0

Tác động của việc việt nam gia nhập wto đến hoạt động xuất nhập khẩu

20 145 0
  • Tác động của việc việt nam gia nhập wto đến hoạt động xuất nhập khẩu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2016, 09:49

Tr-ờng đại học ngoại th-ơng hà nội Khoa kinh tế kinh doanh quốc tế Chuyên ngành kinh tế đối ngoại ********* o0o ******** khoá luận tốt nghiệp Đề tài: Tác động việt nam gia nhập wto đến hoạt động xuất nhập SV thực : Nguyễn Thanh Loan Lớp : Anh 14 Khóa : K42 A GV h-ớng dẫn : PGS.tS Nguyễn Hữu Khải hà nội, tháng 11 / 2007 Tỏc ng ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu LI M U CHNG I: NHNG Lí LUN C BN V HOT NG XUT NHP KHU I KHI QUT CHUNG V XUT NHP KHU 1.1 Khỏi nim xut nhp khu 1.2 Mc tiờu, nhim v ca hot ng xut nhp khu 1.2.1 Mc tiờu nhim v ca xut khu 1.2.2 Mc tiờu nhim v ca nhp khu 1.3.Vai trũ ca hot ng xut nhp khu 10 1.3.1 Nhp khu 10 1.3.2 Xut khu 12 II CAM KT CA VIT NAM KHI GIA NHP WTO 15 2.1 Cam kt v thu nhp khu 15 2.1.1 Mc cam kt chung 15 2.1.2 Mc cam kt c th 15 2.2 Cam kt v cỏc bin phỏp phi thu quan 20 III KINH NGHIM CA TRUNG QUC TRONG VIC X Lí CC VN LIấN QUAN N HOT NG XUT NHP KHU SAU KHI GIA NHP WTO 22 3.1 Trung Quc sau gia nhp WTO 22 3.1.1 Nhng tỏc ng tớch cc ca vic gia nhp WTO n kinh t Trung Quc 22 3.1.2 Nhng khú khn v thỏch thc kinh t Trung Quc phi i mt gia nhp WTO 26 3.2 Bi hc kinh nghim cho Vit Nam 29 3.2.1 iu chnh chớnh sỏch kinh t nhm nõng cao sc cnh tranh, tn dng cỏc li th so sỏnh 29 3.2.2 Hon thin h thng phỏp lut cho phự hp vi iu cu ca WTO 29 3.2.3 Vn dng quy tc v c ch ca WTO ng phú cú hiu qu vi cỏc tranh chp thng mi 30 3.2.4 Nm vng v linh hot vic thc hin cỏc cam kt v quy nh ca WTO 31 3.2.5 i mi t kinh t 31 CHNG II: TC NG CA VIC GIA NHP WTO N HOT NG XUT NHP KHU CA VIT NAM 33 I TNG QUAN V HOT NG XUT NHP KHU CA VIT NAM GIAI ON TRC KHI GIA NHP WTO 33 1.1 Xut khu 33 1.1.1 Quy mụ, tc tng trng xut khu 33 1.1.2 C cu mt hng xut khu 34 1.1.3 C cu th trng xut khu 35 1.1.4.C cu thnh phn kinh t tham gia xut khu 37 1.2 Nhp khu 38 1.2.1 Quy mụ, tc tng trng nhp khu 38 1.2.2 C cu mt hng nhp khu 40 1.2.3 C cu th trng nhp khu 41 1.2.4 C cu thnh phn kinh t tham gia nhp khu 42 1.3 ỏnh giỏ 43 Tỏc ng ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu II TNG QUAN V HOT NG XUT NHP KHU CA VIT NAM SAU KHI GIA NHP WTO 45 2.1 Xut khu 45 2.1.1 Quy mụ, tc tng trng xut khu 45 2.1.2 C cu mt hng xut khu 47 2.1.3 C cu th trng xut khu 48 2.1.4 C cu thnh phn kinh t tham gia xut khu 50 2.2 Nhp khu 50 2.2.1 Quy mụ, tc tng trng nhp khu 50 2.2.2 C cu mt hng nhp khu 51 2.2.3 C cu th trng nhp khu 52 2.2.4 C cu thnh phn kinh t tham gia nhp khu 53 2.3 ỏnh giỏ 54 III TC NG CA VIC VIT NAM GIA NHP WTO N HOT NG XUT NHP KHU CA VIT NAM 56 3.1 Tỏc ng tớch cc n hot ng xut nhp khu ca Vit Nam 56 3.1.1 M rng th trng xut nhp khu 56 3.1.2 Thỳc y ci cỏch nc 57 3.1.3 To iu kin thun li tip cn tin b khoa hc k thut cụng ngh vo sn xut v s la chn nguyờn vt liu u vo 58 3.1.4 Thỳc y s phỏt trin ca thng mi dch v 58 3.1.5 Thu hỳt u t nc ngoi 59 3.1.6 Nõng cao th v lc ca Vit Nam m phỏn v gii quyt tranh chp 60 3.1.7 Phỏt huy c li th so sỏnh quc gia, a hot ng xut nhp khu phỏt trin c v b rng ln b sõu 62 3.2 Tỏc ng khụng thun li n hot ng xut nhp khu ca Vit Nam 62 3.2.1 Sa i v hon thin h thng phỏp lut ph hp vi tiờu chun quc t 62 3.2.2 Nguy c mt th phn, th trng v sc cnh tranh ca hng hoỏ xut nhp khu ca Vit Nam 63 3.2.3 Thc hin bo h s hu trớ tu (SHTT) 65 CHNG III: MT S GII PHP Y MNH HOT NG XUT NHP KHU THC HIN NHNG CAM KT KHI GIA NHP WTO 67 I QUAN IM, MC TIấU V NH HNG PHT TRIN HOT NG XUT NHP KHU CA VIT NAM TRONG THI GIAN TI 67 1.1 Quan im 67 1.1.1 Phỏt trin xut nhp khu phi gn vi phỏt trin sn xut, m bo hiu qu kinh t xó hi, phỏt trin bn vng: 67 1.1.2 Phỏt trin xut - nhp khu phi da trờn s phi hp cht ch gia cỏc thnh phn kinh t, cỏc ngnh kinh t v hnh theo c ch th trng cú s qun lý ca nh nc theo nh hng XHCN 67 1.1.3.Thc hin t hoỏ, gn th trng nc v nc ngoi: 68 1.2 Mc tiờu v nh hng 68 1.2.1 Xut khu 68 1.2.2 Nhp khu 71 Tỏc ng ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu II MT S GII PHP NHM PHT HUY NHNG TC NG TCH CC V HN CH NHNG TC NG TIấU CC CA VIC GIA NHP WTO N HOT NG XUT NHP KHU 72 2.1 Cỏc gii phỏp v mụ 72 2.1.1Ci cỏch h thng phỏp lut, c ch, chớnh sỏch qun lý nn kinh t 72 2.1.2 y mnh hot ụng xỳc tin thng mi (XTTM) 74 2.1.3 Xõy dng nn kinh t th trng v i mi c cu nn kinh t 75 2.1.4Nhn thc vai trũ ca khu vc kinh t t nhõn (KTTN)v to iu kin cho khu vc KTTN 77 2.1.5 Nõng cao vai trũ ca cỏc hip hi cỏc ngnh hng 79 2.1.6 Tớch cc tham gia hn na vo chui giỏ tr ton cu 80 2.2 Cỏc gii phỏp vi mụ 81 2.2.1 i mi t kinh t ca doanh nghip 82 2.2.2 Nm vng cỏc cam kt c th ca Vit Nam gia nhp WTO 83 2.2.3 i mi cụng ngh v dõy chuyn sn xut 84 2.2.4 Xõy dng v qung bỏ thng hiu sn phm 85 2.2.5 ng dng thng mi in t vo hot ng kinh doanh 86 KT LUN 88 Tỏc ng ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu LI M U Tớnh cp thit ca ti L thnh viờn chớnh thc ca WTO - t chc thng mi ln nht hnh tinh vi 150 quc gia, chim ti 85% tng giỏ tr thng mi hng hoỏ v 90% thng mi dch v ton cu, Vit Nam s cú nhiu c hi nhng cng s phi i mt vi khụng ớt khú khn, thỏch thc C hi ln nht m WTO em li cho Vit Nam, ú l nn kinh t cú ng lc y mnh ci cỏch v phỏt huy li th cnh tranh tng trng vi cht lng cao, phỏt trin vi tc nhanh Tuy nhiờn, thỏch thc cng khụng phi l nh, cỏc doanh nghip Vit Nam s phi cnh tranh vi cỏc i th mnh hn trờn sõn nh, ng thi phi tuõn th nhng cam kt, quy nh kht khe ca WTO Nhng c hi v thỏch thc ú chia u cho tt c cỏc ngnh, cỏc a phng v tỏc ng n ton b nn kinh t Vit Nam, c bit l hot ng kinh t i ngoi, ú quan trng nht l khu vc u vo v u Tuy thi gian gia nhp WTO ca nc ta tớnh n cha y mt nm - khong thi gian quỏ ngn ỏnh giỏ mt cỏch ton din nhng tỏc ng ca vic gia nhp WTO i vi nn kinh t Vit Nam, v cng khụng núi v mt xu th phỏt trin mi lnh vc xut nhp khu; nhng ớt qua ú ta cú th nhn thy mt du hiu no ú ca mt thi k mi Chớnh vỡ vy, vic nghiờn cu kp thi nhng bin ng hot ng xut nhp khu v nhng tỏc ng ca vic gia nhp i vi hot ng ny l mt vic vụ cựng quan trng v cn thit thi im hin nay, t ú cú th chun b tt hn cho nhng bc i tip theo Vic ny s gúp phn ỏnh giỏ nhng tỏc ng ban u, t ú kp thi iu chnh nhng im bt cp, hn ch nhng tiờu cc v phỏt huy cỏc yu t tớch cc, nhm khai thỏc Tỏc ng ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu v tn dng hiu qu nht mi c hi m hi nhp kinh t quc t mang li cho Vit Nam Chớnh vỡ tớnh cp thit v tm quan trng ny m tụi ó chn ti: Tỏc ng ca vic gia nhp WTO i vi hot ng xut nhp khu ca Vit Nam lm ti cho khoỏ lun tt nghip ca mỡnh Mc ớch nghiờn cu Mc ớch chớnh ca khoỏ lun ny l nghiờn cu hot ng xut nhp khu ca Vit Nam, so sỏnh hot ng xut nhp khu gia giai on trc v sau gia nhp WTO, t ú ỏnh giỏ nhng tỏc ng ca vic tr thnh thnh viờn WTO i vi hot ng xut nhp khu Tip ú, kin ngh mt s gii phỏp nhm phỏt huy hn na nhng tỏc ng tớch cc v hn ch nhng tỏc ng tiờu cc vic gia nhp WTO em n cho hot ng xut nhp khu ca Vit Nam i tng, phm vi nghiờn cu Vi mc ớch trờn, phm vi nghiờn cu ca ti khụng ch gii hn vic nghiờn cu thc trng hot ng xut nhp khu m cũn i sõu vo phõn tớch, ỏnh giỏ nhng tỏc ng ca vic gia nhp WTO i vi hot ng ny i tng nghiờn cu trung ch yu vo hot ng xut nhp khu hng hoỏ ca Vit Nam, v thi gian nghiờn cu l t nm 2001 n Phng phỏp nghiờn cu Khoỏ lun s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu nh phng phỏp phõn tớch tng hp, phng phỏp thng kờ, so sỏnh - i chiu, phng phỏp din gii quy npBờn cnh ú, khoỏ lun cũn s dng phng phỏp nghiờn cu ti liu th vin v trờn internet Ni dung ti Khoỏ lun c chia thnh phn chớnh: - Chng I: Nhng lý lun c bn v hot ng xut nhp khu Tỏc ng ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu - Chng II: Nhng tỏc ng ca vic gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu ca Vit Nam - Chng III: Mt s gii phỏp nhm phỏt huy nhng tỏc ng tớch cc v hn ch nhng tỏc ng tiờu cc ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu Cui cựng, tụi xin chõn thnh cm n thy giỏo, PGS.TS Nguyn Hu Khi, ngi ó hng dn v giỳp tụi hon thnh khoỏ lun ny Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng mỡnh, vi s tỡm tũi phõn tớch cỏ nhõn Do nhng hn ch v kin thc, chc chn tụi s khụng trỏnh nhng thiu sút quỏ trỡnh nghiờn cu v trỡnh by Kớnh mong quý thy cụ v c gi gúp ý tụi tin b hn nhng nghiờn cu tip sau Tỏc ng ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu CHNG I: NHNG Lí LUN C BN V HOT NG XUT NHP KHU I Khỏi quỏt chung v xut nhp khu 1.1 Khỏi nim xut nhp khu Theo T in bỏch khoa ton th, xut khu l vic bỏn hng hoc dch v th trng nc ngoi; gm hai loi hỡnh: xut khu hng hoỏ hay cũn gi l xut khu hu hỡnh v xut khu dch v (cho thuờ tu, bo him, ngõn hng, du lch, chuyn giao cụng ngh) hay cũn gi l xut khu vụ hỡnh Cũn nhp khu l vic a hng hoỏ t nc ngoi vo nc mỡnh; cựng vi xut khu, to thnh cỏn cõn thng mi ca mt quc gia Nhp khu cú th c chia thnh hai loi: nhp khu hng hoỏ hay cũn gi l nhp khu hu hỡnh v nhp khu dch v (thuờ tu, bo him, ngõn hng, ti chớnh, du lch quc t, mua quyn s hu cụng nghip ca nc ngoi) hay cũn gi l nhp khu vụ hỡnh Theo Lut Thng mi Vit Nam 2005 (iu 28), xut khu hng hoỏ l vic hng hoỏ c a lónh th ca Vit Nam hoc a vo khu vc c bit nm trờn lónh th Vit Nam c coi l khu vc hi quan riờng theo quy nh ca phỏp lut Nhp khu hng hoỏ l vic hng hoỏ c a vo lónh th Vit Nam t nc ngoi hoc t khu vc c bit nm trờn lónh th Vit Nam c coi l khu vc hi quan riờng theo quy nh ca phỏp lut Theo Giỏo trỡnh kinh t ngoi thng (Trng i hc ngoi thng 2006), xut khu l vic bỏn hng hoỏ v dch v cho nc ngoi, v nhp khu l vic mua hng hoỏ v dch v ca nc ngoi Túm li, núi mt cỏch khỏi quỏt, xut nhp khu l vic a hng hoỏ hoc dch v hoc vo Vit Nam, v c chia lm hai loi c bn l xut nhp khu hu hỡnh v xut nhp khu vụ hỡnh Nh vy, xut nhp khu ch l mt b phn hot ng thng mi vỡ thng mi, theo nh ngha Tỏc ng ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu ca Lut Thng mi Vit Nam 2005, l hot ng nhm mc ớch sinh li, bao gm mua bỏn hng hoỏ, cung ng dch v, xỳc tin thng mi v cỏc hot ng nhm mc ớch sinh li khỏc 1.2 Mc tiờu, nhim v ca hot ng xut nhp khu 1.2.1 Mc tiờu, nhim v ca xut khu Mc tiờu ca xut khu Mt doanh nghip cú th kinh doanh xut nhp khu n gin ch vỡ li nhun nh li th trao i gia cỏc quc gia Mt quc gia, mt giai on no ú, cú th thụng qua xut khu tr n, mua v khớ hoc thc hin cỏc mc ớch ngoi giao Tuy nhiờn, i vi mt nn kinh t, ú l mc tiờu di hn, nú khụng phi l mc tiờu trc mt v cng khụng n thun ch l thu li nhun Mc tiờu quan trng nht ca xut khu i vi mt nn kinh t l ỏp ng c cỏc nhu cu ca nn kinh t ú, chng hn nh to cụng n vic lm, tng d tr ngoi t, thc hin cụng nghip hoỏ hin i hoỏ, thỳc y tng trng kinh t Nhim v ca xut khu thc hin tt cỏc mc tiờu trờn thỡ hot ng xut khu phi hng vo thc hin cỏc nhim v sau: - Tn dng, khai thỏc trit v hiu qu mi ngun lc ca t nc nh ti nguyờn thiờn nhiờn, c s vt cht, ngun nhõn lc - Nõng cao nng lc sn xut hng xut khu bng cỏch tng cng u t chiu sõu tng nhanh lng v kim ngch xut khu, ng thi nõng cao cht lng, sc cnh tranh hng hoỏ trờn th trng th gii - To nhng mt hng, nhúm hng xut khu ch lc ỏp ng nhng ũi hi ca th trng th gii v cht lng v s lng, cú sc hp dn v cú kh nng cnh tranh cao Tỏc ng ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu - M rng th trng, a dng hoỏ mt hng xut khu ng thi tng cng cụng tỏc xỳc tin thng mi, tip cn v thõm nhp th trng mi ti khu vc v trờn th gii 1.2.2 Mc tiờu, nhim v ca nhp khu Mc tiờu nhp khu Nhp khu ng ngha vi vic hng hoỏ nc ngoi s thõm nhp vo th trng ni a v cnh tranh vi hng hoỏ nc Do ú, vi vic hn ch nhp khu hoc nhp khu cú chn lc, mt quc gia cú th gim bt s cnh tranh ca hng hoỏ nhp khu vi hng hoỏ ni a, t ú bo h mt s ngnh sn xut nc Tuy nhiờn, i vi mt s mt hng, nhp khu s thun tin v r hn so vi t sn xut nc Nhng khụng th vỡ th m li vo nhp khu, vỡ nh vy chớnh l ó giỏn tip búp cht nn sn xut nc Chớnh vỡ th, mc tiờu quan trng ca nhp khu l va phi bo v cú mc nhng ngnh sn xut ni a cũn non kộm, va phi m bo nhp khu mt mc hp lý to iu kin cho cỏc doanh nghip nc nõng cao nng lc sn xut ca mỡnh cnh tranh vi hng nhp khu, ng thi y mnh xut khu i vi Vit Nam, vic nhp khu úng vai trũ quan trng, c bit giai on hin Vit Nam ang thc hin cụng cuc cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ Mc tiờu ca nhp khu lỳc ny l phi u tiờn nhp khu thit b k thut tiờn tin hin i, phự hp vi iu kin v trỡnh ca Vit Nam ng thi, nhp khu cng phi ht sc chn lc, tip thu nhng cụng ngh tiờn tin hin i, trỏnh trng hp ch vỡ chi phớ thp m nhp khu nhng cụng ngh ó quỏ c v lc hu, bi nhng cụng ngh nh vy s khụng s dng c bao lõu thỡ ó phi thay th Nhim v nhp khu - S dng ngun dnh cho nhp khu phi ht sc tit kim v hiu qu, u tiờn dnh ngoi t cho nhp vt t v nguyờn liu sn xut hng Tỏc ng ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu xut khu v hng tiờu dựng, t ú gim thiu nhu cu nhp khu, phỏt trin sn xut nc thay th hng nhp khu - u tiờn nhp khu mỏy múc thit b, cụng ngh tiờn tin, hin i phc v cho quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i húa t nc, cho tng trng xut khu - Nhp khu phi bo bo h chớnh ỏng cho sn xut ni a, ng thi to to iu kin sn xut nc nõng cao nng lc cnh tranh i vi hng nhp khu 1.3 Vai trũ ca hot ng xut nhp khu 1.3.1 Nhp khu Nhp khu l mt nhng hot ng quan trng ca thng mi quc t, tỏc ng trc tip v quyt nh n sn xut v i sng nc Mc ớch ca nhp khu cú th l b sung cỏc hng hoỏ nc khụng sn xut c, hoc sn xut khụng ỏp ng c nhu cu; cng cú th l thay th - nhp khu nhng mt hng nc sn xut s khụng cú li bng nhp khu Trong iu kin nn kinh t nc ta hin nay, nhp khu m nhim mt s vai trũ sau õy: a Nhp khu to iu kin thỳc y nhanh quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t theo hng cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ Cụng nghip hoỏ l quỏ trỡnh chuyn i c bn ton din cỏc hot ng sn xut, kinh doanh, qun lý kinh t, xó hi t da vo lao ng th cụng l chớnh sang da vo lao ng kt hp cựng vi phng tin, phng phỏp cụng ngh, k thut, tiờn tin hin i to nng sut lao ng cao Mc tiờu ca chỳng ta l n nm 2020 s tr thnh mt nc cụng nghip hin i, v trc mt l iu chnh t trng GDP ca nụng nghip xung 1617%, t trng ca cụng nghip lờn khong 40-41%, dch v lờn 42-43% vo nm 2010 10 Tỏc ng ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu Trong ú, khoa hc cụng ngh ó c xỏc nh l ng lc ca tin trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ Do vy, nhp khu úng vai trũ vụ cựng quan trng vic gúp phn thc hin nhng mc tiờu ny, c bit l Vit Nam cú xut phỏt im l mt nc cú nn sn xut nụng nghip quy mụ nh Nhp khu s giỳp trang b, i mi mỏy múc thit b v cụng ngh cho cỏc ngnh kinh t ch cht, t ú gúp phn hng cho cỏc ngnh kinh t chuyn dch theo hng cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ b Nhp khu giỳp b sung kp thi nhng mt mt cõn i ca nn kinh t m bo phỏt trin kinh t cõn i v n nh Mt nn kinh t n nh v tng trng l mt nn kinh t m bo cõn i gia cỏc thnh phn nh: sn xut t liu sn xut v sn xut t liu tiờu dựng, tiờu dựng v tớch lu, gia xut khu vi nhp khu v cỏn cõn toỏn quc t Nhp khu s cung cp cỏc iu kin u vo nh vt t, nguyờn liu m nc khụng cú cho cỏc ngnh sn xut nc, to iu kin thỳc y sn xut phỏt trin Ngoi ra, nhp khu chớnh l iu kin mt quc gia ch ng hi nhp kinh t quc t, tn dng nhng li th t th trng th gii nh cụng ngh, vn; t ú kp thi gii quyt nhng mt mt cõn i ca nn kinh t, m bo cho c cu kinh t nc cú mt t l hp lý, phỏt trin mt nn kinh t bn vng c Nhp khu cú tỏc dng iu tit v hng dn tiờu dựng, gúp phn ci thin v nõng cao mc sng ca nhõn dõn Nhp khu s gúp phn tho nhu cu trc tip ca ngi dõn v hng tiờu dựng m nc khụng sn xut c hoc sn xut khụng ỏp ng nhu cu nh lng thc, thc phm, thuc cha bnh Nhp khu cũn cú tỏc dng bo v nhng ngnh sn xut nc cha phỏt trin, trỏnh c s cnh tranh quỏ mc ca nhng sn phm nc ngoi, ng thi m bo u vo cho sn xut, khụi phc li nhng 11 Tỏc ng ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu ngnh ngh c, m nhng ngnh ngh mi, to vic lm n nh cho ngi lao ng, t ú nõng cao kh nng toỏn Hn th na, hng hoỏ nhp khu cũn buc cỏc doanh nghip nc ci tin sn phm, nõng cao nng lc cnh tranh, ú nhp khu ó giỏn tip gúp phn phỏt trin nhng ngnh sn xut ni a Kt qu l chng loi hng hoỏ s a dng hn, cht lng s tt hn, iu ú ng ngha vi vic ngi dõn cú nhiu c hi la chn hn, i sng c nõng cao hn d Nhp khu cú vai trũ tớch cc n thỳc y xut khu i vi mt s nc ang v kộm phỏt trin, kh nng v cụng ngh, trỡnh sn xut cũn thp cho nờn thng phi nhp khu to u vo cho sn xut hng xut khu Chng hn nh hỡnh thc gia cụng, vi hỡnh thc ny, ngi sn xut s nhp ton b hoc mt phn nguyờn vt liu ca bờn t gia cụng thc hin sn xut hng hoỏ xut khu tr li cho bờn t gia cụng 1.3.2 Xut khu Xut khu l mt hot ng c bn ca hot ng kinh t i ngoi v c coi l phng tin thỳc y nn kinh t phỏt trin Vi nh hng chuyn dch c cu kinh t hng v xut khu, nc ta ó s dng nhiu bin phỏp khuyn khớch phỏt trin cỏc ngnh sn xut phc v xut khu, va to cụng n vic lm cho ngi dõn va tng thu ngoi t cho t nc Xut khu ngy cng t rừ vai trũ quan trng ca nú nn kinh t quc dõn, v iu ú c th hin c th qua cỏc mt sau: a Xut khu to ngun ch yu cho nhp khu phc v cụng nghip húa, hin i hoỏ t nc Mc tiờu ca cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ l xõy dng nc ta thnh mt nc cụng nghip cú c s vt cht- k thut hin i, c cu kinh t hp lý õy l bc i tt yu nu mun phỏt trin kinh t, khc phc tỡnh trng nghốo nn v chm phỏt trin ca nc ta Mun thc hin quỏ trỡnh chuyn 12 Tỏc ng ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu i t lao ng th cụng lc hu sang lao ng vi cụng ngh hin i thỡ phi cú mt s ln nhp khu mỏy múc thit b, cụng ngh tiờn tin Vn dnh cho nhp khu cú th bao gm cỏc ngun nh: u t nc ngoi, vay, t vin tr, t xut khu hng hoỏ, thu c t cỏc hot ng du lch, dch vTrong s ú, ngun t xut khu c coi l ngun quan trng nht phc v s nghip cụng nghip hoỏ hin i hoỏ t nc, bi t vin tr hay vay thỡ khụng sm thỡ mun v bng cỏch ny hay cỏch khỏc cng s phi tr li Trong bi cnh hi nhp kinh t quc t ngy cng mnh m nh hin nay, ngun t bờn ngoi s chy vo Vit Nam ngy cng nhiu, nhng ngun t xut khu gi vai trũ vụ cựng quan trng, vỡ xut khu phi phỏt trin mnh m thỡ c hi vay hay xin vin tr t cỏc t chc nc ngoi hoc cỏc nh u t mi cú th c hin thc húa b Xut khu úng gúp vo vic chuyn dch c cu kinh t, thỳc y sn xut phỏt trin Nhng thnh tu ca cỏch mng khoa hc, k thut, c bit s bựng n ca cụng ngh thụng tin ó v ang lm thay i nhanh chúng c cu sn xut v tiờu dựng trờn th gii Do vy, mun y mnh xut khu thỡ tt yu phi y nhanh quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t nc cho phự hp hn vi xu hng phỏt trin ca th trng th gii cng nh li ớch ca bn thõn nc ú Nh vy, vic xut khu da trờn c s th trng, c bit l th trng th gii s tỏc ng tớch cc n chuyn dch c cu kinh t mt cỏch nhanh nhy v hp lý, gúp phn thỳc y phỏt trin kinh t C th, vai trũ ca hot ng xut khu i vi sn xut biu hin qua cỏc mt s mt nh sau: - Xut khu s kộo theo vic phỏt trin mt s ngnh khỏc cú liờn quan Chng hn nh ngnh dt may xut khu phỏt trin s to iu kin cho cỏc ngnh cụng nghip ph tr khỏc phỏt trin nh cỏc ngnh sn xut nguyờn 13 Tỏc ng ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu liu khuy, ch, thuc nhum hoc ngnh cụng nghip thit k Hoc s phỏt trin ca ngnh cụng nghip sn xut v lp rỏp ụ tụ s to c hi phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip sn xut linh kin nh sm, lp, dõy in - Xut khu luụn ũi hi cỏc doanh nghip phi trỡ, cng c cỏc th trng hin ti ng thi m rng cỏc th trng mi, t ú gúp phn n nh v m rng sn xut - Xut khu to iu kin v vt cht - k thut ci to v nõng cao nng lc sn xut nc Thụng qua xut khu, nhng cụng ngh mi, vn, k thut hin i t th gii s c a vo Vit Nam, t ú gúp phn hin i hoỏ nn sn xut nc, nõng cao nng lc cnh tranh ca nn kinh t Hn th na, xut khu hng hoỏ cho phộp chỳng ta tham gia vo cuc cnh tranh trờn th trng quc t ú chớnh l c hi i mi nn sn xut v hỡnh thnh nờn mt c cu sn xut thớch nghi vi th trng th gii c Xut khu cú tỏc ng tớch cc n vic gii quyt cụng n vic lm v ci thin i sng nhõn dõn Nhng tỏc ng ca xut khu i vi i sng ca ngi dõn c th hin trờn nhiu mt Trc nht phi k n, ú l ngnh sn xut xut khu nh: dt may, da giy, thu snó thu hỳt c hng triu lao ng Xut khu tỏc ng trc tip n sn xut lm tng quy mụ v tc sn xut, ú ũi hi nhiu lao ng hn, nng sut lao ng cao hn; iu ú ng ngha vi vic s to nhiu cụng n vic lm cho ngi lao ng, gúp phn n nh thu nhp v ci thin i sng Mt khỏc, chớnh xut khu ó to ngun nhp khu nhng vt phm tiờu dựng thit yu phc v i sng nhõn dõn, ỏp ng nhu cu ngy cng phong phỳ ca nhõn dõn d Xut khu l c s m rng v thỳc y cỏc quan h kinh t ca nc ta 14 Tỏc ng ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu Xut khu v cỏc quan h kinh t i ngoi cú mi quan h mt thit tỏc ng qua li vi Xut khu chớnh l vic di chuyn hng hoỏ t th trng ni a th trng nc ngoi, iu ú ũi hi cỏc doanh nghip cng nh cỏc quc gia phi m rng giao dch vi nhiu i tỏc khỏc nhau, ú li l c s quan trng m rng quan h kinh t i ngoi vi cỏc nc khỏc Chng hn nh hot ng xut khu cú th cú trc v to iu kin cho cỏc quan h tớn dng, u t, phỏt trin ti quc tphỏt trin Ngc li, chớnh cỏc quan h kinh t ny li to iu kin thun li v m rng hn na hot ng xut khu II Cam kt ca Vit Nam gia nhp WTO 2.1 Cam kt v thu nhp khu 2.1.1 Mc cam kt chung Vit Nam ng ý rng buc mc trn cho ton b biu thu nhp khu hin hnh vi 10.600 dũng thu Thu sut cam kt cui cựng cú mc bỡnh quõn gim i 23% (t 17,4% xung cũn 13,4%) so vi mc thu bỡnh quõn hin hnh (thu sut MFN) ca biu thu Tuy nhiờn, chỳng ta s cú mt thi gian thc hin l trỡnh ny t n nm Trong ton b Biu cam kt, Vit Nam s ct gim thu vi khong 3.800 dũng thu (chim 35,5% s dũng ca Biu thu); rng buc mc thu hin hnh vi khong 3.700 dũng (chim 34,5% s dũng ca Biu thu); rng buc theo mc thu trn - cao hn mc thu sut hin hnh vi 3.170 dũng thu (chim 30% s dũng ca Biu thu) 2.1.2 Mc cam kt c th Mt s mt hng ang cú thu sut cao t trờn 20%, 30% s c ct gim thu gia nhp Cỏc mt hng trng yu, nhy cm i vi nn kinh t nh nụng sn, xi mng, st thộp, vt liu xõy dng, ụtụ - xe mỏy c trỡ mc bo h nht nh Nhng nhúm mt hng cú ct gim thu nhiu nht l: dt may (63%), cỏ v sn phm cỏ (38%), g giy (33%), mỏy 15 Tỏc ng ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu múc thit b in, in t (24%) Ta t c mc thu trn cao hn mc ang ỏp dng i vi nhúm hng xng du, kim loi, húa cht l phng tin ti Trong lnh vc nụng nghip, mc cam kt bỡnh quõn l 25,2% vo thi im gia nhp v 21,0% s l mc ct gim cui cựng So sỏnh vi mc thu MFN bỡnh quõn i vi lnh vc nụng nghip hin l 23,5% thỡ mc ct gim i s l 10% Vit Nam s c ỏp dng c ch hn ngch thu quan i vi mt hng gm: trng, ng, lỏ thuc lỏ, mui (mui WTO khụng c coi l mt hng nụng sn) i vi mt hng ny, mc thu hn ngch tng ng mc thu MFN hin hnh (trng 40%, ng thụ 25%, ng tinh 50-60%, thuc lỏ lỏ: 30%, mui n 30%), thp hn nhiu so vi mc thu ngoi hn ngch i vi lnh vc cụng nghip, mc cam kt bỡnh quõn vo thi im gia nhp l 16,1%, v mc ct gim cui cựng s l 12,6% So sỏnh vi mc thu MFN bỡnh quõn ca hng cụng nghip hin l 16,6% thỡ mc ct gim i s l 23,9% Cỏc mc ct gim ny cú th so sỏnh tng ng vi cỏc mc ct gim trung bỡnh ca cỏc nc ang v ó phỏt trin vũng m phỏn Uruguay (1994), chng hn nh i vi hng nụng sn, cỏc nc ang v ó phỏt trin cam kt ct gim 30% v 40%; vi hng cụng nghip tng ng l 24% v 37% Trung Quc vũng m phỏn ca mỡnh ó cam kt ct gim khong 45% thu nhp khu, t 17% xung 10% (Bng 1-1) Mc cam kt ct gim thu ca Vit Nam tng hp theo mt s nhúm ngnh hng v nhúm mt hng chớnh vi thi gian thc hin c c th hoỏ bng 1-2 di õy 16 Tỏc ng ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu Bng 1-1: Din gii mc thu bỡnh quõn cam kt Bỡnh quõn chung v theo ngnh Thu sut MFN hin hnh (%) Thu sut cam kt gia nhp WTO (%) Thu sut cam kt vo cui l trỡnh (%) Mc gim so vi thu MFN hin hnh (%) Cam kt WTO ca Trung Quc Nụng sn 23,5 25,2 21,0 10,6 16,7 16,6 16,1 12,6 23,9 9,6 17,4 17,2 13,4 23,0 10,1 Hng cụng nghip Chung mn biu Mc ct gim thu chung ti Vũng Uruguay Nc Nc ang phỏt trin phỏt trin gim gim 40% 30% gim 37% gim 24% Ngun: B Ti chớnh Bng 1-2: Mc thu cam kt bỡnh quõn theo nhúm ngnh hng chớnh Nhúm mt hng Nụng sn Cỏ, sn phm cỏ Du khớ G, giy Dt may Da, cao su Kim loi Húa cht Thit b ti 10 Mỏy múc thit b c khớ 11 Mỏy múc thit b in 12 Khoỏng sn 13 Hng ch to khỏc C biu thu Thu sut cam kt ti thi im gia nhp WTO (%) 25,2 29,1 36,8 14,6 13,7 19,1 14,8 11,1 46,9 9,2 13,9 16,1 12,9 17,2 17 Thu sut cam kt ct gim cui cựng cho WTO (%) 21,0 18,0 36,6 10,5 13,7 14,6 11,4 6,9 37,4 7,3 9,5 14,1 10,2 13,4 Ngun: B Ti chớnh Tỏc ng ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu Bng 1-3: Tng hp cam kt ct gim thu nhp khu m phỏn gia nhp WTO i vi mt s nhúm hng quan trng STT I Thu sut MFN (%) Ngnh hng/Mc thu sut Mt s sn phm nụng nghip - Tht bũ - Tht ln - Sa nguyờn liu - Sa thnh phm - Tht ch bin - Bỏnh ko (thu sut bỡnh quõn) Bia Ru Thuc lỏ iu Xỡ g Thc n gia sỳc Mt s sn phm cụng nghip - Xng du - St thộp (thu sut bỡnh quõn) - Xi mng - Phõn hoỏ hc (thu sut bỡnh quõn) - Giy (thu sut bỡnh quõn) - Tivi - iu ho - Mỏy git - Dt may (thu sut bỡnh quõn) - Giy dộp 18 Cam kt vi WTO Thu Thu Thi sut sut gian cui gia nhp thc cựng (%) hin (%) 20 30 20 30 50 20 30 20 30 40 14 15 18 25 22 nm nm nm nm nm 39,3 34,4 25,3 3-5 nm 80 65 100 100 10 65 65 150 150 10 35 45-50 135 100 nm 5-6 nm nm nm nm 0-10 7,5 40 38,7 17,7 40 38,7 13 32 5-7 nm nm 0,7 6,5 6,4 nm 22,3 50 50 40 20,7 40 40 38 15,1 25 25 25 37,3 13,7 13,7 50 40 30 nm nm nm nm Ngay gia nhp (thc t ó thc hin theo hip nh dt may vi M v EU nm Tỏc ng ca vic Vit Nam gia nhp WTO n hot ng xut nhp khu - Xe ụtụ + Xe t 2.500 cc tr lờn, chy xng + Xe t 2.500 cc tr lờn, loi cu + Di 2.500 cc v cỏc loi khỏc - xe ti + Loi khụng quỏ tn + Loi thu sut khỏc hin hnh 80% + Loi thu sut khỏc hin hnh 60% - Ph tựng ụtụ - Xe mỏy + Loi t 800 cc tr lờn + Loi khỏc 90 90 52 12 nm 90 90 47 10 nm 90 100 70 nm 100 80 50 10 nm 80 100 70 nm 60 60 50 nm 20,9 24,3 20,5 3-5 nm 100 100 100 95 40 nm 70 nm Ngun: B Ti chớnh Vit Nam cng cam kt ct gim thu theo mt s hip nh t theo ngnh ca WTO õy l hip nh t nguyn ca WTO nhng cỏc nc mi gia nhp u phi tham gia mt s ngnh Vit Nam ó cam kt tham gia y mt s ngnh gm sn phm cụng ngh thụng tin (ITA), dt may v thit b y t Nhng ngnh m Vit Nam tham gia mt phn vi thi gian thc hin t nm l thit b mỏy bay, húa cht v thit b xõy dng Trong s cỏc Hip nh trờn, tham gia ITA l quan trng nht, theo ú khong 330 dũng thu thuc din cụng ngh thụng tin s phi cú thu sut 0% sau n nm Nh vy, cỏc sn phm in t nh: mỏy tớnh, in thoi di ng; mỏy ghi hỡnh, mỏy - nh k thut s s u cú thu sut 0%, thc hin sau 3-5 nm, ti a l sau nm Vic tham gia Hip nh dt may (thc hin a phng hoỏ mc thu ó cam kt theo cỏc Hip nh dt may vi EU, Hoa k) cng dn n gim thu ỏng k i vi cỏc mt hng ny: vi t 40% xung 12%, qun ỏo t 50% xung 20%, si t 20% xung 5% (Bng 1-4 s cp c th tỡnh hỡnh cam kt theo Hip nh t hoỏ theo ngnh ca Vit Nam WTO) 19 [...].. .Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO đến hoạt động xuất nhập khẩu xuất khẩu và hàng tiêu dùng, từ đó giảm thiểu nhu cầu nhập khẩu, phát triển sản xuất trong nước thay thế hàng nhập khẩu - Ưu tiên nhập khẩu máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, cho tăng trưởng xuất khẩu - Nhập khẩu phải bảo bảo hộ chính đáng cho sản xuất. .. tế Cụ thể, vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với sản xuất biểu hiện qua các một số mặt như sau: - Xuất khẩu sẽ kéo theo việc phát triển một số ngành khác có liên quan Chẳng hạn như khi ngành dệt may xuất khẩu phát triển sẽ tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp phụ trợ khác phát triển như các ngành sản xuất nguyên 13 Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO đến hoạt động xuất nhập khẩu liệu khuy, chỉ,... các quan hệ kinh tế của nước ta 14 Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO đến hoạt động xuất nhập khẩu Xuất khẩu và các quan hệ kinh tế đối ngoại có mối quan hệ mật thiết tác động qua lại với nhau Xuất khẩu chính là việc di chuyển hàng hoá từ thị trường nội địa ra thị trường nước ngoài, điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp cũng như các quốc gia phải mở rộng giao dịch với nhiều đối tác khác nhau, đó lại... giới c Xuất khẩu có tác động tích cực đến việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân Những tác động của xuất khẩu đối với đời sống của người dân được thể hiện trên nhiều mặt Trước nhất phải kể đến, đó là ngành sản xuất để xuất khẩu như: dệt may, da giầy, thuỷ sản…đã thu hút được hàng triệu lao động Xuất khẩu tác động trực tiếp đến sản xuất làm tăng quy mô và tốc độ sản xuất, do... điều kiện để sản xuất trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh đối với hàng nhập khẩu 1.3 Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu 1.3.1 Nhập khẩu Nhập khẩu là một trong những hoạt động quan trọng của thương mại quốc tế, tác động trực tiếp và quyết định đến sản xuất và đời sống trong nước Mục đích của nhập khẩu có thể là để bổ sung các hàng hoá trong nước không sản xuất được, hoặc sản xuất không đáp ứng... phát triển của nước ta Muốn thực hiện quá trình chuyển 12 Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO đến hoạt động xuất nhập khẩu đổi từ lao động thủ công lạc hậu sang lao động với công nghệ hiện đại thì phải có một số vốn lớn để nhập khẩu máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến Vốn dành cho nhập khẩu có thể bao gồm các nguồn như: vốn đầu tư nước ngoài, vốn vay, vốn từ viện trợ, vốn từ xuất khẩu hàng hoá,... 2010 10 Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO đến hoạt động xuất nhập khẩu Trong khi đó, khoa học công nghệ đã được xác định là động lực của tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá Do vậy, nhập khẩu đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc góp phần thực hiện những mục tiêu này, đặc biệt là khi Việt Nam có xuất phát điểm là một nước có nền sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ Nhập khẩu sẽ giúp trang... kết tại thời điểm gia nhập WTO (%) 25,2 29,1 36,8 14,6 13,7 19,1 14,8 11,1 46,9 9,2 13,9 16,1 12,9 17,2 17 Thuế suất cam kết cắt giảm cuối cùng cho WTO (%) 21,0 18,0 36,6 10,5 13,7 14,6 11,4 6,9 37,4 7,3 9,5 14,1 10,2 13,4 Nguồn: Bộ Tài chính Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO đến hoạt động xuất nhập khẩu Bảng 1-3: Tổng hợp cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu trong đàm phán gia nhập WTO đối với một... 24% và 37% Trung Quốc trong vòng đàm phán của mình đã cam kết cắt giảm khoảng 45% thuế nhập khẩu, từ 17% xuống 10% (Bảng 1-1) Mức độ cam kết cắt giảm thuế của Việt Nam tổng hợp theo một số nhóm ngành hàng và nhóm mặt hàng chính với thời gian thực hiện được cụ thể hoá trong bảng 1-2 dưới đây 16 Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO đến hoạt động xuất nhập khẩu Bảng 1-1: Diễn giải mức thuế bình quân... phục lại những 11 Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO đến hoạt động xuất nhập khẩu ngành nghề cũ, mở ra những ngành nghề mới, tạo việc làm ổn định cho người lao động, từ đó nâng cao khả năng thanh toán Hơn thế nữa, hàng hoá nhập khẩu còn buộc các doanh nghiệp trong nước cải tiến sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, do đó nhập khẩu đã gián tiếp góp phần phát triển những ngành sản xuất nội địa Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của việc việt nam gia nhập wto đến hoạt động xuất nhập khẩu , Tác động của việc việt nam gia nhập wto đến hoạt động xuất nhập khẩu , Tác động của việc việt nam gia nhập wto đến hoạt động xuất nhập khẩu

Từ khóa liên quan