0

tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000

46 745 0
  • tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2016, 01:17

1.Lý do cấp thiết của đề tàiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống. Để đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết phải đổi mới tư duy. Thực tiễn xã hội đã khách quan hóa vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của lý luận và tư duy lý luận đối với sự phát triển của đất nước và dân tộc. Đổi mới tư duy lý luận của Đảng, là vấn đề cấp thiết với sự lãnh đạo của Đảng đồng thời là vấn đề cơ bản, có ý nghĩa chiến lược đối với cách mạng nước ta. Ở vị trí Đảng cầm quyền, có trọng trách lãnh đạo đất nước và lãnh đạo xã hội đi tới chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu lý tưởng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.Con đường cách mạng của nước ta từ một nước nông nghiệp tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp khó khăn, phức tạp. Cho nên thời kỳ quá độ ở nước ta rất lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế xã hội có tính chất quá độ. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng bí thư đầu tiên của Đảng thời kì đổi mới nhận mạnh : “Nói đổi mới tư duy, điều căn bản là phải đổi mới tư duy lý luận”. Đồng chí đặt vấn đề để xứng đáng là người lãnh đạo chính trị đối với xã hội, với niềm tin yêu của dân, Đảng phải không ngừng nâng cao và hoàn thiện sự lãnh đạo của mình. Công cuộc đổi mới hiện nay đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng học tập, nếu thiếu trình độ lý luận, học vấn thì khó mà làm được. Đây là lĩnh vực đầy rẫy những cấp bách, thậm chí là cấp bách nhất phải đổi mới.Trải qua gần 15 năm (1986 – 2000), công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Điều đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, do đó, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới đất nước cũng có nhiều điểm khác so với thời kỳ trước đây.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (121986) của Đảng, trong khi khẳng định tính toàn diện, phạm vi bao quát tất cả các mặt, các lĩnh vực của quá trình đổi mới, đã đồng thời coi đổi mới tư duy lý luận, tư duy chính trị về các vấn đề của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là khâu đột phá. Đổi mới tư duy lý luận của Đảng, là vấn đề cấp thiết với sự lãnh đạo của Đảng đồng thời là vấn đề cơ bản, có ý nghĩa chiến lược đối với cách mạng nước ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996) đã khẳng định Xét trên tổng thế, Đảng ta bắt đầu công cuộc đổi mới tư duy chính trị trong việc hoạch định đường lối chính sách đối nội và đối ngoại. Không có sự đổi mới đó thì không có sự đổi mới khác. Nhằm góp phần nhận thức đúng đắn hơn về những vấn đề cơ bản của quá trình đổi mới và đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, và là sinh viên chuyên ngành Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, em lựa chọn đề tài Quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000”.Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở những nguyên lý và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, căn cứ vào một số quan điểm trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (121986). LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình thực với hướng dẫn TS Nguyễn Thọ Khang Các số liệu, tài liệu nêu tiểu luận hoàn toàn trung thực Sinh viên thực Lê Thị Mai QUY ƯỚC VIẾT TẮT CMXHCN : Cách mạng xã hội chủ nghĩa CNTB : Chủ nghĩa tư CNXH : Chủ nghĩa xã hội CNXH – DC : Chủ nghĩa xã hội – dân chủ CNXHKH : Chủ nghĩa xã hội khoa học ĐCS : Đảng Cộng sản GCCN : Giai cấp công nhân GCTS : Giai cấp tư sản TBCN : Tư chủ nghĩa MỞ ĐẦU Lý cấp thiết đề tài Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam (12 - 1986) đề đường lối đổi toàn diện lĩnh vực đời sống Để đổi toàn diện lĩnh vực đời sống xã hội, trước hết phải đổi tư Thực tiễn xã hội khách quan hóa vai trò tầm quan trọng đặc biệt lý luận tư lý luận phát triển đất nước dân tộc Đổi tư lý luận Đảng, vấn đề cấp thiết với lãnh đạo Đảng đồng thời vấn đề bản, có ý nghĩa chiến lược cách mạng nước ta Ở vị trí Đảng cầm quyền, có trọng trách lãnh đạo đất nước lãnh đạo xã hội tới chủ nghĩa xã hội, thực mục tiêu lý tưởng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Con đường cách mạng nước ta từ nước nông nghiệp tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, tạo biến đổi chất xã hội tất lĩnh vực nghiệp khó khăn, phức tạp Cho nên thời kỳ độ nước ta lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế - xã hội có tính chất độ Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng bí thư Đảng thời kì đổi nhận mạnh : “Nói đổi tư duy, điều phải đổi tư lý luận” Đồng chí đặt vấn đề để xứng đáng người lãnh đạo trị xã hội, với niềm tin yêu dân, Đảng phải không ngừng nâng cao hoàn thiện lãnh đạo Công đổi đòi hỏi cán đảng viên phải không ngừng học tập, thiếu trình độ lý luận, học vấn khó mà làm Đây lĩnh vực đầy rẫy cấp bách, chí cấp bách phải đổi Trải qua gần 15 năm (1986 – 2000), công đổi toàn diện đất nước Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, nhân dân đồng tình hưởng ứng, đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trọng đại Điều chứng tỏ đường lối đổi Đảng ta đắn, sáng tạo, đường lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với thực tiễn Việt Nam Nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản, bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, đó, nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi đất nước có nhiều điểm khác so với thời kỳ trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) Đảng, khẳng định tính toàn diện, phạm vi bao quát tất mặt, lĩnh vực trình đổi mới, đồng thời coi đổi tư lý luận, tư trị vấn đề công xây dựng chủ nghĩa xã hội khâu đột phá Đổi tư lý luận Đảng, vấn đề cấp thiết với lãnh đạo Đảng đồng thời vấn đề bản, có ý nghĩa chiến lược cách mạng nước ta Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996) khẳng định "Xét tổng thế, Đảng ta bắt đầu công đổi tư trị việc hoạch định đường lối sách đối nội đối ngoại Không có đổi đổi khác" Nhằm góp phần nhận thức đắn vấn đề trình đổi lên chủ nghĩa xã hội nước ta, sinh viên chuyên ngành Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, em lựa chọn đề tài "Quá trình hình thành phát triển tư lý luận đường lên CNXH Việt Nam giai đoạn từ năm 1986 – 2000” Đề tài nghiên cứu dựa sở nguyên lý phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào số quan điểm đường lối, sách Đảng Nhà nước từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng (12-1986) Phạm vi giới hạn nghiên cứu Khách thể nghiên cứu đề tài: Đó đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam giai đoạn từ năm 1986 – 2000 Đối tượng nghiên cứu: Để thực đề tài này, tác giả xác định đối tượng nghiên cứu đề tài “tư tưởng” có liên quan đến đường lên CNXH “lý luận” Đảng Cộng sản Việt Nam mô hình CNXH giai đoạn từ năm 1986 – 2000 thông qua quan điểm Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh văn kiện Đảng kỳ đại hội Giới hạn khảo sát đề tài: Tác giả lựa chọn không gian thời gian khảo sát đề tài không gian phát triển tư tưởng, lý luận qua công đổi đất nước từ đại hội VI…của Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2000 Tình hình nghiên cứu có liên quan Nghiên cứu trình phát triển tư tưởng lý luận đường lên CNXH Việt Nam giai đoạn 1986 – 2000 tác động tình hình kinh tế trị xã hội Việt Nam có nhiều tác phẩm nghiên cứu nhiều góc độ khía cạnh khác Tiêu biểu như: - Nguyễn Đức Bình (chủ biên), Đặng Xuân Kỳ, Nguyễn Duy Quý: Về chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003 - V.I Lênin, Về cách mạng xã hội chủ nghĩa xây dựng chủ nghĩa xã hội H : Sự thật, 1967 - Về cách mạng xã hội chủ nghĩa xây dựng chủ nghĩa xã hội/ Hồ Chí Minh - H: Sự thật, 1976 - " Định hướng XHCN đường lên CNXH Việt Nam - Nguyễn Phú Trọng - NXBCTQG Hà Nội, 2000 - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII Đảng Cộng Sản Việt Nam Các công trình nghiên cứu tác giả đề cấp đến vấn đề trình hình thành, phát triển lý luận đường lên CNXH trình thực CMXHCN nước ta theo nhiều khía cạnh khác có nội dung phong phú Mặc dù gắn với lý luận thực tiễn, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn trên, tác giả chức có điều kiện sâu vào toàn vấn đề cách có hệ thống Đặc biệt có việc sâu tìm hiểu sở lý luận thực tiễn điều kiện quốc tế đảm bảo thắng lợi cho trình hình thành, phát triển lý luận giai đoạn tất yếu CMXHCN Những tác phẩm có nội dung liên quan đến vấn đề phát triển tư tưởng lý luận đường lên CNXH Việt Nam nhìn nhận theo quan điểm khác Trong đề tài tác giả nghiên cứu vấn đề góc nhìn chủ nghĩa xã hội khoa học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu tiểu luận nhằm làm rõ tư tưởng, lý luận quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam đường lên CNXH giai đoạn 1986 - 2000, để thực mục tiêu tác giả đưa ba nhiệm vụ sau đây: Thứ nhất, Những lý luận chung đường lên CNXH Việt Nam Thứ hai, Qúa trình phát triển tư tưởng lý luận đường lên CNXH Việt Nam giai đoạn từ năm 1986 - 2000 Thứ ba, Sự vận dụng Đảng Cộng sản vào công xây dựng mô hình CNXH thành tựu đạt năm đổi Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp luận: Để nghiên cứu đề tài tác giả tuân thủ nguyên tắc chủ nghĩa vật lịch sử để đánh giá xem xét vấn đề Đặc biệt tác giả sử dụng nguyên lý, phạm trù như: chất tượng, nguyên nhân kết quả; quy luật lượng – chất, quy luật thống đấu tranh mặt đối lập, quan hệ lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất, kiến trúc thượng tầng với sở hạ tầng để tiến hành nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu chung: Đối với đề tài tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu chung là: phân tích – tổng hợp, lôgíc – lịch sử, trừu tượng hoá, khái quát hoá để nghiên cứu * Phương pháp cụ thể: Sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, thu thập tài liệu, phân tích, xếp, tóm tắt tài liệu Ngoài tác giả tiến hành trao đổi, thảo luận với nhà khoa học, thầy cô giáo, đồng môn để bổ sung nhiều tri thức quý báu phục vụ cho trình nghiên cứu Kết cấu tiểu luận Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phần danh mục tài liệu tham khảo, tiểu luận có kết cấu gồm: chương tiết NỘI DUNG Chương I: Lý luận chung đường lên CNXH Việt Nam 1.1 Khái niệm “con đường lên CNXH” Việt Nam Trong chủ nghĩa Mác - Lênin đề cập đến đường CMXHCN (cách mạng vô sản, cách mạng công nhân, cách mạng cộng sản) Khái niệm đường CMXHCN đồng nghĩa với đường lên CNXH CNXHKH đại CNXKH xây dựng phát triển sở nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin bổ sung, khái quát từ nội dung qua phản ánh đấu tranh cách mạng giai cấp công nhân nhân dân lao động quốc gia, dân tộc đấu tranh chung toàn giới giai đoạn phát triển Mà khái niệm đường lên CNXH Việt Nam (theo nghĩa hẹp) khái niệm dùng để định hướng phát triển lên CNXH cách mạng đạo Đảng giai cấp công nhân Việt Nam sau hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân mà không đường lên CNTB Mà theo nghĩa rộng, khái niệm dùng để trình đấu tranh cách mạng nhân dân Việt Nam từ năm 20 kỷ XX với mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, mô hình, phương hướng, động lực thực thông qua bước đi, phương thức, giải pháp thích hợp nhằm xây dựng thành công CNXH Việt Nam, góp phần tích cực vào việc thực thắng lợi sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân quốc tế mục tiêu chung nhân loại hòa bình độc lập dân tộc tiến xã hội Con đường lên nước ta phát triển độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, tức bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng tư chủ nghĩa, tiếp thu, kế thừa thành tựu mà nhân loại đạt chế độ tư chủ nghĩa, đặc biệt khoa học công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng kinh tế đại Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, tạo biến đổi chất xã hội tất lĩnh vực nghiệp khó khăn, phức tạp, phải trải qua thời kỳ độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất độ Trong lĩnh vực đời sống xã hội diễn đan xen đấu tranh cũ Trong thời kỳ độ, có nhiều hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, nhiều thành phần kinh tế, giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau, cấu, tính chất, vị trí giai cấp xã hội thay đổi nhiều với biến đổi to lớn kinh tế, xã hội Mối quan hệ giai cấp, tầng lớp xã hội quan hệ hợp tác đấu tranh nội nhân dân, đoàn kết hợp tác lâu dài nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc lãnh đạo Đảng Lợi ích giai cấp công nhân thống với lợi ích toàn dân tộc mục tiêu chung là: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Nội dung chủ yếu đấu tranh giai cấp giai đoạn thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục tình trạng nước nghèo, phát triển; thực công xã hội, chống áp bức, bất công; đấu tranh ngăn chặn khắc phục tư tưởng hành động tiêu cực, sai trái; đấu tranh làm thất bại âm mưu hành động chống phá lực thù địch; bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, nhân dân hạnh phúc Động lực chủ yếu để phát triển đất nước đại đoàn kết toàn dân sở liên minh công nhân với nông dân trí thức Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể xã hội, phát huy tiềm nguồn lực thành phần kinh tế, toàn xã hội 1.2 Cơ sở lý luận phương pháp luận Nhận thức CNXH xây dựng CNXH Việt Nam phải dựa quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh CNXH làm sở lý luận phương pháp luận để vận dụng sáng tạo, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh điều kiện Sau 20 năm đổi mới, học quan trọng mà Đảng Cộng Sản Việt Nam rút là: …“trong trình đổi phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội tảng chủ nghĩa Mác- Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Đổi từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho chủ nghĩa xã hội nhận thức đắn Đổi xa rời mà nhận thức, vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy làm tảng tư tưởng Đảng kim nam cho hành động cách mạng” (ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, 2006, tr.6970) Những quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin CNXH xây dựng CNXH có giá trị bền vững việc tạo giới quan phương pháp luận khoa học cách mạng cho Đảng Cộng Sản nhận thức, xác định mô hình, đặc trưng cách thức xây dựng XHCN phù hợp với điều kiện cụ thể nước Thực tiễn cách mạng giới chứng minh sức sống, giá trị bền vững “nguyên lý tổng quát”- quan điểm thể tính phổ biến CNXH xây dựng CNXH C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin C.Mác Ph.Ăngghen, với nhiều công trình nghiên cứu khái quát nên đặc trưng (mang tính dự báo) xã hội xã hội chủ nghĩa, giai đoạn đầu (giai đoạn thấp) hình thái kinh tế - xã hội cộng sản giai đoạn sau (giai đoạn cao) hình thái đó, mà “thay cho xã hội tư sản cũ, với giai cấp đối kháng giai cấp nó, xuất liên hợp, phát triển tự người điều kiện cho phát triển tự tất người” (C.Mác Ph.Ăngghen, toàn tập, Nxb CTQG, 1995, tập 4, tr.628) Đồng thời với việc phác thảo đặc trưng CNXH, CNCS, C.Mác Ph.Ăngghen tính quy luật phổ biến công xây dựng CNXH là: cách mạng XHCN phải giai cấp công nhân lãnh đạo thong qua đội tiên phong họ Đảng Cộng Sản; cách mạng phải tiến hành thường xuyên liên tục, không ngừng qua thời kỳ với nhiệm vụ cụ thể; sau giai cấp công nhân giành quyền phải sử dụng quyền phát triển lực lượng sản xuất, giải tốt quan hệ lợi ích giai cấp công nhân với dân tộc, dân tộc quốc tế… V.I.Lênin người kế tục nghiệp vĩ đại C.Mác Ph.Ăngghen vừa bảo vệ, vừa bổ sung, phát triển quan điểm C.Mác Ph.Ăngghen, cụ thể hóa quan niệm CNXH nước Nga Xô- viết cách thức đường xây dựng CNXH nước Nga Chính sách kinh tế (NEP) V.I.Lenin cho thấy ngừng nâng cao Ảnh hưởng uy tín Việt Nam trường quốc tế ngày lớn Có thành tựu không nói đến ý nghĩa, tầm quan trọng khâu đột phá tiến trình đổi Đảng ta: Đổi phát triển tư lý luận Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới, đòi hỏi tư lý luận Đảng phải tiếp tục đổi cách toàn diện Trên thực tế - Đại hội X khẳng định: “Tư lý luận Đảng số lĩnh vực chậm đổi mới; số vấn đề tầm quan điểm, chủ trương lớn chậm làm rõ nên chưa đạt thống cao nhận thức thiếu dứt khoát hoạch định sách, đạo điều hành” Ngày nay, chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa xã hội thực đứng trước thử thách lịch sử Thế giới có biến động phức tạp, quốc gia vùng lãnh thổ phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế có tính toàn cầu, v.v Tất điều đặt cho Đảng ta nhiệm vụ phải luôn đổi mới, luôn “mài sắc” tư theo tinh thần: phép biện chứng không cúi trước cả, thực chất có tính chất phê phán cách mạng Chương III: Quá trình thực hóa mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam giai đoạn 1986 - 2000 3.1 Sự phát triển lý luận vào thực tiễn đường lên CNXH sau đổi thành tựu đạt Đại hội VI sở phân tích thành tựu sai lầm mô hình CNXH kiểu cũ đưa chủ trương đổi mới, đưa quan điểm mang tính chất đột phá từ sở lý luận xây dựng, hình thành mô hình CNXH Việt Nam với đặc trưng Đến đại hội VII với việc đặc trưng CNXH Việt Nam, Cương lĩnh đề phương hướng lớn để thực công đổi nước ta Cương lĩnh hướng trực tiếp vào ổn định tình hình kinh tế- xã hội, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng tạo sở để phát triển bước tiến theo xu đại hóa Đại hội VIII khẳng định thành tựu to lớn mà Đảng nhân dân ta đạt trình đổi là: đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế, hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu chủ yếu kế hoạch năm, quan hệ sản xuất điều chỉnh cho phù hợp với lực lượng sản xuất, xây dựng kinh tế thị trường có quản lý nhà nước định hướng XHCN; tạo số chuyển biến tích cực mặt xã hội; giữ vững ổn định trị an ninh quốc phòng; phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại, phá bao vây cấm vận, tham gia tích cực vào đời sống cộng đồng quốc tế Chỉ thời gian ngắn không đầy hai năm thực hiện, từ năm 1988, chủ trương, sách đổi bắt đầu mang lại kết rõ rệt Thành tựu lĩnh vực kinh tế đạt tiến rõ rệt việc thực mục tiêu ba chương trình kinh tế Tình hình lương thực - thực phẩm có chuyển biến tốt Từ chỗ thiếu ăn triền miên, năm 1988 phải nhập 45 vạn gạo, đến năm 1989, với sản lượng lương thực 21,4 triệu tấn, vươn lên không đáp ứng nhu cầu nước, mà có dự trữ xuất góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân thay đổi cán cân xuất nhập Đó kết tổng hợp việc phát triển sản xuất, thực sách khoán nông nghiệp, xoá bỏ chế độ bao cấp, tự lưu thông điều hoà cung - cầu lương thực, thực phẩm phạm vi nước Hàng hoá thị trường, hàng tiêu dùng, dồi dào, đa dạng lưu thông tương đối thuận lợi, nguồn hàng sản xuất nước chưa đạt kế hoạch, tăng trước có tiến rõ rệt mẫu mã, chất lượng Một số sản phẩm tư liệu sản xuất tăng Các sở sản xuất gắn chặt với nhu cầu thị trường, phần bao cấp Nhà nước vốn, giá vật tư, tiền lương giảm đáng kể Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh, mở rộng trước quy mô, hình thức góp phần quan trọng vào việc thực mục tiêu kinh tế - xã hội Kim ngạch xuất tăng từ 439 triệu rúp 384 triệu đôla năm 1986, lên 1.01 triệu rúp 1.170 triệu đôla năm 1990 Đáng ý giảm lớn mức độ nhập siêu so với trước Từ năm 1989, nước ta có thêm mặt hàng xuất có giá trị lớn gạo, dầu thô số mặt hàng khác Những kết thực mục tiêu ba chương trình kinh tế gắn liền với chuyển biến tích cực việc điều chỉnh cấu đầu tư bố trí lại cấu kinh tế Nhà nước đình hoãn nhiều công trình kí với nước số ngành, địa phương để tập trung vốn cho công trình trọng điểm, trực tiếp phục vụ ba chương trình kinh tế có ý nghĩa trọng yếu Trong năm (1986 1990), Nhà nước dành cho ba chương trình kinh tế 60% vốn đầu tư ngân sách Trung ương, từ 75% - 80% vốn đầu tư địa phương Ngoài ra, phần đầu tư nhân dân lớn, đồng thời thu hút số vốn đầu tư nước Nhiều công trình công nghiệp nặng quan trọng khởi công từ năm trước dã đưa vào sử dụng Trên địa bàn nước bắt đầu hình thành số ngành sản xuất có triển vọng tốt dầu khí, công nghiệp lắp ráp hàng điện tử, nuôi chế biến tôm ; đồng thời xuất số vùng sản xuất hàng hoá tập trung lương thực, trồng công nghiệp ngắn ngày dài ngày Một thành tựu khác đổi kinh tế bước đầu hình thành kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo chế thị trường có quản lí Nhà nước Phát triển quan điểm kinh tế Đại hội VI, Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 3-1989 khẳng định phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần chủ trương chiến lược lâu dài thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội Chính sách nhân dân hưởng ứng rộng rãi nhanh chóng vào sống, góp phần phát huy quyền làm chủ nhân dân kinh tế, khơi dậy nhiều tiềm sức sáng tạo nhân dân để phát triển sản xuất, dịch vụ, tạo thêm việc làm sản phẩm cho xã hội Một thành tựu quan trọng khác năm đấu đổi kiềm chế bước đà lạm phát "Đây kết tổng hợp việc thực ba chương trình kinh tế đổi chế quản lí, đổi sách giá lãi suất, mở rộng lưu thông điều hoà cung - cầu hàng hoá" Nếu số tăng giá bình quân tháng thị trường xã hội năm 1986 20%, năm 1987 xuống 10%, năm 1988 14%, năm 1989 giảm xuống 2,5% năm 1990 4,4% Điều có ý nghĩa quan trọng kết đạt hoàn cảnh nguồn trợ giúp bên giảm so với trước, vừa chống lạm phát vừa thực chuyển từ giá bao cấp sang giá kinh doanh Cùng với thành tựu kinh tế, nhân dân ta thu nhiều kết lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế Hoạt động văn hoá, văn nghệ phong phú nội dung, đa dạng hình thức thể loại Trong ngành văn học, nghệ thuật có số tác phẩm tốt Đội ngũ văn nghệ sĩ thuộc hệ có đóng góp vào nghiệp đổi đất nước Nền giáo dục đào tạo có số tiến việc xác định mục tiêu, nội dung phương pháp cấu hệ thống giáo dục Những kết ban đầu thể việc bước đa dạng hoá loại hình giáo dục, đào tạo, dân chủ hoá quản lí nhà trường, tăng cường liên kết nhà trường với xã hội Nội dung giáo dục phổ thông đổi phần, chất lượng lớp 1, lớp trường chuyên, lớp chọn có tiến Quá trình đào tạo đại học, trung học chuyên nghiệp tổ chức lại và,có số cải tiến Công tác bảo vệ sức khoẻ, nâng cao thể lực nhân dân trì điều kiện nhiều khó khăn Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu có số tiến Tiêm chủng mở rộng cho trẻ em ngành Y tế thực tết phạm vi nước, giảm đáng kể số trẻ em chết tuổi Chủ trương bảo vệ sức khỏe nhân dân nhằm giải vấn đề cấp bách, chống bệnh nhiễm trùng, chống suy dinh dưỡng vệ sinh môi trường, đồng thời phòng chống bệnh tật nước phát triển công nghiệp, bước đầu thu số kết Phong trào thể dục, thể thao quần chúng trì mở rộng nhiều nơi Một thành tựu công đổi bước đầu thực dân chủ xã hội chủ nghĩa lĩnh vực đời sống xã hội Cơ chế sách mở rộng quyền tự chủ sở kinh tế, phát huy tiềm nhiều thành phần kinh tế, tạo điều kiện cho người tự kinh doanh theo pháp luật Sinh hoạt dân chủ xã hội ngày phát huy Nội dung phương thức hoạt.động tổ chức hệ thống trị bước đầu đổi theo phương hướng phát huy dân chủ nội quyền làm chủ nhân dân Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội có đổi quan trọng đường lối, chủ trương, phương pháp công tác xây dựng lực lượng, góp phần giữ vững ổn định trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho công đổi mới; phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đổi chế quản lí kinh tế; xây dựng, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa mở rộng quan hệ đối ngoại; bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ thành cách mạng tình hình Như sau năm thực Nghị Đại hội VI, công đổi đạt thành tựu bước đầu quan trọng: - Tình hình trị đất nước ổn định - Nền kinh tế có chuyển biến tích cực: Bước đầu hình thành kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo chế thị trường có quản lí Nhà nước; nguồn lực sản xuất xã hội huy động tốt hơn; tốc độ lạm phát kiềm chế, đời sống vật chất tinh thần tầng lớp nhân dân có phán cải thiện; mức độ khủng hoảng giảm bớt Quốc phòng giữ vững, an ninh quốc gia bảo đảm; bước phá bị bao vây kinh tế trị, mở rộng quan hệ quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Những thành tựu chứng tỏ đường lối đổi Đại hội VI đề đắn, bước công đổi phù hợp Qua thực tiễn, có thêm nhận thức kinh nghiệm quan trọng đường xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm đất nước Mà giai đoạn 1990 2000 đạt nhiều thành tựu đáng kể: Thành tựu lớn có ý nghĩa quan trọng đẩy lùi bước tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội Tình trạng đình đốn sản xuất, rối ren lưu thông khắc phục Trong năm 1991 - 1995, kinh tế tăng trưởng nhanh, nhịp độ tăng bình quân năm tồng sản phẩm nước (GDP) đạt 8,2% (kế hoạch 5,5 - 6,5%), sản xuất công nghiệp 13,3%, sản xuất nông nghiệp 4,5%, kim ngạch xuất 20% Lạm phát bị đẩy lùi từ 774,7% (năm 1986) xuống 67,1% (năm 1991), 12,7% (năm 1995) Đầu tư toàn xã hội nguồn vốn nước so với GDP năm 1990 15,8%, năm 1995 27,4% Lương thực đáp ứng đủ cho nhu cầu nước, mà xuất năm khoảng triệu gạo Nhiều công trình thuộc kết cấu hạ tầng sở công nghiệp trọng yếu xây dựng, tạo thêm sức mạnh vật chất cân đối cho bước phát triển Hoạt động khoa học công nghệ gắn bó chặt chẽ với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội chế thị trường Quan hệ sản xuất điều chỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lí Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục xây dựng Thành tựu thứ hai tạo số chuyển biến tích cực mặt xã hội Đời sống vật chất phần lớn nhân dân cải thiện Số hộ có thu nhập trung bình số hộ giàu tăng lên, số hộ nghèo ngày giảm Mỗi năm thêm triệu lao động có việc làm Nhiều nhà đường giao thông nâng cấp xây dựng nông thôn thành thị Trình độ dân trí mức hưởng thụ văn hoá nhân dân nâng lên Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khoẻ, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng có mặt phát triển tiến bộ: Người lao động giải phóng khỏi ràng buộc nhiều chế không hợp lí, phát huy quyền làm chủ tính động sáng tạo, chủ động tìm việc làm, tăng thu nhập Chủ trương đền ơn đáp nghĩa người có công với nước toàn dân hưởng ứng; phong trào xoá đói giảm nghèo hoạt động từ thiện ngày mở rộng, trở thành nét đẹp đời sống xã hội nước ta Lòng tin nhân dân vào chế độ tiền đồ đất nước, vào Đảng Nhà nước nâng lên Thành tựu thứ ba tiếp tục giữ vững ổn định trị, củng cố quốc phòng an ninh Trong năm 1991 - 1995, giữ vững ổn định trị, độc lập chủ quyền môi trường hoà bình đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công đổi Đảng định rõ phương hướng, nhiệm vụ quan điểm đạo nghiệp bảo vệ Tổ quốc tình hình mới; tiếp tục thực có hiệu việc điều chỉnh chiến lược quốc phòng, an ninh Các nhu cầu củng cố quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống lực lượng vũ trang đáp ứng tốt Chất lượng sức chiến đấu quân đội công an nâng lên Thế trận quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân củng cố Thành tựu thứ tư thực có kết số đổi quan trọng hệ thống trị Trên sở Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội, bước cụ thể hoá đường lối đổi lĩnh vực, củng cố Đảng trị, tư tưởng, tổ chức, tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng xã hội; ban hành Hiến pháp năm 1992; sửa đổi, bổ sung ban hành nhiều văn pháp luật quan trọng, tiến hành cải cách bước hành Nhà nước, tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị, xã hội bước đổi nội dung phương thức hoạt động, đạt hiệu thiết thực Quyền làm chủ nhân dân lĩnh vực kinh tế, xã hội, trị, tư tưởng, văn hoá phát huy Các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc ngày gắn bó với nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh Đồng bào ta nước ngày quan tâm hướng Tổ quốc Thành tựu thứ năm phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại, phá bị bao vây cấm vận, tham gia tích cực vào đời sống cộng đồng quốc tế Trong năm 1991 1995, triển khai tích cực động đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá; khôi phục mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Trung Quốc; tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt với Lào; xây dựng quan hệ tốt với Campuchia; phát triển quan hệ với nước khu vực Nước ta trở thành thành viên tổ chức ASEAN (7-1995), củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với nhiều nước; bước đổi quan hệ với Liên bang Nga, nước cộng đồng quốc gia độc lập nước Đông Âu; mở rộng quan hệ với nước công nghiệp phát triển; bình thường hoá quan hệ với M (7-1995); thiết lập mở rộng quan hệ với nhiều nước Nam á, Nam Thái Bình Dương, Trung Đông, châu Phi Mỹ La tinh; mở rộng quan hệ với phong trào không liên kết, tổ chức quốc tế khu vực Đến năm 1995, nước ta có quan hệ ngoại giao với 160 nước, có quan hệ buôn bán với 100 nước Các công ti 50 nước vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào nước Nhiều phủ tổ chức quốc tế dành cho ta viện trợ không hoàn lại cho vay để phát triển Thành tựu lĩnh vực đối ngoại nhân tố quan trọng góp phần giữ vững hoà bình, phá bị bao vây, cấm vận, cải thiện nâng cao vị nước ta giới, tạo môi trường thuận lợi cho công xây dựng bảo vệ đất nước Như thành tựu mà nhân dân ta đạt giai đoạn 19862000 to lớn quan trọng, qua thể ngày đầy đủ toàn diện đặc trưng mô hình XHCN Việt Nam Nhận thấy tính đắn việc đổi tư phát triển lý luận Đảng Nhà nước ta đường phát triển mô hình xã hội chủ nghĩa 3.2 Hạn chế khó khăn trình CNH - HĐH đất nước, hoàn thiện mô hình CNXH Bên cạnh thành tựu đạt được, nhiều mặt hạn chế khó khăn lớn: Đất nước chưa khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, công đổi mặt hạn chế, nhiều vấn đề kinh tế- xã hội nóng bỏng chưa giải quyết, đáng ý vấn đề lớn sau đây: Lạm phát mức cao, nhiều sở sản xuất đình đốn kéo dài, lao động thiếu việc làm tăng lên Đời sống người sống chủ yếu tiền lương trợ cấp xã hội phận nông dân bị giảm sút Tốc độ tăng dân số cao Sự nghiệp văn hoá, xã hội có mặt tiếp tục xuống cấp Tình trạng tham nhũng, tiêu cực bất công xã hội tăng thêm; lối sống thực dụng, hủ tục, mê tín dị đoan phát triển Nguyên nhân dẫn đến mặt khó khăn yếu phần hậu nhiều năm trước để lại khó khăn trình lên, tác động bất lợi tình hình giới; phần khuyết điểm chủ quan lãnh đạo Đảng công tác quản lí Nhà nước Nhưng khuyết điểm có tính chất bao trùm Đảng chậm xác định rõ yêu cầu nội dung đổi phương thức lãnh đạo giai đoạn mới, chưa tập trung nghiên cứu đề phương hướng, chủ trương rõ ràng đạo thực tích cực việc tổ chức lại máy; thiếu biện pháp có hiệu lực để nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức Đảng ngang tầm đòi hỏi nghiệp cách mạng Mà giai đoạn 1986- 2000 qua kỳ Đại hội tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam đường lên CNXH, nêu đầy đủ khó khăn hạn chế mà đất nước phải khắc phục: Một là, nước ta nghèo phát triển, trình độ phát triển kinh tế, suất lao động, hiệu sản xuất kinh doanh thấp, sở vật chất kĩ thuật lạc hậu, nợ nần nhiều Nhà nước thiếu sách để huy động có hiệu nguồn vốn dân Hai là, tình hình xã hội nhiều tiêu cực nhiều vấn đề phải giải Nạn tham nhũng, buôn lậu, lãng phí công chưa ngăn chặn Tiêu cực máy Nhà nước, Đảng đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước, lĩnh vực nhà đất, xây dựng bản, hợp tác đầu tư, thuế, xuất nhập hoạt động nhiều quan thi hành pháp luật nghiêm trọng kéo dài Sự phân hoá giàu nghèo, vùng, thành thị nông thôn tầng lớp dân cư tăng nhanh Đời sống phận nhân dân, số vùng cách mạng kháng chiến cũ, vùng đồng bào dân tộc, khó khăn Chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế nhiều nơi thấp Người nghèo không đủ tiền để chữa bệnh cho em học Trong đó, nguồn tài từ ngân sách nguồn lực khác huy động cho yêu cầu phúc lợi xã hội vừa hạn chế, vừa chưa sử dụng có hiệu Tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường sinh thái, huỷ hoại tài nguyên ngày tăng Ba là, việc lãnh đạo xây dựng quan hệ sản xuất có phần vừa lúng túng, vừa buông lỏng Chúng ta chậm tháo gỡ vướng mắc chế, sách để tạo động lực điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhà nước nâng cao hiệu hoạt động, phát huy vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước làm chậm; chưa quan tâm tổng kết thực tiễn, kịp thời đề phương hướng, biện pháp đổi kinh tế hợp tác, để hợp tác xã nhiều nơi tan rã hình thức, cản trở sản xuất phát triển Bốn là, quản lí nhà nước kinh tế, xã hội yếu Hệ thống luật pháp, chế, sách chưa đồng quán, thực chưa nghiêm chỉnh Công tác tài chính, ngân hàng, giá cả, kế hoạch hoá, quy hoạch xây dựng, quản lí đất đai nhiều yếu kém; thủ tục hành đổi chậm Thương nghiệp nhà nước bỏ trống số trận địa quan trọng, chưa phát huy tốt vai trò chủ đạo thị trường Chế độ phân phối thu nhập nhiều bất hợp lí Bội chi ngân sách nhập siêu lớn Lạm phát kiềm chế chưa vững Quản lí nhà nước hoạt động khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, giáo dục, đào tạo, thông tin, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ chưa tốt Năm là, hệ thống trị nhiều nhược điểm Năng lực hiệu lãnh đạo Đảng, hiệu lực quản lí, điều hành Nhà nước, hiệu hoạt động đoàn thể trị, xã hội chưa nâng lên kịp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng Không cán bộ, đảng viên phai nhạt lí tưởng cách mạng, tha hoá phẩm chất, đạo đức; sức chiến đấu phận tổ chức sở Đảng bị suy yếu Nhìn chung, sau 10 năm thực đường lối đổi năm thực Nghị Đại hội VII, đất nước ta vượt qua giai đoạn thử thách gay go Nhiệm vụ Đại hội VII đề cho năm 1991- 1995 hoàn thành Nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, số mặt chưa vững Nhiệm vụ đề cho chặng đường đầu thời kì độ chuẩn bị tiền đề cho công công nghiệp hoá hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước "Xét tổng thể, việc hoạch định thực đường lối đổi năm qua đắn, định hướng xã hội chủ nghĩa" Từ thực tiễn 10 năm đổi mới, Đảng ta rút số học kinh nghiệm chủ yếu: +Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội trình đổi mới; nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ quốc, kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Đổi thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa, mà quan niệm đắn chủ nghĩa xã hội thực mục tiêu hình thức, bước biện pháp phù hợp Đổi phải thực sở bảo vệ, kế thừa phát huy truyền thống quý báu dân tộc thành tựu cách mạng đạt + Kết hợp chặt chẽ từ đầu đối kinh tế với đổi trị, lấy đổi kinh tế làm trọng tâm, đồng thời bước đổi trị.Nhìn tổng thể, Đảng ta bắt đầu công đổi từ đổi tư trị việc hoạch định đường lối sách đôi nội, đối ngoại Không có đổi đổi khác Song, Đảng ta biết tập trung trước hết vào việc thực thắng lợi nhiệm vụ đổi kinh tế, khắc phục khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cần thiết vật chất tinh thần để giữ vững ổn định trị, xây dựng củng cố niềm tin nhân dân, tạo thuận lợi để đổi mặt khác đời sống xã hội Mục tiêu chủ yếu đổi hệ thống trị nhằm thực tốt dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ quyền làm chủ nhân dân + Xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phẫn, vận hành theo chế thị trường, đôi với tăng cường vai trò quản lí Nhà nước theo định hướng xã hội chủ.nghĩa Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến công xã hội, giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái Vận dụng hình thức kinh tế phương pháp quản lí kinh tế thị trường, để sử dụng mặt tích cực phục vụ mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội, không để chệch hướng theo đường tư chủ nghĩa Kinh tế thị trường có mặt tiêu cực mâu thuẫn với chất chủ nghĩa xã hội Đó xu phân hoá giàu nghèo mức, tâm lí sùng bái đồng tiền dẫn đến chà đạp lên đạo đức, nhân phẩm Cho nên, vào kinh tế thị trường, phải kiên đấu tranh khắc phục, hạn chế tối đa khuynh hướng tiêu cực Để phát triển sản xuất, cần phát huy khả thành phần kinh tế, thừa nhận thực tế có bóc lột phân hoá giàu nghèo định xã hội, phải quan tâm bảo vệ lợi ích người lao động, vừa khuyến khích làm giàu hợp pháp, chống làm giàu phi pháp, vừa coi trọng xoá đói, giảm nghèo, bước thực công xã hội + Mở rộng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh dân tộc Cách mạng nghiệp quần chúng nhân dân, nhân dân nhân dân Chính ý kiến, nguyện vọng.và sáng kiến nhân dân nguồn gốc hình thành đường lối đổi Đảng Cũng nhân dân hưởng ứng đường lối đổi mới, vượt qua bao khó khăn thử thách mà công đổi đạt thành tựu to lớn + Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ đồng tình, ủng hộ giúp đỡ nhân dân giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế phải sở giữ vững độc lập tự chủ, bình đẳng có lợi, giữ gìn, phát huy sắc truyền thống tết đẹp dân tộc + Tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng, coi xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt Sự nghiệp cách mạng nước ta Đảng lãnh đạo Những thắng lợi thành tựu, thất bại tổn thất cách mạng gắn liền với trách nhiệm Đảng Mặt khác, lực chống chủ nghĩa xã hội độc lập dân tộc luôn chĩa mũi nhọn vào Đảng, tập trung sức phá hoại tảng tư tưởng tổ chức Đảng Thủ đoạn chúng thường dùng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phủ nhận hi sinh công lao người cộng sản, thổi phồng sai lầm, khuyết điểm Đảng, đòi thực nhân quyền dân chủ kiểu tư sản, đòi phi trị hoá máy nhà nước, đòi đa nguyên đa đảng để tước bỏ vai trò lãnh đạo Đảng Xuất phát từ yêu cầu cách mạng nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá lực phản động, Đảng ta xác định giai đoạn nay, lãnh đạo kinh tế nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt Đó vấn đề tiếp tục đặt thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Từ thực tiễn giai đoạn 1986- 2000 giai đoạn quan trọng để Đảng Nhà nước nhìn nhận, đúc rút học kinh nghiệm cho việc tiến hành công đổi mô hình phát triển CNXH giai đoạn sau: + Phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trình đổi mới, kết hợp kiên định nguyên tắc chiến lược cách mạng với linh hoạt sách lược, nhạy cảm nắm bắt Chúng ta phê phán khuyết điểm, sai lầm trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, không quan niệm lệch lạc khuyết tật thân chế độ, coi khuyết điểm tất cả, phủ định thành tựu, từ dao động mục tiêu đường lên chủ nghĩa xã hội Đổi thay đổi mục tiêu chủ xã hội chủ nghĩa, mà làm cho mục tiêu thực có kết quan niệm đắn chủ nghĩa xã hội, hình thức, bước biện pháp thích hợp Điều kiện cốt yếu để công đổi giữ định hướng xã hội chủ nghĩa đến thành công trình đổi mới, Đảng phải kiên trì vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững vai trò lãnh đạo xã hội Đảng phải tự đổi chỉnh đốn, không ngừng nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu + Đổi phải tiến hành toàn diện, đồng triệt để phải có bước đi, hình thức cách làm phù hợp Thực tiễn cho thấy, đổi cách mạng sâu sắc tất lĩnh vực đời sống xã hội Trên lĩnh vực, nội dung đổi bao hàm nhiều mặt: Từ đổi quan niệm đến đổi chế, sách, tổ chức, cán bộ, phong cách lề lối làm việc + Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần phải đôi với tăng cường vai trò quản lí Nhà nước kinh tế - xã hội + Tiếp tục phát huy ngày sâu rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, để phát huy dân chủ hướng đạt kết trình phải lãnh đạo tốt, có bước vững phù hợp với tình hình trị, xã hội nói chung Có thực bảo đảm quyền làm chủ nhân dân, động viên toàn dân hăng hái xây dựng chủ nghĩa xã hội + Trong trình đổi mới, phải quan tâm dự báo tình hình, kịp thời phát giải đắn vấn đề nảy sinh tinh thần kiên định thực đường lối đổi mới; tăng cường tổng kết thực tiễn không ngừng hoàn chỉnh lí luận đường xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Mỗi chủ trương, sách, biện pháp kinh tế, xã hội, bên cạnh mặt tích cực chủ yếu thường có hệ tiêu cực định, vấn đề nảy sinh, cần phải dự kiến trước theo dõi để chủ động ngăn ngừa, giải Công đổi vào chiều sâu nhiều vấn đề liên quan đến nhận thức chủ nghĩa xã hội đường xây dựng chủ nghĩa xã hội Chỉ có tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lí luận công đổi mới trở thành hoạt động tự giác, chủ động sáng tạo, bớt sai lầm bước quanh co, phức tạp KẾT LUẬN Chủ nghĩa xã hội tất yếu đời với tư cách chế độ xã hội mới, phát triển cao hơn, tốt nhiều lần tất chế độ tồn trước lịch sử loài người, mục tiêu mà nhân loại hướng tới Tuy nhiên xây dựng CNXH công việc sớm chiều mà thành công Do cần phải xác định đặc trưng CNXH tương lai sở đặc trưng để định phương hướng, giải pháp thích hợp xây dựng thành công mô hình CNXH Lược qua chặng đường đổi nêu trên, thấy rõ: Đường lối đổi Đảng ta tự nhiên mà có Đó trình tìm tòi, thử nghiệm, thông qua đấu tranh gian khổ tư đòi hỏi tâm cao, tinh thần cảm trí sáng tạo khoa học Đây trình Đảng ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội tảng chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, coi cách mạng đổi nghiệp nhân dân lợi ích nhân dân, kiên dựa vào nhân dân, lấy ý kiến, nguyện vọng sáng kiến nhân dân làm sở quan trọng cho sách Đây trình Đảng xuất phát từ thực tiễn thường xuyên tổng kết thực tiễn, lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn chân lý, thông qua thực tiễn mà phát nhân tố mới, bước tìm quy luật phát triển, khắc phục biểu nóng vội, ý chí bảo thủ, trì trệ, bước hoàn thiện đường lối chiến lược, không ngừng đưa cách mạng tiến lên phù hợp với quy luật khách quan tiến trình lịch sử Lịch sử Việt Nam 1986 - 2000 chứng kiến biến đổi to lớn sâu sắc đất nước, thời kì dân tộc đứng lên đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội tất phương diện kinh tế - trị – xã hội – văn hóa đặt dấu ấn cho thời kỳ phát triển đổi đất nước trước thành tựu to lớn tảng cho tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững cho giai đoạn sau DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 C Mác Ph.Ăngghen, toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, 1995 C Mác Ph.Ăngghen, toàn tập, tập 19, Nxb CTQG, 1995 V.I.Lênin, toàn tập, tập 4, Nxb CTQG V.I.Lênin, toàn tập, tập 30, Nxb CTQG, 1981 V.I.Lênin, toàn tập, tập 41, Nxb CTQG, 1978 Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 1, Nxb CTQG, 2002 Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 10, Nxb CTQG, 2002 ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb CTQG, 2008 ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, 2006 Nguyễn Đức Bình (chủ biên), Đặng Xuân Kỳ, Nguyễn Duy Quý: Về chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003 11 V.I Lênin, Về cách mạng xã hội chủ nghĩa xây dựng chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, 1967 12 Về cách mạng xã hội chủ nghĩa xây dựng chủ nghĩa xã hội/ Hồ Chí Minh, Nxb Sự thật, 1976 13 " Định hướng XHCN đường lên CNXH Việt Nam Nguyễn Phú Trọng - NXBCTQG Hà Nội, 2001
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000, tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000, tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000

Từ khóa liên quan