0

Khảo sát một số đặc trưng ngôn ngữ thơ lục bát hiện đại ( trên tác phẩm của một số nhà thơ)

22 436 0
  • Khảo sát một số đặc trưng ngôn ngữ thơ lục bát hiện đại ( trên tác phẩm của một số nhà thơ)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2016, 16:38

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN HỒ VĂN HẢI KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TRƢNG NGÔN NGỮ THƠ LỤC BÁT HIỆN ĐẠI (TRÊN TÁC PHẨM CỦA MỘT SỐ NHÀ THƠ) LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN HÀ NỘI - 2004 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN HỒ VĂN HẢI KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TRƢNG NGÔN NGỮ THƠ LỤC BÁT HIỆN ĐẠI (TRÊN TÁC PHẨM CỦA MỘT SỐ NHÀ THƠ) Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ Mã số: 5.04.08 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS-TS Trần Trí Dõi TS Nguyễn Hữu Đạt HÀ NỘI - 2004 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các dẫn liệu, kết nêu luận án trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tác giả luận án Mục lục Trang Mở đầu Lí chọn đề tài 2 Lịch sử vấn đề Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận án CHƢƠNG 1: Một số vấn đề chung ngôn ngữ thơ ngôn ngữ thơ lục bát đại 10 1.1 Các bình diện ngôn ngữ thơ 10 1.2 Ngôn ngữ thơ vận động tạo lập đặc trưng thể loại 19 1.3 Vai trò vị trí thơ lục bát thi ca dân tộc 25 1.4 Các xu hướng thành tựu lục bát đại tiêu biểu 27 1.5 Tiểu kết 38 CHƢƠNG 2: Một số biểu ngữ âm mang tính đặc trưng âm luật thơ lục bát đại 40 2.1 Mặt ngữ âm thơ 40 2.2 Âm điệu, vần điệu nhịp điệu thơ lục bát 42 2.3 Một số biểu ngữ âm mang tính đặc trưng âm luật thơ lục bát đại nhìn từ lục bát Nguyễn Bính, Huy Cận, Tố Hữu, Nguyễn Duy 53 2.4 Tiểu kết 104 CHƢƠNG 3: Một số phương thức, phương tiện tạo nghĩa đặc trưng thơ lục bát đại 107 3.1 Tiếp thu chất liệu ngôn ngữ dân gian 109 3.2 Tìm kiếm ngữ liệu phương thức biểu 156 3.3 “Định ngữ nghệ thuật” loại cấu trúc tu từ 177 3.4 Tiểu kết 182 Kết luận 184 Tài liệu tham khảo 193 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Những đặc trưng ngôn ngữ thể loại thơ ca thể tập trung đặc điểm tâm lí - thẩm mỹ đời sống tinh thần dân tộc Thể thơ kết tác động học mà chọn lọc tự nhiên cảm xúc người trước thực Thơ lục bát biểu tượng văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng thi ca đời sống tinh thần dân tộc Trong chuyên luận thơ, Nguyễn Phan Cảnh khẳng định, chọn lọc tự nhiên kết tinh thơ Việt thể từ đến tiếng [10, 182] Lục bát trung tâm trình Trong cặp dòng (lục bát), phân bố điệu, hiệp vần, ngắt nhịp cách hài hoà hàm chứa tham số trình chọn lọc tự nhiên Các nhà nghiên cứu sau thời gian dài thống nhận định: lục bát thể thơ túy Việt Nam sánh ngang với thơ Đường Trung Hoa, hay thể thơ khác số dân tộc châu Âu Câu thơ Sáu-Tám thử thách qua thời gian chứng tỏ sức sống mãnh liệt Là "nhịp thở giống nòi", người ta dùng lục bát để đọc, để ngâm, để ví, để hát ru hay hát giao duyên Đây thể thơ song hành với phát triển ngôn ngữ văn hóa Việt Nam 1.2 Vốn thể thơ bình dân, đời từ sớm, thoát thai từ ca dao, từ giai điệu đồng quê tinh luyện đến độ tinh khiết, lục bát không ngừng phát triển để tồn tại, chiếm lĩnh thi hứng thống khẳng định vị trí thay tiến trình văn học Tính đến lục bát trở nên phong phú đa dạng nhờ đóng góp tác giả tên tuổi Nguyễn Du, Tản Đà, Huy Cận, Nguyễn Bính, Tố Hữu, Nguyễn Duy Khi thể thơ đồng hành với tiến trình lịch sử - văn hóa dân tộc đồng thời trở thành giá trị văn hóa có giá trị ổn định xem thực chứng cho tồn hay tiêu vong cộng đồng dân tộc Vì vậy, phát triển lục bát trau dồi sắc phát triển văn hóa dân tộc 1.3 Khi thể loại thơ xác định linh hồn dân tộc, trở thành đối tượng hấp dẫn nhiều nhà nghiên cứu Dù đứng điểm nhìn khác lại họ có điểm xuất phát ngôn ngữ - chất liệu làm nên tác phẩm văn chương Ngôn từ tự thân chất liệu lại chứa đựng phương thức tư nghệ thuật giá trị văn hóa tinh thần Vì vậy, dù thành công mức độ nào, chuyên luận nghiên cứu ngôn ngữ lục bát có ý nghĩa to lớn ngôn ngữ học, văn học mà khoa học khác tâm lí học, lịch sử học, văn hóa học, xã hội học 1.4 Trong tiến trình phát triển, lục bát giai đoạn có đặc điểm riêng Có ý kiến cho thể loại thơ ca phát triển rực rỡ văn học dân gian nên đến Truyện Kiều đời hoàn thành sứ mệnh lịch sử nhường chỗ cho thể loại thơ ca khác Vì lục bát đại thời gian dài chưa quan tâm nghiên cứu cách thỏa đáng Bên cạnh có nhiều công trình nghiên cứu lục bát, đa số lại tập trung vào ca dao xem xét từ bình diện lí luận phê bình Chỉ có số tác giả trọng đến tiến trình thể loại cấu trúc hình thức âm luật Cho đến nay, lục bát đại với thành tựu to lớn chưa có chuyên luận nghiên cứu từ góc độ ngôn ngữ với nhìn xuyên suốt hai chiều đồng đại lịch đại Tzvetan Todorov viết "Trên suốt chiều dài lịch sử mình, nghiên cứu văn học nghiêng hẳn giải thích Cần đấu tranh với thiên lệch này, nhƣng tức với thiên lệch với thân nguyên tắc giải thích" [112, 184] Đó thực trạng tình hình nghiên cứu văn học nước ta Những thực tế đặt vấn đề cần phải chọn tác phẩm lục bát đại tiêu biểu làm trung tâm hệ quy chiếu xem xét chúng góc độ ngôn ngữ (là cách tiếp cận tỏ hiệu mang tính thuyết phục cao) để đến nhận thức cần thiết thực trạng, triển vọng nhiều vấn đề quan trọng khác Qua khảo sát sơ bộ, chọn bốn tác giả lục bát tiêu biểu Nguyễn Bính, Huy Cận, Tố Hữu, Nguyễn Duy làm dẫn liệu chủ yếu Từ đối sánh với lục bát ca dao, lục bát Truyện Kiều để đặc trưng ngôn ngữ lục bát đại Thơ lục bát giới nghiên cứu quan tâm tìm hiểu nhiều phương diện khác nhau, riêng bình diện ngôn ngữ, thuộc đối tượng nghiên cứu nhiều phân ngành khoa học phong cách học, thi pháp học, ngữ dụng học Do tầm quan trọng ngôn ngữ với tư cách phương tiện, chất liệu tư phản ánh thi phẩm, hướng tiếp cận tỏ thiết thực lí thú Lịch sử vấn đề Thi ca nói chung từ lâu đối tượng nghiên cứu nhiều người khắp giới, thành tựu đạt hay vừa đạt lại không làm cho họ thỏa mãn hoàn toàn Những nghiên cứu từ trước đến đứng bình diện khác Trên bình diện ta thu kết đặc thù 2.1 Từ góc độ lí luận phê bình bình diện tập trung số đông nhà nghiên cứu Arixtote Lưu Hiệp đặt viên gạch cho việc xây dựng nguyên lí khám phá thơ ca nghệ thuật đời sống tinh thần [1] Dương Quảng Hàm với tác phẩm Việt Nam văn học sử yếu (1943) đề cập đến cách lịch sử thể loại thi ca tiếng Việt [41] Trong "Thơ ca Việt Nam - Hình thức thể loại" (1971) hai tác giả Bùi Văn Nguyên Hà Minh Đức thừa kế kết nghiên cứu hình thức thơ ca dân tộc tác giả trước Phan Kế Bính (Việt Hán văn khảo - 1918), Bùi Kỉ (Quốc văn cụ thể - 1932), Dƣơng Quảng Hàm (Việt Nam văn học sử yếu - 1943) để cấu trúc hình thức phổ quát giản yếu lịch sử phát triển thể thơ nói chung (trong có thơ lục bát) Công trình xem bước tiến quan trọng đặt tảng cho vấn đề nghiên cứu thể loại thơ ca nói chung, ngôn ngữ thi ca nói riêng Như gạch nối hai xu hướng lí luận phê bình ngôn ngữ học, Trần Đình Sử với chuyên luận Thi pháp thơ Tố Hữu (1995) Những giới nghệ thuật thơ (1997) nghiên cứu thi pháp thơ loại hình thơ dựa phân tích liệu cụ thể tác phẩm văn chương [97] Nhìn chung bình diện lí luận phê bình có số thành tựu ghi nhận đóng góp công lao to lớn công khám phá thi ca nước nhà Tuy nhiên thực thể phải nhìn nhận từ nhiều phía đảm bảo tính khách quan toàn diện Vì vậy, bình diện ngôn ngữ góc nhìn khác làm đối trọng để đánh giá tác phẩm văn chương ngày khoa học xác 2.2 Từ góc độ ngôn ngữ Vào đầu kỉ XX, trường phái hình thức Nga đưa cách tiếp cận nghệ thuật thi ca Con đường khám phá họ dựa vào kết cấu hình thức để lí giải nội dung ý nghĩa Đây coi bước nhảy vọt đáng ghi nhận quan điểm nhận thức giới nghiên cứu văn học Lấy yếu tố mang tính phân biệt hình thức thơ văn xuôi âm luật, vần, câu thơ, đoạn thơ làm đơn vị khảo sát, trường phái thực coi văn học nghệ thuật ngôn ngữ Đó cụ thể hóa loại hình văn chương nằm định nghĩa mang tính khái quát: "văn học nhân học" (văn học khoa học tính "ngƣời") M Gooki [4] Các nhà hình thức Nga R Jacobson, V Girmunxki sâu nghiên cứu yếu tố ngôn ngữ cấu thành nhịp điệu thơ, phân tích chức ngôn ngữ thông qua đơn vị cấu trúc hệ thống Những quan điểm nghiên cứu trường phái thể rõ nét tập trung viết "Những mèo" Ch Baudelaire [59, 69-75] Các công trình nghiên cứu theo hướng cấu trúc - chức chưa làm cho người quan tâm đến lĩnh vực thi ca thỏa mãn hoàn toàn, song tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng lí thuyết vững giúp nhà nghiên cứu ngôn ngữ thơ thực tốt mục tiêu chưa hoàn thiện mục tiêu nghiên cứu Một số công trình nghiên cứu thi ca tiếng Việt từ góc độ ngôn ngữ có giá trị khởi động hướng tiếp cận văn chương từ góc độ ngôn ngữ Tiêu biểu chuyên luận Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du Truyện Kiều (1985) Với thao tác định lượng, định tính nghiên cứu ngôn ngữ, Phan Ngọc không sa vào lí giải chung chung mà tập trung thỏa đáng cho mặt trội ngôn ngữ làm cho Truyện Kiều trở nên tiếng Đây hướng hợp lí việc đánh giá tác phẩm thơ Tiếp thu luận điểm tư tưởng R Jacobson chức ngôn ngữ thi ca, Nguyễn Phan Cảnh đề cập vấn đề cách trực diện chuyên luận: Ngôn ngữ thơ (1987) Trong phần viết thể lục bát, ông có nhận định khái quát quan trọng Ngoài việc đề cập đến cách thức phát sinh thể loại lục bát, Nguyễn Phan Cảnh có lập luận thuyết phục cho vấn đề khả tồn thể thơ truyền thống cách luật Bên cạnh tác giả trọng vào số bình diện ngôn ngữ thơ tính đa trị tín hiệu ngôn ngữ (nhờ phương thức tổ chức kép lượng ngữ nghĩa), nhạc thơ, mức độ cách thức hoạt động trường nét dư vận động tạo thể [10,165] Có thể nói công trình nghiên cứu có ý nghĩa, đặt móng cho lí thuyết nghiên cứu ngôn ngữ thể loại văn học đặc thù (trong nhìn phân biệt ngôn ngữ thơ với ngôn ngữ văn xuôi) Năm 1983 Bùi Công Hùng cho mắt Góp phần tìm hiểu nghệ thuật thơ ca Trong tác giả cố gắng để đưa tập hợp nguyên tắc chung thi ca ánh sáng luận điểm tổng kết trước kết cấu hình thức lí thuyết hệ thống Bùi Công Hùng bình diện, cấp độ, cấu trúc thơ, tuyệt đối hóa mặt hình thức, tạm thời không quan tâm đến chế sản sinh chế vận động để lí giải biểu ngôn ngữ thơ Với chuyên luận Ngôn ngữ thơ Việt Nam (1998), Hữu Đạt sử dụng lí thuyết quan hệ hệ hình, quan hệ cú đoạn để đặc điểm ngôn ngữ thơ tiếng Việt Trong tác giả đưa luận điểm quan trọng kết cấu mảng miếng, nhạc thơ, số đặc trưng thơ lục bát [33] Một công trình nghiên cứu chuyên sâu thể loại phải kể đến Lục bát song thất lục bát (1998) Phan Diễm Phương Trong chuyên luận tác giả tập trung giải tương đối triệt để vấn đề chung thể loại thơ trình đời phát triển hai thể thơ lục bát song thất lục bát từ điểm nhìn cấu trúc âm luật thể loại Đây bước tiến đáng ghi nhận việc phân định hình thức thống thể thơ truyền thống cách luật Công trình xu hướng với chuyên luận Thơ vấn đề thơ Việt Nam đại Hà Minh Đức (1974) Tuy nhiên tác giả Phan Diễm Phương đưa giải vấn đề cách tập trung toàn diện Những năm gần thơ lục bát nhiều người quan tâm nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn Trước thời gian dài, người ta trọng vào lục bát dân gian Điều dễ hiểu lục bát ca dao, phận hợp thành thơ ca dân gian, chiếm vị trí chủ đạo số lượng mà loại hình thơ truyền thống có tính ổn định cao Những tác giả có công biên soạn, phê bình, giới thiệu lục bát dân gian phải kể đến Đinh Gia khánh, Ninh Viết Giao, Hoàng Tiến Tựu Trong số có người sâu nghiên cứu lục bát ca dao Nguyễn Xuân Kính (với chuyên luận Thi pháp ca dao - 1992), Bùi Mạnh Nhị (với Công thức truyền thống đặc trƣng cấu trúc ca dao dân ca trữ tình 1997) Khi thơ lục bát thu hút ý giới nghiên cứu công chúng rộng rãi cách đặc biệt lúc tuyển tập lục bát đời Mặc dù nhiều ý kiến (dư luận) chưa thống song tuyển tập lục bát (Tuyển tập lục bát Việt Nam Nxb VH ấn hành năm 1994 Thơ lục bát Hà Quảng tuyển chọn giới thiệu, Nxb Hội LHVHNT Hà Tĩnh ấn hành năm 1999) gián tiếp khẳng định vai trò to lớn lục bát đời sống tinh thần người Việt Nam nguyên giá trị Một số viết khác Tiếng Việt thể thơ lục bát (Nguyễn Thái Hoà) [55, 37-42]; Nhịp chẵn, nhịp lẻ thơ lục bát [102, 160-169]; Lục bát Huy Cận: Ngậm ngùi (Lý Toàn Thắng) [107, 49-54]; Ngày tết đọc thơ lục bát (Trần Đăng Khoa) [64]; Một số chứng tích ngôn ngữ, văn tự văn hoá (Nguyễn Tài Cẩn) [18] góp phần cổ động cho phong trào nghiên cứu lục bát ngày trở nên sôi 2.3 Thành tựu vấn đề đặt Về thành tựu Xung quanh vấn đề ngôn ngữ thơ ngôn ngữ thơ lục bát, nhà nghiên cứu đạt thành tựu to lớn, tập trung số hướng sau: * Ngôn ngữ thơ ca so sánh với ngôn ngữ văn xuôi * Tiến trình thể loại thơ ca tiến trình thể loại lục bát * Cấu trúc hình thức (âm luật) lục bát Những vấn đề đặt Trong có nhiều chuyên luận nghiên cứu thi ca đại nói chung, thơ lục bát đại nói riêng từ góc độ thi pháp, lí luận phê bình chuyên luận tiếp cận chúng từ góc độ ngôn ngữ Hệ đến chưa có công trình nghiên cứu ngôn ngữ lục bát đại cách quy mô hệ thống bình diện ngữ âm phương thức, phương tiện tạo nghĩa (nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ lục bát đại từ thao tác so sánh lịch đại) Vì vậy, phạm vi có thể, công trình nghiên cứu hướng tới đánh giá định triển vọng tương lai thể lục bát từ góc nhìn ngôn ngữ cần thiết Thực mục tiêu góp phần vào việc bước làm rõ triển vọng, cách thức vận động phát triển thơ lục bát Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Trên sở nguyên tắc lí thuyết ngôn ngữ học ngôn ngữ thơ ngôn ngữ thơ lục bát, luận án phải đặc trưng ngôn ngữ lục bát đại hai bình diện, đặc trưng hình thức ngữ âm đặc trưng phương thức, phương tiện tạo nghĩa so sánh lịch đại với thành tựu lục bát tiêu biểu từ trước đến Cụ thể là: *Từ lí thuyết ngữ âm, luận án phải đặc trưng hình thức ngữ âm lục bát đại * Từ lí thuyết phương thức, phương tiện tạo nghĩa, luận án phải đặc trưng việc lựa chọn, xây dựng cấu trúc ngữ nghĩa có tính tu từ cao thơ lục bát đại Tóm lại, tìm đặc trưng ngôn ngữ lục bát đại cách định nghĩa cách có sở khái niệm Thơ lục bát đại gì? 3.2 Từ chỗ đặc trưng hình thức ngữ âm phương thức, phương tiện tạo nghĩa, luận án góp phần xây dựng hoàn chỉnh thêm nguyên tắc lí thuyết ngôn ngữ học nghiên cứu thi ca nói chung, ngôn ngữ lục bát nói riêng Phƣơng pháp nghiên cứu Trên nguyên lý chung quy nạp, luận án sử dụng phương pháp thao tác nghiên cứu sau: Thao tác thống kê, phân loại nhằm định lƣợng hóa số đặc trưng ngôn ngữ khái quát tác phẩm lục bát đại lựa chọn khảo sát Thao tác phân tích, tổng hợp nhằm định tính hóa số đặc trưng ngôn ngữ cụ thể số phương thức phương tiện ngôn ngữ tiêu biểu Phƣơng pháp đối chiếu nhằm làm rõ đặc trưng ngôn ngữ lục bát đại nhìn hệ thống, lịch sử biện chứng Đóng góp luận án 5.1 Đây công trình nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ thơ lục bát đại hai bình diện cấu trúc âm luật phương thức, phương tiện tạo nghĩa Luận án đặc biệt vận dụng thao tác định lượng, định tính nhìn đồng đại lịch đặc trưng ngôn ngữ thể thơ truyền thống cách luật thông qua tâm điểm hệ quy chiếu ngôn ngữ thơ lục bát đại 5.2 Luận án không dừng lại việc đặc trưng ngôn ngữ mà thông qua để phát bất biến, khả biến, độc tôn ngôn ngữ nhằm lí giải cách thức tồn tại, khuynh hướng vận động thơ lục bát đại vai trò vị trí thi ca dân tộc 5.3 Một vấn đề không phần quan trọng khác phải đưa dự báo thể thơ này: khả tồn xu hướng phát triển Cấu trúc luận án Tương ứng với nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, phần Mở đầu phần Kết luận, nội dung luận án triển khai chương: Chƣơng 1: Một số vấn đề chung ngôn ngữ thơ ngôn ngữ thơ lục bát đại Chƣơng 2: Một số biểu ngữ âm mang tính đặc trưng âm luật thơ lục bát đại Chƣơng 3: Một số phương thức, phương tiện tạo nghĩa đặc trưng thơ lục bát đại Sau phần Tài liệu tham khảo CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƢỢC CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Hồ Văn Hải (2001), Vần điệu lục bát Nguyễn Duy (qua khảo sát tập thơ Sáu & Tám) Thông báo khoa học ĐHSP Vinh Số 25 Hồ Văn Hải (2001), Nhịp điệu thơ lục bát Nguyễn Duy qua tập "Sáu & Tám" Ngữ học trẻ 2001 Hội ngôn ngữ học Việt Nam Hà Nội Hồ Văn Hải (2001), Từ láy lục bát Nguyễn Duy Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống Số (66) 4 Hồ Văn Hải (2002), Về chữ "méo mó, oăm" thơ Nguyễn Duy Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống Số 1+2 (75+76) Hồ Văn Hải (2002), Ma lực ngôn từ "Kính thƣa Thị Nở" Nguyễn Duy Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống Số 10 (84) Hồ Văn Hải (2002), Đi tìm "nhãn tự" thơ Nguyễn Duy Ngữ học trẻ 2002 Hội ngôn ngữ học Việt Nam Hà Nội Hồ Văn Hải (2003), "Tiếng ru": điệu dân ca hay hồn dân tộc thăng hoa? Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống Số (90) Hồ Văn Hải (2003), Một số cách ngắt nhịp ấn tƣợng lục bát đại (nhìn từ lục bát Nguyễn Bính, Huy Cận, Tố Hữu, Nguyễn Duy) Ngữ học trẻ 2003 Hội ngôn ngữ học Việt Nam Hà Nội Hồ Văn Hải (2004), Tiếp cận thơ Tre Việt Nam từ góc độ ngôn ngữ học Tạp chí Ngôn ngữ (9) TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Arixtote, Lưu Hiệp (1999), Nghệ thuật thi ca; Văn tâm điêu long Nxb Văn học Tái Hà Nội [2] Dương Viết (2000), Ca từ âm nhạc Việt Nam Viện âm nhạc Hà Nội [3] Lại Nguyên Ân (1986), "Tìm giọng thích hợp với ngƣời thời mình" Tuần báo Văn nghệ số 15, ngày 12/4 [4] M Bakhtin (1992), Lí luận thi pháp tiểu thuyết (Phạm Vĩnh Cư tuyển dịch giới thiệu) Trường viết văn Nguyễn Du xuất [5] M Bakhtin (1993), Những vấn đề thi pháp Đôxtôiepxki (Trần Đình Sử, Lại Nguyên Ân, Vương Trí Nhàn dịch) Nxb Giáo dục Hà Nội [6] Diệp Quang Ban, Hoàng Văn Thung (1996), Ngữ pháp tiếng Việt Nxb Giáo dục Hà Nội [7] Phan Kế Bính (1930), Việt Hán văn khảo Nxb Trung Bắc Tân văn [8] Võ Bình (1975), "Bàn thêm số vấn đề thơ" Tạp chí Ngôn ngữ (3) [9] Võ Bình (1984), "Bƣớc thơ" Tạp chí Ngôn ngữ (số phụ 2) [10] Nguyễn Phan Cảnh (1987), Ngôn ngữ thơ Nxb Đại học Giáo dục chuyên nghiệp Hà Nội [11] Nguyễn Phan Cảnh (1999), Thông điệp Nguyễn Bính (Thơ Nguyễn Bính lời bình) Nxb Văn hoá - thông tin Hà Nội [12] Huy Cận (1979), "Suy nghĩ nghệ thuật" Báo Văn nghệ (48) [13] Huy Cận - Hà Minh Đức (1997), Nhìn lại cách mạng thi ca Nxb Giáo dục Hà Nội [14] Huy Cận - Đời thơ (1999), Nxb Văn học Hà Nội [15] Huy Cận - Về tác gia tác phẩm (2000), Nxb Giáo dục Hà Nội [16] Nguyễn Tài Cẩn (1996), Ngữ pháp tiếng Việt Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội [17] Nguyễn Tài Cẩn (1997), Lịch sử ngữ âm tiếng Việt Nxb Giáo dục Hà Nội [18] Nguyễn Tài Cẩn (2001), Một số chứng tích ngôn ngữ, văn tự văn hoá Nxb Đại học quốc gia Hà Nội [19] Đỗ Hữu Châu (1981), Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt Nxb Giáo dục Hà Nội [20] Trương Chính (1990), "Từ ngôn ngữ đến văn chƣơng" Tạp chí Ngôn ngữ (4) [21] Mai Ngọc Chừ (1991), Vần thơ Việt Nam dƣới ánh sáng ngôn ngữ học Nxb Đại học Giáo dục chuyên nghiệp Hà Nội [22] J.Cohen (1998), "Thơ nghiên cứu thơ" Tạp chí Văn học nước (4) [23] Hoàng Cao Cương (1984), "Nhận xét số từ láy đôi tiếng Việt" Tạp chí Ngôn ngữ (4) [24] Bạch Cư Dị (1998), "Thƣ gửi Nguyên Chẩn", Nguyễn Khắc Phi dịch Tạp chí Văn học (5) [25] Xuân Diệu (1984), Công việc làm thơ Nxb Văn học Hà Nội [26] Trần Trí Dõi (2001), Ngôn ngữ phát triển văn hóa xã hội Nxb Văn hóa thông tin Hà Nội [27] Trương Đăng Dung, Nguyễn Kiên (1990), Các vấn đề khoa học văn học Nxb Văn học Hà Nội [28] Trương Đăng Dung dịch (1998), "Thế giới nghệ thuật Kápka Franz" Tạp chí Văn học (1) [29] Lê Tiến Dũng (1994), "Loại hình câu thơ Thơ mới" Tạp chí Văn học (1) [30] Phan Huy Dũng (1999), Kết cấu thơ trữ tình nhìn từ góc độ loại hình Luận án tiến sĩ Ngữ văn ĐH Sư phạm Hà Nội [31] Phan Huy Dũng (2001), "Nhận diện nhịp điệu thơ trữ tình" Tạp chí Ngôn ngữ (16) [32] Hữu Đạt (1996), "Đặc điểm phong cách ngôn ngữ thơ ca dao" Tạp chí Ngôn ngữ (4) [33] Hữu Đạt (1998), Ngôn ngữ thơ Việt Nam Nxb Khoa học xã hội Hà Nội [34] Nguyễn Hữu Đạt (1999), Phong cách học tiếng Việt Nxb Khoa học xã hội Hà Nội [35] Nguyễn Đăng Điệp (1994), "Giọng điệu thơ trữ tình" Tạp chí Văn học (1) [36] Cao Huy Đỉnh (1966), "Lối đối đáp ca dao trữ tình" Tạp chí Văn học (9) [37] Đinh Văn Đức (1986), Ngữ pháp tiếng Việt - Từ loại Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp Hà Nội [38] Bùi Giáng - Mƣa nguồn (1993), Nxb Hội nhà văn [39] Nguyễn Thiện Giáp, Nguyễn Minh Thuyết, Đoàn Thiện Thuật (1977), Dẫn luận ngôn ngữ học Nxb Giáo dục Hà Nội [40] Nguyễn Thị Bích Hải (1995), Thi pháp thơ Đƣờng Nxb Thuận Hóa-Huế [41] Dương Quảng Hàm (2002) - (In theo in lần đầu năm 1943), Việt Nam văn học sử yếu Nxb Hội nhà văn Hà Nội [42] Lê Bá Hán, Lê Quang Hưng, Chu Văn Sơn (1998), Thơ thẩm bình suy ngẫm Nxb Giáo dục Hà Nội [43] Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (1997), Từ điển thuật ngữ văn học Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội [44] Hoàng Văn Hành (1979), "Về tƣợng láy tiếng Việt" Tạp chí Ngôn ngữ (2) [45] Hoàng Văn Hành (1985), Từ láy tiếng Việt Nxb Khoa học xã hội Hà Nội [46] Trần Mạnh Hảo (1996), Thơ phản thơ Nxb Văn học [47] Cao Xuân Hạo (1998), Tiếng Việt - Mấy vấn đề ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ pháp Nxb Giáo dục Hà Nội [48] Z.S Harris (2001), Các phƣơng pháp ngôn ngữ học cấu trúc (Cao Xuân Hạo dịch) Nxb Giáo dục [49] Lê Anh Hiền (1973), "Vần thơ thơ ca Việt Nam" Tạp chí Ngôn ngữ (4) [50] Đỗ Đức Hiểu (2000), Thi pháp đại Nxb hội nhà văn Hà Nội [51] Phi Tuyết Hinh (1985), "Vai trò nguyên âm tạo nghĩa từ láy tiếng Việt" Tạp chí Ngôn ngữ (4) [52] Phi Tuyết Hinh (1998), Từ láy, vấn đề để ngỏ Nxb Khoa học xã hội Hà Nội [53] Nguyễn Thái Hòa (1996), "Đi tìm biểu đạt thơ Việt Nam nửa kỉ qua" Tạp chí Văn học (7) [54] Nguyễn Thái Hòa (1997), Dẫn luận phong cách học Nxb Giáo dục Hà Nội [55] Nguyễn Thái Hòa (1999),"Tiếng Việt thể thơ lục bát" Tạp chí Văn học (2) [56] Nguyễn Văn Hoàn (1974), "Thể lục bát từ ca dao đến Truyện Kiều" Tạp chí Văn học (1) [57] Bùi Công Hùng (1985), "Nhạc điệu thơ Việt Nam đại 40 năm qua" Tạp chí Văn học (5-6) [58] Đoàn Thị Đặng Hương (1999), Thơ Nguyễn Bính - lời bình (Nguyễn Bính - nhà thơ chân quê) Nxb Văn hoá - thông tin Hà Nội [59] Jacobson-Lévi Strauss (1997) "Những mèo" Ch Baudelaire" Tạp chí Văn học (7) [60] Jakobson (2001), "Ngôn ngữ học thi học" Tạp chí Ngôn ngữ (14) [61] Jakobson (1996), "Thơ gì?", Trịnh Bá Đĩnh dịch Tạp chí Ngôn ngữ (12) [62] Đinh Gia Khánh (1966), "Nhận xét đặc điểm câu mở đầu thơ ca dân gian" Thông báo khoa học Văn học - ngôn ngữ Đại học Tổng hợp Hà Nội [63] Nguyễn Bách Khoa (2000), Kinh thi Việt Nam Nxb Văn hoá - Thông tin (tái theo gốc 1945, có sửa chữa) [64] Trần Đăng Khoa (1999), Chân dung đối thoại Nxb Thanh niên, Hà Nội [65] Thuỵ Khuê (1996), Cấu trúc thơ Nxb Văn nghệ, California Hoa Kì [66] Nguyễn Xuân Kính (1992), Thi pháp ca dao Nxb Khoa học xã hội Hà Nội [67] Lê Đình Kỵ (1993), Thơ Mới-những bƣớc thăng trầm Nxb Thành phố Hồ Chí Minh [68] Đinh Trọng Lạc (chủ biên), Nguyễn Thái Hòa (1997), Phong cách học tiếng Việt Nxb Giáo dục Hà Nội [69] Đinh Trọng Lạc (1999), 300 tập phong cách học tiếng Việt Nxb Giáo dục Hà Nội [70] Nguyễn Lai (1996), "Tìm chuyển hóa từ mã ngữ nghĩa sang mã hình tƣợng" Tạp chí Ngôn ngữ (3) [71] Nguyễn Lai (1996), Ngôn ngữ với tiếp nhận sáng tạo văn học Nxb Giáo dục Hà Nội [72] Mã Giang Lân (1996), Tìm hiểu thơ Nxb Thanh niên Hà Nội [73] Đặng Thanh Lê (1979), Truyện Kiều thể loại truyện Nôm Nxb Khoa học xã hội [74] Nguyễn Thế Lịch (1998), "Về tính chất ngôn ngữ nghệ thuật" Tạp chí Ngôn ngữ (4) [75] Mak Halliday (2001), Dẫn luận ngữ pháp chức (Hoàng Văn Vân dịch) Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Nội [76] Lê Xuân Mậu (2003), "Đồng hóa - biện pháp tu từ đặc sắc" Tạp chí Ngôn ngữ Đời sống (9) [77] Dẫn theo Lê Hoài Nam (1985), Toán học thi văn Nxb Khoa học - Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh [78] Anh Ngọc (2000), Từ thơ đến thơ Nxb Thanh niên Hà Nội [79] Phan Ngọc (1985), Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du Truyện Kiều Nxb Khoa học xã hội Hà Nội [80] Phan Ngọc (1995), Cách giải thích văn học ngôn ngữ học Nxb trẻ Thành phố Hồ Chí Minh [81] Phan Ngọc (2000), Thử xét văn hóa-văn học ngôn ngữ học Nxb Thanh niên Hà Nội [82] Bùi Văn Nguyên, Hà Minh Đức (1971), Thơ ca Việt Nam - Hình thức thể loại Nxb Khoa học xã hội Hà Nội [83] Vương Trí Nhàn (1994), "Về tìm tòi hình thức thơ gần đây" Báo Văn nghệ (32) [84] Vương Trí Nhàn (1999), Cánh bƣớm hoa hƣớng dƣơng Nxb Hải Phòng [85] Bùi Mạnh Nhị (1997), "Công thức truyền thống đặc trƣng cấu trúc ca dao - dân ca trữ tình" Tạp chí Văn học (1) [86] Nguyễn Thị Nhung (1997), Hình thức âm nhạc Nxb Giáo dục Hà Nội [87] Vũ Ngọc Phan (1997), Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam Nxb Khoa học xã hội (tái lần thứ 12) Hà Nội [88] Hoàng Trọng Phiến (1974), Các giảng phong cách học Hà Nội [89] Lương Xuân Phương (1968), Cựu thi lƣợc luận, Phạm Thế Ngũ dịch xuất Sài Gòn [90] Phan Diễm Phương (1998), Lục bát song thất lục bát Nxb Khoa học xã hội Hà Nội [91] Vũ Quần Phương (1995), "Nhìn lại tiến trình thơ đại" Báo Việt Nam (47) [92] G.N Poxpelop chủ biên (1998), Dẫn luận nghiên cứu văn học, Trần Đình Sử, Lại Nguyên Ân, Lê Ngọc Trà dịch Nxb Giáo dục Hà Nội [93] Phạm Đan Quế (2000), Bình Kiều, vịnh Kiều, bói Kiều Nxb Hải Phòng [94] Nguyễn Quang Sáng (1987), "Đi tìm tiềm lực thơ Nguyễn Duy", tập thơ Mẹ em Nxb Thanh Hoá [95] F Saussure (1973), Giáo trình ngôn ngữ học đại cƣơng Nxb Khoa học xã hội Hà Nội [96] Vũ Văn Sĩ (1999), "Nguyễn Duy - Ngƣời "thƣơng mến đến tận chân thật" Tạp chí Văn học (10) [97] Trần Đình Sử (1995), Thi pháp thơ Tố Hữu Nxb Giáo dục Hà Nội [98] Trần Đình Sử (1995), Những giới nghệ thuật thơ Nxb Giáo dục Hà Nội [99] Trần Đình Sử (1998), Dẫn luận thi pháp học Nxb Giáo dục Hà Nội [100] Trần Đình Sử (2002), "Ẩn dụ Truyện Kiều" Tạp chí Ngôn ngữ Đời sống (1-2) [101] Đào Thản (1990), "Nhịp chẵn, nhịp lẻ thơ lục bát" Tạp chí Ngôn ngữ (3) [102] Đào Thản (1998), Từ ngôn ngữ chung đến ngôn ngữ nghệ thuật Nxb Khoa học xã hội Hà Nội [103] Hoài Thanh - Hoài Chân (1998), Thi nhân Việt Nam Nxb Văn học (tái bản) Hà Nội [104] Nguyễn Bá Thành (1996), Tƣ thơ tƣ thơ đại Việt Nam Nxb Văn học Hà Nội [105] Trần Khánh Thành (1998), "Những đối cực hồn thơ" Tạp chí Văn học (11) [106] Trần Khánh Thành (2002), Thi pháp thơ Huy Cận, Nxb Văn học [107] Lý Toàn Thắng (1999), "Lục bát Huy Cận: Ngậm ngùi" Tạp chí Văn học (9) [108] Lý Toàn Thắng (2001), "Bằng trắc lục bát Truyện Kiều" Tạp chí Ngôn ngữ (4) [109] Nguyễn Đình Thi (1992), "Mấy ý nghĩ thơ" Tạp chí Tác phẩm (3 mới) [110] Đoàn Thiện Thuật (1977), Ngữ âm tiếng việt Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp Hà Nội [111] Đỗ Lai Thúy (2000), Mắt thơ Nxb Văn hoá - Thông tin Hà Nội [112] Tzvetan Todorov, Trịnh Bá Đĩnh dịch (2000), Thi pháp học cấu trúc Tạp chí Văn học nước (4) [113] Trần Văn Tích, Tứ thơ Văn học Số 124 [114] Nguyễn Duy Tiến (2000), Tình yêu Thị Nở Báo Tiền phong, số 122 [115] Đỗ Quý Toàn (1992), Tìm thơ tiếng nói Thanh Văn xuất California, USA [116] Nguyễn Văn Tu (1978), Từ vốn từ tiếng Việt đại Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp Hà Nội [117] Nguyễn Văn Tuấn (2002), "Đọc Truyện Kiều thống kê học" Tạp chí Văn học (1) [118] Từ láy - vấn đề để ngỏ (1978), Nxb Khoa học xã hội Hà Nội [119] Hoàng Tuệ (1984), Cuộc sống ngôn ngữ Nxb Tác phẩm mới, Hội nhà văn Việt Nam [120] Lê Trí Viễn (1978), Lịch sử văn học Việt Nam, T3 Nxb Giáo dục Hà Nội [121] E Vinokurop (1967), Thơ tƣ Tài liệu dịch Viện Ngôn ngữ Hà Nội [122] Nguyễn Như ý (chủ biên) (1978), Từ điển giải thích thuật ngữ ngôn ngữ học Nxb Giáo dục Hà Nội [123] Phạm Thu Yến (1998),"Ca dao vọng về" thơ Nguyễn Duy" Tạp chí Văn học (7) TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH [124] Allie Patricia Wall (1995), Say It Naturally, London [125] Asher R.E (1968), The Encyclopedia of Language and Linguistics Pergamon Press, New York [126] Bloofield (1935), Language London [127] Chafe W L (1971), Meaning and the Structure of language Chicago and London [128] Halliday (1985), An Introduction to Functional Grammar London [129] Lyon J (1972), Introduction to Theoritical Linguistics London [130] Jakobson (1960), Linguistics and poestics, In Sebeok (ed), Style in Language New York, London [131] Julia Kristeva (1998), Language the Unknown New York [132] Simon C Dik (1989), The theory of Functional Grammar (part I: The Structure of the Clause) Foris [...]... đề ngôn ngữ thơ và ngôn ngữ thơ lục bát, các nhà nghiên cứu đã đạt được những thành tựu to lớn, tập trung trên một số hướng sau: * Ngôn ngữ thơ ca trong sự so sánh với ngôn ngữ văn xuôi * Tiến trình thể loại thơ ca và tiến trình thể loại lục bát * Cấu trúc hình thức ( m luật) của lục bát Những vấn đề đặt ra Trong khi đã có khá nhiều chuyên luận nghiên cứu thi ca hiện đại nói chung, thơ lục bát hiện đại. .. ngôn ngữ là hết sức cần thiết Thực hiện được mục tiêu này sẽ góp phần vào việc từng bước làm rõ hơn triển vọng, cách thức vận động và phát triển của thơ lục bát Việt Nam 3 Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Trên cơ sở những nguyên tắc và lí thuyết ngôn ngữ học về ngôn ngữ thơ và ngôn ngữ thơ lục bát, luận án phải chỉ ra được các đặc trưng ngôn ngữ của lục bát hiện đại trên hai bình diện, đặc trưng hình thức ngữ. .. pháp nghiên cứu Trên nguyên lý chung là quy nạp, luận án sử dụng các phương pháp và các thao tác nghiên cứu sau: Thao tác thống kê, phân loại nhằm định lƣợng hóa một số đặc trưng ngôn ngữ cơ bản và khái quát của các tác phẩm lục bát hiện đại được lựa chọn khảo sát Thao tác phân tích, tổng hợp nhằm định tính hóa một số đặc trưng ngôn ngữ cụ thể của một số phương thức và phương tiện ngôn ngữ tiêu biểu... từ cao trong thơ lục bát hiện đại Tóm lại, đi tìm những đặc trưng ngôn ngữ lục bát hiện đại cũng là cách định nghĩa một cách có cơ sở khái niệm Thơ lục bát hiện đại là gì? 3.2 Từ chỗ chỉ ra những đặc trưng hình thức ngữ âm và phương thức, phương tiện tạo nghĩa, luận án góp phần xây dựng và hoàn chỉnh thêm những nguyên tắc và lí thuyết ngôn ngữ học nghiên cứu thi ca nói chung, ngôn ngữ lục bát nói riêng... các đặc trưng ngôn ngữ của lục bát hiện đại trong cái nhìn hệ thống, lịch sử và biện chứng 5 Đóng góp mới của luận án 5.1 Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ thơ lục bát hiện đại trên cả hai bình diện cấu trúc âm luật và phương thức, phương tiện tạo nghĩa Luận án đặc biệt vận dụng các thao tác định lượng, định tính trong cái nhìn đồng đại và lịch đại để chỉ ra các đặc trưng ngôn ngữ. .. Từ láy trong lục bát Nguyễn Duy Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống Số 4 (6 6) 4 Hồ Văn Hải (2 002), Về những con chữ "méo mó, oái oăm" trong thơ Nguyễn Duy Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống Số 1+2 (7 5+76) 5 Hồ Văn Hải (2 002), Ma lực ngôn từ trong "Kính thƣa Thị Nở" của Nguyễn Duy Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống Số 10 (8 4) 6 Hồ Văn Hải (2 002), Đi tìm "nhãn tự" trong thơ Nguyễn Duy Ngữ học trẻ 2002 Hội ngôn ngữ học Việt... Văn Hải (2 003), "Tiếng ru": điệu dân ca hay hồn dân tộc thăng hoa? Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống Số 4 (9 0) 8 Hồ Văn Hải (2 003), Một số cách ngắt nhịp ấn tƣợng trong lục bát hiện đại (nhìn từ lục bát Nguyễn Bính, Huy Cận, Tố Hữu, Nguyễn Duy) Ngữ học trẻ 2003 Hội ngôn ngữ học Việt Nam Hà Nội 9 Hồ Văn Hải (2 004), Tiếp cận bài thơ Tre Việt Nam từ góc độ ngôn ngữ học Tạp chí Ngôn ngữ (9 ) TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG... về thể thơ này: khả năng tồn tại và xu hướng phát triển 6 Cấu trúc luận án Tương ứng với những nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra, ngoài phần Mở đầu và phần Kết luận, nội dung luận án được triển khai trong 3 chương: Chƣơng 1: Một số vấn đề chung về ngôn ngữ thơ và ngôn ngữ thơ lục bát hiện đại Chƣơng 2: Một số biểu hiện ngữ âm mang tính đặc trưng trong âm luật thơ lục bát hiện đại Chƣơng 3: Một số phương... góc độ ngôn ngữ Hệ quả là đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu về ngôn ngữ lục bát hiện đại một cách quy mô và hệ thống trên bình diện ngữ âm và phương thức, phương tiện tạo nghĩa (nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ lục bát hiện đại từ thao tác so sánh lịch đại) Vì vậy, trong phạm vi có thể, một công trình nghiên cứu hướng tới một sự đánh giá nhất định về triển vọng và tương lai của thể lục bát từ... ngữ của một thể thơ truyền thống cách luật thông qua tâm điểm của hệ quy chiếu là ngôn ngữ thơ lục bát hiện đại 5.2 Luận án không dừng lại ở việc chỉ ra các đặc trưng ngôn ngữ mà thông qua đó để phát hiện cái bất biến, cái khả biến, cái độc tôn trong ngôn ngữ nhằm lí giải cách thức tồn tại, khuynh hướng vận động của thơ lục bát hiện đại cũng như vai trò và vị trí của nó trong nền thi ca dân tộc 5.3 Một
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát một số đặc trưng ngôn ngữ thơ lục bát hiện đại ( trên tác phẩm của một số nhà thơ) , Khảo sát một số đặc trưng ngôn ngữ thơ lục bát hiện đại ( trên tác phẩm của một số nhà thơ) , Khảo sát một số đặc trưng ngôn ngữ thơ lục bát hiện đại ( trên tác phẩm của một số nhà thơ)

Từ khóa liên quan