuyển thực lịch sử: Là ngƣời, bà Hiền giữ gìn phẩm giá ngƣời Là công dân, bà Hiền làm có lợi cho đất nƣớc Là ngƣời Hà Nội, bà góp phần làm rạng rỡ thêm cốt cách, truyền thống Hà Nội anh hùng hào hoa- tôn thêm vẻ đẹp lịch quyến rũ ―ngƣời Tràng An‖ Chất nhân văn sâu sắc ngòi bút Nguyễn Khải III TỔNG KẾT https://www.facebook.com/vanhocvanh ungcamnhan/ Nội dung: Qua nhân vật trung tâm truyện cô Hiền, ngƣời Hà Nội bình thƣờng nhƣng góp phần làm rạng rỡ thêm cốt cách HN hào hùng hào hoa, cảm nhận đƣợc lối sống, lĩnh văn hóa ngƣời Hà Nội, từ thấy rõ vẻ đẹp giản dị, chân thực ngƣời bình thƣờng mà đời họ song hành chặng đƣờng gian lao đất nƣớc họ góp phần làm nên lịch sử dân tộc Một vài nét đặc sắc nghệ thuật - Thấy đƣợc thành công đáng ý giọng điệu trần thuật nghệ thuật xây dựng nhân vật Nguyễn Khải ―Muốn hiểu ngƣời thời đại với tất hay, dở họ, muốn hiểu cách nghĩ họ, sống tinh thần họ, phải đọc Nguyễn Khải‖ Nhận xét nhà nghiên cứu Vƣơng Trí Nhàn thật xác đáng, truyện ngắn Một người Hà Nội III Luyện tập Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: Cô Hiền không bình luận lời nhận xét không vui vẻ Hà Nội Cô than thở với dạo cô thường nghĩ ngợi chuyện cách tâm, y hệt bà già nhà quê Mùa hè năm nọ, bão vào Hà Nội gào rú đêm, sáng mở cửa nhìn sang đền Ngọc Sơn mà hãi Cây si cổ thụ đổ nghiêng tàn đè lên hậu cung, phần rễ bật gốc chỏng ngược lên trời Lập tức cô nghĩ tới khác thường, dời đổi, điềm xấu, thời Với người già, ai, thời qua thời vàng son Mỗi hệ có thời vàng son họ Hà Nội không Thời đẹp, vẻ đẹp riêng cho lứa tuổi Cô nói với thế, biết nói đâu phải già Mấy ngày sau, cô kể tiếp, thành phố cho máy cẩu tới đặt bên bờ, quàng dây tời vào thân si kéo dần lên, ngày tí Sau tháng, si lại sống, lại trổ non, si nhiều hệ Hà Nội, nghĩ lạ, tưởng chết đứt bổ làm củi, mà lại sống Cô nói thêm : "Thiên địa tuần hoàn, vào tạo vật lường trước được" ( Trích Một ngƣời Hà Nội-Nguyễn Khải) Đoạn văn đƣợc viết theo giọng kể ? Nội dung chủ yếu đoạn văn ? Nêu ý nghĩa hình ảnh si qua câu văn : Sau tháng, si lại sống, lại trổ non, si nhiều hệ Hà Nội, nghĩ lạ, tưởng chết đứt bổ làm củi, mà lại sống Từ văn , viết đoạn văn ngắn thể cảm xúc em Hà Nội Trả lời: Đoạn văn đƣợc viết theo giọng kể bà Hiền (nhân vật) tác giả (xƣng tôi) Nội dung chủ yếu đoạn văn là: kể hình ảnh si Hà Nội bị bão đánh bật rễ lại hồi sinh Hình ảnh si qua câu văn: Sau tháng, si lại sống, lại trổ non, si nhiều hệ Hà Nội, nghĩ lạ, tưởng chết đứt bổ làm củi, mà lại sống - Cây si: biểu tƣợng văn hóa, nét cổ kính, linh thiêng đất kinh kì ngàn năm văn hiến - Cây si hồi sinh: lại sống lại trổ non gợi ni ềm tin, lạc quan vào phục hồi giá trị tinh thần Hà Nội - Câu chuyện bà Hiền kể si cổ thụ vừa lời cảnh báo mát gia tài văn hóa, lại vừa nhƣ khẳng định niềm tin vào sáng suốt lƣơng tri ngƣời Đoạn văn đảm bảo ý chính: - Về địa lí: Hà Nội thủ đô, trái tim Tổ quốc - Về lịch sử, văn hoá: Hà Nội trải qua nghìn năm văn hoá Dù chịu biến động lịch sử nhƣ Hà Nội giữ đƣợc nét văn hoá cổ kính - Về ngƣời Hà Nội: nhƣ hình ảnh bà Hiền, vừa giữ đƣợc nếp nhà, vừa giữ đƣợc nếp ngƣời - Cảm xúc chân thành, thể tình yêu Hà Nội tình yêu đất nƣớc HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT - LƯU QUANG VŨ MB Lƣu Quang Vũ tài xuất sắc văn học nghệ thuật Việt Nam năm 80 kỉ XX với thành công nhiều lĩnh vực : làm thơ, viết văn, vẽ tranh soạn kịch Khát vọng tham dự trực tiếp vào dòng chảy mãnh liệt sống thời kì đổi mới, đƣợc trao gửi dâng hiến, khát vọng cổ vũ đẹp thiện, lên án đấu tranh chống xấu ác nguồn nhiệt hứng tạo nên thăng hoa cho tài ông Hồn Tƣơng Ba hàng thịt kịch đặc sắc ông Với tình bi kịch đau khổ Trƣơng Ba, Lƣu Quang Vũ xây dựng thành công kịch đại, đặt nhiều điều mẻ có tƣ tƣởng triết lí sâu sắc I Tìm hiểu chung Tác giả: Lƣu Quang Vũ (1948 – 1988) Đà Nẵng, sinh tại: Phú Thọ - Là nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết truyện ngắn, viết kịch, lĩnh vực có thành công - ― Nhà viết kịch xuất sắc thời kì đại‖ Tác phẩm - Sáng tác 1981, công diễn 1984 - Từ cốt truyện dân gian, xây dựng kịch nói đại - Đặt nhiều vấn đề mẻ, có ý nghĩa triết lý nhân sinh sâu sắc - Kết cấu: cảnh kết thúc - Phần trích thuộc cảnh kết - Tóm tắt: II Đọc hiểu đoạn trích Xung đột kịch * Cảnh -6 : Hồn T.Ba sống nhờ thể xác phàm tục hàng thịt ăn nhiều, thích uống rƣợu, không thích chơi cờ, ngƣời trở nên thô lỗ, cục cằn Vợ con, bạn bè buồn chán, xa lánh, T.Ba biết đƣợc điều Đây trình phát triển xung đột kịch • Cảnh 7: - T.Ba ý thức đƣợc bi kịch đau đớn mâu thuẫn dung hòa đƣợc linh hồn thể xác Xung đột kịch đến cao trào Đó tình kịch phần trích qua màn: Hồn T.Ba đối thoại với xác, vợ con, Đế Thích Màn kết Nhân vật hồn Trƣơng Ba Trọng tâm lớp kịch đối thoại Hồn Xác Trƣơng Ba Do lời thoại vừa coi độc thoại vừa coi đối thoại Nó lời thoại đặc biệt, vừa chứa đựng mâu thuẫn vừa mang tính hành động, thúc đẩy tình kịch phát triển đến mức cao Cuộc đối thoại Hồn Xác đỉnh cao tƣ tƣởng triết lý kịch 2.1 Đối thoại với xác hàng thịt: - Tâm trạng Trƣơng Ba: + Sau tháng sống bên đằng, bên nẻo nhân vật Hồn Trƣơng Ba ngày trở nên xa lạ với ngƣời thân gia đình tự xung đột với thân + Hồn ngồi ôm đầu- hình ảnh ngƣời cô độc lên trƣớc ảnh đầy đau khổ xâm lấn- hồi lâu đứng dậy trào thành dòng độc thoại đầy nƣớc mắt: ―không, không, không muốn sống Tôi chán chỗ Ta bắt đầu sợ mi, muốn rời xa thân thể kềnh thô lỗ tức khắc‖ Lời thoại Hồn câu cảm thán ngắn, lời văn dồn dập, hối thúc, thể tâm trạng căng thẳng, bách đau khổ, dằn vặt, quẫn bách đến cực, chịu đựng dày vò đƣợc nên đứng dậy Hồn đau khổ không Trƣơng Ba vụng về, thô lỗ, phũ phàng Hồn TB lúc rơi vào trạng thái tuyệt vọng - Nghe Hồn tự độc thoại nói tự dày vò mình, Xác lên tiếng ngay: ― Vô ích‖ Xác chủ động khiêu chiến nhằm dập tắt hoàn toàn khát khao Trƣơng Ba : ―Ông không tách khỏi đƣợc đâu‖ - Đang bế tắc vô vọng, Trƣơng Ba nghe thấy lời nói từ Xác biết đáp lại kinh ngạc vốn có mình: ―A, mày biết nói à?‖ TB ngạc nhiên, trả lời lại cách đƣa câu hỏi, sau liên tục phản đối Xác, giọng khinh bỉ Cách xƣng hô ―mày‖; ―tao‖ thể rõ khinh bỉ, miệt thị Xác “Vô lí! Mày biết nói ! Mày tiếng nói, mày xác thịt âm u đui mù ” Hồn Trƣơng Ba buông lời thóa mạ Xác - Thấy Hồn vừa phủ định vừa khinh miệt mình, Xác khẳng định lại vị trí tác động suy nghĩ mình: ―Ông biết tiếng nói rồi, luôn bị tiếng nói sai khiến‖ ―sức mạnh ghê gớm, lấn át linh hồn cao khiết‖ - Hồn tiếp tục phủ định tiếng nói Xác: ―Mày vỏ bề ngoài, ý nghĩa hết, tư tưởng, cảm xúc‖ -Nghe thấy Hồn đánh giá thấp kém, xác hỏi lại đầy thách thức, giọng thay đổi linh hoạt đầy châm chọc ―Có thật không?‖ - Câu hỏi Xác khiến cho Hồn chùn bƣớc đuối lí, buộc phải dần nhƣợng bộ, xác nhận ảnh hƣởng Xác: ―Nếu có, thứ thấp kém, mà thú có : Thèm ăn ngon, thèm rượu thịt…‖ - Lại bị Hồn tiếp tục khinh miệt, Xác chuyển sang châm chọc, mỉa mai : ―Tất nhiên, tất nhiên‖ đầy mỉa mai: Khi ông bên nhà tôi… Khi ông đứng bên cạnh vợ tôi, tay chân run rẩy, thở nóng rực, cổ nghẹn lại… “Đêm hôm đó, thì…‖ Đó cảm giác ―xao xuyến‖ ―lâng lâng cảm xúc‖ - Với chứng cụ thể, Hồn xấu hổ kiên phủ định: ―là mày chứ, chân tay mày, thở mày‖ Xác vừa khẳng định vừa công tiếp: ―Thì có ghen đâu! Ai lại ghen với thân thể mình…nhưng ta nên thành thực: Chẳng lẽ ông không xao xuyến chút gì? Để thỏa mãn tôi, chẳng nhẽ ông không tham dự chút đỉnh gì?‖ - Nhƣ Xác dẫn dắt Hồn vào thật phủ nhận – Hồn nhiều bị vấy bẩn, tha hóa dục vọng thân xác Xác anh hàng thịt gợi lại tất thật khiến Hồn thấy xấu hổ, cảm thấy ti tiện Lí lẽ Xác khơi trúng điểm đen mà lâu trú ngụ Xác anh hàng thịt, Hồn Trƣơng Ba khiết bị hóa màu Hồn đuối lí bất lực che giấu lúng túng, bối rối, dự, yếu ―Ta…ta… bảo mày im đi!‖ Lời thoại Hồn ngập ngừng lí lẽ nhƣ bị hụt Hồn bị dồn vào chân tƣờng để buộc phải công nhận chế ngự Xác - Xác khẳng định lần nữa: ―Hai ta hòa làm rồi‖ Xác nhấn vào thật đau đớn mà Hồn muốn trốn chạy, muốn phủ nhận, đẩy tình kịch lên cao trào Hồn cố gắng biện minh chống chế cứu vãn: ―Ta có đời sống riêng: nguyên vẹn, sạch, thẳng thắn…‖ - Xác không buông tha, công mỉa mai ―Khi ông phải tồn nhờ tôi, chiều theo đòi hỏi tôi, mà nhận nguyên vẹn, sạch, thẳng thắn!‖ - Trƣớc thực không chối cãi, Hồn phản ứng tiêu cự cách ―bịt tai lại‖ Đó nỗ lực chối bỏ tuyệt vọng hoàn toàn bế tắc Xác tiếp tục dùng lời lẽ hiểm hóc sắc lẹm nhƣ dao phanh trần nỗi đau tấy mủ Hồn Đó nhờ sức mạnh Xác mà Hồn có thể: ―tát thằng ông tóe máu mồm máu mũi‖ Mặc dù cố bịt tai, nhƣng nghe Xác nói nhƣ Hồn phải lên tiếng chối bỏ ―sức mạnh làm ta trở thành tàn bạo‖ Xác khôn ngoan biết lỡ lời nên biện minh cho lí lẽ: ―là hoàn cảnh‖ ―cũng đáng đƣợc quí trọng‖, tội Hồn phản ứng yếu ớt: ―Nhƣng Nhƣng‖ Nhận biết Hồn bị dồn vào bí, Xác đƣa giao kèo thỏa hiệp để chung sống, giọng ve vuốt mơn trớn Xác chủ động đƣa trò chơi tâm hồn : ―Những lúc một bóng, ông việc nghĩ ông có tâm hồn bên cao khiết , chẳng qua hoàn cảnh để sống mà ông phải nhân nhượng Làm xong điều xấu ông việc đổ tội cho , ông thản …miễn là…ông làm đủ việc thảo mãn thèm khát tôi‖ Xác ―ve vuốt‖ Hồn cách thông cảm với ―những trò chơi tâm hồn‖, nhận hết điều xấu miễn Hồn ―làm đủ việc để thỏa mãn thèm khát‖ Xác - Nhận thức ―lí lẽ ti tiện‖ Xác, Hồn tuyệt vọng kêu Trời!- chấp nhận số phận nỗi đau đớn khôn muốn tìm đƣờng thoát nhƣng hoàn toàn vô vọng - Trong đối thoại này, Xác tạm thời thắng nên hể tuôn lời thoại dài với chất giọng mỉa mai cƣời nhạo lên mặt dạy đời, trích, châm chọc Hồn buông lời thoại ngắn với giọng nhát gừng kèm theo tiếng than, tiếng kêu * Tiểu kết: Qua đối thoại Hồn Xác, Xác rõ ràng lên với ƣu kẻ nắm giữ thắng thế, chứng tỏ đƣợc uy quyền chi phối khủng khiếp với linh hồn, cho thấy ngộ nhận hồn cho ―Ta có đời sống riêng sạch, nguyên vặn, thẳng thắn…‖ Linh hồn thể xác vốn không tách rời đƣợc nhau, tranh đấu hồn xác đấu tranh cao dục vọng thấp hèn; phần phần người Đó lời cảnh cáo sâu xa Lƣu Quang Vũ Khi ngƣời sống lâu môi trƣờng dung tục bị dung tục chi phối, có tâm hồn cao thể xác phàm tục, tội lỗi Khi ngƣời bị chi phối nhu cầu đừng đổ tội cho thân xác Không thể tự an ủi vẻ đẹp siêu hình tâm hồn, phải bảo vệ, hoàn thiện nhân cách ngƣời, vấn đề lớn cá nhân toàn xã hội Đó đấu tranh dai dẳng ngƣời tồn xã hội - Nếu Lƣu Quang Vũ cho Trƣơng Ba kết thúc đời bế tắc, ta liên tƣởng đến kết tác phẩm văn học thực phê phán mà Nam Cao viết lên Chí Phèo: "Mồm ngáp ngáp, muốn nói, nhƣng không nói tiếng", hay cảnh Chị Dậu chạy trời ―tối đen nhƣ mực, nhƣ tiền đồ chị‖ vv… Nhƣng bƣớc sang thời đại mới, Lƣu Quang Vũ không thuộc lớp nhà văn thực phê phán thời đại mặt trận dân chủ nên đời Trƣơng Ba tiếp tục đƣợc vẽ phƣơng diện khác 2.2 Màn đối thoại Trƣơng Ba ngƣời thân - Không dừng lại đoạn đối thoại ấy, bi kịch nối tiếp bi kịch Bi kịch thứ hai Hồn Trƣơng Ba bi kịch không đƣợc ngƣời thân thừa nhận Nỗi đau khổ, tuyệt vọng Hồn Trƣơng Ba đƣợc đẩy lên đối thoại với ngƣời thân - Vừa dứt đối thoại, Hồn Trƣơng Ba ngồi lặng lẽ bên chõng, ngƣời vợ bƣớc vào hỏi: ―Cái Gái chƣa ông?‖ Hồn Trƣơng Ba thẫn thờ trả lời: ―Chƣa‖ Vợ Trƣơng Ba tiếp tục giải thích: ― Nó sang nhà cu Tị từ sớm Cu Tị bị ốm nặng‖ HTB không giấu ngạc nhiên nói: ―Ốm nặng? Vậy mà không biết‖ Hai lời thoại đầu mang tính giao tiếp thông thƣờng, chẳng dấu mang đến sóng gió cho Trƣơng Ba lúc - Từ lời thoại thứ ba: ―Ông biết đến Cu Tị ốm thập tử sinh… Khổ thằng bé ngoan thế…Cái thân trời lại không bắt cho rảnh‖ thay đổi hoàn toàn Cảm xúc hờn trách, giận dỗi chua xót tủi thân tủi phận mà bất lực Không để vợ nói tiếp nữa, Hồn Trƣơng Ba cắt ngang: Sao bà lại nói Nghe chồng nói, ngƣời vợ thẳng vào vấn đề mà bà ấm ức: ―Tôi nói thật …Ông TB ạ, nghĩ kĩ …Có lẽ phải đi‖ Hồn Trƣơng Ba hỏi lại: ―Đi đâu?‖, nhƣ thẫn thờ, vô cảm Ngƣời vợ tiếp tục nói thực lòng với bao hờn dỗi: ―Chƣa biết ! Đi cấy thuê làm mƣớn…đi biệt để ông đƣợc thảnh thơi…với cô vợ ngƣời hàng thịt Còn này?‖ - Ngƣời vợ Trƣơng Ba dù mực yêu thƣơng chồng, giàu lòng vị tha nhƣng cuối rơi vào bế tắc Những dấu ba chấm kết hợp với câu cảm thán từ rưng rưng …khóc… diễn tả đầy đủ buồn bã, bất lực Trong đối thoại với vợ, Trƣơng Ba sử dụng câu ngắn, câu hỏi MOON.V N liên tiếp với câu cảm thán cho t h thảng thốt, ngỡ ngàng tê xót ông Cuối đoạn hội thoại với vợ, tiếng gọi ―Bà!‖ nấc lên uất nghẹn bất lực, đau khổ nghẹn ngào thành lời Kết thúc đợt thoại này, Hồn Trƣơng Ba biết ngồi xuống tay ôm đầu - Khi Hồn Trƣơng Ba ngẩng lên thấy Gái đứng trƣớc mặt, Hồn Trƣơng Ba kêu đứa cháu nhƣ cầu cứu: ―Gái, cháu!‖ Đó không lời gọi thông thƣờng mà tiếng kêu trái tim đƣợc phát từ miệng khát khao có điểm tựa, đồng cảm cầu cứu Có lẽ lúc Trƣơng Ba tƣởng đứa cháu gái bé bỏng sà vào lòng trái lại, Gái, cháu Trƣơng Ba phản ứng liệt dội: lùi lại- tạo nên khoảng cách không mặt không gian mà tâm hồn ông cháu ―Tôi cháu ông‖ Câu nói nhƣ gáo nƣớc lạnh phũ phàng tạt thẳng vào mặt Hồn Trƣơng Ba Càng cố giải thích cho đứa cháu gái hiểu ngập ngừng (những dấu ba chấm xuất liên tục ngập ngừng bế tắc không giải thích đƣợc) Tâm hồn tuổi thơ vốn sạch, không chấp nhận tầm thƣờng, dung tục nên không chấp nhận ngƣời ông thể xác anh hàng thịt thô lỗ Cái Gái, cháu ông không cần phải giữ ý Nó mực khƣớc từ tình thân Chính yêu thƣơng, tôn thờ chấp nhận, mở lòng đón nhận ngƣời trƣớc mặt ngƣời có "bàn tay giết lợn", bàn chân "to nhƣ xẻng" khiến cho Gái không buông tha, tiếp tục kể tội "gãy tiệt chồi non", "giẫm lên nát sâm quý ƣơm" mảnh vƣờn ông nội Nó hận ông ông chữa diều cho cu Tị mà làm gãy nát khiến cu Tị sốt mê man khóc, tiếc, bắt đền Với nó, "Ông nội đời thô lỗ, phũ phàng nhƣ vậy" Nỗi giận Gái biến thành kết tội, ruồng bỏ xua đuổi ngƣời thân yêu : "Ông xấu lắm, ác lắm! Cút đi! Lão đồ tể, cút đi!" - Cái Gái ngƣời yêu thƣơng gắn bó với ông Ông chết, đêm khóc, nâng niu chút kỉ niệm ông Bây giờ, lại phản ứng dội với lời lẽ tàn nhẫn, phũ phàng Nó chối bỏ, xua đuổi Hồn Trƣơng Ba Những dấu chấm than liên tiếp với giọt nƣớc mắt vừa khóc vừa chạy phản ứng liệt đứa trẻ vốn tâm hồn trẻ thơ trẻo, có hai màu sáng tối, kiên không chấp nhận xấu, ác khiến Hồn Trƣơng Ba run rẩy, tự nhìn lại lần Những lời nói đứa cháu nhỏ, thêm lần xoáy khoét vào nỗi đau sâu thẳm ông, để ông cảm nhận thấm thía bi kịch bị ngƣời thân yêu chối bỏ - Chị dâu nhà bƣớc nghe thấy lời cuối Gái Một mặt chị gọi theo gái: ―Gái, quay lại đây, Gái‖ Chị dâu ngƣời sâu sắc, chín chắn, hiểu điều lẽ thiệt Một mặt chị quay sang nói với: ―Thầy, thầy đừng giận trẻ …Chỉ nghĩ thầy ông nội nó, dỗ dành không nghe (rưng rưng) khổ thân thầy‖ Hồn Trƣơng Ba cảm thấy ấm lòng: ―Đến lúc này, nhà thương thầy xưa‖ Ngƣời dâu khẳng định thêm: ―Hơn xưa nữa…Nhưng thầy sợ lắm…Mỗi ngày thầy đổi khác dần… Có lúc không nhận thầy nữa…Làm giữ thầy lại hiền hậu vui vẻ tốt lành thầy chúng xưa kia‖? Hồn Trƣơng Ba lại thất vọng buồn rầu nói: ―Giờ cũng…‖? Ngƣời dâu vội chữa lại nói: ―Thầy đừng giận nói điều không phải‖ ―Không ta không giận Cảm ơn nói thật Bây đi, cho ta đƣợc ngồi yên lát‖ - Trƣơng Ba nhƣ đuợc an ủi phần nào, nhận Gái thƣơng ông, ông nghĩ cô dâu điểm tựa để sẻ chia tâm Nhƣng trƣớc lời nói vừa yêu thƣơng, vừa thẳng thắn cô dâu, Trƣơng Ba lặng ngắt nhƣ đá tảng, đau khổ đến cực Có lẽ lúc Trƣơng Ba giống nhƣ ngƣời đứng trƣớc vực thẳm, khoắc khoải cần níu giữ nhƣng kết bế tắc, vô vọng - Tất ngƣời thân: Ngƣời chua xót dằn dỗi, tủi thân (vợ) , ngƣời tức tƣởi xua đuổi (cháu); ngƣời lại thấu hiểu sẻ chia (con dâu), nhƣng họ nhận đau khổ trƣớc thay đổi Trƣơng Ba Tuy yêu quý, muốn níu giữ Trƣơng Ba xƣa tìm giải pháp để thoát khỏi hoàn cảnh nhƣng trớ trêu thay bất lực Bi kịch Trƣơng Ba bị đẩy lên tới điểm đỉnh Những ngƣời thân thiết không chấp nhận tình trạng hai mảnh hồn- ngƣời bất chồng, cha, ông Không gia đình, tảng bấu víu hi vọng vào mặt đất, ngƣời không ý nghĩ dƣờng nhƣ chẳng tồn Trƣơng Ba hiểu tất rơi vào trạng thái hoàn toàn cô độc Đó bi kịch bi kịch ! - Trong đối thoại Trƣơng Ba với ngƣời thân, ngẫu nhiên tác giả không đƣa anh trai thực dụng Trƣơng Ba vào đối thoại Bởi ngƣời trai Trƣơng Ba bị tha hóa nên có lẽ tình yêu dành cho nhiều tha hóa Các đối thoại với vợ dâu cháu gái làm cho Trƣơng Ba đau khổ Ông hiểu tất đã, gây có lẽ tồn tiếp tục bi kịch tiếp diễn thiêu chiều hƣớng tiêu cực Trƣơng Ba sống làm không mang lại hạnh phúc cho ngƣời thân Những câu hỏi liên tiếp ―lẽ ta lại chịu thua mày, khuất phục mày tự đánh ? Chẳng cách khác‖ thật sóng dội giằng xé, cuộn xoáy lòng Trƣơng Ba để dẫn đến định từ bỏ thân xác nhƣ mong muốn đƣợc giải thoát không cho mà ngƣời thân Hồn Trƣơng Ba dứt khoát thắp nhang khấn mời tiên Đế Thích để từ giã sống - Cách lựa chọn cách sống, cách phục sinh tâm hồn nhƣ mờ, tan biến dần mở cho Trƣơng Ba thử thách mới, lựa chọn đối thoại với Đế Thích Nhƣng cách Lƣu Quang Vũ tô đậm lên đƣợc vẻ đẹp nhân cách sáng ngời mảnh hồn tƣởng nhƣ mờ nhạt Để Trƣơng Ba sống phần ngƣời theo nghĩa viết hoa 2.3 Mµn ®èi tho¹i víi §Õ ThÝch * Quan niệm Đế Thích: ―Dƣới đất trời cả‖ Con ngƣời cần tồn mà không cần giá trị, ý nghĩa đời sống: ―Ông phải sống dù với giá Đây quan niệm hời hợt, quan liêu đời sống ngƣời * Quan niệm Trƣơng Ba: Cƣơng từ chối đời sống ―Bên đằng, bên nẻo Tôi muốn toàn vẹn” Khẳng định ―Không thể sống với giá được‖, ―Cuộc sống giả tạo bọn khốn kiếp lợi lộc‖ - Bác bỏ Đế Thích: ―Ông nghĩ đơn giản cho sống, sống ông chẳng cần biết.‖ Từ chối sửa sai lần Đế Thích: cho hồn nhập vào xác cụ Tị (Vì có sai sửa đƣợc Chắp vá, gƣợng ép làm sai thêm ) Trƣơng Ba can đảm, trung thực, thừa nhận tha hóa mình, có khát vọng đƣợc * Ý nghĩa triết lí nhân sinh đối thoại: - Tâm hồn thể xác phải hài hòa Không thể có tâm hồn cao thể xác ham muốn vật chất dung tục, tội lỗi - Sống cho CON NGƢỜI dễ Phải tự ý thức bảo vệ quyền đƣợc sống toàn vẹn có ý chí hành động chống lại tầm thƣờng, giả tạo để hoàn thiện nhân cách Đoạn kết + Khung cảnh: − Vƣờn cây: rung rinh ánh sáng → Không gian quen thuộc gắn với ngƣời Trƣơng Ba, tinh thần Trƣơng Ba → nơi lƣu dấu hồi ức tƣơi đẹp Trƣơng Ba lòng ngƣời thân đƣợc vun xới, để lại chan hòa, ấm áp − Cu Tí hồi sinh mẹ đoàn tụ → hạnh phúc trẻo, cảm động + Sự xuất Trƣơng Ba: − Qua lời văn: chập chờn xuất → bóng − Qua lời Trƣơng Ba: ―Tôi liền bên bà đây, bậc cửa nhà ta, ánh lửa bà nấu cơm, cầu ao bà vo gạo, cơi bà đựng trầu, dao bà giẫy cỏ… Không phải mƣợn thân cả, đây, vƣờn nhà ta, điều tốt lành đời, trái Gái nâng niu‖ → lời văn thấm đẫm cảm xúc, giàu chất thơ → chất trữ tình kịch Lƣu Quang Vũ − Qua đối thoại Gái cu Tị: na ông nội tớ trồng đấy; quahành động vùi hạt na xuống đất: ―Cho mọc thành Ông nội tớ bảo Những nối mà lớn khôn Mãi mãi‖ → hình ảnh biểu tƣợng: đứa trẻ ngây thơ, trắng gieo trồng hạt giống biểu trƣng cho nối tiếp, sinh sôi Hồn Trƣơng Ba, vẻ đẹp Trƣơng Ba – khiết, vẹn nguyên chết hẳn thể xác hoàn nguyên kì diệu cho tâm hồn Trƣơng Ba sống sống khác: sống bất diệt trái tim ngƣời thân c dù Hồn Trƣơng Ba thân xác trú ngụ, bóng chập chờn mờ ảo, vô hình lại lúc diện Trƣơng Ba nhiều nhất, thƣờng trực − Ý nghĩa sống nhiều tồn sinh học mà diện ta suy nghĩ, nỗi nhớ ngƣời thƣơng yêu − Vẻ đẹp tâm hồn có đời sống dài lâu so với thể xác Tâm hồn cao khiết Trƣơng Ba cn có mặt hoài niệm, đời sống Kết luận: Trƣơng Ba ngƣời nhân hậu, sáng suốt, có lòng tự trọng, đặc biệt ý thức đƣợc ý nghĩa sống III Tổng kết Nội dung: từ câu chuyện dân gian, Lƣu Quang Vũ cảnh báo tƣợng: ngƣời chạy theo ham muốn tầm thƣờng vật chất, thích hƣởng thụ, sống dung tục, tầm thƣờng Hoặc lấy cớ tâm hồn quý, đời sống tinh thần đáng trọng, bỏ bê nhu cầu nâng cao đời sống vật chất ngƣời Tình trạng sống giả, không dám không đƣợc nhƣ thân ngƣời Đó nguy đẩy ngƣời đến chỗ tha hóa Nghệ thuật Cách diễn tả hành động, ngôn từ nhân vật − yếu tố trọng yếu để phát triển xung đột, xây dựng tình huống, thể tính cách nghệ thuật viết kịch + Hành động kịch: Phù hợp với hoàn cảnh, theo logic phát triển tình kịch Sự kết hợp nhuần nhuyễn hành động bên hành động bên (những độc thoại nội tâm thể trạng thái tinh thần căng thẳng, đầy day dứt) + Ngôn ngữ: − Sinh động, gán với trạng cụ thể (Sự khác biệt ngôn ngữ Trƣơng Ba đối thoại với Xác, vợ, Gái, Đế Thích…) − Giọng điệu nhân vật biến hóa đa dạng, có kết hợp giọng hƣớng ngoại hƣớng nội - độc thoại nội tâm (đoạn đối thoại Hồn Trƣơng Ba – Đế Thích) Đề 1: Anh, chị nêu suy nghĩ lời thoại Trƣơng Ba, nhân vật kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt Lƣu Quang Vũ: "Sống nhờ vào đồ đạc, cải người khác chuyện không nên đằng đến thân phải sống nhờ anh hàng thịt Ông nghĩ đơn giản cho sống, sống ông chẳng cần biết" Đề 2: Anh, chị nêu suy nghĩ lời thoại Trƣơng Ba, nhân vật kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt Lƣu Quang Vũ: "Không thể bên đằng, bên nẻo Tôi muốn toàn vẹn" Đề 3: Phân tích nhân vật Hồn Trƣơng Ba, nhân vật bi kịch đoạn trích ―Hồn Trương Ba, da hàng thịt‖ Lƣu Quang Vũ Đề 4: Kịch Lƣu Quang Vũ giàu giá trị nhân văn Anh/chị phân tích đoạn trích cảnh VII Hồn Trƣơng Ba, da hàng thịt sách giáo khoa để làm rõ điều GỢI Ý LÀM BÀI Đề 3: Phân tích nhân vật Hồn Trƣơng Ba, nhân vật bi kịch đoạn trích ―Hồn Trƣơng Ba da hàng thịt‖ Lƣu Quang Vũ Mở - Lƣu Quang Vũ bút tài hoa để lại dấu ấn nhiều thể loại: thơ, văn xuôi đặc biệt kịch Ông nhà soạn kịch tài văn học nghệ thuật Việt Nam đại - Hồn Trương Ba, da hàng thịt tác phẩm xuất sắc nhất, đánh dấu vƣợt trội sáng tác Lƣu Quang Vũ - Nhân vật Trƣơng Ba – nhân vật bi kịch Thân a Giới thiệu chung - Hoàn cảnh đời, xuất xứ - Đây kịch mà Lƣu Quang Vũ dựa vào cốt truyện dân gian, nhiên chiều sâu kịch phần phát triển sau tuyện dân gian b Phân tích - Hoàn cảnh éo le, bi đát ông Trƣơng Ba + Trƣơng Ba ngƣời làm vƣờn yêu cỏ, yêu thƣơng ngƣời, sống nhân hậu, chân thực, tắc trách quan nhà trời mà Trƣơng Ba phải chết + Hồn Trƣơng Ba phải trú nhờ vào xác anh hàng thịt, ngƣời thô lỗ,… Tính cách Trƣơng Ba ngày thay đổi - Cuộc đối thoại hồn xác + Hồn biểu tƣợng cho nhã, cao khiết, sạch, đạo đức nhƣng tất hoàn toàn trái ngƣợc qua phần đối thoại với xác Hồn Trƣơng Ba để lại mắt xác hàng thịt kẻ phàm ăn, tục uống; mê rƣợu háo sắc; cƣ xử thô bạo với ngƣời,… + Những biểu đối thoại Hồn Trƣơng Ba không mình: cử chỉ, điệu lúng túng, khổ sở; giọng điệu có yếu ớt, lời thoại ngắn; đuối lý lại dùng lời lẽ thô bạo để trấn áp ―Ta… Ta… bảo mày im đi‖ Là bi kịch tồn riêng rẽ : ngƣời sống thân xác mà sống tinh thần - Nỗi đau khổ Hồn Trƣơng Ba tìm ngƣời thân gia đình + Ngƣời vợ vừa hờn ghen vừa dằn dỗi chồng, có cảm giác ông ngƣời sống xa lạ với ngƣời + Đứa trai định bán khu vƣờn để đầu tƣ vào sạp thịt + Cái Gái, đứa cháu nội mà ông yêu quý nhất, không thừa nhận ông ông nội, chí cự tuyệt đến liệt ―Nếu ông nội đƣợc, hồn ông nội bóp cổ ông‖ Trong mắt nó, Hồn Trƣơng Ba tên đồ tể, tay chân vụng về, phá hoại + Con dâu tỏ thông cảm, hiểu đau cho nỗi đau sống nhờ thay đổi Hồn Trƣơng Ba Đó bi kịch bị ngƣời thân xa rời, khƣớc từ sống - Khát vọng giải thoát khỏi thân xác ngƣời khác + Trƣơng Ba tự ý thức bi kịch mình: ―Không thể bên đằng, bên nẻo đƣợc Tôi muốn đƣợc toàn vẹn‖ - Trƣơng Ba trƣớc chết cu Tị + Trƣớc đề nghị đổi thân xác Đế Thích, tính cách Trƣơng Ba từ chỗ lƣỡng lự, suy nghĩ định dứt khoát + Trƣơng Ba muốn đƣợc sống hoài nhớ ngƣời Đó giải thoát bi kịch ngƣời Hồn Trƣơng Ba c Đánh giá - Hồn Trƣơng Ba nhân vật trọng đời sống tinh thần mà coi nhẹ thân xác - Bi kịch nhân vật Hồn Trƣơng Ba bi kịch nỗi đau vênh lệch thể xác tâm hồn ngƣời - Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật, nghệ thuật tạo tình diễn tiến kịch kích độc đáo Kết luận - Đánh giá chung nhân vật - Khẳng định tài viết kịch Lƣu Quang Vũ sức sống tác phẩm Gợi ý làm đề Mở - Giới thiệu tác giả (con ngƣời phong cách) - Giới thiệu tác phẩm (giá trị tác phẩm) - Giới thiệu vấn đề nghị luận : giá trị nhân văn Thân a Giới thiệu chung b Giải nghĩa giá trị nhân văn Giá trị nhân văn đoạn trích canh VII HTB, da hàng thịt chủ yêu nằm lột tả mâu thuẫn tâm lý nhân vật đời sống, mâu thuẫn ngƣời, trong sáng có sa ngã, lầm lạc ánh sáng có bóng tối Nó đấu tranh thiện ác, đẹp xấu, hy vọng tuyệt vọng ngƣời c Phân tích - Hoàn cảnh trớ trêu Hồn Trƣơng Ba phải sống nhờ thân xác anh hàng thịt - Nỗi đau đớn giày vò Hồn Trƣơng Ba phải sống nhờ, sống khác mình, qua chi tiết: + Lời dẫn kịch : ngồi ôm đầu hồi lâu, bịt tai lại, nhƣ tuyệt vọng, bần thần nhập lại xác anh hàng thịt,… + Lời nhân vật : Ta… ta bảo mày im đi, Trời,… + Lời độc thoại nội tâm : Mày thắng rồi, thân xác ta ạ… Ý nghĩa nhân văn tác phẩm : - Ý nghĩa nhân văn kịch chỗ Lƣu Quang Vũ khẳng định, tôn trọng cá thể, khẳng định vị trí, vai trò cá nhân xã hội Qua lời thoại đầy chất triết lý, nhà văn gửi thông điệp kêu gọi ngƣời nhƣ sống ―Tôi muốn đƣợc toàn vẹn‖, câu nói đơn giản nhân vật Hồn Trƣơng Ba chìa khóa mở giá trị nhân văn tác phẩm - Ý nghĩa nhân văn kịch chỗ nhà văn đấu tranh cho hoàn thiện vẻ đẹp nhân cách ngƣời Để cho nhân vật Hồn Trƣơng Ba khƣớc từ sống vay mƣợn thân xác ngƣời khác, Lƣu Quang Vũ mở hƣớng cho nhân vật vƣơn tới lẽ sống đích thực, thân xác có trở hƣ vô d Đánh giá - Cảnh VII, kịch giàu giá trị nhân văn : + Cần tạo cho ngƣời có đƣợc hài hòa hai mặt tinh thần vật chất; không đƣợc kỳ thị đòi hỏi vật chất ngƣời; cần tôn trọng quyền tự cá nhân; cần biết rút kinh nghiệm sai lầm để hƣớng tới tƣơng lai - Giá trị nhân văn mà Lƣu Quang Vũ đặt đến nguyên vẹn mang tính thời Kết luận - Khẳng định giá trị tác phẩm (nội dung, nghệ thuật) - Khẳng định tài Lƣu Quang Vũ [...]... 15 năm gắn bó Tình nghĩa giữa ―ta‖ với ― mình‖ không phải là ngày một ngày hai mà đã giao hòa, gắn kết ― thi t tha‖, ―mặn nồng‖ trong suốt 15 năm trời kể từ ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (năm 1940 ) đến ngày miền Bắc hoàn toàn giải phóng (năm 1954) - Lời hỏi tha thi t của ngƣời ở lại cũng chính là lời gợi nhớ những kỉ niệm giữa Việt Bắc và ngƣời Cách mạng trong 15 năm qua 15 năm trong kháng chiến nhiều gian... nghĩa mới: ―Chơi vơi‖ là trạng thái trơ trọi giữa khoảng không rộng, không thể bấu víu vào đâu cả ―Nhớ chơi vơi‖ có thể hiểu là một mình giữa thế giới hoài niệm mênh mông, bề bộn, không đầu, không cuối, không thứ tự thời gian, không gian Đó là nỗi nhớ da diết, miên man, bồi hồi, bâng khuâng, sâu lắng làm cho con ngƣời có cảm giác đứng ngồi không yên Câu cảm thán , cách gọi thân thƣơng ― Tây Tiến ơi... phản đề Phản đề này cùng chính đề đã nêu có nghĩa là: những lẽ phải không ai chối cãi đƣợc, những lẽ phải do chính nƣớc Pháp và Mỹ đƣa ra trong lịch sử đấu tranh cho những tiến bộ của xã hội mình đã bị chà đạp, vi phạm trắng trợn => Kết luận lên án, phản đối sự vi phạm hành động chà đạp ấy tất yếu sẽ đƣợc dấy lên trong dƣ luận - Tuyên ngôn độc lập tạo ra mạch hệ thống xƣơng cốt giữa chính đề, phản đề. .. độc lập '' Tất cả dẫn tới một chân lí ''Thế giới, nhân loại đã công nhận quyền con người, đã công nhận quyền dân tộc bình đẳng, các nước Đồng minh dù là tư bản đế quốc đã thông qua nguyên tắc này tại hội nghị Têhêrăng và Cựu Kim Sơn mới đây không thể không công nhận quyền độc lập của dân tộc Việt Nam '' Mọi sự xâm phạm chủ quyền ấy đều trái với nhân đạo và chính nghĩa là xâm phạm một dân tộc đã độc... một kỷ nguyên mới của đất nƣớc bắt đầu => Tạo nên vẻ đẹp của bản hùng văn 2- Tuyên ngôn độc lập toát lên vẻ đẹp của lập luận, diện mạo nội dung, tƣ tƣởng chính trị, pháp lí - Tuyên ngôn độc lập là văn bản tuyên bố về quyền độc lập tự do thi ng liêng của dân tộc, về chủ quyền quốc gia Kết tinh trong nó quyền lợi và nguyện vọng tha thi t của dân tộc, đồng thời thể hiện khí phách của dân tộc ấy đƣợc hun... nước lũ hoa đong đưa" Thi n nhiên mang vẻ đẹp huyền ảo với không gian và thời gian Thời gian là buổi chiều tĩnh lặng đã lùi dần và khuất hẳn, cảnh Tây Bắc hoang sơ và huyền bí với "Chiều chiều oai linh thác gầm thét Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người" giờ chỉ còn lại một Tây Bắc với vẻ đẹp thơ mộng, không gian là cảnh sông nƣớc với đôi bờ sƣơng giăng, đôi bờ phơ phất ngàn lau Dòng sông nhƣ chảy từ thời... về quyền con ngƣời trong hai bản tuyên ngôn của Mỹ và Pháp lập tức tạo đƣợc sự công nhận tối đa, sự thông suốt Trong tranh luận, để bác bỏ luận điệu của một đối thủ nào đó không gì thú vị và đích đáng hơn là dùng chính lí lẽ của đối thủ ấy Dẫn các lẽ phải do chính họ đã phải đổ máu xƣơng, trí não mới có đƣợc cũng là cách lấy ''gậy ông đập lưng ông '' Nhƣ để cho thi n hạ thấy rằng: nếu chúng lăm le xâm... Câu thơ cùng lúc thể hiện hai không gian của tình yêu và lao động, tạo nên sự hài hoà giữa nghĩa vụ và tình cảm 2 Đến hai câu thơ tiếp, tình yêu nhƣ chuyển thành nỗi nhớ trong tình cảm gia đình Toàn không gian núi rừng Việt Bắc đƣợc gói gọn trong không khí gia đình ấm áp tình thƣơng “Nhớ từng bản khói cùng sương Sớm khuya bếp lửa người thương đi về” - Nỗi nhớ không còn mông lung, mơ mộng nữa mà đã cụ... không gian bao la, thoáng mát và tràn đầy sức sống Cách dùng từ tài hoa của Tố Hữu gợi nhớ câu thơ tả mùa xuân khá độc đáo của đại thi hào Nguyễn Du: “Cỏ non xanh tận chân trời Cành lê trắng điểm một vài bông hoa” - Nhớ ngƣời thợ thủ công cần mẫn, khéo léo ―Nhớ ngƣời đan nón chuốt từng sợi giang‖ ― Chuốt ― là làm bóng sợi giang mỏng manh Có khéo léo, cần mẫn, tỉ mỉ thì mới có thể ―chuốt từng sợi giang‖... ―Ai về ai có nhớ không?‖ là câu trả lời ―Ta về ta nhớ …‖ Nỗi nhớ tha thi t của ngƣời về xuôi khi chia xa Việt Bắc: Ta về ta nhớ Phủ Thông, đèo Giàng Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng Nhớ từ Cao – Lạng , nhớ sang Nhị Hà Chỉ một chữ ―nhớ‖ trong câu hỏi mà có đến năm chữ ―nhớ‖ thi t tha trả lời Nỗi nhớ bao trùm tất cả, nhớ đèo, nhớ sông, nhớ phố, nhớ những trận đánh đẫm máu, nhớ những chiến công oai hùng một thời ... Đề cao tƣ tƣởng nhân đạo tính pháp lí văn kiện lịch sử, tranh thủ ủng hộ nƣớc phe đồng minh, nhân dân giới III Văn phong - Đây văn luận thể phong cách luận Hồ Chí Minh Đặc điểm văn luận lập luận. .. vừa khôn khéo vừa kiên https://www.facebook.com/vanhocvanhungcamnhan/ VĂN HỌC VÀ NHỮNG CẢM NHẬN + Cách lập luận khôn khéo vì: @ Thu hút ý dƣ luận Dẫn Tuyên ngôn độc lập nƣớc Mĩ, Tuyên ngôn Nhân... bẩn lên cờ tự do, bình đẳng, bác mà cha ông họ giƣơng cao Kết tiết 1: Tuyên ngôn độc lập đỉnh cao văn học yêu nƣớc, đỉnh cao văn luận Trong đời làm văn viết văn Bác hai lần nguời cảm thấy sung sƣớng
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề nghị luận văn học ôn thi thpt quốc gia năm 2017, chuyên đề nghị luận văn học ôn thi thpt quốc gia năm 2017, chuyên đề nghị luận văn học ôn thi thpt quốc gia năm 2017

Từ khóa liên quan