0

mới hệ thống công thức và lý thuyết ôn thi thpt quốc gia môn vật lý

40 1,082 0
  • mới hệ thống công thức và lý thuyết ôn thi thpt quốc gia môn vật lý

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2017, 14:05

  VŨ TIẾN LÂM (Chủ biên)        HƯ THèNG C¤NG THøC Vµ THUỸT ¤N LUN THI THPT QC GIA M«n VËT BÍ KÍP KÌ THI THPT QUỐC GIA 2017  Họ tên:…………………………………………………………………………………… Nam Định, 2016   Bí kíp ơn tập mơn Vật lí Vũ Tiến Lâm MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ NỀN TẢNG Tác giả Vũ Tiến Lâm THUYẾT Chóc c¸c b¹n d¹t kÕt qu¶ cao häc tËp vµ k× thi s¾p tíi ! VẬN DỤNG LUYỆN TẬP CĂN BẢN TỔNG ƠN Học kĩ kiến thức bản, nắm vững dạng tập (Học lớp khóa Pen-C) Ơn luyện cách chắn, bản, bổ sung dạng tốn phức tạp, nâng cao trình độ, khả LUYỆN ĐỀ Làm đề thi thử trường tiếng, thử sức với đề mức độ cao, luyện đề năm trước Bộ Phân chia thời gian trong q trình học tập  Nắm vững kiến thức các chương, ơn kĩ một số chương quan trọng hơn  Trang | Nhóm LED Home Group Năm 2017    Bí kíp ơn tập mơn Vật lí Vũ Tiến Lâm CH¦¥NG I                DAO ĐỘNG CƠ                                   Con lắc đơn                                                            Đồ thị năng lượng trong dao động điều hòa Trang | Nhóm LED Home Group Năm 2017    Bí kíp ơn tập mơn Vật lí Vũ Tiến Lâm NỘI DUNG I DAO ĐỘNG ĐIỀU HỒ 1. Phương trình dao động: x = Acos(t + )   2. Vận tốc tức thời:  v = -Asin(t + ) =   A.cos(t    )   r NX:   v  ln cùng chiều với chiều chuyển động (vật chuyển động theo chiều dương thì v>0, theo  chiều âm thì v[...]... -Quỏtrỡnhtruynsúnglmtquỏtrỡnhtruynnnglng,truynphadaong,truyntrngthỏi daong -Súngtruynmtchiukhụnggianthỡnnglngbotonkhụnggim,súngtruyn2chiu khụnggian(mtphng)thỡnnglngtlnghchbcIkhongcỏch,súngtruyn3chiukhụng gian(khụnggianOxyz)thỡnnglngtlnghchbcIIkhongcỏch. NI DUNG II SểNG DNG TRấN DY 1 Mt s chỳ ý Khongthigiangiahailn sidõycngngang(cỏcphntiquaVTCB)l nachukỡsúng *ucnhhocudaongnhlnỳtsúng. *utdolbngsúng *Haiimixngvinhauquanỳtsúngluụndaongngcpha.... nhnht,mutớmllnnht. *nhsỏngtrngltphpcavụsỏnhsỏngnsccúmubinthiờnliờntctntớm. Bcsúngcaỏnhsỏngtrng:0,38m0,76m. NI DUNG II GIAO THOA NH SNG * /n:Lstnghpcahaihaynhiusúngỏnhsỏngkthptrongkhụnggiantrongúxuthin nhngvchsỏngvnhngvchtixenknhau. Cỏcvchsỏng(võnsỏng)vcỏcvchti(võnti)gilvõngiaothoa. * Hiu ng i ca ỏnh sỏng(hiuquangtrỡnh) d d 2 d1 ax D Trongú:a=S1S2lkhongcỏchgiahaikhesỏng D=OIlkhongcỏchthaikhesỏngS1,S2nmnquansỏt... ý:Nnglngliờnktriờngcnglnthỡhtnhõncngbnvng. * H thc Anhxtanh gia khi lng v nng lng Vtcúkhilngmthỡcúnnglngngh E m.c 2 Vic=3.108m/slvntcỏnhsỏngtrongchõnkhụng. NI DUNG III HIN TNG PHểNG X t T *Snguyờntchtphúngxcũnlisauthigiant: N N 0 2 N 0 et *Shtnguyờntbphõnróbngshtnhõnconctothnhvbngsht(hoce-hoc e+)ctothnh: N N 0 N N 0 (1 et ) *Khilngchtphúngxcũnlisauthigiant: m m0 2 t T m0 et *Khilngchtbphúngxsauthigiant: m m0 m m0 (1... A cos(2 ) NI DUNG III GIAO THOA SểNG GiaothoacahaisúngphỏtrathaingunsúngkthpS1,S2cỏchnhaumtkhongl: *iu kin: Hai ngun kt hp l hai ngun cựng tn s v lch pha khụng i theo thi gian Phngtrỡnhsúngti2ngun u1 Acos(2 ft 1 ) v u2 Acos(2 ft 2 ) XộtimMcỏchhaingunlnltd1,d2 M PhngtrỡnhsúngtiMdohaisúngthainguntruynti: u1M Acos(2 ft 2 d1 1 ) v u2 M Acos(2 ft 2 d2 2 ) PhngtrỡnhgiaothoasúngtiM:uM = u1M... CỏctmỏyphỏtintigianmỏycaNhmỏythyinY-a-li. Nhúm LED Home Group | 18 Nm 2017 Bớ kớp ụn tp mụn Vt lớ V Tin Lõm NI DUNG I I CNG V DềNG IN XOAY CHIU 1 Biu thc in ỏp tc thi v dũng in tc thi: u=U0cos(t+u)vi=I0cos(t+i) Vi=uillchphacausovii,cú 2 2 2 Dũng in xoay chiui=I0cos(2ft+i) *Migiõyichiu2fln 2 2 M2 M1 *Nuphabanui= hoci= thỡchgiõyutiờn Tt -U1 Sỏng ichiu2f-1ln. -U0 3 Cụng thc tớnh thi gian ốn hunh... cachtphúngxnờnkhụngthiukhincquỏtrỡnhphúngxbngtỏcngbờnngoi(hay núiphúng x lphnngtphỏt). *Phntrmchtphúngxbphõnró: m 1 et m0 t m T *Phntrmchtphúngxcũnli: 2 et m0 *Khilngchtmictothnhsauthigiant: m1 AN A N A1 1 0 (1 et ) 1 m0 (1 et ) NA NA A Trong ú: A,A1lskhicachtphúngxbanuvcachtmictothnh NA=6,022.10-23mol-1lsAvụgarụ. Lu ý:Trnghpphúngx+,-thỡA=A1m1=m * phúng x H (Dng ny ch cn nh thuyt, cỏc bi... Antencaiphỏtthanhvtruynhỡnh Namnh Thớnghimvhintngcmngint Trang | 22 Nhúm LED Home Group Nm 2017 Bớ kớp ụn tp mụn Vt lớ V Tin Lõm NI DUNG I MCH DAO NG DAO NG IN T *intớchtcthiq=q0cos(t+) *Hiuinth(inỏp)tcthi u q q0 cos(t ) U 0 cos(t ) C C *Dũngintcthii=q=-q0sin(t+)=I0cos(t++ ) 2 *Cmngt: B B0 cos(t ) 2 1 Trongú: ltnsgúcriờng LC T 2 LC lchukriờng 1 ltnsriờng f 2 LC q I 0 q0 0 LC q I L U 0 0... sidõycngngang(cỏcphntiquaVTCB)l nachukỡsúng *ucnhhocudaongnhlnỳtsúng. *utdolbngsúng *Haiimixngvinhauquanỳtsúngluụndaongngcpha. *Haiimixngvinhauquabngsúngluụndaongcựngpha. *Cỏcimtrờndõyudaongvibiờnkhụnginnglngkhụngtruyni *Khongthigiangiahailnsidõycngngang(cỏcphntiquaVTCB)lnachuk. 2 iu kin cú súng dng trờn si dõy di l: a Trng hp 1: Haiulnỳtsúng: Trang v v -Chiudidõy l k (k N * ) f k k max 2l f min f1 hay f k kf min ... i:Lkhongcỏchgiahaivõnsỏnghochaivõntiliờntip: i D a *Nuthớnghimctinhnhtrongmụitrngtrongsutcúchitsutnthỡbcsúngv khongvõn: n D i in n n a n * KhingunsỏngSdichuyntheophngsongsongviS1S2thỡhvõndichuynngcchiuv khongvõnivnkhụngi. di ca h võnl: x0 D d D1 Trongú: Dlkhongcỏcht2khetimn D1lkhongcỏchtngunsỏngti2khe dldchchuyncangunsỏng * Xỏc nh s võn sỏng, võn ti trong vựng giao thoa (trng giao thoa) cú... TnslnnhtcatiaXphỏtratngtiaX: hf max hc min 1 me ve2 eU AK 2 1 2 AK Cụngcalcintrng: me ve2 eU CngdũngintrongngtiaX: I n.e Trongú E N e ;N:sepvocatttrongthigiant(s) t mv 2 mv 2 e U 0 lngnngcaelectronkhi 2 2 pvoicatt(iõmcc) Ulhiuinthgiaantvcatt vlvntcelectronkhipvoicatt v0lvntccaelectronkhiricatt(thngv0=0) m=9,1.10-31kglkhilngelectron Tonbnnglng=nnglngcúsnkatt+nnglngtngtcNhitiantv nnglngtiaRnghen ... +KhiA>l(Vi Ox hng xung): Nộn -Thigianlũxonộn1lnlthigianngnnhtvti -A l 2 | l | tvtrớx1=-l nx2=-A. tnen arccos A -Thigianlũxogión1lnlthigianngnnhtvti tvtrớx1=-l nx2=A, t gian T tnen T arccos... Trongmtchukỡ,cú4lndngnngbngthnngtihaivtrớ x A vctunhon thigianlT/4thỡcỳngbngnhau. 8.ngnngvthnngtrungbỡnhtrongthigian n T W (nN*,T:chuk)l: m A2 M1 M2 9.Khongthigianngnnhtvtitvtrớcúlix1nx2 * Cỏch 1.DựngcụngthckthpTLG x co s ... t ' Trongthigian n M2 M1 M2 T A -A P2 O P x -A T quóngng P O A x M1 luụnl2nA Trongthigiantthỡquóngnglnnht,nhnhttớnhnhtrờn. +Tctrungbỡnhlnnhtvnhnhtcatrongkhongthigiant: vtbMax
- Xem thêm -

Xem thêm: mới hệ thống công thức và lý thuyết ôn thi thpt quốc gia môn vật lý, mới hệ thống công thức và lý thuyết ôn thi thpt quốc gia môn vật lý,

Từ khóa liên quan