0

Tiểu luận Triết học :QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT VÀ VẬN DỤNG QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG GIÁO DỤC MẦM NON Ở NƯỚC TA.

38 8,547 87
  • Tiểu luận Triết học  :QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT VÀ VẬN DỤNG QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG GIÁO DỤC MẦM NON Ở NƯỚC TA.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2016, 00:40

QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT VÀ VẬN DỤNG QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG GIÁO DỤC MẦM NON Ở NƯỚC TANước ta đang thực hiện công cuộc quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, không kinh qua hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa, tiến lên hình thái kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, nước ta vẫn kế thừa những tinh hoa của nhân loại đạt được dưới hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa, đặc biệt là những thành tựu về khoa học và công nghệ để đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất. Trong đó, trước hết và quan trọng nhất là phải đầu tư vào sự phát triển của người lao động, vì người lao động là yếu tố giữ vai trò quyết định, là chủ thể của các yếu tố còn lại cấu thành nên lực lượng sản xuất. Hiểu rõ tầm quan trọng của điều này, tại Đại hội VIII, Đảng ta đã đặc biệt chú trọng vấn đề phát triển nguồn nhân lực Đảng ta xác định: “Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển này. Nguồn lực cơ bản, to lớn, quyết định này phải có hàm lượng trí tuệ, phẩm chất ngày một cao mới có thể đáp ứng được nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.” Đại hội VIII cũng đã nêu rõ: “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.” Để thực hiện được mục tiêu này, một trong những biện pháp cơ bản và quan trọng nhất đó là đầu tư đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó, trước hết và quan trọng nhất là đổi mới phương pháp dạy học nói chung và giáo dục mầm non nói riêng. Mặt khác, giáo dục mầm non là bộ phận trong hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục mầm non là giai đoạn đầu đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách trẻ em, thời kỳ mầm non còn được gọi là thời kỳ vàng của cuộc đời để đem đến cho trẻ khởi đầu tốt nhất có thể. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG SAU ĐẠI HỌC -* * * - TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC (Chương trình Sau Đại Học) QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT VÀ VẬN DỤNG QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG GIÁO DỤC MẦM NON Ở NƯỚC TA MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lời mở đầu Nước ta thực công độ lên chủ nghĩa xã hội, không kinh qua hình thái kinh tế xã hội tư chủ nghĩa, tiến lên hình thái kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, nước ta kế thừa tinh hoa nhân loại đạt hình thái kinh tế xã hội tư chủ nghĩa, đặc biệt thành tựu khoa học công nghệ để đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất Trong đó, trước hết quan trọng phải đầu tư vào phát triển người lao động, người lao động yếu tố giữ vai trò định, chủ thể yếu tố lại cấu thành nên lực lượng sản xuất Hiểu rõ tầm quan trọng điều này, Đại hội VIII, Đảng ta đặc biệt trọng vấn đề phát triển nguồn nhân lực Đảng ta xác định: “Con người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển Nguồn lực bản, to lớn, định phải có hàm lượng trí tuệ, phẩm chất ngày cao đáp ứng nhu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước.” Đại hội VIII nêu rõ: “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng phát huy nguồn lực to lớn người Việt Nam nhân tố định thắng lợi công nghiệp hóa, đại hóa đất nước.” Để thực mục tiêu này, biện pháp quan trọng đầu tư đổi toàn diện giáo dục đào tạo Trong đó, trước hết quan trọng đổi phương pháp dạy học nói chung giáo dục mầm non nói riêng Mặt khác, giáo dục mầm non phận hệ thống giáo dục quốc dân Giáo dục mầm non giai đoạn đầu đặt móng cho hình thành phát triển nhân cách trẻ em, thời kỳ mầm non gọi thời kỳ vàng đời để đem đến cho trẻ khởi đầu tốt Để đổi phương pháp giáo dục cách tốt cần nhận thức tính trật tự mối liên hệ có tính lặp lại tượng, từ hình thành nên khái niệm “quy luật” Với tư cách phạm trù lý luận nhận thức, khái niệm “quy luật” sản phẩm tư khoa học, phản ánh liên hệ vật tính chỉnh thể chúng Các quy luật tự nhiên, xã hội mang tính khách quan Con người tạo tự ý xóa bỏ quy luật mà nhận thức vận dụng vào thực tiễn Một ba quy luật phép vật biện chứng quy luật “từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại” Quy luật chuyển đổi lượng chất quy luật bản, phổ biến phương thức chung trình vận động, phát triển tự nhiên, xã hội tư Khi lượng thay đổi tất yếu làm thay đổi chất vật tượng ngược lại Nhận thức quy luật có ý nghĩa quan trọng hoạt động thực tiễn xem xét vật, tượng Đặc biệt yêu cầu cấp thiết vận dụng quy luật lượng chất vào phương pháp đổi giáo dục mầm non Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài nghiên cứu là: “Quy luật lượng chất vận dụng quy luật lượng chất vấn đề đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non nước ta” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Tiểu luận thực nhằm tìm hiểu vai trò phương pháp luận quy luật lượng chất vấn đề đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non nước ta Từ đó, đưa số giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy trình đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề chung quy luật lượng chất phép biện chứng vật Tìm hiểu thực trạng vận dụng quy luật đổi phương pháp dạy học bậc học mầm non Từ đề xuất số biện pháp Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành tiểu luận này, sử dụng phương pháp biện chứng vật chủ yếu Ngoài sử dụng số phương pháp khác như: • Phương pháp phân tích • Phương pháp so sánh, chứng minh • Phương pháp khái quát, tổng hợp Phạm vi nghiên cứu Đề tài tiểu luận dừng lại nghiên cứu việc vận dụng vai trò quy luật lượng chất đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non nước ta Ý nghĩa đề tài Ý nghĩa lý luận: Khi tiểu luận hoàn thành, mong tiểu luận góp thêm phần vào kho tang mối quan hệ biện chứng quy luật lượng chất Ý nghĩa thực tiễn: Nhằm vận dụng quy luật lượng chất vào công tác giáo dục mầm non thân nói riêng công tác đồng nghiệp nói chung Từ đó, thân làm việc tuân theo quy luật vốn có vật tượng Khi tích lũy lượng cần thiết đến lúc thực bước nhảy nhằm đột phá công tác, sống thân Kết cấu tiểu luận Ngoài phần mở đầu kết luận, phần nội dung tiểu luận gồm có chương Chương 1: Những vấn đề chung quy luật lượng chất Chương 2: Quy luật lượng chất vấn đề đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT CỦA PHÉP DUY VẬT BIỆN CHỨNG 1.1 Những vấn đề phép biện chứng vật 1.1.1 Khái niệm phép biện chứng vật “Biện chứng” khái niệm dùng để mối liên hệ, vận động phát triển vật, tượng Phép biện chứng học thuyết mối liên hệ, vận động phát triển Với tư cách học thuyết, phép biện chứng thể tri thức người mối liên hệ, vận động phát triển Phép biện chứng vật vừa lý luận, vừa phương pháp Phép biện chứng vật lý luận phép biện chứng vật học thuyết mối liên hệ, học thuyết vận động phát triển, phép biện chứng vật phương pháp phép biện chứng vật hệ thống nguyên tắc, yêu cầu đòi hỏi người phải nhận thức đối tượng mối liên hệ, vận động trình phát sinh, phát triển diệt vong Phép biện chứng phát triển qua ba hình thức bản: Phép biện chứng chất phác, phép biện chứng tâm phép biện chứng vật 1.1.2 Đặc điểm phép biện chứng vật Phép biện chứng vật C.Mác & Ph.Ăngghen xây dựng sở kế thừa trực tiếp nội dung hợp lý phép biện chứng Hêghen Đặc trưng phép biện chứng vật phép biện chứng vật xây dựng tảng giới quan vật khoa học Hơn nữa, phép biện chứng vật không giải thích mối liên hệ, trạng thái vận động phát triển giới mà công cụ để nhận thức cải tạo giới 1.1.3 Nội dung phép biện chứng vật Nội dung phép biện chứng vật khái quát thành hai nguyên lý Hai nguyên lý cụ thể hoá qua quy luật Các quy luật chia thành hai loại: Các quy luật quy luật không – cặp phạm trù phép biện chứng vật 1.2 Quan niệm biện chứng vật chất lượng Quy luật lượng chất ba quy luật phép vật biện chứng, qua quy luật lượng chất nhận thấy rằng: Bất vật, tượng bao gồm mặt chất mặt lượng Hai mặt thống hữu với vật, tượng Trong lịch sử triết học xuất nhiều quan điểm khác khái niệm lượng chất quan hệ chúng Những quan điểm phụ thuộc vào giới quan phương pháp luận nhà triết học hay trường phái triết học Phép biện chứng vật đem lại quan điểm đắn khái niệm chất, lượng quan hệ qua lại chúng, từ khái quát thành quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại 1.2.1 Quan niệm lượng chất nhà triết học cổ Từ xa xưa có quan niệm khác lượng chất Đối với nhiều nhà triết học Hy Lạp, vật chất thường đồng với vật Từ họ cố gắng hiểu vật chất hình thức biểu từ phương diện chất Trái lại người thuộc trường phái Pitago lại xem đặc trưng lượng giới vật chất tảng tồn Họ xem mối quan hệ số lượng quy luật cấu thành vật giới Lần lịch sử triết học, chất lượng có ý nghĩa với tư cách phạm trù triết học Aixtốt Ông xem chất tất làm cho vật Còn lượng tất phân thành phận cấu thành Ông phân lượng thành hai loại: Số lượng đại lượng Ông người tiến tới giải vấn đề quan trọng quy luật: Vấn đề tính nhiều chất vật Từ đó, ông phân biệt khác hình thức với chất vật – xuất hay với xuất hay thân vật; Ông đạt bước tiến đáng kể việc nghiên cứu phạm trù độ, xem độ thống nhất, phân chia chất lượng Sau này, quan điểm phiến diện tuyệt đối hoá đặc trưng lượng khắc phục triết học cổ điển Đức, đặc biệt triết học Hegel Hegel phân tích cách tỉ mỉ thống biện chứng, mối quan hệ qua lại, chuyển hoá lẫn lượng chất, xem xét chất lượng nằm trình vận động phát triển không ngừng Với quan điểm biện chứng, Hegel xem xét từ “chất tuý” đến “chất xác định”; chất phát triển đến độ đời lượng; lượng không ngừng tiến hoá, “số lượng” đỉnh cao tiến hoá Trong việc xem xét mối quan hệ thay đổi lượng thay đổi chất, Hegel đặc biệt ý tới phạm trù bước nhảy Chính dựa tư tưởng Hegel, Lênin kết luận quan trọng là: Việc thừa nhận bước nhảy hay không tiêu chí để xem người theo quan điểm biện chứng hay siêu hình phát triển Tất nhiên, với tư cách nhà triết học tâm, Hegel xem phạm trù chất, lượng, độ nấc thang tự phát triển tinh thần, “ý niệm tuyệt đối” nấc thang nhận thức người giới bên Về sau đời phép biện chứng vật đánh dấu giai đoạn phát triển quan niệm chất lượng Mối quan hệ qua lại thay đổi lượng thay đổi chất nói chung Chúng ta tìm hiểu rõ, sâu sắc quan niệm lượng chất 1.2.2 Quan niệm biện chứng vật chất Trong giới quanh ta tồn vật, tượng Vì biết phân biệt việc việc kia? Điều đơn giản vật khác nhau, có đặc trưng, thuộc tính, quy định khác Mọi động vật thực vật đặc trưng đồng hóa, dị hóa chúng lại khác Sở dĩ ta phân biệt vật tượng khách quan chúng có khác chất Mỗi vật, tượng giới có chất vốn có, làm nên chúng Nhờ chúng khác với vật, tượng khác Chất phạm trù triết học dùng để tính quy định khách quan vốn có vật, thống hữu thuộc tính làm cho vật khác Như để xác định chất vật cần phải xác định thuộc tính Muốn xác định thuộc tính vật cần phải đặt vật mối liên hệ với vật khác *Phân biệt chất thuộc tính Thuộc tính biểu khía cạnh chất vật mối quan hệ qua lại với vật khác, tính chất, trạng thái, yếu tố cấu thành nên vật Đó vốn có vật từ vật sinh hình thành vận động phát triển Tuy nhiên thuộc tính vốn có vật, tượng bộc lộ qua tác động qua lại với vật, tượng khác Chẳng hạn như, cho đường vào nước ta thấy đường có tính tan, nếm biết đường có vị Vậy tính tan, vị thuộc tính đường, nhận biết điều nếm hay vị giác tiếp xúc, tác động qua lại với chúng Tất thuộc tính đường vốn có đường, chúng bộc lộ quan hệ đường với nước hay quan hệ đường với vị giác người Đặc trưng khách quan nói quy định phương thức nhận thức người vật chất vật Để nhận thức thuộc tính, cần nhận thức mối quan hệ vật Trong mối quan hệ cụ thể thường bộc lộ thuộc tính (một khía cạnh chất) vật Do vậy, để nhận thức chất với tư cách tổng hợp tất thuộc tính vốn có vật đó, phải nhận thức vật tổng hoà mối quan hệ vật với vật khác Mỗi vật có thuộc tính, thuộc tính vật lại có tổng hợp 10 đặc trưng chất mình, nên khiến cho thuộc tính lại trở thành chất Điều có nghĩa, vật có chất Tổng hợp thuộc tính tạo thành chất vật Ở vật có chất bản, tổng hợp thuộc tính đặc trưng cho vật toàn trình tồn vật; loại chất mà tồn hay quy định tồn hay thân vật Mỗi vật tượng có thuộc tính thuộc tính không Chỉ có thuộc tính hợp thành chất vật tượng Khi thuộc tính thay đổi chất thay đổi, thuộc tính không thay đổi chất vật tượng chưa thay đổi Nhưng việc phân biệt thuộc tính không mang tính tương đối Vì mối liên hệ thuộc tính mối liên hệ khác không Mặt khác, thuộc tính lại hình thành từ đặc trưng chất Vì vậy, thuộc tính lại đóng vai trò chất vật Do phân biệt chất thuộc tính mang tính tương đối, mối quan hệ chất mối quan hệ khác lại thuộc tính vật Sự vật có thuộc tính nên vật chất mà có chất Có thể thấy chất đường tổng hợp thuộc tính: Hòa tan, nóng chảy, ngọt, thuộc tính lại có đặc trưng chất: Thuộc tính hòa tan (nhiệt độ, mức độ,…) Chất vật xác định chất yếu tố cấu thành, mà phương thức liên kết yếu tố cấu thành vật Nghĩa kết cấu vật Trong tự nhiên xã hội, thấy không vật, mà xét riêng yếu tố cấu thành Chẳng hạn, kim cương than chì vật cacbon (carbon) tạo thành Nhưng kim cương vật cứng tất vật, cắt hầu hết kim loại, có giá trị kinh tế cao, than đặc trưng tương tự Sự khác định phương thức liên kết khác nguyên tử cacbon Chất vật không 24 đảm bảo vai trò nhà giáo dục Vì vậy, đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non việc cần thiết Hiện nay, phương pháp dạy học thường nói đến thuật ngữ “kiến thức phương pháp”, tức phương pháp chiếm lĩnh tri thức Nhà văn L.Tolstoi nhắc đến điều này: “Điều quan trọng biết trái đất tròn mà quan trọng làm để biết trái đất tròn” Nhà văn nói đến mối quan hệ kiến thức phương pháp nắm bắt kiến thức Trong sống ngày, câu châm ngôn: Tôi không quan tâm bạn thành công mà quan tâm cách thức bạn đến thành công Điều khẳng định phương pháp quan trọng nhiều đường lĩnh hội tri thức, có lẽ nên lứa tuổi mầm non bậc học tảng đời Trước đây, giáo dục dạy học theo lối mòn là: Dạy học lấy người thầy làm trung tâm Có thể ví người thầy bình rót – học trò bình chứa, người thầy rót kiến thức vào người học, người học lắng nghe tiếp thu cách thụ động kiến thức người thầy Trong giáo dục học mầm non chí ngày trường hợp, giáo viên biết truyền thụ kiến thức cho trẻ nhiều cách khác như: Diễn giải, thuyết minh, giải thích… đề trẻ hiểu kiến thức giáo viên mầm non lấy từ chương trinh mầm non đặt Vì thế, lực độc lập, sáng tạo trẻ bị hạn chế, gây khó khăn cho trẻ việc học tập trẻ bước vào trường phổ thông Chẳng hạn trình giáo dục trẻ giáo viên mầm non áp đặt rập khuôn cho tất trẻ mẫu mà giáo viên mầm non không ý đến nguyện vọng trẻ, giáo viên mầm non luôn cho mà không ý đến suy nghĩ trẻ, không quan tâm đến hiểu biết trẻ đủ chín muồi, đủ hiểu, đủ tiếp thu kiến thức mà người giáo viên mầm non đưa cho đứa trẻ chưa, mà người giáo viên mầm non quan tâm đến chương trình, giáo án, trình dạy học Chính nguyên nhân mà người giáo viên mầm non trực tiếp gián tiếp mắc bệnh chủ quan ý chí biểu chỗ lượng biến đổi chưa đến điểm nút vội vàng thực bước nhảy, vội vàng nhồi nhét, dạy kiến thức mà kiến thức cũ trẻ 25 chưa kịp thấm nhuần, trẻ chưa đủ nhận thức để tiếp thu kiến thức mà giáo viên dạy trẻ Với phương pháp dạy học không mang lại hiệu tốt cho trẻ mà mang kết ngược lại Đổi phương phương pháp dạy học giáo dục mầm non việc nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ có không giáo viên mầm non mù mờ quan điểm đổi Một số người cho đổi thay đổi phương pháp dạy học truyền thống phương pháp dạy học Một số người cho đổi đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non phải thêm bớt vài thao tác trẻ cho khác với cũ… Nhưng nhìn chung quan niệm phiến diện Với phép biện chứng vật cần nhìn nhận vấn đề cách khoa học, đắn Trước hết, cần phải hiểu: Như đổi phương pháp dạy học? Đổi phương pháp dạy học tức phải đổi phương pháp dạy phương pháp học, đổi cách dạy cách học Theo giáo sư Hồ Ngọc Đại “học sinh bình chứa để giáo viên rót kiến thức vào mà học sinh phải lửa, thầy giáo người khơi gợi lửa bùng lên” Hay theo nhà tâm lý học Lev Vygodsky dạy học phải trước, đón đầu phát triển Nghĩa đứa trẻ phải trung tâm trình học, người giáo viên đóng vai trò người hướng dẫn, gợi mở, khơi gợi trí tò mò, sáng tạo, đưa trẻ vào tham gia hoạt động học cách tích cực, chủ động Qua đó, trẻ tự khám phá giới xung quanh, chiếm lĩnh tri thức, kinh nghiệm, hình thành kỹ năng, kỹ sảo cho thân Theo đó, đổi phương pháp dạy học giáo dục Mầm non làm cho trẻ không khách thể trình học, chịu tác động trực tiếp giáo viên trình dạy học mà trẻ chủ thể, tự giác tích cực sáng tạo trình Giáo viên mầm non phải tạo điều kiện cho trẻ hoạt động, tự tìm tòi, phát điều lạ, khám phá nó, chiếm lĩnh tri thức Đó lối dạy học hoạt động, thông qua hoạt động Cùng với thay đổi “lấy trẻ làm trung tâm” giáo viên phải người hướng dẫn, tạo môi trường, đưa tình có vấn đề để trẻ tự giải Nhằm mục đích giúp trẻ tích lũy đủ lượng mặt thể chất 26 kiến thức, kỹ năng, kỹ sảo để nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi để trẻ phát triển tốt theo đặc điểm tâm lý theo độ tuổi Tạo bước nhảy để bước qua trình lĩnh hội kiến thứ cao Thứ hai, đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non có nghĩa phải sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với nội dung, mục tiêu chương trình giáo dục mầm non đề cho trẻ theo độ tuổi Khi trẻ đạt đến độ tuổi định đến lúc phát triển lĩnh vực trẻ phát triển tương đương, lượng đạt đến mức độ phù hợp với thúc đẩy cách chất thay đổi cách tích cực Có nghĩa độ tuổi khác phát triển lĩnh vực khác nhau, với trẻ hài nhi hoạt động chủ đạo trẻ giao lưu cảm xúc, đến độ tuổi cao hài nhi hoạt động chủ đạo trẻ hoạt động với đồ vật, đến độ tuổi mẫu giáo hoạt động cho phối trẻ vui chơi Từng độ tuổi khác có hoạt động chủ đạo khác chi phối trẻ giáo viên mầm non nên hiểu rõ đặc điểm hoạt động chủ đạo để có biện pháp dạy phù hợp khích thích phát triển trẻ giai đoạn cách tối ưu Giáo viên mầm non phải biết dựa vào đặc điểm độ tuổi, nhóm lớp trẻ mà vận dụng phù hợp nội dung mục tiêu chương trình để dạy trẻ, giúp trẻ lĩnh hội chương trình cách tốt Hiện giáo dục Việt Nam sức chống lại loại bệnh bệnh thành tích, bệnh chủ quan ý chí, bảo thủ trì trệ Nhất bệnh bệnh chủ quan ý chí biểu chỗ lượng biến đổi chưa đến điểm nút vội vàng thực bước nhảy; bệnh bảo thủ trì trệ biểu chỗ lượng biến đổi đến độ mà không chịu thực bước nhảy giữ nguyên chất cũ Giáo viên mầm non cần linh hoạt sáng tạo việc vận dụng phương pháp dạy học, không bắt buộc trẻ phải tìm hiểu xa tầm với trẻ hiểu được, hay trẻ không thích, không hứng thú, không nhồi nhét cho trẻ học theo kiểu nhắc lại giáo viên dạy nhất theo giáo viên Trên giới không quốc gia nhận có giáo dục tốt nhất, mô hình giáo dục coi hoàn chỉnh xã hội luôn vận động phát triển không ngừng Giáo dục mầm non không ngoại lệ 27 phương pháp, trường phái dạy học tối ưu Mỗi phương pháp dạy có ưu điểm nhược điểm riêng Một phương pháp dạy học có hiệu điều kiện, hoàn cảnh không mang lại hiệu theo mong muốn hoàn cảnh khác Điển việc ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến giáo dục nay, phương pháp sử dụng nhiều dạy học mầm non hấp đẫn trẻ, làm trẻ say mê hơn, hứng thú biến tác phẩm văn học tranh ảnh giấy thành ảnh sinh động hơn, linh động khiến câu chuyện trở nên có sức hút trẻ Nhưng phương pháp không mang lại hiệu cao cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh trẻ không tiếp xúc với vật thật để tự khám phá đặc điểm vật, lúc việc cho trẻ khám phá vật thật làm cho trẻ hứng thú nhiều nhiều Vì vậy, giáo viên cần nhận thức rõ nhiệm vụ, đặc điểm môn học để có phương pháp cách thức truyền tải phù hợp ý nghĩa môn học môn học với mục đích giúp trẻ phát triển cách tốt Việc đổi phương pháp dạy học cần phải dựa tảng phương pháp có, điều kiện thực tiễn khả người, từ phát yếu tố mới, xây dựng cho thân phương pháp dạy học hiệu sở lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên người định hướng cho trẻ hoạt động học Trẻ vừa chủ thể vừa khách thể trình dạy học Với yêu cầu đổi có phương pháp dạy học giáo dục mầm non, thực tế năm qua ngành giáo dục mầm non nước ta bước sử dụng phương pháp dạy học gặt hái số thành công bất cập Sau thời gian tìm hiểu trường mầm non, với kinh nghiệm thân mình, xin đưa vài nhận định thưc trạng đổi có phương pháp dạy học giáo dục mầm non rút số nguyên nhân sau: Những thành tựu: Hưởng ứng chủ trương đổi phương pháp dạy học giáo dục ngành giáo dục Những năm qua, ngành giáo dục mầm non nước ta có tổ chức nhiều hội thảo, chuyên đề đổi có phương pháp dạy học giáo dục mầm non Những đợt tập huấn sách, tài liệu diễn cấp, 28 đưa vào giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non làm quen tìm hiểu trường đại học – cao đẳng Công tác đổi có phương pháp dạy học giáo dục mầm non trở thành phong trào sôi nổi, diễn khắp tỉnh thành nước, không lý thuyết, mô hình mà thực hóa, tổ chức thực hoạt động thi đua nhà trường Một số có phương pháp dạy học giáo dục mầm non áp dụng như: Phương pháp dạy học nêu vấn đề, dạy học theo quan điểm Elimia, Project, Montessori Nhằm hướng vào: “Phát huy vai trò chủ thể học”, “Tích cực hóa hoạt động học trẻ” Bên cạnh đó, việc đưa phương tiện đại vào trình dạy học tiến hành như: Overhead, projector, multimedia… Những thành tựu phần cho thấy việc đổi có phương pháp dạy học giáo dục mầm non nhận quan tâm lớn người người nhận thức tầm quan trọng nghiệp giáo dục mầm non Những hạn chế: Mọi cố gắng đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non nước ta biểu tích cực phát huy ảnh hưởng cách cục bộ, thời, theo kiểu phong trào chủ yếu Sự đổi có phương pháp dạy học giáo dục mầm non thiếu đạo đồng để có định hướng chung cho đổi mới, thiếu định hướng giám sát đến nơi Một số chuyên đề bồi dưỡng chủ yếu thiên bồi dưỡng kiến thức, trọng tiềm lực cho giáo viên mà chưa sâu giải thấu đáo sở khoa học phương pháp, khả vận dụng phương pháp Một số giáo viên, cán quản lý chưa hiểu việc có phương pháp dạy học giáo dục mầm non Vì vậy, thực vận dụng có phương pháp dạy học vào trình dạy học bậc mầm non giáo viên lung túng chưa tự tin, có giáo viên áp dụng cách rập khuôn, máy móc, chưa hiểu đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non nên áp dụng sai mang lại kết chưa tốt mong muốn Hơn nữa, đa số thực đổi có phương pháp dạy học chủ yếu sôi nổi, tích cực hội thảo, vài thao giảng, dự lớp, vài phát động thi đua để đảm bảo phong trào, thể theo kịp xu hướng chung ngành giáo dục Ngay đội ngũ giáo viên giỏi coi nòng 29 cốt việc triển khai phương pháp dạy học dạy giỏi thao giảng Còn để áp dụng thường xuyên trình dạy học họ không thực hiện, có vô số nguyên nhân nguyên nhân khách quan lẫn nguyên nhân chủ quan Như vậy, đổi chưa diễn thường xuyên trình dạy học Kết có phương pháp dạy học cũ chiếm ưu phương pháp thực chất “bình rượu cũ” dẫn đến chất lượng giáo dục nhìn chung không đạt hiệu mong muốn, chưa đáp ứng yêu cầu xã hội Chúng ta nhận thấy chưa có phối hợp chặt chẽ quan quản lý với trường mầm non cô giáo mầm non Khi đưa phương pháp cần phải có thống có phương hướng giúp trường hiểu cặn kẽ cách thực đổi ban quản lý trực tiếp trường mầm cần có biện pháp giúp tập thể giáo viên trường hiểu phương pháp đổi giáo dục mầm non cách sát nhất, giúp cô giáo áp dụng cho trẻ cách phù hợp, hợp lý nhất, tránh trường hợp cô giáo mầm non chưa hiểu hiểu không rõ cách thức đổi phải áp dụng phương pháp vào dạy học ngày Khi mà lương chưa đổi đến mức định chín muồi mà ép phải thay đổi chất, ngược quy luật Như định đem lại tác dụng ngược với kết mà mong muốn đạt 2.1.2 Thực trạng vấn đề đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non Ở nước ta, ngày 25 tháng năm 2009, chương trình giáo dục mầm non thức giáo dục đào tạo ban hành theo thông tư 17/2009/Thông tư Giáo dục Đào tạo Chương trình với yếu tố cấu thành, phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non yếu tố quan trọng Các trường mầm non đẩy mạnh việc thực theo chương trình giáo dục mầm non, đổi phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non nhằm thực mục tiêu, nội dung yêu cầu mà chương trình giáo dục mầm non đưa 30 Cụm từ “phương pháp dạy học tích cực, hiệu quả” luôn nhà quản lý, giáo viên sử dụng dự giờ, nhận xét, để đánh giá giáo viên Trên thực tế, để hiểu thực đổi phương pháp dạy học tổ chức hoạt động cho trẻ nhiều vấn đề bất cập Để giải bất cập không vai trò giáo viên – lực lượng trực tiếp đứng lớp mà vai trò kiểm soát, định hướng quan trọng cán quản lý nhà trường, nhà giáo dục nghiên cứu lĩnh vực giáo dục mầm non Có thể nhận thấy chất lượng giáo dục trường mầm non chưa thực đáp ứng yêu cầu xã hội, chưa theo kịp phát triển trẻ, chưa khơi dậy lực học tập, vui chơi tiềm ẩn đứa trẻ chưa đáp ứng định hướng chương trình giáo dục mầm non triển khai đại trà nước 2.1.3 Nguyên nhân Một số nguyên nhân dẫn đến việc đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non chưa đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục: Thứ nhất, tư tưởng nhận thức: Đội ngũ quản lý giáo dục chủ quan nóng vội công tác thực đổi phương pháp dạy học, số giáo viên mầm non chưa hiểu rõ, hiểu sai đổi phương pháp giáo dục Cụ thể chưa vào điều kiện cần thiết đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp, chưa vào điều kiện thực tế nơi quản lý Cách quản lý thực chủ trương nới lỏng, nặng nề thành tích, đòi hỏi giáo viên phải đổi cách rập khuôn, máy móc, giáo điều, loại bỏ hoàn toàn phương pháp truyền thống Đội ngũ giáo viên chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng phương pháp dạy học việc nâng cao chất lượng đào tạo Chưa tập huấn, bồi dưỡng nhiều phương pháp dạy học việc nâng cao chất lượng đào tạo Chưa tập huấn, bồi dưỡng nhiều phương pháp dạy học mới, chưa tạo điều kiện để thực đổi Một số khác nhận thức số lý nên không thay đổi cách dạy cũ trở thành thói quen ăn sâu vào cách nghĩ, cách làm từ lâu giáo viên Sau đổi chương trình giáo dục mầm non cần trình để giáo viên hiểu, thấm nhuần sau áp dụng môt cách tốt 31 Nhưng nhà quản lý không nắm bắt thực tiễn chủ quan nóng vội, bệnh thành tích luôn muốn bắt ép giáo viên phải hiểu liền, hiểu nhanh, hiểu vội để thành tích tất địa phương quản lý đồng thực đổi mới, nhà quản lý ko biết giáo viên chưa đủ thời gian để hiểu hết cách thức đổi thúc ép làm vội vàng, làm cho có, nửa vời Chính điều nguyên nhân làm cho đổi giáo dục mầm non không đem lại kết tốt giống lượng chưa biến đổi đến điểm nút vội vàng thực bước nhảy Đã sai với quy luật lượng chất kết mang lại trẻ chưa khơi gợi tính tích cực, chủ động trình tìm tòi khám phá, việc học chưa thật xuất phát từ trẻ, chưa lấy trẻ làm trung tâm, bệnh thành tích lấy giáo viên chính, quan trọng Thứ hai, chưa đổi phương pháp đánh giá chất lượng dạy học, đánh giá, kiểm tra nặng thành tích Chính thành tích, mong muốn tất trường mầm non đồng thực hiện, mong muốn kết mặt giấy tờ Nhưng nhà quản lý không quan tâm đến trường đổi nào, đổi xác chưa, tất giáo viên mầm non hiểu hết yếu cốt lõi phương pháp đổi chưa Tất sai với quy luật lượng chất, lượng chưa thay đổi mà mong muốn thay đổi hoàn toàn chất Tất bước nhảy vội vàng, không định hướng luôn mang lại kết trái ngược hoàn toàn với mong muốn ví trứng muốn thành gà cần trình hình thành phát triển sau thành gà hoàn chỉnh khỏe mạnh, di ngược lại với quy luật lượng chất, trứng chưa đủ thời gian, nhiệt độ… để hình thành gà con, lại mong muốn có gà tức thì, muốn có nhiều gà thúc ép cách tăng nhiệt độ giảm thời gian, hay đập trứng để lấy gà Nếu phá vỡ quy luật lượng chất kết nhận lấy thật tệ hại, chì lẫn chài, trứng con, (Câu bình dị học, ngôn ngử đời thường, tính học thuật, em nên sửa lại câu khoa học hơn) Trong giáo dục mầm non không mang lại kết nóng vội, bệnh thành tích giáo dục 32 Thứ ba, sở vật chất, thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học Việt Nam đất nước tương đối nhiều khó khăn, sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi tương đối khan hiếm, nghèo nàn Thế giáo viên mầm non sáng tạo việc sáng chế nguyên vật liệu mở Chính điều đáp ứng phần cho việc đổi phương pháp dạy học Nhưng sở vật chất từ thành thị đến nông thôn, từ đồng đến vùng núi, … có khác biệt, không giống cấp, ngành cần có sách điều chỉnh phù hợp với điều kiện địa phương, tránh trường hợp cào bằng, đồng hóa, yêu cầu tất vùng miền điều giống Điều trái ngược với phép vật biện chứng, quy luật lượng chất 2.2 Đề xuất định hướng giải vấn đề đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non Từ yêu cầu thực trạng việc đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non nước ta nay, cần sâu tìm hiểu vai trò quy luật lượng chất trình đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non nào? Việc vận dụng quy luật lượng chất việc đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non việc làm cần thiết Bởi chuyển từ phương pháp cũ sang phương pháp trình tích lũy lượng để biến đổi chất Để phương pháp đổi thực cách có đồng bộ, có thống nhất, triển khai, áp dụng toàn gặt hái thành mong đợi trước trình có kế hoạch thí điểm trường mầm non xem xét kết ưu nhược điểm chỉnh sửa bổ sung phù hợp sau tổ chức chuyên đề, dạy chuyên đề, phổ biến đến cấp quản lý trường mầm non thấm nhuần phải có biện pháp giúp trường mầm non phổ biến rộng rãi đến giáo viên mầm non Giáo viên mầm non phải áp dụng trực tiếp tiết dạy trẻ Các trường mầm non quyền chỉnh sửa phù hợp với đơn vị lớp quyền chỉnh sửa phù hợp đặc điểm tâm sinh lý trẻ lớp, mức độ chỉnh sửa phải mức cho phép được, nội dung cốt yếu giữ 33 lại Mục đích nhằm hướng đến phát triển toàn diện đến trẻ Nhưng để phương pháp áp dụng cách toàn diện trình tích lũy lượng nhằm thay đổi giúp cho đứa trẻ mâm móng tương lai đất nước phát triển tốt nhất, hứa hẹn chủ nhân tốt cho đất nước sau Hiện đổi giáo dục mầm non nước ta áp dụng rộng rãi, đồng làm theo phong trào, làm cho có vào lúc có tra kiểm tra, chưa thật đổi cách thật Ban quản lý, tra cần phải có sách phù hợp kiểm tra sát sao, hướng dẫn tận tình giáo viên hiểu chưa đúng, làm sai Cần phải theo dõi đến giáo viên hiểu đúng, làm yếu tố cốt lõi vấn đề 2.2.1 Đổi phương pháp dạy học phải đảm bảo tính khách quan Phương pháp dạy học yếu tố trình giáo dục – đào tạo Bản thân phương pháp dạy học có mối quan hệ mật thiết, liên quan với yếu tố khác như: Nội dung chương trình đào tạo, tiêu, số, rèn luyện kỹ năng, đội ngũ giáo viên, lực trẻ, đặc điểm tâm sinh lý trẻ, sở vật chất, phương tiện dạy học Về kiểm tra đánh giá kết đào tạo, cách thức tổ chức, đạo đội ngũ quản lý giáo dục,… Chính đa đang, phức tạp này, buộc phải nhận thức đắn Đổi phương pháp dạy học phải tiến hành phù hợp với điều kiện khách quan với chương trình giáo dục mầm non, đội ngũ giáo viên, đặc điểm tâm sinh lý trẻ,… Và việc đổi phải yếu tố phải thực cách đồng bộ, liên tục Đổi yếu tố trình bước giải mâu thuẫn bên thân yếu tố, mâu thuẫn tích cực với tiêu cực, phù hợp không phù hợp Về đội ngũ giáo viên: Đây yếu tố định đến thành bại nghiệp đổi phương pháp dạy học nói chung bậc học mầm non nói riêng Phương pháp dạy học có liên quan trực tiếp đến công việc người giáo viên Đổi phương pháp dạy học đổi cách dạy học giáo viên Song song với việc nâng cao kiến thức, kỹ vận dụng phương pháp dạy học cần phải thường xuyên bồi dưỡng tư tưởng đổi phương pháp dạy học cho đội ngũ giáo viên Nếu giáo viên nhận thức tầm quan trọng 34 phương pháp dạy học việc thực đổi dễ dàng đắn Nếu giáo viên mầm non chưa nhận thức cần phải tạo điều kiện cho họ học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức họ đổi phương pháp dạy học Làm cho họ hiểu phương pháp dạy học quan việc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Làm cho họ thấy đổi phương pháp dạy học yêu cầu, nhiệm vụ, điều hiển nhiên phải làm cho giáo viên, nhà trường, ngành giáo dục Mầm non Đổi hiệu đổi phương pháp dạy học tiêu chuẩn thi đua, thước đo lực giáo viên Đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non không theo kiểu phong trào trước mà cần phải trở thành phần quan trọng công việc, trở thành yêu cầu, nhiệm vụ giáo viên Đồng thời cần phải giúp giáo viên hiểu rõ định hướng yêu cầu đổi đổi phương pháp dạy học để họ vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương pháp dạy học vào công tác Điều giúp giáo viên mầm non tự tin, tránh tư tưởng chủ quan, áp đặt cứng nhắc việc sử dụng phương pháp dạy học Về nội dung chương trình: Nội dung chương trình yếu tố cần thiết có ý nghĩa quan trọng đổi phương pháp dạy học bốn mắt khâu trình đổi (giáo viên, kiến thức, trẻ, thiết bị dạy học) Vì vậy, muốn đổi phương pháp dạy học phải gắn liền với chương trình Nội dung chương trình có tính khoa học, tính hợp lý phương pháp dạy học có thành công mang lại hiệu cao Về sở vật chất phương tiện dạy học: Chúng ta biết tất vật tượng phải đặt mối tương quan với Trong lĩnh vực giáo dục vậy, phương pháp dạy học đại tiến hành dựa sở vật chất thiếu thốn phương tiện dạy học lạc hậu Hiện nay, số trường chuẩn, trường tư thục nước ta trang bị sở vật chất đầy đủ, đảm bảo yêu cầu, hiên đại, phù hợp với xu hướng phát triển lại hầu hết trường, đặc biệt trường vùng sâu, vùng xa sở vật chất thiếu thốn, không đảm bảo yêu cầu giáo dục 35 Thực trạng thiếu trường, thiếu lớp diễn số nơi Một số trường, trẻ không gian vui chơi, hoạt động Một số nơi, trẻ không xếp theo độ tuổi, học nhồi nhét, ghép lớp… Tình trạng sở vật chất nghèo nàn, thiếu thốn cho việc đổi phương pháp dạy học khó thực hiện, buộc giáo viên phải tổ chức hoạt động theo truyền thống xưa Mâu thuẫn mục tiêu đổi phương pháp dạy học việc chưa đáp ứng đủ sở vật chất, phương tiện dạy học Kết việc giải mâu thuẩn đẩy nhanh trình đổi phương pháp dạy học Bên cạnh đó, phương tiện dạy học lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu giáo dục Vì đổi phương pháp dạy học đòi hỏi phải đầu tư sử dụng có hiệu thiết bị dạy học đại Về phương pháp đánh giá chất lượng: Việc kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học lâu nước ta theo cách thức cũ, lạc hậu Để đổi phương pháp dạy học cần phải đổi cách đánh giá Đánh giá trường mầm non, đánh giá giáo viên mầm non, đánh giá trẻ, nhà quản lý, tra nên đánh giá thân, đội ngũ họ, xem xét họ đánh giá chưa cần xem xét, bổ sung, chỉnh sửa để phù hợp với việc đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non Về đội ngũ quản lý giáo dục: Cũng yếu tố liên quan, ràng buộc trình đổi phương pháp dạy học Đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non có hiệu hay không phụ thuộc vào đạo đội ngũ quản lý giáo dục Đội ngũ quản lý giáo dục đội ngũ đầu tàu, quan trọng chủ chốt việc tuyên truyền, đạo, giám sát, xem xét chỉnh sửa phù hợp với việc đổi chương trình giáo dục mầm non Trên yếu tố mà theo cá nhân tôi, cho đổi phương pháp dạy học cần phải xác định điều kiện khách quan thuận lợi yếu tố trên, sở phát huy nhân tố tích cực để tạo phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu tiến xã hội 2.2.3 Tổ chức triển khai tốt đổi phương pháp dạy học trường mầm non Tuy nhiên, việc đổi phương pháp dạy học trường mầm non diễn nào? Có đảm bảo tính khách quan, tính kế thừa không? Có phụ thuộc vào 36 đội ngũ quản lý giáo dục không? Có tiến hành đồng bộ, thực có hiệu không Điều cần thiết phải có quy trình tổ chức đạo triển khai đối phương pháp dạy học giáo dục mầm non Muốn đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non diễn liên tục, đồng có hiệu đội ngũ giáo viên phải tích cực thực dạy học phương pháp mới, tích cực tìm tòi, sáng tạo tìm theo phương pháp giảng dạy Bên cạnh đó, đội ngũ quản lý giáo dục phải thực tốt nhiệm vụ mình, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực dạy học theo phương pháp Phải đưa biện pháp đạo cụ thể, sát việc thực đổi Trong kế hoạch trường năm, hàng tháng phải đưa mục tiêu đổi phương pháp dạy học vào kế hoạch Trong kiểm tra, đánh giá tránh nặng hình thức, nặng thành tích mà bỏ quên nhiệm vụ giáo dục, tạo điều kiện cho giáo viên phát huy khả năng, sức sáng tạo dạy học Mặt khác, việc tổ chức hoạt động đổi phương pháp dạy học cần phải kết hợp với công tác kiểm tra đánh giá cách khoa học, cần có đôn đốc, nhắc nhở, khuyến khích động viên đội ngũ quản lý giáo dục để trình đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non trở nên tốt đẹp hơn, mang lại hiệu 37 PHẦN KẾT LUẬN Sau nghiên cứu xong đề tài này, rút vài kết luận sau: Thứ nhất, nước ta thực mục tiêu “đổi toàn diện” giáo dục Do đó, đổi phương pháp dạy học yêu cầu cấp bách để thực hiên mục tiêu Đổi phương pháp dạy học phải hướng vào tính chủ động sáng tạo, tính tích cực trẻ Dạy học lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên đóng vai trò người hướng dẫn, gợi mở vấn đề để trẻ vừa chủ thể vừa khách thể trình dạy học Trẻ phải tự tìm tòi, khám phá đề lĩnh hội tri thức Thứ hai, đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non trình phát triển phương pháp sở phương pháp cũ Phương pháp giáo dục cần tránh việc nôn nóng đổi mà không dựa vào thực tế khách quan, lượng chưa thay đổi mà mong muốn thay đổi chất, tránh trái với quy luật phép vật biện chứng Dũng cảm đối diện với thực để có nhìn đắn đổi phương pháp dạy học Thứ ba, phương pháp tối ưu, tốt thời đại, phương pháp phù hợp thời điểm lại không phù hợp vào thời điểm khác, phương pháp có ưu điểm nhược điểm riêng Thứ tư, giải pháp đưa đề tài chưa phải tối ưu, chưa phải hoàn thiện tài liệu tham khảo cho quan tâm tới vấn đề 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban tư tưởng văn hóa trung ương 2001, Tài liệu hỏi đáp văn kiện Đại hội IX Đảng, NXB trị quốc gia Hà Nội Bùi Văn Ga, Bùi Anh Tuấn, Vũ Thanh Bình (2015), Giáo trình triết học, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội Cẩm nang nghiệp vụ sư phạm, đổi phương pháp dạy học hiệu giải pháp ứng xử ngành giáo dục nay, NXB tài Đặng Thành Hưng, 2001 Khái niệm phương pháp dạy học điều kiện đổi giáo dục – Viện khoa học giáo dục Giáo trình Triết học Mác – Lê Nin (Dùng cho nghiên cứu sinh học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết học), Bộ giáo dục vào đào tạo – NXB trị quốc gia Hà Nội Giáo trình triết học Mác – Lê Nin (đề cương giảng dùng trường Đại học Cao đẳng từ 1991-1992), Bộ giáo dục đào tạo, NXB Giáo dục Nguyễn Hà Thanh tuyển soạn, chấn hưng giáo dục, NXB lao động V.I Lênin (1984), Toàn tập, NXB Tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Triết học :QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT VÀ VẬN DỤNG QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG GIÁO DỤC MẦM NON Ở NƯỚC TA., Tiểu luận Triết học :QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT VÀ VẬN DỤNG QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG GIÁO DỤC MẦM NON Ở NƯỚC TA., Tiểu luận Triết học :QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT VÀ VẬN DỤNG QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG GIÁO DỤC MẦM NON Ở NƯỚC TA., NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT CỦA PHÉP DUY VẬT BIỆN CHỨNG, QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG GIÁO DỤC MẦM NON.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm