mới hệ thống công thức và lý thuyết ôn thi thpt quốc gia môn vật lý

40 1.1K 0
mới hệ thống công thức và lý thuyết ôn thi thpt quốc gia môn vật lý

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

... +KhiA>l(Vi Ox hng xung): Nộn -Thigianlũxonộn1lnlthigianngnnhtvti -A l 2 | l | tvtrớx1=-l nx2=-A. tnen arccos A -Thigianlũxogión1lnlthigianngnnhtvti tvtrớx1=-l nx2=A, t gian T tnen T arccos... Trongmtchukỡ,cú4lndngnngbngthnngtihaivtrớ x A vctunhon thigianlT/4thỡcỳngbngnhau. 8.ngnngvthnngtrungbỡnhtrongthigian n T W (nN*,T:chuk)l: m A2 M1 M2 9.Khongthigianngnnhtvtitvtrớcúlix1nx2 * Cỏch 1.DựngcụngthckthpTLG x co s ... t ' Trongthigian n M2 M1 M2 T A -A P2 O P x -A T quóngng P O A x M1 luụnl2nA Trongthigiantthỡquóngnglnnht,nhnhttớnhnhtrờn. +Tctrungbỡnhlnnhtvnhnhtcatrongkhongthigiant: vtbMax

Ngày đăng: 02/02/2017, 14:05

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan