0

Quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường và biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vận dụng trong công cuộc đổi mới và sinh viên vận dụng quan điểm đó như thế nào

13 587 2
  • Quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường và biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vận dụng trong công cuộc đổi mới và sinh viên vận dụng quan điểm đó như thế nào

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 21:50

Lời mở đầuViệt Nam là một nước nằm trong khu vực Đông Nam Á, khu vực đang có tiềm năng hát triển kinh tế bước lên từ môt nền kinh tế lạc hậu trì trệ lại phải trả qua 2 cuôc kháng chiến trường kì chống giặc ngoại xâm nên nước ta vốn đã lạc hậu nay càng kiệt quệ hơn. Chính vì thế mà sau chiến tranh nước ta tiếp tục con đường mà mình đã lựa chọn: đó là đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). Tuy nhiên để tiến lên được CNXH thi chúng ta phải trải qua nhiều chặng đường gian lao và thử thách. Đó là bước quá độ để Việt Nam sánh vai với các cường quốc hung mạnh trên thế giới. Đó là bước quá độ để chúng ta tiến đến xã hội mới, đó là chế đô cộng sản, chế độ mà moi người đều hưởng hạnh phúc, ấm no và công bằng. Tuy nhiên, để làm được việc đó chúng ta còn có rất nhiều việc để làm, bao nhiêm vụ cần hàn tất. Con đường chúng ta đi đầy chông ga, đòi hỏi chúng ta phải có đường lối đúng đắn, phải nêu rõ nhiệm vụ cần làm. Để làm được điều đó chúng ta cần có nhân thức đúng đắn về CNXH và con đường quá độ lên CNXH Lời mở đầu Việt Nam nước nằm khu vực Đông Nam Á, khu vực có tiềm hát triển kinh tế bước lên từ môt kinh tế lạc hậu trì trệ lại phải trả qua cuôc kháng chiến trường kì chống giặc ngoại xâm nên nước ta vốn lạc hậu kiệt quệ Chính mà sau chiến tranh nước ta tiếp tục đường mà lựa chọn: lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) Tuy nhiên để tiến lên CNXH thi phải trải qua nhiều chặng đường gian lao thử thách Đó bước độ để Việt Nam sánh vai với cường quốc mạnh giới Đó bước độ để tiến đến xã hội mới, chế đô cộng sản, chế độ mà moi người hưởng hạnh phúc, ấm no công Tuy nhiên, để làm việc có nhiều việc để làm, bao nhiêm vụ cần hàn tất Con đường đầy chông ga, đòi hỏi phải có đường lối đắn, phải nêu rõ nhiệm vụ cần làm Để làm điều cần có nhân thức đắn CNXH đường độ lên CNXH Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua tư chủ nghĩa nước ta đường khách quan tất yếu, mà Đảng, Bác Hồ nhân dân ta lựa chọn Đây đường đưa đất nước ta thoát khỏi nghèo đói, lạc hậu để sánh vai với cường cường quốc giới Đối với chúng em - hệ trẻ nhiệm vụ nhiều thêm gánh nặng, đòi hỏi chúng em phải cố gắng, nỗ lực để góp phần vào đất nước tiến lên Đó lý nhóm chúng em chọn đề tài “Quan điểm Hồ Chí Minh đường biện pháp độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Vận dụng quan điểm công đổi Và việc sinh viên vận dụng quan điểm nào” Chương I: Quan điểm hồ chí minh đường biện pháp độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 1.1 - Loại hình thời kì độ Theo nhà kinh điển chủ nghĩa mac-lenin, có hai đường độ lên chủ nghĩa xã hội Con đường thứ độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội từ nước tư phát triển cao Con đường thứ hai đường gián tiếp lên CNXH phát triển thấp nước tiểu tư bản, V.I.Lenin cho rằng, nước có kinh tế lạc hậu, chưa trải qua thời kì phát triển chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội điều kiện cụ thể - Hồ Chí Minh Việt Nam thuộc loại hình độ gián tiếp Theo Hồ Chí Minh cần nhận thức rõ tính quy luật chung đặc điểm lịch sử cụ thể nước bước vào thời kỳ độ: “tuỳ hoàn cảnh, mà dân tộc phát triển theo đường khác Có nước thẳng đến chủ nghĩa xã hội, có nước phải kinh qua chế độ dân chủ mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội” Từ Hồ Chí Minh xây dựng quan niệm độ gián tiếp vào thực tiễn Việt Nam từ xã hội thuộc địa, nửa phong kiến, nông nghiệp lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh khẳng định đường cách mạng Việt Nam tiến hành giải phóng dân tộc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến dần lên chủ nghĩa xã hội + Về đặc điểm thời kỳ độ lên CNXH Việt Nam: “Đặc điểm to lớn nước ta thời kỳ độ từ nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không kinh qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa” + Về mâu thuẫn thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam mâu thuẫn bên yêu cầu phải tiến lên xây dựng chế độ xã hội có “công, nông nghiệp đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến” với bên tình trạng lạc hậu phải đối phó với bao lực cản trở, phá hoại mục tiêu chúng ta” + Về độ dài thời kỳ độ, lúc đầu dựa theo kinh nghiệm Liên Xô Trung Quốc, Hồ Chí Minh dự đoán “chắc đôi ba, bốn kế hoạch dài hạn, ” sau quan niệm điều chỉnh: “xây dựng CNXH đấu tranh cách mạng phức tạp, gian khổ lâu dài” 1.2 Nhiệm vụ thời kỳ độ Để thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh theo đường XHCN, điều quan trọng phải cải biến tình trạng kinh tế xã hội: phải xây dựng kinh tế XHCN với công nghiệp nông nghiệp đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến Muốn thời kỳ độ cần thực nhiệm vụ sau: 1.2.1 Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá- đại hoá đất nước Đây coi nhiệm vụ trung tâm thời kỳ độ nhằm xây dưng vật chất- kỹ thuật chủ nghĩa xã hội sở nhằm phát triển lực lượng sản xuất Công nghiệp hoá trình chuyển nước có nông nghiệp lạc hậu thành nước có công nghiệp phát triển thực chất chuyển lao động thủ công thành lao động khí hóa Công nghiệp hoá- đại hoá trình chuyển đổi toàn diện hoạt động kinh tế- xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công sang việc sử dụng cách phổ biến sức lao động với khoa học công nghệ đại, tiên tiến, tạo suất lao động cao Công nghiệp hoá- đại hoá đất nước nhiệm vụ có tính quy luật độ lên chủ nghĩa xã hội nước có kinh tế lạc hậu, chủ nghĩa tư chưa phát triển Tuy nhiên, chiến lược, nội dung, hình thức, bước đi, tốc độ, biện pháp công nghiệp hoá- đại hoá nước độ lên chủ nghĩa xã hội phải xuất phát từ điều kiện lịch sử cụ thể nước từ bối cảnh quốc tế thời kỳ Chỉ có hoàn thành công nghiệp hoá- đại hoá đất nước xây dựng sở vật chất- kỹ thuật cho xã hội mới, nâng cao suất lao động đến mức chưa có để làm cho tình trạng dồi sản phẩm trở thành phổ biến Vì người lao động lực lượng sản xuất nên lao động người có khả sử dụng quản lý sản xuất xã hội hoá cao với kỹ thuật công nghệ tiên tiến Bởi lẽ :" Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có người xã hội chủ nghĩa" Đối với nước ta muốn xây dựng sở vật kỹ thuật chủ nghĩa xã hội phải tiến hành công nghiệp hoá muộn, mà điểm xuất phát lại thấp khoảng cách lạc hậu nước ta với nước ngày xa Muốn rút ngắn khoảng cách phát triển theo đường nước mà cần phải kết hợp bước phát triển với bước phát triển nhảy vọt tắt tức phải thực công nghiệp hoá-hiện đại hoá kinh tế quốc dân 1.2.2 Xây dựng phát triển quan hệ sản xuất theo định hướng XHCN Phải xây dựng bước mối quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển cuả lực lượng sản xuất Nhưng việc xây dựng quan hệ sản xuất thực theo ý muốn chủ quan ý chí mà phải tuân theo quy luật khách quan mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất Xuất phát từ quan điểm cho cải biến mặt quan hệ sở hữu kết tất yếu tạo lên lực lượng sản xuất Vì vậy, việc xây dựng quan hệ sản xuấ tmới nước ta phải phát triển bước, theo định hướng XHCN Phải xây dựng phát triển đồng ba nội dung nó: quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý, quan hệ phân phối quan hệ sở hữu nắm TLSX người nắm quyền lãnh đạo, phát triển quan hệ sản xuất phải tuân theo quan điểm sau: - Xây dùng phát triển quan hệ sản xuất theo định hướng XHCN phải bước phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất Đây quy luật quan hệ sản xuất định - Phải nâng cao, tăng cường vai trò điều tiết kinh tế Nhà Nước Phải thực phân phối theo nguyên tắc KTTT phải tang cường phúc lợi xã hội, thực phân phối lại thông qua ccs sách xã hội Nhà nước để thực công xã hội - Phải nâng cao vai trò chủ đạo thành phần kinh tế Nhà Nước đồng thời phải phát huy tốt vai trò, vị trí thành phần kinh tế KTQD - Phải phù hợp với xu phát triển thời đại mà đặc trưng hội nhập kinh tế khu vực quốc tế( phát triển kinh tế mở cửa) 1.2.3 Mở rộng nâng cao hiệu kinh tế đối ngoại Đứng trước xu toàn cầu hoá kinh tế tác động cách mạng khoa học côngnghệ, kinh tế nước ta kinh tế khép kín, mà phải tích cực mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại Đó xu tất yếu thời đại, vấn đề có tính chất quy luật thời đại Chúng ta " mở của" kinh tế, thực da dạng, da phương hoá quan hệ kinh tế quốc tế, nhằm thu hót nguồn lực phát triển từ bên phát huy lợi kinh tế nước làm thay đổi mạnh mẽ công nghệ, cấu ngành sản phẩm mở rộng phân công lao động quốc tế, tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác, sở tạo điều kiện kích thích sản xuất nước phát triển, vươn lên bắt kịp trình độ giới Mở rộng quanhệ kinh tế quốc tế phải nguyên tắc bình đẳng có lợi không can thiệp vào công việc nội Muốn vậy, phải bước nâng cao sức mạnh cạnh tranh quốc tế; tích cực k hai thác thị trường giới, tối ưu hoá cấu xuất nhập khẩu; tích cực tham gia hợp tác kinh tế khu vực hệ thống mậu dịch đa phương toàn cầu; xử lý đúngđắn mối quan hệ kinh tế đối ngoại với độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh , bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia 1.3 Nội dung xây dựng XHCN thời kỳ độ 1.3.1Chính trị - Nội dung quan trọng phải phát huy giữ vững vai trò lãnh đạo Đảng Đảng phải tự đổi chỉnh đốn để Đảng thực Đảng cầm quyền Với Người, Đảng cầm quyền phải Đảng không quan liêu, xa dân, tha hóa, biến chất, làm lòng dân - Bên cạnh nội dung quan trọng ta cần phải củng cố mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, nòng cốt liên minh công nhân, nông dân trí thức, Đảng Cộng sản lãnh đạo; củng cố tăng cường sức mạnh toàn hệ thống trị thành tố 1.3.2 Kinh tế: - Hồ Chí Minh đề cập đến mặt: LLSX, QHSX, chế quản lý kinh tế Người nhấn mạnh đến việc tăng suất lao động sở tiến hành công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa; chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, cấu ngành cấu thành phần kinh tế, cấu kinh tế vùng, lãnh thổ - Hồ Chí Minh quan niệm: lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu, củng cố hệ thống thương nghiệp làm cầu nối tốt ngành sản xuất xã hội, thỏa mãn nhu cầu thiết yếu nhân dân - Đối với kinh tế vùng, lãnh thổ, Người lưu ý phát triển kinh tế đồng nông thôn thành thị đặc biệt trọng đến kinh tế vùng núi, hải đảo - Hồ Chí Minh người chủ trương kinh tế nhiều thành phần suốt thời kỳ độ nước ta, Người xác định rõ vị trí xu hướng vận động thành phần kinh tế + Ưu tiên phát triển kinh tế quốc doanh + Kinh tế hợp tác xã hình thức sở hữu tập thể nhân dân lao động, nhà nước cần đặc biệt khuyến khích, giúp đỡ phát triển + Đối với làm nghề thủ công lao động riêng lẻ, nhà nước bảo hộ quyền sở hữu tư liệu sản xuất, hướng dẫn cách làm ăn + Đối với nhà tư sản công thương, nhà nước không xóa bỏ quyền sở hữu tư liệu sản xuất cải họ, mà hướng dẫn họ hoạt động làm lợi cho quốc kế dân sinh, phù hợp với kinh tế nhà nước - Bên cạnh đó, Người người đề cập đến chế độ khoán sản xuất, gắn liền với nguyên tắc phân phối theo lao động: làm nhiều hưởng nhiều, làm hưởng ít, không làm không hưởng “điều kiện chủ nghĩa xã hội, khuyến khích công nhân luôn tiến bộ, cho nhà máy tiến Làm khoán ích chung lại lời riêng…; làm khoán tốt thích hợp công chế độ ta nay” 1.3.3 Văn hoá - xã hội: Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng người mới; coi trọng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực sử dụng nhân tài Người đề cao vai trò văn hóa, giáo dục khoa học kỹ thuật xã hội xã hội chủ nghĩa 1.4 Biện pháp xây dựng XHCN VN -Để xác định bước tìm cách làm phù hợp với Việt Nam, Hồ Chí Minh đề nguyên tắc có tính chất phương pháp luận: + Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang tính quốc tế, cần nắm vững nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin xây dựng chế độ Phải học tập kinh nghiệm nước anh em không áp dụng máy móc nước ta có đặc điểm riêng ta “Tất dân tộc tiến tới chủ nghĩa xã hội cách hoàn toàn giống nhau” + Xác định bước đi, biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội phải xuất phát từ điều kiện thực tế, đặc điểm dân tộc, nhu cầu khả thực tế nhân dân 1.4.1 Phương châm Bác xác định phương châm thực bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ,thận trọng bước ,từ thấp đến cao,không chủ quan nóng vội việc xác định bước phải luôn vào điều kiện khách quan quy định Bác nhận thức phương châm " Tiến nhanh ,tiến mạnh ,tiến vững lên chủ nghĩa xã hội "không có nghĩa làm bừa ,làm ẩu ,"đốt cháy giai đoạn", chủ quan y chí mà phải làm vững bước ,phù hợp với điều kiện thực tế Trong bước lên chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh đặc biệt lưu ý đến vai trò công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, coi "con đường phải chúng ta", nhiệm vụ trọng tâm thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thực thắng lợi sở xây dựng phát triển nông nghiệp toàn diện, vững chắc, hệ thống tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp nhẹ đa dạng nhằm giải vấn đề lương thực, thực phẩm cho nhân dân, nhu cầu tiêu dùng thiết yếu cho xã hội 1.4.2 Bước biện pháp Hồ Chí Minh nêu nguyên tắc có tính phương pháp luận: - Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang tính quốc tế, cần nắm vững nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin xây dựng chế độ Phải học tập kinh nghiệm nước anh em chép,áp dụng máy móc giáo điều nước ta có đặc điểm riêng ta “Ta giống Liên-xô, ” “Tất dân tộc tiến tới chủ nghĩa xã hội cách hoàn toàn giống nhau” - Xác định bước đi, biện pháp phải xuất phát từ thực tế, đặc điểm dân tộc, nhu cầu khả thực tế nhân dân 1.4.2 Về bước Phải qua nhiều bước, “bước ngắn, bước dài, tuỳ theo hoàn cảnh, ham làm mau, ham rầm rộ Đi bước vững bước ấy, tiến dần dần” Bác sớm ngăn ngừa xu hướng chủ quan, nóng vội “Chớ thấy Liên Xô, Trung Quốc có nông trường quốc doanh, tổ chức hợp tác xã ta vội tổ chức hợp tác xã” +Bước nông nghiệp: từ cải cách ruộng đất sau tiến lên tổ đổi công cho tốt cho khắp, lại tiến lên hình thức hợp tác xã dễ dàng, +Về bước công nghiệp, “ Ta cho nông nghiệp quan trọng ưu tiên, đến tiểu thủ công nghiệp công nghiệp nhẹ, sau đến công nghiệp nặng”, “làm trái với Liên-xô Mác xít" +Trong bước lên chủ nghĩa xã hội.Bác đặc biệt lưu ý đến vai trò công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ,coi "con đường phải " nhiệm vụ trọng tâm thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội :nhưng công nghiệp hóa nghĩa xây dựng nhà máy xí nghiệp cho thật to,quy mô cho thật lớn ,bất chấp điều kiện cụ thể cho phép giai đoạn định Theo người công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thực thắng lợi sở xây dựng phát triển nông nghiệp toàn diện , vững ,một hệ thống tiểu thủ công nghiệp ,công nghiệp nhẹ đa dạng , nhằm giải vấn đề lương thực ,thực phẩm cho nhân dân,các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu cho xã hội Chương II: Vận dụng quan điểm công đổi Và việc sinh viên vận dụng quan điểm 2.1.Những thành tựu đạt hạn chế việc vận dụng quan điểm công đổi đất nước 2.1.1 Những thành tựu đạt Nước ta vượt qua thời kì khủng hoảng hoảng kinh tế - xã hội, Nhiệm vụ đề cho chặng đường đầu thời kì độ chuẩn bị cho công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Sau kháng chiến trường kì dân tộc nước ta bị phá hủy nặng nề Nền nông nghiệp nghèo nàn lạc hâu, công nghiệp trì trệ phát triển thời kì bao cấp (giai đoan trước năm 1986) coi giai đoạn thất bại tù đọng nước ta Sau năm 1986 đảng nhà nước đạo công đổi đất nước có cải cách kinh tế số mặt xã hội Từ đất nước dân không đủ ăn đủ mặc trở thành top dẫn đầu xuất gạo giới Con đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta ngày xác định rõ ràng hơn: Cho đến nay, Đổi Mới trị Việt Nam chuyển từ việc lãnh đạo kinh tế chủ quan, ý chí sang tôn trọng quy luật khách quan thị trường Việt Nam chuyển từ trọng quan hệ hợp tác với nước XHCN sang trọng quan hệ hợp tác đa phương, làm bạn với tất nước, quan điểm bình đẳng, có lợi, không can thiệp vào công việc nội Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Mỹ, gia nhập tổ chức khu vực ASEAN, APEC, WTO Phát huy kết đạt năm qua lãnh đạo Đảng mà đất nước ta đạt Kinh tế tăng trưởng, tổng sản phẩm GDP nước tăng bình quân hàng năm 7% Hệ thống kết cấu hạ tầng tăng cường Văn hóa xã hội có tiến bô Đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện, quốc phòng anh ninh tăng cường Công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn Đảng trọng, hệ thống trị củng cố Quan hệ đối ngoại không ngừng mở rộng, hội nhập kinh tế quốc tê tiến hành chủ động đạt nhiều kết Tổng sản lượng nước tăng manh Ngày lực nước ta lớn mạnh nhiều Tình hình trị - xã hội ổn định, quốc phòng an ninh tăng cường - Đổi toàn diện đồng hơn, động viên nguồn lực toàn xã hội, đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển mạnh nhanh bền vững nhằm sớm đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống nhân dân tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại 2.1.2 Hạn chế Nền kinh tế chưa vững chắc, hiệu sưc cạnh tranh thấp số vấn đề văn hóa nhiều xúc gay gắt chậm giải Kế hoạch đưa đất nước ta trở thành nước công nghiệp hóa đại hóa khó khăn Tư tưởng người dân theo tác phong nông nghiệp, phụ thuộc, ỷ lại chưa bắt kip với nước công nghiệp giới Cơ chế sách chưa đồng bộ, tình trạng tham nhũng, suy thoái số phận cán bộ, đảng viên Đây vấn đề nhanh chóng cần giải quyết, khắc phục để đất nước phát triển bền vững 2.2 Sinh viên Thanh niên hy vọng Đảng dân tộc Bác Hồ nói: "Thanh niên người chủ tương lai nước nhà" Đại hội lần thứ IV Đảng khẳng định: "Tiền đồ rạng rỡ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm tay niên, thiếu niên nhi đồng" Là người kế tục nghiệp cách mạng hệ trước, có lực lượng hùng hậu lực cách mạng to lớn, niên, sinh viên ngày phải coi cương lĩnh Đảng nghiệp mình, nhận lãnh sứ mệnh biến cương lĩnh thành thực sinh động đất nước ta Là sinh viên : "Nhiệm vụ sinh viên hỏi nước nhà cho gì, mà phải tự hỏi làm cho nước nhà" Lời dạy cho sinh viên nhận thức vấn đề cống hiến hưởng thụ, sống có lý tưởng cao đẹp, đồng thời vạch rõ cách suy nghĩ trách nhiệm, chỗ đứng sinh viên trước yêu cầu xã hội Sinh viên phải đứng vị trí người làm chủ, người chiến sĩ cách mạng mà nâng cao ý chí phấn đấu, dám hy sinh, dám chịu đựng sống Tổ quốc, nghiệp lớn nhân dân, nêu cao chí tiến thủ, nhằm thẳng quân thù, nhìn rõ khó khăn, dám tiến công tiến công không lùi bước, phát huy nhân tố tích cực, tiềm thực, dựa vào tập thể, tìm cách làm tốt, làm đúng, sáng tạo phương pháp có hiệu để đẩy mạnh sản xuất xây dựng, học tập, tổ chức tốt đời sống, thúc đẩy nghiệp cách mạng tiến lên Trong sống trách nhiệm sinh viên ngày quan trọng Sinh viên phải đầu sáng tạo, xây dựng văn hóa mới, mở rộng phong trào văn hóa quần chúng, phát triển phong trào thể dục thể thao, phát triển văn học, nghệ thuật xã hội chủ nghĩa đậm đà tính chất dân tộc tiếp thụ tinh hoa văn học, nghệ thuật giới Không ngừng học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, hiểu biết khoa học xã hội, y tế đời sống, tu dưỡng văn hóa, phát triển kỹ ứng dụng vào thực tế sống Để trở thành không nhà kinh tế tài ba đưa đất nước ta từ nước nông nghiệp lạc hậu trở thành nước với công nghiệp hóa Tổng kết HCM khẳng định đường lên CNXH nước chưa phát triển Việt Nam, không đấu tranh giai cấp trước hết hết phải tạo công ăn việc làm cho người lao động cho dân giàu nước mạnh, nhân dân tự do, hạnh phúc -Đó đường phấn đấu lâu dài, gian khổ liên tục phương diện từ kinh tế, trị đến văn hóa xã hội, y tế giáo dục Như vậy, khẳng định đường mà Việt Nam đắn, để đạt tới thành nước XHCN nhiều khó khăn gian khổ, cần xác định rõ mục tiêu, đường mà chọn, sở vận dụng triết học MacLenin tư tưởng Hồ Chí Minh, định tiến đến đích thành công, sớm sánh vai với cường quốc năm châu,có kinh tế phát triển, trị ổn định vững đời sống nhân dân thực no đủ, xây dựng thành công đất nước thực dân, dân dân Tất thành mà Việt Nam đạt thời gian qua nhóm em tin tưởng vào phát triển tương lai nước Sự cố gắng nỗ lực người, thành viên ngày hôm viên gạch quý xây dựng nên thành công cách mạng XHCN sau Cho nên chúng em phấn đấu phấn đấu cho hạnh phúc thân, cho hạnh phúc cộng đồng , điều kiện càn thiết để tiến tới thành công cách mạng XHCN [...]... viên nhận thức đúng về vấn đề cống hiến và hưởng thụ, về một cuộc sống có lý tưởng cao đẹp, đồng thời vạch rõ cách suy nghĩ về trách nhiệm, về chỗ đứng của sinh viên trước yêu cầu của xã hội Sinh viên phải đứng trên vị trí người làm chủ, người chiến sĩ cách mạng mà nâng cao ý chí phấn đấu, dám hy sinh, dám chịu đựng vì sự sống còn của Tổ quốc, vì sự nghiệp lớn của nhân dân, nêu cao chí tiến thủ, nhằm... những thế hệ đi trước, có lực lượng hùng hậu và năng lực cách mạng to lớn, thanh niên, sinh viên ngày nay phải coi cương lĩnh của Đảng là sự nghiệp của chính mình, nhận lãnh sứ mệnh biến cương lĩnh đó thành hiện thực sinh động trên đất nước ta Là sinh viên : "Nhiệm vụ của sinh viên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà" Lời dạy đó chỉ ra cho sinh viên. .. đảng viên Đây là những vấn đề nhanh chóng cần được giải quyết, khắc phục để đất nước phát triển bền vững 2.2 Sinh viên Thanh niên là hy vọng của Đảng của dân tộc Bác Hồ nói: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà" Đại hội lần thứ IV của Đảng khẳng định: "Tiền đồ rạng rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thanh niên, thiếu niên và nhi đồng" Là người kế tục sự nghiệp cách mạng của. .. định vững chắc và đời sống nhân dân thực sự no đủ, chúng ta sẽ xây dựng thành công một đất nước thực sự của dân, do dân và vì dân Tất cả những thành quả mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua nhóm em luôn tin tưởng vào sự phát triển trong tương lai của nước mình Sự cố gắng và nỗ lực của mỗi con người, mỗi thành viên ngày hôm nay chính là một viên gạch quý xây dựng nên thành công của cách mạng XHCN... dục Như vậy, có thể khẳng định con đường mà Việt Nam đang đi là đúng đắn, để đạt tới thành quả là một nước XHCN còn nhiều khó khăn và gian khổ, nhưng chỉ cần xác định rõ mục tiêu, đi đúng con đường mà mình đã chọn, trên cơ sở vận dụng triết học MacLenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất định chúng ta sẽ tiến đến cái đích thành công, sớm sánh vai với các cường quốc năm châu,có một nền kinh tế phát triển, chính... khó khăn, dám tiến công và chỉ tiến công chứ không lùi bước, phát huy mọi nhân tố tích cực, mọi tiềm năng hiện thực, dựa vào tập thể, tìm ra cách làm tốt, làm đúng, sáng tạo những phương pháp có hiệu quả để đẩy mạnh sản xuất xây dựng, học tập, tổ chức tốt đời sống, thúc đẩy sự nghiệp cách mạng tiến lên Trong cuộc sống hiện nay trách nhiệm của sinh viên ngày càng quan trọng hơn Sinh viên phải đi đầu... nước với nền công nghiệp hóa Tổng kết HCM đã khẳng định con đường đi lên CNXH ở những nước chưa phát triển như Việt Nam, không chỉ là đấu tranh giai cấp là trước hết và trên hết phải tạo công ăn việc làm cho người lao động làm sao cho dân giàu nước mạnh, nhân dân được tự do, hạnh phúc -Đó là con đường phấn đấu lâu dài, gian khổ liên tục trên mọi phương diện từ kinh tế, chính trị đến văn hóa xã hội, y... nền văn hóa mới, mở rộng phong trào văn hóa quần chúng, phát triển phong trào thể dục thể thao, phát triển nền văn học, nghệ thuật xã hội chủ nghĩa đậm đà tính chất dân tộc và tiếp thụ những tinh hoa của văn học, nghệ thuật thế giới Không ngừng học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, hiểu biết về khoa học xã hội, y tế đời sống, tu dưỡng văn hóa, phát triển các kỹ năng ứng dụng vào thực tế cuộc sống Để...- Đổi mới toàn diện và đồng bộ hơn, động viên mọi nguồn lực của toàn xã hội, đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển mạnh nhanh và bền vững nhằm sớm đưa nước ta khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống nhân dân tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại 2.1.2 Hạn... chế Nền kinh tế chưa vững chắc, hiệu quả và sưc cạnh tranh thấp một số vấn đề văn hóa còn nhiều bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết Kế hoạch đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp hóa hiện đại hóa còn rất là khó khăn Tư tưởng của người dân vẫn theo tác phong nông nghiệp, phụ thuộc, ỷ lại chưa bắt kip với các nước công nghiệp trên thế giới Cơ chế chính sách chưa đồng bộ, tình trạng tham ... cảnh quốc tế thời kỳ Chỉ có ho n thành công nghiệp ho - đại ho đất nước xây dựng sở vật chất- kỹ thuật cho xã hội mới, nâng cao suất lao động đến mức chưa có để làm cho tình trạng dồi sản phẩm... khuyến khích công nhân luôn tiến bộ, cho nhà máy tiến Làm khoán ích chung lại lời riêng…; làm khoán tốt thích hợp công chế độ ta nay” 1.3.3 Văn ho - xã hội: Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng... Nước ta vượt qua thời kì khủng ho ng ho ng kinh tế - xã hội, Nhiệm vụ đề cho chặng đường đầu thời kì độ chuẩn bị cho công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Sau kháng chi n trường kì dân tộc nước ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường và biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vận dụng trong công cuộc đổi mới và sinh viên vận dụng quan điểm đó như thế nào, Quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường và biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vận dụng trong công cuộc đổi mới và sinh viên vận dụng quan điểm đó như thế nào, Quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường và biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vận dụng trong công cuộc đổi mới và sinh viên vận dụng quan điểm đó như thế nào

Từ khóa liên quan