0

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa và phương pháp luận.

5 3,162 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2016, 10:33

VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT Ý THỨC TRONG ... Mặt khác, mỗi người cần phải đặc biệt chú ý tôn trọng tính khách quan và hành ... ra thời gian biểu học tập cụ thể với một phương pháp học đúng đắn kèm theo. Ý nghĩa phương pháp luận vấn đề Sự vận dụng Đảng ta Mối quan hệ biện chứng lý luận thực tiễn Ý nghĩa phương pháp luận vấn đề Mối quan hệ vật chất ý thức vấn đề triết học Phạm trù vật chất mối liên hệ vật chất ý thức nhà triết học trước Mác quan tâm với nhiều quan điểm khác diển đấu tranh chủ nghĩa tâm chủ nghĩa vật suốt lịch sử triết học Quan điểm Mácxit cho có giới thống giới vật chất giới vật chất tồn khách quan có trước độc lập với ý thức người Lênin –người bảo vệ phát triển triết học Mác nêu định nghĩa “vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại để làm cho người cảm giác ,được cảm giác chép lại ,chụp lại ,phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác (Lênin toàn tập ,nhà xuất tiến Maxcơva-1980 trang 151) Định nghĩa thể nội dung sau : Vật chất phạm trù triết học : Đó phạm trù rộng khái quát , hiểu theo nghĩa hẹp khái niệm vật chất thường dùng lỉnh vực khoa học cụ thể đời sống hàng ngày Thuộc tính vật chất “thực khách quan” , “tồn không lệ thuộc vào cảm giác”, củng tiêu chuẩn để phân biệt vật chất vật chất Thực khách quan đem lại cho người cảm giác “tồn không lệ thuộc vào cảm giác” điều khẳng định “thực khách quan” (vật chất ) có trước ( tính thứ nhất) “cảm giác” , (ý thức ) có sau ( tinh thứ hai ) Vật chất tồn không lệ thuộc vào ý thức “Thực khách quan đem lại cho người cảm giác ,đươc cảm giác chép lại ,chụp lại, phản ánh” Điều nói lên “thực khách quan” (vật chất ) biểu hiên thông qua dạng cụ thể “cảm giác” (ý thức ) người nhận thức Và “thực khách quan” (vật chất ) nguồn gốc nội dung “cảm giác” (ý thức ) Khẳng định giới thực chất khách quan vô , vô tận vận động phát triển không ngừng , nên có tác động cổ vũ ,động viên nhà khoa học nghiên cứu giới vật chất , tim kết cấu , thuộc tính qui luật hoạt động vật chất để làm phong phú thêm kho tàng vật chất nhân loại Chủ nghĩa vật biên chứng khẳng định ý thức người sản phẩm trình phát triển tự nhiên lịch sử xã hội Chủ nghĩa vật biên chứng cho ý thức phản ánh giới khách quan vào não người thông qua hoạt động thực tiển , nên chất ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan, phản ánh sáng tạo giới vật chất Y thức hình ảnh chủ quan giới khách quan Điều có nghĩa nội dung ý thức giới khách quan qui định , ý thức hình ảnh chủ quan , hình ảnh tinh thần hình ảnh vật lý , vật chất chủ nghĩa vật bình thường quan niệm Khi nói ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan , củng có nghĩa ý thức phản ánh tư giác , sáng tạo giới Tính động sáng tạo ý thức thể việc người thu nhận thông tin ,cải biến thông tin sở có ,ý thức tạo tri thức vật chất Ý thức tiên đoán , tiên liệu tương lai , tạo ảo tưởng , huyền thoại , giả thiết khoa học … Ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan Ý thức phản ánh thực khách quan vào óc người ,song phản ánh đặc biệt –phản ánh trình người cải tạo giới Quá trình diển mặt :sự trao đổi thông tin chủ thể đối tượng phản ánh , mô hình hoá đối tượng tư hình ảnh tinh thần chuyển vào mô hình hoá từ tư thực khách quan hay gọi thực hoá mô hình tư duy-đây giai đoạn cải tạo thực khách quan Chủ nghĩa vật biện chứng cho ý thức tượng tự nhiên tuý mà gọi tượng xã hội ý thức bắt nguồn từ thực tiển lịch sử xã hội , phản ánh quan hệ xã hội khách quan Đây chinh chất xã hội ý thức Quan điểm Mác xit cho vật chất đinh ý thức , ý thức sản phẩm dạng vật chất có tổ chức cao óc người Bộ óc người với giới bên tác động lên óc –đó nguồn gốc tự nhiên ý thức Nguồn gốc trực tiếp quan trọng định đời phát triển ý thức lao động thực tiển xã hội Mối quan hệ vật chất ý thức thể quan điểm sau : Vật chất định ý thức, vật chất định nội dung ý thức Cả ý thức thông thường ý thức lý luận bắt nguồn từ điều kiện tự nhiên xã hội định ước mơ phong tục, tập quán , thói quen nầy nẩy sinh điều kiện vật chất định thực tiển xã hội –lịch sử Chủ nghĩa xã hội khoa học đời củng dựa mảnh đất thực tiên đề kinh tế trị xã hội, khoa học tự nhiên kế thừa tinh hoa tư tưởng , văn hoá nhân loại với thiên tài cácmác Ăngghen Do thưc khách quan luôn biến động vận động nên nhận thức củng luôn biến đổi theo, xét đến vật chất củng định ý thức Nhưng ý thức đời có tác động lại vật chất Với tính độc lập tương đối ý thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiển người Sự tác động trở lại theo hai hướng thúc đẩy kìm hảm thâm chí phá hoại phát triển bình thường vật Vai trò ý thức trổ đạo hoạt động người, hình thành mục tiêu , kế hoạch , ý trí biện pháp hoạt động người Cho nên điều kiên khách quan định ý thức – tư tưởng trở thành nhân tố quan trọng có tác dụng định làm cho người hoạt động hay sai, thành công hay thất bại Sức mạnh ý thức người trổ tách rời điều kiện vật chất thoát li điều kiện khách quan mà biết dựa vào điều kiện vật chất có phản ánh qui luật khách quan để cải tạo giới cách chủ động sáng tạo có hiệu “Ý thức người không phản ánh giới khách quan mà tạo giới khách quan” (Lênin) Quán triệt quan hệ biện chứng vật chất ý thức triết học Mác xit Trong nhận thức thực tiễn , phải xuất phát từ thực tế khách quan , lấy thực tế khách quan làm cho hoạt động Đồng thời phát huy tính động sáng tạo ý thức, phát huy vai trò nhân tố người việc nhân thức ,tác động cải tạo giới Quan điểm khách quan giúp ta ngăn ngừa khắc phục bệnh chủ quan ý chí Bệnh chủ quan ý trí xuất phát từ việc cường điệu tính sáng tạo ý thức , tuyệt đối hoá vai trò nhân tố chủ quan ý chí ,bất chấp qui luật khách quan ,xa rời thực , phủ nhận xem nhẹ điều kiện vật chất Ở nước ta , thời kỳ trước đổi Đảng ta nhận định mắt bệnh chủ quan ý chí việc xác định mục tiêu bước việc xây dựng vật chất kỹ thuật cải tạo xã hội chủ nghĩa ; bố trí cấu kinh tế ;về việc sử dụng thành phần kinh tế … Trong năm 1976-1980 thực tế chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hoá chưa có đủ tiền đề cần thiết lực lượng sản xuất nhỏ bé , chưa phát triển , chủ yếu sản xuất nhỏ , lạc hậu , kinh tế hàng hoá chưa phát triển Chúng ta muốn đẩy nhanh trình xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho Chủ Nghĩa Xã Hội mà không tính đến điều kiện thực tế đất nước Trong bố trí cấu kinh tế ,trước hết cấu sản xuất đầu tư , thường xuất phát từ mong muốn nhanh , không tính đến điều kiện khả thực tế đề tiêu kế hoạch hoá cao xây dựng phát triển sản xuất Trong cải tạo xã hội chủ nghĩa ,sử dụng thành phần kinh tế , có tượng nóng vọi muốn xoá bỏ thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa , nhanh chống biến kinh tế tư tư nhân thành quốc doanh phải trì thực phát triển thành phần kinh tế theo bước thích hợp , phù hợp với thời kỳ độ thời gian tương đối dài để phát triển lực lượng sản xuất Nguyên nhân bệnh chủ quan ý chí lạc hậu ,yếu lý luận ,do tâm lý người sản xuất nhỏ kéo dài chế độ quan liêu bao cấp Văn kiện Đại Hội toàn quốc lần thứ Đảng ta nêu lên học :”Đảng ta luôn xuất phát từ thực tế ,tôn trọng hành động theo qui luật khách quan Năng lực nhận thức hành động theo qui luật điều kiên đảm bảo lảnh đạo đắn Đảng ” (VKĐH 6, trang 30 ) Chúng ta biết quan điểm khách quan đòi hỏi nhận thức hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ thân vật tượng ,phải thừa nhận tôn trọng tính khách quan vật chất , qui luật tự nhiên xã hội , không xuất phát từ ý muốn chủ quan Bài học mà Đảng ta nêu , trước heat đòi hỏi Đảng nhận thức đắn hành động phù hợp với hệ thống qui luật khách quan Tiếp tục đổi tư lý luận , tư chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta Đó xây dựng CNXH bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa phải trải qua thời kỳ độ lâu dài nhiều chặn đường , nhiều hình thức tổ chức kinh tế xã hội có tính chất độ Mổi chủ trương sách Đảng nhà nước phải xuất phát từ thực tế khách quan đất nước phù hợp qui luật Chúng ta biết ý thức phản ánh thực khách quan trình người cải tạo giới Do nắm bắt thông tin thực tế khách quan xác , đầy đủ trung thực sử lý thông tin cách khoa học trình cải tạo giới hiệu Đồng thời cần thấy sức mạnh ý thức lực nhận thức vận dụng tri thức củng qui luật giới khách quan Xuất phát từ mối quan hệ biên chứng vật chất ý thức Đảng ta xác định : “Đảng phải luôn xuất phát từ thực tế tôn trọng hành động theo qui luật khách quan” xác định vai trò định vật chất (thế giới khách quan ) : “Năng lực nhận thức hành động theo qui luật điều kiện đảm bảo lảnh đạo đắn Đảng “là khẳng định vai trò tích cực ý thức việc đạo hành động người Như , từ chủ nghĩa Mác-Lênin mối quan hệ vật chất ý thức , củng từ kinh nghiệm thành công thất bại trình lảnh đạo cách mạng nước ta , Đảng ta đả rút học Bài học có ý nghĩa thời nóng hổi trình đổi đất nước Hiện , tình hình đổi cục diện giới cách mạng nước ta đòi hỏi Đảng ta không ngừng phát huy hiệu lảnh đạo thông qua việc nhận thức , tranh thủ đươc thời cách mạng khoa học công nghệ ,do xu hội nhập toàn cầu hoá đem lại ,đồng thời xác định rỏ thách thức mà cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa và phương pháp luận., Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa và phương pháp luận.,

Từ khóa liên quan